MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 815         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

16. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

17. - Hotărâre cu privire la validarea unor mandate de deputat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

62. - Ordonantă de urgentă privind regimul de organizare si functionare a parcurilor turistice

 

1.359. - Hotărâre privind aprobarea donării lucrării de artă plastică “Omul spatiul, timpul”, achizitionată de Ministerul Culturii si Cultelor, către Consiliul Europei cu sediul la Strasbourg

 

1.361 - Hotărâre privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare va face compensări în anul 2004

 

1.362. - Hotărâre privind înfiintarea Centrului Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor si operationalizarea Sistemului e-administratie

 

1.363. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Călărasi si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărasi, judetul Călărasi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.033. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 64 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 23 si 24 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Viorel Hrebenciuc - Grupul parlamentar al P.S.D.

Constantin Nită - Grupul parlamentar al P.S.D.

Corneliu Ciontu - Grupul parlamentar al P.R.M.

Gheorghe Albu - Grupul parlamentar al P.D.

Art. 2. - Se aleg în functia de secretar al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Tudor Mohora - Grupul parlamentar al P.S.D.

Ovidiu-Cameliu - Grupul parlamentar al P.S.D.

Petrescu Nicolae Leonăchescu - Grupul parlamentar al P.R.M.

Puiu Hasotti - Grupul parlamentar al P.N.L.

Art. 3. - Se aleg în functia de chestor al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Alexandru Lăpusan - Grupul parlamentar al P.S.D.

Nicolae Vasilescu - Grupul parlamentar al P.R.M.

Gelil Eserghep - Grupul parlamentar al P.R.M.

Laszlo Borbely - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 1 septembrie 2004.

Nr. 16

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unor mandate de deputat

 

În temeiul art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, si ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările ulterioare, si având în vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează următoarele mandate de deputat:

- mandatul de deputat al doamnei Cornelia Ionescu, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 16 Dâmbovita, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Gheorghe Ana;

- mandatul de deputat al domnului Valentin Tiberiu Hossu, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 16 Dâmbovita, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Ion Nicolae;

- mandatul de deputat al domnului Aurel Chelbea, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 23 Ialomita, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Vasile Silvian Ciupercă;

- mandatul de deputat al doamnei Melania Vâlva, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 4 Bacău, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei deputat Angela Bogea;

- mandatul de deputat al domnului Alexe Boboc, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 23 Ialomita, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Marinache Visinescu;

- mandatul de deputat al domnului Tănase Satnoianu, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 31 Prahova, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Grigore Emil Rădulescu;

- mandatul de deputat al domnului Adrian Gurzău, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 13 Cluj, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Emil Boc;

- mandatul de deputat al domnului Iulian-Gabriel Bîrsan, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 18 Galati, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Mircea Nicu Toader;

- mandatul de deputat al domnului Vasile Dănilă, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 37 Timis, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Ovidiu Virgil Drăgănescu.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 1 septembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 1 septembrie 2004.

Nr. 17.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind regimul de organizare si functionare a parcurilor turistice

 

Având în vedere Planul de actiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 30/2004, care prevede că unul dintre principalele obiective avute în vedere pentru revigorarea turismului românesc îl reprezintă reglementarea cuprinzătoare a principiilor de dezvoltare a acestui sector, ca domeniu prioritar al economiei nationale, si în conditiile în care turismul românesc nu a beneficiat în ultimul timp de investitii la nivelul potentialului existent, se impune luarea de urgentă a unor măsuri pentru completarea cadrului legislativ în scopul cresterii competitivitătii produselor turistice pe plan intern si international si al încurajării investitorilor, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă reglementează regimul de organizare si functionare a parcurilor turistice, zone turistice speciale.

(2) Parcul turistic reprezintă o zonă delimitată în care se desfăsoară activităti de turism si servicii specifice, în vederea valorificării potentialului turistic existent.

Art. 2. - Terenul aferent parcului turistic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie situat într-o zonă cu potential turistic complex, identificat printr-un studiu de oportunitate;

b) să fie delimitat pe baza unor documentatii de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism, după caz, avizate si aprobate conform legii.

Art. 3. - Organul de specialitate al administratiei publice centrale care coordonează organizarea si functionarea parcurilor turistice din România, zone turistice speciale, este Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumit în continuare autoritate centrală pentru turism.

