MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 974         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 octombrie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 2 din 20 octombrie 2004 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.706. - Hotărâre privind preluarea unor drumuri din proprietatea publică a judetului Neamt si din administrarea Consiliului Judetean Neamt în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării unor activităti de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

 

1.707. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.565/2003 privind recunoasterea Fundatiei Project on Ethnic Relations – Filiala România ca fiind de utilitate publică

 

1.725. - Hotărâre privind transmiterea suprafetelor rutiere aeronautice si a terenurilor aferente zonelor de sigurantă ale Aeroportului Bacău din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Judetean Bacău, respectiv a Ministerului Apărării Nationale, în domeniul public al judetului Bacău si în administrarea Consiliului Judetean Bacău, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Bacău”

 

1.732. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂR A Nr. 2

din 20 octombrie 2004

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

La data de 19 octombrie 2004 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 2/CT din 17 octombrie 2004, formulată de Partidul România Mare, care priveste înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României, la alegerile din 28 noiembrie 2004, si formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 569F/2004.

La data de 20 octombrie 2004 Alianta “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat a depus la Curtea Constitutională un “memoriu în apărare”, înregistrat la Aliantă sub nr. 103 din 19 octombrie 2004, prin care se solicită respingerea ca neîntemeiată a contestatiei formulate de Partidul România Mare. La memoriu este anexată propunerea Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat privind candidatura domnului Traian Băsescu la functia de Presedinte al României, semnată de copresedintia Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. P.N.L.-P.D. – presedinte P.N.L., Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, si presedinte P.D., Traian Băsescu, propunere înregistrată la Biroul Electoral Central sub nr. 2/P din 17 octombrie 2004.

În temeiul dispozitiilor art. 20 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, astfel cum a fost modificat, Curtea a considerat util să fie invitati reprezentanti ai contestatorului - Partidul România Mare, precum si ai Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat.

Dând curs invitatiei, la dezbateri se prezintă, din partea Partidului România Mare, domnul vicepresedinte Lucian Bolcas, iar din partea Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat, domnii avocati Ion Dragne si Robert Rosu, cu delegatie la dosar.

Reprezentantii Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat au depus, în copie, următoarele acte:

- Extras din procesul-verbal al lucrărilor Congresului extraordinar al Partidului National Liberal din 24-25 august 2002, Bucuresti;

- Statut - Regulamentul de aplicare a Statutului - Codul etic al Partidului National Liberal - extras (art. 49- 82);

- Protocolul încheiat între Partidul National Liberal si Partidul Democrat la data de 28 septembrie 2003, împreună cu documentele care au stat la baza acestuia;

- Sentinta civilă nr. 3 din 14 ianuarie 2004 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă, prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul aliantelor politice al Tribunalului Bucuresti a Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat;

- Delegarea de competente a presedintelui Partidului National Liberal, semnată de domnul Theodor Dumitru Stolojan la 2 octombrie 2004;

- Hotărârea nr. 15 din 4 octombrie 2004 a Delegatiei Permanente a Partidului National Liberal.

Reprezentantul Partidului România Mare cere să se ia act că nu contestă actele depuse.

Domnul avocat Ion Dragne, reprezentant al Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat, ridică exceptia lipsei calitătii procesuale a reprezentantului Partidului România Mare, întrucât acesta nu este presedintele partidului.

Reprezentantul Partidului România Mare solicită plenului să dispună respingerea exceptiei ridicate, arătând că legitimarea sa procesuală se întemeiază pe prevederile art. 40 din Statutul Partidului România Mare, care prevăd că presedintele acestuia poate delega competenta de reprezentare.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei lipsei calitătii procesuale a reprezentantului contestatorului, ca fiind neîntemeiată. Reprezentantul Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat declară că renuntă la exceptia ridicată.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul Partidului România Mare solicită admiterea contestatiei si, pe cale de consecintă, să se constate neregularitatea formalitătilor de depunere a candidaturii domnului Traian Băsescu la functia de Presedinte al României.

