MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 809         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.209. - Hotărâre privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

 

1.296. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1.328. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003

 

1.332. - Hotărâre privind preluarea unor suprafete de teren din domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si din administrarea unor consilii locale din judetul Arges în domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

1.333. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

616. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea în valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

 

Având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si luând în considerare prevederile art. 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, în temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre se aplică motoarelor destinate a fi instalate pe masini mobile nerutiere pentru stabilirea procedurilor de aprobare de tip în scopul limitării emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la aceste motoare. Prezenta hotărâre va contribui la buna functionare a pietei interne asigurând protectia sănătătii persoanelor si a mediului.

Art. 2. - Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) masină mobilă nerutieră - orice masină mobilă, echipament industrial mobil sau vehicul prevăzut ori nu cu caroserie, care nu este destinat transportului rutier de pasageri sau de mărfuri, pe care este instalat un motor cu combustie internă, descris la pct. 1 din anexa nr. 1;

b) aprobare de tip - procedura prin care autoritatea competentă certifică faptul că un tip sau o familie de motoare cu combustie internă este conform cu cerintele tehnice prevăzute în prezenta hotărâre, referitor la nivelul de emisii de gaze si particule poluante produse de motor;

c) tip de motor - categoria de motoare identice prin caracteristicile esentiale ale motorului descris în subanexa 1 la anexa nr. 2;

d) familie de motoare - clasificare de motoare stabilită de producător, conform căreia motoarele, inclusiv prin proiectarea lor, trebuie să aibă toate caracteristicile similare în privinta emisiilor poluante si să satisfacă cerintele prezentei hotărâri;

e) motor reprezentativ - motorul ales dintr-o familie de motoare, care satisface cerintele prevăzute la pct. 6 si 7 din anexa nr. 1;

f) puterea motorului - puterea netă asa cum este prevăzută la pct. 2.4 din anexa nr. 1;

g) data de fabricatie a motorului - data la care motorul a trecut de controlul final după ce a părăsit linia de fabricatie. În acest stadiu motorul este pregătit pentru a fi livrat sau depozitat;

h) introducere pe piată - actiunea de a face disponibil pe piată pentru prima dată, contra cost sau cu titlu gratuit, un motor în vederea distribuirii si/sau utilizării sale în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene;

i) producător - persoana fizică sau juridică responsabilă în fata autoritătii competente care emite certificatul de aprobare de tip, pentru toate aspectele legate de procesul de aprobare de tip si pentru asigurarea conformitătii productiei. Această persoană poate să nu fie implicată direct în toate etapele de constructie a motorului;

j) autoritate competentă - organ al administratiei publice centrale responsabil cu toate aspectele privind aprobarea de tip pentru un motor sau o familie de motoare, acordarea sau retragerea certificatelor de aprobare de tip, asigurarea legăturii cu alte autorităti competente din statele membre ale Uniunii Europene si verificarea măsurilor luate de producător în vederea asigurării conformitătii productiei cu tipul aprobat;

k) serviciu tehnic - laborator de încercări sau organism de inspectie desemnat de autoritatea competentă pentru a efectua încercări, respectiv inspectii. Această functie poate fi asigurată si de autoritatea competentă, după caz;

l) fisă de informatii - document prevăzut în anexa nr. 2, care contine informatiile ce trebuie furnizate de solicitant;

m) dosar tehnic de informatii - ansamblul complet de date tehnice, desene, fotografii etc., furnizate de solicitant serviciului tehnic sau autoritătii, conform prevederilor fisei de informatii;

n) dosar de aprobare de tip - dosarul tehnic cu informatii însotit de rapoartele de încercări sau de alte documente pe care serviciul tehnic sau autoritatea competentă le-a adăugat în cursul executării functiei sale;

o) index al dosarului de aprobare de tip – documentul care prezintă continutul dosarului de aprobare de tip, corespunzător numerotat sau notat, astfel încât fiecare pagină să fie usor identificată;

p) motor de schimb - un motor nou-construit, destinat să înlocuiască motorul unui echipament, si care a fost furnizat numai în acest scop;

q) motor portabil - un motor care satisface cel putin una dintre cerintele următoare:

(i) motorul trebuie să fie utilizat într-un echipament care este purtat de operator în timpul executării functiilor pentru care a fost conceput echipamentul respectiv;

(ii) motorul trebuie utilizat într-un echipament care trebuie să functioneze în pozitii multiple, de exemplu în pozitia “răsturnat” sau într-o pozitie înclinată, pentru a îndeplini functiile pentru care a fost conceput echipamentul respectiv;

(iii) motorul trebuie să fie utilizat într-un echipament a cărui greutate uscată combinată, formată din echipament si motor, este mai mică de 20 kg si care prezintă cel putin una dintre următoarele caracteristici:

1. operatorul trebuie să tină sau să poarte echipamentul în timpul executării functiei ori functiilor sale;

2. operatorul trebuie să tină sau să conducă echipamentul în timpul executării functiei ori functiilor sale;

3. motorul trebuie să fie utilizat la un generator sau la o pompă.

r) motor neportabil - un motor, altul decât cel definit ca “motor portabil”;

s) motor portabil de uz profesional, care functionează în pozitii multiple - un motor portabil care satisface cerintele prevăzute la lit. q) pct. (i) si (ii), pentru care producătorul garantează autoritătii competente pentru aprobarea de tip că va fi aplicată o perioadă de durabilitate a caracteristicilor emisiilor de categoria 3 (conform celor indicate la pct. 2.1 din subanexa 4 la anexa nr. 4);

t) perioadă de durabilitate a caracteristicilor emisiilor - numărul de ore indicate în subanexa 4 la anexa nr. 4, care se utilizează pentru determinarea factorilor de deteriorare;

u) familie de motoare fabricate în serii mici - o familie de motoare cu aprindere prin scânteie, care cuprinde o productie totală anuală mai mică de 5.000 de unităti;

v) producător de motoare cu aprindere prin scânteie în serie mică - un producător a cărui productie totală anuală este mai mică de 25.000 de unităti.

Cererea în vederea obtinerii aprobării de tip

Art. 3. - (1) Pentru obtinerea aprobării de tip pentru un motor sau o familie de motoare, producătorul înaintează autoritătii competente o cerere însotită de dosarul tehnic de informatii al cărui continut este prezentat în fisa de informatii prevăzută în anexa nr. 2. Un motor reprezentativ, care corespunde caracteristicilor motorului tip prevăzute în subanexa 1 la anexa nr. 2, trebuie pus la dispozitie serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor în vederea aprobării.

(2) Dacă tipul motorului reprezentativ al unei familii de motoare ales pentru aprobarea de tip nu reprezintă caracteristicile familiei de motoare prevăzute în subanexa 2 la anexa nr. 2, atunci se va alege un alt motor reprezentativ pentru a fi supus aprobării de tip, conform alin. (1).

(3) Pentru fiecare motor sau familie de motoare ce trebuie aprobată se face o singură cerere în vederea aprobării de tip unei singure autorităti competente. Fiecare tip de motor sau familie de motoare care trebuie aprobată face obiectul unei cereri distincte.

