MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 819         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 septembrie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

199. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului privind dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 

624. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind revizuirea pe categorii de resurse a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 si pe destinatii pentru pădurile proprietate publică a statului administrate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si pentru aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă provenind din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului privind dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START

 

În temeiul art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, al art. 4 alin. (1) pct. 12 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului privind dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 199.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de implementare a Programului privind dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivul Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START îl constituie promovarea unui sistem formativ care să faciliteze mobilitatea tinerilor între sistemul de învătământ si piata fortei de muncă, precum si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private, ceea ce constituie o directie prioritară a Planului National de Actiune pentru Tineret în România (PNAT - R).

Programul urmăreste:

- dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor si integrarea României în Uniunea Europeană;

- cresterea numărului de întreprinzători de succes;

- stimularea înfiintării de noi întreprinderi mici si mijlocii (IMM), precum si îmbunătătirea performantelor economice ale microîntreprinderilor existente, prin cresterea gradului de pregătire a personalului acestora;

- cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare.

2. Bugetul Programului

2.1. Programul se va derula în două etape, respectiv:

2.1.1. etapa I - organizarea si desfăsurarea cursurilor de pregătire antreprenorială destinate beneficiarilor Programului;

2.1.2. etapa a II-a - finantarea primelor 100 de planuri de afaceri selectate, prin acordarea de microcredite în conditii avantajoase, conform prevederilor stipulate la pct. 2.3.

2.2. Pentru realizarea etapei I a programului se alocă de la bugetul de stat pe anul 2004 suma de 2,5 miliarde lei, defalcată astfel:

- 2,25 miliarde lei - pentru finantarea cursurilor de pregătire (inclusiv cheltuielile aferente desfăsurării acestora);

- 0,50 miliarde lei - pentru asistenta tehnică destinată Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului.

2.3. În cadrul etapei a II-a a Programului se vor finanta primele 100 de planuri de afaceri, selectate prin acordarea de microcredite în conditii avantajoase de către Banca Comercială Română (BCR), conform conditiilor de creditare specifice.

3. Beneficiarii Programului

Beneficiază de prevederile Programului: persoanele fizice, persoanele fizice autorizate si persoanele juridice care îndeplinesc, cumulativ, la data depunerii formularelor de înscriere, următoarele criterii de eligibilitate:

3.1. Persoanele fizice:

a) au vârsta cuprinsă între 18 ani si 35 de ani (neîmpliniti);

b) sunt absolventi ai învătământului liceal sau superior;

c) au obtinut un număr de minimum 50 de puncte, ca urmare a evaluării datelor din formularul de înscriere.

3.2. Persoanele juridice:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) au capital social integral privat;

c) au numărul mediu scriptic de personal de până la 9 salariati inclusiv si cifra de afaceri echivalentă cu până la 100.000 euro;

d) asociatul unic/asociatii/actionarii persoanei juridice beneficiare are/au vârsta cuprinsă între 18 ani si 35 de ani (neîmpliniti) (un singur asociat/actionar al persoanei juridice eligibile poate beneficia de acest curs);

e) au maximum un an de la înfiintare la data depunerii formularului de înscriere;

f) au ca obiect principal de activitate, conform clasificării si activitătii preponderente desfăsurate, asa cum rezultă din documentele financiar-contabile, productia de bunuri materiale si/sau prestarea de servicii;

g) îndeplinesc criteriul independentei. Sunt considerate independente întreprinderile care nu sunt detinute în proportie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de către o altă întreprindere sau, în comun, de către mai multe întreprinderi care nu sunt întreprinderi mici si mijlocii. Acest prag poate fi depăsit în două cazuri:

(i) dacă întreprinderea este detinută de institutii publice de investitii, societăti de capital de risc sau investitori institutionali, cu conditia să nu se exercite nici un control individual sau comun;

(ii) dacă întreprinderea are capitalul repartizat într-o asemenea manieră încât nu este posibil să se determine cine este detinătorul si dacă întreprinderea declară pe propria răspundere că nu este detinută în proportie de 25% sau mai mult de către o singură întreprindere ori, în comun, de către mai multe întreprinderi care nu se încadrează în definitia pentru întreprinderi mici si mijlocii.

Nu beneficiază de prevederile Programului: societătile bancare, societătile de asigurare si reasigurare, societătile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societătile de valori mobiliare, agentii economici cu activitate principală de comert, activităti de intermedieri financiare, activităti auxiliare intermedierilor financiare, activităti de consultantă pentru afaceri si management, activităti juridice, de contabilitate si revizie contabilă, consultantă în domeniul fiscal, selectia si plasarea fortei de muncă, alte activităti prestate în principal întreprinderilor, precum si furnizorii de instruire.

3.3. Persoanele fizice sau juridice eligibile nu au mai beneficiat în ultimii 2 ani de alocatii financiare de la bugetul de stat. În acest scop, persoanele mentionate la pct. 3.1 si 3.2 vor completa declaratia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

4. Tipurile de ajutor financiar:

4.1. Prin Program se organizează si se finantează în etapa I cursuri de pregătire destinate beneficiarilor eligibili în domenii de interes pentru dezvoltarea capacitătilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practică necesare începerii si dezvoltării unei afaceri, conform tematicii prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

4.2. În etapa a II-a a Programului se acordă

microcredite de către BCR, pentru finantarea primelor 100 de planuri de afaceri elaborate de beneficiarii cursurilor de pregătire antreprenorială, selectate de către o comisie de evaluare constituită din specialisti din cadrul ANIMMC, BCR si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. (FNGCIMM).

5. În vederea implementării primei etape a Programului, ANIMMC va încheia parteneriate cu institutii publice locale, institutii de învătământ superior sau organizatii neguvernamentale, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu fiecare institutie.

6. Procedura de înscriere la cursurile de pregătire antreprenorială

6.1. Fiecare potential beneficiar trebuie să completeze integral formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

6.2. În cazul beneficiarilor prevăzuti la pct. 3.1, formularul de înscriere va fi însotit de următoarele documente justificative:

a) copie a buletinului/cărtii de identitate al/a solicitantului;

b) copie legalizată de pe ultima diplomă de studii;

c) declaratia pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de ajutor de stat (anexa nr. 3 la prezenta procedură).

6.3. În cazul beneficiarilor prevăzuti la pct. 3.2, formularul de înscriere va fi însotit de următoarele documente justificative:

a) copie a certificatului de înregistrare a solicitantului sau, după caz, a certificatului de înmatriculare, precum si o copie a certificatului de înregistrare fiscală;

b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul societatea, în care să se mentioneze reprezentantii legali ai acesteia, precum si domeniile de activitate principală si secundare ale societătii solicitante;

c) copie a buletinului/cărtii de identitate al/a asociatului unic/asociatilor/actionarilor persoanei juridice beneficiare;

d) copie legalizată de pe diploma de studii a persoanei mentionate la pct. 3.2 lit. d);

e) dovada numărului mediu scriptic de personal si a cifrei de afaceri;

f) certificate privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetul de stat si bugetele locale, precum si la fondul asigurărilor de stat, asigurărilor sociale de sănătate si asigurărilor sociale de somaj;

g) documentele financiar-contabile din care să rezulte activitatea preponderentă generatoare de venit;

h) declaratia pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de ajutor de stat (anexa nr. 3 la prezenta procedură).

6.4. Formularul de înscriere, completat, însotit de documentele justificative, va fi depus la Unitatea de Implementare a Programului (UIP) - “START” din cadrul ANIMMC, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, cod 040623, Bucuresti. Formularul de înscriere poate fi ridicat de la sediul ANIMMC, fiind disponibil si pe pagina de Internet la adresa: www.mimmc.ro .

6.5. Perioada de depunere a formularului de înscriere, însotit de documentele justificative, va fi anuntată pe pagina de Internet, la adresa: www.mimmc.ro, si în presa locală.

7. Procedura de înregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor cursurilor de pregătire antreprenorială

7.1. Formularul de înscriere completat, însotit de documentele justificative, va fi înregistrat în Registrul special al Programului, pentru fiecare centru, mentionându-se data, ora si numărul de înregistrare.

7.2. Formularele vor fi analizate si selectate, în ordinea datei si orei înregistrării în Registrul special al Programului, pe baza conformitătii criteriilor de eligibilitate.

7.3. Lista beneficiarilor eligibili va fi făcută publică prin afisare la fiecare centru, în termen de 5 zile de la expirarea termenului limită de depunere a formularelor de înscriere.

7.4. În vederea implementării corespunzătoare a Programului, se va constitui Unitatea de Implementare a Programului (UIP), în cadrul ANIMMC. Structura organizatorică, numărul de persoane, atributiile si responsabilitătile vor fi stabilite prin ordin al presedintelui ANIMMC.

8. Organizarea cursurilor de pregătire antreprenorială

8.1. Cursurile de pregătire antreprenorială se vor desfăsura în următoarele centre: Bucuresti, Brasov, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara. Aceste cursuri de pregătire antreprenorială vor fi organizate pe module, tematica acestora fiind prezentată în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

8.2. Cursurile de pregătire antreprenorială vor avea ca finalitate elaborarea unui plan de afaceri, de către fiecare beneficiar eligibil, într-un termen ce va fi anuntat la încheierea cursurilor.

8.3. Prin cursurile de pregătire antreprenorială se vor instrui peste 600 de tineri potentiali întreprinzători.

9. Evaluarea si selectarea planurilor de afaceri

9.1. Evaluarea planurilor de afaceri se va face de către o comisie de evaluare constituită din specialisti din cadrul ANIMMC, BCR si FNGCIMM. Componenta Comisiei de evaluare si regulamentul vor fi aprobate prin ordin al presedintelui ANIMMC.

9.2. Evaluarea si selectarea planurilor de afaceri vor fi făcute pe baza criteriilor prevăzute în normele de creditare BCR si în normele de garantare ale FNGCIMM.

9.3. În urma centralizării punctajului general obtinut, vor fi selectate primele 100 de planuri de afaceri pentru a fi finantate. Autorii lor vor beneficia de microcredite în conditii avantajoase, în valoare de maximum 5.000 euro, pentru implementarea planului de afaceri selectat. Persoanele fizice ale căror planuri de afaceri au fost selectate beneficiază de creditare cu conditia autorizării conform legii - persoană fizică autorizată/societate comercială.

9.4. ANIMMC va încheia un protocol de colaborare cu BCR privind Programul START pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare, prin care BCR va asigura creditarea acestor planuri de afaceri în următoarele conditii: termenul de creditare este de 1,5-3 ani, perioada de gratie de până la un an, garantii asigurate de către FNGCIMM si prin investitia propriu-zisă a beneficiarului; în conditiile în care aceasta are ca obiect si un bun corporal, dobânda practicată va fi cu două puncte procentuale sub nivelul dobânzii la creditele în lei si cu un punct procentual sub nivelul dobânzii la creditele în valută.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Programul pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START se va derula în următoarele etape:

A. Perioada de promovare: întreaga perioadă de derulare a Programului

B. Perioada de înscrieri: în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I

C. Cursurile se vor desfăsura pe parcursul a 3 săptămâni (vineri - sâmbătă - duminică), după următorul orar:

- 9,00-11,00 - curs

- 11,00-11,30 - pauză

- 11,30-13,30 - curs

- 13,30-14,00 - pauză

- 14,00-16,00 - curs

- 16,00-16,30 - pauză

- 16,30-18,30 - curs.

 

Tematica cursurilor si desfăsurarea acestora pe module:

 

Nr.

crt.

Continutul modulelor de curs

Nr. de

ore

1.

Aspecte legislative privind înfiintarea firmei

Managementul resurselor umane

4 ore

6 ore

2.

Managementul microîntreprinderilor

Management financiar

6 ore

6 ore

3.

Marketing

Tehnici de negociere

8 ore

6 ore

4

Accesarea surselor de finantare si modul de construire a suportului de finantare pentru planul de afaceri

10 ore

5.

Planul de afaceri

10 ore

6.

Planul de afaceri

8 ore

7.

Sesiuni de întrebări si răspunsuri

8 ore

 

D. Elaborarea si depunerea planurilor de afaceri se vor realiza în termen de 10 zile de la terminarea cursurilor.

E. Evaluarea si anuntarea planurilor de afaceri ce au fost selectate se vor realiza în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a planurilor de afaceri.

 

TEMATICA DETALIATĂ

 

1. ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND ÎNFIINTAREA UNEI FIRME

 

Prin cercetarea normelor juridice referitoare la formalitătile de constituire a societătilor comerciale se defineste statutul comerciantului colectiv, în functie de forma juridică de societate aleasă. Principiul libertătii comertului se aplică, în acest caz, prin optiunea comerciantului de a alege o anumită formă juridică, în functie de specificul acesteia privind constituirea, organizarea, functionarea si încetarea existentei. Noile modificări legislative impun cunoasterea obiectivelor urmărite de legiuitor, precum si a obligatiilor legale ale comerciantului, din momentul constituirii societătii comerciale. O importantă deosebită prezintă normele cu caracter financiar si fiscal, în contextul noilor măsuri legislative de adaptare a legislatiei la cerintele europene.

