MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 930         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 octombrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 330 din 16 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (2) si ale art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

Decizia nr. 333 din 16 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488-493 si ale art. 497 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.547. - Hotărâre privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul national de evidentă a pasapoartelor simple si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti

 

1.548. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.584/2002 privind schimbarea destinatiei unei părti dintr-un obiectiv de investitii situat în municipiul Pascani, judetul Iasi, si trecerea acestuia din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Pascani

1.549. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Varianta ocolitoare a municipiului Pitesti”

 

1.572. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.470. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finantelor publice nr. 1.262/2004 si nr. 1.263/2004

 

1.471. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii octombrie 2004

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2004;

- Ordinele inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 189, 190, 191, 192 si 193/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 330

din 16 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (2) si ale art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (2) si ale art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “La Terazza Comprod Service” - S.R.L. Bucuresti în Dosarul nr. 784/2004 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât, potrivit art. 297 si art. 298 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la data sesizării instantei de contencios constitutional dispozitiile legale criticate erau abrogate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 784/2004, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (2) si ale art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “La Terazza Comprod Service” - S.R.L. Bucuresti în dosarul cu numărul de mai sus, având drept obiect solutionarea unei plângeri contraventionale formulate în contradictoriu cu Garda Financiară Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că suma supusă confiscării este obtinută din totalitatea valorilor reprezentând preturile de vânzare cu amănuntul a băuturilor alcoolice comercializate fără autorizatie. Aceste preturi erau formate din valoarea de achizitie, T.V.A. si adaosul comercial practicat. În opinia sa numai adaosul comercial poate fi considerat ca rezultat din săvârsirea contraventiei. Confiscarea unor sume egale cu valoarea rezultată din comercializarea produselor respective are ca efect imputarea diferentei dintre pretul de comercializare si adaosul comercial asupra altor venituri ale societătii, dobândite licit, cu consecinta directă a atingerii dispozitiei constitutionale potrivit căreia averea dobândită licit nu poate fi confiscată.

Mai mult decât atât, aplicarea unei astfel de sanctiuni, nejustificat de mare, nu face decât să conducă societătile comerciale în cauză spre faliment, creându-se situatii ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 135 alin. (2) lit. f) din Legea fundamentală.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti opinează că exceptia este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale atacate se încadrează în limitele de aplicare ale art. 53 din Constitutie, republicată, prin care se reglementează sfera de restrângere a exercitiului unor drepturi sau libertăti. Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul României apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece, potrivit art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, a fost în mod expres abrogată.

De altfel, fapta contraventională prevăzută la art. 52 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 521/2002 - abrogată - nu a mai fost preluată în Codul fiscal, deoarece astfel de autorizatii de comercializare nu se mai acordă, fiind supusă autorizării numai producerea de produse accizabile în cadrul antrepozitului fiscal. Din acelasi considerent nu a fost preluată nici prevederea cuprinsă în art. 30 alin. (2) din Legea nr. 521/2002.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât, potrivit art. 297 si art. 298 alin. (1) pct. 11 din Codul fiscal, Legea nr. 521/2002 a fost abrogată expres. Dispozitiile art. 30 alin. (2) si ale art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f) din legea atacată nu au fost preluate în actul normativ abrogator, solutiile legislative în materia accizelor fiind diferite fată de cele anterioare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 30 alin. (2) si ale art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul continut:

- Art. 30 alin. (2): “Intră, de asemenea, sub incidenta regimului de autorizare agentii economici care comercializează, în sistem angro sau de alimentatie publică, produse supuse autorizării.”;

- Art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f): “(1) Constituie contraventii următoarele fapte: [...]

u) comercializarea de produse supuse autorizării fără autorizatie sau fără aprobarea Ministerului Finantelor Publice, după caz; [...]

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează: [...]

f) cu amendă de la 1 miliard lei la 5 miliarde lei si confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, cu confiscarea sumelor rezultate din această vânzare si, după caz, anularea autorizatiilor, pentru cele prevăzute la lit. f), i), j) si u).”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (1) teza întâi, alin. (8) si alin. (9) referitoare la dreptul de proprietate privată si ale art. 135 alin. (2) lit. f) referitoare la economia de piată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, la data sesizării instantei de contencios constitutional, dispozitiile art. 30 alin. (2) si ale art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor erau abrogate potrivit art. 297 si art. 298 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003.

