MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 996       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 octombrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

431. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

811. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

433. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

813. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.739. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitătii si ecotoxicitătii substantelor chimice periculoase

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

32. - Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare si desfăsurare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 56 din 29 iulie 2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 2 august 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 431.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 811.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 71 din 13 august 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 24 august 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 51 cu următorul cuprins:

“51. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

«Art. 41. - (1) Pentru asigurarea stabilitătii, salariatii din Institutul National de Statistică, precum si ai directiilor regionale si judetene de statistică beneficiază de un spor de stabilitate de până la 20%, calculat la salariul de bază, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat, după cum urmează:

 

Transa de vechime

în muncă

Cota din salariul

de bază

de la 1 an la 5 ani

5%

de la 5 ani la 10 ani

10%

de la 10 ani la 20 de ani

15%

peste 20 de ani

20%

 

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteste de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit respectiva transă de vechime în institutie.»”

2. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 64 va avea următorul cuprins:

“(2) Contributia părtii române aferentă fondurilor prevăzute la alin. (1) se asigură din creditele bugetare aprobate, urmând a fi cuprinsă în bugetul de stat cu ocazia rectificării bugetare, si se utilizează conform legislatiei în domeniul finantelor publice.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 433.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 813.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitătii si ecotoxicitătii substantelor chimice periculoase

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Comitetul interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitătii si ecotoxicitătii substantelor chimice periculoase, organism consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitet.

(2) Comitetul se organizează si functionează pe lângă Ministerul Sănătătii.

(3) Comitetul actionează pe baza votului majoritătii membrilor săi.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Comitetului este de a evalua efectele pe care substantele si preparatele chimice periculoase le au asupra sănătătii populatiei si mediului.

Art. 3. - (1) În îndeplinirea activitătii sale Comitetul are următoarele atributii si responsabilităti principale:

a) sprijină politica de protectie a sănătătii populatiei si mediului, în principal aspectele interdisciplinare relevante ale acesteia, în scopul realizării măsurilor de management al riscului în domeniul substantelor si preparatelor chimice, fără a contraveni mandatului altor organisme nationale si comunitare;

b) sprijină armonizarea legislatiei nationale în domeniu cu acquisul comunitar si implementarea acesteia;

c) colaborează cu Comisia Europeană si cu Comitetul stiintific pentru riscurile asupra sănătătii si mediului din Uniunea Europeană, precum si cu alte organisme similare internationale;

d) organizează comisiile stiintifice pentru evaluarea toxicitătii si ecotoxicitătii, pe domenii de specialitate, coordonează si îndrumă activitatea acestora;

e) răspunde solicitărilor din partea organismelor guvernamentale referitoare la opinii stiintifice asupra domeniilor care depăsesc competenta unui singur comitet stiintific;

f) coordonează activitatea de instruire, pregătire si perfectionare a pregătirii profesionale a personalului implicat în realizarea activitătii de evaluare a riscului pe care îl prezintă substantele si preparatele chimice periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu;

g) sesizează organismele guvernamentale asupra actiunilor ce trebuie întreprinse cu privire la problemele specifice sau urgente, care sunt considerate că ar putea implica un risc actual sau potential pentru sănătatea populatiei si pentru mediu;

h) furnizează date si informatii privind riscul pe care îl prezintă substantele si preparatele chimice periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu, la cererea agentilor economici sau a autoritătilor publice cu atributii în domeniu;

i) acordă asistentă tehnică, la cererea organismelor si organizatiilor implicate în solutionarea problemelor privind sănătatea populatiei si mediul, în relatie cu substantele chimice periculoase;

j) participă la realizarea procedurii de colectare a datelor si informatiilor privind estimarea riscului substantelor si preparatelor chimice periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu;

k) participă la stabilirea principiilor de evaluare a riscului pe care îl reprezintă substantele chimice periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu;

l) participă la stabilirea concentratiei maxime admise pentru substantele chimice periculoase, în scopul prevenirii afectării sănătătii populatiei si mediului;

m) solicită si primeste, în termen limită, orice tip de date si informatii de la organismele si organizatiile implicate în solutionarea problemelor privind sănătatea populatiei si mediul.

