MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 934         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 octombrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

389. - Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

Acord de împrumut (Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Acord de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul Facilitătii Globale de Mediu (Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu

 

734. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se ratifică Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 150 milioane dolari S.U.A., privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004, denumit în cele ce urmează acord.

(2) Se ratifică Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, în valoare de 7 milioane dolari S.U.A., privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004, denumit în cele ce urmează asistentă financiară nerambursabilă.

Art. 2. - (1) Proiectul se realizează de către unitătile de management al proiectului, înfiintate în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, denumite în continuare UMP-MAI, UMP-MTCT, UMP-ANRM, precum si de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, prin Administratia Natională “Apele Române”. Cele patru institutii publice mentionate sunt desemnate ca agentii de implementare. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va avea drept sarcină si colectarea si consolidarea tuturor situatiilor si rapoartelor ce reflectă progresul fizic si financiar al proiectului.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor au calitatea de administrator special al obiectivelor de investitii identificate în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, Componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului si, respectiv, în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 442/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse în Proiectul “Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă” - Componenta C - “Reducerea riscurilor în caz de inundatii si alunecări de teren”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială si cofinantat de la bugetul de stat.

(3) Institutiile care au în administrare obiectivele mentionate sunt si rămân în continuare administratori ai respectivelor obiective.

(4) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor îsi vor exercita drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea lor de administrator special, conferită în baza prezentei legi, numai în vederea realizării investitiilor prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 si, respectiv, în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 442/2004 si strict legat de acestea.

(5) În momentul finalizării investitiei, calitatea de administrator special a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si a Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor încetează de drept, investitia considerându-se finalizată după ce Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor au receptionat lucrarea de la executantul acesteia si au efectuat plata către  executant.

(6) Ministerul Finantelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Agentia Natională pentru Resurse Minerale/Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, prin care se va delega acestora întreaga autoritate si responsabilitate în realizarea proiectului si utilizarea sumelor din împrumut, precum si o conventie cu Agentia Natională pentru Resurse Minerale/Ministerul Economiei si Comertului, prin care se va delega întreaga autoritate si responsabilitate în realizarea părtii sale din proiect si utilizarea sumelor din asistenta financiară nerambursabilă.

Art. 3. - Contributia României la finantarea proiectului mentionat la art. 1 se va asigura, în limita echivalentului în lei a 46,657 milioane dolari S.U.A., de la bugetul de stat, astfel:

- prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor - 2,995 milioane dolari S.U.A.;

- prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - 16,830 milioane dolari S.U.A.;

- prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - 22,997 milioane dolari S.U.A.; si

- prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului/Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale - 3,835 milioane dolari S.U.A.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului, va fi asigurată de Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Economiei si Comertului/Agentia Natională pentru Resurse Minerale si de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, din sume cu această destinatie alocate anual de la bugetul de stat în bugetul propriu.

Art. 5. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului si a asistentei financiare nerambursabile, în raport cu conditiile concrete de derulare a acordului si a asistentei financiare nerambursabile, amendamente la continutul acestora, care privesc realocări de fonduri, modificări în structura pe componente, precum si alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligatiile financiare ale României fată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la acord si la asistenta financiară nerambursabilă, convenite cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare conform alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 28 septembrie 2004.

Nr. 389.

 

Împrumut nr. 4736 RO

Asistentă financiară nerambursabilă din Fondul FGM nr. TF 053472 RO

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

(Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă)

între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare*)

 


*) Traducere.

 

Acord, datat 26 mai 2004, între România (Împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

Având în vedere că:

(A) Împrumutatul, declarându-se satisfăcut în ceea ce priveste fezabilitatea si prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Băncii să sprijine finantarea Proiectului;

(B) printr-un acord din aceeasi dată cu cel de fată (Acord de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul FGM), Banca, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu (FGM), a fost de acord să acorde Împrumutatului asistentă financiară nerambursabilă (asistentă financiară nerambursabilă din Fondul FGM) în sumă de sapte milioane (7.000.000) dolari S.U.A. pentru sprijinirea finantării părtilor D si E4 ale Proiectului, în termenii si conditiile stabilite în Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul FGM; si

având în vedere că Banca a fost de acord, pe baza, între altele, a celor de mai sus, să acorde Împrumutatului împrumutul în termenii si conditiile stabilite în acest acord,

părtile convin după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

Conditii generale. Definitii

 

Sectiunea 1.01. “Conditiile generale aplicabile acordurilor de împrumut si garantie pentru împrumuturi într-o singură valută” ale Băncii, datate 30 mai 1995 (asa cum au fost amendate până la 6 octombrie 1999) (Conditiile generale), constituie parte integrantă a acestui acord.

Sectiunea 1.02. În afara cazului în care contextul cere altfel, termenii definiti în Conditiile generale si în preambulul la prezentul acord au întelesurile respective, iar următorii termeni suplimentari au întelesurile de mai jos:

a) “Apele Române” înseamnă Administratia Natională “Apele Române” a Împrumutatului, înfiintată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 404/2003, si care functionează sub autoritatea MMGA;

b) CONSIB înseamnă Comisia Natională pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice a Împrumutatului;

c) PMM înseamnă planul de management pentru mediu, datat 15 decembrie 2003, elaborat si adoptat de Împrumutat, care descrie măsurile de atenuare a efectelor negative asupra mediului si de monitorizare a acestora în cadrul Proiectului;

d) raport de monitorizare financiară sau RMF înseamnă fiecare raport întocmit în conformitate cu sectiunea 4.02 a acestui acord;

e) MAI înseamnă Ministerul Administratiei si Internelor al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia;

f) UMP-MAI înseamnă Unitatea de management al proiectului înfiintată în cadrul MAI;

g) MMGA înseamnă Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia;

h) MFP înseamnă Ministerul Finantelor Publice al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia;

i) MTCT înseamnă Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia;

j) UMP-MTCT înseamnă Unitatea de management al proiectului înfiintată în cadrul MTCT;

k) ANRM înseamnă Agentia Natională pentru Resurse Minerale a Împrumutatului sau orice succesor legal al acesteia;

l) UMP-ANRM înseamnă Unitatea de management al proiectului înfiintată în cadrul ANRM;

m) PIP înseamnă Planul de implementare a Proiectului, care stabileste procedurile de implementare a Proiectului, plan căruia, periodic, îi pot fi aduse amendamente cu acordul Împrumutatului si al Băncii;

n) UMP-uri se referă în mod colectiv la UMP-MAI, UMP-MTCT si UMP-ANRM;

o) conturi speciale înseamnă conturile la care se face referire în sectiunea 2.02 b) a acestui acord si cont special înseamnă fiecare si oricare dintre aceste conturi.

 

ARTICOLUL II

Împrumutul

 

Sectiunea 2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii si în conditiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, o sumă egală cu o sută cincizeci milioane (150.000.000) dolari S.U.A.

Sectiunea 2.02. a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord, care urmează a fi efectuate) privind costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor si serviciilor necesare Proiectului si care urmează să fie finantate din sumele împrumutului.

b) Împrumutatul poate, pentru scopurile Proiectului, să deschidă si să mentină în dolari S.U.A. conturi speciale de depozit: a) contul special A ce va fi administrat de MAI; b) contul special B ce va fi administrat de MTCT; c) contul special C ce va fi administrat de MMGA; si d) contul special D ce va fi administrat de ANRM, la o bancă comercială acceptabilă Băncii, în termeni si conditii satisfăcătoare pentru Bancă, protejate corespunzător împotriva compensării, confiscării si sechestrării.

Depozitele în si plătile din conturile speciale vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la acest acord.

Sectiunea 2.03. Data închiderii va fi 31 decembrie 2009 sau o dată ulterioară, după cum va stabili Banca. Banca va notifica Împrumutatului această dată cu promptitudine.

Sectiunea 2.04. Împrumutatul va plăti Băncii, la data sau imediat după data intrării în vigoare, un comision initial egal cu un procent (1%) din suma împrumutului.

Sectiunea 2.05. Împrumutatul va plăti periodic Băncii un comision de angajament la o rată de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicată la suma neutilizată din împrumut.

Sectiunea 2.06. a) Împrumutatul va plăti periodic dobânda aferentă sumelor trase din împrumut si nerambursate, la o rată egală cu rata de bază LIBOR plus marja totală LIBOR, aferente fiecărei perioade de dobândă.

b) Pentru scopurile acestei sectiuni:

(i) perioada de dobândă înseamnă perioada initială de la si incluzând data prezentului acord până la, dar excluzând, prima dată de plată a dobânzii care survine după aceasta, iar după perioada initială, fiecare perioadă de la si incluzând data de plată a dobânzii până la, dar excluzând, data de plată a dobânzii imediat următoare;

(ii) data de plată a dobânzii înseamnă fiecare dată specificată în sectiunea 2.07 din acest acord;

(iii) rata dobânzii cu baza LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata oferită pe piata interbancară londoneză la depozitele pe 6 luni în dolari S.U.A., valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei initiale de dobândă, rata valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă sau în ziua imediat următoare), asa cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă si exprimată ca procente pe an;

(iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%);

(B) minus (sau plus) marja medie ponderată pentru o astfel de perioadă de dobândă, mai mică (sau mai mare) decât ratele oferite pe piata interbancară londoneză sau alte rate de referintă la depozitele pe 6 luni, aplicată la împrumuturile nerambursate ale Băncii sau la portiuni din acestea, alocate de către Bancă pentru finantarea împrumuturilor într-o singură valută, sau la portiuni din acestea care includ împrumutul, după cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă si exprimată ca procent pe an.

c) Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatul în legătură cu rata dobânzii cu baza LIBOR si marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, de îndată ce acestea vor fi determinate.

d) Ori de câte ori, având în vedere schimbările survenite în practica pietei care ar putea afecta determinarea ratelor dobânzii la care se face referire în această sectiune 2.06, Banca decide că este în interesul tuturor împrumutatilor săi si al Băncii să aplice o modalitate de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în sectiunea mentionată, Banca poate modifica modalitatea de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, nu mai devreme de 6 luni de la notificarea Împrumutatului cu privire la noua modalitate. Noua modalitate va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, în afara cazului în care Împrumutatul înstiintează Banca, în decursul perioadei mentionate, asupra obiectiilor sale, caz în care modificarea respectivă nu va fi aplicată în cadrul împrumutului.