Procedura de aprobare de tip

Art. 4. - (1) Autoritatea competentă care primeste o cerere acordă aprobarea de tip pentru toate tipurile sau familiile de motoare care sunt conforme cu informatiile continute în dosarul tehnic de informatii si care satisfac cerintele prezentei hotărâri.

(2) Autoritatea competentă completează toate rubricile corespunzătoare ale certificatului de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7, pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare care se aprobă si stabileste sau verifică continutul indexului din dosarul de aprobare de tip. Certificatele de aprobare de tip sunt numerotate conform metodei descrise în anexa nr. 8. Certificatul de aprobare de tip completat si anexele la acesta se transmit solicitantului.

(3) În cazul în care motorul supus aprobării nu îsi îndeplineste functia sau nu prezintă anumite caracteristici decât atunci când este conectat cu alte elemente ale masinii mobile nerutiere si, din această cauză, conformitatea cu una sau mai multe cerinte ale prezentei hotărâri nu poate fi verificată decât atunci când motorul este conectat cu celelalte elemente ale masinii, în regim real sau simulat, domeniul încercărilor care stau la baza emiterii certificatului de aprobare de tip se limitează corespunzător. În astfel de cazuri certificatul de aprobare de tip al tipului de motor sau al familiei de motoare trebuie să indice restrictiile de utilizare si eventualele conditii specifice de instalare a motorului pe masina mobilă nerutieră.

(4) Autoritatea competentă:

a) trimite lunar institutiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene o listă a aprobărilor de tip ale motoarelor sau ale familiilor de motoare pe care le-a acordat, refuzat sau retras în cursul lunii respective, care contine informatiile specificate în anexa nr. 9;

b) la primirea unei solicitări transmise de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene trebuie să trimită acesteia:

(i) un exemplar al certificatului de aprobare de tip a motorului sau a familiei de motoare în cauză si/sau un dosar de aprobare pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare care a făcut obiectul aprobării, refuzului sau retragerii acesteia; si/sau

(ii) lista motoarelor fabricate în conformitate cu aprobările de tip acordate, conform prevederilor art. 6 alin. (3), cu indicarea informatiilor prevăzute în anexa nr. 10; si/sau

(iii) o copie de pe declaratia prevăzută la art. 6 alin. (4).

(5) Autoritatea competentă trebuie să trimită Comisiei Europene în fiecare an si de fiecare dată când primeste o astfel de cerere, un exemplar al fisei tehnice prevăzute în anexa nr. 11, cuprinzând date tehnice ale motoarelor aprobate de la data ultimei notificări.

Modificări ale aprobării de tip

Art. 5. - (1) Producătorul trebuie să informeze autoritatea competentă care a acordat aprobarea de tip asupra oricăror modificări din dosarul de aprobare de tip.

(2) Producătorul trebuie să transmită, exclusiv autoritătii competente care a acordat aprobarea de tip initială, o cerere de modificare sau de extindere a aprobării de tip.

(3) Dacă datele incluse în dosarul de aprobare de tip au fost modificate, autoritatea competentă trebuie:

a) să emită, dacă este necesar, pagina/paginile revizuită/revizuite ale dosarului de aprobare de tip, indicând în mod clar pe fiecare pagină revizuită natura modificării si data ultimei emiteri. La fiecare emitere a paginilor revizuite trebuie modificat si indexul dosarului de aprobare de tip, care este anexat la certificatul de aprobare de tip, astfel încât să iasă în evidentă datele celor mai recente modificări; si

b) să emită un certificat de aprobare de tip revizuit, având un număr de extindere, în cazul în care una dintre informatiile pe care le contine s-a modificat, exceptând anexele sale, sau în cazul în care standardele continute în prezenta hotărâre s-au modificat de la data la care aprobarea de tip a fost emisă. Noul certificat de aprobare de tip trebuie să mentioneze clar motivul, data revizuirii si data noii emiteri.

(4) Dacă autoritatea competentă consideră că modificarea unui dosar de aprobare de tip necesită noi încercări sau noi verificări, informează producătorul cu privire la aspectele apărute si eliberează documentele prevăzute la alin. (3) doar după ce s-au realizat încercări sau verificări noi, satisfăcătoare.

Conformitatea

Art. 6. - (1) Producătorul trebuie să aplice pe fiecare motor fabricat în conformitate cu tipul aprobat marcajul conform prevederilor pct. 3 din anexa nr. 1, inclusiv cu numărul aprobării de tip.

(2) În cazul în care certificatul de aprobare de tip, conform art. 4 alin. (3), include restrictii de folosire, producătorul trebuie să întocmească pentru fiecare motor fabricat un document cu informatii detaliate asupra acestor restrictii si să precizeze conditiile pentru instalarea acestuia.

Dacă o serie de motoare de acelasi tip este livrată unui singur producător de masini, este suficient ca acesta din urmă să primească, cel mai târziu la data livrării primului motor, un singur document cu astfel de informatii, însotit de o listă cu numerele de identificare ale tuturor motoarelor care vor fi livrate.

(3) La cererea autoritătii competente, producătorul trebuie să trimită o listă cuprinzând seria numerelor de identificare pentru fiecare tip de motor produs, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Lista trebuie trimisă într-un interval de 45 de zile de la sfârsitul fiecărui an calendaristic sau imediat după intrarea în vigoare a unei noi reglementări care modifică cerintele prezentei hotărâri ori imediat după orice altă dată suplimentară stabilită de autoritatea competentă. Lista trebuie să specifice legătura dintre numerele de identificare ale tipului sau familiei de motoare corespunzătoare si numerele certificatelor de aprobare de tip. De asemenea, lista trebuie să contină informatii specifice pentru cazul în care producătorul încetează fabricarea unui tip de motor sau a unei familii de motoare aprobate. Producătorul trebuie să păstreze aceste documente timp de cel putin 20 de ani.

(4) Producătorul trimite autoritătii competente care a acordat aprobarea de tip, în termen de 45 de zile după sfârsitul fiecărui an calendaristic si la fiecare dată de intrare în vigoare prevăzută la art. 9, o declaratie precizând tipurile si familiile de motoare, precum si codurile necesare identificării motoarelor, pentru motoarele pe care intentionează să le fabrice începând cu acea dată.

Acceptarea aprobărilor echivalente

Art. 7. - (1) Parlamentul European si Consiliul, la propunerea Comisiei Europene, pot recunoaste echivalenta între conditiile si dispozitiile în materie de aprobare pentru motoarele stabilite în prezenta hotărâre si procedurile stabilite de către regulamentele internationale sau de către terte tări, în cadrul acordurilor multilaterale sau bilaterale dintre Comunitatea Europeană si terte tări.

(2) Autoritatea competentă acceptă aprobările prevăzute la alin. (1) si, după caz, marcajul de aprobare prevăzut în anexa nr. 12, ca fiind conforme cu prevederile prezentei hotărâri.

