MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 805         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.309. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

528. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru împuternicirea personalului din aparatul propriu si structurile subordonate ca responsabil cu controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

 

596. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind definirea, modalitătile de desemnare si stabilirea centrelor de interventie pe piata cerealelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 35 alin. (4) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, persoană juridică română de interes public national în sectorul îmbunătătirilor funciare, cu sediul central în municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Sistemele de îmbunătătiri funciare, proprietate publică si privată a statului, declarate de utilitate publică, prevăzute în anexa nr. 2, trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si din concesionarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. în administrarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.309.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare are statut de regie autonomă, este persoană juridică română de interes public national în sectorul îmbunătătirilor funciare si functionează sub autoritatea

Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare minister, pe bază de gestiune economică si autonomie financiară.

Art. 2. - Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, denumită în continuare Administratie, este înfiintată potrivit art. 35 alin. (1) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 prin reorganizarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale si ale prezentului regulament.

Art. 3. - Sediul Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare este în municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4, clădire P+2 cu terenul aferent, prin preluarea prin protocol de predare-primire de la Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

 

CAPITOLUL II

Scopul, obiectul de activitate si atributiile

 

Art. 4. - Administratia aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătătirilor funciare stabilite de Legea nr. 138/2004, gestionează eficient resursele proprii si pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora si totodată asigură integritatea si functionarea durabilă a amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa, contractează cu terti furnizori achizitia de bunuri si servicii, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii.

Art. 5. - Administratia desfăsoară următoarele activităti:

a) administrează, exploatează, întretine si repară amenajările de îmbunătătiri funciare din domeniul public si privat al statului declarate de utilitate publică prin contractarea executării de servicii de îmbunătătiri funciare si servicii conexe cu Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., prin negociere cu o singură sursă, potrivit Legii nr. 138/2004. În cazul în care Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. nu poate executa aceste servicii, Administratia va atribui contractele de prestări de servicii unor terti furnizori, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii.

Lista amenajărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul public si privat al statului, declarate de utilitate publică, este prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre;

b) realizează investitii privind reabilitarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente si constructia de noi amenajări, finantate integral sau partial de la bugetul de stat;

c) desfăsoară activităti de informare si instruire în domeniul îmbunătătirilor funciare;

d) realizează si asigură functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitătilor de îmbunătătiri funciare;

e) organizează, realizează si tine la zi cadastrul de îmbunătătiri funciare;

f) prestează servicii de îmbunătătiri funciare către organizatii, federatii si alti detinători de teren, pe bază de tarife în conformitate cu prevederile legii;

g) desfăsoară alte activităti de interes public prevăzute de lege.

Art. 6. - Pentru realizarea obiectului său de activitate Administratia are următoarele atributii:

a) întocmeste si pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică;

b) elaborează bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru exercitiul financiar următor;

c) inventariază anual amenajările de irigatii functionale;

d) propune ministerului trecerea în conservare a amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

e) stabileste tarife pentru servicii de îmbunătătiri funciare;

f) elaborează studii, proiecte, programe si propuneri anuale pentru investitii în reabilitatea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente sau execută noi amenajări si supraveghează realizarea acestor lucrări de investitii;

g) urmăreste impactul asupra mediului înconjurător al activitătilor de îmbunătătiri funciare si ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislatia protectiei mediului;

h) asigură paza si protectia infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare pe care le administrează, exploatează, întretine si repară;

i) urmăreste permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrare;

j) desfăsoară actiuni de prevenire si protectie a amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa fată de actiunea factorilor de risc si a calamitătilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;

k) pregăteste si pune în aplicare planurile de actiune în cazuri de urgentă;

l) emite avize tehnice pentru instalatiile care se amplasează si constructiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătătiri funciare din administrarea sa;

m) obtine, reactualizează si modifică autorizatia de gospodărire a apelor, autorizatia de mediu, autorizatia de functionare în conditii de sigurantă a barajelor si a altor constructii care se supun urmăririi speciale în exploatare;

n) asigură expertize si consultantă de specialitate;

o) elaborează si finantează planul propriu de cercetare, proiectare si informatică;

p) coordonează si îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate a exploatării, întretinerii si reparatiilor amenajărilor de îmbunătătiri funciare, efectuat de sucursalele teritoriale;

q) avizează documentatiile tehnice, contractează si finantează lucrările de investitii si de reparatii si verifică derularea si receptionarea lucrărilor potrivit legii;

r) elaborează studiile privind necesarul fortei de muncă pe structuri de personal, pregătirea si perfectionarea întregului personal, selectarea si promovarea acestuia în cadrul unitătilor din subordine;

s) organizează si aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv si evidenta angajamentelor conform legii, efectuează analize economice si tehnice asupra organizării si desfăsurării activitătilor;

s) urmăreste derularea si receptia lucrărilor contractate cu terti furnizori;

t) valorifică materialul lemnos rezultat în urma lucrărilor de întretinere si regenerare a plantatiilor de combatere a eroziunii solului executate cu terti si valorifică fânul rezultat din cosirea vegetatiei de pe canale, diguri, baraje si zonele de protectie a lucrărilor de îmbunătătiri funciare executate cu terti;

t) valorifică mijloacele fixe scoase din functiune, cu respectarea legislatiei în vigoare;

u) prestează servicii de alimentare cu apă si energie electrică a unor localităti, de alimentare cu apă a amenajărilor piscicole, a unor obiective industriale si pentru protectia lacurilor de acumulare împotriva colmatării, în conformitate cu prevederile legale;

v) stabileste cheltuielile de functionare ale aparatului propriu din centrala Administratiei, care se acoperă prin încasarea lunară de la sucursalele teritoriale a unei cote suportate de acestea din cheltuielile generale, proportional cu veniturile din subventii, tarife sau alte venituri;

w) organizează si coordonează activitatea de solutionare legală a petitiilor adresate conducerii ministerului si transmise spre solutionare Administratiei sau direct acesteia, în conditiile legii;

x) organizează, coordonează si asigură accesul liber si neîngrădit la informatii de interes public asupra activitătii proprii, prin personalul responsabil de relatia cu massmedia, în conditiile si cu respectarea procedurilor prevăzute de lege;

y) organizează, coordonează si asigură activitatea de protectie a informatiilor clasificate si a surselor confidentiale ce asigură acest tip de informatii, în conditiile si cu respectarea prevederilor legale.