Sectiunea 2.07. Dobânda si alte comisioane vor fi plătite semestrial la datele de 15 aprilie si 15 octombrie ale fiecărui an.

Sectiunea 2.08. Împrumutatul va rambursa împrumutul în conformitate cu graficul de rambursare prevăzut în anexa nr. 3 la acest acord.

 

ARTICOLUL III

Executia Proiectului

 

Sectiunea 3.01. a) Împrumutatul îsi declară angajamentul fată de obiectivele Proiectului si în acest scop va realiza Proiectul prin MAI (partea A), MTCT (partea B), MMGA (partea C) si ANRM (partea D), cu diligenta si eficienta cuvenite si în conformitate cu practicile administrative, tehnice, tehnologice, de protectie a mediului si financiare corespunzătoare, si va furniza cu promptitudine fondurile, facilitătile, serviciile si alte resurse necesare realizării Proiectului.

b) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei sectiuni si cu exceptia cazului în care Împrumutatul si Banca vor conveni altfel, Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA si ANRM, va realiza Proiectul în conformitate cu programul de implementare stabilit în anexa nr. 5 la acest acord.

Sectiunea 3.02. a) Cu exceptia cazului în care Banca va decide altfel, achizitionarea bunurilor, lucrărilor si serviciilor de consultantă necesare realizării Proiectului si care urmează a fi finantate din sumele împrumutului va fi guvernată de prevederile anexei nr. 4 la acest acord.

b) Împrumutatul va actualiza planul de achizitii în conformitate cu termeni de referintă aceptabili Băncii si va pune la dispozitia Băncii spre aprobare această actualizare nu mai târziu de 12 luni după data aprobării de către Bancă a planului de achizitii anterior.

Sectiunea 3.03. În scopul sectiunii 9.07 din Conditiile generale si fără a limita prevederile acesteia, Împrumutatul:

a) va elabora, pe baza unor regulamente acceptabile Băncii, si va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni de la data închiderii sau o altă dată ulterioară convenită în acest scop între Împrumutat si Bancă, un plan care să asigure realizarea în continuare a obiectivelor Proiectului; si

b) va oferi Băncii posibilitatea rezonabilă de a schimba opinii cu Împrumutatul pe marginea planului mentionat mai sus.

 

ARTICOLUL IV

Clauze financiare

 

Sectiunea 4.01. a) Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA si ANRM, va mentine un sistem de management financiar, incluzând înregistrări si conturi, si va elabora situatii financiare în conformitate cu standardele de contabilitate consecvent aplicate, acceptabile Băncii, adecvate reflectării operatiunilor, resurselor si cheltuielilor legate de Proiect.

b) Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA si ANRM:

(i) va audita, începând cu anul fiscal în care cade data intrării în vigoare până în si incluzând anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din împrumut, situatiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei sectiuni pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Băncii, aplicate consecvent de către auditori independenti acceptabili Băncii;

(ii) va furniza Băncii de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni de la încheierea fiecărui an fiscal sau a unei alte astfel de perioade convenite cu Banca: (A) copii certificate ale situatiilor financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei sectiuni, pentru anul respectiv sau o altă perioadă convenită de Bancă, care au fost astfel auditate; si (B) o opinie a auditorilor mentionati asupra acestor situatii, satisfăcătoare Băncii din punct de vedere al scopului si detalierii;

(iii) va furniza Băncii orice alte astfel de informatii referitoare la astfel de înregistrări si conturi si auditul unor astfel de situatii financiare si cu privire la auditorii respectivi, pe care Banca le poate solicita periodic, în mod rezonabil.

c) Pentru toate cheltuielile în legătură cu care tragerile din contul împrumutului s-au făcut pe baza declaratiilor de cheltuieli, Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA si ANRM:

(i) va păstra, timp de cel putin un an după primirea de către Bancă a raportului de audit pentru sau care acoperă anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul împrumutului, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, chitante, recipise sau alte documente) care evidentiază aceste cheltuieli;

(ii) va permite reprezentantilor Băncii să analizeze aceste înregistrări; si

(iii) se va asigura ca aceste rapoarte si declaratii de cheltuieli să fie incluse în auditul pentru fiecare an fiscal sau pentru o altă perioadă convenită de Bancă, la care se face referire în paragraful b) al acestei sectiuni.

Sectiunea 4.02. a) Fără a limita obligatiile Împrumutatului de raportare a progresului Proiectului, prevăzute în partea B din anexa nr. 5 la acest acord, Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA si ANRM, va elabora si va transmite Băncii un RMF aferent fiecărei părti corespunzătoare din Proiect, care va fi agregat de către MTCT, si va pune la dispozitie Băncii un RMF agregat, satisfăcător pentru Bancă din punct de vedere al formei

si continutului, care:

(i) stabileste sursele si utilizarea fondurilor Proiectului, atât cumulat, cât si aferente perioadei la care face referire raportul mentionat, evidentiind separat fondurile furnizate în cadrul împrumutului, si explică diferentele dintre utilizările efective si cele previzionate ale acestor fonduri;

(ii) descrie progresul fizic al implementării Proiectului, atât cumulat, cât si pe perioada la care face referire raportul mentionat, si explică diferentele dintre implementarea efectivă si cea prognozată a Proiectului; si

(iii) prezintă stadiul achizitiilor în cadrul Proiectului, la sfârsitul perioadei la care face referire raportul mentionat.

b) Primul RMF va fi transmis Băncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea primului trimestru calendaristic după data intrării în vigoare si va acoperi perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată prima cheltuială în cadrul Proiectului si sfârsitul primului trimestru calendaristic; în continuare, fiecare RMF va fi furnizat Băncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru calendaristic si va acoperi un astfel de trimestru.

 

ARTICOLUL V

Intrarea în vigoare. Terminarea

 

Sectiunea 5.01. Următorul eveniment este specificat ca o conditie suplimentară legată de intrarea în vigoare a acestui acord, în sensul sectiunii 12.01 din Conditiile generale, si anume ca asistenta financiară nerambursabilă acordată din Fondul FGM să fi fost semnată si transmisă si toate conditiile ce precedă intrarea sa în vigoare, cu exceptia celei referitoare la intrarea în vigoare a acestui acord, să fi fost îndeplinite.

Sectiunea 5.02. Data ce survine la 120 de zile de la data acestui acord este cea specificată în sensul prevederilor sectiunii 12.04 din Conditiile generale.

 

ARTICOLUL VI

Reprezentantul Împrumutatului. Adrese

 

Sectiunea 6.01. Ministrul finantelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului în sensul sectiunii 11.03 din Conditiile generale.

Sectiunea 6.02. În sensul sectiunii 11.01 din Conditiile generale, se specifică următoarele adrese:

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti

România

Telex: 11239    Fax: 4021 312 6792

Pentru Bancă:

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Telegraf: INTBAFRAD Washington, D.C.         Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI)          Fax: (202) 477-6391

Drept care părtile la acest acord, actionând prin reprezentantii lor autorizati, au convenit ca acordul să fie semnat de către acestia în numele lor în Bucuresti, România, în ziua si anul indicate la început.

 

Pentru România,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice,

reprezentant autorizat

Pentru Banca Internatională pentru Reconstructie

si Dezvoltare,

Owaise Saadat,

director de tară pentru România,

reprezentant autorizat

 

ANEXA Nr. 1

 

TRAGERI DIN ÎMPRUMUT

 

1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de cheltuieli care urmează să fie finantate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum si procentul în care urmează să fie finantate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată

din împrumut

(exprimată

în dolari S.U.A.)

% din cheltuieli

ce urmează

a fi finantat

din împrumut

(1) Lucrări pentru:

 

100% din cheltuielile externe si 78% din

cheltuielile locale

      a) partea B a Proiectului

45.388.000

 

      b) partea C a Proiectului:

 

 

            (i) părtile C1, C3 si C4 ale Proiectului

60.859.000

 

            (ii) părtile C2 si C5 ale Proiectului

4.476.000

 

      c) partea D a Proiectului

4.983.000

 

      d) partea E a Proiectului:

 

 

             (i) partea E1

12.000

 

             (ii) partea E2

19.000

 

             (iii) partea E3

26.000

 

(2) Bunuri pentru:

 

100% din cheltuielile externe, 100% din

cheltuielile locale (cost ex-factory) si 75% din

cheltuielile locale pentru alte bunuri achizitionate

de pe piata internă

      a) partea A a Proiectului

4.739.000

 

      b) partea C a Proiectului:

 

 

             (i) părtile C1, C3 si C4 ale Proiectului

76.000

 

             (ii) părtile C2 si C5 ale Proiectului

163.000

 

      c) partea E a Proiectului:

 

 

             (i) partea E1

148.000

 

             (ii) partea E2

235.000

 

             (iii) partea E3

134.000

 

             (iv) partea E4

23.000

 

(3) Servicii tehnice pentru partea C5 a Proiectului

206.000

100% din cheltuielile externe si 75% din

cheltuielile locale

(4) Servicii de consultantă, inclusiv audit si instruire,

pentru:

 

75% din cheltuielile cu consultanti locali si

85% din cheltuielile cu consultanti străini

      a) partea A a Proiectului

2.965.000

 

      b) partea B a Proiectului

5.086.000

 

      c) partea C a Proiectului:

 

 

             (i) părtile C1, C3 si C4 ale Proiectului

5.371.000

 

             (ii) părtile C2 si C5 ale Proiectului

476.000

 

      e) partea E a Proiectului:

 

 

             (i) partea E1

474.000

 

             (ii) partea E2

1.308.000

 

             (iii) partea E3

86.000

 

(5) Costuri de operare pentru:

 

