MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 947         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 octombrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

81. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar

 

1.646. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România ca fiind de utilitate publică

 

1.648. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Almas si în administrarea Consiliului Local al Comunei Almas, judetul Arad

 

1.650. - Hotărâre privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Consiliului National al Audiovizualului

 

1.672. - Hotărâre privind repartizarea sumei de 276,0 miliarde lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

1.673. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.674. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Hunedoara

 

1.675. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Buzău

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar

 

În scopul creării bazei legale pentru acordarea tichetelor de masă salariatilor din unitătile sanitare publice începând cu luna octombrie 2004, în acord cu întelegerea cu partenerii sociali,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) Institutiile sanitare publice, în limita veniturilor proprii, pot să îsi prevadă în bugetul de venituri si cheltuieli sume pentru acordarea tichetelor de masă.

Acordarea tichetelor de masă se face în limita sumelor aprobate cu această destinatie si cu respectarea prevederilor legale care reglementează acordarea acestora.”

2. Alineatul (3) al articolului 3 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 81.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Natională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Ministerului nr. 1-3, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ion Antonescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul delegat pentru relatiile

cu partenerii sociali,

Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.646.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Almas si în administrarea Consiliului Local al Comunei Almas, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Almas si în administrarea Consiliului Local al Comunei Almas, judetul Arad.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.648.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Almas si în administrarea Consiliului Local al Comunei Almas, judetul Arad

 

Locul unde este situat

imobilul care

se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Almas,

judetul Arad

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Comuna Almas,

Consiliul Local

al Comunei Almas,

judetul Arad

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 104.133

- imobil 989

- suprafata construită = 3.522,1 m2

- suprafata desfăsurată = 3.522,1 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 25.800 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Consiliului National al Audiovizualului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (3) si al art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă detinerea în parcul auto si utilizarea de către Consiliul National al Audiovizualului a unui număr de 12 autoturisme pentru desfăsurarea activitătilor sale specifice.

Art. 2. - Consumul lunar de carburanti se stabileste în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2001 privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Consiliului National al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 17 ianuarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.650.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea sumei de 276,0 miliarde lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Ordonantei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pe anul 2004, de 276,0 miliarde lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1), pe comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti se face de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.672.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate pe judete pentru finantarea cheltuielilor de personal ale institutiilor de învătământ preuniversitar de stat pe anul 2004

 

- milioane lei -

Nr. crt.

Judetul

Suma

 

TOTAL

276.000

1.

Alba

6.976

2.

Arad

8.444

3.

Arges

13.523

4.

Bacău

13.931

5.

Bistrita-Năsăud

2.866

6.

Botosani

12.110

7.

Brăila

2.443

8.

Buzău

6.181

9.

Cluj

5.032

10.

Constanta

12.800

11.

Covasna

7.636

12.

Dâmbovita

5.296

13.

Dolj

17.234

14.

Galati

10.032

15.

Gorj

5.377

16.

Harghita

13.744

17.

Ialomita

1.208

18.

Iasi

20.865

19.

Neamt

7.890

20.

Olt

7.045

21.

Prahova

8.108

22.

Sălaj

5.871

23.

Suceava

23.629

24.

Teleorman

18.320

25.

Timis

7.540

26.

Vâlcea

2.229

27.

Municipiul Bucuresti

29.670

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 715.000.000 mii lei, din care 35.000.000 mii lei la capitolul 59.01 “Cultură, religie, activităti sportive si de tineret”, 200.000.000 mii lei la capitolul 60.01 “Asistentă socială, pensii, ajutoare si indemnizatii”, 50.000.000 mii lei la capitolul 63.01 “Servicii si dezvoltare publică si locuinte”, 340.000.000 mii lei la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii” si 90.000.000 mii lei la capitolul 69.01 “Alte actiuni economice”, conform situatiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr 1.673.

 

ANEXĂ

 

SITUATIE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

 

- mii lei -

Nr. crt.

Explicatia

Suma

 

TOTAL Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

715.000.000

1.

Capitolul 59.01 “Cultură, religie, activitate sportivă si de tineret”

35.000.000

 

Cheltuieli curente

35.000.000

 

Subventii

35.000.000

2.

Capitolul 60.01 “Asistentă socială, pensii, ajutoare si indemnizatii”

200.000.000

 

Cheltuieli curente

200.000.000

 

Cheltuieli materiale si servicii

200.000.000

3.

Capitolul 63.01 “Servicii si dezvoltare publică si locuinte”

50.000.000

3a)

Subcapitolul 63.01.08 “Locuinte”

 

 

Cheltuieli curente

50.000.000

 

Transferuri

50.000.000

 

- Transferuri consolidabile

50.000.000

4.

Capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii”

340.000.000

4a)

Subcapitolul 68.01.03 “Navigatie civilă”

30.000.000

 

Cheltuieli curente

30.000.000

 

Transferuri

30.000.000

 

- Transferuri neconsolidabile

30.000.000

4b)

Subcapitolul 68.01.02 “Aviatie civilă”

17.000.000

 

Cheltuieli de capital

17.000.000

 

Investitii ale institutiilor publice

17.000.000

4c)

Subcapitolul 68.01.05 “Drumuri si poduri”

123.000.000

 

Cheltuieli curente

123.000.000

 

Transferuri

123.000.000

 

- Transferuri consolidabile

100.000.000

 

- Transferuri neconsolidabile

23.000.000

4d)

Subcapitolul 68.01.06 “Transport feroviar”

70.000.000

 

Cheltuieli curente

70.000.000

 

Transferuri

70.000.000

 

- Transferuri neconsolidabile

70.000.000

4e)

Subcapitolul 68.01.07 “Transport în comun”

100.000.000

 

Cheltuieli curente

100.000.000

 

Subventii

100.000.000

5.

Capitolul 69.01 “Alte actiuni economice”

90.000.000

 

Cheltuieli curente

87.000.000

 

Cheltuieli materiale si servicii

80.000.000

 

Transferuri

7.000.000

 

- Transferuri consolidabile

7.000.000

 

Cheltuieli de capital

3.000.000

 

Investitii ale institutiilor publice

3.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 5 miliarde lei pentru judetul Hunedoara, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Ghelari, în vederea finantării obiectivului de investitii “Alimentarea gravitatională cu apă a satului Ghelari din comuna Ghelari, judetul Hunedoara”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.674.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 5 miliarde lei pentru judetul Buzău, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al orasului Nehoiu pentru refacerea drumurilor publice.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către ordonatorul principal de credite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.675.