Înregistrarea si introducerea pe piată

Art. 8. - (1) Autoritatea competentă nu poate refuza introducerea pe piată si, după caz, înregistrarea motoarelor noi, montate sau nemontate pe masini, care îndeplinesc cerintele prezentei hotărâri.

(2) Sunt permise introducerea pe piată si, după caz, înregistrarea motoarelor noi, montate sau nemontate pe masini, doar dacă acestea îndeplinesc cerintele prezentei hotărâri.

(3) Autoritatea competentă care acordă aprobarea de tip ia toate măsurile necesare în cadrul acestei aprobări pentru înregistrarea si verificarea, după caz, prin cooperare cu alte autorităti din statele membre ale Uniunii Europene, a numerelor de identificare ale motoarelor fabricate conform cerintelor prezentei hotărâri.

(4) În timpul controlului conformitătii productiei, efectuat conform prevederilor art. 12, se poate efectua o verificare suplimentară a numerelor de identificare.

(5) Pentru verificarea numerelor de identificare, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie să comunice fără întârziere, la cererea autoritătii competente, toate informatiile necesare privind clientii săi si numerele de identificare ale motoarelor declarate fabricate conform art. 6 alin. (3). În cazul în care motoarele sunt vândute unui producător de masini, nu sunt solicitate informatii suplimentare.

(6) Dacă, la cererea autoritătii competente care acordă aprobarea de tip, producătorul nu poate verifica cerintele prevăzute la art. 6 si în special cele cuprinse la alin. (5) al prezentului articol, aprobarea acordată pentru tipul de motor sau familia de motoare în cauză, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, poate fi retrasă. Procedura de informare se efectuează conform prevederilor art. 13 alin. (4).

Calendar - Motoare cu aprindere prin comprimare

Art. 9. - (1) Autoritatea competentă nu poate refuza efectuarea procedurii de aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si emiterea certificatului de aprobare de tip si nici nu poate să impună alte cerinte pentru aprobarea de tip din punctul de vedere al emisiilor poluante pentru masinile mobile nerutiere pe care este instalat un astfel de motor, dacă motoarele respectă prevederile prezentei hotărâri privind emisiile de gaze si de particule poluante.

(2) Autoritatea competentă refuză să efectueze procedura de aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si să emită certificatul de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 si refuză emiterea oricărei alte aprobări de tip pentru masini mobile nerutiere pe care este instalat un motor, după data de 30 iunie 1998, cu o putere încadrată în categoriile prevăzute la lit. a), b) si c), dacă respectivele motoare nu satisfac cerintele prezentei hotărâri si dacă nivelul emisiilor de gaze si de particule poluante nu se încadrează în valorile limită prevăzute în tabelul de la pct. 4.1.2.1 din anexa nr. 1:

a) categoria A: 130 kW t P t 560 kW;

b) categoria B: 75 kW t P < 130 kW;

c) categoria C: 37 kW t P < 75 kW.

(3) Autoritatea competentă refuză să efectueze procedura de aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si să emită certificatul de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 si refuză emiterea oricărei alte aprobări de tip pentru masini mobile nerutiere pe care este instalat un motor cu o putere încadrată în categoriile indicate, dacă respectivele motoare nu satisfac cerintele prezentei hotărâri si dacă nivelul emisiilor de gaze si de particule poluante nu se încadrează în valorile limită prevăzute în tabelul de la pct. 4.1.2.3 din anexa nr. 1, după cum urmează:

a) începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru motoarele din categoria D, respectiv 18 kW t P < 37 kW;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru motoarele din categoria E, respectiv 130 kW t P t 560 kW;

c) începând cu data de 1 ianuarie 2005, pentru motoarele din categoria F, respectiv 75 kW t P < 130 kW;

d) începând cu data de 1 ianuarie 2005, pentru motoarele din categoria G, respectiv 37 kW t P < 75 kW.

(4) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (3), cu exceptia masinilor si motoarelor destinate exportului în terte tări, autoritatea competentă permite înregistrarea si, dacă este cazul, introducerea pe piată a motoarelor, fie că sunt sau nu sunt instalate pe masini, numai dacă acestea sunt conforme cerintelor prezentei hotărâri si numai dacă motorul este aprobat în conformitate cu una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) si (3).

(5) Categoriile de motoare si termenele limită aplicabile fazei I sunt următoarele:

a) categoria A: 31 decembrie 1998;

b) categoria B: 31 decembrie 1998;

c) categoria C: 31 martie 1999.

(6) Categoriile de motoare si termenele limită aplicabile fazei II sunt următoarele:

a) categoria D: 1 ianuarie 2003;

b) categoria E: 1 ianuarie 2003;

c) categoria F: 1 ianuarie 2005;

d) categoria G: 1 ianuarie 2005.

(7) Pentru fiecare categorie, autoritatea competentă poate hotărî amânarea cu 2 ani a aplicării cerintelor mentionate mai sus în ceea ce priveste motoarele cu o dată de productie anterioară datelor prevăzute în alin. (4), (5) si (6).

(8) Autorizatia acordată motoarelor din faza I expiră începând cu data aplicării obligatorii a fazei II.

Calendar - Motoare cu aprindere prin scânteie

Art. 10. - (1) În sensul prezentei hotărâri, motoarele cu aprindere prin scânteie sunt clasificate astfel: clasa principală S - motoare mici de o putere netă t 19 kW.

Clasa principală S este împărtită în două categorii:

(i) H - motoare destinate masinilor portabile;

(ii) N - motoare destinate masinilor neportabile.

 

CLASA/CATEGORIA

CILINDREE (cm3)

Motoare portabile:

 

Clasa SH: 1

< 20

Clasa SH: 2

20

 

< 50

Clasa SH: 3

50

Motoare neportabile:

 

Clasa SN: 1

< 66

Clasa SN: 2

66

 

< 100

Clasa SN: 3

100

 

< 225

Clasa SN: 4

225

 

(2) Începând cu data de 11 august 2005, autoritatea competentă nu poate refuza efectuarea procedurii de aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare cu aprindere prin scânteie si emiterea certificatului de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 si nici nu poate să impună alte cerinte pentru aprobarea de tip din punct de vedere al emisiilor poluante pentru masinile mobile nerutiere pe care este instalat un astfel de motor, dacă aceste motoare respectă cerintele prezentei hotărâri privind emisiile de gaze si particule poluante.

(3) Începând cu data de 11 august 2005, autoritatea competentă refuză să efectueze procedura de aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si să emită certificatul de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 si refuză emiterea oricărei alte aprobări de tip pentru masini mobile nerutiere pe care este instalat un motor, dacă respectivele motoare nu satisfac cerintele prezentei  hotărâri si dacă nivelul emisiilor de gaze si de particule  poluante nu se încadrează în valorile limită prevăzute întabelul de la pct. 4.2.2.1 din anexa nr. 1.

