MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 963         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 octombrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

776. - Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

 

777. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă cu noul grad

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.664. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile, proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării “Infrastructura conexă de pe teritoriul românesc a obiectivului «Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat - Vidin»”, municipiul Calafat, judetul Dolj

 

1.665. - Hotărâre privind aprobarea Statutului Academiei de Stiinte Medicale

 

1.686. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/185 din 6 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Paraniac Iacob Cornel se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 octombrie 2004.

Nr. 776.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/185 din 6 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 1 octombrie 2004, domnilor colonei Enea Iorgu Vasile si Tutuianu Petre Vasile li se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si se trec în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 octombrie 2004.

Nr. 777.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile, proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării “Infrastructura conexă de pe teritoriul românesc a obiectivului «Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat - Vidin»”, municipiul Calafat, judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Infrastructura conexă de pe teritoriul românesc a obiectivului «Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat - Vidin»”, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Calafat, judetul Dolj, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile (terenuri si/sau constructii), proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1.

(2) Bunurile imobile supuse exproprierii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Justa despăgubire pentru bunurile imobile, ce constituie amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, în sumă globală estimată de 35.500.000 mii lei, în anul 2004, se suportă de la bugetul de stat din prevederile aprobate Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru acest an, după cum urmează:

a) suma de 31.900.000 mii lei, ca justă despăgubire pentru suprafetele de teren necesare realizării racordului rutier, expropriator fiind statul român prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.;

b) suma de 3.600.000 mii lei, ca justă despăgubire pentru suprafetele de teren necesare realizării racordului feroviar, expropriator fiind statul român prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 4. - Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării, avizate conform legii, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică si prin afisare la sediul Consiliului Local al Municipiului Calafat, judetul Dolj.

Art. 5. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriatori, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.664.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statutului Academiei de Stiinte Medicale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 29 din Legea nr. 264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Statutul Academiei de Stiinte Medicale, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.665.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Academiei de Stiinte Medicale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Academia de Stiinte Medicale, denumită în continuare A.S.M., este institutie publică de interes national în domeniul cercetării stiintifice medicale si farmaceutice, de consacrare academică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătătii.

(2) Sediul A.S.M. se află în municipiul Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 19-21, sectorul 2.

(3) A.S.M. este for stiintific national care reuneste personalităti consacrate din domeniile medical si farmaceutic, fiind continuatoarea Academiei de Stiinte Medicale înfiintată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969.

Art. 2. - A.S.M. are ca obiect de activitate:

a) dezvoltarea stiintelor medicale si farmaceutice în scopul îmbunătătirii stării de sănătate a populatiei;

b) promovarea pe plan national a cercetărilor stiintifice din domeniile biomedicinei, medicinei clinice, medicinei fundamentale, medicinei preventive, sănătătii publice si stiintelor farmaceutice;

c) coordonarea activitătii de cercetare stiintifică în domeniile de vârf ale biomedicinei fundamentale si aplicative, desfăsurată în unitătile aflate în coordonarea sau în subordonarea Ministerului Sănătătii ori în alte unităti de profil.

Art. 3. - În realizarea obiectului său de activitate A.S.M. colaborează cu Ministerul Sănătătii, Ministerul Educatiei si Cercetării, Academia Română, precum si cu alte ministere, institutii de învătământ superior de medicină si farmacie, institutii si unităti de profil.

 

CAPITOLUL II

Organizare si functionare

 

Art. 4. - A.S.M. are în componenta sa membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare. Numărul maxim al membrilor titulari si al membrilor corespondenti este de 231, din care 190 membri titulari. Numărul membrilor de onoare, cetăteni români si străini, nu poate depăsi 30% din totalul membrilor titulari si corespondenti.

Art. 5. - (1) În cazul în care un membru al A.S.M. este condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate pentru o faptă săvârsită cu intentie, Adunarea generală a A.S.M. hotărăste excluderea acestuia din rândul membrilor săi.

(2) Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetăteni români alesi dintre personalitătile stiintifice de prestigiu care s-au distins prin activitate si realizări remarcabile în domeniul cercetării stiintifice medicale si farmaceutice.

(3) Membrii de onoare sunt cetăteni români si străini care s-au remarcat prin realizările si contributiile lor la dezvoltarea stiintelor din domeniile preocupărilor A.S.M.

Art. 6. - A.S.M. poate acorda si titlul de membru postmortem.

Art. 7. - (1) Propunerile de candidati pentru membrii titulari se fac de către membrii titulari ai sectiilor stiintifice de specialitate, iar candidatii sunt alesi din rândul membrilor corespondenti pe baza realizărilor obtinute si a activitătii desfăsurate în cadrul A.S.M.

(2) Propunerile de candidati pentru membrii corespondenti se fac de către membrii titulari si membrii corespondenti ai A.S.M., de către sectiile stiintifice de specialitate, de filialele teritoriale, de institutele si centrele medicale clinice ori de institutiile de învătământ superior medical si farmaceutic, dintre personalitătile stiintifice care s-au remarcat prin realizări deosebite.

(3) Propunerile de candidati pentru membrii de onoare se fac de către membrii titulari, de sectiile stiintifice de specialitate si de senatele universitătilor de medicină si farmacie.

(4) Propunerile de candidati se transmit biroului executiv, pentru a fi analizate în consiliul stiintific care le supune dezbaterii în Adunarea generală a A.S.M., si se adoptă în conditiile realizării cvorumului, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenti.

(5) Propunerile de candidati sunt adoptate de adunarea generală, în urma deliberării si a votului secret.

(6) Propunerile de candidati pentru membrii titulari si membrii de onoare se votează numai de către membrii titulari.

(7) Propunerile de candidati pentru membrii corespondenti se votează de membrii titulari si de membrii corespondenti.

(8) Dosarele si propunerile se analizează de către biroul consiliului stiintific si se prezintă spre avizare consiliului stiintific, care le supune votului Adunării generale a A.S.M.

Art. 8. - Membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare ai A.S.M. au următoarele drepturi:

a) să ia parte la lucrările sectiei stiintifice de specialitate si a filialei de care apartin, precum si la lucrările Adunării generale a A.S.M.;

b) să ia parte la manifestările stiintifice initiate de A.S.M., de sectiile stiintifice de specialitate sau de filialele din care fac parte;

c) să interpeleze conducerea A.S.M., a sectiilor stiintifice de specialitate si a filialelor în Adunarea generală a A.S.M. asupra unor probleme de interes pentru A.S.M.

Art. 9. - (1) Membrii titulari si membrii corespondenti participă la vot si la luarea deciziilor în conditiile prevăzute în prezentul statut.

(2) Membrii titulari si membrii corespondenti au dreptul de a solicita să fie trecuti de Adunarea generală a A.S.M. în rândul membrilor de onoare si, respectiv, în rândul membrilor titulari ai A.S.M.

Art. 10. - Membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare au îndatorirea să contribuie prin activitatea lor la progresul stiintelor medicale si tehnologiei si să se implice în întreaga viată academică.

Art. 11. - Membrii de onoare din tară au îndatorirea de a participa la sedintele sectiei stiintifice de specialitate si ale filialei din care fac parte, precum si la sedintele adunărilor generale ale A.S.M.

Art. 12. - A.S.M. îsi desfăsoară activitatea în cadrul sectiilor stiintifice de specialitate, al filialelor teritoriale si al aparatului de lucru propriu.

Art. 13. - (1) Sectiile stiintifice de specialitate sunt următoarele:

a) Sectia de cercetări biomedicale;

b) Sectia de cercetări clinice de medicină internă;

c) Sectia de chirurgie clinică si experimentală;

d) Sectia de pediatrie si dezvoltare a copilului;

e) Sectia de medicină preventivă si sănătate publică;

f) Sectia de medicină comparată;

g) Sectia de medicină dentară;

h) Sectia de cercetări farmaceutice;

i) Sectia de tehnologia investigatiilor paraclinice.

(2) Sectia stiintifică de specialitate este condusă de un birou format din presedinte, 3-5 membri si un secretar stiintific.

Art. 14. - (1) Presedintele sectiei este ales dintre membrii titulari, iar membrii biroului sunt alesi dintre membrii titulari sau dintre membrii corespondenti, pentru un mandat de 4 ani. Pentru a fi ales, candidatul trebuie să întrunească două treimi din numărul de voturi ale membrilor cu drept de vot prezenti, în conditiile realizării cvorumului.

(2) În cazul absentei presedintelui, conducerea sectiei este asigurată de către un membru al biroului sectiei, iar în caz de indisponibilitate mai mare de 6 luni sau de demisie, se alege un nou presedinte pe durata rămasă până la încheierea mandatului initial de 4 ani.

(3) Secretarul stiintific al sectiei realizează lucrările curente ale sectiei si este numit de Consiliul stiintific al A.S.M., la propunerea sectiei de specialitate.

Art. 15. - În domeniul lor de activitate, sectiile A.S.M. au următoarele atributii:

a) fac propuneri de membri corespondenti si titulari, precum si de membri de onoare ai A.S.M.;

b) fac propuneri pentru directiile prioritare de cercetare multidisciplinară, precum si pentru comenzi de cercetare în cadrul unor granturi;

c) avizează ofertele de cercetare stiintifică primite din partea unitătilor de cercetare medicală si farmaceutică; analizează rapoartele lor anuale si fac propuneri conducerii A.S.M. privind finantarea acestor oferte în forma de granturi;

d) evaluează rezultatele obtinute, precum si contributiile cercetărilor stiintifice la rezolvarea problemelor de ocrotire a sănătătii;

e) avizează rapoartele anuale ale filialelor A.S.M.;

f) avizează, la solicitarea conducerii A.S.M., posturile de cercetare si dotările tehnice din unitătile de cercetare din domeniul propriu de activitate;

g) fac propuneri pentru deplasări în străinătate pentru perfectionare-specializare sau schimburi de experientă.

Art. 16. - (1) Pentru facilitarea coordonării activitătilor de cercetare stiintifică, A.S.M. organizează în centrele universitare medicale si farmaceutice filiale teritoriale ale A.S.M., unităti fără personalitate juridică.

(2) Organele de conducere, care sunt presedintele si secretarul, sunt alese de membrii filialei prin vot secret si sunt confirmate de conducerea A.S.M.

(3) Filialele functionează în baza regulamentului de organizare si functionare propriu, adoptat de Adunarea generală a A.S.M., si reunesc toti membrii din zonele respective.

Art. 17. - În cadrul A.S.M., prin hotărâre a consiliului stiintific, se pot organiza comisii stiintifice de specialitate, consilii si colective de lucru permanente sau temporare în coordonarea Consiliului stiintific al A.S.M., a sectiei stiintifice de specialitate sau, după caz, a filialei teritoriale.

Art. 18. - (1) A.S.M. dispune de un aparat propriu, format din 10 posturi, încadrat cu personal stiintific, tehnic, economic, juridic si administrativ, care asigură activitatea curentă.

(2) Structura organizatorică si atributiile personalului din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de Adunarea generală a A.S.M.

(3) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face în conformitate cu dispozitiile aplicabile personalului bugetar.

Art. 19. - (1) Următoarele structuri de cercetare îsi pot desfăsura activitatea în coordonarea stiintifică a A.S.M.:

a) nuclee;

b) colective;

c) laboratoare;

d) sectii;

e) departamente;

f) institute în care se desfăsoară activitate de asistentă medicală, de învătământ si cercetare stiintifică medicală si institute în care se desfăsoară numai activitate de cercetare stiintifică medicală, care au personalitate juridică si sunt în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii;

g) institutii fără personalitate juridică, în care se desfăsoară activitate de cercetare stiintifică medicală, grefate pe clinici sau sectii.

(2) Structurile de cercetare stiintifică medicală prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) pot functiona atât în institute în care se desfăsoară numai activitate de cercetare stiintifică medicală, cât si în celelalte unităti sanitare cu sau fără paturi, în care se desfăsoară si activitate de asistentă medicală si învătământ.

 

CAPITOLUL III

Organele de conducere ale A.S.M.

 

Art. 20. - Organele de conducere ale A.S.M. sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul stiintific;

c) biroul executiv al consiliului stiintific;

d) presedintele.

Art. 21. - (1) Forul suprem de conducere al A.S.M. este Adunarea generală a A.S.M., alcătuită din membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare.

(2) La Adunarea generală a A.S.M. pot participa ca invitati fără drept de vot reprezentanti ai institutelor de cercetare, unitătilor de învătământ superior, ministerelor de specialitate si beneficiarilor activitătii de cercetare.

(3) Adunarea generală a A.S.M. este legal constituită în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi.

Hotărârile Adunării generale a A.S.M. se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.

(4) Dacă la prima convocare nu este întrunit numărul legal de două treimi din numărul membrilor, se convoacă, în termen de maximum 30 de zile, o nouă adunare care se consideră legal constituită în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. În cazul în care nici la a doua convocare nu este întrunit numărul legal de membri, se convoacă, în termen de maximum 10 zile, o nouă adunare care se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenti.

(5) Adunarea generală a A.S.M. se întruneste în sesiuni ordinare o dată pe an si în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Consiliului stiintific al A.S.M. sau a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor A.S.M.

(6) Adunarea generală a A.S.M. se convoacă în scris cu cel putin 15 zile înaintea datei stabilite.

Art. 22. - Adunarea generală a A.S.M. are următoarele atributii principale:

a) alege, prin vot secret, noii membri de onoare, membrii titulari si membrii corespondenti, în limita locurilor devenite vacante, pe baza listelor avizate de Consiliul stiintific al A.S.M.;

b) alege, prin vot secret, presedintele si vicepresedintii dintre membrii titulari ai A.S.M. si secretarul general dintre membrii titulari sau corespondenti;

c) stabileste prioritătile de cercetare stiintifică din domeniile A.S.M.;

d) adoptă statutul A.S.M., care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii;

e) avizează bugetul de venituri si cheltuieli al A.S.M.;

f) aprobă regulamentul de organizare si functionare al sectiilor stiintifice de specialitate si al filialelor teritoriale ale A.S.M.;

g) stabileste măsuri de îmbunătătire si dezvoltare a activitătii A.S.M.;

h) decernează premiile anuale ale A.S.M. în sedinte solemne;

i) hotărăste excluderea membrilor A.S.M. în conditiile prevăzute la art. 5 alin. (1);

j) aprobă darea de seamă asupra activitătii desfăsurate între două adunări generale, precum si programele de activitate stiintifică anuală si de perspectivă;

k) aprobă programe pentru valorificarea rezultatelor cercetării stiintifice în domeniul medical si farmaceutic si pentru îmbunătătirea asistentei medicale.

Art. 23. - (1) Între sesiunile Adunării generale a A.S.M. organul de conducere al A.S.M. este consiliul stiintific, alcătuit din presedinte, 3 vicepresedinti, secretarul general si presedintii filialelor teritoriale.

(2) La sedintele Consiliului stiintific al A.S.M. pot fi invitati si alti specialisti, în functie de problemele luate în discutie.

(3) Sedintele Consiliului stiintific al A.S.M. sunt statutar constituite în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi. Hotărârile se iau prin vot, cu majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenti.

(4) Sedintele Consiliului stiintific al A.S.M. se tin o dată pe trimestru si ori de câte ori este nevoie.

Art. 24. - Consiliul stiintific al A.S.M. are următoarele atributii principale:

a) îndeplineste hotărârile Adunării generale a A.S.M.;

b) adoptă hotărâri referitoare la orientarea, realizarea si coordonarea activitătii stiintifice;

c) initiază si dezvoltă colaborări în domeniul cercetării stiintifice cu Academia Română, institutii stiintifice, institute de învătământ superior si alti parteneri interesati;

d) stabileste, la propunerea presedintelui, atributiile si răspunderile vicepresedintilor si ale secretarului general;

e) stabileste măsuri pentru mentinerea integritătii patrimoniului A.S.M.;

f) adoptă hotărâri privind prioritatea obiectivelor de cercetare si face propuneri de eligibilitate a proiectelor si temelor de cercetare în domeniul medical si farmaceutic;

g) stabileste relatii stiintifice cu academii si institutii similare din străinătate si hotărăste cu privire la afilierea A.S.M. la organisme stiintifice internationale;

h) hotărăste convocarea Adunării generale a A.S.M.;

i) examinează si avizează propunerile sectiilor si ale filialelor privind alegerea de noi membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare;

j) propune Ministerului Sănătătii criteriile pentru desfăsurarea activitătilor de cercetare stiintifică medicală si farmaceutică;

k) avizează contractele de cercetare încheiate între spitale si finantatorul cercetării;

l) avizează, la solicitarea Ministerului Sănătătii, spitalele clinice si universitare, institutele, clinicile si sectiile clinice care solicită să primească statut de centru de excelentă pentru activităti medicale;

m) prezintă Adunării generale a A.S.M. darea de seamă si rapoartele asupra activitătii A.S.M., precum si programe de activitate;

n) întocmeste si supune spre avizare bugetul de venituri si cheltuieli al A.S.M.;

o) confirmă rezultatele alegerii conducerilor sectiilor stiintifice si filialelor.

Art. 25. - Consiliul stiintific al A.S.M. răspunde în fata Adunării generale a A.S.M. pentru întreaga activitate.

Art. 26. - (1) Între sedintele Consiliului stiintific al A.S.M. conducerea operativă este asigurată de biroul executiv al Consiliului stiintific al A.S.M., alcătuit din presedintele A.S.M., 3 vicepresedinti si secretarul general al A.S.M.

(2) Sedintele ordinare ale biroului executiv al Consiliului stiintific al A.S.M. au loc lunar sau ori de câte ori este nevoie si se convoacă de presedinte.

(3) Biroul executiv al Consiliului stiintific al A.S.M. stabileste măsuri si ia decizii pentru îndeplinirea hotărârilor Consiliului stiintific al A.S.M. si pentru rezolvarea problemelor curente. Răspunde fată de Consiliul stiintific al A.S.M. pentru buna desfăsurare a întregii activităti a A.S.M.

(4) Hotărârile biroului executiv al Consiliului stiintific al A.S.M. se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă.

Art. 27. - (1) Presedintele A.S.M. este presedintele consiliului stiintific si al biroului executiv si are următoarele atributii:

a) conduce si îndrumă întreaga activitate a A.S.M. pe baza hotărârilor Adunării generale a A.S.M. si ale Consiliului stiintific al A.S.M.;

b) reprezintă A.S.M. în relatiile cu tertii si este ordonator de credite;

c) asigură legătura permanentă cu Ministerul Sănătătii si cu alte ministere;

d) reprezintă si angajează A.S.M., în conditiile legii, în relatiile cu persoane juridice si fizice române si străine si informează Consiliul stiintific al A.S.M. asupra actiunilor întreprinse si a rezultatelor acestora;

e) convoacă si prezidează sedintele adunării generale a A.S.M., ale Consiliul stiintific al A.S.M. si ale Biroului executiv al consiliului stiintific al A.S.M.;

f) asigură îmbunătătirea activitătilor de cercetaredezvoltare din domeniile A.S.M.;

g) emite decizii în executarea hotărârilor Adunării generale a A.S.M., ale Consiliului stiintific al A.S.M., precum si în exercitarea atributiilor proprii;

h) răspunde de patrimoniul A.S.M.

(2) În cazul în care presedintele nu îsi poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, va desemna în vederea exercitării acestora pe unul dintre vicepresedinti, prin delegare de competentă; în caz de indisponibilitate mai mare de 6 luni, se va proceda la alegerea unui nou presedinte pe durata corespunzătoare încheierii mandatului.

