MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 987         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 octombrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 382 din 30 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, aprobată prin Legea nr. 166/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.666. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 

1.668. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 ianuarie 2004 si la Zagreb la 19 decembrie 2003 si 5 aprilie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

60. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la sănătatea animalelor si conditiile de certificare pentru activităti de import în România de albine si bondari (Apis mellifera si Bombus spp.) din anumite tări terte

 

70. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind autorizarea unor metode alternative ce trebuie folosite pentru testarea microbiologică a cărnii destinate Finlandei si Suediei

 

REGULAMENTE ALE CONSILIILOR PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

 

Regulament de organizare si functionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.693/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 382

din 30 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, aprobată prin Legea nr. 166/2004

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Muntenia prin administratorul său de portofoliu Societatea de Administrare a Investitiilor Muntenia Invest - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 2.404/2004 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei de neconstitutionalitate, prin consilier juridic Ruxandra Serbănescu, lipsind partea Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea criticii de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 35/2004 prejudiciază interesele actionarilor minoritari ai societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, în favoarea statului, care, potrivit dispozitiilor legale criticate, beneficiază de un tratament privilegiat de natură a contraveni prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 si 44.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sustinând că textele de lege criticate sunt în deplină concordantă cu principiile constitutionale ale egalitătii în drepturi si garantării proprietătii, cu atât mai mult cu cât art. 6 instituie dreptul de preferintă al actionarilor Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti de a subscrie până la cota detinută de acestia anterior majorării capitalului social cu aportul statului, subscriere care se va realiza la valoarea nominală a actiunilor.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 7 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.404/2004, Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Muntenia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că majorările de capital social efectuate în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 35/2004 sunt de natură a prejudicia grav interesele actionarilor rezultati în urma procesului de privatizare, întrucât statul, în calitate de actionar majoritar sau unic, beneficiază de un tratament privilegiat, încălcându-se astfel art. 16 din Constitutie, republicată. Prin textele de lege criticate, considerate a fi derogatorii de la dreptul comun în materie, statul îsi creează o situatie favorabilă, nesocotind principiul constitutional al separatiei puterilor în stat si cel al suprematiei Constitutiei si a legilor.

Pe de altă parte, preluarea unui anumit patrimoniu de la o societate comercială la alta si majorarea de capital social cu aport în natură si numerar, fără prime de emisiune, fiind instituite în interesul exclusiv al actionarului majoritar - statul, trebuiau lăsate la aprecierea celorlalti actionari, cu abtinerea de la vot a primului, asa cum prevede art. 126 din Legea nr. 31/1990, republicată. În caz contrar, prin lege ar fi trebuit să se instituie exproprierea pentru utilitate publică, cu respectarea Legii nr. 33/1994 si a art. 44 alin. (3) din Constitutie, republicată, respectiv cu dreaptă si prealabilă despăgubire, întrucât, potrivit art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 si art. 65 din Legea nr. 31/1990, republicată, bunurile din patrimoniul societătii comerciale sunt proprietatea acesteia si nu pot face obiectul aportului în natură al unui singur asociat. Or, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 35/2004 aduc atingere indirect dreptului de proprietate al actionarilor minoritari, ceea ce contravine dispozitiilor art. 44 din Constitutie, republicată, referitoare la garantarea proprietătii private în mod egal, indiferent de titular.

Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că majorarea capitalului social în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 35/2004 a avut loc ca urmare a fuziunii între Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. Ploiesti si Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti. Or, potrivit art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, fuziunea prin absorbtie constă în absorbirea de către o societate comercială a unei alte societăti care îsi încetează existenta. Societatea absorbantă îsi măreste patrimoniul cu cel al societătii absorbite, ceea ce impune majorarea capitalului social, potrivit legii.

În cazul dedus controlului de constitutionalitate, majorarea de capital s-a efectuat în conditiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, fiind mentinută structura actionariatului, prin acordarea dreptului de preferintă celorlalti actionari ai Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti de a subscrie până la cota detinută de acestia anterior majorării capitalului social.

Asa fiind, instanta judecătorească apreciază că sunt respectate dispozitiile constitutionale invocate, exceptia de neconstitutionalitate fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2004 prevede expres dreptul actionarilor de a subscrie până la cota detinută de acestia anterior majorării capitalului social. În nici un caz nu poate fi pusă în discutie exproprierea, deoarece, indiferent dacă participă sau nu la majorarea de capital, drepturile celorlalti actionari rămân intacte, având în vedere valoarea actiunilor detinute de acestia, iar nu cota din capitalul social reprezentată de acele actiuni. Asa fiind, nu poate fi retinută încălcarea art. 44 din Constitutie, republicată, care ocroteste si garantează proprietatea, iar prevederile art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală nu sunt incidente în cauză.

Guvernul apreciază că, prin critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 35/2004, autorul exceptiei ignoră drepturile statului în calitatea de unic actionar sau actionar majoritar al societătilor comerciale în cauză si nu tine seama de interesul general urmărit de legiuitor prin măsurile de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere. Sustinerile privind neconstitutionalitatea dispozitiilor legale criticate sunt neîntemeiate, atât art. 2, cât si art. 6 din ordonantă respectând dreptul de proprietate asupra actiunilor detinute de actionarii minoritari în cadrul Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, republicată, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 2 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 2004, aprobată prin Legea nr. 166/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 21 mai 2004, care au următorul continut:

- Art. 2: “(1) Bunurile asupra cărora Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. Ploiesti are drept de proprietate si care concură la desfăsurarea activitătii de transport al produselor petroliere, motorinei si benzinei prin conducte, de transport al titeiului si gazolinei prin vagoanecistern ă, cu toate drepturile si obligatiile aferente bunurilor, necesare desfăsurării acestor activităti, trec fără plată, pe bază de protocol încheiat între părti, din patrimoniul Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. Ploiesti în patrimoniul Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti.

(2) Bunurile proprietate publică ce fac parte din sistemul de transport prin conducte vor fi concesionate în conditiile legii.

(3) Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti îndeplineste, în urma unificării activitătii, functia de transportator unic prin conducte al titeiului si produselor petroliere.”;

- Art. 6: “Bunurile prevăzute la art. 2 alin. (1), la valoarea contabilă rămasă, reprezintă aport al statului la capitalul social al Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti, în schimbul căruia se vor emite actiuni care revin de drept Ministerului Economiei si Comertului, acordându-se drept de preferintă celorlalti actionari ai Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti de a subscrie până la cota detinută de acestia anterior majorării capitalului social cu aportul statului, subscriere care se va realiza la valoarea nominală a actiunilor, fără prima de misiune, prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă următoarele prevederi din Constitutie, republicată:

- Art. 1 alin. (5): “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”;

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 44 alin. (2) si (3): “(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.

Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că dispozitiile legale criticate reglementează fuziunea a două societăti comerciale, operatiune juridică prin care se realizează o concentrare a acestora, în scopul satisfacerii unor noi exigente ale activitătii comerciale. Fuziunea se realizează prin absorbtie si constă în aceea că o societate comercială, respectiv “Conpet” - S.A. Ploiesti, înglobează un alt comerciant - Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. Ploiesti, cu consecinta că societatea absorbită îsi încetează existenta.

Asa fiind, operatiunea de fuziune a societătilor comerciale are drept rezultat, pe de o parte, constituirea unei societăti comerciale mai puternice si, pe de altă parte, încetarea existentei societătii absorbite. Aceste consecinte impun respectarea unor exigente legale prin care să fie ocrotite interesele asociatilor din societătile cuprinse în operatiunea de fuziune, precum si cele ale tertilor care au raporturi juridice cu aceste societăti. Potrivit legii, ca efect al fuziunii, societatea care rămâne în fiintă va avea drepturile si va lua asupra sa obligatiile societătii care îsi încetează activitatea. Prin urmare, fuziunea prin absorbtie are ca efect o transmisiune a drepturilor si obligatiilor societătilor care îsi încetează existenta către societatea absorbantă. Operează astfel o contopire a celor două patrimonii, cu consecinta majorării corespunzătoare a celui din urmă, ceea ce impune si majorarea capitalului social al societătii rezultate.