 

      a) UMP-MAI

159.000

75%

      b) UMP-MTCT

328.000

75%

      d) UMP-ANRM

131.000

75%

(6) Nealocate pentru:

 

 

      a) partea A a Proiectului

490.000

 

      b) partea B a Proiectului

4.564.000

 

      c) partea C a Proiectului:

 

 

             (i) părtile C1, C3 si C4 ale Proiectului

6.110.000

 

             (ii) părtile C2 si C5 ale Proiectului

464.000

 

f) partea D a Proiectului

501.000

 

TOTAL:

150.000.000

 

 

2. Pentru scopurile acestei anexe:

a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli efectuate în moneda oricărei alte tări decât cea a Împrumutatului, pentru bunurile si serviciile furnizate de pe teritoriul oricărei alte tări decât cea a Împrumutatului;

b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului;

c) termenul consultanti locali înseamnă persoane având cetătenia Împrumutatului si rezidenta fiscală pe teritoriul Împrumutatului si societătile înregistrate ca persoane juridice române conform legilor aplicabile ale Împrumutatului;

d) termenul consultanti străini înseamnă consultanti individuali si firme de consultantă care nu sunt consultanti locali astfel cum au fost definiti în subparagraful c) al acestui paragraf;

e) termenul costuri de operare înseamnă costuri de operare marginale generate de implementarea Proiectului, incluzând salariile personalului UMP-urilor si MMGA (exclusiv functionarii guvernamentali), diurnele lor si costurile cu cazarea si cu transportul ocazionate de deplasările în teren legate de implementarea Proiectului, consumabile de birou si utilităti, costul traducerilor, costul comunicatiilor (inclusiv taxele de Internet),

exploatarea si întretinerea vehiculelor (inclusiv combustibil, service si asigurare auto) si echipamentele de birou achizitionate pentru implementarea Proiectului; si

f) termenul servicii tehnice înseamnă servicii pentru realizarea studiilor topografice si geologice, studii pentru zonele afectate de alunecări de teren si alte servicii ce urmează a fi contractate în cadrul Proiectului pe baza performantei rezultatelor fizice măsurabile.

3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuată pentru: a) plătile făcute pentru cheltuielile efectuate anterior datei acestui acord; b) cheltuielile din cadrul oricărei categorii din tabelul prezentat în paragraful 1 de mai sus, numai dacă Banca a primit plata integrală a comisionului initial prevăzut în sectiunea 2.04 a acestui acord; si c) cheltuielile din cadrul categoriilor (1)b)(ii), (2)b)(ii), (3) si (4)c)(ii) din tabelul din paragraful 1 de mai sus, numai dacă Banca a primit evidenta faptului că Împrumutatul a atribuit MMGA responsabilitatea pentru realizarea părtilor C2 si C5 ale Proiectului.

4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli pentru cheltuieli pentru: a) bunuri în cadrul contractelor cu valoare mai mică decât echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. fiecare; b) lucrări în cadrul contractelor cu valoare mai mică decât echivalentul a 3.000.000 dolari S.U.A.; c) servicii de consultantă în cadrul contractelor cu firme de consultantă, cu valoare mai mică decât echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. fiecare; d) servicii de consultantă în cadrul contractelor cu consultanti individuali, cu valoare mai mică decât echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. fiecare; e) costuri de instruire

si operare, toate în termenii si conditiile pe care Banca le va notifica Împrumutatului.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Obiectivul Proiectului este de a sprijini Împrumutatul în reducerea vulnerabilitătii ecologice, sociale si economice la calamitătile naturale si accidente catastrofale generate de deversarea unor substante poluante provenite din activitatea minieră, prin: (i) întărirea capacitătii institutionale si tehnice de management al calamitătilor si de reactie în situatii de urgentă;

(ii) aplicarea unor măsuri de reducere a riscului specific în cazul inundatiilor, alunecărilor de teren si al cutremurelor;

(iii) îmbunătătirea gradului de sigurantă al barajelor de retentie a apei selectate; si (iv) îmbunătătirea managementului si sigurantei sistemelor iazurilor de decantare si haldelor miniere de steril. Proiectul constă în următoarele părti, subiect al unor astfel de modificări, după cum Împrumutatul si Banca le vor conveni în mod periodic pentru realizarea obiectivelor sale:

Partea A: Consolidarea capacitătii de finantare si management în situatii de urgentă:

1. modernizarea sistemului de comunicatii la nivel national, regional si local;

2. dezvoltarea unui sistem de management informational pentru situatiile de urgentă;

3. elaborarea unui scenariu seismic în Vrancea;

4. derularea unui program de informare publică;

5. pregătirea unui program de asigurare împotriva catastrofelor.

Partea B: Reducerea riscului seismic:

1. consolidarea clădirilor publice de importantă vitală;

2. elaborarea proiectelor antiseismice ale elementelor structurale si nestructurale pentru clădirile ce urmează a fi consolidate, precum si supervizarea lucrărilor de executie;

3. realizarea unei evaluări a riscului în sectorul energetic;

4. realizarea revizuirii Codului de proiectare antiseismică al Împrumutatului;

5. asigurarea pregătirii profesionale în metode de consolidare eficiente sub aspectul costurilor.

Partea C: Reducerea riscului de inundatii si alunecări de teren:

1. realizarea de lucrări pentru reducerea riscului de inundatii pe cursul râurilor interioare;

2. realizarea de lucrări pentru reducerea riscului de inundatii pe cursul Dunării;

3. mărirea gradului de sigurantă al barajelor mari;

4. mărirea gradului de sigurantă al barajelor mici;

5. elaborarea unui model si a unui manual pentru managementul alunecărilor de teren, pe baza unor studii-pilot si a monitorizării.

Partea D: Reducerea riscului de producere a accidentelor miniere în bazinul Tisei:

1. stabilirea unui sistem de parametri de referintă si monitorizare a impactului activitătilor miniere asupra mediului: cursuri de apă si ecosisteme acvatice, aer si sol;

2. identificarea unui program de investitii prioritare în bazinul de receptie al Tisei, pe baza analizei de risc, si implementarea unor măsuri eficiente si rentabile de remediere si de prevenire a riscului în anumite zone;

3. elaborarea unor instructiuni tehnice si de protectie a mediului legate de sistemele de iazuri de decantare si haldele de steril din sectorul minier, care să conducă la reducerea riscurilor pentru mediu atât în cursul exploatării, cât si după închiderea minei;

4. punerea la punct a unui sistem regional de reactie în cazul deversării accidentale de substante poluante rezultate din activitătile miniere realizate de anumite companii miniere din bazinul Tisei;

5. elaborarea unei politici regionale de colaborare în domeniul managementului sistemelor de iazuri de decantare si halde de steril în bazinele Tisei si Dunării.

Partea E: Managementul Proiectului:

1. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenta tehnică, instruirea, echipamentul si costurile de operare ale UMP-MAI;

2. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenta tehnică, instruirea, echipamentul si costurile de operare ale UMP-MTCT;

3. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând instruirea si echipamentul pentru “Apele Române”;

4. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenta tehnică, instruirea, echipamentul si costurile de operare ale UMP-ANRM.

 

Proiectul se prevede a fi finalizat până la data de 30 iunie 2009.

 

ANEXA Nr. 3

 

GRAFICUL DE RAMBURSARE

 

Data scadentei

Rata de capital

(exprimată în dolari S.U.A.)*)

La fiecare dată de 15 aprilie si 15 octombrie, începând cu data de 15 octombrie 2009

până la 15 aprilie 2021

6.250.000

 


*) Cifrele din această coloană reprezintă sumele în dolari S.U.A. care trebuie rambursate, cu exceptia cazurilor prevăzute în sectiunea 4.04 din Conditiile generale.

 

ANEXA Nr. 4

 

ACHIZITII

 

SECTIUNEA I

Generalităti

 

A. Toate bunurile, lucrările si serviciile (altele decât serviciile de consultantă) vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile sectiunii I din “Ghidul pentru achizitii în cadrul împrumuturilor BIRD si creditelor AID”, datat mai 2004 (Ghidul de achizitii), si cu prevederile acestei anexe. Dacă Împrumutatul angajează agenti de inspectie sau de achizitii, se va asigura că prevederile sectiunilor 3.10 si 3.11 din Ghidul de achizitii sunt îndeplinite.

B. Toate serviciile de consultantă vor fi achizitionate în conformitate cu sectiunea I paragrafele 3.15-3.20 si sectiunea IV, precum si cu anexa 2 ale “Ghidului cu privire la selectarea si angajarea consultantilor de către împrumutatii Băncii Mondiale”, datat mai 2004 (Ghidul cu privire la consultanti), si cu prevederile acestei anexe.

 

SECTIUNEA a II-a

Metode speciale de achizitie a bunurilor, lucrărilor si serviciilor (altele decât servicii de consultantă)

 

A. Licitatia internatională competitivă

Cu exceptia cazurilor în care se prevede altfel în partea B a acestei sectiuni, contractele vor fi adjudecate pe baza licitatiei internationale competitive în conformitate cu prevederile sectiunii II si ale paragrafelor 3.14 si 3.15 din Ghidul cu privire la consultanti si cu următoarele proceduri suplimentare:

1. Preferinta pentru bunurile de productie internă. Prevederile paragrafelor 2.55 si 2.56 din Ghidul de achizitii si ale anexei 2 la acesta, care specifică faptul că în evaluarea ofertelor poate prima preferinta pentru bunurile de productie internă, se vor aplica pentru bunurile produse pe teritoriul Împrumutatului.

