MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 941         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 octombrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

395. - Lege privind activitatea hidrografică maritimă

 

754. - Decret pentru promulgarea Legii privind activitatea hidrografică maritimă

 

397. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 

756. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 

405. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

 

764. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

 

406. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

767. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr . 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

80. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind activitatea hidrografică maritimă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste normele generale aplicabile, precum si specificul activitătilor hidrografice maritime, conditiile si modul lor de desfăsurare în zona de competentă natională a României la Marea Neagră, în porturile sale maritime si instituie autoritatea natională cu atributii si responsabilităti în domeniul hidrografiei maritime.

Art. 2. - (1) Prin activităti hidrografice maritime se întelege totalitatea actiunilor care au ca scop cunoasterea conditiilor de navigatie în zona maritimă de competentă natională, inclusiv a actiunilor de desfăsurare în conditii de sigurantă a navigatiei în afara porturilor maritime.

(2) Activitătile hidrografice maritime cuprind actiuni specifice privind cunoasterea naturii si topografiei marine, a geodeziei ariei marine si a regiunii de coastă învecinată, a aspectului liniei de tărm, a conditiilor oceanografice si climatologice marine cu impact asupra navigatiei, precum si actiuni de asigurare cu faruri. În activitătile hidrografice maritime sunt cuprinse si actiunile de balizaj si alte categorii de actiuni necesare asigurării navigatiei, efectuate în afara porturilor maritime.

Art. 3. - Scopul activitătilor hidrografice maritime este crearea conditiilor necesare pentru desfăsurarea în sigurantă a navigatiei, în scopul protejării navelor, mărfurilor, echipajelor si pasagerilor, bunurilor acestora, precum si de protectie a mediului.

Art. 4. - Datele obtinute prin activitatea hidrografică maritimă reprezintă baza sistemului national de informatii hidrografice maritime.

 

CAPITOLUL II

Desfăsurarea activitătii hidrografice

 

Art. 5. - (1) Autoritatea natională în domeniul activitătii hidrografice maritime este Ministerul Apărării Nationale prin Directia hidrografică maritimă, care are ca atributii realizarea, gestionarea si tinerea la zi a fondului de date si informatii privind cartografia, geodezia marină si navigatia maritimă, conform reglementărilor nationale si sigurantei navigatiei maritime si conventiilor internationale la care România este parte sau conform acordurilor si întelegerilor bilaterale semnate cu statele maritime cu care România are frontieră.

(2) Directia hidrografică maritimă desfăsoară, în principal, următoarele activităti:

a) cercetarea batimetrică a mării, cercetarea geodezică si de altă natură a obiectelor din zona costieră, din mare, de pe solul submarin si din zona submarină, geofizica mării si oceanografia în partea relevantă pentru hidrografie;

b) punerea la dispozitie navelor si ambarcatiunilor a informatiilor hidrografice, prin emiterea avizelor pentru navigatori, culegerea, analiza si schimbul de avize hidrografice si de navigatie cu institutii similare din alte state, în scopul actualizării hărtilor maritime oficiale si a documentelor nautice proprii;

c) elaborarea, productia si actualizarea hărtilor de navigatie oficiale si a documentelor nautice românesti, corelarea lor cu recomandările organizatiilor internationale la care România este parte, precum si păstrarea si actualizarea originalelor;

d) descrierea si marcarea pe documentele elaborate a limitei suveranitătii pe mare a României, definită geodezic, luând în considerare documentele nationale, tratatele, acordurile si întelegerile bilaterale care reglementează frontierele maritime;

e) actualizarea si gestionarea bazei oficiale de date hidrografice maritime pe baza informatiilor rezultate din activitătile sale specifice sau obtinute de la alte institutii/organizatii nationale, civile sau militare, cu care colaborează;

f) reprezentarea României la organizatiile internationale cu care aceasta cooperează în domeniul hidrografiei maritime;

g) gestionarea sistemului national de informatii hidrografice maritime;

h) organizarea serviciului de supraveghere hidrografică, realizarea retelei de statii sau substatii permanente ori temporare de culegere a datelor;

i) distributia si vânzarea hărtilor de navigatie si a documentelor nautice românesti, a căror utilizare este obligatorie pentru siguranta navigatiei.

Art. 6. - (1) Activitatea hidrografică maritimă definită conform art. 2 poate fi desfăsurată si de alte institutii, organisme sau organizatii publice ori private, române sau străine, care au prevăzute în statutul propriu astfel de activităti specifice, numai cu autorizarea expresă a Directiei hidrografice maritime.

