MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 950       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.561. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public

 

1.609. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile si specializările universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, si al art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 475/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciilor de iluminat public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice si Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C. va urmări aplicarea în teritoriu si va sprijini autoritătile administratiei publice locale în actiunea de elaborare si adoptare, în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, a regulamentelor proprii, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor va prezenta Guvernului, la propunerea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, informări lunare privitoare la stadiul elaborării si aprobării regulamentelor prevăzute la art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Ioan Radu

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.561.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

al serviciilor de iluminat public

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament-cadru al serviciilor de iluminat public, denumit în continuare regulament-cadru, este elaborat în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public, aprobată si modificată prin Legea nr. 475/2003, si ale art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciilor de iluminat public din localitătile în care există sisteme de iluminat public, indiferent de mărimea acestora.

(2) Prezentul regulament-cadru stabileste cadrul juridic unitar prin care se stabilesc nivelurile de luminantă sau iluminare, după caz, indicatorii de performantă ai serviciilor, conditiile tehnice, raporturile operator-utilizator, precum si modul de tarifare, facturare si încasare a contravalorii serviciilor prestate.

(3) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, utilizarea si întretinerea componentelor sistemului de iluminat public.

(4) Operatorii serviciilor de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare si de modul în care este organizată gestiunea serviciilor în cadrul unitătilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

(5) Conditiile tehnice si indicatorii de performantă prevăzuti în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, pot aproba si alte conditii tehnice sau alti indicatori de performantă pentru serviciile de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.

(6) Orice dezvoltare a retelei electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament-cadru.

Art. 3. - În sensul prezentului regulament-cadru, notiunile utilizate se definesc după cum urmează:

3.1. aparat/corp de iluminat - aparat care serveste la distributia, filtrarea si transmisia luminii produse de una sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării si protejării lămpilor, circuitele auxiliare si componentele electrice de conectare la reteaua de alimentare, care asigură amorsarea si functionarea stabilă a surselor de lumină;

3.2. autoritate competentă - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumită în continuare A.N.R.S.C.

3.3. autorizatie - act juridic, eliberat de A.N.R.S.C., prin care se certifică capabilitatea unei persoane juridice de a desfăsura activităti specifice serviciului public de iluminat, în vederea participării la o licitatie publică, pentru concesionarea unui serviciu public de iluminat;

3.4. balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;

3.5. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalatie sau la un sistem de iluminat;

3.6. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileste conditiile minimale pentru relatiile comerciale dintre operator si utilizator;

3.7. echipament de măsurare - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

3.8. efect de grotă neagră - senzatie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminantei la o alta mult mai mică;

3.9. exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operatiuni si activităti executate pentru asigurarea continuitătii si calitătii serviciilor de iluminat public în conditii tehnico-economice si de sigurantă corespunzătoare;

3.10. flux luminos - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin actiunea sa luminoasă asupra observatorului fotometric de referintă al Comisiei Internationale de Iluminat;

3.11. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

3.12. igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

3.13. iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafată si aria respectivă;

3.14. iluminare medie Em - media aritmetică a iluminărilor pe suprafata de calcul avută în vedere;

3.15. iluminare minimă Emin - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafata de calcul avută în vedere;

3.16. indicatori de performantă garantati - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt prevăzute penalizări în licentă sau în contractele de delegare de gestiune ori de concesiune, în cazul nerealizării lor;

3.17. indicatori de performantă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriti la nivelul operatorilor si care reprezintă conditii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor;

3.18. indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanta medie a căii de circulatie;

3.19. intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă si unghiul solid elementar pe directia dată;

3.20. lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze si vapori metalici;

3.21. lămpi cu incandescentă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescentă prin trecerea unui curent electric;

3.22. lămpi cu incandescentă cu halogen – lămpi incandescente având, în balonul de constructie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de functionare si pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

3.23. lămpi cu incandescentă cu utilizări speciale – lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;

3.24. licentă - act tehnic si juridic, emis de autoritatea competentă, prin care se acordă permisiune unei persoane juridice, română sau străină, de exploatare comercială a sistemului de iluminat public si/sau de furnizare a serviciului de iluminat public;

3.25. luminantă L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului si suprafata aparentă de emisie;

3.26. luminantă maximă Lmax - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avută în vedere;

3.27. luminantă medie Lm - media aritmetică a luminantelor de pe suprafata de calcul avută în vedere; 3.28. luminantă minimă Lmin - cea mai mică valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avută în vedere;

3.29. nivel de iluminare/nivel de luminantă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminantei;

3.30. operator - persoană juridică titulară a unei licente de furnizare-prestare, emisă de autoritatea competentă, care asigură prestarea serviciului de iluminat public;

3.31. raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o portiune de 5 m lătime sau mai putin, dacă spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de circulatie, si iluminarea medie a căii de circulatie de pe o lătime de 5 m sau jumătate din lătimea fiecărui sens de circulatie, dacă aceasta este mai mică de 5 m;

3.32. servicii de iluminat public - activităti de utilitate publică si de interes economic si social general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si ornamental festiv, prestate în perimetrul unei unităti administrativ-teritoriale;

3.33. sistem de iluminat al căilor de circulatie - sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulatie mixte (auto, ciclisti, pietoni) sau separat pentru cele 3 categorii;

3.34. sistem de iluminat arhitectural - sistem de iluminat destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importantă publică si/sau culturală pentru comunitatea locală;

3.35. sistem de iluminat ornamental festiv - sistem de iluminat utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale, la comemorări si cu prilejul altor evenimente festive, având ca rol punerea în valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora;

3.36. sistem de iluminat ornamental pentru parcuri si zone similare - sistem de iluminat functional destinat în principal asigurării circulatiei si securitătii pietonilor în parcuri, spatii de agrement, piete, târguri, care poate fi uneori combinat si cu componente decorative, de efect vizual;

3.37. sistem de iluminat pietonal - sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulatie pietonală;

3.38. sursă de lumină/lampă - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, si care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăti energetice, fotometrice si/sau mecanice;

3.39. tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate contine, după caz, echipamentul de protectie, comandă, automatizare, măsură si control, protejat împotriva accesului accidental destinat sistemului de iluminat public;