Chiar dacă bunurile mentionate în art. 2 alin. (1) din ordonantă constituie proprietatea Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. Ploiesti, această societate este detinută public, dat fiind obiectul său de activitate, respectiv transportul titeiului si al produselor petroliere, are capital majoritar de stat si se află în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului. Prin urmare, statul este liber să opteze cu privire la modul de organizare a activitătii comerciale din acest domeniu si să dispună de bunurile care au constituit aportul său la capitalul social al acestei societăti comerciale si care, prin efectul absorbtiei, au trecut în patrimoniul Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti, conservându-si această calitate. Majorarea capitalului social al societătii absorbante, astfel rezultată, a impus emiterea de actiuni care au revenit de drept Ministerului Economiei si Comertului, fără a se fi afectat drepturile celorlalti actionari ai societătii comerciale absorbante. Potrivit art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2004, actionarii minoritari beneficiază de un drept de preferintă de a subscrie până la cota detinută de acestia anterior majorării capitalului social cu aportul statului, subscriere care se va realiza la valoarea nominală a actiunilor, fără prima de emisiune. Astfel, textul de lege criticat oferă o protectie specială acestor persoane si nu încalcă în nici un fel principiul garantării dreptului de proprietate consacrat prin art. 44 din Constitutie, republicată.

În ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată, Curtea constată că, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

Curtea retine, de asemenea, că nici critica potrivit căreia prin textul de lege criticat s-ar aduce atingere principiului suprematiei Constitutiei nu este întemeiată, în măsura în care, cu privire la acesta, nu se poate sustine în mod temeinic, asa cum s-a arătat, că ar contraveni unor texte sau principii constitutionale. Cât priveste o eventuală încălcare a aceluiasi text, ca urmare a nerespectării legii, este evident că aceasta nu poate fi săvârsită de legiuitor, inclusiv de cel delegat, care are dreptul să deroge de la o anumită reglementare legală preexistentă, ori de câte ori particularitătile domeniului pe care îsi propune să-l reglementeze impun solutii legislative specifice si, prin aceasta, diferite de cele ale dreptului comun.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d.) si alin. (3), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Muntenia prin administratorul său de portofoliu Societatea de Administrare a Investitiilor Muntenia Invest - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 2.404/2004 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2004.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

p. Directorul Serviciului Român

de Informatii,

Ion Popescu

Ministrul muncii,

solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.666.

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 

1. Lege:

“Art. 1. - (1) Detectivul particular este persoana atestată în conditiile prezentei legi si care, fără să aducă atingere dreptului la viată intimă, familială si privată ori altor drepturi si libertăti fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfăsoară activităti specifice de investigare, referitoare la:

a) conduita si moralitatea publică a unei persoane;

b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentială parteneră într-o afacere;

c) persoanele dispărute de la domiciliu;

d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părti în proces;

e) asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitătii agentilor economici care doresc să păstreze confidentialitatea acestora.

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară reglementărilor legale interne sau celor internationale la care România este parte, sigurantei nationale, ordinii publice ori bunelor moravuri.

(3) Informatiile obtinute în urma activitătilor desfăsurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în conditiile prezentei legi.”

Norme:

1.1. Prin activităti specifice de investigare, în sensul prezentelor norme, se întelege activitătile de studiere amănuntită si de cercetare, efectuate în cazul investigat de către detectivul particular prin folosirea mijloacelor, metodelor si procedurilor adecvate de lucru, în scopul realizării sarcinii investigatiei inclusiv, în functie de caz, măsurile specifice de acoperire care să asigure protectia investigatiei.

1.2. Detectivul particular va refuza cazul atunci când clientul solicită activităti ce încalcă normele legale în vigoare sau bunele moravuri si va comunica acest lucru organelor de politie, iar în cazul în care constată că informatiile solicitate de client vizează siguranta natională, va sesiza de îndată autoritătile cu atributii în domeniu.

2. Lege:

“Art. 2. - (1) Detectivul particular îsi poate exercita profesia, după caz, în cadrul societătilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari înfiintate conform legislatiei comerciale si care functionează în baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române.

(2) Obiectul de activitate al societătilor specializate si al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

(3) Conducătorii executivi ai societătilor specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolventi ai facultătii de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi ori să fi îndeplinit functia de politist ori lucrător în cadrul unei institutii publice cu atributii în domeniul ordinii publice sau sigurantei nationale cu grad de ofiter si să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 5 lit. c), d), e) si f).

(4) Asociatii sau actionarii persoane fizice ai societătilor specializate de detectivi particulari, înfiintate conform alin. (1), trebuie să îndeplinească cumulativ conditiile prevăzute de art. 5 lit. d) si e).”

Norme:

2.1. Pentru obtinerea licentei de functionare, asociatii/actionarii societătilor specializate trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de art. 5 lit. d) si e) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege.

2.2. Pentru obtinerea licentei de functionare conducătorii societătilor specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de politie judetean sau la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, după caz, următoarele documente:

a) cerere adresată Inspectoratului General al Politiei Române - Directia de investigatii criminale, prin care se solicită eliberarea licentei de functionare, înregistrată si datată, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ si a punctelor de lucru, numele si calitatea conducătorilor executivi, numărul de telefon si fax;

b) copia actului de proprietate sau de folosintă pentru sediul social/administrativ si pentru punctele de lucru;

c) pentru conducătorii executivi ai societătii – copie legalizată a diplomei de studii pentru absolventii facultătilor de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverinte din care să reiasă că au îndeplinit functia de politist sau lucrător în cadrul unei institutii publice cu atributii în domeniul ordinii publice ori sigurantei nationale cu grad de ofiter;

d) avizul, în copie, eliberat de inspectoratul de politie judetean sau, după caz, de Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, în raza căreia functionează societatea sau cabinetul individual de detectivi particulari;

e) declaratie scrisă si autentificată din care să rezulte că nu desfăsoară o activitate care implică exercitarea autoritătii publice pentru conducătorii executivi;

f) copie legalizată a actului constitutiv al societătii, în care să fie mentionat codul CAEN, sau a contractului de societate si statutului societătii, după caz, ori a statutului cabinetului individual de detectiv particular;

g) copii de pe actele de identitate ale conducătorilor executivi;

h) copie a certificatului de înregistrare a societătii la oficiul registrului comertului;

i) certificate medicale, în original, pentru conducătorii executivi;

j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicatii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere si a tehnicii de calcul, pe care urmează să le folosească;

k) copie a atestatului de detectiv particular – numai pentru cabinetele individuale;

l) regulamentul de organizare si functionare;

m) certificat de cazier judiciar.

2.3. Baremele medicale pentru dobândirea calitătii de detectiv particular se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu avizul Ministerului Sănătătii.

2.4. Regulamentul de organizare si functionare va avea următorul cuprins:

a) dispozitii generale;

b) structura organizatorică a societătii;

c) conditii de angajare (cu respectarea legislatiei muncii si a prevederilor Legii nr. 329/2003);

d) pregătirea personalului si controlul acestuia în activitatea desfăsurată;

e) atributiile personalului societătii sau cabinetului individual;

f) dotarea personalului;

g) fluxul informatiilor rezultate în urma procesului de investigare si nivelul de acces al personalului societătii/cabinetului individual la acestea;

h) dispozitii finale, care vor cuprinde în mod obligatoriu prevederi referitoare la obligatia de a nu angaja personalul în actiuni de fortă, în executări silite, recuperări de debite, conflicte stradale sau între grupuri de persoane, obligativitatea încetării raporturilor de muncă cu angajatul în cazul retragerii avizului sau atestatului de exercitare a profesiei de detectiv particular, precum si obligatia de a comunica, în termen de 10 zile, inspectoratului de politie judetean sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, după caz, cu privire la modificările produse în organizare, structură, adresa sediului social sau a punctelor de lucru.

