MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 806         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

15. - Hotărâre privind demisia unor deputati

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

60. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor dispozitii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar

 

1.329. - Hotărâre privind mandatul institutiei publice implicate si aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a unor societăti din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

1.331. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unităti agricole

 

1.336. - Hotărâre pentru abrogarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si functionarea unor societăti comerciale în domeniul energetic

 

1.345. - Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Procesul-verbal al sesiunii extraordinare a Comisiei mixte pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat între România si Serbia si Muntenegru, desfăsurată la Belgrad în perioada 5-7 mai 2004, semnat la Belgrad la 7 mai 2004

 

1.349. - Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 40 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004 pentru finantarea activitătilor de gestionare a deseurilor radioactive, aflate în gestiunea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” IFIN-HH Bucuresti, pe platforma Bucuresti-Măgurele

 

1.352 - Hotărâre privind drepturile acordate donatorilor de sânge

 

1.355. - Hotărâre privind stabilirea datei pentru alegerea primarilor în unele localităti din judetele Tulcea si Vaslui

 

1.356. - Hotărâre pentru aprobarea premiilor care se acordă sportivilor români medaliati la Jocurile Olimpice de Vară - Atena 2004 si suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Comitetul Olimpic Român, prin bugetul Agentiei Nationale pentru Sport

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unor deputati

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) si art. 71 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 81 din Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 185, art. 189 alin. 1 si ale art. 197 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererile de demisie prezentate de către deputatii nominalizati în prezenta hotărâre si declară vacante locurile de deputat detinute de acestia, după cum urmează:

- Cererea de demisie la data de 1 iulie 2004, prezentată de domnul Emil Boc, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 13 Cluj, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat;

- Cererea de demisie la data de 5 iulie 2004, prezentată de domnul Grigore Emil Rădulescu, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 31 Prahova, apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare;

- Cererea de demisie la data de 9 iulie 2004, prezentată de doamna Angela Bogea, aleasă deputat în Circumscriptia electorală nr. 4 Bacău, apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare;

- Cererea de demisie la data de 10 iulie 2004, prezentată de domnul Gheorghe Ana, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 16 Dâmbovita, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat;

- Cererea de demisie la data de 10 iulie 2004, prezentată de domnul Ion Nicolae, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 16 Dâmbovita, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat;

- Cererea de demisie la data de 12 iulie 2004, prezentată de domnul Victor Paul Dobre, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 18 Galati, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal;

- Cererea de demisie la data de 12 iulie 2004, prezentată de domnul Mircea Nicu Toader, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 18 Galati, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat;

- Cererea de demisie la data de 12 iulie 2004, prezentată de domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 37 Timis, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal;

- Cererea de demisie la data de 13 iulie 2004, prezentată de domnul Vasile Silvian Ciupercă, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 23 Ialomita, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat;

- Cererea de demisie la data de 18 iulie 2004, prezentată de domnul Marinache Visinescu, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 23 Ialomita, apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare;

- Cererea de demisie la data de 23 iulie 2004, prezentată de domnul Radu-Vasile Rosca, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 26 Maramures, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 30 august 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 30 august 2004.

Nr. 15.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor dispozitii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar

 

Având în vedere situatia extraordinară determinată de faptul că acordarea drepturilor prevăzute de unele acte  normative presupune existenta unor resurse financiare ce nu au fost luate în calcul si nu pot fi suportate, pentru anul 2004, de bugetul de stat si de Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si implicatiile pe care le-ar produce aplicarea dispozitiilor respective în acest an asupra unor angajamente internationale asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană si în cadrul negocierilor cu Fondul Monetar International, tinând cont de efectele negative asupra asigurării unor servicii medicale, pe care le-ar determina imposibilitatea medicilor ajunsi la vârsta de pensionare de a lucra si în afara sistemului privat, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 36 din Legea asigurărilor private de sănătate nr. 212/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.”

Art. II. - Alineatul (1) al articolului 10 din Legea nr. 264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Membrii titulari ai Academiei de Stiinte Medicale beneficiază, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de o indemnizatie lunară viageră egală cu salariul mediu pe economie.”

