MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 933         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 octombrie 2004

 

SUMAR

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 50/1991*)

privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 


*) Republicată în temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 50/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 si a mai fost modificată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respinsă prin Legea nr. 413/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgentă ale Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001;

- Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii si unele măsuri pentru realizarea locuintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001;

- Ordonanta Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 455/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogată prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;

- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003.

 

CAPITOLUL I

Autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Art. 1. - (1) Executarea lucrărilor de constructii este permisă numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiintare, în conditiile prezentei legi.

(2) Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisă în conditiile prezentei legi, si a reglementărilor privind proiectarea si executarea constructiilor.

Art. 2. - (1) Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

(2) Autorizatia de construire se emite în temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii.

(3) Autorizatiile de construire pentru retele magistrale, căi de comunicatie, amenajări pentru îmbunătătiri funciare, retele de telecomunicatii ori alte lucrări de infrastructură, care se execută în extravilanul localitătilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.

(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizatii de construire si fără documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru:

a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a clădirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora;

b) lucrări de reparare privind căi de comunicatie, dotări tehnico-edilitare si altele asemenea, fără modificarea traseului si, după caz, a functionalitătii acestora;

c) lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spatii verzi, parcuri si grădini publice, piete pietonale si celelalte lucrări de amenajare a spatiilor publice;

d) lucrări de cercetare si de prospectare a terenurilor - foraje si excavări -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatări;

e) organizarea de tabere de corturi.

Art. 3. - Autorizatia de construire se eliberează pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevăzute la art. 11;

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la constructii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind căi de comunicatie, inclusiv lucrări de artă, retele si dotări tehnicoedilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de “mbunătătiri funciare, lucrări de instalatii de infrastructură, noi capacităti de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

d) împrejmuiri si mobilier urban, amenajări de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrări de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrări de foraje si excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatări de suprafată sau subterane;

f) lucrări, amenajări si constructii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea;

g) organizarea de tabere de corturi, căsute sau de rulote;

h) lucrări de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe căile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodăresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan;

i) cimitire - noi si extinderi.

Art. 4. - Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, după cum urmează:

a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru:

1. investitiile care se aprobă de Guvern;

2. investitiile care se realizează în extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodăresti ale exploatatiilor agricole mai mari de 50 m2;

3. investitiile care se amplasează pe terenuri care depăsesc limita unei unităti administrativ-teritoriale;

4. lucrări la constructii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, aflate în teritoriul administrativ al judetului, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii si Cultelor;

b) de primarii municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrările de orice fel din intravilanul si extravilanul acestora, cu exceptia celor prevăzute la lit. a);

c) de primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:

1. investitiile care se amplasează pe terenuri care depăsesc limita administrativ-teritorială a unui sector si cele care se realizează în extravilan;

2. lucrări la constructii reprezentând monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii si Cultelor;

3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de retele edilitare municipale, de transport si de distributie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicatii - inclusiv fibră optică, precum si lucrări de modernizări si/sau reabilitări de străzi;

d) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru toate categoriile de constructii si amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, cu exceptia celor prevăzute la lit. a) pct. 1 si 2 si la lit. c);

e) de primarii comunelor, pentru locuinte individuale si anexele gospodăresti ale acestora, precum si cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, pentru celelalte constructii si lucrări executate în intravilanul localitătilor, cu exceptia celor prevăzute la lit. a).

Art. 5. - (1) În vederea simplificării procedurii de autorizare, emitentul autorizatiei are obligatia să organizeze structuri de specialitate, în vederea emiterii acordului unic, respectiv a obtinerii, în numele solicitantului, a avizelor legale necesare autorizării, pentru:

a) racordarea la retelele de utilităti, în conditiile impuse de caracteristicile si de amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament;

b) racordarea la reteaua căilor de comunicatii;

c) prevenirea si stingerea incendiilor, apărarea civilă,

protectia mediului si a sănătătii populatiei.

(2) Pentru asigurarea functionării structurilor de specialitate, consiliile judetene si locale pot stabili taxe pe tipuri de lucrări, în raport cu numărul de avize necesare, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritătile prevăzute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitării si stabilesc cerintele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzând avizele si acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritătile prevăzute la art. 4, abilitate să autorizeze lucrările de constructii, si se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii,  entionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

(3) Certificatul de urbanism se semnează de către presedintele consiliului judetean sau de primar, după caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritătii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(4) În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - se va adresa autoritătilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât si elementele care definesc scopul solicitării.

(5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de constructii.

(6) Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, si în vederea concesionării de terenuri, a adjudecării prin licitatie a proiectării lucrărilor publice în faza “Studiu de fezabilitate” si pentru cereri în justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliară atunci când operatiunile respective au ca obiect împărteli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. Operatiunile juridice mentionate se efectuează numai în baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sanctionează cu nulitatea actului.

Art. 7. - (1) Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritătile prevăzute la art. 4, care va cuprinde:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;

c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii;

d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;

e) dovada privind achitarea taxelor legale.

(2) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii este extras din proiectul tehnic si se elaborează în conformitate cu continutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordantă cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta, si se întocmeste, se semnează si se verifică, potrivit legii.

(3) În situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu mentionarea în scris a elementelor necesare în vederea completării acesteia.

(4) Executarea lucrărilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

(5) Autoritatea emitentă a autorizatiei de construire stabileste o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toată durata de executie a lucrărilor prevăzute prin autorizatie, în conformitate cu proiectul tehnic.

(6) Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilitătii autorizatiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizatii de construire. În situatia în care caracteristicile nu se schimbă fată de autorizatia initială, se va putea emite o nouă autorizatie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrările de constructii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritătii emitente prelungirea valabilitătii autorizatiei cu cel putin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilitătii autorizatiei se poate acorda o singură dată si pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.

(8) Investitorul are obligatia să înstiinteze autoritatea emitentă a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul teritorial în constructii asupra datei la care vor începe lucrările autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înstiintare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizatiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizatiei.

(9) O dată cu depunerea cererii de emitere a autorizatiei de construire solicitantul are obligatia să prezinte o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul - teren si/sau constructii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecătoresti. În caz contrar documentatia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai după solutionarea definitivă în instantă a litigiului.

(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgentă, în conditiile prevăzute la alin. (16), chiar în situatia existentei unor litigii aflate pe rolul instantelor judecătoresti.

(11) În conditiile prezentei legi nu se emit autorizatii provizorii.

(12) Autorizatiile de construire/desfiintare se emit numai pe baza unei documentatii complete, în conformitate cu continutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, cu exceptia situatiilor prevăzute la alin. (16).

(13) Autorizatia de construire se semnează de presedintele consiliului judetean sau de primar, după caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritătii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizatiilor revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(14) Valabilitatea autorizatiei se mentine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării lucrărilor, cu conditia respectării prevederilor acesteia si a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire.

(15) În situatia în care în timpul executiei lucrărilor, si numai în perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, survin modificări de temă privind constructia autorizată, care conduc la necesitatea modificării acesteia, titularul are obligatia de a solicita o nouă autorizatie, potrivit legii. Pentru obtinerea noii autorizatii de construire solicitantul va depune o documentatie, elaborată cu conditia încadrării noilor propuneri în prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si numai în limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia initială. Nu este necesară emiterea unui nou certificat de urbanism.

(16) Autorizatia de construire pentru lucrările de interventie de primă necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităti ori alte evenimente cu caracter exceptional, inclusiv la constructiile prevăzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de către autoritatea administratiei publice abilitată, conform legii, urmând ca documentatia legală necesară să fie definitivată pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor legale.

(17) Primăriile pot dezafecta constructiile, proprietate a unitătii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranta publică, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe bază de autorizatie de desfiintare emisă în conditiile alin. (16), cu obligatia de a se întocmi documentatii specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1.

(18) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculează potrivit legii.

(19) Taxa pentru prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire se calculează la 30% din valoarea initială a taxei de autorizare.

(20) Institutiile abilitate prin lege să emită avize si acorduri în vederea autorizării lucrărilor de constructii, altele decât cele prevăzute la art. 5 alin. (1), au obligatia emiterii acestora în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentatiei, după caz, direct structurilor organizate de consiliile judetene si locale sau, după caz, solicitantului.

Art. 8. - (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partială sau totală, a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, închiderea de cariere si exploatări de suprafată si subterane, precum si a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute în prealabil de la autoritătile prevăzute la art. 4.

(2) Autorizatia de desfiintare se emite în aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu exceptiile prevăzute la art. 11.

Art. 9. - (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, precum si proiectele tehnice, pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însusesc si se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:

a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părtii de arhitectură pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importantă a constructiilor supraterane si a celor subterane;

b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părtile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importantă a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile aferente acestora;

c) de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importantă redusă si aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si pentru documentatia de executie.

(3) Semnarea documentatiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) angajează răspunderea acestora în conditiile legii.

Art. 10. - Pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului si în documentatiile de urbanism aprobate, se va proceda după cum urmează:

a) în ansamblurile de arhitectură, în rezervatiile de arhitectură si de urbanism, în cazul siturilor arheologice, al parcurilor si grădinilor monument istoric, cuprinse în listele aprobate potrivit legii, precum si în cazul lucrărilor de orice natură în zonele de protectie a monumentelor, solicitantul va obtine avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, potrivit competentelor specifice;

b) în cazul lucrărilor de interventii asupra constructiilor monumente istorice, pe lângă avizul Ministerului Culturii si Cultelor se vor obtine avizele specifice cerintelor de calitate a constructiilor, potrivit prevederilor legale;

c) în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de sigurantă si protectie ale amenajărilor hidrotehnice de interes public, precum si în alte arii protejate solicitantul va obtine avizul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

d) în zonele de sigurantă si de protectie a infrastructurilor de transport de interes public, precum si în zonele aferente construirii căilor de comunicatie, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism, se va obtine si autorizatia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform prevederilor legale;

e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie solicitantul va obtine avizul organismelor competente.

Art. 11. - (1) Se pot executa fără autorizatie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistentă, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora:

a) reparatii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora si materialele din care sunt executate;

b) reparatii si înlocuiri de tâmplărie interioară si exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor si tâmplăriei;

c) reparatii si înlocuiri de sobe de încălzit;

d) zugrăveli si vopsitorii interioare;

e) zugrăveli si vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fatadă si culorile clădirilor;

f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, în limitele proprietătii, montarea sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilităti;

g) reparatii si înlocuiri la pardoseli;

h) reparatii si înlocuiri la finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scări de acces, fără modificarea calitătii si a aspectului elementelor constructive;

i) lucrări de întretinere la căile de comunicatie si la instalatiile aferente;

j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritătii administratiei publice judetene sau locale, după caz;

k) lucrări de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importantă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protectie instituite pentru zăcăminte acvifere;

l) lucrări de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.