(4) Autoritatea competentă refuză să efectueze procedura de aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si să elibereze certificatul de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 si refuză emiterea oricărei alte aprobări de tip pentru masini mobile nerutiere pe care este instalat un motor cu o putere încadrată în clasele indicate, dacă respectivele motoare nu satisfac cerintele prezentei hotărâri si dacă nivelul emisiilor de gaze si de particule poluante nu se încadrează în valorile limită prevăzute în tabelul de la pct. 4.2.2.2 din anexa nr. 1, după cum urmează:

a) după data de 1 august 2005, pentru motoarele din clasele SN: 1 si SN: 2;

b) după data de 1 august 2006, pentru motoarele din clasa SN: 4;

c) după data de 1 august 2007, pentru motoarele din clasele SH: 1, SH: 2 si SN: 3;

d) după data de 1 august 2008, pentru motoarele din clasa SH: 3.

(5) Cu exceptia masinilor si motoarelor destinate exportului către alte state decât statele membre ale Uniunii Europene, după 6 luni de la datele prevăzute la alin. (3) si (4) pentru categoriile de motoare în cauză, autoritatea competentă autorizează introducerea pe piată a motoarelor doar dacă satisfac cerintele prezentei hotărâri, indiferent dacă acestea sunt instalate sau nu sunt instalate pe masini.

(6) Autoritatea competentă autorizează etichetarea si marcajul special pentru tipurile sau familiile de motoare care satisfac valorile limită prevăzute în tabelul de la pct. 4.2.2.2 din anexa nr. 1, înaintea termenelor prevăzute la alin. (5), pentru a indica faptul că echipamentul în cauză satisface anticipat valorile limită impuse.

(7) Sunt exceptate de la termenele de implementare a valorilor limită ale emisiilor prevăzute în faza II, pe o perioadă de 3 ani după intrarea în vigoare a acestor valori limită, masinile prevăzute la lit. a)-f). În timpul celor 3 ani se aplică valorile limită prevăzute în faza I următoarelor masini:

a) ferăstraie portabile - echipament portabil conceput pentru a tăia lemne cu ajutorul unui lant tăietor, care trebuie să fie tinut cu două mâini si să aibă o cilindree de  peste 45 cm3, conform standardului român care adoptă standardul european armonizat EN ISO 11681-1;

b) masină echipată cu un mâner la partea superioară (de exemplu: masina de găurit si ferăstrăul portabil destinat întretinerii arborilor) - echipament portabil prevăzut cu un mâner la partea superioară, conceput pentru a efectua găuri sau a tăia lemne cu ajutorul unui lant tăietor, conform standardului SR EN ISO 11681-2;

c) curătitor portabil cu motor cu ardere internă - echipament portabil dotat cu o lamă rotativă din metal sau material plastic, destinat a tăia buruienile, mărăcinisurile, arborii mici si vegetatia similară. El trebuie să fie conceput conform standardului SR EN ISO 11806, pentru a functiona în pozitii multiple (de exemplu, în pozitie orizontală sau răsturnată) si să fie de cilindree mai mare de 40 cm3;

d) tăietor portabil de gard viu - echipament portabil conceput pentru tăierea gardurilor vii si tufisurilor cu ajutorul uneia sau mai multor lame ascutite functionând printr-o miscare de du-te-vino, conform standardului SR EN 774;

e) ferăstraie circulare portabile cu motoare cu ardere internă - echipament portabil conceput pentru a tăia materiale dure ca piatră, asfalt, beton sau otel, cu ajutorul unei lame metalice rotative si având o cilindree mai mare de 50 cm3, conform SR EN 1454;

f) motoare neportabile din clasa SN: 3 cu axă orizontală: numai motoare din clasa SN: 3 neportabile, având o axă orizontală si producând o energie egală sau mai mică de 2,5 kW, utilizate mai ales în scopuri industriale determinate, adică motocultoarele, motocositoarele, aeratoarele de gazon si generatoarele.

(8) Cu toate acestea, pentru fiecare categorie, autoritatea competentă poate să amâne cu 2 ani termenele prevăzute la alin. (4), (5) si (6), pentru motoarele a căror dată de fabricatie este anterioară acestor termene.

Exceptări si alte proceduri

Art. 11. - (1) Prevederile art. 8 alin. (1) si (2), art. 9 alin. (4) si ale art. 10 alin. (5) nu se aplică:

a) motoarelor destinate utilizărilor militare;

b) motoarelor care fac obiectul unei derogări conform prevederilor alin. (2) si (3).

(2) Un motor de schimb trebuie să fie în conformitate cu valorile limită pe care motorul înlocuit trebuia să le respecte la introducerea pe piată. Mentiunea “MOTOR DE SCHIMB” se adaugă pe o etichetă aplicată pe motor sau se include în manualul de utilizare.

(3) Intrarea în vigoare a prevederilor art. 10 alin. (5) si (6) este amânată cu 3 ani pentru producătorii de motoare în serii mici.

(4) Prevederile art. 10 alin. (5) si (6) sunt înlocuite cu prevederile corespunzătoare fazei I, pentru toate familiile de motoare produse în serie mică de cel mult 25.000 de unităti, cu conditia ca diferitele familii de motoare să corespundă fiecare unei cilindree diferite.

(5) La cererea producătorului, se exceptează de la prevederile art. 9 motoarele de la sfârsitul unei serii care se mai află în stoc sau motoarele masinilor mobile nerutiere aflate în stoc la termenul/termenele limită pentru introducerea pe piată, în următoarele conditii:

a) producătorul trebuie să înainteze o cerere către autoritatea care a aprobat tipul/tipurile sau familia/familiile de motoare corespunzătoare anterior datei intrării în vigoare a termenului/termenelor limită;

b) cererea producătorului trebuie să fie însotită de lista prevăzută la art. 6 alin. (3), care să cuprindă motoarele noi care nu sunt introduse pe piată până la termenul/termenele limită. În cazul în care motoarele sunt cuprinse pentru prima dată în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri, producătorul trebuie să înainteze cererea de exceptare către autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene unde se află locul de depozitare a motoarelor;

c) cererea trebuie să precizeze motivele tehnice si/sau economice pe care se bazează;

d) motoarele trebuie să fie conforme cu un tip sau o familie a căror aprobare de tip nu mai este valabilă sau pentru care aprobarea de tip nu a fost necesară anterior, dar care au fost produse înainte de termenul limită;

e) motoarele trebuie să fi fost depozitate fizic pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene înainte de termenul/termenele limită;

f) numărul maxim de motoare noi care apartin unuia sau mai multor tipuri introduse pe piată prin derogare, conform prevederilor alin. (1), nu trebuie să depăsească 10% din numărul tipurilor de motoare noi care au fost introduse pe piată în cursul anului precedent;

g) dacă cererea este acceptată, autoritatea competentă trebuie să trimită în termen de o lună autoritătilor competente din statele membre ale Uniunii Europene caracteristicile si motivele derogărilor acordate producătorilor;

h) autoritatea competentă care a acordat derogările se va asigura că producătorul respectă toate obligatiile corespunzătoare;

i) autoritatea competentă eliberează pentru fiecare motor în cauză un certificat de conformitate cu o mentiune specială. După caz, se poate folosi un singur document consolidat, care contine toate numerele de identificare ale motoarelor în cauză;

j) autoritatea competentă comunică anual Comisiei Europene lista derogărilor, precizând motivele pentru care acestea au fost acordate.