În esentă, contestatorul arată că propunerea a cărei înregistrare se contestă este semnată de domnii Traian Băsescu, în calitate de presedinte al Partidului Democrat, si de Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, în calitate de presedinte interimar al Partidului National Liberal, acesta din urmă neavând abilitarea legală să semneze, în numele Partidului National Liberal, propunerea de candidatură la Presedintia României a domnului Traian Băsescu. Aceasta deoarece, potrivit art. 9 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, se impune ca respectiva propunere să fie semnată de conducerea partidului sau a aliantei politice, iar potrivit dispozitiilor art. 10 lit. j) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt competente să depună astfel de candidaturi numai organele împuternicite prin statut.

Conform Legii partidelor politice nr. 14/2003, Partidul National Liberal avea obligatia să solicite înscrierea la tribunal, printre alte functii de conducere, si pe aceea de presedinte interimar. Numai în acest mod presedintele interimar putea dobândi si calitatea de copresedinte al Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat.

În plus, contestatorul mai sustine că delegarea de competente nu are fortă juridică, având în vedere că Theodor Dumitru Stolojan, presedintele Partidului National Liberal, s-a retras din activitatea politică la o dată anterioară delegării de competente către domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, vicepresedinte al Partidului National Liberal.

La rândul său, reprezentantul Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat solicită respingerea contestatiei, arătând că delegarea de competente a presedintelui Partidului National Liberal către Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, vicepresedinte al aceluiasi partid, s-a făcut cu respectarea dispozitiilor art. 68 alin. (1) lit. h) si alin. (2) al aceluiasi articol din Statutul Partidului National Liberal. Fată de această situatie, sustine că propunerea candidaturii domnului Traian Băsescu s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 370/2004. Astfel, propunerea de candidatură a fost depusă si înregistrată la Biroul Electoral Central sub semnătura domnului Traian Băsescu, presedinte al Partidului Democrat, si a domnului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, căruia, la data de 2 octombrie 2004, domnul Theodor Dumitru Stolojan, presedintele Partidului National Liberal, i-a delegat toate atributiile de presedinte al Partidului National Liberal “prevăzute de lege, Statut, Regulamentul de aplicare a Statutului si celelalte regulamente adoptate de Delegatia Permanentă, precum si atributiile prevăzute de Protocolul Aliantei, în calitate de copresedinte al Aliantei politice «Dreptate si Adevăr» D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat”. Delegatia Permanentă a Partidului National Liberal a luat act de decizia presedintelui Theodor Dumitru Stolojan de a se retrage din activitatea politică prin Hotărârea nr. 15 din 4 octombrie 2004, deci după delegarea de competente către vicepresedintele partidului.

Cu privire la sustinerea că domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu “nu este automat si copresedinte al Aliantei «Dreptate si Adevăr» D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat”, se arată că, în temeiul art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 370/2004, propunerea de candidatură trebuie să fie semnată de conducerile partidelor ce alcătuiesc Alianta “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat si nu neapărat de către conducerea acestei aliante. Totodată, se arată că, si în calitate de vicepresedinte al Partidului National Liberal, domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu ar fi putut semna propunerea de candidatură, făcând parte din conducerea partidului.

În ceea ce priveste sustinerea că propunerea privind candidatura domnului Traian Băsescu a fost făcută cu nerespectarea prevederilor art. 10 lit. j) din Legea nr. 14/2003, reprezentantul Aliantei [...] apreciază că aceasta este neîntemeiată, având în vedere că dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României prevăd, în mod expres, că propunerile se fac de către conducerea partidului sau a aliantei politice ori de conducerile acestora.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, solicită respingerea contestatiei, întrucât delegarea de competente este legală, tinând seama de faptul că presedintele Partidului National Liberal a dispus delegarea de competente, în conformitate cu prevederile art. 68 lit. h) din statutul aceluiasi partid înainte ca Delegatia Permanentă să ia act de decizia presedintelui Theodor Dumitru Stolojan de a se retrage din activitatea politică.

CURTEA,

analizând contestatia formulată de Partidul România Mare privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României, în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, actele depuse la dosar si văzând sustinerile reprezentantilor Partidului România Mare si ai Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat, precum si concluziile reprezentantului Ministerului Public, retine următoarele: Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României.

În motivarea contestatiei se invocă dispozitiile art. 9 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, potrivit cărora propunerile de candidati “sunt admisibile dacă sunt semnate de conducerea partidului sau aliantei politice”. De asemenea, prin contestatie se sustine că, în conformitate cu dispozitiile art. 10 lit. j) din Legea nr. 14/2003, depunerea de candidaturi este de competenta numai a acelor organe împuternicite, respectiv presedinte, presedintele executiv sau delegatiile permanente ale partidelor componente ce tin de aliantă. În raport cu aceste dispozitii legale, autorul contestatiei sustine că “domnul Tăriceanu Călin Popescu, în calitatea sa de presedinte interimar al Partidului National Liberal, nu îndeplineste conditiile impuse de lege pentru a semna, în numele Partidului National Liberal, propunerea”, astfel că “propunerea aceasta este nulă, interimatul neconferindu-i asemenea abilitări”.

Totodată, în contestatie se arată că “acelasi domn Călin Popescu-Tăriceanu, în calitatea sa de presedinte interimar al Partidului National Liberal, nu este automat si copresedinte al Aliantei «Dreptate si Adevăr», atât timp cât această situatie nu a fost înregistrată la tribunal, prevedere impusă de lege”.

Apreciind că propunerea privind candidatura domnului Traian Băsescu a fost depusă de o persoană care nu avea împuternicire în acest sens, asa cum prevede art. 10 lit. j) din Legea nr. 14/2003, spre deosebire de celelalte partide, unde înscrierile s-au făcut de către candidati, atât personal, cât si în calitatea lor de presedinti ai partidelor care i-au propus pentru functia de presedinte al României, autorul sesizării cere să se constate că propunerea privind candidatura respectivă “este făcută cu încălcarea dispozitiilor legale, fiind lovită de nulitate”.

Prin memoriul-întâmpinare înregistrat la Curtea Constitutională la 20 octombrie 2004, Alianta “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat sustine, în esentă, că domnul Traian Băsescu a fost desemnat în mod legal si în conformitate cu procedurile statutare ale aliantei formate din Partidul National Liberal si Partidul Democrat drept candidat la functia de Presedinte al României.

Totodată, în memoriu se arată că propunerea de candidatură respectă întocmai prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 370/2004, care stabilesc că propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui României “vor fi primite numai dacă sunt semnate de conducerea partidului sau a aliantei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent”.

Referitor la îndreptătirea domnului Călin Popescu-Tăriceanu de a depune si de a înregistra la Biroul Electoral Central candidatura în cauză, în memoriu se arată că “în data de 2.10.2004, Presedintele Partidului National Liberal, domnul Theodor Dumitru Stolojan, i-a delegat toate atributiile de presedinte al Partidului National Liberal prevăzute de lege, Statut, Regulamentul de aplicare a Statutului si celelalte regulamente adoptate de Delegatia Permanentă, precum si atributiile prevăzute de Protocolul Aliantei, în calitate de copresedinte al Aliantei Politice «Dreptate si Adevăr» D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat”. Pe de altă parte, în întâmpinare se sustine că “o analiză atentă a art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 370/2004 conduce la ideea că propunerea de candidatură trebuie să fie semnată de conducerile partidelor ce alcătuiesc alianta si nu neapărat de către conducerea Aliantei «Dreptate si Adevăr» D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat, utilizarea de către legiuitor a conjunctiei «ori» nefiind relevantă în acest sens”.

În orice caz, se afirmă, de autorii memoriului, că “chiar dacă, ad absurdum, s-ar ajunge la concluzia că domnul Călin Popescu-Tăriceanu nu putea semna, în numele Aliantei [...], neavând vreo calitate în acest sens, semnătura sa era oricum suficientă în virtutea puterilor conferite de art. 68 lit. h) din Statutul Partidului National Liberal”.