(2) Autorizatia prevăzută la alin. (1) se eliberează în mod gratuit de Directia hidrografică maritimă, la cererea celor interesati, cu cel putin 30 de zile înainte de începerea activitătilor.

(3) Directia hidrografică maritimă este abilitată să colaboreze direct cu institutiile, organismele si organizatiile publice sau private prevăzute la alin. (1), să solicite sau să primească, conform legii, datele si informatiile necesare activitătilor sale specifice, utilizându-le cu respectarea dreptului de autor al colaboratorului sau colaboratorilor respectivi.

(4) Directia hidrografică maritimă poate colabora, pentru promovarea si derularea unor cercetări oceanografice, în cadrul programelor nationale, sectoriale, precum si în cadrul programelor internationale, cu unităti si institutii de drept public si privat din sistemul national de cercetaredezvoltare.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică administratiilor de porturi si de căi navigabile care au în obiectul de activitate executarea de lucrări în Marea Neagră pentru accesul navelor din mare în Canalul Sulina si în porturile maritime românesti, precum si institutelor nationale de cercetaredezvoltare care desfăsoară activităti specifice de cercetare marină si costieră, potrivit competentelor legale.

(6) Directia hidrografică maritimă anulează autorizatia eliberată în situatia în care nu sunt respectate prevederile prezentei legi si informează organele competente române, pentru aplicarea măsurilor legale necesare.

Art. 7. - Institutiile, organismele sau organizatiile publice ori private autorizate să desfăsoare activităti hidrografice maritime sunt obligate să respecte prevederile tratatelor si conventiilor din domeniul hidrografic la care România este parte.

Art. 8. - Institutiile, organismele sau organizatiile publice ori private, autorizate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), trimit Directiei hidrografice maritime, în cel mult 30 de zile de la data terminării lucrărilor, câte o copie a fiecărui raport, studiu, proiect, precum si întregul volum de date colectate.

Art. 9. - (1) Directia hidrografică maritimă colectează si analizează datele obtinute în activitatea hidrografică maritimă si, în functie de rezultat, le declară date oficiale.

(2) Datele cercetărilor, colectate si analizate de institutiile, organismele ori organizatiile publice sau private prevăzute la art. 6 alin. (1), nu sunt considerate oficiale.

(3) Directia hidrografică maritimă stochează datele oficiale si le publică în hărti oficiale, documente nautice si avize pentru navigatori, potrivit solicitărilor si nevoilor.

(4) În publicatiile speciale Directia hidrografică maritimă face cunoscute modificările si amendamentele la hărtile care privesc apărarea natională.

Art. 10. - Navele care navighează în apele din zona de competentă natională a României sunt obligate să aibă la bord hărtile oficiale si documentele nautice actualizate pentru această zonă, publicate de Directia hidrografică maritimă.

Art. 11. - (1) Originalele documentelor hidrografice, cartografice si geodezice, precum si datele primare privind natura si topografia fundurilor marine, aspectul de linie de tărm, conditiile oceanografice si climatologice marine cu impact asupra navigatiei în zona Mării Negre, în care România are sau dobândeste drepturi suverane, sunt păstrate la Directia hidrografică maritimă.

(2) Cedarea originalelor prevăzute la alin. (1) pentru uzul altor institutii, organisme, organizatii publice sau private ori persoane fizice nu este permisă.

Art. 12. - Copierea partială sau integrală a hărtilor si documentelor nautice, studiilor si a altor editii publicate de Directia hidrografică maritimă si distribuirea acestora sunt permise numai cu acordul prealabil, în scris, al Directiei hidrografice maritime.

Art. 13. - Datele obtinute din activitatea hidrografică maritimă pot fi făcute publice, cu respectarea prevederilor legale privind protectia informatiilor clasificate.

Art. 14. - (1) Datele publice obtinute din activitatea hidrografică maritimă se pun la dispozitie utilizatorilor, contra cost. La solicitarea institutiilor, organismelor sau organizatiilor publice ori private prevăzute la art. 6 alin. (1), Directia hidrografică maritimă poate desfăsura, contra cost, activităti hidrografice, cartografice si de publicare.

(2) Datele prevăzute la alin. (1), precum si tarifele practicate se stabilesc prin ordin al ministrului apărării nationale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru desfăsurarea activitătii Directiei hidrografice maritime se asigură din fonduri de la bugetul de stat, pe baza unor programe anuale si multianuale, în conditiile legii.

Art. 16. - Datele care urmează a fi publicate în avizele către navigatori si care se referă la posturile maritime românesti sunt transmise Directiei hidrografice maritime numai de Autoritatea Navală Română si de administratiile portuare.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

Art. 17. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei desfăsurarea activitătii hidrografice maritime de către institutiile, organismele sau organizatiile publice ori private prevăzute la art. 6 alin. (1), fără obtinerea autorizării legale, cu exceptia celor prevăzute la art. 6 alin. (5).