(2) Comitetul îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin ordin al ministrului sănătătii, cu avizul ministerelor ce îl compun, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituit.

Art. 4. - (1) Comitetul se compune din 7 membri, respectiv câte un reprezentant desemnat al următoarelor ministere:

a) Ministerul Sănătătii;

b) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;

c) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

d) Ministerul Economiei si Comertului, prin Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase;

e) Ministerul Administratiei si Internelor;

f) Ministerul Apărării Nationale;

g) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Comitetul are următoarea structură:

a) presedintele, care este o persoană desemnată pentru o perioadă de 3 ani, prin ordin al ministrului sănătătii, la nivel de secretar de stat;

b) 2 vicepresedinti desemnati pe o perioadă de un an, respectând principiul rotatiei;

c) membri, la nivel de director general sau director, desemnati pentru o perioadă de 3 ani de ministerele prevăzute la alin. (1).

(3) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Comitetul va elabora un regulament propriu de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, cu avizul ministerelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - (1) Presedintele Comitetului si/sau oricare dintre membrii acestuia pot invita, în functie de ordinea de zi a reuniunii, specialisti în domeniu din cadrul ministerelor reprezentate în Comitet sau reprezentanti ai altor autorităti ori organizatii cu atributii în domeniul substantelor si preparatelor chimice periculoase.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot participa la lucrările Comitetului, sectiunilor sau grupurilor de lucru cu rol consultativ.

Art. 6. - (1) Membrii Comitetului îsi exercită activitatea în cadrul acestuia pe o perioadă de 3 ani, după care mandatul poate fi reînnoit cel mult o singură dată.

(2) Mandatul membrilor se poate încheia, la expirarea duratei acestuia, prin demisie sau deces ori dacă ministerul de resort a dispus înlocuirea si a aprobat nominalizarea altei persoane pe durata mandatului restant.

Art. 7. - (1) Comitetul organizează comisii stiintifice pe domenii, în componenta cărora trebuie să fie cel putin un expert, specialist la nivel înalt în toxicologie si/sau ecotoxicologie, desemnat de fiecare minister.

(2) Comisiile stiintifice sunt conduse de un membru al Comitetului, care raportează activitatea acestora presedintelui Comitetului.

(3) Comisiile stiintifice se întrunesc, la solicitarea Comitetului, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, pentru examinarea si dezbaterea unor probleme din domeniul substantelor si preparatelor chimice periculoase, si prezintă avizele stiintifice la solicitarea Comitetului.

(4) Comisiile stiintifice au rol consultativ si formulează, la solicitarea Comitetului, opinii stiintifice referitoare la:

a) examinarea toxicitătii si ecotoxicitătii substantelor si preparatelor chimice periculoase a căror utilizare poate determina aparitia unor efecte nefavorabile asupra sănătătii populatiei si mediului, luând în considerare cunostintele stiintifice si datele testelor referitoare la toxicitatea si ecotoxicitatea acestora, la utilizarea si cantitătile utilizate, precum si evaluarea nivelurilor de expunere;

b) validarea metodelor noi în toxicologie si ecotoxicologie, cu privire la examinarea efectelor toxice ale substantelor si preparatelor chimice periculoase asupra sănătătii populatiei si mediului;

c) validarea metodelor noi în toxicologie si ecotoxicologie, cu privire la examinarea căilor de transfer si la procesele prin care substantele si preparatele chimice periculoase se concentrează în mediu, astfel încât să poată afecta sănătatea populatiei;

d) validarea metodelor noi în toxic logie si ecotoxicologie, cu privire la examinarea efectelor toxice si a daunelor cauzate de substantele si preparatele chimice periculoase în diferiti factori de mediu;

e) validarea metodelor noi în toxicologie si ecotoxicologie, cu privire la evaluarea validitătii si aplicabilitătii metodelor noi de determinare a toxicitătii si ecotoxicitătii substantelor si preparatelor chimice periculoase asupra sănătătii populatiei si mediului.

(5) Organizarea si functionarea comisiilor stiintifice prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului, elaborat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3).