Art. 7. - Pentru realizarea atributiilor sale Administratia poate încheia contracte cu terti în vederea elaborării de studii, prestarea de servicii de cercetare, proiectare, lucrări de constructii, întretinere, exploatare, reparatii, precum si paza amenajărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul public si privat. De asemenea, Administratia poate încheia contracte cu terti si pentru livrarea sau închirierea echipamentului necesar desfăsurării activitătilor sale, închirierea echipamentelor de interventie pentru a face fată situatiilor de urgentă, cu respectarea legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 8. - Valoarea initială a patrimoniului Administratiei, preluat prin protocol de predare-preluare de la Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. si stabilit pe baza datelor din ultima balantă de verificare, este:

a) patrimoniul public al statului - 3.668,6 miliarde lei;

b) patrimoniul privat al statului - 1.366,1 miliarde lei.

Art. 9. - Predarea-preluarea patrimoniului se face prin protocol încheiat între Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. si Administratie, în termen de 90 de zile de la data înfiintării Administratiei, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, denumit în continuare ministru.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

Art. 10. - Administratia este condusă de un consiliu de administratie ai cărui membri sunt numiti prin ordin al ministrului si care îsi desfăsoară activitatea potrivit prezentului regulament de organizare si functionare.

Art. 11. - (1) Consiliul de administratie este compus din 7 membri, dintre care:

a) 2 specialisti din cadrul ministerului, care răspund de sectorul îmbunătătirilor funciare;

b) unul desemnat de ministrul finantelor publice;

c) unul desemnat de autoritatea centrală pentru gospodărirea apelor;

d) 3 specialisti recunoscuti pe plan national în domeniul îmbunătătirilor funciare.

(2) Membrii consiliului de administratie nu sunt salariati ai Administratiei.

(3) Consiliul de administratie îsi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.

(4) Presedintele consiliului de administratie este desemnat prin ordin al ministrului din rândul membrilor acestuia.

Art. 12. - (1) Membrii consiliului de administratie se numesc, la propunerea autoritătilor din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, cu exceptia celor nominalizati de minister, care vor fi membri ai consiliului de administratie pe perioada cât detin functia din minister.

(2) Membrii consiliului de administratie si secretarul acestuia vor primi o indemnizatie de sedintă, care se plăteste din bugetul Administratiei. Cuantumul indemnizatiei de sedintă se aprobă prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de administratie, si va fi de până la 20% din salariul directorului general.

Art. 13. - Consiliul de administratie îndeplineste următoarele atributii:

a) prezintă un raport trimestrial si anual către ministru privind activitătile si performantele Administratiei;

b) aprobă proiectul situatiilor financiare anuale ale Administratiei după analiza raportului directorului general si îl supune aprobării ministrului;

c) aprobă proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, al programului de activitate pentru exercitiul financiar următor si al indicatorilor anuali de performantă ai Administratiei, pentru a fi înaintate spre aprobare ministerului;

d) aprobă numirea directorilor executivi si a directorilor sucursalelor teritoriale ale Administratiei, la propunerea directorului general;

e) aprobă, la propunerea directorului general, structura organizatorică si statul de functii ale Administratiei, precum si ale sucursalelor teritoriale;

f) aprobă propunerile de tarife si structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigatii, precum si pentru alte servicii de îmbunătătiri funciare;

g) urmăreste continuu si analizează performantele financiare si de functionare ale Administratiei;

h) aprobă, la propunerea directorului general, distribuirea excedentului provenit din veniturile proprii către investitii de capital si de alte fonduri;

i) asigură organizarea contabilitătii separat cu privire la veniturile proprii si la subventiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum si cu privire la activitatea de irigatii si separat cu privire la alte activităti de îmbunătătiri funciare;

j) aprobă distribuirea pe sucursale teritoriale si activităti a subventiilor de la bugetul de stat prevăzute în bugetul ministerului, la propunerea directorului general;

k) aprobă regulamentele interne de functionare a Administratiei;

l) aprobă planurile de interventie în caz de urgentă sau de accidente la constructiile hidrotehnice aflate în administrarea sa;

m) aprobă obiectivele de investitii finantate din veniturile proprii ale Administratiei, credite sau fonduri publice ori, după caz, propune obiective de investitii a căror aprobare este de competenta altor organe ale administratiei publice centrale;

n) aprobă contractarea de credite interne si externe potrivit reglementărilor în vigoare;

o) aprobă programele de activitate anuale si multianuale privind investitiile, exploatarea, întretinerea si reparatiile lucrărilor de îmbunătătiri funciare;

p) propune proiecte de investitii pentru realizarea de noi amenajări de îmbunătătiri funciare sau executarea de lucrări la amenajările existente care vor fi prezentate ministerului spre aprobare;

q) aprobă lista specialistilor împuterniciti pentru constatarea încălcării prevederilor prezentului regulament si aplicării sanctiunilor;

r) stabileste prerogativele directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă;

s) aprobă închirierea bunurilor din domeniul privat al statului, apartinând patrimoniului Administratiei;

s) aprobă orice altă măsură necesară desfăsurării activitătii Administratiei, cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli;

t) poate conferi directorului general orice altă atributie necesară îndeplinirii obiectului de activitate al Administratiei.