3.40. temperatură de culoare corelată Tc – temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în conditiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeasi strălucire;

3.41. uniformitate generală a iluminării U0(E) – raportul dintre iluminarea minimă si iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafata de calcul;

3.42. uniformitate generală a luminantei U0(L) – raportul dintre luminanta minimă si luminanta medie, ambele considerate pe toată suprafata de calcul;

3.43. uniformitatea longitudinală a luminantei Ul(L) - raportul dintre luminanta minimă si luminanta maximă, ambele considerate în axul benzii de circulatie al zonei de calcul si în directia de desfăsurare a traficului rutier;

3.44. utilizatori - autoritătile administratiei publice locale în calitate de reprezentant al comunitătii locale;

3.45. zonă alăturată - suprafata din vecinătatea imediată a căii de circulatie, aflată în câmpul vizual al observatorului;

3.46. ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

3.47. CNRI - Comitetul National Român de Iluminat;

3.48. CIE - Comisia Internatională de Iluminat.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public

 

SECTIUNEA 1

Organizarea serviciilor de iluminat public

 

Art. 4. - (1) Serviciile de iluminat public se pot organiza la nivelul tuturor localitătilor urbane sau rurale, indiferent de mărimea si gradul de dezvoltare economico-socială a acestora, care dispun de un sistem de iluminat public.

(2) Organizarea si desfăsurarea serviciilor de iluminat public se realizează în vederea satisfacerii unor cerinte/nevoi de utilitate publică ale comunitătilor locale.

(3) Serviciile de iluminat public se prevăd pe toate căile de circulatie publică din localitătile urbane si rurale, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea si functionarea serviciilor de gospodărie comunală.

Art. 5. - Serviciile de iluminat public vor îndeplini concomitent următoarele conditii de functionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptabilitatea la cerintele concrete, diferentiate în timp si spatiu, ale comunitătii locale;

c) satisfacerea judicioasă, echitabilă si nepreferentială a tuturor membrilor comunitătii locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d) tarifarea pe bază de competitie a serviciului prestat;

e) administrarea si gestionarea serviciului în interesul comunitătilor locale;

f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distributiei si utilizării energiei electrice;

g) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne si ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale CIE.

Art. 6. - (1) Serviciile de iluminat public vor respecta si vor îndeplini, la nivelul comunitătilor locale, în întregul lor, indicatorii de performantă aprobati prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, pe baza indicatorilor de performantă din prezentul regulament-cadru.

(2) Consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, pot aproba si alti indicatori de performantă în baza unor studii de oportunitate în care se va tine seama cu prioritate de necesitătile comunitătilor locale, de starea tehnică si de eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum si de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne si ale Uniunii Europene în acest domeniu.

Art. 7. - (1) Înfiintarea, organizarea, coordonarea si controlul functionării serviciilor de iluminat public la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, precum si înfiintarea, dezvoltarea si modernizarea sistemelor de iluminat public constituie dreptul exclusiv al autoritătilor administratiei publice locale.

(2) Gestiunea si administrarea serviciilor de iluminat public, precum si functionarea, exploatarea si întretinerea sistemelor de iluminat public aferente intră în atributiile si în responsabilitatea exclusivă a autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 8. - (1) Gestiunea serviciilor de iluminat public se organizează la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor după criteriul raportului optim cost/calitate pentru serviciul prestat comunitătii si va tine seama de mărimea, gradul de dezvoltare si de particularitătile economico-sociale ale localitătilor, de starea dotărilor si echipamentelor tehnice existente, precum si de posibilitătile locale de finantare a exploatării, întretinerii si dezvoltării acestora.

(2) Înfiintarea, dezvoltarea si modernizarea sistemelor de iluminat public se fac în baza unor studii de fezabilitate întocmite din initiativa autoritătilor administratiei publice locale, care vor analiza necesitatea si oportunitatea înfiintării/dezvoltării acestora, vor evalua indicatorii tehnicoeconomici, vor identifica sursele de finantare a investitiilor si vor indica solutia optimă din punct de vedere tehnicoeconomic.

Art. 9. - (1) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de iluminat public se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orăsenesti, municipale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitătile specifice serviciului de iluminat public se organizează si se desfăsoară în conformitate cu prevederile art. 5, pe baza unui caiet de sarcini si a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de iluminare sau luminanta, după caz, indicatorii de performantă ai serviciului, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator, precum si modul de tarifare, facturare si încasare a contravalorii serviciului prestat.

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciilor de iluminat public adoptată, autoritătile administratiei publice locale vor urmări obtinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunitătilor locale pe care le reprezintă, în conformitate cu legislatia internă si cu reglementările CIE.

 

SECTIUNEA a 2-a

Operatorii serviciilor de iluminat public

 

Art. 10. - (1) Operatori-prestatori de servicii de iluminat public pot fi:

a) compartimentul de specialitate organizat în cadrul aparatului propriu al consiliului local;

b) serviciul public cu personalitate juridică si buget propriu, organizat în subordinea consiliului local sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz;

c) societăti comerciale cu capital public, privat sau mixt.

(2) Operatorii serviciilor de iluminat public beneficiază de acelasi regim juridic, indiferent de forma de proprietate, de modul de organizare sau de forma de gestiune adoptată.

Art. 11. - (1) Operatorii vor fi licentiati si autorizati în conditiile legii.

(2) Operatorii serviciilor de iluminat public îsi pot desfăsura activitatea si în alte localităti, pe baze contractuale.

(3) Operatorii care au primit delegarea serviciilor de iluminat public au, în conditiile legii, dreptul de servitute legală pentru toate instalatiile si echipamentele cu care se prestează serviciile respective.

Art. 12. - (1) Operatorii serviciilor de iluminat public trebuie să posede capacitatea tehnică si organizatorică, dotarea si experienta managerială necesare prestării serviciului de iluminat public încredintat.

(2) Actiunea de licentiere/autorizare a operatorilor serviciilor de iluminat public se face de către A.N.R.S.C.

(3) La licitatiile pentru obtinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public pot participa numai persoane juridice autorizate.