Art. 8. - (1) Comitetul asistă organismele guvernamentale la identificarea în stadiu timpuriu sau actual a divergentelor dintre propriile opinii stiintifice si cele ale organismelor externe care îndeplinesc atributii similare, încercând evitarea, solutionarea sau clarificarea acestora.

(2) Atunci când există divergente de ordin stiintific cu un organism din cadrul Comunitătii Europene, Comitetul cooperează cu acesta în vederea solutionării divergentei sau prezintă Comisiei Europene un document comun în vederea clarificării problemelor de contencios stiintific, identificând incertitudinile relevante ale datelor. Documentul va fi disponibil public.

Art. 9. - (1) Pe lângă Comitet functionează un secretariat, responsabil de furnizarea suportului stiintific si administrativ necesar functionării Comitetului, respectând regulile de procedură.

(2) Secretariatul asigură coordonarea tehnică si stiintifică a activitătilor desfăsurate în cadrul Comitetului si, atunci când este necesar, coordonarea activitătilor cu organisme similare din cadrul comunitătii internationale. (3) Ministerul Sănătătii asigură serviciile de secretariat ale Comitetului si ale comisiilor stiintifice.

Art. 10. - Comitetul si comisiile stiintifice îsi desfăsoară activitatea cu respectarea principiilor independentei, transparentei si confidentialitătii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.739.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulilor de organizare si desfăsurare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 30 septembrie 2004, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulile de organizare si desfăsurare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de învătământ si admitere si Secretariatul general vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 32.

 

ANEXĂ

 

REGULI

de organizare si desfăsurare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiarcontabil pentru accesul la stagiu se organizează de Camera Auditorilor Financiari din România, prin Departamentul de învătământ si admitere.

Art. 2. - Camera Auditorilor Financiari din România va publica tematica si bibliografia cu cel putin 30 de zile înainte de data sustinerii testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu. Anuntul privind organizarea testului se publică pe site-ul Camerei si în cel putin două cotidiene de circulatie natională si cuprinde locul, data si ora de desfăsurare, locul si perioada în care vor avea loc înscrierile, precum si alte informatii suplimentare.

Art. 3. - Pentru înscriere fiecare candidat va depune un dosar care va contine următoarele documente:

- cerere-model (conform anexei nr. 2);

- copie a documentului de achitare a taxei de înscriere;

- copie de pe diploma de licentă;

- copie de pe cartea de muncă si adeverintă, acolo unde este cazul, care să ateste experienta în domeniul financiarcontabil, sau copie de pe actul care atestă detinerea calitătii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare economice;

- copie de pe actul de identitate;

- cazier juridic în perioada de valabilitate;

- 3 fotografii tip buletin.

Art. 4. - Tariful de examinare pentru accesul la stagiu este de 1.500.000 lei.

Art. 5. - Disciplinele testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu sunt cele prevăzute în programa analitică. Programa analitică si bibliografia sunt prevăzute în anexa nr. 1. Această anexă se publică si pe site-ul www.cafr.ro .

Art. 6. - Subiectele pentru testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu sunt stabilite de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România.

Art. 7. - Desfăsurarea testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu:

a) probele pentru testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor fi sustinute prin completarea unui test-grilă;

b) accesul în sala de examinare se face pe baza legitimatiei emise de Camera Auditorilor Financiari din România si a actului de identitate, potrivit listelor cuprinzând candidatii repartizati pe săli;

c) lucrările candidatilor sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret, numele, prenumele si numărul de legitimatie ale fiecărui candidat se vor înscrie în coltul negru al lucrării, care se va sigila la predarea acesteia;

d) pentru completarea testului-grilă fiecare candidat va primi, “mpreună cu acesta, câte un set de subiecte de la Comisia centrală de examinare, împreună cu hârtia pentru ciornă;

e) timpul completării testului-grilă este de 3 ore.