Art. 14. - (1) Ministrul poate demite un membru al consiliului de administratie în următoarele situatii:

a) absentează nejustificat la 3 sedinte ale consiliului de administratie pe parcursul unui an;

b) desfăsoară activităti concurente, este implicat în interes personal într-o achizitie publică organizată de Administratie sau în orice alte activităti ce conduc la un conflict de interese real sau potential;

c) este condamnat pentru săvârsirea de infractiuni;

d) pentru alte motive, la propunerea presedintelui consiliului de administratie.

(2) Consiliul de administratie poate conferi, la propunerea directorului general, prerogative de reprezentare a Administratiei directorilor sucursalelor teritoriale, atributii de serviciu în vederea îndeplinirii obiectului de activitate si atributii de serviciu si, de asemenea, poate recurge la experti pentru studiul si rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe.

Art. 15. - (1) Consiliul de administratie se va întruni în sedinte cel putin o dată pe lună. Sedintele consiliului de administratie vor fi revocate de presedinte.

(2) Consiliul de administratie ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor, adoptă propriile reguli de procedură, iar dezbaterile sedintelor consiliului de administratie se consemnează în procese-verbale de sedintă.

(3) La sedintele consiliului de administratie este invitat si participă si directorul general al Administratiei.

Art. 16. - Consiliul de sucursală se constituie în scopul supravegherii activitătii sucursalei teritoriale si emite recomandări consiliului de administratie privind îmbunătătirea activitătii.

Art. 17. - (1) Numirea consiliului de sucursală se face prin ordin al ministrului, în baza propunerilor directorului executiv al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală.

(2) Revocarea unui membru al consiliului de sucursală se face prin ordin al ministrului.

Art. 18. - (1) Consiliul de sucursală este compus din 5 membri, dintre care:

a) un reprezentant al federatiei de pe teritoriul sucursalei;

b) 2 reprezentanti ai organizatiilor de pe teritoriul sucursalei;

c) un specialist în îmbunătătiri funciare, recunoscut pe plan local;

d) un fermier reprezentativ din teritoriul deservit de sucursală.

(2) Presedintele consiliului de sucursală este reprezentantul federatiei.

(3) Nu pot avea calitatea de membru în consiliul de sucursală salariatii Administratiei.

(4) Membrii consiliului de sucursală nu sunt remunerati.

Art. 19. - (1) Sedintele consiliului de sucursală se tin trimestrial din initiativa presedintelui acestuia.

(2) Sedintele se consemnează într-un proces-verbal de către secretarul consiliului de sucursală.

(3) La sedintele consiliului de sucursală este invitat si participă si directorul sucursalei.

Art. 20. - Atributiile consiliului de sucursală sunt următoarele:

a) să verifice respectarea si aplicarea normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor de îmbunătătiri funciare;

b) să sesizeze si să recomande directorului sucursalei teritoriale propuneri de îmbunătătire a activitătii sucursalei;

c) să întocmească un raport asupra activitătii sucursalei teritoriale si să îl înainteze consiliului de administratie spre analiză;

d) să analizeze bugetul transmis de Administratie sucursalei teritoriale, să facă propuneri si observatii cu privire la acesta;

e) să facă propuneri de îmbunătătire a calitătii lucrărilor de întretinere si reparatii executate de terti;

f) să analizeze si să propună îmbunătătirea activitătii de exploatare în amenajările de irigatii;

g) să propună directorului sucursalei teritoriale măsuri de economisire a apei si a energiei electrice necesare irigatiilor.

Art. 21. - Activitatea curentă a Administratiei este condusă de un director general.

Art. 22. - Directorul general este propus de consiliul de administratie si numit prin ordin al ministrului pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Salariul directorului general se stabileste prin ordin al ministrului, cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei.

Art. 23. - Directorul general asigură conducerea generală a activitătilor curente ale Administratiei, potrivit prevederilor prezentului regulament si prerogativelor conferite de consiliul de administratie.

Art. 24. - Directorul general al Administratiei îndeplineste următoarele atributii:

a) propune structura organizatorică si statul de functii ale Administratiei si le supune spre aprobare consiliului de administratie;

b) întocmeste raportul anual de activitate si, la solicitarea consiliului de administratie, situatiile financiare ale Administratiei pentru anul în curs, precum si proiectul programului de activităti si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul următor;

c) elaborează propuneri de distribuire a excedentului provenit din veniturile proprii către investitii de capital si alte fonduri, pe care le supune spre aprobare consiliului de administratie;

d) analizează, împreună cu directorii executivi, performanta economică a sucursalelor si încadrarea acestora în bugetul de venituri si cheltuieli, raportează consiliului de administratie modul de îndeplinire a

indicatorilor de performantă si stabileste actiunile ce se vor întreprinde;

e) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu organizatiile sindicale sau, în absenta acestora, cu reprezentantii salariatilor;

f) angajează si concediază personalul si încheie contracte individuale de muncă cu aprobarea consiliului de administratie;

g) încheie acte juridice în numele Administratiei, potrivit delegării acordate de consiliul de administratie;

h) reprezintă Administratia în relatiile cu tertii, în limitele delegării acordate de consiliul de administratie;

i) asigură îndeplinirea obiectivelor si criteriilor de performantă stabilite împreună cu consiliul de administratie;

j) deleagă directorilor sucursalelor teritoriale atributiile privind angajarea si concedierea personalului, cu exceptia personalului de conducere;

k) îndeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie sau prevăzute de lege.