Art. III. - Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în situatia unui deficit de personal medical superior, pentru unitătile aflate în subordinea Ministerului Sănătătii si, respectiv, a directiilor de sănătate publică, medicii de specialitate din unitătile sanitare publice îsi pot continua activitatea după împlinirea vârstei de pensionare, la solicitarea angajatorului, cu aviz anual eliberat de Ministerul Sănătătii si de Colegiul Medicilor din România, pe baza certificatului de sănătate.”

2. Litera h) a articolului 38 va avea următorul cuprins:

“h) să beneficieze, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de asistentă medicală gratuită si de medicamente gratuite atât personal, cât si pentru membrii lor de familie.”

Art. IV. - Litera i) a articolului 44 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor dinRomânia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“i) de a beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de asistentă medicală gratuită si de medicamente gratuite atât personal, cât si pentru membrii lor de familie.”

Art. V. - Litera h) a articolului 37 din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“h) medicii dentisti încadrati în unitătile sanitare publice, finantate de la bugetul de stat, beneficiază, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de asistentă medicală gratuită si de medicamente gratuite atât personal, cât si pentru membrii lor de familie.”

Art. VI. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România si din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 30 iulie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 60.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind mandatul institutiei publice implicate si aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a unor societăti din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă metoda de privatizare prin ofertă publică a societătilor comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Societătile comerciale prevăzute la alin. (1) vor promova o ofertă publică initială primară, oferind spre subscriere, prin metode specifice pietei de capital, pachete de actiuni nou-emise, rezultate în urma unei majorări de capital social.

Art. 2. - (1) Se mandatează Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să coordoneze si să urmărească, la societătile comerciale prevăzute în anexă, derularea operatiunilor specifice pietei de capital si modificările corespunzătoare ale actelor constitutive.

(2) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va mandata Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. să aprobe, în conditiile legii, operatiunile specifice pietei de capital pentru societătile comerciale filiale ale acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.329.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, care vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti prin promovarea unei oferte publice initiale primare

 

1. Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. - 5% din capitalul social;

2. Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. - 5% din capitalul social;

3. Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. - 5% din capitalul social;

4. Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Transilvania Nord” - S.A. Cluj-Napoca - 10% din capitalul social;

5. Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Nord” - S.A. Ploiesti - 10% din capitalul social.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unităti agricole

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unităti agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene se organizează si functionează ca institutii publice cu personalitate juridică, în subordinea directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, având denumirea si sediul prevăzute în anexa nr. 6.

Coordonarea tehnică a oficiilor de studii pedologice si agrochimice judetene se asigură de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, iar cea stiintifică de Institutul de Cercetări Pedologice si Agrochimice.

Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene sunt institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, se alocă fonduri pentru finantarea cheltuielilor anuale necesare elaborării studiilor pedologice si agrochimice si sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură si solvegeta tie forestieră pentru silvicultură, precum si participării la organismele internationale de specialitate.”

2. La anexa nr. 6 “Lista oficiilor de studii pedologice si agrochimice, denumirea, sediul si obiectul de activitate”, obiectul de activitate va avea următorul cuprins:

“Obiectul de activitate:

a) execută studiile pedologice si agrochimice necesare realizării sistemului judetean si national de monitorizare solteren pentru agricultură, în vederea racordării la sistemul paneuropean de monitorizare;

b) realizează si reactualizează sistemul judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, parte a sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, privind: unitătile de sol, inventarierea resurselor de sol, favorabilitatea terenurilor pentru culturi agricole sau silvice, pretabilitatea pentru folosinte, poluarea, restrictiile terenurilor la diferite utilizări si măsurile agropedoameliorative si antierozionale corespunzătoare, indiferent de forma de proprietate;

c) elaborează studii pedologice si agrochimice speciale pentru utilizări diverse: organizarea si sistematizarea teritoriului agricol, înfiintarea exploatatiilor agricole, înfiintarea plantatiilor pomicole si viticole, amenajarea păsunilor, reabilitarea si/sau amenajarea sistemelor de irigatii, desecare, antierozionale, amenajări silvice si împăduriri, amenajări de sere, solarii, exploatatii legumicole, orezării, dezvoltare rurală, dezvoltarea zonelor montane si a celor defavorizate;