Art. 8. - Rezultatele testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu:

a) verificarea testelor-grilă se va face sub supravegherea Comisiei centrale de examinare, formată din membri ai Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România;

b) pe baza punctajelor obtinute, Comisia centrală de examinare va întocmi procesul-verbal de stabilire a rezultatelor testului de acces la stagiu;

c) afisarea rezultatelor se va efectua la locul de desfăsurare a testului;

d) rezultatul afisat de Comisia centrală de examinare se poate contesta în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la data afisării. Contestatiile se depun la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România;

e) solutionarea contestatiilor va fi făcută de o comisie formată din membri ai Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, altii decât cei din Comisia centrală de examinare. Comisia va reexamina testele si va comunica rezultatele celor în cauză, în termen de 96 de ore (4 zile lucrătoare) de la depunerea contestatiilor;

f) candidatii care au realizat minimum 70 de puncte sunt declarati admisi. Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor urma procedurile de înscriere stabilite prin Normele privind activitătile desfăsurate în perioada stagiului de către stagiarii în activitatea de audit.

Art. 9. - În vederea înscrierii la stagiu, candidatii admisi pot depune dosarul pentru înscriere după 48 de ore de la afisarea rezultatelor testului.

Art. 10. - Candidatii declarati admisi pot solicita înscrierea ca stagiar în activitatea de audit financiar, în termen de maximum un an de la data afisării rezultatelor obtinute la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil.

Art. 11. - Alineatul (6) al articolului 3 din anexa la Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 20/2003 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 4 aprilie 2003, se modifică corespunzător prevederilor art. 10.

 

ANEXA Nr. 1

la reguli

 

PROGRAMA ANALITICĂ SI BIBLIOGRAFIA

pentru testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

 

I. Contabilitatea financiară: reglementări nationale si internationale

1. Reglementările contabile nationale, în conformitate cu Directiva a IV-a a Comunitătii Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

- Reglementări privind contabilitatea si situatiile financiare ale societătilor comerciale:

- Normalizare si reglementare în contabilitate; Legea contabilitătii si cadrul contabil general

- Standardele si reglementările contabile

- Recunoasterea contabilă a activelor si pasivelor, cheltuielilor, a tranzactiilor si evenimentelor

- Contabilitatea de angajament si contabilitatea de trezorerie

- Evaluarea în contabilitate; bazele si formele evaluării; evaluarea initială si ulterioară; valoarea contabilă la închiderea perioadei

- Contabilizarea operatiilor ciclului de exploatare

- Contabilizarea operatiilor ciclului de investitii

- Contabilizarea operatiilor ciclului de finantare

- Lucrările de închidere a exercitiului financiar

- Situatiile financiare în viziunea normelor contabile internationale

2. Contabilitatea si gestiunea trezoreriei

- Contabilitatea activelor si pasivelor de trezorerie - Gestiunea trezoreriei societătii comerciale; bugetul de trezorerie; gestiunea riscurilor financiare

- Analiza statică a trezoreriei pe baza indicatorilor echilibrului financiar si pe baza ratelor de lichidităti

- Analiza dinamică a trezoreriei pe baza indicatorilor de flux si a tablourilor de flux

3. Contabilitatea de gestiune

- Cadrul teoretic si organizatoric al contabilitătii de gestiune

- Notiunea, continutul si clasificarea costurilor

- Organizarea contabilitătii de gestiune si a calculatiei costurilor

- Metode si procedee de calculatie a costurilor

- Sisteme de calculatie a costurilor (calculatia costurilor integrale, costurilor partiale, costurilor pe activităti, costurilor-tintă)

- Bugetarea costurilor

4. Contabilitatea dizolvării si lichidării societătilor comerciale

- Cadrul juridic al dizolvării si lichidării

- Contabilitatea operatiilor privind retragerea sau excluderea unor asociati

- Contabilitatea operatiilor de lichidare a societătilor comerciale

5. Contabilitatea societătilor comerciale multinationale

- Grupurile multinationale, tipologii

- Contabilitatea la nivelul grupurilor de societăti, reglementări contabile privind conturile consolidate