Art. 25. - Activitatea sucursalelor teritoriale ale Administratiei este condusă de directori. Numirea directorilor de sucursală se face de către consiliul de administratie la propunerea directorului general.

Art. 26. - (1) Administratia are în structura sa o unitate centrală si sucursale teritoriale, fără personalitate juridică, cu gestiune economico-financiară, care tin evidenta contabilă la nivel de balantă de verificare. Numărul sucursalelor teritoriale este de 16.

(2) Structura organizatorică, statele de functii, sarcinile si atributiile compartimentelor functionale ale centralei si sucursalelor teritoriale se aprobă de către consiliul de administratie, la propunerea directorului general.

(3) Denumirea si sediul sucursalelor teritoriale ale Administratiei vor fi aprobate prin ordin al ministrului.

Art. 27. - Sucursalele teritoriale ale Administratiei exercită la nivel local atributiile acesteia, în conformitate cu prevederile legale, în următoarele limite:

a) nu promovează documentatii pentru obtinerea de subventii de la bugetul de stat;

b) nu efectuează direct vărsăminte privind impozitul pe profit;

c) nu pot angaja credite bancare decât prin intermediul Administratiei;

d) nu încheie în nume propriu contracte comerciale externe si nu efectuează direct operatiuni de comert exterior si activităti de cooperare internatională;

e) nu se pot asocia cu alti agenti economici decât cu aprobarea Administratiei;

f) furnizează informatii si solicită aprobări de la autoritătile locale numai în limita competentelor acordate.

Art. 28. - Atributiile directorului de sucursală sunt:

a) asigură respectarea legislatiei muncii în raporturile dintre sucursala teritorială si salariati;

b) răspunde de organizarea si tinerea contabilitătii, de întocmirea balantei contabile lunare de către directorul economic al sucursalei teritoriale, în conformitate cu prevederile legii;

c) răspunde de executarea conform documentatiei aprobate a lucrărilor ce se execută cu tertii, în conditiile respectării legislatiei în vigoare;

d) răspunde de supravegherea comportării în timp a obiectivelor de îmbunătătiri funciare din patrimoniul Administratiei;

e) răspunde de respectarea normelor de protectia muncii si P.S.I. de pe teritoriul sucursalei;

f) răspunde de organizarea transmiterii datelor operative solicitate de Administratie;

g) răspunde de respectarea legalitătii în domeniul protectiei mediului;

h) răspunde de realitatea datelor înscrise în raporturile statistice si justificarea cheltuielilor suportate din subventiile de la bugetul de stat;

i) răspunde de ducerea la îndeplinire a dispozitiilor transmise de conducerea Administratiei;

j) gestionează si asigură integritatea bunurilor din patrimoniul sucursalei si dispune efectuarea inventarierii anuale;

k) stabileste atributiile salariatilor din subordine;

l) reprezintă Administratia în raporturile contractuale, în relatiile cu autoritătile locale si în fata instantelor judecătoresti;

m) asigură realizarea procedurii legale pentru apărarea intereselor sucursalei si recuperarea prejudiciilor produse de persoane fizice si juridice;

n) asigură respectarea legislatiei în vigoare în desfăsurarea activitătii sucursalei;

o) duce la îndeplinire orice alte atributii dispuse de conducerea Administratiei, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 29. - Sucursalele teritoriale ale Administratiei efectuează următoarele activităti generale:

a) întocmesc propuneri pe care le supun spre aprobare conducerii Administratiei, cu privire la:

- fundamentarea necesarului de fonduri pentru finantarea tuturor lucrărilor prevăzute în obiectul de activitate;

- necesarul fortei de muncă pe structuri de personal si program de pregătire si perfectionare;

- programe proprii de activitate lunară, anuală si de perspectivă privind proiectarea, investitiile, exploatarea, întretinerea si repararea lucrărilor de îmbunătătiri funciare;

- studii si programe pentru dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea obiectivelor existente, pentru realizarea de obiective noi, în corelare cu amenajările existente;

- programul lunar si anual al activitătilor proprii de productie;

- programul lunar si anual pentru executarea de prestări de servicii pentru persoane fizice si juridice, prevăzute în obiectul de activitate;

- achizitii si dotări realizate din fondul de dezvoltare constituit de sucursala teritorială;

- scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe din inventarul sucursalei si documentatia justificativă întocmită conform prevederilor legale;

- norme de consum, norme de stoc si tarife pentru tehnologia specifică activitătii de exploatare, întretinere, reparatii si apărare ale lucrărilor de îmbunătătiri funciare din administrare;

- norme de consum pentru combustibili, lubrifianti si energie electrică necesare tehnologiilor specifice activitătii de exploatare, întretinere si reparatii ale lucrărilor de îmbunătătiri funciare;

- proiecte de aviz pentru autorizarea executiei constructiilor si instalatiilor care se amplasează pe terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătătiri funciare;