d) întocmeste documentatii pedologice necesare scoaterii unor terenuri din circuitul agricol, recuperării si recultivării unor terenuri degradate, poluate sau slab productive, care urmează a fi constituite în perimetre de ameliorare a fondului funciar;

e) pe baza studiilor pedologice si agrochimice, efectuează bonitarea si încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, conform cărora se vor realiza functia economică a cadastrului general, evaluarea terenurilor si stabilirea taxelor si impozitelor;

f) efectuează analize fizice si chimice ale solului, apei pentru irigatie, îngrăsămintelor, ale oricăror produse care urmează să fie folosite ca fertilizanti în agricultură, ale plantei, continutului de nitrati si nitriti din sol, plantelor si produselor de origine vegetală;

g) elaborează studii si cercetări pedologice si agrochimice specifice întocmirii bilanturilor de mediu pentru autorizarea unor activităti socioeconomice care pot aduce atingere terenurilor agricole si silvice;

h) la solicitarea Institutului de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie participă la studii si cercetări în domeniul stiintelor solului, elaborării de metodologii de lucru, tehnologiilor privind utilizarea îngrăsămintelor, amendamentelor si altor produse cu rol ameliorator si fertilizant al terenurilor agricole;

i) efectuează cercetări în domeniul pedologiei si agrochimiei, în câmpuri de experientă proprii, în colaborare cu institute si statiuni de cercetare sau la cererea unor persoane fizice ori juridice;

j) asigură informatiile solicitate de persoane fizice sau juridice cu privire la calitatea solurilor si a măsurilor agropedoameliorative de utilizare ratională si durabilă a resurselor de soluri si terenuri;

k) elaborează studii pedologice si agrochimice ale terenurilor agricole pe care poate fi utilizat nămolul de epurare si urmăreste evolutia continutului de macro- si microelemente din sol, plantă si produsele vegetale, în conformitate cu regulamentul Comisiei Uniunii Europene;

l) urmăreste modul în care sunt respectate prevederile legale în domeniul protectiei, conservării si utilizării rationale a terenurilor, utilizării îngrăsămintelor si amendamentelor, poluării si degradării mediului din agricultură, creând în acest scop în cadrul unitătii compartimentul de inspectie ai cărui specialisti vor fi împuterniciti de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

m) execută studii pedologice si agrochimice speciale în vederea aplicării directivelor Uniunii Europene privind apa, nămolurile, nitratii, zonele contaminate, aplicarea codului de bune practici agricole, aplicarea programelor de dezvoltare a agriculturii.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul II “Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat” din anexa nr. 2 se completează cu nr. crt. 6 “Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene din subordinea directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.”

2. La punctul III “Alte unităti finantate din venituri proprii” din anexa nr. 2, nr. crt. 3 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.331.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si functionarea unor societăti comerciale în domeniul energetic

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si functionarea unor societăti comerciale în domeniul energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 9 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - În functie de gradul de deschidere a pietei de energie electrică si până la deschiderea totală a acesteia, Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. va vinde cantităti de energie electrică din productia sa, reglementate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei prin contracte încheiate cu furnizorii care asigură livrările numai către consumatorii captivi.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.336.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Procesul-verbal al sesiunii extraordinare a Comisiei mixte pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat între România si Serbia si Muntenegru, desfăsurată la Belgrad în perioada 5-7 mai 2004, semnat la Belgrad la 7 mai 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 din Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontieră, la frontiera de stat româno-iugoslavă, semnată la Belgrad la 15 decembrie 1976, ratificată prin Decretul nr. 82/1977 pentru ratificarea unor tratate internationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă hotărârile cuprinse în Procesul-verbal al sesiunii extraordinare a Comisiei mixte pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat între România si Serbia si Muntenegru, desfăsurată la Belgrad în perioada 5-7 mai 2004, semnat la Belgrad la 7 mai 2004, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor va asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexa se comunică numai institutiilor interesate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.345.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 40 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004 pentru finantarea activitătilor de gestionare a deseurilor radioactive, aflate în gestiunea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” IFIN-HH Bucuresti, pe platforma Bucuresti-Măgurele