Art. 4. - Titlul de parc turistic, zonă turistică specială, se acordă sau se retrage, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, în urma analizei si evaluării documentatiei de către autoritatea centrală pentru turism, depusă de autoritătile administratiei publice locale.

Art. 5. - (1) În vederea obtinerii titlului de parc turistic, zonă turistică specială, autoritătile administratiei publice locale vor întocmi documentatia care va cuprinde următoarele:

a) dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 2 cu privire la terenul destinat parcului turistic, zonă turistică specială;

b) studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului turistic, zonă turistică specială, inclusiv descrierea infrastructurii în interiorul acestuia si a sistemelor de conectare la utilitătile din exteriorul parcului turistic ce urmează a fi realizate;

c) strategia de functionare si dezvoltare a parcului turistic, zonă turistică specială.

(2) Documentatia prevăzută la alin. (1), însotită de solicitarea expresă a autoritătilor administratiei publice locale, se depune la autoritatea centrală pentru turism care, în urma analizării si evaluării documentatiei, va initia proiectul de hotărâre a Guvernului de acordare a titlului de parc turistic.

Art. 6. - (1) Titlul de parc turistic este valabil pe durata, în perimetrul si în conditiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4.

(2) Durata de functionare a parcului turistic va fi acordată, la cererea autoritătilor administratiei publice locale, pe o perioadă de cel putin 20 de ani.

(3) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) va specifica, pentru fiecare caz, tipul activitătilor turistice si al serviciilor ce urmează a se desfăsura, potrivit zonei si conditiilor de atragere a unui număr maxim de turisti, tipul investitiilor privind realizarea infrastructurii (retele de apă, canalizare si de drumuri publice, retele de alimentare cu gaze, energie electrică si de telecomunicatii etc.), precum si sursele de finantare a acestora.

Art. 7. - Administrarea parcului turistic se realizează de către un comitet de administrare ale cărui atributii vor fi stabilite, în principal, prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă. Pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili componenta comitetului de administrare, precum si alte atributii ale acestuia.

Art. 8. - Titlul de parc turistic poate fi retras prin hotărâre a Guvernului, în situatia în care în parcul turistic nu se realizează activitătile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau nu mai sunt îndeplinite conditiile de acordare a titlului, cu un preaviz minim de 3 ani.

Art. 9. - Pentru organizarea si functionarea parcurilor turistice sursele de finantare sunt asigurate astfel:

a) din bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază functionează parcul turistic;

b) din credite interne si/sau externe;

c) sponsorizări;

d) investitii private interne si internationale, investitii mixte;

e) alte surse legal constituite.

Art. 10. - (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor vor elabora si vor supune spre adoptare Guvernului normele privind punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) vor cuprinde, în principal, prevederi referitoare la acordarea/retragerea titlului de parc turistic, zonele în care pot functiona parcurile turistice, modalitătile de delimitare a zonelor ce vor fi declarate parcuri turistice, atributiile comitetului de administrare a parcului turistic.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 62.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea donării lucrării de artă plastică “Omul, spatiul, timpul”, achizitionată de Ministerul Culturii si Cultelor, către Consiliul Europei cu sediul la Strasbourg

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 5 alin. (2) si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul prival al statului, a lucrării de artă plastică “Omul, spatiul, timpul”, aflată în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte intergrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Culturii si Cultelor ca, în numele statului român, să doneze Consiliului Europei cu sediul la Strasbourg lucrarea de artă plastică prevăzută la art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea lucrării prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.359.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrării de artă plastică care se donează Consiliului Europei cu sediul la Strasbourg

 

Denumirea lucrării

Caracteristicile lucrării

Persoana juridică

de la care se transmite bunul

Persoana juridică

la care se transmite bunul

Nr. de

identificare

atribuit de

Ministerul

Finantelor

Publice

“Omul, spatiul, timpul”

- autorul: Ion Mândrescu

- materialul: bronz

- dimensiunile: 73/64/70 cm

- valoarea de inventar: 6.000.000 lei

Statul român –

Ministerul Culturii

si Cultelor

Consiliul Europei

cu sediul la Strasbourg

147.548

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare va face compensări în anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 41 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apă grea în perioada 2001-2006 la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si acumularea acesteia de către Administratia Natională a Rezervelor de stat, aprobată prin Legea nr. 313/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă plafonul maxim pentru anul 2004, în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare va face compensarea obligatiilor de plată prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apă grea în perioada 2001-2006 la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si acumularea acesteia de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, aprobată prin Legea nr. 313/2001, cu modificările si completările ulterioare, în sumă de maximum 1.200 miliarde lei, reprezentând contravaloarea cantitătii de apă grea acumulate, în conditiile art. 11 din acelasi act normativ, ca stoc de rezervă de stat, de către Administratia Natională a Rezervelor de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.361.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor si operationalizarea Sistemului e-administratie

