MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 968         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

54. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.690. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003

 

1.691. - Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Sudan

 

1.693. - Hotărâre privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple

 

1.700. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003

 

1.701. - Hotărâre privind aprobarea participării României la Forumul interguvernamental pentru minerit, metale si dezvoltare durabilă

 

1.704. - Hotărâre privind transmiterea unor constructii, investitii în curs, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 alin. (3) si al art. 57 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La Anexa nr. XIII - Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii - domnul senator Rovinaru Nicolae - Grupul parlamentar al P.S.D. – se include în componenta comisiei în locul domnului Buraga Ioan, demisionat din calitatea de senator.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 octombrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 54.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. XII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Autoritătile competente pentru înmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.”

2. Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:

“(2) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere se organizează si se sustine la serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, în a cărui rază de competentă îsi are domiciliul candidatul.”

3. După alineatul (2) al articolului 54 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Modul de organizare si desfăsurare a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pregătirea si atestarea examinatorilor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

4. Alineatul (2) al articolului 59 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care se constată că o persoană a fost declarată «admis» prin încălcarea dispozitiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anulează de către autoritatea emitentă.”

5. Alineatele (1) si (2) ale articolului 60 vor avea următorul cuprins:

“Art. 60. - (1) Permisul de conducere se eliberează de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.

(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc de către Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.”

6. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

“Art. 70. - Evidenta conducătorilor de autovehicule si de tramvaie se tine, la nivel central, de către Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, iar la nivel local, de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.”

7. Articolul 248 va avea următorul cuprins:

“Art. 248. - Anularea permisului de conducere se mentionează în evidentele Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, prin serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor care a eliberat acel document.”

8. Articolul 261 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.690.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Sudan

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Sudan, constând în produse alimentare, medicamente si produse farmaceutice, lenjerie de pat si de corp, în limita sumei de 1.210 milioane lei, reprezentând circa 30.000 euro, exclusiv transportul.

Art. 2. - În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezervele de stat, în mod gratuit, a cantitătilor de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti”, după caz, în limita sumei de 1.210 milioane lei, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza procesului-verbal de predare-primire.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor rezerve de stat cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 2 se asigură din bugetul de stat pe anul 2005.

Art. 4. - Cheltuielile de ambalare, de transport, în regim de urgentă, pe parcurs intern si extern, precum si alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea actiunii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 5. - (1) Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde pe cale diplomatică demersurile necesare în vederea preluării ajutorului umanitar la destinatie.

(2) Produsele care fac obiectul prezentei hotărâri vor fi predate de către reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe autoritătilor abilitate de Guvernul Sudanului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.691.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor care se scot din rezervele de stat, cu titlu gratuit, ca ajutor umanitar pentru Sudan

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea

Produse alimentare

1.

Zahăr

tonă

1

2.

Conserve din carne de vită

tonă

1

Produse parafarmaceutice si medicamente

1.

Vată

tonă

1

2.

Comprese din tifon

pachet

6.000

3.

Seringi de unică întrebuintare

bucată

150.000

4.

Fesi gipsate

bucată

350

5.

Ampicilină

cutie x 20 cpr.

314

6.

Algocalmin

cutie x 2.000 cpr.

10

7.

Penicilină 400.000 UI

flacon

7.800

8.

Scobutil

fiolă

500

9.

Ser fiziologic

fiolă

4.841

10.

Dezinfectant

flacon

7.892

Lenjerie de pat si de corp

1.

Cearsafuri

bucată

1.500

2.

Fete de pernă

bucată

1.500

3.

Chiloti

bucată

1.500

4.

Maiouri

bucată

1.000

5.

Indispensabili

bucată

1.500

6.

Prosoape

bucată

1.000

7.

Ciorapi

pereche

4.000

 

NOTĂ:

Cantitătile de produse pot fi diminuate în functie de capacitatea mijlocului de transport.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În cadrul aparatului propriu al fiecărei prefecturi se organizează câte un serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

Art. 2. - Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple au în structu ră birouri sau, după caz, compartimente pentru emiterea pasapoartelor, evidenta pasapoartelor, probleme de migrări, aplicarea măsurilor restrictive si a acordurilor de readmisie si compartimente de informatică.