(2) Se pot executa fără autorizatie de construire si lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării si comercializării presei, cărtilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundatii si platforme, precum si fără racorduri si/sau bransamente la utilităti urbane, cu exceptia energiei electrice.

(3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu exceptia celor prevăzute la lit. e) si j), se execută la constructiile mentionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire.

Art. 12. - (1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instantele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizatiilor de construire sau de desfiintare poate fi cerută, în conditiile legii, si de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Constructii.

(2) Prin introducerea actiunii autorizatia de construire sau de desfiintare se suspendă de drept si, pe cale de consecintă, instanta va dispune oprirea lucrărilor până la solutionarea în fond a cauzei.

 

CAPITOLUL II

Concesionarea terenurilor pentru constructii

 

Art. 13. - (1) Terenurile apartinând domeniului privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitatie publică, potrivit legii, în conditiile respectării prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a constructiei.

(2) Terenurile apartinând domeniului public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de constructii sau de obiective de uz si/sau de interes public, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate potrivit legii.

(3) Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanti, cu respectarea prevederilor legale, urmărindu-se valorificarea superioară a potentialului terenului.

Art. 14. - Până la reglementarea prin lege a situatiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii, aflate în administrarea consiliilor locale si care pot fi revendicate de fostii proprietari.

Art. 15. - Prin exceptie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitatie publică, cu plata taxei de redeventă stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosintă pe termen limitat, după caz, în următoarele situatii:

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se realizează de către colectivitătile locale pe terenurile acestora;

b) pentru realizarea de locuinte de către Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit legii;

c) pentru realizarea de locuinte pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani;

d) pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii;

e) pentru extinderea constructiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia;

f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice si de arhitectură, cu avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, atunci când terenul se află în zona de protectie a acestora.

Art. 16. - (1) Terenurile prevăzute la art. 13, ce fac obiectul licitatiei, se aduc la cunostintă publică de către primarii unitătilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicatie afisată la sediul acestora si tipărită în cel putin două ziare de largă circulatie, cu minimum 20 de zile înainte de data licitatiei.

(2) Publicatiile privind licitatia vor cuprinde data si locul desfăsurării acesteia, suprafata si destinatia terenului, stabilite prin documentatiile de urbanism, precum si taxa anuală minimală de redeventă.

(3) Oferta solicitantilor va fi însotită de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitătii si a capacitătii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât oferte care corespund prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.

(4) Licitatia se efectuează, în conditiile legii, de comisiile instituite în acest scop, prin hotărâre a consiliilor locale si/sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile functionează la sediul consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate terenurile.

Art. 17. - Limita minimă a pretului concesiunii se stabileste, după caz, prin hotărârea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a pretului de vânzare al terenului, în conditii de piată, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente.

Art. 18. - Terenurile prevăzute la art. 13, ce se concesionează pentru realizarea de locuinte si spatii construite asociate acestora, în functie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea următoarele suprafete:

a) în localitătile urbane:

1. până la 450 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter si etaj;

2. până la 300 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter si etaj, cu două apartamente;

3. până la 250 m2 pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter si mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;

4. pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafata de teren va fi stabilită potrivit documentatiilor de urbanism;

b) în localitătile rurale, până la 1.000 m2 pentru o locuintă.

Art. 19. - Pentru realizarea unei case de vacantă se poate concesiona un teren în suprafată de până la 250 m2.

Art. 20. - Împotriva licitatiei, până la momentul adjudecării, se va putea face contestatie, de către orice persoană interesată, la judecătoria în a cărei rază teritorială are loc licitatia. Contestatia suspendă desfăsurarea licitatiei până la solutionarea sa definitivă.

Art. 21. - Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitatiei sau a hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru situatiile prevăzute la art. 15, se va încheia actul de concesiune, care se va înregistra de către concesionar în evidentele de publicitate imobiliară, în termen de 10 zile de la data adjudecării sau emiterii hotărârii.

Art. 22. - Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 13-19 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în functie de prevederile documentatiilor de urbanism si de natura constructiei.

Art. 23. - (1) Intravilanul localitătilor se stabileste prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii.

(2) Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul localitătilor si unele terenuri din extravilan, numai în conditii temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.

(3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii.

 

CAPITOLUL III

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 24. - (1) Constituie infractiuni următoarele fapte:

a) executarea, fără autorizatie de construire sau de desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b);

b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control;

c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum si a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii pentru alte specialităti decât cele certificate prin diplomă universitară, în conditiile prevăzute la art. 9.

(2) Infractiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 25. - În cazul săvârsirii faptelor prevăzute la art. 24, organele de control prevăzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală.

Art. 26. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

a) executarea sau desfiintarea, totală ori partială, fără autorizatie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de către investitor si executant;

b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor prevăzute la lit. b), de către investitor si executant;

c) aprobarea furnizării de utilităti urbane, ca urmare a executării de lucrări de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;

d) mentinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizatie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri fată de cele prevăzute în autorizatie a constructiilor, lucrărilor si amenajărilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea terenului la starea initială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum si nerealizarea lucrărilor de curătare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază;

f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;

g) neanuntarea datei începerii lucrărilor de constructii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8), precum si depăsirea termenului legal prevăzut la art. 7 alin. (1);

h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzând avizele si acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora cu depăsirea termenului legal;

i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:

- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;

- în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;

- în baza unor documentatii incomplete sau elaborate în neconcordantă cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în sigurantă a întregii constructii, în cazul lucrărilor de consolidare;

- în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;

j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea si executarea lucrărilor de constructii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primăriilor, în unitătile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) si (4), precum si neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3);

k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii la controlul anterior;

l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7);

m) depăsirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de constructii, conform prevederilor art. 7 alin. (20).

