MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 954         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 octombrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 357 din 23 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.470. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor

 

1.653. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. II (1-7, 9-11) si a anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

1.654. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.655. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Facilităti pentru accesul persoanelor cu handicap în reteaua de metrou Bucuresti”

 

1.656. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unui teren si a unei constructii în executie din domeniul privat al statului si din administrarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare în administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Agentia de Protectie a Mediului Brasov

 

1.657. - Hotărâre privind transmiterea unor suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului, în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

1.658. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile

 

1.659. - Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit, din cota detinută de stat, a unei părti dintr-un imobil, din proprietatea Societătii Comerciale “Institutul de Cercetare Stiintifică, Inginerie Tehnologică si Proiectare Mine pe Lignit” - ICSITPML - S.A. Craiova în proprietatea Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova” - S.A.

 

1.660. - Hotărâre privind asigurarea surselor bugetare necesare informării pensionarilor cu privire la procedurile legale de evaluare a pensiilor din sistemul public, precum si pentru asigurarea unui grad ridicat de transparentă a acestei operatiuni 1.661. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Române pentru Transparentă ca fiind de utilitate publică

 

1.662. - Hotărâre privind asigurarea surselor de finantare necesare alimentării cu energie electrică a obiectivului de investitii “Capacitate de productie 180 mii t/an geamuri float” în România

 

1.682. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

1.685. - Hotărâre privind autorizarea Ministerului Educatiei si Cercetării de a achizitiona tehnică de calcul si servicii prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.242/2004

- Hotărârea Guvernului nr. 1.560/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 357

din 23 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Efect Media” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 11.648/2003 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că dispozitiile legale criticate reprezintă “o punere în operă a prevederilor constitutionale ale art. 126 alin. (2)”. În opinia sa, art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală creează o pozitie favorizantă inculpatului, întrucât limitează accesul liber la justitie al părtii vătămate. De asemenea, aminteste că egalitatea de tratament nu presupune uniformitate de tratament juridic atunci când părtile se află în situatii diferite. Având în vedere toate aceste ratiuni, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 11.648/2003, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Efect Media” - S.R.L. din Bucuresti, parte responsabilă civilmente într-o cauză penală ce are ca obiect infractiunea prevăzută de art. 206 din Codul penal.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală încalcă principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor si creează posibilitatea ca persoana vătămată să exercite în mod abuziv dreptul său procesual. De asemenea, în opinia sa, textul de lege criticat acordă persoanei vătămate drepturi mult mai largi decât cele ale presupusului făptuitor care este citat în calitate de inculpat, desi legea îl prezumă nevinovat până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare. În final, arată că dispozitiile criticate încalcă si dreptul la un proces echitabil, putând a fi de natură a afecta impartialitatea judecătorului, care pune în miscare actiunea penală, iar apoi judecă si fondul cauzei.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si art. 21 din Constitutie.

Prevăzând că, în cazul anumitor infractiuni, punerea în miscare a actiunii penale se poate face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, legiuitorul a apreciat că, în aceste cazuri, procesul penal nu trebuie să se desfăsoare contrar vointei persoanei vătămate si a înlocuit, în consecintă, principiul oficialitătii procesului penal cu cel al disponibilitătii. Aceste reglementări nu afectează impartialitatea judecătorului care, punând în miscare actiunea penală, îndeplineste actul de începere a procesului penal, dar nu se pronuntă asupra vinovătiei persoanei acuzate de săvârsirea infractiunii, putând, în final, chiar să o achite.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens arată că textul de lege criticat nu încalcă principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor si nu prevede privilegii sau îngrădiri ale exercitării drepturilor procesuale pentru nici una dintre părtile în proces. De asemenea, aminteste că, în virtutea prevederilor constitutionale ale art. 126 alin. (2), instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului. Mai mult, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procedurale. Asa fiind, stabilirea infractiunilor în cazul cărora este necesară plângerea prealabilă si a celor în cazul cărora sesizarea instantei de judecată se face prin plângerea prealabilă directă a persoanei vătămate este lăsată de Constitutie la libera optiune a legiuitorului. În final, Guvernul aminteste că prevederile legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, Curtea Constitutională pronuntându-se prin mai multe decizii, precum Decizia nr. 318/2002, Decizia nr. 230/2003 si Decizia nr. 381/2003, în sensul respingerii exceptiilor de neconstitutionalitate ca neîntemeiate.