- Metodologia si practica întocmirii conturilor consolidate

- Prezentarea situatiilor financiare consolidate

II. Finante si fiscalitate

1. Gestiunea financiară a întreprinderii

- Organizarea afacerilor si rolul finantelor corporative

- Analiza echilibrului financiar al întreprinderii

- Analiza rezultatelor întreprinderii

- Analiza fluxurilor financiare

- Diagnosticul financiar al rentabilitătii si al riscului

- Sistemul ratelor financiare

- Necesităti de finantare ale activitătii întreprinderii

- Deciziile financiare privind restructurarea întreprinderii

- Previziunea trezoreriei

- Gestiunea ciclului de exploatare, gestiunea stocurilor

- Gestiunea clientilor

- Necesităti de finantare ale ciclului de exploatare

- Finantarea ciclului de exploatare

- Costul creditelor pe termen scurt

- Finantarea pe termen lung

- Finantarea activitătii privind personalul firmei

- Finantarea cercetării stiintifice, a protectiei si refacerii mediului

2. Investitii directe si finantarea lor

- Notiunea de investitii si clasificarea lor

- Problematica proceselor de consum, economisire, investire

- Performanta întreprinderii si sustenabilitatea proiectelor de investitii

- Politica de dividend si influenta ei asupra valorii întreprinderii

3. Fiscalitate

- Sistemul fiscal

- Obligatia si creanta fiscală

- Aparatul fiscal; structura, sarcini, atributii

- Taxa pe valoarea adăugată

- Taxele vamale

- Accizele

- Impozitul pe profit

- Impozitul pe venitul global

- Taxele de timbru

- Impozite si taxe locale

III. Auditul financiar

- Rolul legislatiei si reglementările în vigoare în auditul situatiilor financiare

- Cadrul general al standardelor de audit

- Obiective si principii generale ce guvernează un audit al situatiilor financiare

- Auditul sistemelor informatice

IV. Drept comercial

1. Organizarea si desfăsurarea activitătii economice de către persoane fizice; comerciantul persoană fizică

- Conditii legale pentru dobândirea calitătii de comerciant

- Activitatea desfăsurată de comerciantul persoană fizică

- Statutul juridic al comerciantului

2. Fondul de comert

- Elementele fondului de comert-corporale si incorporale

- Operatiuni asupra fondului de comert

3. Societătile comerciale

- Formele societătilor comerciale; particularităti

- Contractul de societate: conditii generale; conditii speciale de validitate; aportul la capitalul social; capitalul social; participarea la profit si pierdere; raportul dintre profit si dividende; împărtirea profitului si suportarea pierderilor

- Constituirea societătilor comerciale. Actul constitutiv;

continutul actului constitutiv; aspecte specifice privind actul constitutiv si constituirea societătilor pe actiuni prin subscriptie publică; raportul de expertiză privind evaluarea aporturilor în natură, avantajele acordate membrilor fondatori; atributiile adunării constitutive; răspunderea fondatorilor si primilor administratori.

Înmatricularea societătilor; filialele si sediile secundare ale societătilor comerciale

- Functionarea societătilor comerciale. Reguli generale privind functionarea societătilor comerciale; patrimoniul societătii comerciale; organizarea societătii comerciale; obligatiile fiscale ale societătii comerciale; raporturile societătii comerciale; functionarea societătii comerciale în nume colectiv; răspunderea asociatilor în societătile comerciale în comandită simplă; functionarea societătilor comerciale pe actiuni; actiunile; obligatiunile; adunările generale ale actionarilor; administrarea societătilor comerciale pe actiuni; auditul financiar; auditul intern si cenzorii; functionarea societătilor comerciale cu răspundere limitată; modificarea societătilor comerciale; modificarea capitalului social

- Fuziunea, dizolvarea si divizarea societătilor comerciale; cauze comune de dizolvare a societătilor comerciale; cauze speciale de dizolvare a societătilor comerciale în functie de fiecare formă de societate comercială reglementată de lege; fuziunea si divizarea societătilor comerciale; transmisiunea patrimoniului; procedura de fuziune si de divizare

- Lichidarea societătilor comerciale. Aspecte comune lichidării pentru toate formele de societăti comerciale; drepturile si obligatiile lichidatorilor; operatiunile specifice procedurii de lichidare.