B. Alte proceduri de achizitie

1. Licitatie competitivă natională. Lucrările al căror cost este estimat a reprezenta echivalentul a mai putin de 3.000.000 dolari S.U.A. per contract si serviciile tehnice al căror cost este estimat a reprezenta echivalentul a mai putin de 1.000.000 dolari S.U.A. per contract pot fi achizitionate în cadrul unor contracte adjudecate în baza licitatiei competitive nationale, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1, 3.3, 3.4, 3.14 si 3.15 din Ghidul de achizitii si cu următoarele prevederi suplimentare:

a) proceduri: se vor folosi ca model documentele pentru licitatie natională competitivă utilizate pentru Regiunea Europa si Asia Centrală;

b) eligibilitate: nici o preferintă de nici un fel nu va fi atribuită ofertantilor nationali, participantii străini nefiind exclusi de la licitatie;

c) documentele de licitatie: entitătile care doresc să achizitioneze vor pregăti documentele de licitatie si le vor înainta Băncii spre analiză si aprobare înaintea primelor două licitatii nationale competitive, pentru fiecare parte din proiect, si toate specificatiile tehnice vor fi în mod clar scrise;

d) deschiderea ofertelor: ofertele vor fi deschise public si toate ofertele transmise până la sau pe data termenului limită de depunere a acestora vor fi deschise si citite la deschiderea publică;

e) respingerea ofertelor: nici o ofertă nu va fi respinsă la deschiderea ofertelor;

f) procedura de selectie: ofertantii vor fi selectati prin procedura de postcalificare, unde atât participantii locali, cât si cei străini vor demonstra posibilitatea de a obtine garantii si acces rezonabil la credit, experienta acumulată în lucrări similare, posibilitatea de a pune la dispozitie personal tehnic acceptabil Băncii; si

g) evaluarea ofertelor: criteriile de evaluare vor fi dinainte făcute publice ofertantilor si nu va fi utilizat un sistem bazat pe punctaj.

2. Cumpărare. Bunurile si lucrările mici al căror cost este estimat a reprezenta echivalentul a mai putin de 100.000 dolari S.U.A. per contract pot fi achizitionate pe bază de contracte adjudecate în conformitate cu procedurile de cumpărare, potrivit prevederilor paragrafelor 3.1 si 3.5 ale Ghidului.

 

SECTIUNEA a III-a

Metode speciale de achizitie a serviciilor de consultantă

 

A. Selectia pe bază de calitate si cost

1. Cu exceptia cazului în care se specifică altfel în partea B a acestei sectiuni, serviciile de consultantă vor fi achizitionate prin contracte adjudecate pe baza calitătii si costului, în conformitate cu prevederile sectiunii II din Ghidul cu privire la consultanti si cu următoarele prevederi: pentru scopurile paragrafului 2.7 din Ghidul cu privire la consultanti, lista scurtă a consultantilor pentru servicii în cadrul părtilor A, B, C si D ale Proiectului estimate a costa mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent per contract poate cuprinde în totalitate consultanti nationali.

B. Alte proceduri

1. Selectia pe baza celor mai mici costuri. Serviciile pentru audit si proiectare tehnico-inginerească pot fi achizitionate pe bază de contracte adjudecate având la bază criteriul costului cel mai mic, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 si 3.6 din Ghidul cu privire la consultanti.

2. Selectie pe baza calificării consultantilor. Serviciile estimate a costa echivalentul a mai putin de 200.000 dolari S.U.A. per contract pot fi achizitionate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1, 3.7 si 3.8 din Ghidul cu privire la consultanti.

3. Consultantii individuali. Serviciile pentru realizarea sarcinilor care întrunesc cerintele prevăzute în paragraful 5.1 din Ghidul cu privire la consultanti pot fi achizitionate prin contracte adjudecate consultantilor individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.2 si 5.3 din Ghidul cu privire la consultanti. În situatiile descrise în paragraful 5.4 din Ghidul cu privire la consultanti, astfel de contracte pot fi adjudecate consultantilor individuali pe baza sursei unice, în conformitate cu prevederile paragrafului 5.4 mentionat, acest lucru constituind subiectul unei aprobări prealabile a Băncii.

 

SECTIUNEA a IV-a

Analizarea de către Bancă a deciziilor de achizitii

 

A. Analiza anterioară

Cu exceptia cazului în care Banca decide altfel si îl înstiintează pe Împrumutat, următoarele proceduri de analiză anterioară se aplică:

1. Bunuri, lucrări si servicii (altele decât servicii de consultantă).

a) Procedurile de analiză anterioară stabilite în paragrafele 2, 3 si 5 din anexa 1 la Ghidul de achizitii se vor aplica fiecărui contract de bunuri, lucrări sau servicii (cu exceptia serviciilor de consultantă) estimate a costa: (i) lucrări - echivalentul a 3.000.000 dolari S.U.A. sau mai mult per contract; (ii) bunuri - echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult per contract; (iii) servicii tehnice - echivalentul a 1.000.000 dolari S.U.A. sau mai mult per contract.

b) Următoarele proceduri de analiză anterioară se vor aplica fiecărui contract adjudecat în baza contractării directe: (i) înainte de semnarea contractului, Împrumutatul va furniza Băncii spre aprobare o copie a specificatiilor si proiectul de contract; (ii) contractul va fi adjudecat doar după ce aprobarea Băncii va fi fost dată; si (iii) procedurile stabilite în paragrafele 2(h) si 3 din anexa 1 la Ghid se vor aplica.

2. Serviciile de consultantă furnizate de firme. a) Procedurile de analiză anterioară stabilite în paragrafele 2, 3 si 5 din anexa 1 la Ghidul cu privire la consultanti se vor aplica fiecărui contract de servicii de consultantă furnizate de o firmă, estimate a costa echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. sau mai mult.

b) Următoarele proceduri de analiză anterioară se vor aplica fiecărui contract de servicii de consultantă furnizate de o firmă, care urmează a fi achizitionate pe baza selectiei dintr-o singură sursă: (i) calificările, experienta, termenii de referintă si conditiile de angajare a consultantilor vor fi puse la dispozitia Băncii spre analiză anterioară si aprobare; (ii) contractul va fi adjudecat doar după ce Banca a aprobat documentele; si (iii) procedurile stabilite în paragrafele 3 si 5 din anexa 1 la Ghidul cu privire la consultanti se vor aplica contractului.

B. Postevaluare

1. Cu referire la fiecare contract de bunuri, lucrări sau servicii (altele decât serviciile de consultantă) care nu sunt guvernate de prevederile părtii A a acestei sectiuni, se vor aplica procedurile de postevaluare stabilite în paragraful 4 din anexa 1 la Ghidul de achizitii.

2. Cu referire la fiecare contract de servicii de consultantă care nu este guvernat de prevederile părtii A a acestei sectiuni, se vor aplica procedurile de postevaluare stabilite în paragraful 4 din anexa 1 la Ghidul cu privire la consultanti.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

 

Partea A: Managementul Proiectului

1. Împrumutatul va atribui MAI responsabilitatea realizării părtii A a Proiectului, MTCT pe cea a realizării părtii B a Proiectului, MMGA pe cea a realizării părtii C a Proiectului si ANRM pe cea a realizării părtii D a Proiectului.

2. MAI, MTCT si ANRM îsi vor mentine respectivele UMP-uri pe perioada executiei Proiectului cu personal si resurse corespunzătoare care să permită fiecărei UMP utilizarea cu eficientă a sumelor părtii respective din Proiect, care vor răspunde de managementul financiar, achizitiile, tragerea fondurilor si întocmirea rapoartelor privind progresul Proiectului si a rapoartelor anuale referitoare la Proiect sau legate de acesta.

3. MMGA va atribui către “Apele Române” realizarea părtii C a Proiectului, pe baza unui acord de implementare încheiat între MMGA si “Apele Române” nu mai târziu de 30 de zile după intrarea în vigoare a acestui acord, în termeni si conditii acceptabile Băncii. MMGA se va asigura că “Apele Române” detine personalul si resursele corespunzătoare pentru realizarea părtii C a Proiectului si va avea responsabilitatea generală a supravegherii si coordonării activitătilor din cadrul părtii C a Proiectului.

4. Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA si ANRM, va lua toate măsurile necesare implementării Proiectului în conformitate cu PIP si nu va amenda, suspenda, abroga, revoca sau renunta la nici o prevedere a PIP fără aprobarea prealabilă a Băncii.

5. Împrumutatul se va asigura ca toate măsurile necesare realizării PMM să fie luate la timp si nu va amenda, suspenda, abroga, revoca sau renunta la nici o prevedere a PMM fără aprobarea prealabilă a Băncii.

6. Nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Împrumutatul va înfiinta si va mentine după această dată un comitet de coordonare a Proiectului, alcătuit din reprezentanti ai MAI, MTCT, MMGA si ANRM, însărcinat cu supravegherea implementării Proiectului si coordonării între diferitele agentii executante ale Proiectului.

Partea B: Raportarea si monitorizarea

1. Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA si ANRM:

a) va mentine politici si proceduri corespunzătoare care să îi permită monitorizarea si evaluarea continuă, conform unor indicatori acceptabili Băncii, a realizării Proiectului si atingerii obiectivelor acestuia;

b) va întocmi, pe baza unor termeni de referintă satisfăcători pentru Bancă, si va furniza Băncii, la sau în jurul datei de 1 februarie 2007, un raport înglobând rezultatele activitătilor de monitorizare si evaluare întreprinse în baza prevederilor subparagrafului a) al prezentului paragraf, cu privire la progresele realizate până la data amintitului raport, si recomandând măsuri de asigurare a realizării eficiente a Proiectului si îndeplinirii obiectivelor acestuia în perioada următoare; si

c) va analiza cu Banca, până la 31 martie 2007 sau o dată ulterioară solicitată de Bancă, raportul la care se face referire în subparagraful b) al acestui paragraf si, după aceasta, va lua toate măsurile necesare asigurării finalizării cu eficientă a Proiectului si atingerii obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor si recomandărilor raportului mentionat si a opiniilor Băncii asupra acestui subiect.

Partea C: Siguranta barajelor

1. Împrumutatul, prin MMGA: a) va înfiinta nu mai târziu de data de 15 septembrie 2004 si va mentine după această dată o comisie independentă de experti pentru siguranta barajelor în cadrul CONSIB, care va răspunde de verificarea periodică a proiectelor si specificatiilor tehnice si de formularea de recomandări în probleme de sigurantă a barajelor; si b) va prezenta Băncii rapoartele comisiei cu privire la siguranta barajelor, pentru evaluare si observatii.