Prin urmare, în conformitate cu dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, potrivit cărora Curtea nu se poate pronunta decât asupra dispozitiilor dintr-o lege sau ordonantă în vigoare, exceptia este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (2) si ale art. 52 alin. (1) lit. u) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “La Terazza Comprod Service” - S.R.L. Bucuresti în Dosarul nr. 784/2004 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 333

din 16 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488-493 si ale art. 497 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488-493 si ale art. 497 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Turism Predeal” - S.R.L. în Dosarul nr. 13.744/2003 al Judecătoriei Brasov.

La apelul nominal lipsesc părtile, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, sustinând că autorii exceptiei critică neexceptarea imobilelor care fac obiectul contractelor de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare de la procedura executării silite imobiliare, respectiv o omisiune legislativă, ceea ce excede competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 25 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 13.744/2003, Judecătoria Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488-493 si ale art. 497 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Turism Predeal” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că una dintre procedurile de privatizare a activelor societătilor comerciale de stat, respectiv transmiterea proprietătii de stat în proprietatea privată, a constat în încheierea contractelor de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare. În temeiul unui asemenea contract, utilizatorul plăteste pretul de achizitie al imobilului, dobândind posesiunea si folosinta bunului, deci stăpânind ca un adevărat proprietar, iar prin executarea contractului, la sfârsitul perioadei sau în orice moment al executării acestuia, devine proprietar de drept al imobilului.

Autorul exceptiei apreciază că, întrucât imobilele achizitionate în baza unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare pot fi urmărite de către creditorii locatorului contractului de leasing în cadrul executării silite imobiliare, se aduce atingere dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1), (2) si (3) si în art. 136 alin. (5), potrivit cărora dreptul de proprietate si creantele asupra statului sunt garantate, iar proprietatea privată este garantată si inviolabilă, precum si celor cuprinse în art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a), în conformitate cu care economia României este o economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

Judecătoria Brasov apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 488-493 si ale art. 497 din Codul de procedură civilă este întemeiată, întrucât acestea dau posibilitate creditorului locatorului de a urmări silit bunul ce face obiectul contractului de leasing, fără ca utilizatorul să poată cere, astfel cum se permite dobânditorilor bunurilor ipotecate urmărite, executarea altor bunuri, potrivit dispozitiilor art. 492 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Mai mult, consecinta acestei executări constă în pierderea de către utilizator a posesiei si folosintei bunului, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, precum si în imposibilitatea acestuia de a mai dobândi bunul. Asa fiind, textele de lege criticate contravin prevederilor constitutionale privind garantarea dreptului de proprietate privată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că, potrivit contractului de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, până la momentul vânzării, locatorul rămâne titular al dreptului de proprietate si, ca atare, îsi poate exercita dreptul de dispozitie asupra bunului. Totodată, imobilul, ca element al patrimoniului locatorului, dacă nu face parte din categoria bunurilor neurmăribile, poate fi supus executării silite, în cazurile si în conditiile prevăzute de dispozitiile legale aplicabile în materie, respectiv art. 488-493 si art. 497 din Codul de procedură civilă. Asa fiind, textele de lege criticate nu aduc atingere prevederilor constitutionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate.

Avocatul Poporului invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 217/2001, prin care s-a statuat că obligatia de natură patrimonială stabilită în sarcina debitorului este o consecintă a angajării răspunderii juridice contractuale sau delictuale a acestuia, iar la procedura executării silite se recurge numai în situatia în care debitorul obligatiei stabilite prin hotărâre sau titlu executoriu nu execută de bunăvoie prestatia la care este obligat. Astfel, reglementarea procedurii de executare silită imobiliară, precum si determinarea obiectului acesteia sunt în deplină concordantă cu prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, republicată, care, garantând dreptul de proprietate, prevăd că legea stabileste continutul si limitele sale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate formulată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 488-493 si art. 497 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

- Art. 488: “Sunt supuse urmăririi silite imobiliare bunurile imobile.

Pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare si dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil, precum si dreptul de superficie.

Dreptul de servitute poate fi urmărit silit numai o dată cu fondul dominant căruia îi profită.”;

- Art. 489: “Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară se face pe corpuri de proprietate în întregimea lor.

Se pot urmări în mod separat constructiile ce formează o proprietate distinctă de sol, drepturile privitoare la proprietatea pe etaje sau pe apartamente, precum si orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declară imobile.”;

- Art. 490: “Urmărirea silită imobiliară se întinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii imobilului, prevăzute de Codul civil.

Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât o dată cu imobilul.”;

- Art. 491: “Imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie nu poate fi urmărit silit înaintea urmăririi mobilelor sale.

Dispozitiile alin. 1 nu împiedică executarea silită asupra unui imobil aflat în proprietatea comună a minorului sau a persoanei puse sub interdictie si a unei persoane cu capacitate deplină de exercitiu, dacă obligatia prevăzută în titlul executoriu este comună.”;

- Art. 492: “Creditorul ipotecar poate urmări în acelasi timp si imobilele neipotecate ale debitorului său.

În cazul în care se urmăreste un imobil ipotecat înstrăinat, dobânditorul acestui bun, care nu este personal obligat pentru creanta ipotecară, poate să ceară instantei de executare urmărirea altor imobile ipotecate pentru aceeasi obligatie, aflate în posesiunea debitorului principal. Până la solutionarea cererii urmărirea imobilului ipotecat este suspendată. Contestatia prin care dobânditorul se opune la scoaterea la vânzare se va putea face numai în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii biroului de carte funciară prin care s-a dispus notarea în cartea funciară a somatiei de începere a urmăririi silite.”;

- Art. 493: “Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmas nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi împărteala acestora.

Creditorii personali pot urmări însă cota-parte determinată a debitorului lor din imobilul aflat în coproprietate, fără a mai fi necesar să ceară împărteala.”;

- Art. 497: “După întocmirea procesului-verbal de situatie executorul va soma pe debitor că, dacă nu va plăti, se va trece la vânzarea imobilelor cuprinse în acest proces-verbal.

Somatia de plată ce va fi comunicată debitorului va cuprinde pe lângă cele arătate de art. 387 si datele de identificare a imobilului cuprinse în procesul-verbal de situatie, precum si mentiunea că s-a luat măsura înscrierii în cartea funciară.

Executorul va lua măsuri ca somatia prevăzută la alin. 1 să fie înscrisă în cartea funciară.

Când se urmăresc mai multe imobile, înscrise la acelasi sau la birouri de carte funciară diferite, pentru o creantă garantată cu ipotecă colectivă, somatia se va înainta biroului de carte funciară la care este înscrisă ipoteca principală, care, după ce a săvârsit notările prevăzute de lege, va trimite din oficiu o copie de pe încheierile sale biroului de carte funciară secundară.

Din momentul notării somatiei în cartea funciară orice act de înstrăinare sau constituire de drepturi reale cu privire la imobilul urmărit este inopozabil, afară de cazul în care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori debitorul sau dobânditorul imobilului a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmăresc, inclusiv dobânzile si cheltuielile de executare.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă următoarele prevederi din Constitutia României, republicată:

- Art. 44 alin. (1), (2) si (3): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.”;

- Art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a): “(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”;

- Art. 136 alin. (5): “Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.”

Se apreciază că se încalcă si prevederile art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care au următorul cuprins: “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.”

Autorul exceptiei consideră că textele de lege criticate încalcă si următoarele prevederi din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale:

- Art. 6 paragraful 1: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”;

- Art. 13: “Orice persoană, ale cărei drepturi si libertăti recunoscute de prezenta conventie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instante nationale, chiar si atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au actionat în exercitarea atributiilor lor oficiale.”