(6) Această posibilitate este limitată la o perioadă de 12 luni de la data la care motoarele au fost supuse pentru prima dată termenelor limită de introducere pe piată.

Măsuri privind conformitatea productiei

Art. 12. - (1) Înainte de acordarea aprobării de tip, autoritatea verifică, în ceea ce priveste cerintele prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1, dacă este cazul, în cooperare cu alte autorităti competente din statele membre ale Uniunii Europene, faptul că au fost luate măsurile necesare pentru a asigura un control eficient al conformitătii productiei înaintea acordării aprobării de tip.

(2) Autoritatea competentă verifică, în ceea ce priveste cerintele prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1, dacă este cazul, în cooperare cu alte autorităti competente, faptul că măsurile prevăzute la alin. (1) sunt în continuare adecvate si că fiecare motor produs, care poartă un număr de aprobare de tip, conform prevederilor prezentei hotărâri, corespunde descrierii prezentate în certificatul de aprobare de tip pentru motorul sau familia de motoare aprobate si în anexele la acesta.

Neconformităti ale tipului motorului sau ale familiei de motoare aprobate

Art. 13. - (1) Se consideră neconforme cu tipul motorului sau familiei de motoare aprobate motoarele care prezintă abateri de la datele tehnice cuprinse în certificatul de aprobare de tip si/sau în documentatia pentru aprobarea de tip, abateri care nu au fost autorizate de către autoritatea competentă, conform art. 5 alin. (3).

(2) Dacă autoritatea competentă care a acordat aprobarea de tip constată că motoarele însotite de certificate de aprobare de tip sau care poartă un marcaj de aprobare nu sunt conforme tipului sau familiei pe care a aprobat-o, aceasta solicită producătorului să ia măsurile necesare pentru a aduce motoarele în cauză în stare de conformitate cu tipul de motor aprobat. Autoritatea competentă notifică autoritătilor competente din statele membre ale Uniunii Europene măsurile luate, care pot să vizeze, dacă este cazul, retragerea aprobării de tip.

(3) Dacă autoritatea competentă a constatat că motoarele care poartă un număr de aprobare nu sunt conforme tipului motorului sau familiei de motoare aprobate, aceasta poate să ceară autoritătii din statul membru al Uniunii Europene care a acordat aprobarea de tip să verifice dacă motoarele în curs de fabricatie sunt conforme tipului motorului sau familiei de motoare aprobate. Această verificare trebuie efectuată în următoarele 6 luni de la data înregistrării cererii.

(4) Autoritatea competentă are obligatia să informeze autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene, într-un interval de o lună, asupra retragerii unei aprobări de tip si asupra motivelor care justifică această măsură.

(5) Dacă autoritatea competentă care a acordat aprobarea de tip contestă neconformitatea care i-a fost notificată, atunci autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene implicate trebuie să încerce solutionarea diferendului. Comisia este informată despre acest lucru si, dacă este cazul, procedează la consultări corespunzătoare în vederea obtinerii unei solutii.

Cerinte pentru protectia utilizatorilor

Art. 14. - Autoritătile publice pot reglementa cerinte specifice de protectie pentru lucrătorii care utilizează masinile mobile nerutiere, cu conditia ca acest fapt să nu afecteze introducerea pe piată a motoarelor în cauză.

Adaptarea la progresul tehnic

Art. 15. - Adaptarea la progresul tehnic a prevederilor cuprinse în anexele la prezenta hotărâre, cu exceptia cerintelor prevăzute la pct. 1, 2.1-2.8 si 4 din anexa nr. 1, se face prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior modificărilor adoptate în acest sens de către Comisia Europeană.

Răspunderi si sanctiuni

Art. 16. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovati, în conditiile legii.

(2) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) neprezentarea la autoritatea competentă care acordă certificatul de aprobare de tip în vederea înregistrării si/sau aprobării de tip, cu retragerea de pe piată a produsului;

b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei si retragerea de pe piată a motoarelor, după caz;

c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1), cu amendă de la 25 milioane lei la 50 milioane lei, retragerea aprobării de tip si interzicerea introducerii pe piată a motoarelor;

d) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), cu amendă de la 75 milioane lei la 100 milioane lei si retragerea de pe piată a motoarelor;

e) nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri referitoare la nivelul emisiilor poluante se sanctionează conform art. 47 pct. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001;

f) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5), cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei si retragerea de pe piată a motoarelor.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) si f) se fac de personalul împuternicit de Ministerul Economiei si Comertului.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (2) lit. e) se fac de personalul împuternicit de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, conform atributiilor stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001.

(5) Dispozitiile referitoare la contraventii prevăzute la alin. (2)-(4) se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de personalul împuternicit de Ministerul Economiei si Comertului sau de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, după caz, din care rezultă limitarea introducerii pe piată a motoarelor, va mentiona temeiul legal al actului emis si va fi adusă la cunostintă persoanelor interesate. Împotriva acestui act se poate face plângere la instanta de contencios administrativ competentă, în conditiile legii.

Organisme

Art. 18. - (1) Ministerul Economiei si Comertului este autoritatea competentă care acordă certificatul de aprobare de tip pe baza rapoartelor tehnice emise de serviciul tehnic, conform prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Economiei si Comertului va desemna prin ordin al ministrului economiei si comertului serviciul tehnic care efectuează încercările în vederea aprobării de tip. Ordinul ministrului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 19. - Prevederile art. 4 alin. (4) si (5), ale art. 11 alin. (5) lit. g) si j) si ale art. 13 alin. (2) teza a II-a, alin. (3), (4) si (5) intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 20. - Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 21. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 si 623 bis din 22 august 2002.

Art. 23. - Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională Directiva 97/68/EC a Parlamentului European si a Consiliului referitoare la măsurile privind limitarea emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la motoare cu ardere internă, instalate pe masini mobile nerutiere,  publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene L 59 din 27 februarie 1998, modificată si completată prin Directiva 2001/63 a Parlamentului European si a Consiliului privind adaptarea la progresul tehnic a Directivei 97/68 si prin Directiva 2002/88/EC a Parlamentului European si a Consiliului pentru amendarea Directivei 97/68/EC.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.209.


*) Anexele nr. 1-12 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 bis în afara abonamentului, care se poate

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. III din Ordonanta Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.296.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

CAPITOLUL I

Criterii pentru eliberarea acordului pentru folosirea denumirii

 

Art. 1. - La eliberarea acordului pentru folosirea în cuprinsul firmei a cuvântului “national” si a derivatelor acestuia se are în vedere îndeplinirea uneia dintre următoarele conditii:

a) firma solicitantului a fost atribuită prin actul normativ sau administrativ de înfiintare a persoanei juridice;

b) participarea la capitalul social al persoanei juridice solicitante apartine în majoritate statului.