Art. 13. - (1) Operatorul care prestează mai multe tipuri de servicii de iluminat public în una sau mai multe localităti va tine evidente distincte si va avea contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu si localitate de operare.

(2) Operatorii care participă la licitatiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public trebuie să facă dovada experientei si capacitătii tehnice si operationale în gestionarea unor sisteme similare, a bonitătii si capacitătii financiare de a răspunde la cerintele specifice prevăzute în caietele de sarcini si să prezinte garantii de participare în conformitate cu documentele licitatiei aprobate de consiliile locale responsabile.

(3) Relatiile dintre operatorii serviciilor de iluminat public si autoritătile administratiei publice locale în calitate de utilizatori, precum si relatiile cu alti agenti economici, indiferent de forma de proprietate sau de modul de organizare a acestora, sunt relatii comerciale si se desfăsoară numai pe baze contractuale.

 

CAPITOLUL III

Drepturi si obligatii

 

SECTIUNEA 1

Drepturile si obligatiile autoritătilor administratiei publice centrale si locale

 

Art. 14. - (1) Activitătile de reglementare, licentiere si/sau de autorizare a operatorilor, de îndrumare metodologică, monitorizare si control al modului de respectare si aplicare a legislatiei specifice domeniului sunt în competenta A.N.R.S.C., care va analiza indicatorii de performantă în acest domeniu.

(2) A.N.R.S.C. are, în principal, sarcina de a monitoriza si de a controla activitatea operatorilor cu privire la: respectarea regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public, a regulamentului-cadru de delegare a gestiunii, la respectarea indicatorilor de performantă ai serviciului, la respectarea legii concurentei si la exploatarea eficientă a patrimoniului public si/sau privat al unitătilor administrativteritoriale afectat serviciilor.

Art. 15. - Strategiile autoritătilor administratiei publice locale vor urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective:

a) orientarea serviciilor publice către membrii comunitătii;

b) asigurarea calitătii si performantelor sistemelor de iluminat public la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;

c) respectarea prevederilor normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE;

d) orientarea serviciilor de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toti beneficiarii comunitătii locale;

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante si, după caz, a unor echipamente specializate;

f) promovarea investitiilor în scopul modernizării sistemelor de iluminat public existente si al extinderii retelelor de iluminat public în functiune;

g) asigurarea la nivelul localitătilor a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitătilor de confort si securitate individuală si colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

h) asigurarea unui iluminat arhitectural adecvat punerii în valoare a edificiilor de importantă publică si/sau culturală si marcarea prin sisteme de iluminat ornamental festiv a evenimentelor nationale si a sărbătorilor legale si/sau religioase;

i) finantarea serviciilor de iluminat public în mod avantajos pentru utilizatori si atractiv pentru investitori;

j) promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;

k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performantă ai activitătii operatorilor si participarea cetătenilor si asociatiilor reprezentative la acest proces;

l) promovarea formelor de gestiune delegată;

m) crearea organismelor de monitorizare a calitătii serviciilor prestate si instituirea de mecanisme de corectie adecvate;

n) promovarea metodelor moderne de management;

o) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu.

Art. 16. - În exercitarea atributiilor ce le revin în domeniul administrării si coordonării serviciilor de iluminat public, autoritătile administratiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispozitii, după caz, privitoare la:

a) aprobarea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a dotărilor existente, precum si a programelor de înfiintare a unor noi sisteme de iluminat public, în conditiile legii;

b) coordonarea proiectării si executiei lucrărilor tehnicoedilitare, în scopul realizării acestora într-o conceptie unitară si corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localitătilor si de amenajare a teritoriului, de urbanism si mediu;

c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor de iluminat public;

d) delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, precum si încredintarea spre administrare, exploatare si întretinere a bunurilor apartinând patrimoniului public sau privat al localitătilor, afectate serviciului;

e) contractarea sau garantarea în conditiile legii a împrumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura localitătilor, aferentă serviciilor de iluminat public si modernizări;

f) elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor de organizare si functionare a serviciilor de iluminat public pe baza normelor-cadru;

g) aprobarea taxelor locale si a tarifelor pentru serviciile de iluminat public, cu respectarea reglementărilor în vigoare, cu exceptia tarifelor pentru energia electrică, stabilite de ANRE.

Art. 17. - În raport cu comunitătile locale pe care le reprezintă, autoritătile administratiei publice locale au următoarele responsabilităti:

a) să aducă la cunostintă publică, în conditiile legii, hotărârile si dispozitiile având ca obiect serviciile de iluminat public;

b) să elaboreze si să aprobe indicatorii de performantă ai serviciilor de iluminat public numai după dezbaterea publică, în prealabil, a acestora;

c) să consulte locuitorii cu privire la stabilirea strategiei de dezvoltare a serviciilor de iluminat public si a infrastructurii aferente;

d) să informeze periodic locuitorii cu privire la starea serviciilor de iluminat public, la măsurile adoptate sau preconizate pentru asigurarea acestora, inclusiv cu privire la necesitatea instituirii unor taxe locale pentru finantarea serviciului respectiv;

e) să rezolve sesizările cu privire la deficientele apărute în prestarea serviciilor de iluminat public.

Art. 18. - Autoritătile administratiei publice locale au fată de operatorii serviciilor de iluminat public următoarele obligatii:

a) să aplice un tratament egal tuturor operatorilor;

b) să asigure si să respecte independenta managerială a operatorului fată de orice ingerinte ale autoritătilor si institutiilor publice;

c) să asigure mentinerea echilibrului contractual stabilit prin contractul de delegare a gestiunii;

d) să asigure prin normele locale adoptate un mediu de afaceri transparent;

e) să asigure publicitatea si accesul liber la informatiile publice, cu precădere la acele informatii care asigură pregătirea ofertelor si participarea la licitatii;

f) să stabilească conditiile de asociere sau de formare de societăti mixte, numai pe bază de licitatie organizată în conformitate cu procedurile legale de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public;

g) să respecte si să îndeplinească fată de operatorii serviciilor de iluminat public obligatiile proprii, prevăzute în contractele de delegare a gestiunii acestor servicii;

h) să achite contravaloarea prestatiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;

i) să păstreze confidentialitatea informatiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de servicii de iluminat public.