- norme proprii specifice de protectia muncii;

b) verifică si propun la decontare obiectivele de investitii, conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si normelor emise de Ministerul Finantelor Publice;

c) asigură respectarea legislatiei muncii în raportul dintre sucursală si salariati;

d) elaborează documentatiile tehnice pentru lucrările de exploatare, întretinere si reparatii, care se execută cu tertii;

e) răspund de organizarea si tinerea contabilitătii, în conformitate cu prevederile legale, si întocmesc balanta contabilă lunară pentru activitatea economică si bugetară;

f) răspund de organizarea controlului financiar de gestiune;

g) răspund de calitatea lucrărilor de exploatare, întretinere si reparatii executate cu terte persoane;

h) răspund în activitatea de exploatare de randamentele aprobate pentru amenajările de îmbunătătiri funciare;

i) răspund de realizarea si receptionarea lucrărilor de investitii în conditiile prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

j) răspund de urmărirea comportării în timp a obiectivelor de îmbunătătiri funciare din administrare si în mod deosebit a celor ce se încadrează în categoria surselor de mare risc;

k) răspund de respectarea normelor legale PRAM - ISCIR privind utilizarea aparaturii de măsură si control si a instalatiilor de ridicare sau sub presiune din dotare;

l) răspund de respectarea normelor de protectie a muncii si P.S.I.;

m) asigură interventiile operative pentru limitarea si înlăturarea consecintelor avariilor la lucrări de îmbunătătiri funciare;

n) răspund de organizarea activitătii de apărare împotriva dezastrelor;

o) răspund de organizarea activitătii de apărare împotriva inundatiilor;

p) colaborează si iau măsuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor, pentru asigurarea pazei si protectiei patrimoniului propriu;

q) răspund de organizarea transmiterii datelor operative solicitate de Administratie;

r) răspund de realitatea datelor înscrise în raportările statistice si de justificarea cheltuielilor suportate din subventiile de la bugetul de stat;

s) sustin activitatea de înfiintare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, precum si transferul infrastructurii de irigatii la acestea;

s) răspund de îndeplinirea tuturor obligatiilor ce le revin, în calitate de administrator al patrimoniului, din legislatia privitoare la îmbunătătirile funciare, ape, protectia mediului, protectia atmosferei, fondul funciar, siguranta la baraje;

t) răspund de asigurarea măsurilor necesare de protectie, evidentă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere si distrugere în conditii de sigurantă a informatiilor clasificate, în conformitate cu prevederile legii;

t) furnizează, la solicitarea autoritătilor publice locale si mass-media, informatii de interes public privind activitatea proprie;

u) duc la îndeplinire orice alte dispozitii transmise de conducerea Administratiei.

Art. 30. - În domeniul productie-comercial sucursalele teritoriale ale Administratiei efectuează următoarele activităti:

a) încheie contracte de prestatii pentru livrarea apei de irigatii, în conformitate cu contractul-cadru aprobat;

b) încheie contracte de închiriere a echipamentelor de udare aflate în dotare si a altor utilaje specifice disponibile, prevăzute în obiectul de activitate;

c) încheie contracte de aprovizionare conform legislatiei în vigoare pentru piese de schimb, materiale, echipamente, cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;

d) execută pentru persoane fizice sau juridice, pe bază de contract, orice prestatie conform Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004;

e) încheie contracte necesare functionării administrative (apă, energie electrică, energie termică, canalizare, telefonie, service, abonamente etc.);

f) elaborează documentatia pentru licitatiile pe care le organizează si transmit spre aprobare Administratiei un exemplar din documentele întocmite pentru concursurile de oferte si/sau licitatiile publice, anterior declansării acestora;

g) înaintează spre avizare la centrala Administratiei temele de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate care stau la baza concursului de oferte si/sau a licitatiilor publice ce urmează a fi organizate;

h) organizează procedura legală de adjudecare si de contractare a proiectării cu ofertantul câstigător; pentru încheierea contractului de către sucursală este obligatorie obtinerea în prealabil a vizei centralei Administratiei pe documentele de adjudecare si contractare;

i) organizează procedura legală de adjudecare si de contractare pentru realizarea obiectivelor de investitii; pentru încheierea contractului de către sucursală este obligatorie obtinerea în prealabil a vizei centralei Administratiei pe documentele de adjudecare si contractare;

j) organizează procedura legală de adjudecare si de contractare pentru realizarea lucrărilor cu tertii; pentru încheierea contractului de către sucursală este obligatorie obtinerea în prealabil a vizei centralei Administratiei pe documentele de adjudecare si contractare;

k) organizează procedura legală de adjudecare pentru achizitionarea de bunuri si servicii de acelasi fel, pentru satisfacerea necesitătilor pentru un an întreg, în valoare de până la 500 milioane lei, cu obtinerea în prealabil a vizei centralei Administratiei si încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;

l) valorifică către persoane fizice sau juridice materiale specifice îmbunătătirilor funciare, conform legislatiei în vigoare;

m) încheie contracte cu persoane fizice sau juridice pentru prestatii de servicii si asistentă tehnică de specialitate.

Art. 31. - În domeniul financiar-contabil sucursalele teritoriale ale Administratiei efectuează următoarele activităti:

a) detin conturi în bănci si la Trezoreria Statului;

b) întocmesc proiectul propriu de buget de venituri si cheltuieli, pe care îl supun spre aprobare conducerii Administratiei;

c) întocmesc documentatia conform Normelor metodologice emise de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si aprobate de Ministerul Finantelor Publice privind justificarea cheltuielilor suportate din subventiile de la bugetul de stat;

d) gestionează si asigură integritatea patrimoniului din administrare si efectuează inventarul anual si inventarele de predare-primire a gestiunilor proprii, ori de câte ori este necesar;

e) organizează si exercită controlul financiar de gestiune propriu si controlul financiar preventiv, potrivit legii.

Art. 32. - În domeniul personal-salarizare sucursalele teritoriale ale Administratiei efectuează următoarele activităti:

a) înfiintează registrul general de evidentă a salariatilor sucursalei (cu exceptia conducerii sucursalelor teritoriale) si îl înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îsi are sediul sucursala;

b) îndeplinesc obligatiile prevăzute de lege privitoare la completarea, păstrarea, depunerea la încetarea activitătii personalului, eliberarea copiilor dosarului personal si a filelor din registru;

c) încheie, modifică si desfac contracte individuale de muncă pentru toti salariatii sucursalei, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si ale contractului colectiv de muncă, cu exceptia conducerii sucursalelor teritoriale;

d) asigură relatiile cu inspectoratele teritoriale de muncă;

e) întocmesc fisa postului fiecărui salariat din sucursală.