2.5. Inspectoratele de politie judetene si Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti vor transmite, în termen de 5 zile de la primire, documentele mentionate la pct. 2.2 la Inspectoratul General al Politiei Române - Directia de investigatii criminale, cu propuneri motivate privind eliberarea licentei de functionare.

2.6. Încetarea sau întreruperea activitătii pentru care s-a acordat licenta de functionare a societătii, cu precizarea intervalului de timp, va fi comunicată în termen de 10 zile la inspectoratele de politie judetene sau la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, după caz.

2.7. Toate documentele prevăzute la pct. 2.2 vor fi depuse în două exemplare, în copie legalizată, cu exceptia certificatului de cazier judiciar prevăzut la pct. 2.2 lit. m) si a certificatelor medicale prevăzute la pct. 2.2 lit. i), care vor fi depuse în original si însotite de o copie legalizată.

2.8. Licenta de functionare se eliberează de Inspectoratul General al Politiei Române numai după verificarea îndeplinirii tuturor conditiilor prevăzute de lege.

2.9. Forma si continutul licentei de functionare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.

2.10. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societătile specializate si cabinetele individuale pot efectua:

a) consultantă de specialitate;

b) activităti de investigare pentru realizarea prevederilor art. 1 alin. (1) din lege, prin folosirea de mijloace, proceduri si metode de muncă, precum si orice alte activităti permise de lege si în conditiile legii, în scopul solutionării cazului.

3. Lege:

“Art. 5. - Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a) are cetătenia română sau cetătenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;

b) posedă cel putin studii medii si este absolventă a unei scoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit functia de politist ori lucrător în cadrul unor institutii publice cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventă a unei institutii de învătământ superior;

c) este aptă din punct de vedere medical;

d) să nu fi fost condamnată pentru infractiuni săvârsite cu intentie;

e) nu desfăsoară o activitate care implică exercitiul autoritătii publice;

f) a obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, după caz;

g) a promovat examenul de atestare a calitătii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori detine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.”

Norme:

3.1. Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe teritoriul României:

a) prin recunoasterea de către Inspectoratul General al Politiei Române a certificatului de calificare în această profesie sau a atestatului similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România; sau

b) prin promovarea examenului de atestare a calitătii de detectiv particular, conform art. 7 din lege.

3.2. Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European pot face dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute de art. 5 lit. c) si d) din lege cu documentele echivalente celor prevăzute la art. 6 lit. f) si g) din lege, eliberate de autoritătile competente din unul dintre aceste state.

3.3. Documentele care atestă formarea în profesie sau experienta profesională, solicitate conform art. 2 alin. (3) si art. 5 lit. b) din lege, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, se recunosc în scop profesional de către Inspectoratul General al Politiei Române, conform Legii nr. 200/2004.

3.4. Documentele care atestă studiile medii si universitare, eliberate în străinătate, prevăzute la art. 2 alin. (3) si la art. 5 lit. b) din lege, se recunosc de către Ministerul Educatiei si Cercetării.

3.5. Dispozitiile pct. 3.1 lit. a), pct. 3.3 si 3.4 se aplică si cetătenilor români.

3.6. Procedura de recunoastere prevăzută la pct. 3.1 lit. a) si la pct. 3.3 se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

4. Lege:

“Art. 7. - (1) Calitatea de detectiv particular se dobândeste în urma verificării îndeplinirii conditiilor prevăzute de lege si a examinării candidatilor de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se întruneste trimestrial, iar verificarea cunostintelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Politiei Române.

(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia ori angaja la o societate licentiată sau îsi poate înfiinta cabinet individual pentru desfăsurarea de activităti de investigare.

(4) Persoana respinsă la examen poate depune contestatie la Inspectoratul General al Politiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligatia să o solutioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.

(5) Cetătenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfăsura activitătile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în conditiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegatii emise de societatea pe care o reprezintă, în vederea solutionării cazului ce face necesară prezenta acestora în România.

Cetătenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European fac dovada calitătii de detectiv particular cu actul care atestă în mod valabil această calitate în statul de origine sau de provenientă.

(6) Detectivii prevăzuti la alin. (5) au obligatia ca înaintea desfăsurării oricăror activităti specifice si la încetarea acestora să înstiinteze organul de politie competent teritorial.”

Norme:

4.1. Comisia de examinare prevăzută la art. 7 alin. (1) din lege se constituie prin dispozitie scrisă a directorului general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, respectiv a inspectorului-sef al inspectoratului de politie judetean, si este formată din ofiteri de politie specializati în domeniu. Comisia are în componentă un presedinte, 2 membri si un secretar.

4.2. La lucrările comisiei de examinare pot participa reprezentanti anume mandatati ai asociatiilor profesionale de detectivi, cu rol consultativ la adoptarea deciziei de atestare individuală.

4.3. Tematica de examinare în vederea atestării se stabileste de către Inspectoratul General al Politiei Române, la propunerea Directiei de investigatii criminale, si se aduce la cunostintă publicului, prin mijloacele de comunicare în masă ori prin afisare la sediile unitătilor de politie la care se constituie comisii de examinare în vederea atestării, cu minimum 30 de zile înainte de data organizării examinării candidatilor.

4.4. Examenul pentru obtinerea atestatului de detectiv particular constă într-o probă scrisă, eliminatorie, precum si în sustinerea unui interviu. În functie de rezultatele obtinute, candidatii sunt declarati “admisi” sau “respinsi”.

4.5. Lista cuprinzând situatia rezultatelor obtinute la examenele de atestare se afisează la sediul unitătii de politie care organizează examinarea, în locuri accesibile publicului.

4.6. În termen de 24 de ore de la data afisării rezultatelor, candidatii respinsi la examenul de obtinere a atestatului pot depune contestatie la sediul inspectoratului de politie judetean ori la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, după caz.

4.7. Contestatiile se solutionează de o comisie specială, numită prin dispozitie a sefului unitătii de politie care a organizat examenul de obtinere a atestatului de detectiv particular si care are în componentă: un presedinte, 2 membri, ofiteri de politie specializati în domeniu si un secretar.

Functia de presedinte al comisiei de contestatii va fi îndeplinită de unul dintre inspectorii adjuncti ai inspectoratului de politie judetean, respectiv de un director adjunct al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, iar functia de secretar va fi îndeplinită de seful structurii de resurse umane a unitătii de politie.

4.8. Forma si continutul atestatului de detectiv particular sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme.

4.9. La sosirea pe teritoriul României, înainte de declansarea oricărei activităti în calitate de detectiv particular, în baza art. 7 alin. (6), cetătenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European au obligatia de a înstiinta în scris, conform formularului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, unitatea de politie pe raza căreia urmează să initieze investigatia.

5. Lege:

“Art. 8. - (1) Calitatea de detectiv particular încetează:

a) prin renuntare scrisă, care se depune la inspectoratul de politie judetean sau, după caz, la Directia generală de politie a municipiului Bucuresti;

b) prin anularea atestatului în conditiile art. 23 alin. (2);

c) când persoana în cauză nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 5 lit. a) si c)-e).”

Norme:

5.1. În termen de 3 zile de la data constatării săvârsirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 23 alin. (2) din lege, atestatul de detectiv particular poate fi anulat de unitatea de politie emitentă, prin dispozitia semnată de seful acesteia.

5.2. În maximum 5 zile de la data anulării atestatului, organul de politie care a dispus măsura va comunica despre aceasta atât societătii în care îsi desfăsoară activitatea detectivul particular, cât si persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura respectivă.

5.3. În termen de 3 zile de la primirea comunicării, persoana căreia i s-a anulat atestatul este obligată să depună legitimatia de detectiv particular la sediul unitătii de politie care a dispus anularea.