Avocatul Poporului apreciază ca fiind neîntemeiate criticile de neconstitutionalitate, atât prin raportare la prevederile art. 16 alin. (1), cât si prin raportare la cele ale art. 21 din Constitutie. Astfel, arată că toate părtile implicate în procesul penal au drepturi si obligatii egale, iar dispozitiile legale criticate nu prevăd privilegii sau îngrădiri ale exercitării drepturilor procesuale pentru nici una dintre părti. Asa fiind, în opinia sa, acest text legal asigură tocmai accesul liber la justitie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, conform precizării autorului exceptiei si încheierii de sesizare, dispozitiile art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală, potrivit cărora: “Punerea în miscare a actiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infractiunilor pentru care legea prevede că este necesară astfel de plângere.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor dispozitii constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 21 alin. (3): “Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată că, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, stabilirea competentei instantelor judecătoresti si a procedurii de judecată reprezintă atributul exclusiv al legiuitorului.

În lumina acestor dispozitii constitutionale, apare ca justificată instituirea de către legiuitor a exceptiei de la principiul oficialitătii procesului penal, înscris în art. 2 alin. 2 din Codul de procedură penală. Astfel, legea penală prevede că pentru urmărirea anumitor infractiuni, expres si limitativ determinate, este necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar legea procesual penală prevede că în cazul acestor infractiuni actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a principiului constitutional al egalitătii cetătenilor, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu instituie nici privilegii si nici discriminări, aplicându-se deopotrivă tuturor cetătenilor care se află într-o situatie identică, respectiv sunt persoane vătămate în urma săvârsirii vreuneia dintre infractiunile nominalizate.

Din examinarea atentă a argumentelor invocate de autorul exceptiei, Curtea observă că, desi acesta sustine, în mod explicit, neconstitutionalitatea art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală, criticile formulate vizează alin. 2 lit. a) al aceluiasi articol, care prevede infractiunile în cazul cărora plângerea prealabilă a persoanei vătămate se adresează direct instantei de judecată.

Aceste dispozitii sunt, de asemenea, aplicabile tuturor persoanelor vătămate prin săvârsirea infractiunilor respective.

Instanta judecătorească, primind plângerea prealabilă, este obligată să o solutioneze, fapt pentru care trebuie să pună în miscare actiunea penală pentru a da curs procesului penal. Persoana acuzată prin plângere, ca fiind autorul infractiunii, are, în mod firesc, pozitia procesuală de inculpat, ceea ce nu este echivalentă cu cea de condamnat, neatingând astfel principiul prezumtiei de nevinovătie.

Reglementarea legală nu afectează nici impartialitatea instantei judecătoresti, întrucât judecătorul care pune în miscare actiunea penală declansează doar procesul penal, fără a se pronunta asupra existentei infractiunii sau asupra vinovătiei persoanei acuzate. Conditiile desfăsurării unui proces echitabil sunt asigurate în continuare pe baza normelor procedurale privind judecata în primă instantă, iar apoi în căile de atac.

În fine, Curtea observă că dispozitiile art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii din Constitutie, invocate si în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 230 din 3 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 10 iulie 2003, si Decizia nr. 292 din 8 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 3 septembrie 2003, instanta de contencios constitutional a respins aceste critici ca neîntemeiate, sprijinindu-se pe argumente asemănătoare celor din prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 1, 2, 3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Efect Media” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 11.648/2003 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia natională de gestionare a deseurilor, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă Planul national de gestionare a deseurilor, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 123/2003 privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor - plan national de etapă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 24 februarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul agriculturii,

pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.470.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. II (1-7, 9-11) si a anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. II (1-7, 9-11) si anexa nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 20 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexa nr. II*) (1-7, 9-11) si cu anexa nr. IV*) la prezenta hotărâre, în vederea asigurării surselor de finantare aferente activitătii de productie si valorificare a produselor miniere subventionate si, respectiv, a deseurilor si subproduselor reciclate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.653.


*) Anexa nr. II (1-7, 9-11) si anexa nr. IV se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004 cu suma de 36.434.450 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

(2) Detalierea suplimentării bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004, pe capitole si titluri de cheltuieli, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Fondurile vor fi utilizate pentru finantarea unor cheltuieli de personal.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Apărării Nationale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.654.

 

ANEXĂ*)

 

SUPLIMENTAREA

bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

- mii lei -

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Facilităti pentru accesul persoanelor cu handicap în reteaua de metrou Bucuresti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Facilităti pentru accesul persoanelor cu handicap în reteaua de metrou Bucuresti”, cuprinsi în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori sunt aprobati conform art. 1 se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita prevăzută anual cu această destinatie, si din alte surse legal constituite.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.655.