2. Împrumutatul, prin MMGA, va elabora un program pentru functionarea si întretinerea fiecărui baraj ce urmează a fi reabilitat în cadrul Proiectului, program care, împreună cu un plan de supraveghere întocmit de un grup de experti independenti, va fi prezentat Băncii pentru analiză si observatii cu cel putin 12 luni înainte de finalizarea lucrărilor de reabilitare a respectivului baraj.

3. Împrumutatul, prin MMGA, va elabora un plan de pregătire pentru situatii de urgentă, satisfăcător pentru Bancă, pentru fiecare baraj ce urmează a fi reabilitat în cadrul Proiectului, si îl va prezenta Băncii pentru analiză si observatii cu cel putin 12 luni înainte de încheierea lucrărilor de reabilitare a barajului respectiv.

 

ANEXA Nr. 6

 

CONTURILE SPECIALE

 

1. În sensul prezentei anexe:

a) termenul categorii eligibile înseamnă: categoriile (1)d)(i), (2)a), (2)c)(i), (4)a), (4)d)(i) si (5)a) pentru contul special A; categoriile (1)a), (1)d)(ii), (2)c)(ii), (4)b), (4)d)(ii) si (5)b) pentru contul special B; categoriile (1)b)(i) si (ii), (1)d)(iii), (2)b)(i) si (ii), (2)c)(iii), (3), (4)c)(i) si (ii) si (4)d)(iii) pentru contul special C; si categoriile (1)c), (2)c)(iv) si (5)c) pentru contul special D, prevăzute în tabelul de la paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord;

b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli care reprezintă costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor si serviciilor necesare Proiectului si care urmează să fie finantate din fondurile împrumutului alocate periodic categoriilor eligibile în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord; si

c) termenul alocatie autorizată înseamnă o sumă ce urmează să fie trasă din contul împrumutului si depusă în conturile speciale conform prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, sumă care reprezintă: în cazul contului special A, echivalentul a 1.250.000 dolari S.U.A.; în cazul contului special B, echivalentul a 3.600.000 dolari S.U.A.; în cazul contului special C, echivalentul a 6.000.000 dolari S.U.A.; în cazul contului special D, echivalentul a 450.000 dolari S.U.A., cu specificarea că, în afara cazului în care Banca va conveni altfel, alocatia autorizată pentru: (i) contul special A va fi limitată la o sumă reprezentând echivalentul a 625.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală neutilizată a tuturor angajamentelor speciale emise de Bancă conform prevederilor sectiunii 5.02 din Conditiile generale va fi egală cu sau va depăsi echivalentul a 1.000.000 dolari S.U.A.; (ii) contul special B va fi limitată la o sumă reprezentând echivalentul a 1.800.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale emise de Bancă conform prevederilor sectiunii 5.02 din Conditiile generale va fi egală cu sau va depăsi echivalentul a 12.800.000 dolari S.U.A.; (iii) contul special C va fi limitată la o sumă reprezentând echivalentul a 3.000.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală neutilizată a tuturor angajamentelor speciale emise de Bancă conform prevederilor sectiunii 5.02 din Conditiile generale va fi egală cu sau va depăsi echivalentul a 12.000.000 dolari S.U.A.; si (iv) contul special D va fi limitată la o sumă reprezentând echivalentul a 225.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale emise de Bancă conform prevederilor sectiunii 5.02 din Conditiile generale va fi egală cu sau va depăsi echivalentul a 800.000 dolari S.U.A.

2. Plătile din fiecare cont special se vor efectua numai pentru cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile acestei anexe, incluzând plătile în moneda locală făcute direct furnizorilor si contractorilor prin conturi de transfer corespondente deschise la bănci comerciale, în conformitate cu reguli si proceduri acceptate de Bancă.

3. După ce Banca a primit dovada satisfăcătoare a deschiderii conturilor speciale, tragerile alocatiei autorizate si tragerile ulterioare pentru realimentarea conturilor speciale se vor efectua după cum urmează:

a) Pentru tragerile alocatiei autorizate Împrumutatul va trimite Băncii o cerere sau cereri de depozit în fiecare cont special a unei sau unor sume care să nu depăsească, cumulat, suma alocatiei autorizate pentru contul special respectiv. Pe baza unei sau a unor astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului si va depune în conturile speciale suma sau sumele respective, asa cum a solicitat Împrumutatul.

b) (i) Pentru realimentarea conturilor speciale Împrumutatul va trimite Băncii cereri de depozit în conturile speciale la astfel de intervale după cum va specifica Banca.

(ii) Înainte de sau la data fiecărei astfel de cereri, Împrumutatul va transmite Băncii documentele sau alte dovezi necesare, în conformitate cu prevederile paragrafului 4 al acestei anexe, pentru plata sau plătile în legătură cu care a fost solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului si va depune în conturile speciale acea sumă după cum va fi fost solicitată de Împrumutat si demonstrată cu documente si alte dovezi că a fost plătită din conturile speciale pentru cheltuieli eligibile.

Astfel de depozite vor fi toate trase de Bancă din contul împrumutului în cadrul respectivelor categorii eligibile si în respectivele sume echivalente, după cum vor fi fost justificate cu documentele si dovezile amintite.

4. Pentru fiecare plată efectuată de Împrumutat din conturile speciale, Împrumutatul va furniza Băncii, într-un astfel de interval de timp după cum va solicita în mod rezonabil Banca, toate documentele si alte dovezi care evidentiază că plata respectivă a fost efectuată exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

5. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va solicita să efectueze alte depozite în respectivul cont special:

a) dacă în orice moment Banca stabileste că toate tragerile care urmează ar trebui efectuate de către Împrumutat direct din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile art. V din Conditiile generale si ale paragrafului a) din sectiunea 2.02 a acestui acord;

b) dacă Împrumutatul nu a furnizat Băncii, în intervalul de timp mentionat în sectiunea 4.01 b) (ii) a acestui acord, oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi transmise Băncii, asa cum specifică sectiunea amintită în legătură cu auditul înregistrărilor si conturilor aferente respectivului cont special;

c) dacă în orice moment Banca notifică Împrumutatului intentia sa de a suspenda total sau partial dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul împrumutului, în baza prevederilor sectiunii 6.02 din Conditiile generale; sau

d) din momentul în care suma totală neutilizată din împrumut, alocată categoriilor eligibile pentru contul special respectiv, minus suma totală neutilizată din totalul angajamentelor speciale încheiate de Bancă în conformitate cu sectiunea 5.02 din Conditiile generale va fi egală cu echivalentul dublului fiecărei alocatii autorizate. După care tragerea din contul împrumutului a sumei neutilizate rămase din împrumut va urma procedurile pe care Banca le va notifica Împrumutatului. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce si în măsura în care Banca se va declara satisfăcută că toate sumele rămase în respectivul cont special la data notificării vor fi utilizate pentru plata unor cheltuieli eligibile.

6. a) Dacă în orice moment Banca va constata că oricare dintre plătile din contul special respectiv: (i) a fost efectuată pentru o cheltuială sau într-o sumă care nu este eligibilă în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe; sau (ii) nu este justificată prin dovezile furnizate Băncii, Împrumutatul, cu promptitudine, după notificarea din partea Băncii: (A) va furniza Băncii documentele justificative suplimentare pe care aceasta le poate solicita; sau (B) va depune în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va rambursa Băncii) o sumă egală cu suma acestei plăti sau a părtii din aceasta care nu este eligibilă sau justificată. Numai dacă Banca nu va stabili altfel, nici o altă tragere în contul special nu va mai fi efectuată până când Împrumutatul nu va transmite documentele respective sau nu va depune suma respectivă ori nu o va rambursa, după cum este cazul.

b) Dacă în orice moment Banca va constata că orice sumă neutilizată din conturile speciale nu va mai fi necesară pentru acoperirea unor cheltuieli eligibile ulterioare, Împrumutatul va rambursa Băncii suma respectivă neutilizată, imediat după primirea notificării din partea Băncii.

c) Împrumutatul poate rambursa Băncii, la notificarea acesteia, toate sau o parte din fondurile depozitate în conturile speciale.

d) Rambursările către Bancă efectuate în conformitate cu paragrafele 6 a), b) si c) din această anexă vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile relevante ale acestui acord, inclusiv ale Conditiilor generale.

 

Împrumut nr. 4736 RO

Asistentă financiară nerambursabilă din Fondul FGM nr. TF 053472RO

 

ACORD

de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul Facilitătii Globale de Mediu (Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu*)

 


*) Traducere.