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1), săvârsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctionează cu amendă, după cum urmează:

- de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit. a);

- de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. f);

- de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, cele de la lit. c);

- de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. b), d) si e);

- de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la lit. h) si i);

- de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, cele de la lit. j) si k);

- de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele de la lit. l) si m);

- de 10.000.000 lei, cele de la lit. g).

(3) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

(4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicată si reprezentantului persoanei juridice.

(5) Sanctiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) si i) se aplică functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau de desfiintare, precum si semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

Art. 27. - (1) Organele de control ale consiliilor judetene si ale primăriilor au obligatia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în constructii în cadrul unitătilor lor administrativteritoriale, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.

(2) Arhitectul-sef al judetului si personalul împuternicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de constructii pe teritoriul administrativ al judetului, precum si respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a constructiilor.

(3) Contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu exceptia celor de la lit. h) - m), se constată si se sanctionează de către organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pentru faptele săvârsite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.

(4) Contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) si j) se constată si se sanctionează de către organele de control ale consiliului judetean, pentru faptele săvârsite pe teritoriul judetului respectiv, si, după caz, de către cele ale municipiului Bucuresti.

(5) Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, încheiate de organele de control ale administratiei publice locale, se înaintează, în vederea aplicării sanctiunii, sefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, după caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a săvârsit contraventia.

(6) Contraventiile privind executarea sau desfiintarea constructiilor fără autorizatii, prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), c) si e), pot fi constatate si de organele de politie.

Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite de îndată autoritătii administratiei publice pe teritoriul căreia s-a săvârsit contraventia, care va aplica sanctiunea potrivit legii.

Art. 28. - (1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum si, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrărilor executate fără autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(2) Decizia mentinerii sau a desfiintării constructiilor realizate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administratiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, avizate si aprobate în conditiile legii, sau, după caz, de instantă.

Pentru lucrări ce se execută la clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Măsura desfiintării constructiilor se aplică si în situatia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul nu a obtinut autorizatia necesară.

Art. 29. - (1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executării lucrărilor de constructii se exercită de Inspectoratul de Stat în Constructii, pe întregul teritoriu al tării, si de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun măsurile si sanctiunile prevăzute de prezenta lege.

(2) Inspectoratul de Stat în Constructii si inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executării lucrărilor de construire sau de desfiintare, după caz, atunci când constată că acestea se realizează cu încălcarea dispozitiilor legale, a cerintelor privind asigurarea calitătii în constructii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise.

(3) Inspectoratul de Stat în Constructii si inspectoratele teritoriale încunostintează autoritatea administratiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul asupra constatărilor si măsurilor dispuse. În această situatie organele de control ale consiliilor judetene sau locale, după caz, au obligatia să urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii.

Art. 30. - (1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executării lucrărilor de constructii se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu exceptia celor prevăzute la art. 3 lit. b) si a lăcasurilor de cult.

(2) Virarea sumelor stabilite conform dispozitiilor alin. (1) se face în contul inspectoratelor teritoriale în constructii, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, o dată cu transmiterea înstiintării privind data începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8).

Întârzierea la plată a cotei prevăzute la alin. (1) se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăsi suma datorată. Disponibilitătile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor si au aceeasi destinatie.

(3) Cota stabilită la alin. (1) se aplică si diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o dată cu receptia la terminarea lucrărilor.

Art. 31. - Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârsirii faptei.

Art. 32. - (1) În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecătoresti pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizatiei;

b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.

(2) În cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instantă, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate.

(4) În situatiile prevăzute la art. 24 organele de control vor putea cere instantei să dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile mentionate la alin. (1). Organele de control pot cere organelor de urmărire penală sesizate si, după caz, instantei să dispună ca măsură provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executării lucrărilor.

(5) Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte si pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.

Art. 33. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 32, constructiile executate fără autorizatie de construire pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor vor putea fi desfiintate pe cale administrativă de către autoritatea administratiei publice locale competentă, fără sesizarea instantelor judecătoresti si pe cheltuiala contravenientului.

(2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, orăsenesti, municipale ori judetene, după caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăti comerciale, în conditiile legii.

Art. 34. - (1) Studiile de teren si documentatiile elaborate pentru realizarea investitiilor de orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, precum si a lucrărilor de amenajare a teritoriului si de urbanism - studii si proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor institutii ale statului - sunt si rămân proprietate publică a judetului sau a municipiului Bucuresti.

(2) În întelesul prezentei legi, prin studiile si documentatiile mentionate la alin. (1) se întelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale si pe specialităti, breviare de calcul, avizele si acordurile obtinute, precum si piesele desenate.

(3) Arhivele cuprinzând studiile si documentatiile mentionate la alin. (1), intrate, la constituire, în patrimoniul societătilor comerciale înfiintate pe structura fostelor unităti de proiectare judetene si din municipiul Bucuresti, se gestionează, potrivit legii, de către consiliile judetene, respectiv de Primăria Municipiului Bucuresti.

(4) Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliilor judetene, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(5) Refuzul inventarierii si/sau al predării studiilor si documentatiilor se sanctionează potrivit prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare.