 

CAPITOLUL I

Formalităti de înregistrare a societătilor comerciale

 

1.1. Alegerea formei de organizare (forma juridică)

1.2. Particularităti ale formelor de organizare

1.3. Aspecte relevante ale modalitătilor de organizare, în functie de forma juridică a societătii comerciale

1.4. Etapele ce trebuie parcurse pentru constituirea unei societăti comerciale

1.5. Efectele juridice ale parcurgerii etapelor obligatorii, în conformitate cu procedura de înregistrare a societătii comerciale

1.6. Jurisprudentă în domeniu

 

CAPITOLUL II

Legislatie fiscală si comercială

 

1.1. Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

1.2. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

1.3. Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, titlul II “Impozitul pe profit”

Jurisprudentă în domeniu

 

2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

Familiarizarea cursantilor cu notiunile si cu metodologiile proiectării structurilor organizatorice si conducerii organizatiilor, însusirea conceptelor si tehnicilor de comunicare si negociere colectivă, studierea culturii de organizatie si a celor mai eficiente tehnici si metode de conducere în concordantă cu aceasta.

Cap. 1. - Mediul extern si functia de personal a firmei

Conceptul de mediu. Micromediul firmei. Macromediul firmei. Functia de personal a firmei.

Schimbarea continutului functiei de personal si constituirea managementului resurselor umane

Cap. 2. - Managementul resurselor umane: esenta, scop, componente

2.1. Esenta managementului resurselor umane

2.2. Managementul grupurilor

2.3. Managementul comunicatiilor

2.4. Managementul conflictelor

2.5. Managementul stresului

Cap. 3. - Managementul grupurilor

3.1. Contextul organizational

3.2. Structura organizatională

3.3. Elemente de bază ale conducerii organizatiei

3.4. Grupurile de lucru

3.5. Teoriile motivatiei

Cap. 4. - Managementul comunicatiilor

4.1. Definirea si componentele comunicării interne

4.2. Tipologia comunicărilor interne

4.3. Deficiente înregistrate în procesul comunicării

4.4. Modalităti de perfectionare a comunicării

Cap. 5. - Managementul relatiilor industriale

5.1. Organizatiile sindicale

5.2. Organizatiile patronale

5.3. Conflictul de muncă

5.4. Revendicările

5.5. Greva

5.6. Proceduri de restabilire a relatiilor management-sindicate

5.7. Tendinte de evolutie a relatiilor management-sindicate

Cap. 6. - Salarizarea personalului

6.1. Evaluarea posturilor

6.2. Sisteme, principii si criterii de salarizare

6.3. Politica de salarizare a firmei

6.4. Forme de salarizare

6.5. Negocierile salariale

Cap. 7. - Prognoza si planificarea resurselor umane

7.1. Utilizarea eficientă a fortei de muncă

7.2. Prognoza si planificarea necesarului de personal

 

3. MANAGEMENTUL MICILOR AFACERI

 

Aprofundarea cunostintelor privind aspectele esentiale ale teoriei si practicii managementului organizatiilor economice în domeniul complex al afacerilor si al tehnologiei manageriale a viitorului: antreprenoriatul. Însusirea de către cursanti a metodelor si tehnicilor de management si dezvoltarea abilitătilor absolut necesare pentru a putea constientiza si valorifica ocaziile favorabile din mediul economic si social al firmei si pentru a se putea impune în competitia pietei

Tema 1. - Mediul de afaceri al firmei (1)

1.1. Lumea afacerilor: caracteristici, tendinte, dinamică

1.2. Fortele economice si influenta asupra afacerilor

Tema 2. - Mediul de afaceri al firmei (2)