 

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile si obligatiile operatorilor

 

Art. 19. - (1) Operatorii care prestează servicii de iluminat public au dreptul să sisteze serviciile de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările si/sau penalitătile de întârziere, după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice prevăzut la art. 23 lit. c).

(2) Debransarea utilizatorilor de la reteaua de joasă tensiune se va face doar după notificarea prealabilă a utilizatorilor restantieri si se pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

(3) Reluarea prestării serviciilor de iluminat public se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la efectuarea plătii. Cheltuielile aferente suspendării si, respectiv, reluării prestării serviciului vor fi suportate de utilizator.

Art. 20. - (1) Operatorii serviciilor de iluminat public au fată de utilizatori următoarele obligatii:

a) să gestioneze serviciile de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficientă economică;

b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea, exploatarea si întretinerea eficientă a infrastructurii aferente serviciilor de iluminat public;

c) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciilor de iluminat public;

d) să presteze serviciul de iluminat public pentru toti utilizatorii cu care au încheiat contracte de prestare si utilizare a serviciului respectiv;

e) să servească toate obiectivele utilizatorului pentru care au fost autorizati, în conditiile prevederilor regulamentului de organizare si functionare a serviciilor de iluminat public;

f) să respecte si să efectueze serviciile conform regulamentului de organizare si functionare a serviciilor de iluminat public, la indicatorii de performantă stabiliti de autoritătile administratiei publice locale;

g) să furnizeze autoritătilor administratiei publice locale, A.N.R.S.C. si CNRI, informatiile solicitate si să asigure accesul la toate informatiile necesare verificării si evaluării functionării si dezvoltării serviciilor de iluminat public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

i) de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau pentru executia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării.

(2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea cu bună-credintă a obligatiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Penalitătile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performantă angajati se prevăd în contractele de delegare a gestiunii sau în regulamentul de organizare si functionare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile si obligatiile utilizatorilor

 

Art. 21. - Dreptul de acces si utilizare a serviciilor de iluminat public este garantat tuturor membrilor comunitătii locale, persoane fizice si juridice, în mod nediscriminatoriu.

Art. 22. - (1) Locuitorii si persoanele juridice vor avea acces la informatiile publice privind serviciile de iluminat public si la cunoasterea deciziilor cu privire la serviciile de iluminat public luate de autoritătile administratiei publice.

(2) Operatorul împreună cu autoritătile administratiei publice locale vor informa periodic comunitatea locală asupra:

a) stării sistemului de iluminat public;

b) planurilor anuale si de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

c) planurilor de reabilitare a sistemului de iluminat public;

d) stadiului de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare si extindere a sistemului de iluminat public;

e) tarifelor aprobate pentru prestarea serviciilor si evolutia în timp a acestora;

f) modului de rezolvare a cererilor venite din partea comunitătii privind reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public;

g) eficientei măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, cresterea securitătii individuale si colective si altele asemenea.

Art. 23. - Utilizatorii au următoarele obligatii:

a) să respecte clauzele contractului de prestare a serviciilor de iluminat public, inclusiv prevederile prezentului regulament-cadru;

b) să achite obligatiile de plată stabilite sub formă de taxe locale, în conformitate cu prevederile contractuale;

c) să achite contravaloarea facturilor reprezentând plata serviciilor primite, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturilor.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea serviciilor de iluminat public

 

SECTIUNEA 1

Conditii tehnice

 

Art. 24. - (1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulatie publică, străzi, trotuare, piete, intersectii, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje subterane.

(2) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, la care România este afiliată, respectiv de CNRI.

(3) Alegerea surselor de lumină se face în functie de eficacitatea luminoasă si de durata de functionare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime.

Art. 25. - (1) În zonele urbane, iluminatul public se realizează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori amplasat pe clădiri, cu acordul proprietarilor, dacă conditiile tehnice nu permit.

(2) În cvartale de locuinte si în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu aparate de iluminat cu distributie directă, semidirectă sau directă-indirectă, după caz.

(3) În cazul utilizării montajului subteran, pentru reteaua de alimentare cu energie electrică, aparatele de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reteaua de alimentare cu energie electrică în următoarele două moduri:

a) prin manson de derivatie, montat la baza fiecărui stâlp;

b) prin cleme de intrare-iesire în nisa stâlpului sau cutie de intrare-iesire, montată la baza fiecărui stâlp, prevăzându-se si asigurarea locală a derivatiei.

Art. 26. - (1) Sistemul de iluminat public al căilor de circulatie va fi realizat, exploatat si întretinut astfel încât să existe posibilitatea reglării nivelurilor, în trepte sau continuu, în functie de variatia intensitătii traficului rutier a iluminării sau luminantei, după caz, cu păstrarea uniformitătii acestora.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se admite scăderea uniformitătii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară.

(3) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminantă, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toti stâlpii simultan si în aceeasi măsură prin conectare si deconectare comandată în trepte.

Art. 27. - Aparatele de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tinându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:

a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

c) conditiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la retea;

d) protectia împotriva electrocutării;

e) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;

f) randamentul aparatelor de iluminat;

g) caracteristicile luminotehnice ale aparatului de iluminat;

h) cerintele estetice si arhitecturale;

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

j) posibilitătile de exploatare si întretinere.

Art. 28. - (1) Iluminatul public se realizează prin montarea aparatelor de iluminat pe stâlpi corespunzători din punct de vedere tehnic.

(2) În zonele cu arhitectură specială, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente si cerintelor utilizatorului.

Art. 29. - Modul de prindere a aparatelor de iluminat pe stâlpi se realizează tinându-se cont de:

a) tipul aparatului de iluminat;

b) importanta căii de circulatie pe care se montează;

c) tipul stâlpului;

d) cerintele de ordin estetic impuse.

Art. 30. - Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerinte estetice si arhitecturale, se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate cazurilor în spetă, conform întelegerilor dintre utilizator si operator.

Art. 31. - (1) Programul de functionare a iluminatului public va tine cont de:

a) longitudinea localitătii;

b) luna calendaristică;

c) ora oficială de vară;

d) nivelul de luminantă sau de iluminare.