(6) În situatia refuzului predării arhivelor, consiliile judetene si/sau Primăria Municipiului Bucuresti, după caz, se vor adresa instantelor judecătoresti, care vor solutiona cererile în procedură de urgentă, potrivit legii. Actiunea în instantă este scutită de taxa de timbru.

(7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentatiile prevăzute la alin. (1), precum si la documentatiile de urbanism elaborate ulterior acestora si gestionate de administratiile publice locale, în vederea întocmirii documentatiilor de executie, se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 35. - (1) În conditiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contraventie se face cu indicarea locului, datei si orei constatării, în conformitate cu dispozitiile art. 31.

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea suspendă executarea sanctiunii amenzii, dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă o dată cu aplicarea sanctiunii contraventionale, în conditiile art. 28 alin. (1) si ale art. 29 alin. (2).

(3) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 28 si 29.*)


*) Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 si Legea nr. 401/2003, era alcătuit din 4 alineate.

Alin. (4), al cărui continut era: “(4) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.”, nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003.

Alin. (3) al art. 35, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat prevederile alin. (4), însă cu trimitere la Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

Alin. (4) al art. 35 nu este inclus în forma republicată, aplicarea acestui text încetând o dată cu abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 36. - (1) Persoanele fizice si juridice, care beneficiază de teren în conditiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizatiei de construire si să înceapă constructia în termen de cel mult un an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului.

(2) În caz de încălcare a obligatiei prevăzute la alin. (1) concesionarea îsi pierde valabilitatea.

Art. 37. - (1) Persoanele fizice si juridice care realizează lucrări de constructii în conditiile prezentei legi au obligatia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizatie.

(2) Lucrările de constructii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizatie si dacă s-a efectuat receptia la terminarea lucrărilor, în conditiile legii, emiterea autorizatiei de functionare fiind conditionată de existenta procesului-verbal de receptie. Efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor este obligatorie si în situatia realizării lucrărilor în regie proprie.

(3) La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia să regularizeze taxa pentru autorizatia de construire, potrivit legii.

(4) O dată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. (3), beneficiarii autorizatiilor de construire vor regulariza si celelalte cote prevăzute de lege.

(5) Constructiile executate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuată receptia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate si nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situatie se aplică în continuare sanctiunile prevăzute de lege.

Art. 38. - (1) Sunt de utilitate publică lucrările privind constructiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizatiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora.

(2) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea administratiei publice locale pe teritoriul căreia se află constructiile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată si valorificate, în conditiile legii.

Art. 39. - Toate constructiile proprietate particulară, realizate în conditiile prezentei legi, se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitătile subordonate acestora, după terminarea lor completă si nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizatia de construire.

Art. 40. - (1) În cazul când într-o clădire se realizează mai multe apartamente si suprafete locative cu altă destinatie, proprietarii acestora dobândesc si o cotă-parte de proprietate asupra tuturor părtilor de constructie si instalatii, precum si asupra tuturor dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situată proprietatea lor.

(2) O dată cu dreptul de proprietate asupra constructiilor, în situatia celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobândeste si o cotă-parte din dreptul de concesiune asupra terenului apartinând domeniului privat al statului sau al unitătilor administrativteritoriale.

(3) Cotele-părti prevăzute la alineatele precedente se determină proportional cu suprafata construită a locuintelor, a caselor de vacantă ori a suprafetelor cu altă destinatie din clădire, după caz.

Art. 41. - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a constructiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit.

În aceleasi conditii se transmite si autorizatia de construire.

Art. 42. - (1) Autorizatia de construire pentru lucrările de interventie în scopul asigurării cerintelor de rezistentă, stabilitate si sigurantă în exploatare a constructiilor asupra cărora au intervenit factori distructivi de origine naturală sau umană se emite pentru consolidarea întregii constructii.

(2) Emiterea autorizatiei de construire în vederea executării lucrărilor de interventie pentru consolidarea constructiilor cu destinatia de locuinte, a monumentelor istorice înscrise în listele oficiale, indiferent de proprietar, cu exceptia celor în care se desfăsoară activităti comerciale, precum si a lăcasurilor de cult este scutită de taxa de autorizare.

Art. 43. - Autorizarea constructiilor cu caracter militar se face în conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului împreună cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale interesate.

Art. 44. - (1) În conditiile prezentei legi, în vederea realizării unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrărilor de constructii, toate reglementările tehnice - norme, normative, instructiuni -, cu aplicabilitate în domeniul constructiilor si urbanismului, elaborate de ministere si de alte organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Ministerele si celelalte organe centrale care au elaborat reglementări tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligatia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea avizării în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, sub sanctiunea încetării aplicabilitătii acestora.

Art. 45. - (1) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale municipale, orăsenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru îndeplinirea atributiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-sef, functionar public cu functie de conducere, seful compartimentului/structurii de specialitate, cu atributii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de constructii, si pentru:

a) avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism, precum si eliberarea certificatelor de urbanism;

b) obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic;

c) întocmirea si eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare;

d) organizarea si exercitarea controlului propriu privind disciplina în constructii.

(2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, în conditiile prevăzute la alin. (1), în baza unei hotărâri adoptate în acest sens.

(3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judetene acordă asistentă tehnică de specialitate, analizează si avizează documentatiile depuse pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de construire din competenta de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, în conditiile prevederilor alin. (2) si ale art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora.

(4) În cazul în care, din cauza lipsei de specialisti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevăzute la alin. (1) la nivelul oraselor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzător prevederile alin. (3).