2.1. Marile si micile afaceri - conlucrare si confruntare

2.2. Restrictii, facilităti si privilegii în lumea afacerilor

Tema 3. - Afaceri: constientizarea ocaziei favorabile de pe piată

3.1. Factorii externi firmei: piata, concurentii, consumatorii, autoritătile

3.2. Factorii interni: resursele si managementul

Tema 4. - Parteneri si clienti într-o afacere

4.1. Caracteristicile de bază ale unei afaceri

4.2. Tipologia partenerilor si a clientilor într-o afacere

Tema 5. - Planificarea în afaceri

5.1. Abordarea afacerii: întrebările esentiale

5.2. Planificând necunoscutul: premise, obiective, etape, control, efecte

Tema 6. - Organizarea firmelor pentru afaceri

6.1. Structuri moderne de afaceri

6.2. Eficienta organizării: unde, ce, când si cum schimbăm

Tema 7. - Decizia în afaceri

7.1. Risc si incertitudine în afaceri

7.2. Decizie si negociere

Tema 8. - Conducerea afacerilor (1)

8.1. Echipa: constituire; motivare; coordonare; performante

8.2. Metode de conducere în afaceri

Tema 9. - Conducerea afacerilor (2)

9.1. Liderul si arta conducerii afacerii

9.2. Gafe în afaceri

Tema 10. - Strategii în afaceri

10.1. Strategii: caracteristici, variante, evaluare

10.2. Modele de analiză strategică în afaceri

Tema 11. - Antreprenoriatul - noua tehnologie managerială

11.1. Antreprenoriatul - concepte de bază

11.2. Structuri antreprenoriale

Tema 12. - Antreprenoriatul si inovatia economică si socială

12.1. Inovatia tehnică - inovatie socială - inovatie economică

12.2. Antreprenoriatul în institutiile publice

Tema 13. - Strategii antreprenoriale (1)

13.1. Strategia riscului maxim

13.2. Strategia imitatiei

Tema 14. - Strategii antreprenoriale (2)

14.1. Strategia nisei de piată

14.2. Strategia schimbării valorilor si caracteristicilor

 

4. MANAGEMENTUL FINANCIAR

 

Cursul urmăreste să formeze deprinderea de a integra cunostinte legate de dezvoltarea si specializarea pietei de capital si bancare cu cele referitoare la modul în care managerul financiar rezolvă aspectele specifice ale activitătii economico-financiare ale firmei. Problematica seminarului îsi propune fixarea si dezvoltarea cunostintelor dobândite de către cursanti, precum si efectuarea de aplicatii practice legate de activitatea specifică managementului financiar si bancar.

Cap. I. - Managementul financiar. Definitie. Obiective: Importanta managementului financiar; functia financiară a firmei si responsabilitătile managerului financiar; scopurile firmei; maximizarea

valorii firmei ca scop

Cap. II. - Mediul decizional al managementului financiar: Structura pietei financiare; tipuri de instrumente financiare; formarea pretului pe piata financiară; institutii ale pietei financiare în România; rolul statului pe piata financiară

Cap. III. - Analiza financiară - baza managementului financiar: Documentele financiare de bază: bilant, cont de profit si pierdere, tabloul fluxului de numerar; analiza financiară pe baza bilantului si a contului de profit si pierdere; utilizatorii informatiilor financiare si necesitătile lor de informare

Cap. IV. - Concepte financiare de bază: Premisele existentei valorii în timp a banilor; valoarea în timp a banilor: dobânzi, fructificare, actualizare, anuităti; legătura dintre valoarea firmei si valoarea în timp a banilor

Cap. V. - Decizii financiare în conditii de certitudine: Cadrul strategic al deciziei financiare; decizia de investitii: alegerea variantei optime de proiect; proiecte cu durata de viată diferită; decizia de înlocuire a activelor fixe

Cap. VI. - Decizii financiare în conditii de risc si incertitudine: Teoria riscurilor si a profiturilor: riscul si profitul ca obiect al alegerii; pretul titlurilor de valoare, eficienta pietei si a portofoliului, model de evaluare a activelor financiare (CAPM); modalităti de asumare si controlare a riscurilor: consideratii generale, asumarea controlată a riscului prin folosirea instrumentelor financiare; derivate

Cap. VII. - Riscul si valoarea firmei: Riscul, structura si costul capitalurilor firmei; levierul financiar, riscul si structura capitalurilor firmei; stabilirea valorii firmei; necesitate, factori de influentă, metode de evaluare; riscul, politica de dividend si valoarea firmei

Cap. VIII. - Strategii financiare pe termen scurt. Managementul ciclului de exploatare: Continutul ciclului de exploatare; managementul activelor circulante; managementul pasivelor pe termen scurt; strategii financiare pe termen scurt