5.4. În termen de 3 zile de la data producerii unuia dintre cazurile prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. c) din lege, persoana care are calitatea de detectiv particular este obligată să comunice în scris acest lucru unitătii de politie care i-a eliberat atestatul.

5.5. Pe perioada încetării sau suspendării calitătii de detectiv particular, persoana în cauză este obligată să predea legitimatia de detectiv particular unitătii de politie emitente.

5.6. În situatia în care atestatul este anulat ca urmare a contraventiei prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) raportat la art. 15 lit. a)-c) din lege, măsura anulării va fi comunicată si organelor cu atributii în domeniul sigurantei nationale, potrivit competentelor legale, împreună cu datele si informatiile obtinute.

6. Lege:

“Art. 11. - (1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigatii în legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele si împrejurările care fac obiectul acestei activităti, cu respectarea strictă a drepturilor si libertătilor cetătenilor, precum si a dispozitiilor legale.

(2) În efectuarea investigatiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritătilor publice informatii care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viată intimă, familială si privată ori altor drepturi si libertăti fundamentale ale persoanei vizate.”

Norme:

6.1. În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigatii si supravegheri prin observare directă, fotografiere, înregistrare audio-video si să solicite din arhivele si evidentele unor institutii publice date, care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viată intimă, familială ori privată sau altor drepturi si libertăti fundamentale ale persoanei.

6.2. Datele si informatiile solicitate vor fi furnizate cu operativitate.

7. Lege:

“Art. 12. - Detectivul particular are următoarele obligatii: [...]

b) să folosească metode si mijloace de investigare prin care să nu aducă atingere normelor de drept ori drepturilor si libertătilor cetătenesti;”

Norme:

7.1. Detectivilor particulari, precum si societătilor specializate sau cabinetelor individuale în care acestia îsi desfăsoară activitatea le sunt interzise următoarele activităti:

a) interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf, fax, retele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la distantă, precum si accesul în spatiile respective pentru instalarea aparaturii specifice;

b) interceptarea, sustragerea, distrugerea, retinerea sau deschiderea fără drept a unei corespondente ori a altor trimiteri postale adresate unei persoane;

c) interceptarea comunicatiilor ambientale în spatiul privat;

d) supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spatii private.

8. Lege:

“Art. 14. - Societătile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari au următoarele drepturi:

a) să se doteze si să folosească mijloacele tehnice de investigare si comunicatii permise de lege;

b) să organizeze cursuri si alte activităti de pregătire profesională si fizică specifice pentru perfectionarea pregătirii personalului propriu;”

Norme:

8.1. Pentru mijloacele de comunicare este obligatorie obtinerea prealabilă a autorizatiei pentru frecventele utilizate, eliberată de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - I.G.C.T.I.

8.2. Tematica pregătirii profesionale si pentru perfectionarea personalului propriu va fi prezentată de către conducătorii executivi ai societătii anual, până la data de

31 decembrie a anului în curs pentru anul următor, la Inspectoratul General al Politiei Române - Directia de investigatii criminale, în vederea aprobării.

8.3. Tematica va fi utilizată în procesul pregătirii profesionale numai după aprobarea sa de către Inspectoratul General al Politiei Române.

8.4. Dacă avizul prevăzut la pct. 8.2 nu este emis în termen de 10 zile de la primire, tematica se consideră aprobată de drept.

9. Lege:

“Art. 15. - (1) În organizarea si desfăsurarea activitătii detectivii particulari din societătile specializate si din cabinetele individuale au obligatia:

a) să întreprindă investigatii numai în baza unei conventii scrise încheiate cu clientul;

b) să înfiinteze un registru numerotat si să îl înregistreze la inspectoratul de politie judetean sau, după caz, la Directia generală de politie a municipiului Bucuresti, în care vor tine evidenta cazurilor investigate;

c) să comunice datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecată, pentru solutionarea unor cauze penale;

d) în cazurile în care constată că informatiile obtinute vizează siguranta natională, să sesizeze de îndată autoritătile cu atributii în domeniu;

e) să angajeze si să folosească pentru activitătile specifice de investigatii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;

f) în raport de posibilităti si pe baza unor conventii, să primească în practică elevi ai scolilor de detectivi particulari.

(2) Societătile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari îsi întocmesc regulament de organizare si functionare, care se aprobă prin dispozitie scrisă a conducătorului executiv al societătii sau a sefului cabinetului individual, după caz.”

Norme:

9.1. Toate cazurile investigate trebuie evidentiate în registrul prevăzut la art. 15 lit. b) din lege, ocazie cu care se vor înscrie în mod obligatoriu si următoarele mentiuni:

a) numărul de ordine al cazului aflat în lucru la societatea specializată sau la cabinetul individual;

b) codul clientului corespunzător codului mapei-anexă în care se grupează datele de identificare ale clientului si toate documentele întocmite cu ocazia efectuării activitătilor în cazul respectiv; codul poate consta din cifre/numere, nume sau denumire;

c) obiectul conventiei scrise încheiate cu clientul;

d) data finalizării cazului;

e) codul numeric personal al clientului.

9.2. Societătile specializate sau cabinetele individuale trebuie să sesizeze în scris, de îndată, autoritătile cu atributii în domeniu, conform atributiilor legale, atunci când datele sau informatiile, indiferent de modul în care au fost obtinute, vizează siguranta natională; acestea sunt obligate să pună la dispozitie autoritătilor sesizate si suportul pe care, eventual, sunt fixate datele respective.

9.3. Sunt interzise copierea, multiplicarea si transcrierea acestor date si informatii de către cei care intră în posesia lor - atât detectivii particulari, cât si alte persoane din cadrul societătilor specializate sau al cabinetelor individuale -, precum si comunicarea acestora, sub orice formă, altor persoane fizice sau juridice.

10. Lege:

“Art. 20. - (1) Repetarea săvârsirii contraventiilor prevăzute la art. 18 lit. a) si c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadă de la 3 la 6 luni.

(2) Suspendarea atestatului si revocarea suspendării se dispun, în toate cazurile, de către Inspectoratul General al Politiei Române, la propunerea inspectoratelor de politie judetene sau a Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, si se comunică persoanei în cauză.”

Norme:

10.1. În situatia prevăzută la art. 20 alin. (1) din lege, suspendarea atestatului se dispune în scris de către Inspectoratul General al Politiei Române - Directia de investigatii criminale, la propunerea motivată a

inspectoratului de politie judetean sau a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti din care face parte organul constatator, în termenul prevăzut la pct. 5.1.

10.2. Dispozitia de suspendare va fi comunicată în scris persoanei în cauză, respectiv societătii în care aceasta îsi desfăsoară activitatea, de către inspectoratul de politie judetean sau Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, în termenul prevăzut la pct. 5.2.

11. Lege:

“Art. 24. - (1) Măsurile prevăzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de către inspectoratul de politie judetean care l-a emis sau, după caz, de către Directia generală a politie a municipiului Bucuresti.

(2) Suspendarea sau anularea licentei de functionare a societătii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în conditiile prezentei legi, de către Inspectoratul General al Politiei Române.”

Norme:

11.1. Suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispune de către inspectoratul de politie judetean sau Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti în conditiile prevăzute de lege si de prezentele norme.

11.2. Suspendarea sau anularea licentei de functionare a societătii se dispune de inspectoratul de politie judetean sau Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, numai după obtinerea aprobării de la Inspectoratul General al Politiei Române - Directia de investigatii criminale.

12. Lege:

“Art. 25. - Controlul activitătii specifice desfăsurate de societătile specializate si de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectuează de politisti anume desemnati de către Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul Ministerului Public.”

Norme:

12.1. Controlul va fi efectuat anual sau ori de câte ori există sesizări din care rezultă că activitatea societătii sau cabinetului individual de detectivi particulari nu se desfăsoară în conformitate cu prevederile legale.

12.2. Cu ocazia controlului vor fi avute în vedere următoarele aspecte:

a) autenticitatea actelor de constituire si functionare a societătii specializate sau cabinetului individual de detectivi particulari si legalitatea functionării acestora;

b) dacă asociatii/actionarii, precum si conducătorul societătii sau cabinetului individual de detectivi particulari si personalul acestora întrunesc conditiile si criteriile prevăzute de lege si de prezentele norme;

c) existenta registrului prevăzut de lege si înregistrarea datelor obligatorii în acesta;

d) existenta unor incompatibilităti ori interdictii în exercitarea profesiei de detectiv particular.

12.3. În toate situatiile, constatările făcute cu ocazia controlului efectuat la societătile specializate sau cabinetele individuale de detectivi particulari vor fi evidentiate în registrul unic de control, unde se mentionează identitatea si calitatea organului de control, măsurile propuse si sanctiunile aplicate.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE

 

LICENTĂ DE FUNCTIONARE

 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările si completările ulterioare, se autorizează functionarea ................................................................................... (denumirea societătii comerciale/a cabinetului individual), înregistrată/înregistrat la ........................................ cu codul unic de înregistrare ................, cu sediul în ................, str. ............... nr. ......., bl. ........, sc. ........, ap. ........, sectorul/judetul ................ .

 

Inspectorul general

al Inspectoratului General al Politiei Române,

 

............................................................................

Data eliberării .............                                     seria ................. numărul .........................

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE

.....................................................................................

(unitatea de politie emitentă)

 

ATESTAT DE DETECTIV PARTICULAR

 

În urma promovării examenului profesional si în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările si completările ulterioare, se eliberează domnului/doamnei ................................., CNP ........................................, prezentul atestat prin care se confirmă calitatea de detectiv particular.

Prezentul atestat conferă titularului toate drepturile prevăzute de lege.

 

Seful unitătii de politie emitente,

..................................................

 

Data eliberării ...........                                       Seria ................. numărul .........................

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE

.....................................................................................

(unitatea de politie emitentă)

 

Numele si prenumele politistului (în clar)

Semnătura

............................................

 

DECLARATIE

 

Date de identificare:

- numele ...............................................................................................................................;

- prenumele ..........................................................................................................................;

- prenumele părintilor ............................................................................................................;

- anul, luna si ziua nasterii .........................................................................................….…....;

- localitatea/tara .........................................................................................................….......;

- domiciliul (localitatea, strada, nr., tara) ................................................................……….....;

- seria si numărul pasaportului ..........................................................................……..............;

- seria si numărul legitimatiei de serviciu ..............................................................……...........;

- societatea de detectivi particulari emitentă ......................................................………….......;

.............................................................................................................................................;

- locul si perioada în care efectuează investigatiile ................................................………........;

..............................................................................................................................................

 

Semnătura                                            Data

...............                                             ...............

 

NOTĂ :

O dată cu completarea declaratiei se va depune de către detectivul particular si o copie xerox a legitimatiei de serviciu.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 ianuarie 2004 si la Zagreb la 19 decembrie 2003 si 5 aprilie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 ianuarie 2004 si la Zagreb la 19 decembrie 2003 si 5 aprilie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 47/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2000, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.668.

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

 

19 decembrie 2003

 

Domnului Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul finantelor

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti

România

Referitor la: Asistenta financiară nerambursabilă din fondurile FGM nr. TF022499 RO

(Proiectul “Managementul conservării biodiversitătii”)

Amendarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă din fondurile FGM

 

Excelenta voastră,

 

Facem referire la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) (Proiectul “Managementul conservării biodiversitătii”) din data de 17 iunie 1999 dintre România (Primitorul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), actionând în calitate de Agentie de implementare a FGM (Acordul de asistentă financiară nerambursabilă).

Ne referim, de asemenea, la recenta aprobare de către directorii executivi ai Băncii a propunerii de redenominare a fiecărei asistente financiare nerambursabile FGM active, denominată în Drepturi Speciale de Tragere (DST), inclusiv cea de fată (Asistentă financiară nerambursabilă), într-o asistentă financiară nerambursabilă denominată în dolari S.U.A. (dolari S.U.A.), si la denominarea tuturor viitoarelor asistente financiare nerambursabile FGM în dolari S.U.A. Având în vedere această recentă aprobare, avem plăcerea să vă informăm că Banca propune să se amendeze Acordul de asistentă financiară nerambursabilă după cum se prevede în cele ce urmează:

Conform amendamentului propus, suma în DST a Asistentei financiare nerambursabile va fi înlocuită cu suma în dolari S.U.A. aprobată initial de FGM. În urma primirii acestei scrisori de amendare, contrasemnată de reprezentantul autorizat al Primitorului, Banca va determina: a) suma totală în dolari S.U.A. a portiunii trase din Asistenta financiară nerambursabilă, aplicând fiecărei sume trase rata de schimb dintre DST si dolar S.U.A. în vigoare (determinată rezonabil de Bancă) la momentul tragerii respective; si b) suma totală în dolari S.U.A. din portiunea rămasă netrasă, ca diferentă între suma totală în dolari S.U.A. din Asistenta financiară nerambursabilă aprobată initial de către FGM si totalul sumei în dolari S.U.A. a portiunii trase a Asistentei financiare nerambursabile, calculată asa cum s-a arătat.

Analiza promptă si acordul dumneavoastră la aceste amendamente propuse mai sus ar reduce riscul ca Banca să fie nevoită să ia în considerare suspendarea tragerilor, după cum se mentionează în sectiunea 1.01b) (vii) a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă, dacă oricare dintre tragerile viitoare din Asistenta financiară nerambursabilă ar depăsi resursele disponibile pentru tragere din partea FGM.

Amendamentele propuse sunt următoarele:

1. Sectiunea 2.01 din Acordul de asistentă financiară nerambursabilă va fi amendată prin înlocuirea sumei în DST din Asistenta financiară nerambursabilă prevăzută în sectiunea amintită, cu următoarea sumă în dolari S.U.A.: cinci milioane cinci sute mii dolari S.U.A. (5.500.000 dolari S.U.A.).

2. Tabelul prevăzut în paragraful 1 al anexei nr. 1 (Tragerile sumelor din Asistenta financiară nerambursabilă FGM) la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă, stabilind alocarea sumelor din Asistenta financiară nerambursabilă pentru fiecare categorie de cheltuieli prevăzută în tabelul mentionat, va fi amendat prin înlocuirea sumelor în DST cu sumele în dolari S.U.A., astfel de sume în dolari S.U.A. fiind determinate pe baza proportiei dintre sumele totale în DST ale Asistentei financiare nerambursabile si sumele în DST alocate pentru fiecare categorie. Cu toate acestea, dacă suma trasă pentru oricare dintre categorii depăseste suma alocată pentru acea categorie, suma în dolari S.U.A. alocată fiecărei categorii va fi determinată conform prevederilor referitoare la realocare continute în sectiunea 5.04 din Conditiile generale [după cum sunt definite în Sectiunea 1.01 a) a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă], care fac parte integrantă din Acordul de asistentă financiară nerambursabilă.

3. Vă vom informa în legătură cu textul amendat al tabelului amintit printr-o scrisoare de notificare separată (Scrisoare de notificare). Scrisoarea de notificare va indica, de asemenea, pentru fiecare categorie prevăzută în tabelul amintit, suma totală trasă în dolari S.U.A. si suma rămasă netrasă în dolari S.U.A. Suma totală trasă în dolari S.U.A. în raport cu fiecare astfel de categorie va fi totalul tuturor sumelor trase periodic în raport cu acea categorie, fiecare dintre aceste sume în dolari S.U.A. fiind determinată prin aplicarea ratei de schimb dintre DST si dolar S.U.A. în vigoare (determinată rezonabil de Bancă) la momentul respectivei trageri. Suma totală netrasă în dolari S.U.A. în raport cu fiecare categorie va fi diferenta dintre suma totală în dolari S.U.A. a Asistentei financiare nerambursabile alocată unei astfel de categorii, determinată conform paragrafului 2 de mai sus, si suma totală trasă în dolari S.U.A. în raport cu această categorie, determinată cum este prevăzut în acest paragraf.

4. Prin aceeasi Scrisoare de notificare vă vom informa despre orice alte modificări care ar fi necesare pentru a reflecta redenominarea Asistentei financiare nerambursabile.

Vă rugăm să ne confirmati acordul în legătură cu cele de mai sus, prin contrasemnarea în mod corespunzător de către reprezentantul autorizat al Primitorului, datarea si returnarea exemplarului alăturat al acestei scrisori către următorul oficial al Băncii si la următoarea adresă:

 

Coordonator FGM

Mail Stop Număr: MC4-419

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

 

La primirea exemplarului alăturat al acestei scrisori, contrasemnat corespunzător de către reprezentantul autorizat al Primitorului, vă vom trimite Scrisoarea de notificare.

Această scrisoare de amendare, semnată corespunzător în numele Băncii si contrasemnată de către reprezentantul autorizat al Primitorului, va constitui un acord valabil si obligatoriu, amendând termenii Acordului de asistentă financiară nerambursabilă, după cum s-a specificat aici, si va intra în vigoare la primirea de către Bancă a exemplarului contrasemnat al aceastei scrisori de amendare. În acel moment vom lua toate măsurile necesare, ceea ce ar putea include retinerea unor anumite cereri de tragere din fondurile Asistentei financiare nerambursabile, până la elaborarea si remiterea către dumneavoastră a Scrisorii de notificare si reluarea tragerilor din Acordul de asistentă financiară nerambursabilă. Prin contrasemnarea exemplarului anexat al acestei scrisori de amendare, semnatarul declară că este reprezentantul autorizat al Primitorului, în scopul încheierii unui astfel de acord valabil si obligatoriu.

 

Cu stimă,

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Actionând în calitate de Agentie de implementare a Facilitătii globale de mediu (FGM)

De către

Anand K. Seth,

director

Unitatea de tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Confirmat si aprobat

ROMÂNIA

De către:

Titlu: ministrul finantelor publice

Nume: Mihai Nicolae Tănăsescu

Data: 22 ianuarie 2004

 

ANEXA Nr. 1

la scrisoarea de notificare

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

 

5 aprilie 2004

 

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

România: Asistenta financiară nerambursabilă din fondurile FGM nr. TF022499 RO

(Proiectul “Managementul conservării biodiversitătii”)

Scrisoare de notificare privind redenominarea din DST în dolari S.U.A.

 

Stimate domnule ministru,

 

Facem referire la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă (Proiectul “Managementul conservării biodiversitătii”) din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) din data de 17 iunie 1999 dintre România Primitorul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), actionând în calitate de Agentie de implementare a FGM (Acordul de asistentă financiară nerambursabilă), si ne referim, de asemenea, la amendamentul la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre Primitor si Bancă, intrat în vigoare la 2 februarie 2004 (Amendamentul).

Prin prezenta scrisoare de notificare dorim să vă informăm cu privire la noul paragraf 1 din anexa nr. 1 (Tragerile sumelor din Asistenta financiară nerambursabilă FGM) la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă (anexa nr. 1), având sumele denominate anterior în Drepturi Speciale de Tragere (DST) si în prezent denominate în dolari S.U.A. (dolari S.U.A. sau $) (anexa nr. 1 la prezenta scrisoare de notificare).

Paragraful 1 al anexei nr. 1 a fost amendat prin înlocuirea sumelor în DST cu sumele în dolari S.U.A., aceste sume în dolari S.U.A. fiind determinate pe baza raportului dintre suma totală în DST a Asistentei financiare nerambursabile si sumele în DST alocate pentru fiecare categorie.

Prin această scrisoare de notificare, dorim, de asemenea, să vă informăm că sumele de “1.000 DST”, .16.000 DST” si “11.000 DST”, prevăzute la paragraful 3 a) din anexa nr. 1, au fost înlocuite cu sumele de “1.341,46 dolari S.U.A.”, “21.463,42 dolari S.U.A.” si, respectiv, “14.756,10 dolari S.U.A.”, iar că la paragraful 1 din anexa A la anexa nr. 1 la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă (Operatiuni privind contul special când tragerile nu sunt făcute pe baza Raportului de management al Proiectului), suma de “850.000 DST” a fost înlocuită cu suma de sapte sute cincizeci mii dolari S.U.A. (750.000 dolari S.U.A.).

În încheiere, atasăm pentru informarea dumneavoastră un raport ce reflectă sumele trase în dolari S.U.A. si sumele rămase netrase în dolari S.U.A., privind Asistenta financiară nerambursabilă în cauză (anexa nr. 2 la prezenta scrisoare de notificare).

 

Cu stimă,

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii globale de mediu

De către

Anand K. Seth,

director

Unitatea de tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

ANEXA Nr. 1

la acord

 

TRAGERILE SUMELOR

din Asistenta financiară nerambursabilă FGM

 

A. General

1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile de articole care urmează a fi finantate din sumele Asistentei financiare nerambursabile FGM, alocarea sumelor din Asistenta financiară nerambursabilă FGM pe fiecare categorie, precum si procentul din cheltuieli pentru articolele ce urmează a fi finantate în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată

din Asistenta financiară

nerambursabilă FGM

(exprimată în dolari S.U.A

echivalent)

% din cheltuieli care urmează a fi finantate

(1) Lucrări

1.518.536,59

70%

(2) Bunuri

1.408.536,59

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile interne (cost

ex-factory) si 80% din cheltuielile interne pentru alte articole

achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă,

seminarii si instruire

1.325.365,85

60%

(4) Subgranturi

429.268,29

100% din sumele trase

(5) Costuri de operare

818.292,68

70%

(6) Nealocate

0,00

 

TOTAL:

5.500.000,00

 

 

ANEXA Nr. 2*)

la scrisoarea de notificare

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la sănătatea animalelor si conditiile de certificare pentru activităti de import în România de albine si bondari

(Apis mellifera si Bombus spp.) din anumite tări terte

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 711 din 7 iulie 2004, întocmit de Directia generală veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară cu privire la sănătatea animalelor si conditiile de certificare pentru activităti de import în România de albine si bondari (Apis mellifera si Bombus spp.) din anumite tări terte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 11 august 2004.

Nr. 60.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

cu privire la sănătatea animalelor si conditiile de certificare pentru activităti de import în România de albine si bondari (Apis mellifera si Bombus spp.) din anumite tări terte

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate să autorizeze importul de albine (Apis mellifera si Bombus spp.), după cum este prevăzut de Norma sanitară veterinară privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 159/2002 (normă Balai pentru animale), atunci când acestea sunt în conformitate cu următoarele cerinte:

a) provin din tări terte sau din regiuni ale acestora, mentionate în partea 1 a anexei la Norma sanitară veterinară privind stabilirea listei tărilor terte din care România avizează importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine, caprine, precum si de carne proaspătă si produse din carne, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 242/2002; si

b) sunt însotite de un certificat de sănătate în conformitate cu exemplul stabilit în anexa nr. 1 si în conformitate cu garantiile stabilite de acest model;

c) loturile sunt limitate la maximum 20 de albine lucrătoare însotitoare la o albină matcă, dintr-un singur stup.

(2) La destinatia desemnată, atunci când stupii sunt pusi sub control oficial, mătcile vor fi transferate într-un nou fagure înaintea introducerii în colonii locale.

(3) Cutiile, albinele lucrătoare si alte materiale ce însotesc mătcile ce provin din tările terte de origine sunt trimise către un laborator pentru examinare în vederea identificării prezentei gândacului mic de stup, a ouălor sau larvelor acestuia si a semnelor căpusei Tropilaelaps. După examenul de laborator tot materialul va fi distrus.