(5) Functia de arhitect-sef, prevăzută la alin. (1), se înscrie în nomenclatorul functiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si locale si se echivalează după cum urmează:

a) sef de departament sau director general, pentru arhitectul-sef al municipiului Bucuresti, respectiv pentru arhitectul-sef al judetului, arhitectii-sefi ai municipiilor, precum si ai sectoarelor municipiului Bucuresti;

b) sef serviciu, pentru arhitectii-sefi ai oraselor;

c) sef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului si al autorizării executării lucrărilor de constructii din cadrul primăriilor de comună, sefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, în conditiile prevăzute la alin. (2).

(6) Pentru constituirea băncii de date, toti posesorii de retele tehnico-edilitare supra- si subterane sunt obligati ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să transmită administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti planurile cadastrale cuprinzând traseele retelelor existente pe teritoriul judetului si al localitătilor, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 46. - Prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Interministerială pentru Zone Construite Protejate, pentru emiterea avizului comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a) si la art. 15 lit. f).

Art. 47. - Anexa nr. 1 privind continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor de constructii si anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizati în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 48. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vânzarea de locuinte din fondul de stat către populatie, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispozitiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vânzarea de locuinte din fondul de stat către populatie si construirea de case de odihnă proprietate personală, publicată în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberării autorizatiilor de construire, reparare si desfiintare a constructiilor, precum si a celor referitoare la înstrăinările si mpărtelile terenurilor cu sau fără constructii, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasării constructiilor, precum si a trecerii în proprietatea statului a terenurilor si constructiilor necesare efectuării unor lucrări sau unor actiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.490/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind amplasarea si autorizarea construirii, reparării si desfiintării constructiilor si a altor lucrări, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abrogă.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTINUTUL-CADRU

al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii se elaborează de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, în conditiile prevederilor art. 9 din prezenta lege, si este extras din proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordantă cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii se întocmeste pentru:

- autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.;

- autorizarea executării lucrărilor de desfiintare - P.A.D.;

- autorizarea executării organizării lucrărilor - P.O.E.

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

În situatii cu totul exceptionale, în functie de complexitatea investitiei supuse autorizării, structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism si alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii - P.A.C./P.A.D.

A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.

I. Piese scrise

1. Lista si semnăturile proiectantilor

Se completează cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de constructii, făcându-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;

- clima si fenomenele naturale specifice;

- geologia si seismicitatea;

- categoria de importantă a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialităti

Descrierea lucrărilor de:

- arhitectură;

- structură;

- instalatii;

- dotări si instalatii tehnologice, după caz;

- amenajări exterioare si sistematizare verticală.

2.3. Date si indici care caracterizează investitia proiectată, cuprinsi în anexa la cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construită desfăsurată, construită la sol si utilă;

- înăltimile clădirilor si numărul de niveluri;

- volumul constructiilor;

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, în conformitate cu legislatia în vigoare privind calitatea în constructii, întocmite de verificatori atestati de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si agreati de investitor.

2.5.3. Fise tehnice necesare obtinerii avizelor în vederea emiterii acordului unic din competenta emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.

2.5.4. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apărarea civilă, protectia mediului si a sănătătii populatiei.

2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitătii investitiei, obtinute în prealabil de solicitant - avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare.

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau în imediata lor vecinătate - si numai dacă sunt necesare măsuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de constructii necesare în vederea schimbării destinatiei în clădiri existente, precum si în cazul amplasării de constructii cu altă destinatie decât cea a clădirilor învecinate.

II. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de încadrare în teritoriu

- plansă pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie*), întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz


*) Conform art. 3 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, s-a înfiintat Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, iar oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti s-au reorganizat în oficii de cadastru si publicitate imobiliară la nivelul fiecărui judet si în municipiul Bucuresti.

Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară a fost organizată si functionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 9 august 2004.

 

1.2. Plan de situatie

- privind amplasarea obiectivelor investitiei – plansă pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

- parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisă prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si înăltimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;

- amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;

- cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);

- denumirile si destinatiile fiecărui corp de constructie;

- sistematizarea pe verticală a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

- accesele pietonale si carosabile din incintă si clădiri, plantatiile prevăzute.

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilităti urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea căminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnicoedilitar ă se vor indica instalatiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă si canalizare.

2. Planse pe specialităti

2.1. Arhitectură

Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

- planurile acoperisurilor - terasă sau sarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;

- sectiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, înăltimile determinante ale acoperisului - cotele la coamă si la cornisă -, fundatiile clădirilor învecinate la care se alătură constructiile proiectate;

- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;

- în situatia integrării constructiilor într-un front existent, se va prezenta si desfăsurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în tesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor

Se redactează la scara 1:50 si va releva:

- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

- măsurile de protejare a fundatiilor clădirilor învecinate, la care se alătură constructiile proiectate.

2.2.2. Detalii de fundatii

2.2.3. Proiect de structură complet

Se prezintă pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor

Se prezintă parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotări si instalatii tehnologice

În situatia în care investitia urmează să functioneze pe baza unor dotări si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrică a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansă prezentată în cadrul sectiunii II “Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizatiei, după caz, titlul proiectului si al plansei, numărul proiectului si al plansei, data elaborării, numele, calitatea si semnătura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

B. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiintare - P.A.D.

I. Piese scrise

1. Lista si semnăturile proiectantilor

Se completează cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale

Descrierea constructiei care urmează să fie desfiintată:

- scurt istoric: anul edificării, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;

- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

- mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;

- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăsurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

- descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiintare.