(2) Programul de functionare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public.

Art. 32. - (1) Operatorul va tine la zi documentatia tehnică completă a sistemului de iluminat public, care va cuprinde planurile retelei, conform proiectului de realizare a acesteia si cu fiecare modificare, astfel încât să poată fi cunoscute în orice moment istoricul sistemului si situatia existentă în teren.

(2) Operatorul va completa la zi câte un registru pentru:

a) lucrări operative de reparatii si interventii accidentale;

b) revizii tehnice, reparatii curente si capitale.

(3) În fiecare registru, după caz, se vor consemna data si ora anuntării defectiunii, data programată si ora începerii executiei lucrării, data si ora finalizării, tipul interventiei, tipul si cantitătile de materiale utilizate, utilajele, forta de muncă, cu nominalizarea echipei de lucru, costul lucrărilor pe structură de deviz sau conform tarifelor unitare stabilite contractual, conform prevederilor legale.

(4) La solicitarea oricărui utilizator, operatorul intervine prompt la asigurarea continuitătii functionării sistemului de iluminat public.

Art. 33. - (1) Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor avea agrement tehnic, vor fi produse de agenti economici specializati, si vor conduce la utilizarea ratională si la economisirea energiei electrice.

(2) Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilită în functie de înăltimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normale.

(3) Operatorul serviciilor de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătătirea factorului de putere pentru sistemele de iluminat public care necesită această operatiune.

Art. 34. - (1) Linia electrică pentru alimentarea aparatelor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distributie, care poate fi:

a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasă tensiune;

b) cutia de distributie supraterană sau subterană;

c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană.

(2) Retelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.

(3) Pe căi de circulatie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu retea electrică monofazată sau trifazată, care poate fi pozată împreună cu reteaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.

(4) Pe căi de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu retea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii partiale a iluminatului public, mentinându-se uniformitătile luminantei sau iluminării.

(5) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinte se vor putea monta, pe stâlpi, aparate de iluminat de tip lampadar.

(6) În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran.

Art. 35. - (1) În localitătile urbane cu mai multe puncte de alimentare a retelei sistemului de iluminat public, operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc - scheme de cascadă, urmărindu-se obtinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(2) În cazul oraselor mari, cu numeroase puncte de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public, operatorul va realiza sistemul centralizat de comandă al cascadelor.

Art. 36. - (1) În sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protectie, conform standardelor în vigoare.

(2) Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.

(3) Instalatia de legare la pământ care deserveste reteaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fată de pământ, măsurată în orice punct al retelei de nul, să fie de maximum 4 ˝.

(4) Carcasele metalice ale aparatelor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin legare la nul.

(5) Legarea la nul a aparatelor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, si care va însoti conductele electrice de alimentare;

b) legarea la instalatia de legare la pământ la care este conectat nulul retelei.

(6) Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie electrică la aparatul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material si ca sectiune.

Art. 37. - (1) Modalitatea de fixare a aparatelor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în functie de tipul aparatului de iluminat, de importanta căii de circulatie pe care se montează, de tipul stâlpului si de cerintele de ordin functional si estetic impuse.

(2) Aparatele de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.

(3) Întretinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanentă, prin curătarea periodică a aparatelor de iluminat, conform factorului de mentinere luat în calcul la proiectare.

(4) Realizarea unei uniformităti satisfăcătoare a repartitiei luminantei sau iluminării, după caz, pe suprafata căilor de circulatie se va asigura prin alegerea corectă a înăltimii de montare, în functie de varianta de amplasare a aparatelor de iluminat, conform SR 13433.

 

SECTIUNEA a 2-a

Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

 

Art. 38. - (1) Sistemul de iluminat public va asigura caracteristicile luminotehnice normate necesare sigurantei circulatiei pe căile de circulatie, în functie de intensitatea traficului si de reflectanta suprafatei căii de circulatie si a zonei adiacente.

(2) Toate sistemele de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform legislatiei internationale si nationale, în functie de nivelul de luminantă, cu exceptia intersectiilor mari, sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în functie de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai sistemului de iluminat public vor fi verificati de operator, atât la punerea în functiune, cât si periodic, pe parcursul exploatării.

(4) Mentinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminantă, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întretinere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curătarea lămpilor si a aparatelor de iluminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt: nivelul de luminantă, pentru căile de circulatie auto, si nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, zone pentru ciclisti.

(6) Parametrii calitativi sunt: uniformitătile pe zona de calcul, indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central si periferic.

Art. 39. - (1) Iluminatul pietelor si intersectiilor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat fată de calea de circulatie cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersectie, conform SR 13433.

(2) Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat fată de strada cu nivelul cel mai ridicat, conform SR 13433.

(3) Iluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea aparatelor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersectiilor.

(4) Iluminatul intersectiilor dintre străzile principale si cele secundare se va realiza prin amplasarea aparatelor de iluminat pe căile de circulatie principale în fata căilor de circulatie secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a aparatelor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulatia rutieră.

(5) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare mai redus decât nivelul părtii carosabile a căii de circulatie respective, potrivit factorului “raport de zonă alăturată” rezultat din proiectare, conform SR 13433.

(6) Iluminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

(7) Iluminatul podurilor si pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminantă egală cu cea realizată pe restul traseului, iar aparatele de iluminat vor avea clasa de protectie IP 65, pentru mărirea timpului de bună functionare.

(8) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referintă conform SR 13433 si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.

(9) Iluminatul căilor de circulatie în pantă se va realiza cu micsorarea distantei dintre sursele de lumină proportional cu unghiul de înclinare al pantei si progresiv spre vârful pantei, în asa fel încât să se obtină o crestere a nivelului mărimii de referintă, conform SR 13433.

(10) Pentru iluminatul curbelor de circulatie, aparatele de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual.

(11) Stâlpii de sustinere a aparatelor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanta dintre ei micsorându-se în raport de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare a nivelului mărimii de referintă, conform SR 13433.

(12) În cazul intersectiilor unor căi de circulatie cu niveluri de luminantă diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminantă la altul, pentru adaptarea fiziologică a participantilor la trafic, conform SR 13433.

Art. 40. - (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminantă mai ridicat decât cel al căii de circulatie respective, conform SR 13433, evitându-se schimbarea culorii care produce soc vizual si estetic perturbator.

(2) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui aparat de iluminat în apropierea trecerii de pietoni sau aceasta va fi amplasată în apropierea locului de dispunere a aparatelor de iluminat.

(3) Amplasarea aparatelor de iluminat se va face astfel încât să asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulatie.

(4) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut.

Art. 41. - (1) Relatiile dintre mărimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile electrice si luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte solutii optime din punct de vedere tehnic si

economic.

(2) Înăltimile la care se vor amplasa aparatele de iluminat se calculează în functie de fluxul luminos al surselor de lumină si de gradul de concentrare a distributiei intensitătii luminoase a acestora, astfel încât să

se asigure uniformitatea normată si limitarea fenomenului de orbire.

(3) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în piete si intersectii sursele de lumină si aparatele de iluminat se montează la înăltimi cu unghiuri de protectie corespunzătoare.

(4) Pozitionarea aparatelor de iluminat pentru căile de circulatie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.

(5) Aparatele de iluminat trebuie să asigure o distributie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulatie rutieră.

(6) Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întretinere si arhitecturale.

(7) În functie de tipul aparatului de iluminat, distanta dintre aparatele de iluminat se alege în functie de înăltimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii

Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km si numărul de aparate de iluminat/km, cu respectarea prevederilor SR 13433.

Art. 42. - În functie de vegetatia existentă în zona adiacentă căilor de circulatie, aparatele de iluminat se amplasează astfel încât distributia fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic.

Art. 43. - (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura si va functiona în bune conditii si în timpul zilei.

(2) În tuneluri se asigură o luminantă conform prevederilor SR 13433.

(3) Aparatele de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub formă de benzi continue, dispuse în lungul directiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supusi conducătorii auto si pentru a se asigura ghidajul optic al acestora.

(4) În zona de apropiere si în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminantei, pentru a se evita efectul de grotă neagră.

Art. 44. - (1) Pe căile de circulatie, nivelul de luminantă trebuie să asigure perceperea obstacolelor si detaliilor în mod distinct, în timp util si cu sigurantă.

(2) Nivelul de luminantă va fi mentinut în timp prin întretinerea la perioade specificate a sistemelor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curătarea lămpilor si a aparatelor de iluminat.

Art. 45. - (1) Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generală a luminantei, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminantei, raportul de zonă alăturată, luminanta zonei de acces, raportul dintre luminanta la începutul zonei de prag si luminanta zonei de acces, luminanta zonei de tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iesire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor respecta prevederile standardului SR 13433 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria căii de circulatie destinate traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulatie destinate traficului pietonal si/sau ciclistilor.

(2) Operatorii serviciilor de iluminat public au obligatia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării conditiilor de iluminat impuse de standardul SR 13433.

(3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obtine în prealabil avizul operatorului serviciilor de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punct de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat si al pozitionării acestora fată de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atentiei participantilor la trafic si a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.

Art. 46. - (1) Amplasarea aparatelor de iluminat se va realiza, în functie de cerintele si conditiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:

a) unilateral;

b) bilateral alternat;

c) bilateral fată în fată;

d) axial;

e) central;

f) catenar.

(2) Pentru realizarea unei uniformităti satisfăcătoare a repartitiei luminantelor pe suprafata căii de circulatie, aparatele de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normati, respectându-se valorile de referintă normate prevăzute în SR 13433.

Art. 47. - (1) Iluminatul public al căilor de circulatie va fi realizat tinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în functie de categoria si configuratia căii de circulatie, de intensitatea traficului rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform standardelor nationale în vigoare.

(2) În mediul rural, căile de circulatie principale, cu exceptia drumurilor nationale, se pot asimila, din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici, cu căile de circulatie cu trafic mediu, iar căile de circulatie secundare se pot asimila cu căile de circulatie cu trafic foarte redus.

(3) Tipul aparatelor de iluminat si al armăturilor pentru iluminat se va stabili tinându-se cont ca durata de bună functionare să fie de cel putin 10.000 de ore, cu exceptia cazurilor în care se doreste o redare foarte bună a culorilor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Exploatarea si întretinerea instalatiilor de iluminat public

 

Art. 48. - Pentru realizarea lucrărilor de exploatare operatorul serviciilor de iluminat public va tine la zi următoarea documentatie tehnică ce va fi si anexă la contractul de delegare a gestiunii:

a) harta detaliată a instalatiilor de iluminat public pe care le are în gestiune, cu:

1. posturile de transformare din care se alimentează reteaua de iluminat public;

2. traseul retelei;

3. punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

4. schema de actionare si a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului;

5. amplasarea aparatelor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii lămpii;

6. locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor si puterii totale consumate;

b) documentatia tehnică pentru căile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de iluminat public, împărtită pe categorii de căi de circulatie conform prevederilor art. 47, care trebuie să cuprindă:

1. denumirea;

2. lungimea si lătimea;

3. tipul de îmbrăcăminte rutieră;

4. modul de amplasare a aparatelor de iluminat;

5. tipul retelei de alimentare;

6. punctele de alimentare si conectare/deconectare;

7. tipul aparatelor de iluminat, numărul acestora si puterea lămpilor;

8. tipul si distanta dintre stâlpi, înăltimea de montare si unghiul de înclinare a aparatelor de iluminat;

c) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul si avizele obtinute;

d) procesele-verbale de receptie însotite de certificatele de calitate.

Art. 49. - Operatiile de exploatare vor cuprinde:

1. lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operatii si activităti pentru supravegherea permanentă a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalatiilor;

2. revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operatii si activităti de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curătarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea functionării instalatiilor până la următoarea lucrare planificată;

3. reparatii curente constând dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreste readucerea tuturor părtilor instalatiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si înlocuirea părtilor din instalatie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

Art. 50. - (1) În cadrul lucrărilor operative se vor executa:

a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat si accesorii;

b) manevre pentru întreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;

c) manevre pentru modificarea schemelor de functionare în cazul aparitiei unor deranjamente;

d) receptia instalatiilor noi puse în functiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;

e) analiza stării tehnice a instalatiilor;

f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalatiile de iluminat;

g) supravegherea defrisării vegetatiei si înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciură;

i) actiuni pentru pregătirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;

k) interventii ca urmare a unor sesizări.

(2) Realizarea lucrărilor de exploatare si de întretinere a instalatiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de protectie a muncii în vigoare.

Art. 51. - În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin următoarele operatii:

a) revizia aparatelor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, sigurantă etc.);

b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

c) revizia liniei electrice apartinând sistemului de iluminat public.

Art. 52. - (1) La revizia aparatelor de iluminat se vor executa următoarele operatii:

a) stergerea aparatului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuală);

b) înlocuirea sigurantei sau a componentelor, dacă există o defectiune;

c) verificarea contactelor conductelor electrice la diferite conexiuni.

(2) Lucrările de revizie tehnică la aparatele de iluminat se execută cu linia electrică sub tensiune pentru verificarea bunei functionări a instalatiilor.

Art. 53. - La întretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operatii:

a) înlocuirea sigurantelor necorespunzătoare;

b) înlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

c) înlocuirea, după caz, a usilor tablourilor de distributie;

d) refacerea inscriptionărilor, dacă este cazul.

Art. 54. - La revizia retelei electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se realizează următoarele operatii:

a) verificarea traseelor si îndepărtarea obiectelor străine;

b) îndreptarea stâlpilor înclinati;

c) verificarea ancorelor si reîntinderea lor;

d) verificarea stării conductelor electrice;

e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;

f) îndreptarea, după caz, a consolelor;

g) verificarea stării izolatoarelor si înlocuirea celor defecte;

h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;

i) verificarea instalatiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protectie la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);

j) măsurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pământ.

Art. 55. - Reparatiile curente se execută la:

a) aparate de iluminat si accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;

c) retele electrice de joasă tensiune apartinând sistemului de iluminat public.

Art. 56. - În cadrul reparatiilor curente la aparatele de iluminat si accesorii se vor executa următoarele:

a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele exclusiv de acelasi tip cu cel initial (aceeasi putere, aceeasi culoare aparentă);

b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protectie vizuală si a interiorului aparatului de iluminat;

c) înlăturarea cuiburilor de păsări;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică si înlocuirea celor care prezintă portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzătoare;

e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reteaua electrică;

f) înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzătoare.

Art. 57. - În cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se execută următoarele:

a) verificarea stării usilor si a încuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;

b) vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

c) verificarea sigurantelor fuzibile, înlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu cele initiale (prevăzute în proiect);

d) verificarea si strângerea contactelor;

e) verificarea coloanelor si înlocuirea celor cu izolatie necorespunzătoare;

f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;

g) verificarea functionării dispozitivelor de actionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou pentru fiabilizarea sau modernizarea instalatiei.

Art. 58. - În cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:

a) verificarea distantelor conductelor fată de constructii, instalatii de comunicatii, linii de înaltă tensiune si alte obiective;

b) evidentierea în planuri a constructiilor si instalatiilor nou-apărute de la ultima verificare si realizarea măsurilor necesare de coexistentă;

c) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în functie de rezultatul determinărilor;

d) verificarea verticalitătii stâlpilor si îndreptarea celor înclinati;

e) verificarea si refacerea inscriptionărilor;

f) repararea ancorelor si reîntinderea acestora, înlocuirea părtilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

g) verificarea stării conductelor electrice;

h) verificarea si înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din sectiune, precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolatiei;

i) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator si, dacă este necesar, se reface legătura;

j) la izolatoarele de sustinere si întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

k) la console, brătări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc si se fixează bine pe stâlp;

l) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate si tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;

m) la instalatia de legare la pământ a nulului de protectie se va verifica starea legăturilor si îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legăturilor acestuia la aparatul de iluminat, se va măsura rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la pământ, se va măsura si se va reface priza de pământ, dacă aceasta nu corespunde STAS 12604.

Art. 59. - (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în functie de specificatiile fabricantului.

(2) Autoritătile administratiei publice locale împreună cu organele de politie vor stabili, în functie de conditiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie, locurile si intersectiile cu grad mare de periculozitate, precum si marile aglomerări urbane.

(3) Gradul de intensitate a traficului se determină în functie de numărul de vehicule/oră si bandă, conform SR 13433.

Art. 60. - Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare si retelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

 

CAPITOLUL V

Taxe si tarife

 

Art. 61. - (1) Operatorii serviciilor de iluminat public vor practica tarifele aprobate de consiliile locale, comunale, orăsenesti, municipale sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Facturarea se va face în baza tarifelor aprobate si a cantitătilor efective, determinate conform prevederilor legale.

(3) Cuantumul si regimul taxelor locale pentru asigurarea finantării serviciilor de iluminat public vor fi stabilite anual de autoritătile administratiei publice locale, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Structura si nivelul tarifelor si taxelor vor fi stabilite cu respectarea cerintelor impuse de legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Indicatori de performantă

 

Art. 62. - (1) Indicatorii de performantă stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorii serviciilor de iluminat public în asigurarea serviciilor de iluminat public.

(2) Indicatorii de performantă asigură conditiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptările la cerintele concrete, diferentiate în timp si spatiu, ale comunitătii locale;

c) satisfacerea judicioasă, echitabilă si nepreferentială a tuturor membrilor comunitătilor locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d) administrarea si gestionarea serviciului în interesul comunitătilor locale;

e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distributiei si utilizării energiei electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele nationale în acest domeniu.

Art. 63. - Indicatorii de performantă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităti:

a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;

b) contractarea serviciului de iluminat public;

c) măsurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciului efectuat;

d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

e) mentinerea unor relatii echitabile între operator si utilizator prin rezolvarea operativă si obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecărei părti;

f) solutionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de iluminat public;

g) cresterea gradului de sigurantă rutieră;

h) scăderea infractionalitătii.

Art. 64. - În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performantă, operatorul trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciilor de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b) evidenta utilizatorilor, altii decât comunitatea locală;

c) înregistrarea activitătilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) înregistrarea reclamatiilor si sesizărilor utilizatorilor, organelor de politie si gardienilor publici si solutionarea acestora;

e) accesul neîngrădit al autoritătilor administratiei publice centrale si locale, în conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:

1. modului de respectare si de îndeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

2. calitătii si eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performantă stabiliti în contractele de delegare a gestiunii si în regulamentele de serviciu;

3. modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere în functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice de iluminat din infrastructura edilitar-urbană încredintată prin contractul de delegare a gestiunii;

4. modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciile de iluminat public;

5. stadiului de realizare a investitiilor;

6. modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metrologice.

Art. 65. - Indicatorii de performantă generali si garantati pentru serviciile de iluminat public sunt stabiliti în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 66. - Tariful energiei electrice consumate pentru iluminatul public nu trebuie să depăsească tariful stabilit de ANRE.

Art. 67. - Întreruperea alimentării cu energie electrică a iluminatului public nu se poate face decât în cazuri de fortă majoră, de interes national sau în caz de neachitare de către utilizator a contravalorii facturii de energie electrică.

Art. 68. - (1) Regulamentele de serviciu proprii se elaborează si se aprobă de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau de Consiliul General al

Municipiului Bucuresti, după caz, în conformitate cu prezentul regulament-cadru, si vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea.

(2) În cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza obligativitatea, periodicitatea si modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulatie.

(3) Măsurătorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activitătii operatorului, după delegarea gestiunii către acesta.

(4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuti în normativele în vigoare.

(5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispozitiilor alin. (1), operatorii vor respecta prezentul regulament-cadru.

Art. 69. - În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

Art. 70. - (1) Proprietatea privată a unei persoane fizice sau juridice, pe care se găsesc amplasate părtile componente ale sistemului de iluminat public si pentru care nu se poate obtine acordul proprietarului de mentinere a acestora, în conditiile legii, pe proprietatea sa, iar conditiile tehnico-economice rezultate din studii de specialitate nu justifică sau nu pot permite realizarea de lucrări de strămutare a acestora pe domeniul public, va fi trecută în proprietatea publică a judetelor, municipiilor, oraselor, comunelor, după caz, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, conform prevederilor legale.

(2) Utilitatea publică se declară de către consiliile judetene, consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, după efectuarea unei cercetări prealabile si conditionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice si de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Art. 71. - În vederea cresterii sigurantei cetătenilor si scăderii infractionalitătii, organele administratiei publice locale împreună cu organele de politie vor stabili modalităti de semnalare operativă a cazurilor de nefunctionare sau de functionare defectuoasă a sistemului de iluminat public.

 

ANEXĂ

la regulamentul-cadru

 

INDICATORI DE PERFORMANTĂ

generali si garantati pentru serviciile de iluminat public

 

Nr.

Crt.

 Indicatori de performantă

Trimestrul

Total

I

II

III

IV

an

0

1

2

3

4

5

6

1.

Indicatori de performantă generali

 

 

 

 

 

1.1.

Calitatea serviciilor prestate

 

 

 

 

 

 

a) numărul de sesizări privind parametrii iluminatului public, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.

b) numărul de cazuri de nerespectare a calitătii iluminatului public constatate de autoritătile administratiei publice locale, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. -, notificate operatorului

c) numărul de sesizări privind gradul de asigurare în functionare

d) numărul de sesizări si notificări justificate prevăzute la lit. a), b) si c), rezolvate în 48 de ore

e) numărul de sesizări si notificări justificate prevăzute la lit. a), b) si c), rezolvate în 5 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

1.2.

Întreruperi si limitări în furnizarea serviciului de iluminat public

 

 

 

 

 

1.2.1.

Întreruperi accidentale datorate operatorului

 

 

 

 

 

 

a) numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.

b) numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate

c) durata medie a întreruperilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.

 

 

 

 

 

1.2.2.

Întreruperi programate

 

 

 

 

 

 

a) numărul de întreruperi programate, anuntate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.

b) numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile programate

c) durata medie a întreruperilor programate

d) numărul de întreruperi programate, care au depăsit perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.

 

 

 

 

 

1.2.3.

Întreruperi neprogramate datorate utilizatorilor

 

 

 

 

 

 

a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte apartinând sistemului de iluminat public

b) durata medie de remediere si repunere în functiune pentru întreruperile prevăzute la lit. a)

 

 

 

 

 

1.3.

Extinderea sistemului de iluminat public

 

 

 

 

 

 

a) valoarea extinderilor si retehnologizărilor suportate din fondurile de investitii ale operatorului

b) numărul de extinderi sau îmbunătătiri ale iluminatului public, prevăzute la lit. a), realizate în interval mai mic de 15/30/60/180 de zile calendaristice

 

 

 

 

 

1.4.

Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau beneficiarilor sistemului de iluminat

Public

 

 

 

 

 

 

a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului

b) procentul din sesizările prevăzute la lit. a), la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice

 

 

 

 

 

2.

Indicatori de performantă garantati

 

 

 

 

 

2.1.

Indicatori de performantă garantati prin licentă

 

 

 

 

 

 

a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligatiilor din licentă

b) numărul de încălcări ale obligatiilor operatorului, rezultate din analizele si controalele  A.N.R.S.C., si modul de solutionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligatii

 

 

 

 

 

2.2.

Indicatori de performantă a căror nerespectare atrage penalităti conform contractului

de prestare

 

 

 

 

 

 

a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în situatia deteriorării din cauze imputabile lui a instalatiilor utilizatorului;

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare ai serviciului

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile si specializările universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile si specializările universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) la prezenta hotărâre, care sunt valabile începând cu anul universitar 2004-2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.609.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

Pagina a 61-a

Pagina a 62-a

Pagina a 63-a

Pagina a 64-a

Pagina a 65-a

Pagina a 66-a

Pagina a 67-a

Pagina a 68-a

Pagina a 69-a

Pagina a 70-a

Pagina a 71-a

Pagina a 72-a

Pagina a 73-a

Pagina a 74-a

Pagina a 75-a

Pagina a 76-a

Pagina a 77-a

Pagina a 78-a

Pagina a 79-a

Pagina a 80-a

Pagina a 81-a

Pagina a 82-a