Art. 2. - Prin derogare de la art. 1, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate să autorizeze, de asemenea, activităti de import de loturi de bondari (Bombus spp.), limitate la o singură colonie ce contine maximum 200 de bondari adulti per container si care sunt însotiti de un certificat de sănătate în conformitate cu exemplul precizat la anexa nr. 2 si în conformitate cu garantiile stabilite de acest exemplu. În acest caz si prin derogare de la art. 1 alin. (2) si (3), va fi suficient ca respectivul container si tot materialul ce a însotit bondarii din tările terte de origine să fie distruse fiecare, în timpul sau imediat după încetarea duratei de viată a coloniei.

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcării legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2003/881/CE.

Art. 4. - Anexele nr. 1*) si 2*) fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind autorizarea unor metode alternative ce trebuie folosite pentru testarea microbiologică a cărnii destinate Finlandei si Suediei

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitare veterinare, aprobată si modificată prin Legea nr. 215/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 6.251 din 6 august 2004, întocmit de Directia generală veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă “Norma sanitară veterinară privind autorizarea unor metode alternative ce trebuie folosite pentru testarea microbiologică a cărnii destinate Finlandei si Suediei” prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 18 august 2004.

Nr. 70.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

privind autorizarea unor metode alternative ce trebuie folosite pentru testarea microbiologică a cărnii destinate Finlandei si Suediei

 

Art. 1. - (1) Este autorizată utilizarea următoarelor metode analitice alternative pentru testarea microbiologică la care se referă “Norma sanitară veterinară ce stabileste regulile pentru testarea microbiologică a cărnii proaspete de vită si vitel si a cărnii de porc, destinate Finlandei si Suediei” si “Norma sanitară veterinară ce stabileste regulile pentru testarea microbiologică pentru Salmonella, prin prelevare de probe de carne proaspătă de pasăre, destinată Finlandei si Suediei”:

a) metode ce au fost validate în baza celor mai recente editii ale standardului ISO 6579 sau metoda nr. 71 a Comitetului Nordic privind Analizele Alimentelor (NMKL) si certificate de o parte tertă, în conformitate cu protocolul stabilit de ultima editie a standardului EN/ISO 16140;

b) până la obtinerea unei experiente acceptabile în aplicarea standardului EN/ISO 16140 se utilizează metode ce au fost validate în baza testelor analitice mentionate anterior si certificate să furnizeze garantii echivalente, în conformitate cu protocoalele descrise de Asociatia Franceză de Normalizare (AFNOR), Sistemul Nordic pentru Validarea Metodelor Microbiologice Alternative (Nord Val) sau Asociatia Chimistilor Analitici Oficiali (AOAC).

(2) Validarea acestor metode alternative trebuie să includă utilizarea probelor de carne în studiile de validare.

Art. 2. - Prezenta normă sanitară veterinară trebuie să fie revizuită în termen de doi ani de la adoptare, pentru a se tine cont de experienta obtinută si de progresul făcut în validarea metodelor microbiologice alternative.

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative necesare conformării cu prezenta normă sanitară veterinară, le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă actele mentionate la alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară la publicarea oficială a acesteia. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2003/470/CE.

 

REGULAMENTE ALE CONSILIILOR PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

 

CAPITOLUL I

Organizarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

 

Art. 1. - (1) Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, denumit în continuare Consiliul pentru Dezvoltare Regională, este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit si functionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, în scopul coordonării activitătilor de elaborare si monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

(2) Consiliul pentru Dezvoltare Regională îsi desfăsoară activitătile în concordantă cu obiectivele politicii regionale stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

Art. 2. - Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din presedintii consiliilor judetene si din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăsenesti si comunale din fiecare judet al regiunii.

Art. 3. - (1) Consiliul pentru Dezvoltare Regională alege un presedinte si un vicepresedinte, care nu pot fi reprezentanti ai aceluiasi judet; aceste functii sunt îndeplinite, prin rotatie, pentru un mandat de câte un an, de către presedintii consiliilor judetene.

(2) În cazul în care presedintele nu îsi poate îndeplini atributiile, acestea vor fi preluate de drept si integral de către vicepresedinte.

(3) În absenta motivată a presedintelui si a vicepresedintelui, lucrările reuniunilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională vor fi conduse de un membru al acestuia, ales prin votul deschis al majoritătii membrilor prezenti la reuniune.

Art. 4. - Secretariatul Consiliului pentru Dezvoltare Regională este constituit în cadrul fiecărei agentii pentru dezvoltare regională si este asigurat prin personal specializat din cadrul acesteia.

Art. 5. - (1) La fiecare reuniune a Consiliului pentru Dezvoltare Regională participă de drept directorul general al agentiei pentru dezvoltare regională.

(2) Prefectii judetelor care intră în componenta regiunii de dezvoltare pot participa fără drept de vot la lucrările Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

(3) În functie de problematica supusă dezbaterii si cu acordul presedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională, la lucrările acestui organism pot participa, în calitate de invitati, fără drept de vot, si alti reprezentanti ai consiliilor locale, municipale, orăsenesti si comunale, ai institutiilor si organizatiilor cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanti ai societătii civile si parteneri socioeconomici regionali relevanti; acestia pot face propuneri pe care Consiliul pentru Dezvoltare Regională le poate dezbate si supune la vot, dacă este cazul.

(4) În cazul reuniunilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională în cadrul cărora se supun spre avizare sau aprobare proiecte de dezvoltare regională conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) si d) din Legea nr. 315/2004, membrii acestuia inclusiv invitatii semnează o declaratie de confidentialitate si impartialitate.

(5) Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind conflictul de interese, precum si a declaratiilor de confidentialitate atrage răspunderea membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională si se pedepseste conform dispozitiilor legale în vigoare; membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională, inclusiv presedintele si vicepresedintele acestuia, nu mai pot detine această calitate si nu pot fi realesti pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti si prin care se constată vinovătia acestora.

 

CAPITOLUL II

Functionarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională

 

Art. 6. - (1) Reuniunile Consiliului pentru Dezvoltare Regională se pot desfăsura numai în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor ce îl constituie si cu conditia reprezentării tuturor judetelor din cadrul regiunii.

(2) Dacă la o sedintă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională nu sunt întrunite conditiile de participare formulate la alin. (1), atunci ea se amână, urmând să fie convocată o nouă sedintă în termen de 15 zile. Sedinta convocată în urma unei amânări se desfăsoară chiar dacă nu întruneste conditiile prevăzute la alin. (1), iar hotărârile adoptate de Consiliul pentru Dezvoltare Regională în cadrul acestei sedinte sunt obligatorii.

(3) Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională care nu pot participa din motive obiective la reuniunile acestuia desemnează, prin mandat scris, un înlocuitor.

(4) Mandatul scris privind numirea unui înlocuitor la sedinta Consiliului pentru Dezvoltare Regională cuprinde si motivarea neparticipării la sedinta consiliului si se depune si se înregistrează înaintea acesteia la secretariatul consiliului din cadrul agentiei pentru dezvoltare regională.

(5) În exercitarea atributiilor ce îi revin Consiliul pentru Dezvoltare Regională adoptă hotărâri prin consens. Dacă acesta nu se realizează, hotărârile vor fi luate cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti. În caz de paritate, votul presedintelui este decisiv.

(6) Hotărârile adoptate se comunică institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională, precum si celor interesati, de către secretariatul acestui organism, în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării.

Art. 7. - (1) Sedintele ordinare ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională se desfăsoară trimestrial, la convocarea presedintelui sau, în absenta acestuia, a vicepresedintelui.

(2) În cazuri deosebite, sedintele extraordinare ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională se pot organiza la solicitarea unei treimi din numărul total al membrilor consiliului regional, a directorului general al agentiei pentru dezvoltare regională, precum si la cererea Consiliului National pentru Dezvoltare Regională.

(3) Consiliul pentru Dezvoltare Regională poate adopta hotărâri prin procedură scrisă.