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 32 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Înfiintarea Centrului Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Centrul Informatic National  al Ministerului Administratiei si Internelor, ca structură de specialitate, cu personalitate juridică, la nivel de directie, în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor este condus de un director, ajutat de un director adjunct, numiti prin ordin al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor.

(3) Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare.

(4) Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor are rolul de a asigura aplicarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administratiei publice centrale si locale si de a monitoriza implementarea acesteia în domeniul de competentă al Ministerului Administratiei si Internelor.

(5) Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor are responsabilitatea managementului unor sisteme informatice de cooperare interinstitutională, în colaborare cu alte institutii implicate, conform reglementărilor legale, precum si a implementării la nivel national a proiectelor informatice din aria de competentă, în conformitate cu Strategia natională pentru promovarea noii economii si implementarea societătii informationale.

Art. 2. - În realizarea obiectului său de activitate Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor are următoarele atributii generale:

a) operationalizarea Sistemului informatic e-administratie;

b) crearea si administrarea Sistemului Informatic Integrat pentru Prefecturi, denumit în continuare SIIP;

c) interconectarea cu Centrul de Management al Sistemului Informatic Integrat, denumit în continuare SII, asigurarea interoperabilitătii cu acesta si administrarea arhivei electronice a acestuia, în conformitate cu normele si procedurile în vederea operationalizării Sistemului informatic integrat, componentă a Sistemului Electronic National, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 952/2003;

d) organizarea, coordonarea si, după caz, controlul aplicării actelor normative privind accesul la informatiile si serviciile publice electronice de către aparatul propriu, aparatul de specialitate din prefecturi si autoritătile administratiei publice locale;

e) colaborarea cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale atât a personalului din aparatul propriu, cât si al prefecturilor.

Art. 3. - Organigrama, Regulamentul de organizare si functionare si statul de organizare ale Centrului Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, la nivelul prefecturilor se înfiintează, în conditiile legii, compartimente informatice coordonate din punct de vedere metodologic de Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 5. - (1) Pentru începerea activitătii specifice obiectului de activitate al Centrului Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor se vor înfiinta următoarele posturi:

a) 19 posturi de functionari publici pentru Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor;

b) 128 de posturi de functionari publici în cadrul prefecturilor, reprezentând câte 3 posturi la cele 41 de judete si, respectiv, 5 posturi la Prefectura Municipiului Bucuresti.

(2) Posturile prevăzute la alin. (1) se asigură prin redistribuire din numărul maxim de posturi aprobat pe anul 2004 Ministerului Administratiei si Internelor în anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările ulterioare, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”.

(3) Încadrarea personalului din Centrul Informatic National, precum si din compartimentele informatice create în cadrul prefecturilor, în limita numărului maxim de posturi aprobat, se face până la 31 decembrie 2004.

Art. 6. - În anul 2004 activitatea Centrului Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor se va derula în limita fondurilor publice cu această destinatie, aprobate în bugetul de stat pe anul 2004 pentru Ministerul Administratiei si Internelor la capitolul 51.01 “Autorităti publice”.

Art. 7. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitătii Centrului Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, în conditiile legii.

(2) Veniturile proprii provin din tarifele percepute pentru prestarea serviciilor de acces la informatiile din Sistemul e-administratie, chirii, donatii si sponsorizări primite potrivit legii, precum si din alte surse, în conditiile legii.

(3) Cuantumul tarifelor pentru prestarea serviciilor de acces la informatiile din Sistemul e-administratie si categoriile de utilizatori exceptate de la plata acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Concurentei.

(4) Persoanele fizice au acces la informatiile din Sistemul e-administratie fără plata tarifului prevăzut la alin. (3). Sunt, de asemenea, scutite de plata tarifului prevăzut la alin. (3) autoritătile administratiei publice prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - În exercitarea atributiilor sale Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor colaborează cu ministerele si autoritătile administratiei publice centrale si locale, cu institutiile publice de specialitate, cu organizatiile neguvernamentale, precum si cu alte persoane juridice si fizice.