 

Acord, datat 26 mai 2004, între România (Primitor) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu (FGM), pentru fondurile asistentei financiare nerambursabile puse la dispozitia Fondului Facilitătii Globale de Mediu de către anumiti membri ai Băncii în calitate de participanti ai FGM

 

Având în vedere că:

(A) Banca, în urma Rezolutiei nr. 91-5 din 14 martie 1991 a directorilor executivi ai Băncii, a creat FGM pentru a sprijini protejarea mediului global si a promova prin aceasta o dezvoltare economică durabilă si sănătoasă din punct de vedere al mediului;

(B) în urma restructurării FGM astfel de aranjamente au rămas în vigoare în baza celor stabilite prin intermediul Rezolutiei nr. 94-2 din 24 mai 1994 a directorilor executivi ai Băncii, care, printre altele, a înfiintat un fond de custodie FGM, al cărui custode a fost numită Banca (Rezolutia nr. 94-2);

(C) a treia realimentare a Fondului FGM a fost aprobată în baza celor stabilite prin Rezolutia nr. 2002-0005 din 19 decembrie 2002 a directorilor executivi ai Băncii (Rezolutia nr. 2002-0005);

(D) Primitorul, declarându-se satisfăcut în ceea ce priveste fezabilitatea si prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat asistentă din resursele Fondului FGM pentru finantarea părtilor D si E4 ale Proiectului si respectiva solicitare fiind aprobată în conformitate cu prevederile Instrumentului pentru Crearea Facilitătii Globale de Mediu Restructurate, aprobat prin Rezolutia 94-2, si care urmează să fie finantată din contributiile la Fondul FGM în baza Rezolutiei nr. 2002-0005, care poate include fonduri reportate din cea de-a doua realimentare a sa în baza Rezolutiei nr. 98-2;

(E) printr-un acord din aceeasi dată cu cel de fată (Acordul de împrumut), Banca a acceptat să acorde un împrumut României în sumă de 150.000.000 dolari S.U.A. pentru a sprijini finantarea Proiectului în termenii si în conditiile stabilite în acest acord de împrumut; si

având în vedere că Banca a fost de acord ca pe baza, între altele, a celor de mai sus să acorde asistentă financiară nerambursabilă din Fondul FGM Primitorului în termenii si în conditiile prevăzute în acest acord, părtile la acest acord convin după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

Conditii generale. Definitii

 

Sectiunea 1.01. a) Următoarele prevederi din “Conditiile generale aplicabile acordurilor de împrumut si garantie pentru împrumuturi într-o singură valută” ale Băncii, datate 30 mai 1995 (după cum au fost amendate până la 6 octombrie 1999), cu modificările prezentate în paragraful b) al acestei sectiuni (Conditii generale), constituie parte integrantă a acestui acord:

(i) art. I;

(ii) sectiunile 2.01 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (14), (15), (16), (18) si (21); 2.02 si 2.03;

(iii) sectiunea 3.01;

(iv) sectiunile 4.01 si 4.06;

(v) art. V;

(vi) sectiunile 6.01; 6.02 (a), (c), (d), (e), (f), (g), (i), (k),

(m), (n), (o) si (p); 6.03, 6.04 si 6.06;

(vii) sectiunea 8.01 (b);

(viii) sectiunile 9.01 (a) si (c), 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 si 9.09;

(ix) sectiunile 10.01, 10.03 si 10.04;

(x) art. XI; si

(xi) sectiunile 12.01 (c), 12.03 si 12.04.

b) Conditiile generale vor fi modificate după cum urmează:

(i) termenul Bancă, ori de câte ori este utilizat în Conditiile generale, în afara sectiunilor 2.01 (6) si 6.02 (f) si a ultimei dăti când este folosit în sectiunea 5.01, înseamnă Banca actionând în calitate de agentie de implementare a FGM, cu exceptia sectiunii 6.02, în care termenul Bancă include de asemenea Banca actionând în propria sa calitate;

(ii) termenul Împrumutat, ori de câte ori este utilizat în Conditiile generale, înseamnă Primitorul;

(iii) termenul acord de împrumut, ori de câte ori este utilizat în Conditiile generale, înseamnă acest acord;

(iv) termenul Împrumut si împrumut, ori de câte ori este utilizat în Conditiile generale, înseamnă asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM;

(v) termenul contul împrumutului, ori de câte ori este utilizat în Conditiile generale, înseamnă contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM;

(vi) în sectiunea 6.02 din Conditiile generale, după subparagraful (j) se adaugă un nou subparagraf, după cum urmează: “o situatie extraordinară să fi apărut în care orice tragere viitoare din asistenta financiară

nerambursabilă din Fondul FGM ar depăsi resursele disponibile pentru trageri din FGM”;

(vii) paragraful (c) al sectiunii 9.07 din Conditiile generale se modifică si va avea următorul continut: “(c) Cu cel putin sase luni înainte de data limită de tragere sau la o altă dată care poate fi convenită în acest scop între Primitor si Bancă, Primitorul va pregăti si va transmite Băncii un raport, în scopul si cuprinzând detaliile pe care Banca le va solicita în mod rezonabil, cu privire la executia si functionarea initială a Proiectului, costurile acestuia si avantajele derivate si care vor deriva din acesta, îndeplinirea de către Primitor si Bancă a obligatiilor lor în cadrul Acordului de asistentă financiară nerambursabilă si atingerea obiectivelor asistentei financiare nerambursabile din FGM.”

Sectiunea 1.02. Ori de câte ori sunt utilizati în acest acord, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, termenii definiti în Conditiile generale, în Acordul de împrumut si în preambulul acestui acord au întelesurile definite în acestea.

 

ARTICOLUL II

Asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM

 

Sectiunea 2.01. Banca este de acord să pună la dispozitie Primitorului, în termenii si în conditiile prevăzute sau la care se face referire în acest acord, o sumă echivalentă cu sapte milioane (7.000.000) dolari S.U.A. sub formă de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul FGM.

Sectiunea 2.02. a) Suma asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM poate fi trasă din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va fi astfel de acord, care urmează a fi efectuate) cu privire la costurile rezonabile ale bunurilor, lucrărilor si serviciilor din cadrul părtilor D si E4 ale Proiectului si care sunt necesare realizării părtilor D si E4 ale Proiectului si urmează a fi finantate din asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM.

b) Primitorul poate, pentru scopurile Proiectului, deschide si mentine în dolari S.U.A. un cont special de depozit într-o bancă comercială, în termeni si în conditii satisfăcătoare Băncii, incluzând protectia corespunzătoare împotriva compensării, confiscării sau sechestrului. Depozitele în si plătile din contul special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la acest acord.

Sectiunea 2.03. Data limită de tragere va fi 31 decembrie 2009 sau o altă dată ulterioară, după cum va stabili Banca. Banca va notifica Primitorului cu promptitudine această dată ulterioară.

 

ARTICOLUL III

Realizarea Proiectului

 

Sectiunea 3.01. a) Primitorul îsi declară angajamentul fată de obiectivele Proiectului prezentate în anexa nr. 2 la acest acord, în care scop, fără vreo restrictionare sau limitare a oricăreia dintre celelalte obligatii ce îi revin prin acest acord, va realiza părtile D si E4 ale Proiectului cu diligenta si eficienta cuvenite si în conformitate cu practicile financiare, administrative, tehnice si de mediu corespunzătoare si va lua sau va determina luarea tuturor măsurilor, inclusiv furnizarea de fonduri, facilităti, servicii si alte resurse, necesare sau corespunzătoare realizării părtilor D si E4 ale Proiectului.

b) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei sectiuni si în afara cazului în care Primitorul si Banca vor conveni altfel, Primitorul va realiza părtile D si E4 ale Proiectului în conformitate cu programul de implementare stabilit în anexa nr. 3 la acest acord.

Sectiunea 3.02. Cu exceptia cazului în care Banca va conveni altfel, achizitiile de bunuri, lucrări si servicii necesare părtilor D si E4 ale Proiectului si care urmează să fie finantate din sumele asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM vor fi guvernate de prevederile anexei nr. 4 la Acordul de împrumut.

Sectiunea 3.03. Pentru scopurile sectiunii 9.08 din Conditiile generale si fără a limita prevederile acestora, Primitorul: a) va întocmi, pe baza unor reguli acceptabile Băncii, si va transmite Băncii, cu cel putin 6 luni înaintea datei limită de tragere sau la o dată ulterioară după cum poate fi convenită în acest scop între Primitor si Bancă, un plan de realizare în continuare a obiectivelor Proiectului; si

b) va oferi Băncii posibilitatea rezonabilă de a se consulta cu Primitorul asupra respectivului plan.

 

ARTICOLUL IV

Clauze financiare

 

Sectiunea 4.01. a) Primitorul, prin ANRM, va mentine un sistem de management financiar, incluzând înregistrări si conturi, si va elabora situatii financiare în conformitate cu standardele de contabilitate consecvent aplicate, acceptabile Băncii, adecvate reflectării operatiunilor, resurselor si cheltuielilor legate de Proiect. b) Primitorul, prin ANRM:

(i) va avea, începând cu anul fiscal în care cade data intrării în vigoare până în si incluzând anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM, situatiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei sectiuni pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit aplicate cu consecventă, acceptabile Băncii, aplicate consecvent de către auditori independenti acceptabili Băncii;

(ii) va furniza Băncii de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni de la încheierea fiecărui astfel de an fiscal sau a acelei alte perioade convenite cu Banca: (A) copii certificate ale situatiilor financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei sectiuni pentru un astfel de an sau o altă astfel de perioadă convenită cu Banca, care au fost astfel auditate; si (B) o opinie a auditorilor mentionati asupra unor astfel de situatii, în scopul si cuprinzând detalii satisfăcătoare Băncii; si

(iii) va furniza Băncii orice alte astfel de informatii referitoare la astfel de înregistrări si conturi si auditul unor astfel de situatii financiare si cu privire la auditorii mentionati, pe care Banca le poate solicita periodic, în mod rezonabil.

c) Pentru toate cheltuielile pentru care s-au efectuat trageri din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM si care s-au făcut pe baza declaratiilor de cheltuieli, Primitorul, prin ANRM:

(i) va păstra, timp de cel putin un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru sau care acoperă anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, chitante, recipise sau alte documente) care evidentiază aceste cheltuieli;

(ii) va permite reprezentantilor Băncii să analizeze aceste înregistrări; si

(iii) se va asigura că astfel de rapoarte si declaratii de cheltuieli sunt incluse în auditul pentru fiecare astfel de an fiscal sau o altă perioadă convenită de Bancă, la care se face referire în paragraful b) al acestei sectiuni.

Sectiunea 4.02. a) Fără a limita obligatiile Primitorului de raportare a stadiului Proiectului, stabilite în anexa nr. 3 la acest acord, Primitorul, prin ANRM, va întocmi si va transmite Băncii un raport de monitorizare financiară (RMF), satisfăcător pentru Bancă din punct de vedere al formei si continutului, care:

(i) precizează sursele si modul de utilizare a fondurilor pentru Proiect, atât cumulat, cât si pentru perioada acoperită de raportul mentionat, evidentiind separat fondurile furnizate în cadrul asistentei financiare nerambursabile din fondul FGM, si explică diferentele dintre utilizările actuale si cele previzionate ale unor astfel de fonduri;

(ii) descrie stadiul fizic al implementării Proiectului, atât cumulat, cât si pentru perioada acoperită de raportul mentionat, si explică diferentele dintre stadiul actual si cel planificat al implementării Proiectului; si

(iii) precizează stadiul achizitiilor în cadrul Proiectului, la sfârsitul perioadei la care se referă raportul mentionat.

b) Primul RMF va fi transmis Băncii în cel mult 45 de zile după sfârsitul primului trimestru calendaristic după data intrării în vigoare si va acoperi perioada cuprinsă între data efectuării primei cheltuieli în cadrul Proiectului si sfârsitul acestui prim trimestru calendaristic; în continuare, fiecare RMF va fi transmis Băncii în cel mult 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru calendaristic ulterior si va acoperi respectivul trimestru calendaristic.