Art. 33. - Sucursalele teritoriale reprezintă Administratia în raporturile contractuale, în relatiile cu autoritătile publice si în fata instantelor judecătoresti.

 

CAPITOLUL V

Personalul

 

Art. 34. - (1) Personalul Administratiei va fi angajat, promovat si eliberat din functie cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, ale Legii nr. 138/2004 si ale contractului colectiv de muncă.

(2) Salariatii Administratiei nu au statut de functionari publici.

Art. 35. - Numărul de posturi preluate de către Administratie de la Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. este de 5.920.

Art. 36. - Numărul de posturi necesar Administratiei pentru îndeplinirea obiectului de activitate conform Legii nr. 138/2004 este de 9.505.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

LISTA

amenajărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul public si privat al statului declarate de utilitate publică

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru împuternicirea personalului din aparatul propriu si structurile subordonate ca responsabil cu controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

 

În temeiul art. 2 alin. (3), art. 13 alin. (5), art. 17 alin. (2) si al art. 44 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobată cu modificări si completări prin Legea 161/2004,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, denumită în continuare autoritate, realizează controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si certificarea materialelor forestiere de reproducere, prin Directia de regim silvic din cadrul autoritătii, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobată cu modificări si completări prin Legea 161/2004.

(2) Autoritatea atribuie sarcinile care îi revin privind controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si certificarea materialelor forestiere de reproducere si directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare (DTRSV).

(3) Controlul se realizează de personalul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Controlul se efectuează în conformitate cu metodologia de control al producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere, aprobată prin hotărâre a Guvernului.

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 11/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea 161/2004, se fac de către personalul împuternicit conform prevederilor de mai sus.

Art. 2. - Se desemnează Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice ca autoritate responsabilă, în numele autoritătii, cu certificarea, conform regulilor Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, a materialelor forestiere de reproducere destinate comertului international.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 146/2003 pentru desemnarea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si a inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic ca responsabile cu controlul calitătii materialelor forestiere de reproducere utilizate în cultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 6 martie 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 27 iulie 2004.

Nr. 528.

 

ANEXĂ

 

LISTA

personalului împuternicit cu controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Împuternicit al:

1.

Moise Maria

MAPDR - Directia regim silvic

2.

Prigoreanu Dan

DTRSV Suceava

3.

Badeaon Mugur

DTRSV Suceava

4.

Irimia Ion

DTRSV Focsani

5.

Cherciu Ionică

DTRSV Focsani

6.

Băjan Gheorghe

DTRSV Brasov

7.

Pandele Dan Gheorghe

DTRSV Brasov

8.

Ghiran Dănut

DTRSV Cluj

9.

Moisil Savir

DTRSV Cluj

10.

Căruntu Ioan Dorin

DTRSV Timisoara

11.

Herbei Ghenadie

DTRSV Timisoara

12.

Iancu Angela

DTRSV Satu Mare

13.

Iuhasz Violeta

DTRSV Satu Mare

14.

Toma Adrian

DTRSV Bucuresti

15.

Angelescu Hamlet

DTRSV Bucuresti

16.

Poenaru Gheorghe

DTRSV Râmnicu Vâlcea

17.

Pitea Matei

DTRSV Râmnicu Vâlcea

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind definirea, modalitătile de desemnare si stabilirea centrelor de interventie pe piata cerealelor

 

Având în vedere prevederile art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2004 privind organizarea pietei pentru cereale,

văzând Referatul de aprobare nr. 92.741 al Directiei generale de reglementare si implementare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind definirea, modalitătile de desemnare si stabilirea centrelor de interventie pe piata cerealelor, care vor prelua, depozita si livra cereale detinute în stocuri publice de interventie.

Art. 2. - Centrele de interventie pe piata cerealelor sunt considerate depozitele societătilor comerciale care au activitate de depozitare si manipulare a semintelor de consum legal recunoscută si îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentul ordin.

Art. 3. - Modalitătile de desemnare a centrelor de interventie mentionate la art. 2 se referă la îndeplinirea următoarelor conditii:

a) să fie localizate în zone cu pondere apreciabilă în productia de cereale, care depăseste în mod constant sau ocazional necesarul de consum local, avându-se în vedere structura de productie si de piată agricolă a zonei.

b) existenta unor capacităti de depozitare semnificative;

c) importanta deosebită în derularea operatiunilor de comert cu cereale cu state din cadrul Comunitătii Europene sau cu state terte.

Art. 4. - (1) Dintre centrele de interventie care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 3 lit. a) vor fi luate în considerare acelea care au:

1. capacităti de depozitare în spatii specializate, dotate cu echipament tehnic care permite preluarea, stocarea si livrarea unei cantităti suficient de mari de cereale;

2. retele de transport, care să asigure preluarea si, în mod deosebit, livrarea cerealelor.

(2) Dintre centrele de interventie care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 3 lit. b) si c) vor fi luate în considerare acelea ale căror capacităti de depozitare, echipamente tehnice din dotare si pozitie geografică avantajoasă permit constituirea unor stocuri de interventie omogene si, în mod deosebit, livrarea de cantităti de cereale din aceste stocuri, în vederea punerii în vânzare pe piată.

Art. 5. - Criteriile necesare pentru îndeplinirea conditiilor prezentate la art. 3 si 4 sunt prevăzute în chestionarul-ofertă prezentat în anexa nr. 1 si în anexa nr. 2.