2.2. Fise tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obtinute prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism.

II. Piese desenate

1. Plan de încadrare în teritoriu

- plansă pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.

2. Plan de situatie a imobilelor

- plansă pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

- parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;

- amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;

- modul de amenajare a terenului după desfiintarea constructiilor;

- sistematizarea pe verticală a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

- plantatiile existente si care se mentin după desfiintare.

Pe plansă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiintează si cele propuse – plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pământ, plantatii etc., după caz.

3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilităti urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea căminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnicoedilitar ă se vor indica instalatiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apă si canalizare.

4. Releveul constructiilor care urmează să fie desfiintate

Plansele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:

- planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului;

- principalele sectiuni: transversală, longitudinală, alte sectiuni caracteristice, după caz;

- toate fatadele.

În situatia în care desfiintarea necesită operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a lucrărilor.

Fiecare plansă prezentată în cadrul sectiunii II “Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizatiei, după caz, titlul proiectului si al plansei, numărul proiectului si al plansei, data elaborării, numele, calitatea si semnătura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

C. Proiectul de organizare a executiei lucrărilor - P.O.E.

Proiectul de organizare a executiei lucrărilor - P.O.E. - este necesar în toate cazurile în care se realizează o investitie. În situatia în care acesta nu se prezintă împreună cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, se va obtine o autorizatie de construire separată de cea pentru investitia propriu-zisă.

Proiectul de organizare a executiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare si necesare în vederea asigurării tehnologiei de executie a investitiei, atât pe terenul aferent investitiei, cât si pe spatiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează:

I. Piese scrise

1. Lista si semnăturile proiectantilor

Se completează cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

Acesta va cuprinde:

- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajărilor si depozitelor de materiale;

- asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;

- asigurarea racordării provizorii la reteaua de utilităti urbane din zona amplasamentului;

- precizări cu privire la accese si împrejmuiri;

- precizări privind protectia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitătile urbane din zonă, necesare în vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fiselor tehnice întocmite în Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii - P.A.C. sau P.A.D., după caz.

II. Piese desenate

Plan general

a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o plansă realizată conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzând amplasamentul investitiei si toate amenajările si constructiile provizorii necesare realizării acesteia;

b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a executiei lucrărilor vor putea fi prezentate si în planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii.

Fiecare plansă prezentată în cadrul sectiunii II “Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizatiei, după caz, titlul proiectului si al plansei, numărul proiectului si al plansei, data elaborării, numele, calitatea si semnătura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

 

ANEXA Nr. 2

 

DEFINIREA

unor termeni de specialitate utilizati în cuprinsul legii

 

- Acord unic

Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea si emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, întocmit în baza concluziilor si propunerilor rezultate ca urmare a examinării si aprobării documentatiilor tehnice depuse în vederea autorizării, însumând conditiile si recomandările formulate prin:

a) avizele si acordurile pentru utilităti urbane privind racordarea obiectivului si a organizării executiei lucrărilor la retelele de utilităti urbane (apă/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban);

b) avizele si acordurile specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor, apărarea civilă, protectia mediului si a sănătătii populatiei.

Acordul unic se elaborează de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administratiei publice locale, în conditiile prevederilor art. 5 alin. (1).

- Autorizatia de construire/desfiintare

Actul de autoritate al administratiei publice locale - consilii judetene si consilii locale municipale, orăsenesti si comunale -, pe baza căruia se pot realiza lucrări de constructii.

Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare este reglementată prin prezenta lege si prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

- Anexe gospodăresti

Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să adăpostească activităti specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinătatea locuintei, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate functională distinctă.

În categoria anexelor gospodăresti, de regulă în mediul rural, sunt cuprinse: bucătării de vară, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii, depozite si altele asemenea. În mod similar, sunt asimilabile notiunii de anexe gospodăresti si garajele, serele, piscinele si altele asemenea.

- Anexe gospodăresti ale exploatatiilor agricole

Constructiile situate în zone izolate în extravilan si îndepărtate de localitatea de resedintă a lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească masini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum si spatii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole.

- Avizare/aprobare

Avizare - procedura de analiză si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnicoeconomici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrărilor de constructii - extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările.

Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate. Aprobare - optiunea forului deliberativ al autoritătii competente de însusire a propunerilor din documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritorială si urbanistică, precum si al autorizării lucrărilor de executie a obiectivelor de investitii.

- Clădiri de importantă redusă

Constructii cu functii obisnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un număr redus de oameni:

a) clădiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodăresti ale acestora;

b) clădiri pentru învătământ cu cel mult 4 unităti functionale;

c) dispensare comunale fără stationar;

d) sedii administrative în mediul rural: primării, posturi de politie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii postale si altele asemenea;

e) clădiri pentru comert si alimentatie publică, cu o suprafată de până la 200 m2 si cu deschideri până la 6 m;

f) hale si ateliere pentru activităti mestesugăresti care nu generează vibratii, cu o suprafată de până la 200 m2 si deschideri până la 6 m;

g) dependinte si anexe gospodăresti: garaje, bucătării de vară, grajduri, suri si altele asemenea;

h) constructii cu caracter provizoriu.

- Constructii cu caracter provizoriu

Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adăpostite ori datorită cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existentă limitată, precizată si prin autorizatia de construire.

De regulă, constructiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale si alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea initială (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile si în spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea constructiilor provizorii se autorizează în aceleasi conditii în care se autorizează constructiile definitive.