Examinând sustinerile autorului, Curtea constată că neconstitutionalitatea reglementărilor în cauză este dedusă din împrejurarea că acestea îsi găsesc aplicare si în cazul imobilelor privitor la care au fost încheiate contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, fără ca beneficiarul contractului de leasing - utilizatorul să poată cere instantei de executare urmărirea cu prioritate, în temeiul creantei respective, a altor imobile decât cele care fac obiectul contractului, aflate în proprietatea debitorului principal, asemenea dobânditorului unui imobil ipotecat, care nu este personal obligat pentru creanta ipotecară. În temeiul contractului de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte, transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator operând la momentul expirării contractului.

Asa fiind, până la finalizarea contractului, dreptul de proprietate asupra imobilului obiect al leasingului face parte integrantă din patrimoniul locatorului, putând fi urmărit de creditorii acestuia, în realizarea creantelor lor, fără a se putea sustine că utilizatorului i s-ar încălca în acest mod dreptul de proprietate, pentru ratiunea evidentă că, atâta vreme cât acest drept nu i-a fost transferat, nu-l detine ca parte integrantă a patrimoniului său. Realitatea juridică de necontestat este aceea că, în ceea ce-l priveste, utilizatorul a preluat, din chiar momentul încheierii contractului de leasing, posesia si folosinta bunului imobil, pe care le detine, ca titular, pe toată durata contractului, dar acest fapt nu-i oferă garantiile de care ar beneficia în calitate de proprietar al bunului, în conditiile în care transferul dreptului de proprietate asupra sa intervine la un moment ulterior si anume acela al expirării contractului de leasing, prin efectul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, în executarea clauzei irevocabile de vânzare, stipulată în cuprinsul primului contract.

Cu privire la regimul juridic al imobilului care face obiectul contractului de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, potrivit art. 16 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, în vigoare la data încheierii contractului, “contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile, vor fi înscrise în Cartea funciară - partea a III-a, din registrul cadastral de publicitate imobiliară de la biroul judecătoriei în a cărei rază teritorială de activitate este situat bunul respectiv”. Din cuprinsul acestei dispozitii legale rezultă exigentele de publicitate imobiliară pe care le implică încheierea unui asemenea contract, asa încât tertilor să le fie opozabilă situatia juridică astfel creată, constând în drepturile si obligatiile generate prin contractul de leasing, în stadiul de executare în care se găsesc la momentul declansării procedurii de executare silită, ca si obligatia irevocabilă de vânzare asumată de locator.

Prin urmare, imobilul în cauză, întrucât este parte integrantă a patrimoniului locatorului-debitor, nu este sustras urmăririi silite din partea creditorilor săi, care însă îl vor prelua în starea în care se găseste, lor fiindu-le opozabile atât stadiul de executare a contractului de leasing imobiliar, cât si obligatia irevocabilă de vânzare a imobilului către utilizator, asumată de locatorul-debitor. Împrejurarea că nu întotdeauna instantele înteleg  să procedeze ca atare constituie o problemă de interpretare si de aplicare a legii, de competenta lor exclusivă, si nu oferă temei criticii de neconstitutionalitate a normelor care reglementează procedura urmăririi silite imobiliare.

Fată de cele arătate, Curtea constată că dispozitiile art. 488-493 si ale art. 497 din Codul de procedură civilă sunt în concordantă cu prevederile constitutionale privind îndatorirea fundamentală a statului de a asigura cadrul favorabil dezvoltării economiei de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă, precum si cu reglementările internationale cuprinse în art. 6 paragraful 1 si în art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul persoanei la un proces echitabil, respectiv dreptul de a se adresa efectiv unei instante nationale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488-493 si ale art. 497 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Turism Predeal” - S.R.L. în Dosarul nr. 13.744/2003 al Judecătoriei Brasov.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul national de evidentă a pasapoartelor simple si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Comunicarea datelor din Registrul national de evidentă a pasapoartelor simple si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti se face la cerere, în conditiile legii, si este supusă la plata taxelor de furnizare.

Art. 2. - Cuantumul taxelor prevăzute la art. 1 este de 220.000 lei/informatie/persoană.

Art. 3. - Taxele pentru furnizarea datelor din Registrul national pentru evidenta pasapoartelor simple si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti se plătesc anticipat si se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele achitate cu titlu de taxe pentru furnizarea de date se restituie solicitantilor când serviciul nu a fost sau nu poate fi prestat.