Din examinarea actelor depuse la dosar de reprezentantii Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat - înscrisul intitulat “Delegare de competente” din 2 octombrie 2004 si Hotărârea nr. 15 a Delegatiei Permanente a Partidului National Liberal din 4 octombrie 2004 - rezultă că presedintele Partidului National Liberal, Theodor Dumitru Stolojan, a delegat “toate atributiile de presedinte al Partidului National Liberal, prevăzute de lege, Statut, Regulamentul de aplicare a Statutului si celelalte regulamente adoptate de Delegatia Permanentă, precum si atributiile prevăzute de Protocolul Aliantei «Dreptate si Adevăr» D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat pentru presedintele Partidului National Liberal, în calitate de copresedinte al Aliantei «Dreptate si Adevăr» D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat, domnului Călin Popescu-Tăriceanu”, iar Delegatia Permanentă a Partidului National Liberal, prin Hotărârea nr. 15 din 4 octombrie 2004, a luat “act de decizia presedintelui Theodor Dumitru Stolojan de a se retrage din activitatea politică si de a-si delega toate competentele, în calitate de presedinte al P.N.L. si copresedinte al Aliantei «Dreptate si Adevăr» D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat, presedintelui interimar, Călin Popescu-Tăriceanu”. Prin aceeasi hotărâre, “Delegatia Permanentă îsi manifestă sprijinul unanim pentru presedintele interimar desemnat”.

În cele două documente mentionate se folosesc atât formularea “delegare de competente”, cât si aceea de “interimat al functiei de presedinte”, prevăzute în textele diferite ale Statutului Partidului National Liberal, depus în extras, respectiv art. 68 alin. (1) lit. h), potrivit căruia presedintele partidului “îsi poate delega unele competente”, si art. 68 alin. (2), potrivit căruia “Dacă functia de presedinte devine vacantă sau presedintele este în imposibilitate de a-si exercita functia, interimatul se asigură de către unul din vicepresedinti”.

Curtea constată, din cuprinsul celor două documente, că vicepresedintele Partidului National Liberal, domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, a fost desemnat presedinte interimar al partidului, învestit cu plenitudinea atributiilor functiei de presedinte al acestuia, precum si cu atributiile prevăzute de Protocolul Aliantei D.A. P.N.L.-P.D. pentru presedintele P.N.L., în calitate de copresedinte al Aliantei D.A. P.N.L.-P.D. De altfel, calitatea domnului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu de presedinte interimar al Partidului National Liberal este recunoscută de însusi autorul contestatiei, în cuprinsul acesteia.

Curtea mai retine că, în calitatea sa de presedinte interimar al Partidului National Liberal, în virtutea căreia exercită toate atributiile presedintelui, domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu putea semna, alături de presedintele celuilalt partid component al Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. Partidul National Liberal - Partidul Democrat, propunerea de candidatură pentru alegerea Presedintelui României, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 370/2004, potrivit cărora aceste propuneri “sunt semnate de conducerea partidului sau a aliantei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent”. În raport cu această dispozitie legală, Curtea retine că nu are relevantă în solutionarea contestatiei de fată invocarea dispozitiilor art. 10 lit. j) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, potrivit cărora statutul partidelor politice trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, “organele împuternicite să prezinte candidaturi în alegerile locale, parlamentare si prezidentiale”.

De asemenea, nici dispozitiile art. 34 din Legea nr. 14/2003, potrivit cărora “orice modificare în componenta aliantei politice sau în protocolul de asociere se comunică la Tribunalul Bucuresti pentru înregistrare, potrivit prevederilor art. 28 si 29”, nu au incidentă pentru solutionarea contestatiei de fată.

În consecintă, Curtea urmează să respingă ca nefondată contestatia care formează obiectul prezentei cauze.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 18, 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României, formulată de Partidul România Mare.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor drumuri din proprietatea publică a judetului Neamt si din administrarea Consiliului Judetean Neamt în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării unor activităti de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, al art. 12, 13 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea  Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea unor drumuri din proprietatea publică a judetului Neamt si din administrarea Consiliului Judetean Neamt în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării unor activităti de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Drumurile ce se preiau conform alin. (1) se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea drumurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.706.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor drumuri care se transmit din proprietatea publică a judetului Neamt si din administrarea Consiliului Judetean Neamt în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării unor activităti de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Nr.

crt.

Denumirea

drumului

Persoana juridică

de la care

se transmite drumul

Persoana juridică

la care

se transmite drumul

Lungimea

Totală

(km)

Număr

de inventar

M.F.

Indicativ

vechi

Indicativ

nou

1.

DJ 155D

Săcălusesti –

Mănăstirea Agapia

km 0+000-7+000

Consiliul Judetean

Neamt

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului -

Compania Natională

de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

7,00

 

1.3.7.2

DJ 155D

DN 15F

2.

DJ 155E

Băltătesti –

Mănăstirea

Văratec km 0+000-3+968

Consiliul Judetean

Neamt

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului -

Compania Natională

de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

3,968

1.3.7.2

DJ 155E

DN 15E

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.565/2003 privind recunoasterea Fundatiei Project on Ethnic Relations - Filiala România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.565/2003 privind recunoasterea Fundatiei Project on Ethnic Relations - Filiala România ca fiind de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2004, se modifică după cum urmează:

1.      Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea «Centrului Regional PER pentru Europa Centrală, de Est si de Sud-Est» ca fiind de utilitate publică”

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Se recunoaste «Centrul Regional PER pentru Europa Centrală, de Est si de Sud-Est», persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Gheorghe Brătianu nr. 7, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Secretarul de stat al Departamentului

pentru Relatii Interetnice,

Cristian Jura

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.707.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea suprafetelor rutiere aeronautice si a terenurilor aferente zonelor de sigurantă ale Aeroportului Bacău din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Judetean Bacău, respectiv a Ministerului Apărării Nationale, în domeniul public al judetului Bacău si în administrarea Consiliului Judetean Bacău, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Bacău”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea suprafetelor rutiere aeronautice si a terenurilor aferente zonelor de sigurantă ale Aeroportului Bacău, identificate potrivit anexei nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Judetean Bacău în domeniul public al judetului Bacău si în administrarea Consiliului Judetean Bacău, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Bacău”.

(2) Se aprobă transmiterea terenului, identificat potrivit anexei nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Bacău si în administrarea Consiliului Judetean Bacău, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Bacău”.

Art. 2. - Ministerul Apărării Nationale beneficiază permanent si gratuit de facilitătile infrastructurii aeroportuare transmise potrivit art. 1, precum si de serviciile si utilitătile necesare derulării activitătii aeroportuare.

Art. 3. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren transmise potrivit art. 1 alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2002 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Bacău, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Bacău”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.725.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Judetean Bacău în domeniul public al judetului Bacău si în administrarea Consiliului Judetean Bacău, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Bacău”

 

Locul unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bacău, Str. Republicii nr. 222b, judetul Bacău

Statul român,

Consiliul Judetean Bacău

Judetul Bacău, Consiliul Judetean Bacău, pentru Regia Autonomă “Aeroportul

Bacău”

A. Suprafata construită:

- pistă de decolare-aterizare = 200.000 m2

- cale de rulare = 45.000 m2

- platforme = 14.200 m2

- bretele de acces = 4.800 m2

B. Suprafata terenului, inclusiv constructiile = 207,98 ha

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Bacău si în administrarea Consiliului Judetean Bacău, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Bacău”

Locul unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la, care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bacău, Str. Republicii nr. 222b, judetul Bacău

Statul român, administrarea Ministerului Apărării Nationale

Judetul Bacău, administrarea Consiliului judetean Bacău pentru Regia Autonomă “Aeroportul Bacău”

Suprafata terenului, inclusiv constructiile = 1,4546 ha

Cod de clasificare: 8.29.09

Nr. M.F.P: 106.922

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată, ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, ale art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 20.000 euro, pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate, domnului Dobre Gabriel în vârstă de 32 de ani, domiciliat în municipiul Ploiesti, Intrarea Căminelor bl. 27B, ap. 16, judetul Prahova.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii va aloca suma de 10.000 euro;

- Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 10.000 euro.

(3) Ajutorul se va acorda în lei si va fi suportat atât din bugetul Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Prahova, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială a Judetului Prahova, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială a Judetului Prahova Directiei de Sănătate Publică a Judetului Prahova, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru achitarea integrală a tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Prahova, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.732.