 

BIBLIOGRAFIE

 

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

- Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării si lichidării judiciare, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent

- Legea nr. 58/1998 - Legea bancară, cu modificările si completările ulterioare

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului României nr. 983/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare su functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificările si completările ulterioare

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificările ulterioare

- Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 70/2004

- Standardele Internationale de Contabilitate – Editura Economică, 2001

- Norme minimale de audit - Editura Economică, 2001

- Audit financiar 2000. Standarde. Codul privind conduita etică si profesională - Editura Economică, 2000

- A. Isfănescu, V. Robu, C. Vasilescu - Analiza economicofinanciar ă - Editura Economică, 2002

- Ana Morariu - Contabilitate si gestiune fiscală – Editura Mărgăritar, 2002

- Ana Stoian, Eugen Turlea - Auditul financiar-contabil - Editura Economică, 2000

- Camelia Dobroteanu, Laurentiu Dobroteanu - Audit - concepte si practici - Editura Economică, 2002

- Călin Oprea (coordonator) - Contabilitatea de gestiune - Editura Tribuna Economică, 2000

- G. Vintilă, M. Călin, M. Vintilă - Fiscalitate – Editura Economică, 2002

- I. Stancu - Finante. Piete financiare si gestiunea portofoliului. Investitii reale si finantarea lor. Analiza si gestiunea întreprinderii - Editura Economică, 2002

- Iulian Văcărel si colectiv - Finante publice – Editura didactică si pedagogică, 2003

- Iuliana Tugui - Contabilitatea fluxurilor de trezorerie - Editura Economică, 2002

- K. Ebbeken, L. Possler, Mihai Ristea - Calculatia si managementul costurilor - Editura Terra, 2000

- Liliana Malciu - Contabilitate aprofundată – Editura Economică, 2000

- Mihai Ristea - Metode si politici contabile de întreprindere - Tribuna Economică, 2001

- Mihai Ristea, C. Dumitru - Contabilitate financiară - Editura Mărgăritar, 2003

- Mihai Ristea, C. G. Dumitru, C. Ionas – Contabilitatea întreprinderilor - Editura Mărgăritar, 2001

- Nicolae Feleagă - Sisteme contabile comparate – Editura Economică, 2000

- Nicolae Feleagă, Ion Ionascu - Tratat de contabilitate financiară - Editura Economică, 1999

- Nicolae Feleagă, Liliana Malciu - Politici si optiuni contabile - Editura Economică, 2002

- Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica - Drept comercial - Editura All Beck, 2004

- Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica - Drept comercial pentru învătământul economic – Editura Universitară, 2004

- Stanciu D. Cărpenaru - Drept comercial - Editura All Beck, 2002

- Stefan Crăciun - Auditul financiar si auditul intern - Editura Economică, 2004.

 

ANEXA Nr. 2

la reguli

 

CERERE-MODEL

de înscriere la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

 

Subsemnatul/Subsemnata ................................................................................................................................., născut/născută la data de ..................................................., în comuna (orasul)  .................................................................., cu domiciliul în localitatea ....................................., str. ................................ nr. .........., bl. ......., sc. ........, et. ........, ap. ......, judetul/sectorul .................................., legitimat cu buletinul/cartea de identitate/pasaportul seria ................ nr. .............., eliberat de ......................................... la data de ................................, cod numeric personal (CNP) ............................, telefon: acasă ..................... serviciu ....................... mobil ..................................., solicit înscrierea la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.

Anexez:

- copie de pe diploma de licentă;

- copie de pe cartea de muncă;

- adeverintă care să ateste experienta în domeniul financiar-contabil;

- copie de pe actul care atestă detinerea calitătii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare economice, dacă este cazul;

- copie de pe actul de identitate;

- cazier judiciar în perioada de valabilitate;

- 3 fotografii tip buletin;

- copie de pe documentul de achitare a taxei de înscriere de 1.500.000 lei, prin virament în contul RO51 RNCB 5055 0000 3592 0001 deschis la B.C.R. Sucursala Libertătii.

.............................                                           .....................................

(data)                                                               (semnătura)