Art. 3. - (1) Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, precum si structura organizatorică, statul de functii si numărul de posturi se stabilesc prin ordin al prefectului, cu avizul Directiei generale de pasapoarte, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură, cu această destinatie, de către Ministerul Administratiei si Internelor.

(2) Numărul de posturi aferent serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple se stabileste în conditiile alin. (1), în functie de numărul populatiei din unitatea sau din unitătile administrativ-teritoriale deservite, dar nu mai putin de:

a) 100 de posturi pentru municipiul Bucuresti;

b) 20 de posturi pentru judetele cu o populatie de peste 700.000 de locuitori;

c) 15 posturi pentru judetele cu o populatie între 500.000 si 700.000 de locuitori;

d) 6 posturi pentru judetele cu o populatie sub 50.000 de locuitori.

Art. 4. - (1) Posturile necesare functionării serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, organizate în cadrul prefecturilor judetene, se asigură prin redistribuirea posturilor aflate în statele de functii ale structurilor teritoriale de pasapoarte din cadrul serviciilor de evidentă informatizată a persoanei, precum si din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administratiei si Internelor.

(2) Posturile necesare functionării Serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple din cadrul Prefecturii Municipiului Bucuresti se asigură prin redistribuirea posturilor aflate în statul de functii al sectorului pasapoarte din cadrul Serviciului Independent de Evidentă Informatizată a Persoanei al Municipiului Bucuresti, precum si din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 5. - Coordonarea si controlul metodologic ale serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple se asigură în conditiile stabilite prin ordin al sefului Directiei generale de pasapoarte.

Art. 6. - Încadrarea si eliberarea din functie a personalului serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple se efectuează prin ordin al prefectului, în conditiile legii, cu avizul Directiei generale de pasapoarte.

Art. 7. - (1) Functiile vacante din cadrul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în conditiile legii.

(2) Criteriile privind selectionarea personalului si organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea functiilor prevăzute în statele de functii ale serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple se stabilesc în mod unitar, la nivelul întregii tări, după cum urmează:

a) de către Directia generală de pasapoarte, în cazul politistilor si personalului contractual;

b) de către Directia generală de pasapoarte împreună cu Agentia Natională a Functionarilor Publici, în cazul functionarilor publici.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.693.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:

“g) asigură, de la data aderării României la Uniunea Europeană, implementarea programelor finantate din Fondul social european si îndeplineste rolul de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane;”.

2. La articolul 41, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) În structura Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă se organizează, la nivel de directie, Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.”

3. După alineatul (1) al articolului 41 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane îndeplineste atributiile delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.”

4. La articolul 41, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane îndeplineste, la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, si atributiile de coordonare a activitătii Unitătilor de Implementare a Programului componentei «Dezvoltarea Resurselor Umane» a Subprogramului PHARE «Coeziunea economică si socială».”

5. Alineatul (8) al articolului 41 se abrogă.

6. La articolul 42, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

“h) implementează măsurile din Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.”

7. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 43, cu următorul cuprins:

“Art. 43. - (1) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane devine operational începând cu data de 1 noiembrie 2004 si va functiona cu un număr total de 50 de posturi în anul 2006, din care 16 posturi în anul 2004 si 50 de posturi în anul 2005.

(2) Numărul total de 50 de posturi, prevăzut la alin. (1), se asigură prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat, respectiv 3.475 de posturi sau, după caz, prin suplimentarea acestui număr, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.

(3) Structura functiilor publice si structura organizatorică a Organismului intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane se definitivează până la data de 1 noiembrie 2004.”

8. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) Parcul normat de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si institutiile subordonate sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Repartizarea mijloacelor de transport auto se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.”

9. Anexele nr. 1 si 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

10. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 679/1999 privind stabilirea parcului normat de autovehicule si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională si unitătilor subordonate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 31 august 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.700.

 

ANEXA Nr. 1

(anexa nr. 1 la statut)

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

ANEXA Nr. 2

(anexa nr. 2 la statut)

 

INSTITUTIILE

care functionează în subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

1. În subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă functionează ca unităti cu personalitate juridică:

a) agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti;

b) centrele regionale de formare profesională a adultilor.

2. Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti, au în structură următoarele tipuri de subunităti:

a) agentii locale pentru ocuparea fortei de muncă;

b) centre proprii de formare profesională.

3. Institutiile prevăzute la pct. 1 functionează cu un număr maxim de 3.475 de posturi, finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj, din care pentru aparatul propriu 186 de posturi, 3.174 de posturi pentru agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă si a municipiului Bucuresti, 115 posturi pentru centrele regionale de formare profesională a adultilor.

4. Repartizarea numărului de posturi pentru institutiile mentionate la pct. 1 se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

 

ANEXA Nr. 3

(anexa nr. 3 la statut)

 

PARCUL NORMAT

de mijloace de transport auto si consumul lunar de carburanti

 

Nr.

crt.

Activitătile specifice

Tipul mijlocului

de transport

Parcul

normat

Consumul de carburanti

[litri/lună/vehicul*)]

1

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

autoturism autovehicul pentru transport persoane

4

 

1

300

 

350

2.

Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă si a municipiului Bucuresti

autoturism

101

250

3.

Centrele regionale de formare profesională a adultilor

autoturism

6

250

4.

Centrul National de Pregătire si Perfectionare a Personalului Propriu

autoturism

1

250

 

 

autovehicul pentru transport marfă

1

350

 

 

autovehicul pentru transport persoane

1

350

 


*) Nu se consideră depăsiri la consumul de carburanti normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat pentru fiecare dintre unitătile subordonate Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării României la Forumul interguvernamental pentru minerit, metale si dezvoltare durabilă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României ca membru în Forumul interguvernamental pentru minerit, metale si dezvoltare durabilă. Art. 2. - România va fi reprezentată la Forumul interguvernamental pentru minerit, metale si dezvoltare durabilă prin Ministerul Economiei si Comertului si Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Comertului si Agentia Natională pentru Resurse Minerale sunt autorizate să notifice organizatorilor Forumului interguvernamental pentru minerit, metale si dezvoltare durabilă, calitatea de membru a României.

Art. 4. - Costurile anuale în valoare de 17.000 de euro, generate de participarea României la Forumul interguvernamental pentru minerit, metale si dezvoltare durabilă, se suportă din fondurile alocate de la bugetul de stat Ministerului Economiei si Comertului si Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.701.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor constructii, investitii în curs, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor constructii, investitii în curs, situate în municipiul Suceava, judetul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava.

(2) În imobilul prevăzut la alin. (1) va functiona în continuare Centrul Militar Judetean Suceava.

(3) Un etaj din imobilul prevăzut la alin. (1) se amenajează de către Consiliul Judetean Suceava si va avea destinatia de cămin de garnizoană.

(4) Consiliul Judetean Suceava va finaliza lucrările de asfaltare a drumului care face legătura între Cabana militară Mestecănis si soseaua natională.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.704.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava

 

Locul unde

sunt situate

constructiile

Persoana juridică

de la care se transmit

constructiile

Persoana juridică

la care se transmit

constructiile

Caracteristicile

tehnice ale

constructiilor

Municipiul Suceava,

str. Alexandru cel Bun

nr. 45 D, judetul

Suceava

Statul român, din

administrarea Ministerului

Apărării Nationale

Judetul Suceava, în

administrarea Consiliului

Judetean Suceava

Corp de clădiri A+B (obiectiv 94-4C-G11)

- suprafata construită = 2.250 m2;

- suprafata desfăsurată = 5.770,5 m2;

- valoarea = 16 miliarde lei.