MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 928         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 octombrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 340 din 21 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 519 alin. 2 si ale art. 521 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

22. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea unor consumatori finali de energie electrică drept consumatori eligibili de energie electrică

 

23. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garantiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

 

215. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri

 

492. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii masinilor industriale

 

688. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea în vederea aprobării sau notificării, după caz, a organismelor care realizează evaluarea conformitătii instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 340

din 21 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 519 alin. 2 si ale art. 521 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 519 alin. 2 si ale art. 521 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată din oficiu de Judecătoria Slobozia în Dosarul nr. 410/2004.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 519 alin. 2 din Codul de procedură penală, fată de prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, întrucât acestea nu au legătură cu solutionarea cauzei deduse judecătii. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 521 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală, pune concluzii de respingere ca neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autoarea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 1 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 410/2004, Judecătoria Slobozia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 519 alin. 2 si ale art. 521 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată din oficiu de instanta de judecată într-un proces penal având ca obiect recunoasterea unei hotărâri penale străine.

Cererea de recunoastere a fost formulată pe cale principală de petentul condamnat Aurel Moldoveanu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Judecătoria Slobozia a arătat că dispozitiile art. 519 alin. 2 din Codul de procedură penală sunt contrare principiului constitutional potrivit căruia justitia se realizează prin instantele judecătoresti, înscris în art. 125 alin (1), întrucât acordă procurorului posibilitatea de a recunoaste o hotărâre penală străină, atunci când cererea de recunoastere este formulată pe cale incidentală, iar procesul penal se află în faza de urmărire. În esentă, instanta a apreciat că operatiunea de recunoastere a hotărârilor judecătoresti definitive, pronuntate de instantele din străinătate, este o activitate de realizare a justitiei care este în competenta instantelor judecătoresti si nicidecum a Ministerului Public.

De asemenea, instanta a apreciat că prevederile art. 521 alin. 1 din Codul de procedură penală încalcă art. 21 din Legea fundamentală care statuează liberul acces la justitie, întrucât condamnatul nu se poate adresa instantei competente cu o cerere privind recunoasterea hotărârii pronuntate în străinătate împotriva sa. Astfel, potrivit textului criticat, sesizarea instantei se face, în toate cazurile, de către procuror, ceea ce înseamnă că singura posibilitate conferită de lege persoanei condamnate este aceea de a adresa o cerere Ministerului Public, însă “legea nu prevede procedura de urmat în această situatie si nici nu garantează că procurorul va da curs favorabil cererii.

Pe de altă parte, întrucât cererea condamnatului are caracterul unei petitii, parchetul este obligat să îi dea curs si să o solutioneze, dar nu printr-o rezolutie sau ordonantă susceptibilă de a fi atacată prin plângere, în conditiile art. 2781 din Codul de procedură penală. Solutia procurorului de respingere a petitiei privind sesizarea instantei în scopul recunoasterii hotărârii penale străine nu poate fi infirmată nici prin aplicarea art. 275-278 din Codul de procedură penală, întrucât procedura reglementată de aceste articole se referă la actele efectuate în cursul urmăririi penale, astfel cum rezultă si din plasarea acestui articol în cadrul Titlului I – Urmărirea penală”.

În ceea ce priveste art. 521 alin. 3 din Codul de procedură penală, instanta a apreciat că dispozitia potrivit căreia instanta substituie o pedeapsă corespunzătoare potrivit legii penale române “pedepsei neexecutate sau restului de pedeapsă” aplicate prin hotărârea penală străină ce a făcut obiectul recunoasterii, contravine art. 123 alin. (1) si (11) si art. 16 alin. (1) din Constitutie. Astfel, în ipoteza contopirii ulterioare a pedepselor, este evidentă diferenta de tratament juridic aplicat condamnatilor în străinătate care solicită recunoasterea hotărârilor penale străine, respectiv persoanelor condamnate în străinătate care sunt transferate în România pentru executarea pedepsei ori condamnatilor în România prin mai multe sentinte, întrucât, în cazul acestor ultime categorii de persoane condamnate, pedepsele se contopesc în integralitatea lor, urmând a se deduce ceea ce s-a executat. Or, atât timp cât condamnatii se află în situatii similare, această diferentă de legiferare în raport de art. 20 alin. (1) lit. b) si art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate, respectiv art. 36 si 34 din Codul penal, este de natură a crea privilegii si discriminări, cu consecinta încălcării principiului constitutional potrivit căruia justitia se înfăptuieste în numele legii, este unică, impartială si egală pentru toti.