*) Anexa se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a unui teren si a unei constructii în executie din domeniul privat al statului si din administrarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare în administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Agentia de Protectie a Mediului Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, fără plată, a unui teren si a unei constructii în executie, situate în localitatea Fundata, judetul Brasov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare în administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Agentia de Protectie a Mediului Brasov.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.656.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului si a constructiei în executie care trec din domeniul privat al statului si din administrarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare în administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Agentia de Protectie a Mediului Brasov

 

Locul unde sunt situate terenul si constructia

Persoana juridică de la care se transmit terenul si constructia

Persoana juridică la care se transmit terenul si constructia

Caracteristicile tehnice ale bunurilor

Localitatea Fundata,

judetul Brasov

 

 

Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – Agentia de Protectie a Mediului Brasov

- suprafata terenului = 1.245 m2

- CF: 404/06.12.1999

- nr. topo: 8632/2 si 8632/3

- suprafata construită = 101,80 m2

- suprafata desfăsurată a constructiei = 184 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului, în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Comisia Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor suprafete de teren, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Agentia Domeniilor Statului, în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.657.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului, în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Nr.

crt.

Locul unde sunt situate

suprafetele de teren

care se transmit

Persoana juridică de la

care se transmit

suprafetele de teren

Persoana juridică la

care se transmit

suprafetele de teren

Nr. de

ientificare

M.F.P.

Caracteristicile tehnice si categoria de folosintă ale suprafetelor de teren care se transmit

1.

Comuna Perisoru,

judetul Călărasi

Ministerul Agriculturii,

Pădurilor si Dezvoltării

Rurale – Agentia

Domeniilor Statului

Ministerul Tansporturilor,

Constructiilor si

Turismului – Compania

Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale

din România - S.A.

112139

Suprafata - 2.273,43 m2

Lot 47 (T107, A 457)

Nr. cadastral 414

Teren arabil situat în extravilan

2.

Comuna Perisoru,

judetul Călărasi

Ministerul Agriculturii,

Pădurilor si Dezvoltării

Rurale – Agentia

Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si

Turismului – Compania

Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale

din România - S.A.

112139

Suprafata - 473,41 m2

Lot 48 (T105, A 454)

Nr. cadastral 415

Teren arabil situat în extravilan

3.

Comuna Perisoru,

judetul Călărasi

Ministerul Agriculturii,

Pădurilor si Dezvoltării

Rurale – Agentia

Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si

Turismului – Compania

Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale

din România - S.A.

112139

Suprafata - 879,18 m2

Lot 55 (De 410)

Nr. cadastral 416

Teren arabil situat în extravilan

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 2 aprilie 2001, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 96/74/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind denumirea textilelor si ale Directivei 2004/34/CE a Comisiei pentru amendarea, în vederea adaptării la progresul tehnic, a anexelor nr. 1 si nr. 2 la Directiva 96/74/CE.”

2. La anexa nr. 1, după punctul 36 se introduce punctul 361 cu următorul cuprins:

“361 Polilactidă Fibră formată din macromolecule liniare care prezintă în lantul lor cel putin 85% (din masă) unităti de esteri ai acidului lactic obtinuti din zaharuri naturale si a cărei temperatură de topire este de cel putin 135ĽC.”

3. La anexa nr. 2, după punctul 36 se introduce punctul 361 cu următorul cuprins:

“361 Polilactidă 1,50”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 2 aprilie 2001, cu modificările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.658.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit, din cota detinută de stat, a unei părti dintr-un imobil, din proprietatea Societătii Comerciale “Institutul de Cercetare Stiintifică, Inginerie Tehnologică si Proiectare Mine pe Lignit” - ICSITPML - S.A. Craiova în proprietatea Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit, din cota detinută de stat, a unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea Societătii Comerciale “Institutul de Cercetare Stiintifică, Inginerie Tehnologică si Proiectare Mine pe Lignit” - ICSITPML - S.A. Craiova în proprietatea Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova” - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea înregistrată în contabilitate la data transmiterii.

Art. 3. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Institutul de Cercetare Stiintifică, Inginerie Tehnologică si Proiectare Mine pe Lignit” - ICSITPML - S.A. Craiova se diminuează, iar capitalul social al Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova” - S.A. se măreste corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.659.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil care se transmite cu titlu gratuit, din cota detinută de stat, din proprietatea Societătii Comerciale “Institutul de Cercetare Stiintifică, Inginerie Tehnologică si Proiectare Mine pe Lignit” - ICSITPML - S.A. Craiova în proprietatea Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova” - S.A.

 

Locul unde se află

situat imobilul

Persoana juridică de la

care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Craiova,

Str. Unirii nr. 147,

et. III, IV si V, cod 200330 judetul Dolj

Societatea Comercială

“Institutul de Cercetare

Stiintifică, Inginerie

Tehnologică si Proiectare

Mine pe Lignit” –

ICSITPML - S.A.