Art. 9. - Pentru îndeplinirea functiilor si atributiilor ce îi revin Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor, prin conducerea Ministerului Administratiei si Internelor, poate solicita autoritătilor publice date si informatii în conditiile legii.

Art. 10. - Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor întocmeste si derulează, în domeniul de competentă, proiecte si programe cu finantare internă si internatională, în conditiile legii, si monitorizează aplicarea acestora.

 

CAPITOLUL II

Operationalizarea Sistemului e-administratie, crearea si administrarea SIIP

 

Art. 11. - Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor îndeplineste următoarele functii:

a) de elaborare a strategiei prin care se asigură stabilirea obiectivelor proprii de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul informatizării administratiei publice - componentele e-administratie, SIIP si SII;

b) de armonizare si gestionare a informatiei administrative, obiect al Sistemului e-administratie, si,  împreună cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, de coordonare a elaborării de normative si proceduri tehnice în acest domeniu;

c) de autoritate, prin care se asigură urmărirea modului de aplicare a reglementărilor în domeniul informatizării prefecturilor si stabilirea, după caz, a măsurilor legale pentru respectarea acestora;

d) de îndrumare, sprijin si control al autoritătilor administratiei publice locale si al aparatului propriu al acestora în aplicarea corectă a prevederilor legale si în îndeplinirea atributiilor ce le sunt conferite de lege.

Art. 12. - În exercitarea functiilor prevăzute la art. 11 în domeniul administratiei publice, Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor îndeplineste următoarele atributii principale:

a) elaborează, cu consultarea autoritătilor administratiei publice locale, studii si programe pentru realizarea reformei în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si urmăreste aplicarea acestora;

b) acordă sprijin si îndrumare metodologică autoritătilor administratiei publice locale si aparatului propriu al acestora, în scopul aplicării uniforme a legislatiei în vigoare, pentru facilitarea accesului la serviciile si informatiile publice si pentru realizarea atributiilor ce le revin potrivit legii;

c) elaborează, împreună cu autoritătile publice centrale de resort, norme metodologice si îndrumări obligatorii pentru îndeplinirea de către autoritătile publice locale a atributiilor ce le revin în implementarea Sistemului e-administratie, pe care le supune spre aprobare Guvernului;

d) elaborează, pe baza documentatiilor tehnice întocmite de consiliile judetene, si supune spre aprobare Grupului pentru promovarea tehnologiei informatiei propuneri privind implementarea si furnizarea de noi servicii publice electronice;

e) întocmeste si supune spre analiză conducerii Ministerului Administratiei si Internelor rapoarte cu privire la constatările făcute în cadrul controalelor tematice efectuate la prefecturi, primării si la consiliile judetene; elaborează si propune măsurile de ordin tehnico-legislativ pentru înlăturarea deficientelor constatate;

f) analizează respectarea în teritoriu a principiilor care stau la baza furnizării de servicii publice prin mijloace electronice: transparenta, accesul nediscriminatoriu, eficienta, confidentialitatea, garantarea disponibilitătii;

g) elaborează si supune spre aprobare si promovare conducerii Ministerului Administratiei si Internelor, după caz, măsurile necesare de ordin legislativ;

h) analizează si optimizează fluxul informatiei administrative;

i) colaborează cu organele centrale de specialitate pentru crearea si generalizarea sistemului informatic integrat al administratiei publice locale si centrale;

j) initiază, împreună cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, actiuni de cooperare internatională în domeniul schimburilor de informatii administrative si actionează pentru armonizarea acestora; sprijină autoritătile administratiei publice centrale furnizoare de servicii publice în mediu electronic în stabilirea si derularea unor actiuni de cooperare cu autorităti similare din alte tări;

k) sprijină, în colaborare cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, autoritătile administratiei publice locale pentru buna organizare si desfăsurare a activitătilor de furnizare de informatii si servicii electronice în relatia cu publicul si cu mass-media.

