MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 935         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

23. - Hotărâre privind demisia unor deputati

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.644. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

 

1.645. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru copii orfani aflati în scoala-internat din Tighina, Republica Moldova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

222. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de exploatare - Runda nr. 42/2004

 

698/211. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2004

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unor deputati

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) si ale art. 71 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 81 din Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 185, art. 189 alin. 1 si ale art. 197 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererile de demisie începând cu data de 11 octombrie 2004, prezentate de domnul Florin Georgescu, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 30 Olt, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, si de domnul Napoleon Pop, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, si declară vacante locurile de deputat detinute de acestia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 octombrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 23.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune, a valorificării sau, după caz, a casării mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune, valorificare sau casare, după caz, a acestora, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 4. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 668/2002 privind aprobarea acordului de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2002, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.644.

 

ANEXE

 

LISTA

bunurilor propuse a fi scoase din functiune

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru copii orfani aflati în scoala-internat din Tighina, Republica Moldova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, pentru copii orfani aflati în scoala-internat din Tighina, Republica Moldova, constând în produse alimentare, pături si lenjerie de pat, în limita sumei de 130 milioane lei, exclusiv transportul.

Art. 2. - În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezervele de stat, în mod gratuit, a cantitătilor de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde pe cale diplomatică demersurile necesare în vederea preluării ajutorului la destinatie.

(2) Produsele care fac obiectul prezentei hotărâri vor fi predate de către reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe si ai Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat autoritătilor abilitate de Guvernul Republicii Moldova, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 4. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti”, după caz, în limita sumei de 130 milioane lei, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza procesului-verbal de predare-primire.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor rezerve de stat cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 2 se asigură din bugetul de stat în anul 2005.

Art. 5. - Cheltuielile de ambalare, de transport, în regim de urgentă, pe parcurs intern si extern, precum si alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni se suportă din bugetul aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Administratia Natională a Rezervelor de Stat

Adrian Gurău,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.645.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor care se scot cu titlu gratuit din rezervele de stat ca ajutor pentru copii orfani aflati în scoala-internat din Tighina, Republica Moldova

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea

Produse alimentare

1.

Conserve din carne de vită

kg

260

2.

Lapte praf

kg

100

Lenjerie de pat si corp

1.

Cearsafuri

buc.

200

2.

Fete de pernă

buc.

100

3.

Pături

buc.

100

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de exploatare - Runda nr. 42/2004

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 19 din Legea minelor nr. 85/2003 si al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de exploatare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti miniere de exploatare, inclusiv coordonatele topogeodezice si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 60-a zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(3) Dacă termenul prevăzut la alin. (2) se împlineste într-o zi nelucrătoare, acesta se prorogă până la ora 15,00 a primei zile lucrătoare următoare.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-44 si ale art. 93 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. în cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin, potrivit art. 2, si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă;

b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant cu care se vor face comunicările;

c) copii certificate pentru conformitate de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termenul de valabilitate;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national (F.G.N.) si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale (F.N.R./R.), utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale, se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R./R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare;

g) scrisoare de bonitate cuprinzând situatia lichiditătii globale, a solvabilitătii patrimoniale, a ratei profitului brut si a rentabilitătii financiare a ofertantului;

h) certificate constatatoare/adeverinte emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate ori în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate ori în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie;

B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003;

b) raportul anual auditat;

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv Programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale, cuprinzând parametrii prevăzuti la art. 93 alin. (2) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003.

Art. 5. - (1) În vederea formulării ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitie persoanelor juridice interesate date si informatii geologice.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din F.G.N. referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 6. - Criteriile, elementele de evaluare si punctajele pentru evaluarea Programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale, a capacitătii financiare si a capacitătii tehnice, precum si modalitătile de punctare a bonitătii financiare se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si se comunică din oficiu, la momentul aprobării accesului la datele si informatiile geologice.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - Termenul de evaluare si desemnare a câstigătorului concursului public de ofertă este de 30 de zile de la deschiderea ofertelor ori de la solutionarea eventualelor contestatii.

Art. 9. - (1) Documentatiile tehnico-economice prevăzute la art. 20 din Legea minelor nr. 85/2003 vor fi întocmite numai de către ofertantul declarat câstigător.

(2) Depunerea la Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în vederea negocierii prevăzute la art. 99 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, a documentatiilor tehnico-economice prevăzute la art. 20 din Legea minelor nr. 85/2003 se realizează de către ofertantul declarat câstigător, în termenul convenit cu Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

(3) Termenul de depunere a documentatiilor tehnicoeconomice prevăzute la art. 20 din Legea minelor nr. 85/2003 începe să curgă de la data împlinirii termenului de contestatie ori respingerea definitivă si irevocabilă a eventualelor contestatii, după caz.

Art. 10. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti miniere de exploatare se desfăsoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003.

(2) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 212.54.45, 212.54.46, 212.54.47, interior 115.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 222.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte - Runda nr. 42/2004 - pentru concesionarea activitătilor miniere de exploatare

 

Nr.

crt.

Denumirea

perimetrului

Localizarea

Perimetrului

(judetul)

Suprafata

(km2)

Coordonate stereo ‘70

Substanta

X

Y

1.

Codlea - Dealul Frăsinet

Brasov

0,778

465.040

464.898

464.549

463.630

463.767

423.450

531.109

531.462

531.481

531.359

530.601

231.700

Calcar industrial si

de constructii

2.

Surduc - Banat

Caras-Severin

0,314

423.050

422.575

422.950

cu exceptia

423.358

423.282

422.934

422.773

422.837

422.984

232.325

232.150

231.500

perimetrului

231.850

231.960

231.925

231.818

231.709

231.799

Granodiorit pentru

constructii

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 698 din 8 octombrie 2004

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 211 din 21 septembrie 2004

 

 

ORDIN

privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2004

 

Având în vedere adresele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 3.331, 3.715 si 4.047/2004,

conform prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 124/2001 privind metodologia de stabilire a pretului de referintă pentru gazele naturale extrase în România,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit următorul ordin:

Art. 1. - Valoarea pretului de referintă pentru gazele naturale extrase în România, care stă la baza calculului contravalorii redeventei petroliere si al valorii productiei brute de gaze naturale, începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2004, este de 3.423.066 lei/1.000 Nm3.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat