MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 953         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

53. - Hotărâre privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.287/515. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

2.582/C. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

256. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutoarele de stat acordate în industria constructiilor de nave

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 32 alin. (1) lit. j) si ale art. 201 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2005, finantat din resurse de la bugetul de stat, se stabileste la suma de 818.265.696 mii lei, din care:

a) Cheltuieli curente 715.665.696 mii lei

din care:

- cheltuieli de personal 522.347.210 mii lei

- cheltuieli materiale si servicii 193.303.486 mii lei

- transferuri 15.000 mii lei

b) Cheltuieli de capital 102.600.000 mii lei.

(2) Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Bugetul Senatului adoptat prin prezenta hotărâre va fi inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 octombrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 53.

 

ANEXĂ

 

BUGET

de venituri si cheltuieli pe anul 2005

 

- mii lei –

Denumirea indicatorilor

Codul

Buget 2005

CHELTUIELI - TOTAL

 

818.265.696

1. CHELTUIELI CURENTE

01

715.665.696

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

522.347.210

Cheltuieli cu salariile

10

253.676.022

Contributii pentru asigurări sociale de stat

11

50.735.205

Cheltuieli pentru constituirea fondului si plata ajutorului de somaj

12

7.610.281

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

13

17.757.322

Deplasări, detasări, transferări din care:

14

191.300.000

- deplasări, detasări, transferări în tară

14.01

146.300.000

- deplasări în străinătate

14.02

45.000.000

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

16

1.268.380

B. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

193.303.486

Cheltuieli pentru întretinere si gospodărie

24

109.056.486

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

25

16.222.000

Obiecte de inventar si echipament

26

4.800.000

Reparatii curente

27

7.690.000

Reparatii capitale

28

100.000

Cărti si publicatii

29

6.600.000

Alte cheltuieli

30

46.835.000

Fondul presedintelui

32

2.000.000

C. TRANSFERURI

38

15.000

Transferuri neconsolidabile

40

15.000

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

102.600.000

Investitii ale institutiilor publice

72

102.600.000

 

 

Codul

capitolului

Denumirea

capitolului

Numărul maxim de personal

care se finantează în anul 2005

51.01

AUTORITĂTI PUBLICE din care:

SENATORI

1.144

140

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.287 din 12 octombrie 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 515 din 12 octombrie 2004

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.498/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală nr. 42.136 din 8 octombrie 2004 si Nota O.B. 11.094 din 29 septembrie 2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Se reformulează obiectivul si activitătile subprogramului 2.13 prevăzut în Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 si nr. 214 bis din 11 martie 2004, după cum urmează:

“Obiectiv: asigurarea tratamentului pentru cura de dezintoxicare, postcură, tratamentul de substitutie cu metadonă, dotare cu aparatură medicală, terapii de reabilitare-resocializare (terapia ocupatională si ergoterapie).

Activităti: tratamentul pentru toxicodependentă prin cura de dezintoxicare, postcură, substitutie cu metadona, terapii de reabilitare-resocializare (ergoterapie si terapie ocupatională.”

Art. II. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului

 

Având în vedere dispozitiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale,

în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia economică, Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul Justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 septembrie 2004.

Nr. 2.582/C.

 

ANEXĂ

 

TARIFE

pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului

 

Nr.

crt.

Denumirea

serviciului

Tariful*)

- lei -

1.

Multiplicare de documente (copii xerox):

 

 

- format A4 - 1 fată

2.500

 

- format A4 - fată/verso

3.500

2.

Transmitere de documente prin fax

16.500

3.

Transmitere de documente, prin postă, în tară

55.000

4.

Transmitere de informatii prin e-mail

18.000

5.

Traduceri (furnizare de informatii din registrul comertului solicitantilor străini)

107.000

6.

Transfer de informatii pe suport magnetic

30.000

7.

Transfer de informatii pe suport magnetic - fără dischetă

8.000

8.

Tehnoredactare de cereri si declaratii

61.000

9.

Îndrumare pentru completarea corectă a cererilor adresate oficiului registrului comertului, altele decât cererea de înregistrare a persoanelor juridice, fizice, asociatiilor familiale si cererea pentru obtinerea autorizării functionării

34.000

10.

Expediere de documente, prin postă, în străinătate - cu confirmare de primire

1.230.000

11.

Expediere de documente, prin postă, în străinătate - fără confirmare de primire

191.000


*) Tarifele nu includ T.V.A.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutoarele de stat acordate în industria constructiilor de nave

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare;

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul privind ajutoarele de stat acordate în industria constructiilor de nave, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 256.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind ajutoarele de stat acordate în industria contructiilor de nave

 

În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

 

Introducere

Adoptarea unui cadru legal de reglementare a disciplinei ajutorului de stat în domeniul constructiilor de nave reprezintă continuarea procesului de armonizare a legislatiei românesti cu legislatia europeană, parte a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.

Controlul ajutoarelor de stat se exercită de către Consiliul Concurentei în scopul de a urmări măsura în care acestea sunt compatibile cu mediul concurential normal într-o economie de piată în care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt determinate de cerere si ofertă.

Obiectivele prezentului regulament sunt, în sensul cel mai larg posibil, de a elimina diferentele dintre regulile aplicabile industriei constructoare de nave si cele aplicabile altor sectoare din industrie si, prin urmare, de a simplifica si de a face mai transparentă politica Consiliului Concurentei în acest domeniu, prin extinderea aplicării prevederilor orizontale generale si la sectorul constructiei de nave. Anumiti factori specifici care afectează sectorul constructiilor de nave trebuie să se reflecte în politica Consiliului Concurentei privind controlul ajutoarelor de stat.

Acesti factori includ:

a) supracapacitate, preturi scăzute si distorsionare a comertului pe piata mondială a constructiilor de nave;

b) mărimea si importanta deosebită a navelor care sporesc posibilitatea ca facilitătile sub formă de credite, suportate de stat, să distorsioneze concurenta;

c) dificultatea de a aplica în sectorul constructiilor de nave regulile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) referitoare la practicile comerciale neloiale;

d) existenta acordurilor în cadrul Organizatiei pentru Cooperare Economică si Dezvoltare (OECD) în sectorul constructiilor de nave, si anume Acordul OECD privind Instructiunile pentru creditele de export sprijinite în mod oficial, respectiv Întelegerea sectorială privind creditele de export pentru nave, care se aplică în Comunitate în baza Deciziei Consiliului 2001/76/EC din 22 decembrie 2000, înlocuind Decizia din 4 aprilie 1978 referitoare la aplicarea anumitor instructiuni în domeniul creditelor externe ce beneficiază de suport public.

Având în vedere aceste caracteristici speciale, obiectivele prezentului regulament, în afară de acela de a simplifica regulile aplicabile constructiilor navale, sunt următoarele:

a) să se încurajeze o mai mare eficientă si concurentă între santierele navale, în special prin promovarea inovării;

b) să se faciliteze reducerea capacitătilor de productie neviabile, atunci când este necesar;

c) să se respecte obligatiile internationale aplicabile în domeniul creditelor de export si al ajutoarelor de dezvoltare.

Pentru atingerea acestor obiective, prezentul regulament prevede măsuri specifice în legătură cu ajutorul pentru inovare, ajutorul pentru închidere, credite pentru export, ajutorul regional si ajutorul pentru dezvoltare.

Prezentul regulament are ca obiectiv atât cresterea transparentei procesului de evaluare a notificărilor transmise Consiliului Concurentei, cât si stabilirea criteriilor si a procedurilor aplicabile.

 

ARTICOLUL 1

Domeniu de aplicare

 

(1) Prezentul regulament se aplică schemelor de ajutor de stat si ajutoarelor de stat individuale acordate în domeniul constructiilor de nave.

(2) Ajutorul pentru constructia de nave include ajutorul către orice santier naval, entitate având o legătură cu acestea, proprietar de nave si terti, cărora le este acordat, direct sau indirect, pentru constructia, repararea sau conversia de nave.

(3) Anumite caracteristici, cum ar fi productia de serie mică, mărimea, valoarea si complexitatea unitătilor produse, precum si faptul că prototipurile sunt în general utilizate în scop comercial, diferentiază sectorul constructiilor navale de alte sectoare ale economiei. În consecintă, constructia de nave este singurul sector eligibil în ceea ce priveste ajutorul de stat pentru inovare. Natura unică a industriei constructoare de nave justifică mentinerea ajutorului de inovare specific sectorului. Prin urmare, prezentul regulament are drept scop îmbunătătirea sprijinului pentru inovare.

(4) Consiliul Concurentei poate considera că ajutorul pentru constructia de nave, pentru repararea si transformarea navelor este compatibil cu mediul concurential normal numai dacă acesta este acordat cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) constructia de nave înseamnă fabricarea/producerea navelor comerciale maritime autopropulsate;

b) repararea sau reconditionarea se referă la navele comerciale maritime autopropulsate;

c) conversia navelor se referă la navele comerciale maritime autopropulsate de cel putin 1.000 gt brute, cu conditia ca operatiunile de conversie să implice modificări radicale ale planului de încărcare marfă, ale carenei, ale sistemului de propulsie sau ale amenajărilor pentru pasageri;

d) nave comerciale maritime cu propulsie proprie semnifică:

1. nave de cel putin 100 gt brute, utilizate pentru transportul de pasageri si/sau de bunuri;

2. nave de cel putin 100 gt brute, utilizate pentru desfăsurarea de servicii specializate (de exemplu, spărgătoare de gheată si drage);

3. remorchere de cel putin 365 kW;

4. nave de pescuit de cel putin 100 gt, dacă se referă la credite pentru export si ajutoare pentru dezvoltare, ce îndeplinesc criteriile din Acordul OECD privind Instructiunile pentru creditele de export sprijinite în mod oficial, respectiv din Întelegerea sectorială privind creditele de export pentru nave, sau orice alt acord care îl modifică ori îl înlocuieste pe acesta;

5. cochilii nefinisate ale navelor prevăzute la lit. a)-d), care sunt în stare de plutire si mobile;

e) nave maritime autopropulsate semnifică nave care, prin propria propulsie permanentă si cârmă/sistem de cârmă, au toate caracteristicile pentru autonavigare la mare adâncime. Navele militare (nave care, în conformitate cu caracteristicile si posibilitătile structurale de bază, sunt destinate a fi utilizate exclusiv în scopuri militare, ca de exemplu, nave de război si alte nave pentru actiuni ofensive si defensive) si modificările făcute sau adăugările realizate la alte nave cu utilizare exclusiv militară sunt excluse, cu conditia ca orice măsuri sau practici aplicate în legătură cu asemenea nave, modificări de nave ori de trăsături să nu constituie actiuni deghizate în favoarea constructiilor de nave comerciale, incompatibile cu regulile de ajutor de stat;

f) entitatea ce are legătură cu constructiile de nave înseamnă orice persoană fizică sau juridică care:

1. detine sau controlează o întreprindere implicată în constructia de nave, repararea de nave ori conversia de nave;

2. este detinută sau controlată, direct ori indirect, fie prin detinerea pachetului majoritar de actiuni, fie prin alte metode, de către o întreprindere implicată în constructia, repararea sau conversia de nave;

g) controlul este preluat în momentul în care o persoană sau o întreprindere implicată în constructia, repararea ori conversia de nave detine sau controlează o cotă mai mare de 25% din capitalul social al celeilalte ori viceversa;

h) ajutor semnifică, în întelesul Legii nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare, “orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unitătile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unitătilor administrativ-teritoriale sau de alte organisme care administrează surse ale statului ori ale colectivitătilor locale indiferent de formă, care distorsionează sau amenintă să distorsioneze concurenta, prin favorizarea anumitor întreprinderi, a productiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau afectează comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurential normal”, inclusiv măsuri cum ar fi facilitătile pentru credite, garantii si facilităti fiscale.

 

ARTICOLUL 3

Aplicarea prevederilor privind ajutorul de stat având obiective orizontale

 

Principiul general este că ajutorul de stat pentru constructia de nave poate fi acordat în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare, si cu dispozitiile reglementărilor emise în baza acesteia, incluzând următoarele prevederi:

a) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 2 iulie  2002, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000;

c) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002, cu modificările si completările ulterioare;

e) Regulamentul cu privire la ajutorul de stat pentru protectia mediului, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002, cu modificările ulterioare;

f) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 219/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie 2004.

 

ARTICOLUL 4

Prevederi specifice

 

Principiul general subliniat la art. 5 este subiect al exceptiilor prevăzute la art. 7 si acestea sunt justificate de factori specifici prezentati la art. 11.

 

ARTICOLUL 5

Ajutor pentru cercetare, dezvoltare si inovare

 

(1) Ajutorul acordat oricărei întreprinderi pentru acoperirea cheltuielilor legate de cercetarea si dezvoltarea proiectelor în constructia de nave, repararea de nave sau conversia lor poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal, dacă este în conformitate cu regulile stipulate în Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare sau în orice acord ulterior în acest domeniu.

(2) Ajutorul acordat pentru inovarea în santiere existente, care se ocupă cu constructii de nave, repararea de nave sau conversia de nave, poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal dacă nu depăseste intensitatea brută maximă a ajutorului de stat de 20% si dacă:

a) ajutorul este legat de aplicarea industrială a produselor si proceselor inovative, de exemplu, produse si procese noi din punct de vedere tehnologic sau îmbunătătite substantial, în comparatie cu cele existente deja în industria Uniunii Europene, produse si procese care presupun un risc mare pe plan tehnologic sau industrial;

b) ajutorul este limitat la cheltuielile de investitii, design, activităti de inginerie si testare, legate direct si exclusiv de partea inovatoare a proiectului. În mod exceptional, costurile de productie aditionale care sunt strict necesare pentru validarea inovatiei tehnologice pot fi eligibile în măsura în care sunt limitate la valoarea minimă necesară.

 

ARTICOLUL 6

Ajutor pentru închidere

 

(1) Ajutorul pentru acoperirea costurilor normale care rezultă din închiderea totală sau partială a santierelor care au ca obiect de activitate constructia, repararea sau conversia de nave poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal, cu conditia ca reducerea de capacitate rezultată să fie de natură reală si ireversibilă.

(2) Costurile eligibile pentru ajutorul la care se face referire la alin. (1) sunt:

a) plătile către salariatii disponibilizati sau care s-au pensionat înainte de limita legală de vârstă;

b) costurile pentru serviciile de consultantă către salariatii disponibilizati sau care vor fi disponibilizati ori care s-au pensionat înainte de limita legală de vârstă, incluzând plătile efectuate de santierele navale pentru a facilita crearea de întreprinderi mici care sunt independente de santierele navale respective si ale căror activităti nu sunt constituite în principal din constructia de nave;

c) plătile către salariati pentru instruire si reconversie profesională;

d) cheltuielile rezultate din reorientarea santierelor, a constructiilor lor, a instalatiilor si infrastructurii către alte utilizări decât cele de constructii de nave.

(3) În cazul întreprinderilor care încetează total activitătile de constructie, reparare si conversie de nave, măsurile următoare pot fi, de asemenea, compatibile cu un mediu concurential normal:

a) ajutorul având o valoare care nu depăseste cea mai mare dintre următoarele două valori, determinate pe baza unui raport elaborat de consultanti independenti: valoarea contabilă reziduală a instalatiilor sau profiturile operationale actualizate, susceptibile de a fi obtinute pe o perioadă de 3 ani, diminuate cu orice avantaj pe care întreprinderea beneficiară îl poate avea de pe urma dezafectării instalatiilor;

b) ajutorul sub formă de împrumut sau garantie pentru capitalul de lucru necesar a permite întreprinderii să finalizeze lucrări neterminate, cu conditia ca acesta să fie mentinut la minimum necesar si o proportie semnificativă a lucrărilor să fi fost deja realizată.

(4) Întreprinderile care primesc ajutor pentru închidere partială nu trebuie să fi beneficiat de ajutor pentru salvare sau restructurare în ultimii 10 ani. Când au trecut mai putin de 10 ani de la acordarea unui ajutor pentru salvare sau restructurare, Consiliul Concurentei va permite ajutor de închidere partială doar în circumstante exceptionale si imprevizibile pentru care compania nu este răspunzătoare.

(5) Valoarea si intensitatea ajutorului trebuie să fie justificate de mărimea efectelor închiderilor implicate, luându-se în considerare problemele structurale ale regiunii în cauză si, în cazul conversiei către alte activităti industriale, de legislatia natională si de regulile aplicabile acestor activităti noi.

(6) Pentru a se stabili natura ireversibilă a închiderilor care fac obiectul ajutoarelor, Consiliul Concurentei se va asigura că facilitătile santierului naval rămân închise pentru o perioadă de cel putin 10 ani.

 

ARTICOLUL 7

Ajutorul pentru ocuparea fortei de muncă

 

Ajutorul acordat pentru crearea de locuri de muncă, pentru angajarea de persoane dezavantajate sau cu handicap ori pentru acoperirea costurilor suplimentare pentru angajarea de personal dezavantajat sau cu handicap, în întreprinderile care au ca obiect de activitate constructiile, reparatiile ori conversiile de nave, poate fi considerat ca fiind compatibil cu un mediu concurential normal, dacă îndeplineste regulile substantiale stipulate în Regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă, elaborat în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 166/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 octombrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 8

Creditele de export

 

Ajutorul de stat pentru constructia de nave, care îmbracă forma de facilităti de credite suportate de stat, acordate proprietarilor români sau străini ai santierelor navale ori tertilor pentru constructia sau conversia de nave, poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal, dacă îndeplineste termenii Acordului OECD privind Instructiunile pentru creditele de export sprijinite în mod oficial, respectiv Întelegerea sectorială privind creditele de export pentru nave.

 

ARTICOLUL 9

Ajutorul pentru dezvoltare

 

(1) Ajutorul legat de constructia si conversia de nave poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal dacă îndeplineste termenii prevăzuti în acest scop de Acordul OECD privind Instructiunile pentru creditele de export sprijinite în mod oficial, respectiv Întelegerea sectorială privind creditele de export pentru nave, sau orice termeni ulteriori prevăzuti într-un asemenea acord ori care înlocuiesc acest acord.

(2) Consiliul Concurentei va verifica continutul specific al dezvoltării din cadrul ajutorului de stat propus, dacă ajutorul este necesar si respectă prevederile Acordului OECD privind Instructiunile pentru creditele de export sprijinite în mod oficial, respectiv Întelegerea sectorială privind creditele de export pentru nave, sau orice termeni ulteriori prevăzuti într-un asemenea acord ori care înlocuiesc acest acord.

Oferta de asistentă pentru dezvoltare trebuie să fie deschisă licitatiilor din partea diferitelor santiere navale. În măsura în care se aplică regulile de achizitie publică din Comunitatea Europeană, procedurile de licitatie trebuie să îndeplinească aceste reguli.

 

ARTICOLUL 10

Ajutorul regional

 

Ajutorul regional pentru constructia, repararea sau conversia de nave poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal doar dacă îndeplineste următoarele conditii:

a) ajutorul trebuie să fie acordat în scopul îmbunătătirii productivitătii instalatiilor existente sau pentru investitii în retehnologizarea ori modernizarea santierelor existente, dar care nu sunt legate de restructurarea financiară a santierelor în cauză;

b) intensitatea ajutorului nu trebuie să depăsească 22,5%;

c) ajutorul trebuie să fie limitat la costurile eligibile, asa cum sunt acestea definite în Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 11

Obligatia de notificare

 

Orice intentie de acordare a unui ajutor nou pentru constructia, repararea sau conversia de nave, fie sub formă de scheme, fie de ajutor individual, trebuie să fie notificată Consiliului Concurentei.

 

ARTICOLUL 12

Monitorizarea

 

Furnizorii si initiatorii de măsuri de ajutor de stat pentru constructia de nave vor înainta Consiliului Concurentei rapoarte anuale pentru toate schemele de ajutor de stat existente, în conformitate cu regulile stipulate în Legea nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare, si în regulamentele adoptate pentru aplicarea acesteia.

 

ARTICOLUL 13

Regula de cumul

 

(1) Plafoanele stabilite prin prezentul regulament se vor aplica indiferent dacă ajutorul de stat este finantat total sau partial din surse ale statului ori ale Comunitătii Europene.

(2) Ajutorul autorizat în conformitate cu prezentul regulament nu poate fi cumulat cu alte forme de ajutor de stat sau cu alte finantări ale Uniunii Europene, dacă prin acest cumul va rezulta o intensitate a ajutorului mai mare decât cea stabilită de prezentul regulament.

(3) În cazul în care ajutorul de stat are obiective diferite si implică aceleasi costuri eligibile, se va aplica cel mai favorabil plafon al intensitătii.

 

ARTICOLUL 14

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul regulament transpune în legislatia românească cadrul legal al Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru constructii navale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 317 din 30 decembrie 2003.