Art. 18. - Nerespectarea prevederilor art. 12 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice si cu amendă de la 2.000.000 lei la 12.000.000 lei pentru persoanele fizice.

Art. 19. - (1) Împiedicarea desfăsurării activitătii hidrografice maritime, autorizată conform legii, precum si deteriorarea cu bună stiintă a echipamentului specific constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 40.000.000 lei pentru persoanele juridice si cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice.

(2) În situatia deteriorării echipamentului specific, contravenientul suportă si contravaloarea pagubelor produse.

Art. 20. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 17-19 se fac de către personalul Directiei hidrografice maritime împuternicit de conducătorul acesteia.

Art. 21. - Contraventiilor prevăzute la art. 17-19 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 395.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind activitatea hidrografică maritimă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind activitatea hidrografică maritimă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 754.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 46 din 1 iulie 2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.27 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 6 iulie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 397.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 756.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:

“c) presedinte.”

2. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Comisia permanentă a Consiliului National al Persoanelor Vârstnice este alcătuită din presedinte, 2 vicepresedinti si 10 membri. Presedintele Consiliului National al Persoanelor Vârstnice este si presedintele comisiei permanente.”

3. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) În structura Consiliului National al Persoanelor Vârstnice functionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate si tehnicoadministrativ, format din 12 persoane.”

4. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Conducerea consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, este asigurată de presedinte si de vicepresedinte si se desfăsoară prin aportul voluntar al membrilor acestora. Presedintii consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, beneficiază, trimestrial, de o indemnizatie la nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, iar  vicepresedintii, de o indemnizatie în cuantum de 75% din acesta.”

5. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art 24. - (1) Pentru solutionarea pe plan central a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanentă cu Consiliul National al Persoanelor Vârstnice.

(2) Pentru solutionarea pe plan local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul fiecărei directii pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, este desemnată persoana care asigură colaborarea permanentă cu consiliile judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti.”

6. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si ale consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, se asigură din donatii, sponsorizări, alte activităti nonprofit, realizate în conditiile legii, precum si din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de personal aferente celor 12 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispozitiile legale pentru aparatul ministerelor, iar functia de secretar al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice este salarizată la nivelul directorului general din ministere;

b) cheltuieli cu indemnizatiile presedintelui Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, ale membrilor comisiei permanente, precum si ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice si al municipiului Bucuresti;

c) cheltuieli de transport, diurnă si cazare pentru membrii Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si ai consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, în cuantumurile stabilite de dispozitiile legale;

d) cheltuieli materiale si servicii pentru Consiliul National al Persoanelor Vârstnice, consiliile judetene ale persoanelor vârstnice si, respectiv, al municipiului Bucuresti;

e) cheltuieli de capital aferente dotării Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice si, respectiv, al municipiului Bucuresti.

(3) Consiliul National al Persoanelor Vârstnice decontează cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e), efectuate de consiliile judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, pe baza documentelor justificative, potrivit legii, prezentate de către acestea, elaborate în coordonarea metodologică a directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) Presedintii consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, răspund de modul de efectuare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) lit. c)-e).”

Art. II. - Legea nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 405.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 764.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 62 din 5 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.18 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, litera e1) a alineatului (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“e1) certificat de examinare de tip - document emis de către un organism notificat, prin care se atestă că un tip de produs a fost supus evaluării conformitătii în baza unei reglementări tehnice care prevede evaluarea conformitătii produsului prin aplicarea modulului «examinare de tip»;”

2. La articolul I punctul 2, litera r1) a alineatului (1) al articolului (4) va avea următorul cuprins:

“r1) organ de control - structură responsabilă, stabilită să asigure supravegherea pietei;”

3. La articolul I punctul 5, articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul sau sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea privind detinerea documentelor ce atestă conformitatea si prezentarea acestor documente, la cererea organelor de control, revine importatorului.”

4. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 51 cu următorul cuprins:

“51. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

«Art. 21. - (1) Marcajul CE se aplică conform reglementărilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, usor lizibil si de nesters, direct pe produs, pe instructiunile ce însotesc produsul sau pe o placă de marcaj atasată produsului, astfel încât să nu poată fi detasată. În situatia în care acest lucru nu este posibil sau în cazul în care nu există cerinte în acest sens, tinând cont de natura produsului, marcajul CE se aplică pe ambalaj, dacă este cazul, si pe documentele ce însotesc produsul, dacă reglementarea tehnică prevede astfel de documente.»”

5. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) În situatia în care organismul desemnat sau, după caz, cel notificat nu mai îndeplineste cumulativ cerintele care au stat la baza deciziei privind desemnarea ori, după caz, notificarea, autoritătile competente retrag desemnarea si, respectiv, notificarea.”

6. La articolul I punctul 10, alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“(2) Resursele necesare pentru exercitarea activitătii de supraveghere a pietei se suportă de către ordonatorii principali de credite cu competente de reglementare în domeniile prevăzute în anexa nr. 1, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.”

7. La articolul I punctul 12, alineatul (8) al articolului 294 va avea următorul cuprins:

“(8) În situatia în care organismul cuprins în lista aprobată a organismelor recunoscute nu mai îndeplineste cumulativ cerintele care au stat la baza deciziei privind includerea în listă, autoritătile actionează conform prevederilor art. 25.”

8. La articolul I, după punctul 13 se introduce punctul 131 cu următorul cuprins:

“131. Articolul 297 va avea următorul cuprins:

«Art. 297. - Pentru produsele cu marcaj CS, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul sau sediul în România, responsabilitătile prevăzute la art. 11 revin importatorului.»”

9. La articolul I, după punctul 14 se introduce punctul 15 cu următorul cuprins:

“15. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

«ANEXA Nr. 1

 

DOMENII REGLEMENTATE*)

 

1. Echipamente de joasă tensiune

2. Recipiente sub presiune

3. Jucării

4. Produse pentru constructii

5. Compatibilitatea electromagnetică

6. Masini industriale

7. Echipamente individuale de protectie

8. Aparate de cântărit cu functionare neautomată

9. Dispozitive medicale implantabile active

10. Arzătoare cu combustibili gazosi

11. Cazane pentru apa caldă

12. Explozibili utilizati în scopuri civile

13. Dispozitive medicale

14. Medii potential explozive

15. Ambarcatiuni de agrement

16. Ascensoare

17. Echipamente de refrigerare

18. Echipamente sub presiune

19. Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

20. Echipamente terminale de radio si telecomunicatii

21. Ambalaje si deseuri de ambalaje

22. Instalatii de transport pe cablu pentru persoane

23. Interoperativitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză transeuropean

24. Echipamente maritime

25. Echipamente sub presiune transportabile

26. Emisiile de zgomot în mediu produse de către echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

27. Interoperativitatea sistemului de transport feroviar conventional transeuropean.


*) Lista cuprinzând domeniile reglementate va fi completată, după caz, prin hotărâre a Guvernului.»”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 406.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 767.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Având în vedere imperativul asigurării unui proces electoral corect si transparent si tinând cont de termenul foarte scurt rămas până la data desfăsurării alegerilor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 75 se introduce un alineat nou, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) La sectiile de votare din străinătate, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care participă la alegeri pot desemna câte un delegat cu cetătenie română si cu drept de vot, care să asiste, ca observator, la procesul electoral, pe întreaga durată a acestuia. Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa si alte cheltuieli curente se suportă de către cei care îi desemnează pe observatori.”

2. Alineatul (5) al articolului 75 va avea următorul cuprins:

“(5) Au dreptul de a desemna observatori interni organizatiile neguvernamentale prevăzute la alin. (4), înfiintate legal cu cel putin 6 luni înainte de data începerii campaniei electorale.”

3. După alineatul (5) al articolului 75 se introduce un alineat nou, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Persoanele desemnate ca observatori interni trebuie să aibă drept de vot si nu pot fi membri ai unui partid politic. Acreditarea se acordă de biroul electoral al circumscriptiei electorale pentru toate sectiile de votare de pe raza teritorială a circumscriptiei electorale respective, numai la cererea organizatiilor neguvernamentale prevăzute la alin. (5), însotită de declaratia scrisă a fiecărui observator de a respecta întocmai conditiile de acreditare. Declaratia se dă pe propria răspundere si constituie act public, cu toate consecintele prevăzute de lege. Conditiile acreditării se trec în actul de acreditare.”

4. Alineatul (2) al articolului 117 va avea următorul cuprins:

“(2) Pasaportul simplu poate fi folosit pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetătenii români aflati în străinătate sau de cetătenii români domiciliati în străinătate. Cetătenii români cu domiciliul în România care votează în străinătate, precum si cei cu domiciliul în străinătate care votează în România, în baza pasaportului simplu, completează o declaratie pe propria răspundere că nu si-au exercitat sau nu îsi exercită dreptul la vot în aceeasi zi pe baza altui act de identitate, astfel cum este definit acesta la alin. (1), sau pe baza cărtii de alegător.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 80.