Art. 2. - Acordul pentru folosirea în cuprinsul firmei a cuvântului “român” si a derivatelor acestuia se eliberează în următoarele cazuri:

a) în totalul cifrei de afaceri din ultimul an a persoanei juridice solicitante, veniturile din exportul de produse si/sau servicii reprezintă cel putin 50%;

b) în cuprinsul firmei unei persoane juridice române la care unic actionar sau actionar majoritar este o persoană juridică străină, cuvântul “român” sau derivatele acestuia servesc la diferentierea din punct de vedere geografic a persoanei juridice române fată de persoana juridică străină;

c) cuvântul “român” sau derivatele acestuia servesc la identificarea din punct de vedere geografic a reprezentantei sau altui dezmembrământ fără personalitate juridică al unei persoane juridice străine în România.

Art. 3. - Acordul pentru folosirea în cuprinsul firmei a cuvântului sinstitut” si a derivatelor acestuia se eliberează dacă firma solicitantului a fost atribuită prin actul normativ sau administrativ de înfiintare a persoanei juridice respective.

Art. 4. - La eliberarea acordului pentru folosirea în cuprinsul firmei a unor cuvinte sau sintagme prevăzute la art. 39 alin. (3) si (4) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia cuvintelor sau sintagmelor “academic-stiintific”, “academie”, “universitate”, “universitar”, “scoală”, “scolar” si/sau a derivatelor acestora, se are în vedere activitatea principală a persoanei juridice, care poate fi definită prin cuvântul sau sintagma la care legea face referire.

Art. 5. - Conditiile legale pentru eliberarea acordului se consideră îndeplinite si în următoarele cazuri:

a) firma solicitantului a fost atribuită prin actul normativ sau administrativ de înfiintare a persoanei juridice;

b) firma solicitantului coincide cu componenta verbală a mărcii acestuia, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice;

c) firma apartine unei institutii de credit autorizate potrivit legii, unei persoane juridice autorizate potrivit legii să exercite activităti de asigurare si reasigurare sau unei persoane juridice autorizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, potrivit competentelor legale, să îsi desfăsoare activitatea;

d) în cazul firmelor unei societăti în nume colectiv ori unei societăti în comandită simplă, în care cuvântul sau sintagma dintre cele prevăzute la art. 39 alin. (2) si (3) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, reprezintă numele persoanei fizice asociate ori se datorează aplicării dispozitiilor art. 41 din aceeasi lege.

Art. 6. - (1) În cazurile prevăzute la art. 1-4, autoritatea competentă refuză eliberarea acordului dacă firma în cauză este de natură să creeze confuzie cu denumirea unei institutii publice ori de interes public, national sau local.

(2) Prin institutie publică natională ori de interes public national, în sensul prezentelor norme metodologice, se întelege: Parlamentul, Administratia Prezidentială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autorităti publice, autoritătile administrative autonome, precum si institutiile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

(3) Prin institutie publică locală ori de interes public local, în sensul prezentelor norme metodologice, se întelege: institutia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale, autoritătile administratiei publice locale, precum si institutiile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

 

CAPITOLUL II

Procedura eliberării acordului pentru folosirea denumirii

 

Art. 7. - În vederea obtinerii acordului pentru folosirea denumirii prevăzut de Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare acord, persoanele juridice înmatriculate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 183/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului se adresează biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului în a cărui rază teritorială îsi au sediul, iar persoanele juridice în curs de constituire se adresează biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului în a cărui rază teritorială îsi stabilesc sediul potrivit legii.

Art. 8. - În cazul solicitării de rezervare a firmei, formulată în vederea constituirii sau a schimbării denumirii, oficiul registrului comertului eliberează dovada rezervării firmei, dacă sunt îndeplinite celelalte conditii legale, sub rezerva obtinerii acordului.

Art. 9. - (1) O dată cu depunerea cererii prin care se solicită eliberarea acordului, persoanele juridice solicitante depun si documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute în prezentele norme metodologice:

a) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului competent, pentru persoanele juridice înmatriculate;

b) declaratie pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice privind îndeplinirea criteriului prevăzut la art. 2 lit. a);

c) alte documente considerate relevante de către solicitant pentru sustinerea cererii de eliberare a acordului.

(2) În situatiile prevăzute la art. 5 se depun în copie si următoarele documente care fac dovada îndeplinirii conditiilor legale, după caz:

a) actul normativ sau actul administrativ de înfiintare a persoanei juridice;

b) certificatul de înregistrare a mărcii care corespunde cu denumirea, emis de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci;

c) autorizatia de functionare emisă de Banca Natională a României;

d) autorizatia de functionare emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

e) orice alte autorizatii de functionare sau avize cerute de lege.

Art. 10. - Cererile pentru obtinerea acordului prevăzut de art. 39 alin. (3) si (4) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, însotite de documentele doveditoare si de certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului competent, se transmit Secretariatului General al Guvernului de către Oficiul National al Registrului Comertului, respectiv prefectului de către oficiul registrului comertului competent, în termen de 24 de ore de la momentul înregistrării.

Art. 11. - Acordul scris eliberat de Secretariatul General al Guvernului, respectiv de prefect, sau, după caz, înstiintarea în scris despre refuzul eliberării acordului se transmite, în termenul prevăzut la art. 39 alin. (6) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Oficiului National al Registrului Comertului, respectiv oficiului registrului comertului, care va în cunostinta persoana juridică solicitantă.

Art. 12. - Valabilitatea acordului scris eliberat de Secretariatul General al Guvernului sau, după caz, de prefect, potrivit legii, este conditionată de valabilitatea rezervării disponibilitătii firmei.

Art. 13. - (1) Serviciile de verificare a îndeplinirii criteriilor legale si cele de eliberare a acordului prevăzut de lege se prestează de Secretariatul General al Guvernului sau, după caz, de prefectura competentă, cu titlu gratuit.

(2) Serviciile de transmitere a cererii pentru obtinerea acordului prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a documentelor însotitoare sunt prestate de către oficiile registrului comertului competente, cu titlu gratuit.

(3) Pentru comunicarea acordului sau a refuzului privind eliberarea acestuia, oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale vor încasa tariful pentru transmiterea documentelor prin postă, în cuantum de 35.000 lei/plic.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 22 decembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art. 91. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate va elabora norme pentru recuperarea sumelor aferente serviciilor medicale acordate unei persoane ca urmare a prejudiciilor sau daunelor cauzate sănătătii acesteia de alte persoane.”

2. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“(2) Cabinetele medicale din mediul rural pot avea puncte secundare de lucru în localitătile rurale, în situatia în care asiguratii de pe lista proprie a medicilor respectivi au răspândire mare în teritoriu. Cabinetele medicale din mediul urban pot avea puncte secundare de lucru în localitătile rurale numai dacă acestea sunt deficitare în ceea ce priveste existenta medicilor de familie, pentru perioada în care nu este acoperit necesarul de servicii medicale. Lista localitătilor rurale în care cabinetele medicale din mediul urban pot avea puncte secundare de lucru se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la propunerea directiilor de sănătate publică, cu avizul caselor de asigurări de sănătate. Autorizatia sanitară este obligatorie atât pentru cabinetele medicale, cât si pentru punctele secundare de lucru ale acestora.”

3. Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Asiguratii în vârstă de peste 18 ani au dreptul si obligatia de a efectua un control medical anual pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în ceea ce priveste morbiditatea si mortalitatea, control care se va efectua în luna de nastere a fiecărui asigurat înscris pe lista medicului de familie. Pentru cadrele didactice controlul medical anual se efectuează la începutul anului scolar.

Exceptie fac situatiile în care asiguratul nu se prezintă la control din motive obiective pe care trebuie să le justifice în scris medicului de familie, situatie în care asiguratul va fi reprogramat. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să informeze public asiguratii despre obligativitatea efectuării acestui control. Neefectuarea acestor controale medicale din cauza medicului de familie, în proportie de peste 20% din totalul programărilor si/sau reprogramărilor  pe trimestru, atrage diminuarea cu 10% a veniturilor medicului de familie pentru trimestrul respectiv, în conditiile stabilite prin norme.”

4. Alineatul (5) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

“(5) Medicul de specialitate care are contract de muncă sau integrare clinică într-o sectie a unui spital aflat în relatie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital si care, pentru specialitătile clinice, să nu depăsească 50% din numărul de ore prevăzut la alin. (1), după cum urmează:

a) într-un cabinet organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu completările ulterioare;

b) în ambulatoriul de specialitate al spitalului, în conditiile reglementărilor legale în vigoare, în cazul în care casa de asigurări de sănătate nu are încheiat, pentru specialitatea respectivă în localitatea în care functionează spitalul, nici un alt contract cu un furnizor de servicii medicale ambulatorii de specialitate organizat conform legii.

Fac exceptie situatiile în care cererea de servicii medicale pentru anumite specialităti nu este acoperită si pentru care comisia constituită conform art. 31 alin. (2) poate propune spre aprobare Ministerului Sănătătii si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate situatiile concrete privind specialitătile neacoperite în vederea creării posibilitătii spitalelor de a încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate, pentru specialitătile respective.

Pentru aprobarea situatiilor concrete, Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate vor avea în vedere respectarea obligatiei de asigurare a valorii minime garantate pentru un punct.”

5. După alineatul (5) al articolului 38 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Acordarea serviciilor medicale în cazurile prevăzute la alin. (5) lit. a) si b) se face în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale ambulatorii de specialitate, iar nerespectarea acestei prevederi atrage măsuri mergând până la rezilierea contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.”

6. Articolul 59 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

“c) cheltuielile de personal aferente medicilor si celuilalt personal sanitar, care furnizează servicii medico-sanitare în unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, de recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000, încadrat la spitalul judetean sau la alt spital public cel mai apropiat, în cazul unitătilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate.”

7. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

“Art. 89. - (1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru fiecare medicament corespunzător denumirii comune internationale (DCI) din listă, este pretul de referintă.

(2) Pretul de referintă se obtine prin aplicarea cotei procentuale de 90%, 65% respectiv 50%, la pretul cel mai mic corespunzător unitătii terapeutice aferente aceleiasi forme farmaceutice din cadrul aceleiasi denumiri comune internationale si pentru fiecare concentratie. Pentru pensionarii care nu realizează alte venituri decât cele provenite din pensie/pensii cumulate în cuantum de până la 6.000.000 lei lunar, nivelul de compensare este de 90%.

În întelesul actelor normative care reglementează materia asigurărilor sociale de sănătate, prin «pensii cumulate» se întelege veniturile nete obtinute din pensie cumulate cu alte venituri nete permanente realizate în conditiile legii.”

8. Alineatul (1) al articolului 94 va avea următorul cuprins:

“Art. 94. - (1) Modalitătile de prescriere, eliberare si de decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Pentru fiecare boală cronică asiguratul are dreptul la o singură prescriptie medicală pe lună, cu maximum 3 medicamente care să acopere necesarul întregii luni, cu exceptia situatiilor prevăzute în norme. În situatia în care există asigurati care au beneficiat de mai mult de o prescriptie medicală pe o lună, la comunicarea casei de asigurări de sănătate, medicii nu mai acordă o nouă prescriptie medicală pentru boala cronică respectivă, pentru perioada comunicată de casa de asigurări de sănătate. În situatia în care unii medici eliberează prescriptii medicale pentru perioada comunicată de casa de asigurări de sănătate, în care nu trebuia să se mai acorde prescriptii medicale pentru asigurat, medicii respectivi suportă contravaloarea prescriptiilor medicale respective, care va fi încasată de casele de asigurări de sănătate si care va reîntregi Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.”

9. Alineatul (2) al articolului 94 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în conditiile legii, casele de asigurări de sănătate suportă integral contravaloarea medicamentelor cu pretul cel mai mic corespunzătoare fiecărei denumiri comune internationale (DCI) cuprinse în listă, pentru aceeasi concentratie si formă farmaceutică.”

10. Alineatul (1) al articolului 97 va avea următorul cuprins:

“Art. 97. - (1) Dispozitivele medicale se acordă de către furnizorii de dispozitive medicale avizati de Ministerul Sănătătii si acreditati potrivit dispozitiilor legale în vigoare. Lista cuprinzând furnizorii de dispozitive medicale acreditati se aprobă de Casa Natională de Asigurări de Sănătate prin decizie a presedintelui acesteia.”

11. Articolul 114 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Recomandările pentru tratament de recuperare în statiunile balneoclimatice se întocmesc în două exemplare, dintre care unul rămâne la Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, iar celălalt este prezentat de către asigurat furnizorului de servicii medicale de recuperare.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.328.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor suprafete de teren din domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si din administrarea unor consilii locale din judetul Arges în domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea unui teren în suprafată de 4.863 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al comunei Bradu si din administrarea Consiliului Local al Comunei Bradu în domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 2. - Se aprobă preluarea unui teren în suprafată de 22.992 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al municipiului Pitesti si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti în domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 3. - Se aprobă preluarea unui teren în suprafată de 858 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al orasului Stefănesti si din administrarea Consiliului Local al Orasului Stefănesti în domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 4. - Se aprobă preluarea unui teren în suprafată de 14.586 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al comunei Mărăcineni si din administrarea Consiliului Local al Comunei Mărăcineni în domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 5. - Se aprobă preluarea unui teren în suprafată de 36.789 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al comunei Bascov si din administrarea Consiliului Local al Comunei Bascov în domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 6. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1-5 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.332.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren care se preiau din domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si din administrarea unor consilii locale din judetul Arges în domeniul public al statului si se dau în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Nr.

crt.

Locul unde sunt

situate suprafetele

de teren

Persoana juridică

de la care

se transmite

suprafata de teren

Persoana juridică

la care se

transmite suprafata

de teren

Caracteristicile tehnice

ale terenurilor

Număr

cadastral

1.

Comuna Bradu,

judetul Arges

Consiliul Local al

Comunei Bradu

 

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de

Autostrăzi si Drumuri Nationale din

România - S.A.