 

ARTICOLUL V

Intrarea în vigoare. Terminarea

 

Sectiunea 5.01. Următorul eveniment este specificat ca o conditie suplimentară pentru intrarea în vigoare a acestui acord, în sensul sectiunii 12.01 din Conditiile generale, si anume ca Acordul de împrumut să fi fost semnat si transmis si toate conditiile premergătoare intrării sale în vigoare sau dreptului Primitorului de a efectua trageri din acesta să fi fost îndeplinite, cu exceptia intrării în vigoare a acestui acord de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul FGM.

Sectiunea 5.02. Perioada de 120 de zile de la data semnării prezentului acord este specificată pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.

Sectiunea 5.03. Prezentul acord va rămâne în vigoare până la tragerea întregii sume a asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM si îndeplinirea de către părtile la acest acord a obligatiilor ce le revin.

 

ARTICOLUL VI

Reprezentantul Primitorului. Adrese

 

Sectiunea 6.01. Ministrul finantelor publice al Primitorului este desemnat ca reprezentant al Primitorului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.

Sectiunea 6.02. În scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale, se specifică următoarele adrese:

Pentru Primitor:

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti

România

Telex: 11239    Fax: 4021 312 6792

Pentru Bancă:

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Telegraf: INTBAFRAD Washington, D.C.        Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI)           Fax: (1-202) 477-6391

Drept urmare, părtile la acest acord, actionând prin reprezentantii lor legal autorizati, au dispus ca acordul să fie semnat de către acestia în numele lor la Bucuresti, România, în ziua si anul indicate la început.

 

Pentru România,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice,

reprezentant autorizat

Pentru Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare,

Owaise Saadat,

director de tară pentru România,

reprezentant autorizat

 

ANEXA Nr. 1

 

TRAGERI DIN ASISTENTA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ DIN FONDULFGM

 

1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de pozitii care urmează să fie finantate din asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM, alocarea sumelor din asistenta financiară nerambursabilă pe fiecare categorie, precum si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie.

 

Categoria

Suma alocată

din asistenta

financiară

nerambursabilă

din Fondul FGM

(exprimată

în dolari S.U.A.)

% din cheltuieli

care urmează

a fi finantat

(1) Bunuri

900.000

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) si 75% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achizitionate pe piata internă

(2) Lucrări

3.150.000

100% din cheltuielile externe si 78% din cheltuielile locale

(3) Servicii de consultantă, inclusiv audit

1.400.000

85% din cheltuielile cu consultantii străini si 75% din cheltuielile cu consultantii locali

(4) Instruire, ateliere de lucru si vizite de studii

330.000

100%

(5) Costuri curente de operare pentru:

 

 

a) partea D a Proiectului

250.000

75%

b) partea E a Proiectului

600.000

75%

(6) Nealocate

370.000

 

TOTAL:

7.000.000

 

 

2. Pentru scopurile acestei anexe:

a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli efectuate în moneda oricărei alte tări decât cea a Primitorului pentru bunurile si serviciile furnizate de pe teritoriul oricărei alte tări decât cea a Primitorului;

b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Primitorului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Primitorului;

c) termenul consultanti locali înseamnă persoane având cetătenia Primitorului si rezidenta fiscală pe teritoriul Primitorului si societătile înregistrate ca persoane juridice române conform legilor aplicabile ale Primitorului;

d) termenul consultanti străini înseamnă consultanti individuali si firme de consultantă care nu sunt consultanti locali astfel cum au fost definiti în subparagraful c) al acestui paragraf;

e) termenul instruire, ateliere de lucru si vizite de studii înseamnă cheltuieli efectuate de Primitor, legate de: (i) instruirea personalului ANRM si UMP-ANRM; (ii) organizarea activitătilor de instruire si a atelierelor de lucru, seminariilor, vizitelor de studii în cadrul părtilor D si E4 ale Proiectului; si (iii) participarea specialistilor români la atelierele de lucru si seminariile regionale pe teme relevante pentru partea D a Proiectului, cuprinzând: taxele de instruire, costul vizitelor de studii, atelierelor de lucru, seminariilor, precum si cheltuielile legate de deplasare si diurnele respective; închirierea de spatii si echipamente; materiale cu caracter instructiv, precum si de difuzare si informare publică si costuri cu traducerea si interpretarea; si

f) termenul costuri curente de operare înseamnă costuri de operare marginale ale Primitorului, generate de implementarea Proiectului, incluzând salariile personalului UMP-ANRM (exclusiv functionarii guvernamentali), diurne, costuri pentru deplasări în teritoriu legate de implementarea părtii D a Proiectului, onorariul expertilor angajati la cerere, costurile de exploatare si întretinere ale echipamentului de monitorizare a mediului si sistemului de prealarmă, costul comunicatiilor si al traducerilor, costurile aferente achizitionării consumabilelor de birou si utilitătilor, costul de functionare si întretinere a vehiculelor (inclusiv combustibil si service), echipament de birou si mici unelte.

3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuată pentru plata unor cheltuieli anterioare datei prezentului acord.

4. Banca poate solicita ca tragerile din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM să fie efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli pentru următoarele cheltuieli:

a) contracte pentru bunuri cu valoare mai mică decât echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. fiecare; b) lucrări în cadrul contractelor cu valoare mai mică decât echivalentul a 3.000.000 dolari S.U.A.;

c) servicii de consultantă în cadrul contractelor cu firme de consultantă, cu valoare mai mică decât echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. fiecare; d) servicii de consultantă în cadrul contractelor încheiate cu consultanti individuali, cu valoare mai mică decât echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. fiecare; e) instruire, ateliere de lucru si vizite de studii si costuri de operare, toate în termenii si în conditiile pe care Banca le va specifica prin notificarea Primitorului.

5. Primitorul va rambursa Băncii cu promptitudine sumele disponibilizate de Bancă din asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM, partial sau integral, în functie de optiunea Băncii, dacă:

a) Banca va fi stabilit în orice moment că orice plată efectuată din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM (sau din venitul investitiei generat de aceasta) a fost utilizată pentru orice cheltuială care nu corespunde prevederilor acestui acord;

b) cheltuielile din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM (sau din venitul investitiei generat de aceasta) au fost efectuate: (i) pe teritoriul oricărei tări care nu este membră a Băncii sau pentru bunuri achizitionate ori servicii furnizate de pe teritoriul unei astfel de tări; sau (ii) în contul oricărei plăti făcute unor persoane ori entităti sau oricărui import de bunuri, dacă o astfel de plată sau un astfel de import este interzis printr-o hotărâre a Consiliului de Securitate ONU luată în baza prevederilor cap. VII al Cartei ONU;

c) cheltuielile din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM (sau din venitul investitiei generat de aceasta) au fost efectuate în cadrul unui contract în legătură cu care Banca constată implicarea în practici corupte sau frauduloase a reprezentantilor Primitorului pe parcursul achizitiei sau executiei contractului, fără ca Primitorul să fi luat măsuri corespunzătoare satisfăcătoare Băncii si în timp util pentru îndreptarea situatiei.

6. Sumele rambursate Băncii din asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM, conform paragrafului 5 din această anexă, vor fi creditate în contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, conform prevederilor acestui acord. Cu exceptia unor astfel de părti din asistenta financiară nerambursabilă pentru care, în termenii prezentului acord, se prevede rambursarea lor către Bancă, Primitorul poate ca, după data limită de tragere a acestui Proiect, să păstreze definitiv sumele trase din asistenta financiară nerambursabilă, dar numai pentru a fi utilizate în scopurile părtii D a Proiectului.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Obiectivul Proiectului este de a sprijini Primitorul în reducerea vulnerabilitătii ecologice, sociale si economice la calamitătile naturale si accidente catastrofale generate de deversarea unor substante poluante provenite din activitatea minieră, prin:

(i) întărirea capacitătii institutionale si tehnice de management al calamitătilor si de reactie în situatii de urgentă;

(ii) aplicarea unor măsuri de reducere a riscului specific în cazul inundatiilor, alunecărilor de teren si al cutremurelor;

(iii) îmbunătătirea gradului de sigurantă al barajelor de retentie a apei selectate; si

(iv) îmbunătătirea managementului si sigurantei sistemelor iazurilor de decantare si haldelor miniere de steril.

Proiectul constă în următoarele părti, sub rezerva modificărilor acestora, pe care Primitorul si Banca le vor conveni în mod periodic pentru realizarea obiectivelor sale:

Partea A: Consolidarea capacitătii de finantare si management în situatii de urgentă:

1. modernizarea sistemului de comunicatii în caz de urgentă la nivel national, regional si local;

2. dezvoltarea unui sistem de management informational pentru situatiile de urgentă;

3. elaborarea unui scenariu seismic în Vrancea;

4. derularea unui program de informare publică;

5. pregătirea unui program de asigurare împotriva catastrofelor.

Partea B: Reducerea riscului seismic:

1. consolidarea clădirilor publice de importantă vitală;

2. elaborarea proiectelor antiseismice ale elementelor structurale si nestructurale pentru clădirile ce urmează a fi consolidate, precum si supervizarea lucrărilor de executie;

3. realizarea unei evaluări a riscului în sectorul energetic;

4. realizarea revizuirii Codului de proiectare antiseismică al Primitorului;

5. asigurarea pregătirii profesionale în metode de consolidare eficiente sub aspectul costurilor.