Art. 6. - Societătile comerciale mentionate la art. 2, care îndeplinesc conditiile cuprinse la art. 3 si 4 si care sunt interesate să se constituie ca centre de interventie pentru cereale pe parcursul unui an de piată, vor completa chestionarul-ofertă si îl vor transmite directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu 90 de zile înainte de începerea anului de piată.

Art. 7. - (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin specialistii desemnati cu atributii în acest domeniu, vor înregistra chestionarele-ofertă si vor efectua inspectia preliminară a locatiilor cuprinse în oferte, completând raportul preliminar de inspectie prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Chestionarele-ofertă, însotite de rapoartele preliminare de inspectie, vor fi transmise la Directia generală de reglementare si implementare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, unde vor fi analizate si solutionate de către un colectiv alcătuit din reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, ai Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, ai Organizatiei Interprofesionale “Cereale si Produse Derivate” si ai Asociatiei Patronale a Angrosistilor de Cereale.

(3) Componenta colectivului de analiză precizat la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(4) În urma analizării chestionarelor-ofertă, societătile comerciale considerate eligibile pentru constituirea centrelor de interventie vor fi notificate în termen de 5 zile de la data analizării ofertelor, lista acestora urmând a fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Societătile comerciale prevăzute la alin. (4) vor încheia cu Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală contractul-cadru privind conditiile economico-financiare referitoare la functionarea centrelor de interventie pe piata cerealelor.

Art. 8. - Contractul-cadru precizat la art. 7 alin. (5) este valabil pe durata unui an de piată si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 9. - Fondurile necesare aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, si vor fi gestionate de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 august 2004.

Nr. 596.

 

ANEXA Nr. 1

 

CHESTIONAR-OFERTĂ

- OFERTA PENTRU FACILITĂTI DE DEPOZITARE A CEREALELOR LA INTERVENTIE

 

1. Denumirea si adresa postală completă a depozitului

 

 

Telefon

 

 

Fax

 

 

Adresa e-mail

 

 

 

Localizarea depozitului:

 

Informatii privind retelele

de acces auto si CFR:

 

 

2. Numele si adresa postală completă a societătii care oferă facilităti de depozitare

 

 

Telefon

 

 

Fax

 

 

Adresa e-mail

 

 

Societate cu capital privat sau membră

a unui grup de firme (se precizează denumirea,

dacă este cazul)

 

 

- FACILITĂTI DE DEPOZITARE

3. Sunt create premise de utilizare pentru:

DA       NU

a) depozit în folosintă pentru seminte de consum                                                            Ť         Ť

b) depozit nou-construit pentru seminte de consum                                                        Ť         Ť

c) îndeplinirea conditiilor specifice într-un depozit pentru seminte de consum                   Ť         Ť

d) depozitare curentă a semintelor la interventie                                                             Ť         Ť

4. a) Descrieti pe scurt depozitul (de exemplu: tipul constructiei: siloz/magazie). Prezentati copia planului de constructie a depozitului, cu indicarea dimensiunilor (lungime, lătime, diametru, înăltime), a materialelor de constructie, amplasarea pilonilor, a conductelor de aerare, de desprăfuire, a grinzilor de planseu, amplasarea utilajelor de conditionare, localizarea punctului de cântărire si a laboratorului de analize. Trebuie indicate jgheaburile de scurgere de la acoperis si prezentată starea lor. De asemenea, se indică localizarea usilor de acces si dimensiunile acestora.

b). A fost confirmată starea tehnică a constructiilor si echipamentelor aferente de către un organism autorizat de control?

DA       NU

Ť         Ť

Dacă DA, anexati copia documentului de control.

5. a) Precizati capacitatea de depozitare pe care o oferiti la interventie, total si defalcat pe silozuri/celule, [(conform anexei nr. 2 lit. a) si b)]

b) Precizati tipul si înăltimea celulelor oferite la depozitare.

.........................................................................................................................................................................................................

6. Precizati capacitătile de preluare a cerealelor - tone/oră [conform anexei nr. 2 lit. d)]

.........................................................................................................................................................................................................

Tipul de echipament tehnic utilizat [conform anexei nr. 2 lit. d)]

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

7. Precizati capacitătile de livrare a cerealelor - tone/oră [conform anexei nr. 2 lit. d)]

.........................................................................................................................................................................................................

Tipul de echipament tehnic utilizat .................................................................................................................................

8. Furnizati detalii, incluzând mărimea si capacitatea, asupra punctului/punctelor de cântărire [conform anexei nr. 2 lit. h)]

a) În interiorul depozitului ...............................................................................................................................................

b) În afara depozitului .....................................................................................................................................................

9. Descrieti modalitătile privind verificarea stării tehnice a cântarului/cântarelor [conform anexei nr. 2 lit. h)]

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Precizati temeiul legal pentru verificare si cine a executat verificarea cântarului/cântarelor:

Act normativ

Verificare

.............................. Service .....................

.............................. .....................

10. Există suficiente căi de acces pentru verificarea celulelor atunci când sunt pline         DA       NU

a) cu cereale [conform anexei nr. 2 lit. b)]?                                                                    Ť        Ť

b) Sunt respectate conditiile de protectie a muncii si de protectie a mediului în spatiile

în care se află depozitate substante chimice?                                                                  Ť         Ť

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

c) Se asigură iluminatul suficient, care să permită inspectia fiecărei celule?                       Ť         Ť

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

11. Descrieti modul de ventilatie a clădirilor

. ........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

12. Descrieti măsurile care se aplică pentru combaterea dăunătorilor de depozit [conform anexei nr. 2 lit. j)]

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

13. Descrieti echipamentul tehnic si metodele care se aplică pentru:

a) Aerarea semintelor [conform anexei nr. 2 lit. e)]

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

b) Monitorizarea temperaturii în masa de produs [conform anexei nr. 2 lit. f)]

În mijloacele de transport auto .......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

În depozit ..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

c) Monitorizarea gradului de infestare cu insecte/rozătoare în depozite

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

d) Prelevarea de probe [conform anexei nr. 2 lit. g)]

Din depozit .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Din mijloacele de transport auto ......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

14. Precizati detalii asupra numărului maxim de mijloace de transport auto care se pot afla în incinta depozitului, precum si informatii privind zona de parcare/manevrare a acestora

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

15. Precizati dacă silozurile/magaziile, precum si terenul adiacent acestora au fost afectate          DA       NU

de inundatii, alunecări de teren sau fenomene similare                                                                 Ť         Ť

Dacă DA, furnizati detalii si mentionati probabilitatea ca astfel de fenomene să se repete.