Art. 13. - În exercitarea functiei de monitorizare a reformei în administratia publică centrală, Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor îndeplineste, în principal, următoarele atributii:

a) propune conducerii Ministerului Administratiei si Internelor proiecte de acte normative si alte reglementări din domeniul furnizării de informatii si servicii publice prin intermediul Sistemului e-administratie; face propuneri pentru simplificarea unor proceduri administrative;

b) negociază contracte de asistentă de specialitate pentru realizarea programelor de reformă în domeniul e-administratie, coordonează si urmăreste aplicarea acestora;

c) colaborează cu Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice în vederea asigurării coerentei actiunilor de reformă în administratia publică cu cele din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Art. 14. - În exercitarea functiilor specifice în domeniul relatiilor cu prefecturile si cu serviciile publice deconcentrate, Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor îndeplineste, în principal, următoarele atributii:

a) monitorizează si analizează activitatea de specialitate din cadrul prefecturilor;

b) colaborează cu ministerele si cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale la elaborarea si aplicarea celor mai adecvate măsuri pentru buna functionare a serviciilor publice deconcentrate utilizând ca suport sisteme informatice;

c) elaborează si prezintă conducerii Ministerului Administratiei si Internelor informări periodice referitoare la stadiul de implementare a informatizării la nivelul prefecturilor;

d) întocmeste rapoarte pe baza constatărilor făcute cu ocazia unor controale la prefecturi, pe care le supune spre analiză conducerii Ministerului Administratiei si Internelor, împreună cu măsurile ce se impun.

Art. 15. - În exercitarea functiilor specifice în domeniul armonizării informatiei la nivelul administratiei publice Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor elaborează, împreună cu alte autorităti centrale si cu avizul si coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, norme si proceduri privind schimbul de informatii dintre autoritătile publice locale si centrale.

Art. 16. - Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

Art. 17. - Principalele activităti prevăzute pentru Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor în vederea operationalizării Sistemului e-administratie sunt următoarele:

a) armonizarea implementării sistemelor informatice ale administratiei centrale si locale în domeniul de competentă al Ministerului Administratiei si Internelor prin realizarea, în colaborare cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, de norme si proceduri unice;

b) operarea Sistemului e-administratie;

c) implementarea prin mijloace electronice a serviciilor publice furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor;

d) administrarea portalului e-administratie.

Art. 18. - Principalele activităti prevăzute pentru Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor privind crearea si exploatarea SIIP sunt următoarele:

a) armonizarea implementării sistemelor informatice ale administratiei centrale si locale în domeniul de competentă al Ministerului Administratiei si Internelor prin realizarea, în colaborare cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, de norme si proceduri unice;

b) analiza, proiectarea si implementarea SIIP.

 

CAPITOLUL III

Interconectarea cu Centrul de Management al SII, asigurarea interoperabilitătii cu acesta si administrarea arhivei sale electronice

 

Art. 19. - Interconectarea si interoperabilitatea cu SII, precum si administrarea arhivei electronice a acestuia implică următoarele atributii principale pentru Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 952/2003:

a) interconectarea cu Centrul de Management al SII;

b) administrarea portalului pentru schimb de date cu SII;

c) administrarea arhivei electronice a SII.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.362.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Călărasi si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărasi, judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren, liber de sarcini, situat în extravilanul municipiului Călărasi, judetul Călărasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Călărasi si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărasi, judetul Călărasi.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.363.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Călărasi si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărasi, judetul Călărasi

 

Locul unde este

situat terenul

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Călărasi,

judetul Călărasi

Statul român –

Agentia Domeniilor

Statului

Municipiul Călărasi, în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Călărasi

Teren agricol situat în extravilan,

Tarlaua 72

Parcela 27

Suprafata totală = 90,52 ha

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. OB. 9.422 din 18 august 2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 bis din 22 martie 1996, se modifică după cum urmează:

1. Paragraful al treilea al literei d) a articolului 23 va avea următorul cuprins:

“Pentru personalul adult vor fi prevăzute: o cabină WC si o chiuvetă pentru 40 de persoane, precum si un dus flexibil pentru 10 persoane, conform reglementărilor în vigoare;”.

2. Litera e) a articolului 24 va avea următorul cuprins:

“e) în toate unitătile pentru prescolari vor fi asigurate obiecte sanitare în conformitate cu prevederile cuprinse în tabelul nr. 6;”.

3. Litera d) a articolului 25 va avea următorul cuprins:

“d) obiectele sanitare pentru unitătile scolare si studentesti vor fi asigurate în conformitate cu reglementările în vigoare;”.

4. Litera m) a articolului 33 va avea următorul cuprins:

“m) dotarea atelierelor de mecanică si de prelucrare a lemnului cu chiuvete pentru spălarea mâinilor, săpun si prosop de hârtie;”.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 18 august 2004.

Nr. 1.033.