- Constructii speciale

Constructiile cu caracter militar care se autorizează în conditiile prevăzute la art. 43.

- Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism

Ansamblurile de documente scrise si desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situatia existentă si se stabilesc obiectivele, actiunile si măsurile de dezvoltare pe o perioadă determinată.

Structura documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cuprinde:

a) planurile de amenajare a teritoriului;

b) planurile urbanistice;

c) regulamentele locale de urbanism.

Definirea si continutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac prin legea amenajării teritoriului si urbanismului.

- Drept de executie a lucrărilor de constructii

Dreptul real sau, după caz, dreptul de creantă privind imobilul, care conferă titularului dreptul de a obtine, potrivit legii, din partea autoritătii competente, autorizatia de construire sau de desfiintare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atestă dreptul de proprietate (precum contractul de vânzare-cumpărare, de schimb, de donatie, certificatul de mostenitor, actul administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizatiei de construire în baza unui contract de închiriere se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu si cu acordul expres al proprietarului de drept.

- Firma

Elementul constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se inscriptionează date de identificare a unei institutii publice, societăti comerciale, fundatii, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoană fizică sau juridică îsi exercită activitatea într-o clădire sau într-o incintă.

- Instalatii aferente constructiilor

Totalitatea conductelor si echipamentelor care asigură utilitătile necesare functionării constructiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în constructie. Instalatiile aferente constructiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat.

- Intravilanul localitătii

Teritoriul care constituie o localitate se determină prin Planul urbanistic general (PUG) si cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără constructii, organizate si delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o altă destinatie, înăuntrul căruia este permisă realizarea de constructii, în conditiile legii.

Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul urbanistic general (PUG) al localitătii.

- Extravilanul localitătii

Teritoriul cuprins între limita intravilanului si limita administrativ-teritorială a unitătii de bază (municipiu, oras, comună), înăuntrul căruia autorizarea executării lucrărilor de constructii este restrictionată, în conditiile prezentei legi.

- Împrejmuiri

Constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protectie împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton,

cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci -, ori prin plantii specifice.

- Lucrări de constructii

Operatiunile specifice prin care:

- se realizează constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane si aeriene, căi de comunicatii, lucrări ingineresti, de artă etc.;

- se desfiintează astfel de constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.

- Lucrări de modificare

Lucrări de interventii asupra elementelor constructive, structurale si/sau nestructurale, având ca efect modificarea (totală sau în parte) a acestora, privind:

- modificarea planimetriei interioare sau exterioare; - modificarea volumetriei.

În toate cazurile este necesară emiterea unei autorizatii de construire, cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.

- Lucrări specifice la căile de comunicatie, care nu necesită autorizatie de construire

Lucrările de întretinere care nu necesită proiect si deviz general, constând dintr-un complex de lucrări care se execută în mod permanent, în vederea mentinerii constructiilor-instalatiilor în conditii tehnice corespunzătoare desfăsurării continue, confortabile si în deplină sigurantă a circulatiei, la nivelul traficului maxim.

- Mobilier urban

Elementele functionale si/sau decorative amplasate în spatiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localitătii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate constructiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundatii platforme de beton, racorduri la utilităti urbane, cu exceptia energiei electrice), necesitând emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea.

- Parcelare

Operatiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea uneia sau mai multor proprietăti funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesionării sau vânzării loturilor rezultate.

- Proiect tehnic (P.Th.)

Documentatia - piese scrise si desenate -, care cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii si pe baza căreia se execută lucrările autorizate.

- Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, necesar emiterii autorizatiei de construire, este extras din proiectul tehnic (P.Th.) si se elaborează în conditiile prevederilor prezentei legi si în conformitate cu continutul-cadru cuprins în anexa nr. 1.

- Receptia lucrărilor

Receptia lucrărilor constituie o componentă a sistemului calitătii în constructii si este actul prin care se certifică finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie.

Receptia lucrărilor de constructii de orice categorie si de instaltii se efectuează atât la lucrări noi, cât si la interventii în timp asupra constructiilor existente, conform legii.

Receptia lucrărilor de constructii se realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

- receptia la terminarea lucrărilor;

- receptia finală.

- Schimbare de destinatie

În întelesul prevederilor art. 3, este necesară emiterea unei autorizatii de construire si/sau de desfiintare, după caz, numai în situatia în care pentru realizarea schimbării de destinatie a spatiilor sunt necesare lucrări de constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.

- Zone protejate

Teritoriile delimitate geografic, în cuprinsul cărora se află elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebită. În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:

a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea si punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebită;

b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea si punerea în valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorică, culturală sau memorialistică deosebită.

 

NOTĂ:

 

Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii si unele măsuri pentru realizarea locuintelor, ale art. II alin. (2) si ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii si ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 50/1991:

- art. III din Legea nr. 453/2001:

“Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: anexa la Legea nr. 50/1991, republicată, art. 8 alin. 5 si pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum si referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrările de constructii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.”;

- art. II alin. (2) si art. III din Legea nr. 401/2003:

“(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor necesare acestei proceduri. În acelasi termen se vor efectua operatiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren si a documentatiilor prevăzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 291], prin proces-verbal încheiat între părti după inventarierea arhivelor mentionate la art. I pct. 23 [art. 291 alin. (3)], fără a mai fi nevoie de punerea în întârziere.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă litera c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.”;

- art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004:

“(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va modifica Normele metodolgoice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.943/2001, cu modificările ulterioare.”