Partea C: Reducerea riscului de inundatii si alunecări de teren:

1. realizarea de lucrări pentru reducerea riscului de inundatii pe cursul râurilor interioare;

2. realizarea de lucrări pentru reducerea riscului de inundatii pe cursul Dunării;

3. mărirea gradului de sigurantă al barajelor mari;

4. mărirea gradului de sigurantă al barajelor mici;

5. elaborarea unui model si a unui manual pentru managementul alunecărilor de teren, pe baza unor studii-pilot si monitorizării.

Partea D: Reducerea riscului de producere a accidentelor miniere în bazinul Tisei:

1. stabilirea unui sistem de parametri de referintă si monitorizare a impactului activitătilor miniere asupra mediului: cursuri de apă si ecosisteme acvatice, aer si sol;

2. identificarea unui program de investitii prioritare în bazinul de receptie al Tisei, pe baza analizei de risc, si implementarea unor măsuri eficiente si rentabile de remediere si de prevenire a riscului în anumite zone;

3. elaborarea unor instructiuni tehnice si de protectie a mediului legate de sistemele de iazuri de decantare si haldele de steril din sectorul minier, care să conducă la reducerea riscurilor pentru mediu atât în cursul exploatării, cât si după închiderea minei;

4. punerea la punct a unui sistem regional de reactie în cazul deversării accidentale de substante poluante rezultate din activitătile miniere realizate de anumite companii miniere din bazinul Tisei;

5. elaborarea unei politici regionale de cooperare în domeniul managementului sistemelor de iazuri de decantare si halde de steril în bazinele Tisei si Dunării.

Partea E: Managementul Proiectului:

1. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenta tehnică, instruirea, echipamentul si costurile de operare ale UMP-MAI;

2. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenta tehnică, instruirea, echipamentul si costurile de operare ale UMP-MTCT;

3. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând instruirea si echipamentul pentru “Apele Române”;

4. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenta tehnică, instruirea, echipamentul si costurile de operare ale UMP-ANRM.

 

Proiectul se prevede a fi finalizat până la data de 30 iunie 2009.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

 

Partea A: Managementul Proiectului

1. Primitorul va atribui ANRM responsabilitatea realizării părtilor D si E4 ale Proiectului.

2. ANRM îsi va mentine UMP-ANRM pe perioada realizării Proiectului cu personal si resurse corespunzătoare care să îi permită implementarea eficientă a activitătilor cuprinse în părtile D si E4 ale Proiectului, care va răspunde de managementul financiar, achizitiile, tragerea fondurilor si întocmirea rapoartelor privind stadiul Proiectului si a rapoartelor anuale referitoare la Proiect sau legate de acesta.

3. Primitorul, prin ANRM, va lua toate măsurile necesare implementării părtilor D si E4 ale Proiectului, în conformitate cu PIP, si nu va amenda, suspenda, abroga, revoca sau renunta la nici o prevedere a PIP fără aprobarea prealabilă a Băncii.

4. Primitorul se va asigura ca toate măsurile necesare realizării PMM să fie luate la timp si nu va amenda, suspenda, abroga, revoca sau renunta la nici o prevedere a PMM fără aprobarea prealabilă a Băncii.

Partea B: Raportarea si monitorizarea

1. Primitorul, prin ANRM:

a) va mentine politici si proceduri corespunzătoare care să îi permită monitorizarea si evaluarea continuă, conform unor indicatori acceptabili Băncii, a realizării părtilor D si E4 ale Proiectului si atingerii obiectivelor acestuia;

b) va întocmi, pe baza unor termeni de referintă satisfăcători pentru Bancă, si va transmite Băncii la sau în jurul datei de 1 februarie 2007 un raport de evaluare la jumătatea perioadei, care să înglobeze rezultatele activitătilor de monitorizare si evaluare întreprinse în baza prevederilor subparagrafului a) al prezentului paragraf cu privire la progresele realizate în implementarea Proiectului pe perioada ce precedă data amintitului raport si să stabilească măsurile necesare implementării cu eficientă a părtilor D si E4 ale Proiectului si îndeplinirii obiectivelor acestuia în perioada următoare; si

c) va analiza împreună cu Banca, până la data de 31 martie 2007 sau la o altă dată ulterioară pe care Banca o poate solicita, raportul de evaluare la jumătatea perioadei la care se face referire în subparagraful b) al acestui paragraf si va lua apoi toate măsurile necesare asigurării finalizării cu eficientă a părtilor D si E4 ale Proiectului si atingerii obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor si recomandărilor raportului mentionat si a opiniei Băncii asupra acestui subiect.

 

ANEXA Nr. 4

 

CONTUL SPECIAL

 

1. Pentru scopurile prezentei anexe:

a) termenul categorii eligibile înseamnă categoriile (1), (2), (3), (4) si (5) prevăzute în tabelul din paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord;

b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli în legătură cu costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor si serviciilor necesare Proiectului si care urmează să fie finantate din sumele asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM, alocate periodic categoriilor eligibile în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord; si

c) termenul alocatie autorizată înseamnă o sumă reprezentând echivalentul a 750.000 dolari S.U.A. ce urmează a fi trasă din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM si depusă în contul special conform prevederilor paragrafului 3 a) al acestei anexe.

2. Plătile din contul special se vor efectua numai pentru cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile acestei anexe, incluzând plătile în moneda locală făcute direct furnizorilor si contractorilor prin conturi corespondente de transfer deschise la bănci comerciale, în conformitate cu regulile si procedurile satisfăcătoare Băncii.

3. După ce Banca a primit dovada satisfăcătoare în legătură cu deschiderea contului special, tragerile alocatiei autorizate si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor efectua după cum urmează:

a) Pentru tragerea alocatiei autorizate Primitorul va trimite Băncii o cerere sau cereri pentru depozitare în contul special a unei sau a unor sume care să nu depăsească, cumulat, suma alocatiei autorizate. Pe baza unei sau a unor astfel de cereri, Banca, în numele Primitorului, va trage din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM si va depune în contul special suma sau sumele respective, astfel cum a solicitat Primitorul.

b) (i) Pentru realimentarea contului special Primitorul va trimite Băncii cereri pentru transferul în contul special la acele intervale pe care Banca le va specifica.

(ii) Înainte de sau la data fiecărei astfel de solicitări, Primitorul va transmite Băncii documentele si alte evidente necesare, în conformitate cu prevederile paragrafului 4 al acestei anexe, pentru plata sau plătile în legătură cu care a fost solicitată realimentarea.

Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca, în numele Primitorului, va trage din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM si va depune în contul special acea sumă pe care Primitorul o va fi cerut si o va fi probat cu acele documente si alte dovezi că a fost plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depuneri vor fi efectuate de către Bancă din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM pentru respectivele categorii eligibile si în sumele echivalente respective, după cum vor fi fost justificate cu documentele mentionate si alte dovezi.

4. Pentru fiecare plată efectuată de Primitor din contul special Primitorul va transmite Băncii, într-un astfel de interval de timp pe care Banca îl va solicita în mod rezonabil, acele documente si alte dovezi care evidentiază că plata respectivă a fost efectuată numai pentru cheltuieli eligibile.

5. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va solicita să efectueze alte depuneri în contul special:

a) dacă în orice moment Banca va fi stabilit că toate tragerile care urmează ar trebui efectuate de către Primitor direct din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM, în conformitate cu prevederile art. V din Conditiile generale si ale paragrafului a) din sectiunea 2.02 a acestui acord;

b) dacă Primitorul nu a transmis Băncii, în intervalul de timp mentionat în sectiunea 4.01 b) (ii) a acestui acord, oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi trimise Băncii, asa cum specifică sectiunea amintită în legătură cu auditul înregistrărilor si conturilor aferente contului special;

c) dacă în orice moment Banca va fi notificat Primitorului intentia sa de a suspenda total sau partial dreptul Primitorului de a efectua trageri din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM, în baza prevederilor sectiunii 6.02 din Conditiile generale; sau

d) din momentul în care suma totală neutilizată din asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM, alocată categoriilor eligibile, minus suma totală neutilizată din totalul angajamentelor speciale emise de Bancă în conformitate cu sectiunea 5.02 din Conditiile generale în legătură cu Proiectul este egală cu dublul echivalentului sumei alocatiei autorizate.

După aceasta, tragerea din contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM a sumei neutilizate rămase din asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM, alocată categoriilor eligibile, va urma procedurile pe care Banca le va specifica prin notificarea Primitorului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce si în măsura în care Banca se va declara satisfăcută că toate astfel de sume rămase în respectivul cont special la data unei astfel de notificări vor fi utilizate pentru plata unor cheltuieli eligibile.

6. a) Dacă în orice moment Banca va constata că orice plată din contul special: (i) a fost efectuată pentru o cheltuială sau într-o sumă care nu este eligibilă în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificată cu dovezile transmise Băncii, Primitorul, cu promptitudine, după primirea notificării din partea Băncii: (A) va transmite Băncii documentele justificative suplimentare pe care aceasta le poate solicita; sau (B) va depune în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va returna Băncii) o sumă egală cu suma unei astfel de plăti sau a părtii din aceasta care nu este eligibilă sau justificată. Numai dacă Banca nu va stabili altfel, nici o altă tragere în contul special nu va mai fi efectuată până când Primitorul nu va transmite documentele respective sau nu va depune suma respectivă ori nu va efectua un astfel de depozit sau returnare, după caz.

b) Dacă în orice moment Banca va constata că orice sumă neutilizată din contul special nu va mai fi necesară pentru acoperirea unor cheltuieli eligibile ulterioare, Primitorul va returna Băncii suma respectivă neutilizată imediat după ce va fi primit notificarea din partea Băncii.

c) Primitorul poate returna Băncii, după notificarea acesteia, toate sau orice parte din fondurile depozitate în contul special.

d) Fondurile returnate Băncii în conformitate cu paragrafele 6 a), b) si c) ale acestei anexe vor fi creditate în contul asistentei financiare nerambursabile din Fondul FGM pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile relevante ale acestui acord, incluzând Conditiile generale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 734.