Art. 5. - Sunt scutite de la plata taxelor de furnizare solicitările formulate de institutiile cu atributii în domeniile apărării, ordinii publice, sigurantei nationale, justitiei, administratiei publice centrale si locale, colectării creantelor bugetare, protectiei copilului aflat în dificultate si solicitările caselor de asigurări de sănătate, în scopul exercitării atributiilor legale ale acestora.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.547.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.584/2002 privind schimbarea destinatiei unei părti dintr-un obiectiv de investitii situat în municipiul Pascani, judetul Iasi, si trecerea acestuia din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Pascani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.584/2002 privind schimbarea destinatiei unei părti dintr-un obiectiv de investitii situat în municipiul Pascani, judetul Iasi, si trecerea acestuia din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Pascani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 22 ianuarie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se aprobă schimbarea destinatiei unei părti din obiectivul de investitii nefinalizat «Casa de cultură Pascani», situat în municipiul Pascani, judetul Iasi, delimitat potrivit planului nr. 1*) anexat, si transformarea acestuia în sediu pentru autoritătile administratiei publice locale ale municipiului Pascani. Restul obiectivului se transformă si va avea destinatia, potrivit planului nr. 2*) anexat, de «Sală multifunctională, cu anexele aferente, ca sediu pentru autoritătile administratiei publice locale ale municipiului Pascani».”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.548.


*) Planurile nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Administratiei si Internelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Varianta ocolitoare a municipiului Pitesti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Varianta ocolitoare a municipiului Pitesti”, prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1 suma globală estimată, de 22.735.154.000 lei, finantată din contributia Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Europeană de Reconstructie si Dezvoltare, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2002 privind ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri si constructia variantei de ocolire a municipiului Pitesti, semnat la Bucuresti la 31 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 567/2002.

Art. 4. - Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării, avizate conform legii, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică si prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetul Arges.

Art. 5. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor

si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.549.


*) Anexa nr. 1 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Varianta ocolitoare a municipiului Pitesti”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 7.716 milioane lei, din credite bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004, familiilor si persoanelor singure din judetele Arges, Arad, Bacău, Bihor, Bistrita-Năsăud, Botosani, Brăila, Brasov, Buzău, Călărasi, Caras-Severin, Constanta, Dâmbovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Teleorman, Tulcea si municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.572.

 

ANEXĂ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor ministrului finantelor publice nr. 1.262/2004 si nr. 1.263/2004

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.262/2004 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1084, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 1 septembrie 2004, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 si 29 octombrie 2004, cu termen de răscumpărare în zilele de 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 si 27 ianuarie 2005.

Art. II. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.263/2004 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1085, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 1 septembrie 2004, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 si 29 octombrie 2004, cu termen de răscumpărare în zilele de 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 si 27 aprilie 2005.

Art. III. - Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1084 si cod 1085, se închide în ziua de 29 octombrie 2004, la ora 14,00.

Art. IV. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice, din conturile curente personale deschise la băncile comerciale si Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Art. V. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 14,5% pe an pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile si la 15% pe an pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile si se calculează după formula:

- pentru certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie cu scadenta la 90 de zile,

 

D = VN x 14,5 x 90/360 x 100;

 

- pentru certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie cu scadenta la 180 de zile,

 

D = VN x 15 x 180/360 x 100,

 

în care:

D - suma dobânzii;

VN - valoarea nominală a certificatelor de trezorerie.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Paul Ichim,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.470.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii octombrie 2004

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna octombrie 2004, se aprobă prospectele de emisiune anexate ale obligatiunilor de stat în sumă totală de 1.100 miliarde lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Paul Ichim,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.471.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă, lansate în luna octombrie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne în luna octombrie 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

 

Cod

ISIN

Data

licitatiei

Data

emisiunii

Data

scadentei

Nr.

de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0406DBN0V1

7 octombrie 2004

11 octombrie 2004

9 octombrie 2006

728

500.000.000.000

RO0407DBN0W8

14 octombrie 2004

18 octombrie 2004

15 octombrie 2007

1.092

500.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare ale contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica valoarea nominală si rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice, la rate diferite ale dobânzii;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la rata dobânzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti anual la datele de:

 

Cod ISIN

2005

2006

2007

RO0406DBN0V1

10 octombrie

9 octombrie

 

RO0407DBN0W8

17 octombrie

16 octombrie

15 octombrie

 

conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365 sau 366,

 

unde:

D - dobânda (cuponul);

V - valoarea nominală totală;

d - rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z - numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

366 - zile pentru an bisect.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă mai sus mentionate nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop, si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECTUL DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele preturilor de consum, lansate în luna octombrie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne în luna octombrie 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele preturilor de consum, astfel:

 

Cod

ISIN

Data

licitatiei

Data

emisiunii

Data

scadentei

Nr.

de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0409DBN0X4

21 octombrie 2004

25 octombrie 2004

26 octombrie 2009

1.827

100.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în functie de necesitătile de finantare ale contului curent general al Trezoreriei Statului si de nivelul marjei înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în functie de nivelul marjei, licitată în formă procentuală, calculată cu două zecimale, de către intermediarii pietei primare, după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice, la rate diferite ale marjei;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la marja finală a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti semianual, la datele de 26 aprilie si 26 octombrie 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009, conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365,

 

unde:

D - dobânda (cuponul);

V - valoarea nominală totală;

z - numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d - rata dobânzii, exprimată procentual cu 6 zecimale, pentru fiecare perioadă de calcul a cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile august-ianuarie (pentru cuponul din luna aprilie) si februarie-iulie (pentru cuponul din luna octombrie) plus o marjă M si se va determina pentru fiecare perioadă după formula:

 

d = 365/z [Π (IPCi/100) - 1] x 100 + M,

 

unde:

i - august-ianuarie (pentru cuponul din luna aprilie);

respectiv

i - februarie-iulie (pentru cuponul din luna octombrie);

IPCi - indicele preturilor de consum fată de luna precedentă din lunile august-ianuarie (pentru cuponul din luna aprilie) si februarie-iulie (pentru cuponul din luna octombrie), publicat de Institutul National de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.

Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/ comr.htm;

M - marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în functie de care se va face clasificarea ofertelor.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum nu pot fi cumpărate de persoanele nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop, si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru reabilitarea si consolidarea unor lăcasuri de cult, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2004, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la nr. crt. 40, în loc de: “Parohia Unitariană Tg. Mures, jud. Mures, Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, 60.000.000” se va citi: “Parohia Unitariană Tg. Mures, jud. Mures, Eparhia Unitariană Cluj-Napoca, 360.000.000”;

- la nr. crt. 43, în loc de: “Parohia Unitariană Avrămesti, jud. Harghita, Eparhia Unitariană Cluj-Napoca, 300.000.000” se va citi: “Parohia Unitariană Avrămesti, com. Avrămesti, sat Cechesti, jud. Harghita, Eparhia Unitariană Cluj-Napoca, 300.000.000”;

- la nr. crt. 47, în loc de: “Centrul Eparhial Evanghelic-Lutheran S.P. Cluj-Napoca, jud. Cluj, Eparhia Unitariană Cluj-Napoca, 150.000.000” se va citi: “Centrul Eparhial Evanghelic-Lutheran S.P. Cluj-Napoca, jud. Cluj, Eparhia Evanghelic-Lutheran S.P., 150.000.000”.

 

La ordinele inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 189, 190, 191, 192 si 193/2004, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 si nr. 754 bis din 19 august 2004, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la semnătura Inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, în loc de: “Mihai Prisăcariu” se va citi: “Mihai Prisacariu”.

 

La Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 193/2004 pentru aprobarea publicării Prescriptiei tehnice NR1-83 “Prescriptii tehnice privind proiectarea, executarea, repararea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare destinate să functioneze în cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 si nr. 754 bis din 19 august 2004, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. 3 lit. b), în loc de: “în tabelul din anexa 1 pozitia 4 va avea următorul cuprins:” se va citi: “în tabelul din anexa 1 se elimină pozitia 4 care are următorul cuprins:”.