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 105/1999 pentru ratificarea Conventiei comune asupra gospodăririi în sigurantă a combustibilului uzat si asupra gospodăririi în sigurantă a deseurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997,

în temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea de la bugetul de stat, în anul 2004, a activitătilor de gestionare a deseurilor radioactive, aflate în gestiunea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” IFIN-HH Bucuresti, pe platforma Bucuresti-Măgurele.

Art. 2. - Se aprobă alocarea sumei de 40 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004, la capitolul 64.01 “Mediu si ape”, titlul “Transferuri”, pentru finantarea activitătilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 va fi folosită integral pentru finantarea în anul 2004, în regim de urgentă, a actiunilor coordonate de Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive - ANDRAD în calitate de autoritate competentă în domeniul coordonării la nivel national a procesului de gestionare în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, exclusiv pentru ambalarea în containere de transport si depozitare, corespunzătoare cerintelor Agentiei Internationale pentru Energie Atomică si Uniunii Europene, în vederea transportului, depozitării pe termen lung si depozitării definitive a deseurilor radioactive istorice, slab si mediu active, aflate în gestiunea IFIN-HH, pe platforma Bucuresti-Măgurele.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.349.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind drepturile acordate donatorilor de sânge

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman si organizarea transfuzională în România, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Drepturile acordate donatorilor de sânge, potrivit legii, sunt de 300.000 lei pentru alocatiile de hrană sau bonuri valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sânge si de 600.000 lei pentru recompensele sub formă de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, în conditiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman si organizarea transfuzională în România, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 927/2001 privind drepturile acordate donatorilor de sânge, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 28 septembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.352.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei pentru alegerea primarilor în unele localităti din judetele Tulcea si Vaslui

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 72 alin. (6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste data de 3 octombrie 2004 pentru alegerea primarului orasului Măcin din judetul Tulcea si a primarului comunei Tăcuta din judetul Vaslui.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.355.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea premiilor care se acordă sportivilor români medaliati la Jocurile Olimpice de Vară - Atena 2004 si suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Comitetul Olimpic Român, prin bugetul Agentiei Nationale pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 43 alin. (10) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 484/2003, se aprobă valoarea unitară a premiilor pentru sportivii români medaliati la Jocurile Olimpice de Vară - Atena 2004, după cum urmează:

a) pentru medalia de aur: 27.500 euro;

b) pentru medalia de argint: 22.000 euro;

c) pentru medalia de bronz: 16.500 euro.

(2) Presedintele Comitetului Olimpic Român poate aproba majorarea cu până la 100% a sumelor prevăzute la alin. (1), respectiv:

a) până la 55.000 euro, pentru medalia de aur;

b) până la 44.000 euro, pentru medalia de argint;

c) până la 33.000 euro, pentru medalia de bronz.

Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 484/2003, se poate premia si personalul de conducere nesalarizat din cadrul federatiilor sportive nationale care a contribuit nemijlocit la clasarea sportivilor pe locurile I-VI la Jocurile Olimpice de Vară – Atena 2004, în cuantumurile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2) Premiile pentru personalul de conducere si personalul de executie din cadrul federatiilor sportive nationale, care au contribuit nemijlocit la clasarea sportivilor pe locurile I-VI la Jocurile Olimpice de Vară – Atena 2004, se acordă din bugetul Comitetului Olimpic Român în cuantumurile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 3. - Pentru acordarea premiilor prevăzute la art. 1, precum si pentru premierea altor sportivi, antrenori, tehnicieni si specialisti care au obtinut performante deosebite la Jocurile Olimpice de Vară - Atena 2004, respectiv care au contribuit la obtinerea acestora, se suplimentează bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004, la capitolul “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, articolul 40.46 “Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român” cu suma de 200 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Agentia Natională pentru Sport.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004.

Art. 5. - Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 30 septembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Constantin Diaconu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.356.