Mentionăm că, potrivit Constitutiei republicate, cu actualizarea denumirilor si renumerotarea textelor, art. 125 alin. (1) a devenit art. 126 alin. (1), iar dispozitiile art. 123 alin. (1) si (11), la care face referire instanta, au fost preluate de art. 124 alin. (1) si (2).

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 519 alin. 2 din Codul de procedură penală este inadmisibilă, aceste prevederi nefiind incidente în cauză, deoarece instanta de judecată a fost sesizată pe cale principală în vederea recunoasterii unei hotărâri penale străine - în conditiile art. 521 din Codul de procedură penală, text care reglementează o procedură distinctă de cea prevăzută de art. 519 alin. 2 din acelasi cod. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 521 alin. 1 din Codul de procedură penală în raport de prevederile art. 21 din Legea fundamentală, Guvernul apreciază că este neîntemeiată, întrucât legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, inclusiv referitoare la sesizarea instantei. Totodată, consideră că art. 521 alin. 3 din Codul de procedură penală nu încalcă nici unul dintre principiile constitutionale, înscrise în art. 16 alin. (1) si art. 124 alin. (1) si (2), exceptia referitoare la acest text de lege fiind, de asemenea, neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 519 alin. 2 si ale art. 521 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală, care au următorul continut:

- Art. 519 alin. 2 (Cazuri de recunoastere a hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine): “Recunoasterea se poate face pe cale incidentală în cadrul unui proces penal în curs, de către procuror în faza de urmărire sau de către instanta de judecată în fata căreia cauza este pendinte.”;

- Art. 521 alin. 1 si 3 (Recunoasterea pe cale principală): “Recunoasterea pe cale principală a hotărârii judecătoresti si a actelor judiciare străine se face la sesizarea procurorului, de către judecătoria în a cărei circumscriptie se află condamnatul. [...]

Instanta, ascultând concluziile procurorului si declaratiile condamnatului, dacă constată că sunt întrunite conditiile legale, recunoaste hotărârea penală străină si actele judiciare străine, iar în cazul când pedeapsa pronuntată prin acea hotărâre nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, substituie pedepsei neexecutate sau restului de pedeapsă o pedeapsă corespunzătoare potrivit legii penale române.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că solutionarea cauzei aflate pe rolul instantei judecătoresti nu depinde de prevederile art. 519 alin. 2 din Codul de procedură penală invocate ca fiind neconstitutionale. Astfel, în cauza de fată exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată în cadrul unui litigiu având ca obiect recunoasterea, pe cale principală, a unei hotărâri penale străine, în conditiile art. 521 din Codul de procedură penală. Prin urmare, temeiul de drept al cererii de chemare în judecată nu atrage exercitarea controlului de constitutionalitate cu privire la dispozitiile art. 519 alin. 2 din Codul de procedură penală ce constituie obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. Astfel fiind, devin aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, conform cărora Curtea Constitutională decide numai cu privire la prevederile de lege care au legătură cu solutionarea cauzei, precum si dispozitiile alin. (6) al aceluiasi articol, conform cărora, dacă sunt încălcate dispozitiile alin. (1), exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă ca fiind inadmisibilă. În ceea ce priveste dispozitiile art. 521 alin. 1 din Codul de procedură penală, Curtea constată că autoarea exceptiei solicită, în realitate, extinderea dispozitiilor legale criticate si la alte situatii neprevăzute în text, în sensul adăugării în cuprinsul acestora si a posibilitătii condamnatului de a se adresa instantei competente cu o cerere privind recunoasterea hotărârii pronuntate în străinătate împotriva sa. Or, asa după cum Curtea Constitutională a retinut în mod constant, acceptarea acestei critici ar echivala cu transformarea instantei de contencios constitutional într-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constitutie, republicată, potrivit căruia “Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tării”. De asemenea, este de observat că, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”. În consecintă, Curtea Constitutională constată că nu se poate exercita controlul de constitutionalitate cu privire la prevederile art. 521 alin. 1 din Codul de procedură penală si că se impune respingerea exceptiei ca fiind inadmisibilă.