Suprafata = 4.863 m2

Categoria de folosintă si pozitia kilometrică: drum exploatare (1 + 650; 1 + 550; 0 + 570 – 1 + 350; 0 + 000)

1353

1351

1352

1354

2.

Municipiul Pitesti,

judetul Arges

Consiliul Local al

Municipiului Pitesti

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din

România - S.A.

Suprafata totală = 22.992 m2

Categoria de folosintă si pozitia kilometrică:

 

 

 

 

 

 

1. Zona Balta (3.119 m2): drum exploatare (2 + 660), drum exploatare (1 + 865 – 2 + 200), neproductiv (2 + 590 – 2 + 680);

7132; 7131;

7130

 

 

 

 

 

2. Zona Bananai (2.572 m2): drum (4 + 140), drum + canal (3 + 890), drum (3 + 240 – 3 + 710);

7118; 7119;

7121

 

 

 

 

3. Zona Tarla 10 — Insula (473 m2): drum (5 + 440), drum (4 + 650);

7120; 7117

 

 

 

 

4. Zona Podul Viilor (4.844 m2): drum (9 + 940), Str. Argesului (9 + 680), str. Mihail Vlădescu (9 + 140), drum (9 + 000), drum (8 + 820 – 9 + 130), conductă termică (8 + 700);

7112; 7133;

7134; 7129;

7135; 7114

 

 

 

 

5. Zona Tarla 1 (11.984 m2):

pepinieră (12 + 500 – 12 + 760), drum centură (12 + 000)

7113; 7115

 

3.

 

 

 

Orasul Stefănesti,

judetul Arges

Consiliul Local al

Orasului Stefănesti

 

 

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de

Autostrăzi si Drumuri Nationale din

România - S.A.

Suprafata = 858 m2

Categoria de folosintă si pozitia kilometrică: drum (7 + 200), canal (6 + 240), drum (6 + 100)

1359; 1361;

1360

 

4.

Comuna Mărăcineni,

judetul Arges

Consiliul Local al

Comunei Mărăcineni

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de

Autostrăzi si Drumuri Nationale din

România - S.A.

Suprafata = 14.586 m2

Categoria de folosintă si pozitia kilometrică: drum (10 + 470 – 11 + 125), păsune (10 + 230 – 10 + 540), drum + canal (10 + 060)

826; 825;

824

 

5.

Comuna Bascov,

judetul Arges

Consiliul Local al

Comunei Bascov

 

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Suprafata = 36.789 m2

Categoria de folosintă: drum + canal (13 + 345 – 13 + 580), drum (13 + 260 – 13 + 320), neproductiv (13 + 190), neproductiv (12 + 900), drum centură (13 + 600)

1261; 1262;

1259; 1260;

1283

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 2.2 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 25 martie 2003, se

modifică si va avea următorul cuprins:

“2.2. Consideratii etice

Investigatiile clinice trebuie să fie efectuate în concordantă cu prevederile Declaratiei de la Helsinki, adoptată de cea de-a 18-a Reuniune Medicală Mondială de la Helsinki, Finlanda, din anul 1964, amendată la cea de-a 41-a Reuniune Medicală Mondială de la Hong Kong din anul 1989.

Este obligatoriu ca toate măsurile cu privire la protectia omului să fie realizate în spiritul Declaratiei de la Helsinki. Aceasta include fiecare etapă în investigatia clinică, de la prima consideratie cu privire la necesitatea si justificarea studiului, până la publicarea rezultatelor.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.333.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea în valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec

 

În temeiul art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică pentru punerea în valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea administrativă, materială, contraventională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 317/2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru punerea în valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 8 mai 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 23 august 2004.

Nr. 616.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ TEHNICĂ

pentru punerea în valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec

 

Art. 1. - (1) Se interzic punerea în valoare si extragerea exemplarelor de cires din păduri proprietate publică si privată dacă acestea nu au atins diametrul de 40 cm la înăltimea de 1,30 m de la sol.

(2) Se interzic punerea în valoare si extragerea exemplarelor de cires în arboretele preexploatabile si neexploatabile, cu consistenta actuală mai mică de 0,8.

Art. 2. - (1) În arboretele preexploatabile si neexploatabile, cu consistenta actuală egală sau mai mare de 0,8, este permisă extragerea exemplarelor de cires care îndeplinesc conditiile dimensionale prevăzute la art. 1 alin. (1), fără ca prin aceasta consistenta arboretelor respective să fie redusă sub valoarea de 0,8, mentinându-se totodată un număr minim de 3 exemplare la hectar.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), este permisă extragerea exemplarelor de cires care nu au diametrul de 40 cm la înăltimea de 1,30 m, când se aplică:

a) tratamentul tăierilor rase;

b) tăierile definitive în cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, prevăzute de normele tehnice în vigoare;

c) tăierile de produse accidentale în arboretele afectate de factori biotici si abiotici, cu gradul maxim de manifestare;

d) tăierile în vederea instalării unor obiective de investitii în fond forestier sau cu ocazia scoaterilor din fondul forestier, numai după obtinerea aprobărilor legale.

Art. 3. - (1) La inventarierea exemplarelor de cires se vor măsura diametrul la 1,30 m de la sol si înăltimea pentru fiecare exemplar.

(2) Pentru exploatarea exemplarelor de cires se constituie în toate situatiile partidă separată.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru situatiile care se încadrează la art. 2 alin. (2) lit. c), nu se constituie partidă separată pentru exemplarele de cires, acestea exploatându-se împreună cu masa lemnoasă provenită din celelalte specii de către agentul economic care a dobândit dreptul de a exploata masă lemnoasă.

(4) Exploatarea arborilor de cires se face de către detinătorul pădurii în regie proprie sau prin prestări de servicii cu agenti economici atestati pentru activitatea de exploatări forestiere de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 4. - Până la aprobarea si publicarea tabelelor de cubaj pentru specia cires, la calculul actului de punere în valoare pentru această specie se folosesc tabelele de cubaj pentru specia frasin.

Art. 5. - Actele de punere în valoare pentru specia cires se verifică si se aprobă de către structurile teritoriale de specialitate ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în a căror rază se află terenul respectiv.

Art. 6. - (1) Extragerea exemplarelor de cires în conditiile prezentei norme tehnice se poate efectua cu conditia încadrării în prevederile amenajamentelor silvice si în cota de tăiere aprobată.

(2) Volumul rezultat din punerea în valoare a exemplarelor de cires, în conditiile prezentei norme tehnice, constituie produse principale si se valorifică în sortimente, prin licitatii, cu exceptia lemnului de foc.

Art. 7. - (1) Prevederile prezentei norme tehnice sunt obligatorii pentru proprietarii si detinătorii cu orice titlu de păduri din fondul forestier national.

(2) Prevederile art. 3, 4, 5 si ale art. 6 alin. (1) sunt obligatorii si pentru proprietarii si detinătorii cu orice titlu de vegetatie forestieră din afara fondului forestier national.

Art. 8. - Prezenta normă tehnică se completează cu prevederile celorlalte norme tehnice în vigoare.