Craiova

Societatea Comercială

“Complexul Energetic

Craiova” - S.A.

Anul PIF: 1969

Suprafata construită = 787,92 m2

Suprafata utilă:

- et. III = 611,14 m2

- et. IV = 611,27 m2

- et. V = 611,42 m2

Valoarea de inventar, conform Hotărârii

Guvernului nr. 403/2000 = 309.289.340 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea surselor bugetare necesare informării pensionarilor cu privire la procedurile legale de evaluare a pensiilor din sistemul public, precum si pentru asigurarea unui grad ridicat de transparentă a acestei operatiuni

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În vederea asigurării unui grad ridicat de transparentă a operatiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public, conform dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si structurile sale teritoriale asigură informarea beneficiarilor cu privire la procedurile legale de evaluare a pensiilor din sistemul public si la demersurile pe care acestia trebuie să le întreprindă în vederea completării documentatiei si la rezultatele evaluării.

Art. 2. - Cheltuielile necesare aplicării prevederilor art. 1 se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, de la capitolul 73.04 “Cheltuieli de administrare ale fondului”, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”, în cadrul creditelor bugetare aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.660.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Române pentru Transparentă ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Română pentru Transparentă, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Horatiu nr. 12, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.661.

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea surselor de finantare necesare alimentării cu energie electrică a obiectivului de investitii “Capacitate de productie 180 mii t/an geamuri float” în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă finantarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a proiectului major de investitii “Capacitate de productie 180 mii t/an geamuri float” în România prin mărirea capacitătii de distributie a retelelor electrice din zona Călărasi, din surse constituite, din împrumuturile contractate de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 702/2003 privind asigurarea surselor necesare finalizării lucrărilor de electrificare rurală si urbană, alimentarea cu energie a locuintelor cuprinse în programul Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru unele proiecte majore aprobate de Guvern.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.662.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, ale art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 100.000 euro pentru efectuarea în străinătate a transplantului medular si a tratamentului medical aferent minorului Strâmbianu Iustin-Marian în vârstă de 3 ani, domiciliat în municipiul Ploiesti, aleea Godeanu nr. 3, bl. 123, sc. B, et. 2, ap. 31, judetul Prahova.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi suportată din bugetul de stat, după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii va aloca suma de 50.000 euro;

- Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 50.000 euro.

(3) Ajutorul se va acorda în lei si va fi suportat atât din bugetul Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Prahova, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială a Judetului Prahova, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea în străinătate a transplantului medular si a tratamentului medical va fi transferată de către Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială a Judetului Prahova Directiei de Sănătate Publică a Judetului Prahova, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru achitarea integrală a transplantului medular si tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Prahova, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.682.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Ministerului Educatiei si Cercetării de a achizitiona tehnică de calcul si servicii prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă extinderea de către Ministerul Educatiei si Cercetării a proiectului de interes national “Sistem educational informatizat”, prin atribuirea în anul 2004 a unui contract de furnizare prin leasing financiar, si autorizarea unui contract de achizitie publică de produse si servicii similare, avându-se în vedere evitarea incompatibilitătilor sau dificultătilor tehnice de operare si întretinere în raport cu echipamentele si serviciile deja achizitionate în cadrul proiectului.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Educatiei si Cercetării să contracteze o finantare de tip leasing financiar pe o perioadă de 5 ani, cu valoarea de achizitie de 96 milioane dolari S.U.A., la care se adaugă costurile, dobânzile, taxele si impozitele aferente pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării proiectului “Sistem educational informatizat” în această etapă, precum si în cele anterioare, în vederea implementării sistemului alternativ de educatie asistată de calculator prin dotarea unitătilor de învătământ preuniversitar din România cu laboratoare informatizate,

Art. 3. - Plata avansului, a ratelor de leasing, a valorii reziduale, precum si a comisioanelor si taxelor aferente se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Educatiei si Cercetării să semneze o scrisoare de intentie către finantator, denumită scrisoare de confort, în care să se precizeze sprijinul Guvernului României în alocarea de la bugetul de stat a sumelor prevăzute la art. 3, repartizate pe ani, în scopul continuării proiectului de interes national “Sistem educational informatizat”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.685.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.242/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 18 august 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. I pct. 2, cu referire la art. 4 alin. (2), în loc de “ ... marcajului european de conformitate EC, ...” se va citi: “ ... marcajului european de conformitate CE, ...”.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.560/2004 privind aprobarea constituirii parcului industrial “Parcul turistic si de agrement Snagov”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. 2, în loc de: .... Societatea Comercială «Parcul industrial si de agrement Snagov» - S.A.... “ se va citi: .... Societatea Comercială «Parcul turistic si de agrement Snagov» - S.A....”.