Nu poate fi primită nici critica întemeiată pe sustinerea că dispozitia cuprinsă în art. 521 alin. 3 din Codul de procedură penală, potrivit căreia instanta substituie o pedeapsă corespunzătoare potrivit legii penale române “pedepsei neexecutate sau restului de pedeapsă” aplicate prin hotărârea penală străină ce a făcut obiectul recunoasterii, ar contraveni principiilor constitutionale înscrise în art. 16 alin. (1) si art. 124 alin. (1) si (2), deoarece prin dispozitiile art. 521 alin. 3 nu se instituie privilegii sau discriminări si totodată nu se aduce o atingere activitătii de înfăptuire a justitiei. Încălcarea principiului egalitătii si nediscriminării s-ar putea pune în discutie numai dacă dispozitia criticată ar crea discriminări între cetăteni, potrivit criteriilor stabilite de legiuitorul constituant în art. 4 alin. (2), si anume: rasă, nationalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenentă politică, avere sau origine socială, iar în acest context nu se poate sustine că “diferenta de legiferare” în raport de dispozitiile aplicabile altor categorii de persoane condamnate instituie privilegii sau discriminări.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 519 alin. 2 si ale art. 521 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată din oficiu de Judecătoria Slobozia în Dosarul nr. 410/2004.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 521 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de aceeasi instantă în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind acreditarea unor consumatori finali de energie electrică drept consumatori eligibili de energie electrică

 

În temeiul art. 11 alin. (2) lit. h) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 1.563/2003 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice,

în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 9 iunie 2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul dezvoltarea pietei de energie - D.D.P.E., lista consumatorilor eligibili făcută publică prin nota D.D.P.E. din 8 septembrie 2004, precum si procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 30 septembrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează drept consumatori eligibili de energie electrică Societatea Comercială Rafinăria “ASTRA ROMÂNĂ” - S.A. Ploiesti si Societatea Comercială “PETROTEL LUKOIL” - S.A. Ploiesti pentru locul de consum-sediu.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Departamentul dezvoltarea pietei de energie din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 22.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garantiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

 

În temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul dezvoltarea pietei de energie, precum si procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 30 septembrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de supraveghere a emiterii garantiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile la tarife fixe stabilite de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, garantiile de origine se emit lunar, începând cu luna următoare intrării în vigoare a tarifelor.

Art. 3. - Producătorii si furnizorii de energie electrică produsă din surse regenerabile, departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin si vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005 si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 23.


*) Anexa se face publică pe pagina de Internet a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei http://www.anre.ro.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri

 

În temeiul art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.234/2004 pentru aprobarea Procedurii privind deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de căldură în scopul îmbunătătirii confortului termic, al art. 4 alin. (1) pct. 12 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 28 septembrie 2004.

Nr. 215.

 

ANEXE

 

PROCEDURA

de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii masinilor industriale

 

Având în vedere:

- art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată;

- art. 21 alin. (1) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale;

- pct. 7 alin. (2) si pct. 16 alin. (1) din Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii masinilor industriale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 355/2004,

în temeiul art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii masinilor industriale.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 492.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii masinilor industriale

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea în vederea aprobării sau notificării, după caz, a organismelor care realizează evaluarea conformitătii instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane

 

În conformitate cu prevederile art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea conditiilor de punere în functiune a instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind recunoasterea în vederea aprobării sau notificării, după caz, a organismelor care realizează evaluarea conformitătii instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se înfiintează Comisia de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea conformitătii instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane, denumită în continuare Comisia de recunoastere, care functionează în cadrul Directiei generale politică industrială.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2*).

(3) Componenta Comisiei de recunoastere este prevăzută în anexa nr. 3*).

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 123/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 27 martie 2003.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Georgeta Molosaga,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 688.


*) Anexele nr. 2 si 3 nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ele se pun la dispozitie celor interesati de către Comisia de recunoastere.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind recunoasterea în vederea aprobării sau notificării, după caz, a organismelor care realizează evaluarea conformitătii instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane

 

A. Dispozitii generale

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind recunoasterea organismelor care realizează evaluarea conformitătii instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane, denumite în continuare organisme,

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea conditiilor de punere în functiune a instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane.

2. Poate fi organism recunoscut orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, care dovedeste că respectă cerintele prevăzute la art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.009/2004, si care respectă criteriile minime prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004, precum si cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice.

3. Organismele recunoscute conform prevederilor prezentelor norme metodologice îndeplinesc sarcinile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004.

B. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare în vederea recunoasterii

4. Cererea de recunoastere se completează de către organism, conform modelului redat în anexa nr. I la prezentele norme metodologice, si se transmite la Ministerul Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere.

Cererea de recunoastere trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitătii, emis de către organismul national de acreditare, în copie;

c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însotită de o adresă emisă de societatea de asigurare, prin care să se certifice că polita de asigurare acoperă

despăgubirile care pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită recunoasterea;

d) scurtă prezentare a activitătii organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul evaluării instalatiilor de transport pe cablu, cu indicarea codului si clasei CAEN din care aceste produse fac parte, inclusiv organigrama organismului;

e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplică de către organism în calitate de organism recunoscut, în functie de produs, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitate să le efectueze si a dotărilor de care dispune, aferente acestora; schema/schemele trebuie să facă referire la cerintele si la procedura pentru evaluarea conformitătii utilizată;

f) lista personalului implicat în activitatea de evaluare a conformitătii de care dispune, cu indicarea experientei si a expertizei acestuia;

g) o declaratie scrisă, prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

h) raportul întocmit de către organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitătii, documentată si aplicată de către solicitant;

i) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită recunoasterea, în copie, dacă este cazul.

C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii

5. Comisia de recunoastere evaluează solicitarea privind recunoasterea în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 4 si a verificării respectării:

a) criteriilor minime pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004;

b) prevederilor art. 16 din Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare;

c) cerintelor privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane si componentelor de securitate cu cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004;

d) sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii prevăzută/prevăzute în anexele nr. 5-7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004, pentru care organismul solicită recunoasterea;

e) valorii minime a asigurării de răspundere civilă, conform pct. 4 lit. c);

f) oricăror alte cerinte aplicabile organismelor, conform prezentelor norme metodologice.

6. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoasterea organismului, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă.

În vederea luării deciziei, Comisia de recunoastere poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia.

Toate cheltuielile ocazionate de deplasarea Comisiei de recunoastere la sediul solicitantului (transport, cazare, diurnă) se suportă de către solicitant.

7.1. Comisia de recunoastere eliberează un certificat de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi recunoscut, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de recunoastere. Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. II la prezentele norme metodologice.

7.2. În situatia în care organismul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de recunoastere, comunică organismului respingerea motivată a solicitării.

7.3. Rezultatul evaluării realizate de Comisia de recunoastere si decizia acesteia se consemnează într-un proces-verbal întocmit si păstrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.

8. De la data aderării României la Uniunea Europeană, conform art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004, Ministerul Economiei si Comertului comunică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate conform art. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum si numărul de identificare alocat anterior acestora de Comisie; lista organismelor notificate si numărul lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

9.1. Până la data aderării României la Uniunea Europeană, Comisia de recunoastere solicită înscrierea organismului în Registrul organismelor recunoscute.

9.2. Până la termenele prevăzute la pct. 9.1, lista cuprinzând organismele recunoscute se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 29 alin. (5)-(7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004.

9.3. Certificatul de recunoastere dă dreptul organismului recunoscut de a actiona ca organism aprobat de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la pct. 9.2.

9.4. Ordinul prevăzut la pct. 9.2 contine pentru fiecare organism recunoscut informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării asociate claselor CAEN, procedura/procedurile de evaluare a conformitătii produselor respective pentru care este recunoscut, precum si numărul de identificare din Registrul organismelor recunoscute.

9.5. În cazuri motivate, desemnarea prevăzută la pct. 8 sau aprobarea prevăzută la pct. 9.2 poate fi acordată pentru o perioadă limitată; în această situatie, Comisia de recunoastere va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării/aprobării.

9.6. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la pct. 9.2, Comisia de recunoastere solicită organismului desemnat/aprobat stabilirea, împreună cu organismul national de acreditare, a programului de supraveghere; organismul desemnat/aprobat va transmite, în copie, programul de supraveghere astfel convenit Comisiei de recunoastere, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care organismul a primit cererea.

10.1. Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage recunoasterea unui organism în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza recunoasterii ori în situatia în care organismul solicită acest lucru.

10.2. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii trebuie înaintată Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii organismului în cauză.

10.3. În situatia prevăzută la pct. 10.1, organismul trebuie să asigure predarea, într-un mod corespunzător, a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost aprobat conform pct. 9.2 sau notificat conform pct. 8, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoastere sau către un alt organism aprobat ori notificat din domeniu, după caz, stabilit de Comisia de recunoastere.