Art. 28. - Secretarul general al A.S.M. are următoarele atributii:

a) urmăreste si ia măsuri de îndeplinire a hotărârilor Adunării generale a A.S.M., ale Consiliul stiintific al A.S.M. si ale biroului executiv al acestuia;

b) coordonează si răspunde de activitatea aparatului de lucru al A.S.M.;

c) pregăteste documentele de lucru pentru Adunarea generală a A.S.M., sedintele Consiliului stiintific al A.S.M. si ale Biroului executiv al Consiliului stiintific al A.S.M.;

d) urmăreste activitatea curentă a sectiilor stiintifice de specialitate si a filialelor teritoriale;

e) coordonează activitatea de editare a publicatiilor A.S.M.;

f) îndeplineste alte atributii stabilite de Biroul executiv al Consiliului stiintific al A.S.M. si de presedintele A.S.M.

Art. 29. - (1) Presedintele, vicepresedintii si secretarul general ai A.S.M. sunt alesi de Adunarea generală a A.S.M. pentru un mandat de 4 ani, având dreptul de a fi realesi pentru încă un mandat.

(2) Pentru alegerea presedintelui, vicepresedintilor si a secretarului general ai A.S.M., hotărârile se adoptă cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor A.S.M. prezenti, în conditiile realizării cvorumului.

(3) Sedintele Adunării generale a A.S.M. pentru alegerea organelor de conducere ale A.S.M. sunt conduse de un prezidiu propus de Adunarea generală a A.S.M. si format din 3-5 membri titulari care nu candidează.

(4) Candidaturile pentru presedinte, vicepresedinti si secretarul general ai A.S.M. se depun cu 30 de zile înaintea datei de desfăsurare a Adunării generale a A.S.M. în care au loc alegerile, de către sectiile stiintifice, filialele teritoriale si, în nume propriu, de către membrii titulari si corespondenti ai A.S.M.

(5) În Adunarea generală a A.S.M. se supun la vot toate candidaturile avizate de Consiliul stiintific al A.S.M.

(6) Se declară alesi pentru fiecare functie candidatii care au obtinut cel putin două treimi din numărul voturilor, în ordinea descrescătoare a voturilor favorabile exprimate.

Art. 30. - Mandatele presedintelui, vicepresedintilor si secretarului general ai A.S.M. încetează la expirarea duratei prevăzute la art. 29 alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Finantarea activitătii A.S.M.

 

Art. 31. - (1) Finantarea activitătii A.S.M. se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii.

(2) Veniturile proprii ale A.S.M. se obtin din activitătile realizate conform obiectului de activitate, pe bază de contract cu institutii publice sau private. Utilizarea veniturilor se face în conditiile legii, pentru cheltuielile curente si de capital.

(3) A.S.M. poate primi donatii, sponsorizări si orice bunuri sau valori care servesc misiunii sale.

Art. 32. - Relatiile dintre A.S.M., sectiile stiintifice si filialele teritoriale se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al A.S.M., aprobat de Adunarea generală a A.S.M.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 33. - (1) A.S.M. are în dotare un parc auto propriu format dintr-un autovehicul.

(2) Consumul lunar de carburanti pentru aparatul de lucru este de 150 litri lunar.

Art. 34. - Prezentul statut poate fi modificat sau completat la propunerea Adunării generale a A.S.M.

Modificările si completările intră în vigoare după aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 35. - Regulamentul de organizare si functionare al sectiilor stiintifice de specialitate si al filialelor teritoriale se adoptă de Adunarea generală a A.S.M. în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului statut în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, cu suma de 422.500.000 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 este destinată pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, transferuri neconsolidabile, cheltuieli de capital (taxă pe valoarea adăugată, taxe si comisioane vamale aferente creditelor externe si interne, achizitii imobile) si plăti de dobânzi si comisioane la creditele externe si interne contractate.

Art. 3. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului Român de Informatii pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Ion Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.686.

 

ANEXĂ*)