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

- DATE PRIVIND RESURSELE UMANE

(Cu exceptia unor situatii deosebite, activitatea în depozit se desfăsoară 5 zile pe săptămână, în mod normal între orele 8,00-16,30)

Furnizati informatii privind programul de lucru;

16. Precizati numărul total de personal angajat, din care:

a) cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată ................................. .................................

b) cu contract de muncă pe perioadă determinată ................................. .................................

17. Precizati numărul de personal calificat pentru operatiuni de:

a) Depozitare .................................

b) Manipulare .................................

c) Prelevare de probe, esantionare si analize .................................

18. Precizati echipamentele tehnice utilizate în laborator pentru determinarea umiditătii, masei hectolitrice si a

continutului de impurităti (conform notei)

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

- AUTORIZATII DE FUNCTIONARE

19. Precizati date referitoare la autorizatiile de functionare a depozitului:

- autorizatie sanitară

- autorizatie de protectie a muncii

- autorizatie P.S.I.

- autorizatie de mediu

- altele.

............................................................................................................................................................................................

20. Precizati, pentru fiecare tip de autorizatie, autoritatea emitentă si termenul până la care aceasta este valabilă

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

- TARIFE DE DEPOZITARE (tarifele pe care le propuneti pentru operatiunile ce privesc spatiile închiriate pentru interventie)

 

Contract pe un an

Contract pe 2 ani

Contract pe 3 ani

a) Receptie (mii lei/tonă)

 

 

 

b) Încărcare/Descărcare (mii lei/tonă)

 

 

 

           c) Depozitare (mii lei/tonă/zi)

 

 

 

           d) Închiriere spatiu depozitare (mii lei/tonă/zi)

 

 

 

           e) Taxe referitoare la  respingerea unei încărcături la depozitare, în urma analizelor (mii lei/mijloc auto)

 

 

 

 

- DECLARATIE

21. Declar pe propria răspundere că informatiile sunt autentice, cunoscând că furnizarea de informatii false atrage anularea contractului încheiat cu Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală si restituirea eventualelor sume necuvenite, cu aplicarea dobânzilor si penalitătilor, conform legislatiei în vigoare.

Confirm că nu există impedimente legale pentru ca societatea ........................ să încheie cu Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Devoltare Rurală un contract privind depozitarea cerealelor în sistem de interventie, la depozitul ....................................................................

 

Semnătura si stampila ...........................................................

Numele si prenumele ............................................................

Functia ....................................................................................

Data ........................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

CONDITII TEHNICE ALE DEPOZITELOR DE INTERVENTIE

 

Toate depozitele oferite pentru a deveni centre de interventie trebuie să detină dotările tehnice necesare manipulării, prelevării de probe, esantionării si analizei, depozitării, în particular:

a) capacitate de depozitare de minimum 5.000 tone;

b) asigurarea unei distante minime între gardul de protectie al depozitului si peretii clădirilor/celulelor. Căi de acces sigure pentru inspectia celulelor si a produselor depozitate;

c) existenta în număr suficient a instalatiilor tehnologice de transport si manipulare a cerealelor în siloz;

d) capacitate de preluare/livrare zilnică a cerealelor, de minimum 600 tone/magazie si 1.600 tone/siloz;

e) instalatii tehnologice de aerare activă dotate cu echipament adecvat, care să permită volumul minim de aer necesar procesului de aerare;

f) aparatura necesară pentru măsurarea temperaturii (termosonde, termometre, instalatie automată pentru detectarea temperaturii);

g) aparatura tehnică de prelevare de probe din masa produsului, astfel încât să se respecte prevederile lit. d);

h) instalatie de cântărire, cu precizarea tipului cântarului, autorizatiei de cântărire, verificărilor metrologice periodice;

i) instrumente de prelevare a probelor (sonde, recipiente), dotare de laborator (divizor, rigle, site, scafe, recipiente, etuvă, vase de laborator, reactivi etc.);

j) protectie împotriva accesului păsărilor si/sau rozătoarelor în depozite;

k) dotare tehnică cu mijloace electronice de înregistrare a datelor si evidentelor contabile (PC).

NOTĂ:

Se solicită furnizarea de informatii complete. Sintagme de tipul “conform cu solicitările”, “conform necesarului” etc. nu sunt acceptate.

Instructiuni detaliate se vor furniza la încheierea contractului.

 

ANEXA Nr. 3

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului ......................../Municipiului Bucuresti

 

RAPORT PRELIMINAR DE INSPECTIE

 

Denumirea silozului/adresa .......................................................

Denumirea societătii comerciale ...............................................

DA NU

Considerati că sunt îndeplinite conditiile precizate în chestionarul-ofertă pentru ca depozitul să devină centru de interventie pentru cereale ?c c

 

 

Nr. crt.

chestionar

Comentarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului ......................./Municipiului Bucuresti

 

 

Numele si prenumele ........................................

Functia ................................................................

Semnătura ..........................................................

Data ....................................................................