10.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea aprobării/notificării determină retragerea recunoasterii prin anularea certificatului de recunoastere si actualizarea ordinului ministrului economiei si comertului prevăzut la pct. 8, respectiv la pct. 9.2, si, după caz, comunicarea acestei decizii Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene.

10.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea aprobării ori notificării, după caz, unui organism nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea aprobării ori notificării organismului, până când se dovedeste că acestea trebuie retrase.

11. Organismele pot contesta la instanta judecătorească competentă decizia privind retragerea aprobării sau notificării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

D. Supravegherea organismelor aprobate sau notificate, după caz

12.1. Organismele aprobate sau notificate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind recunoasterea lor.

12.2. Organismele aprobate sau notificate trebuie să facă cunoscute Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unor documente prevăzute la pct. 4, precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu recunoasterea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele aprobate/notificate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

12.3. Organismele aprobate sau notificate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează conditiile prevăzute la pct. 12.1. În situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, organismul aprobat sau notificat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.

13.1. Supravegherea organismelor aprobate sau notificate se realizează de către organismul national de acreditare în conformitate cu programul de supraveghere prevăzut la pct. 9.5.

13.2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere, organismul aprobat sau notificat va informa Comisia de recunoastere cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit încheiat de către echipa de evaluare a organismului national de acreditare.

13.3. Organismele aprobate sau notificate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

14.1. În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza recunoasterii, organismul aprobat sau notificat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul aprobat sau notificat în cauză. Totodată Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

14.2. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de recunoastere raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevăzut la pct. 14.1, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

15.1. În situatia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor norme metodologice, organismul national de acreditare si organismul aprobat sau notificat în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor, care se aprobă de către Comisia de recunoastere.

15.2. În functie de natura neconformitătilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului în domeniul în care este recunoscut să fie limitată sau suspendată.

16. Organismele aprobate sau notificate trebuie să permită neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul aprobării sau notificării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

17. Organismele aprobate sau notificate vor transmite Comisiei de recunoastere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile de certificare efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine, în principal, informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite organismului ca urmare a aprobării sau notificării;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului aprobat sau notificat, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele în legătură cu acestea;

c) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a aprobării sau notificării si propuneri de perfectionare a activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii si experienta dobândită ca urmare a subcontractării activitătilor pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a aprobării sau notificării;

e) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a aprobării sau notificării si măsurile pe care le-a luat pentru eliminarea acestora sau pe care urmează să le ia în acest scop;

f) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul pentru care a fost aprobat sau notificat.

18. Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. I

la normele metodologice

 

MODELUL CERERII DE RECUNOASTERE

 

Organismul .................................................................................................                        

(denumirea completă, adresa, tel./fax, e-mail, cod unic de înregistrare)           

Nr. ............./data ...................1)

 

CERERE DE RECUNOASTERE

 

Organismul2) ......................................., având sediul în3) ......................................., reprezentat prin director/presedinte4) ................................................, în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea conditiilor de punere în functiune a instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane, solicită Ministerului Economiei si Comertului – Comisia de recunoastere să fie evaluat în vederea recunoasterii, în scopul de a realiza evaluarea conformitătii pentru grupa de produse5) ...................................., prin6) .................................................. .

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente7): ............................................................................................... .

 

Directorul/Presedintele organismului,8)

........................................................

 


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoastere.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul grupei de produse ce face obiectul evaluării, asociate activitătilor CAEN.

6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare.

8) Numele, prenumele si semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. II

la normele metodologice

 

MODELUL CERTIFICATULUI DE RECUNOASTERE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Comisia de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea

conformitătii instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

 

Nr. ............/data emiterii .............

 

În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ca urmare a Cererii de recunoastere înregistrate cu nr. ....../......, se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că organismul1)................., cu sediul în2)...................., respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare, si are competenta, capacitatea si aptitudinea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii produselor prin3)......................, pentru produsele sau grupa de produse4)......................, conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea conditiilor de punere în functiune a instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane. La data retragerii recunoasterii organismului1)........................ prezentul certificat se anulează.

 

Presedintele Comisiei de recunoastere,5)

.........................................................

 


1) Denumirea completă a organismului.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor.

4) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse asociate activitătilor CAEN.

5) Numele, prenumele, semnătura si stampila autoritătii competente.