(4) Acordul membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională privind adoptarea hotărârilor prin procedură scrisă se transmite de către acestia, în format electronic si pe fax, pe adresa presedintelui si a vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională, precum si pe adresa secretariatului consiliului, constituit în cadrul agentiei pentru dezvoltare regională.

(5) Hotărârile se consideră aprobate în procedură scrisă dacă acordul este dat de majoritatea simplă a membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de hotărâre. În caz de paritate, acordul presedintelui este decisiv.

(6) În textul fiecărei hotărâri adoptate prin procedură scrisă conform alin. (3)-(5) se specifică modalitatea de adoptare a acesteia.

(7) Hotărârile adoptate în procedură scrisă se comunică de către secretariatul Consiliului pentru Dezvoltare Regională, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestora, institutiilor si persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6).

Art. 8. - (1) Convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională se fac în scris de către secretariatul acestuia, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării reuniunii. În mod obligatoriu acestea contin ziua, ora, locul desfăsurării si ordinea de zi, precum si adresa site-ului de pe care pot fi atribuite informatii privind reuniunea respectivă.

(2) Ordinea de zi a sedintei Consiliului pentru Dezvoltare Regională si, după caz, materialele care urmează a fi supuse dezbaterii se publică pe site-ul agentiei pentru dezvoltare regională cu cel putin 5 zile înainte de data sedintei.

Art. 9. - (1) La începutul fiecărei sedinte, presedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) Ordinea de zi poate fi completată si cu alte probleme decât cele comunicate initial, cu aprobarea a două treimi din numărul membrilor prezenti.

(3) La sfârsitul fiecărei sedinte se stabileste data viitoarei sedinte ordinare.

 

CAPITOLUL III

Atributiile Consiliului pentru Dezvoltare Regională

 

Art. 10. - (1) Principalele atributii ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (2) si art. 9 lit. n) si j) din Legea nr. 315/2004.

(2) Consiliul pentru Dezvoltare Regională elaborează rapoarte semestriale, precum si un raport anual de activitate. Aceste rapoarte se transmit spre informare Consiliului National pentru Dezvoltare Regională în maximum 30 de zile de la sfârsitul perioadei mentionate.

(3) Consiliul pentru Dezvoltare Regională numeste si eliberează din functie directorul general al agentiei pentru dezvoltare regională.

(4) Numirea directorului general al agentiei pentru dezvoltare regională se face prin concurs, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 315/2004, precum si altor prevederi legislative în vigoare.

(5) Eliberarea din functie a directorului general al agentiei pentru dezvoltare regională se face de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională în conformitate cu prevederile Codului muncii si ale altor acte normative care reglementează domeniul relatiilor de muncă.

(6) Hotărârea privind eliberarea din functie a directorului general al agentiei pentru dezvoltare regională se transmite în scris, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii acesteia, spre informare, institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale. În sedinta imediat următoare, secretariatul Consiliului National pentru Dezvoltare Regională informează membrii consiliului national.

(7) Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională privind eliberarea din functie a directorului general al agentiei pentru dezvoltare regională este însotită de procesul-verbal detaliat al sedintei, precum si de o fundamentare documentată care să ateste cauzele care au determinat eliberarea din functie a acestuia.

(8) În cazul încetării raporturilor de serviciu ale directorului general al agentiei pentru dezvoltare regională, perioada de interimat va fi asigurată de o persoană din cadrul agentiei, desemnată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională si care are o experientă continuă de cel putin 3 ani în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare regională.

Art. 11. - Presedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională are următoarele atributii principale:

a) convoacă, coordonează pregătirea si conduce sedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională;

b) aprobă proiectul ordinii de zi, lista cuprinzând invitatii, precum si materialele ce urmează să fie transmise cu ocazia convocării sedintelor Consiliului pentru Dezvoltare Regională;

c) semnează hotărârile si procesele-verbale ale sedintelor Consiliului pentru Dezvoltare Regională, rapoartele semestriale, precum si raportul anual de activitate ale acestuia;

d) aprobă modificările la procesele-verbale ale sedintelor, tinând seama de propunerile si observatiile vicepresedintelui, ale membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională, precum si ale secretariatului acestuia;

e) împreună cu vicepresedintele reprezintă Consiliul pentru Dezvoltare Regională în cadrul Consiliului National pentru Dezvoltare Regională;

f) reprezintă regiunea si Consiliul pentru Dezvoltare Regională în relatiile cu alte regiuni din tară si din străinătate;

g) alte atributii care rezultă din prevederile Legii nr. 315/2004.

Art. 12. - Vicepresedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională are următoarele atributii:

a) preia, pe bază de mandat scris semnat de presedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională, atributiile acestuia, dacă presedintele, din motive justificate, nu le poate îndeplini;

b) participă la organizarea sedintelor Consiliului pentru Dezvoltare Regională;

c) face observatii si propuneri cu privire la continutul si modul de întocmire a procesului-verbal al sedintei Consiliului pentru Dezvoltare Regională;

d) îndeplineste alte atributii stabilite de Consiliul pentru Dezvoltare Regională;

e) împreună cu presedintele reprezintă Consiliul pentru Dezvoltare Regională în cadrul Consiliului National pentru Dezvoltare Regională.

Art. 13. - Activitătile principale ale secretariatului Consiliului pentru Dezvoltare Regională sunt:

a) pregătirea documentelor necesare convocării reuniunilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională;

b) publicarea pe site-ul agentiei pentru dezvoltare regională a ordinii de zi a sedintelor, a proceselor-verbale ale acestora, precum si a materialelor pentru care Consiliul pentru Dezvoltare Regională hotărăste publicarea;

c) convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională conform prevederilor art. 7 alin. (1) si (2) si art. 8 alin. (1) si (2);

d) întocmirea procesului-verbal al sedintelor Consiliului pentru Dezvoltare Regională si transmiterea formei finale semnate de presedintele consiliului, precum si a hotărârilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, membrilor consiliului, precum si celor interesati, în termen

de 15 zile de la data la care a avut loc sedinta;

e) înregistrarea acordului transmis prin procedură scrisă conform art. 7 alin. (3)-(5) si transmiterea hotărârilor adoptate în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestora, institutiilor si persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6);

f) redactarea rapoartelor semestriale, precum si a raportului anual de activitate, ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională si transmiterea acestora, după aprobarea lor de către consiliul regional, în maximum 30 de zile de la sfârsitul perioadei mentionate, spre informare, Consiliului National pentru Dezvoltare Regională;

g) primirea si înregistrarea mandatelor scrise privind numirea unor înlocuitori la sedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională;

h) asigurarea, între sedinte, a asistentei de specialitate presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională;

i) înregistrarea si păstrarea în conditii specifice adecvate a declaratiilor de confidentialitate si impartialitate date de membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională, conform art. 5 alin. (5);

j) primirea si distribuirea corespondentei destinate Consiliului pentru Dezvoltare Regională;

k) constituirea si păstrarea unui registru de evidentă complet privind sedintele si activitătile Consiliului pentru Dezvoltare Regională;

l) asigurarea activitătilor de registratură si arhivare a documentelor privind activitătile Consiliului pentru Dezvoltare Regională;

m) alte activităti care sunt stabilite de Consiliul pentru Dezvoltare Regională.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 14. - Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională îsi exercită atributiile cu titlu gratuit.

Art. 15. - Adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională se face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia si numai în prezenta a cel putin unui reprezentant din fiecare judet.

Art. 16. - Modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională se poate face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia si numai în prezenta a cel putin unui reprezentant din fiecare judet.

 

Presedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est,

Lucian Flaiser

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.693/2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 21 octombrie 2004, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. 3 alin. (2) lit. d), în loc de: “d) 6 posturi pentru judetele cu o populatie sub 50.000 de locuitori.” se va citi: “d) 6 posturi pentru judetele cu o populatie sub 500.000 de locuitori.”