Cap. IX. - Strategii financiare pe termen lung: Finantarea firmei din surse proprii; finantarea prin împrumut obligatar; finantarea prin împrumut bancar; finantarea prin leasing; planul de finantare pe termen lung

Cap. X. - Strategii dinamice pentru cresterea valorii firmei: Achizitii: fuziuni, preluări; formarea grupurilor; metode de contracarare a achizitiilor; managementul restructurării si lichidării; management financiar international

Cap. XI. - Managementul sistemului bancar în România: Activitatea Băncii Nationale a României: natura juridică, atributii; instrumente ale politicii Băncii Nationale a României

Cap. XII. - Activitatea băncilor - parte a sistemului economic si de afaceri din România: Băncile si mediul de afaceri; autorizarea băncilor în România; principalele operatiuni efectuate de bănci

Cap. XIII. - Managementul operatiunilor bancare: Managementul operatiunilor pasive; managementul operatiunilor active; managementul serviciilor bancare

Cap. XIV. - Riscul bancar si managementul operatiunilor bancare: Categorii de riscuri si căi de optimizare a managementului activelor în functie de riscuri; reducerea riscului în activitatea bancară prin corelarea operatiunilor pasive cu cele active

 

5. ACCESAREA SURSELOR DE FINANTARE

 

Cursul se predă managerilor de IMM si urmăreste să formeze deprinderea de a accesa surse de finantare, fundamentarea deciziei de investitie, alegerea sursei, formularistica de finantare, întocmirea unui buget si previziuni financiare.

1. Surse de finantare disponibile IMM

2. Fundamentarea deciziei de investitie - modele decizionale si indicatori de eficientă economică a investitiei

3. Modele decizionale privind alegerea sursei de finantare

4. Întocmirea unei documentatii de finantare

 

6. MARKETING

 

Cursul urmăreste dobândirea de cunostinte stiintifice în domeniul marketingului prin însusirea de metode, deprinderi si capacităti care să permită posibilitatea autoinstruirii în acest domeniu. Creează competente în domeniile cu care interferează si obligă cursantii să se autoperfectioneze prin contactul permanent cu literatura de specialitate în limbi de circulatie internatională si aplicatiile pe calculator.

1. Definirea marketingului. Evolutie si specializare

1.1. Conceptul de marketing. Caracteristicile marketingului contemporan

1.2. Aparitia si evolutia marketingului. Domeniile de specializare ale marketingului

2. Mediul de marketing

2.1. Macromediul de marketing

2.2. Micromediul de marketing

3. Segmentarea pietelor. Pozitionarea produselor

3.1. Definirea pietei. Strategii de piată

3.2. Segmentarea pietei

3.3. Pozitionarea si repozitionarea pietelor

4. Politica de produs

4.1. Conceptul de produs. Ciclul de viată al produsului

4.3. Marca. Strategii în domeniul mărcii. Mixul de produs

4.5. Portofoliul de produse (B.C.G.)

5. Politica de pret

5.1. Definirea pretului. Importanta pretului în mixul de marketing

5.2. Variabile de care se tine seama în stabilirea pretului

5.3. Strategii de preturi

 

7. TEHNICI DE NEGOCIERE

 

1. Negocieri interne

2. Contextul organizational

3. Pregătirea negocierilor

4. Desfăsurarea negocierilor

5. Negocierile individuale

6. Comunicarea în negocieri

7. Momente cheie si impasuri în negocieri

8. Factorul timp

9. Încheierea negocierilor

10. Postnegocierea

11. Personalitatea negociatorului

 

8. ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE AFACERE

 

Cap. 1. - Oportunităti de afaceri: listă cu domeniile în care se consideră că este oportun a

se demara o afacere, legate de activitătile de consultantă si training

Cap. 2. - Descrierea domeniului de activitate ales în vederea înfiintării unei firme

Cap. 3. - Necesitatea consultantei si trainingului managerial

Cap. 4. - Studiul pietei interne a serviciilor de consultantă si training managerial

Cap. 5. - Planificarea activitătii firmei

5.1. Planificarea structurii organizatorice

5.2. Planificarea activitătii

Cap. 6. - Întocmirea documentatiei necesare înfiintării unei firme

Cap. 7. - Întocmirea unui plan de afaceri pentru obtinerea finantării în vederea demarării activitătii firmei

Cap. 8. - Stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate

Cap. 9. - Calculul cifrei de afaceri critice

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

la Programul pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor – START

 

1. Numele si prenumele: .............................................................................................................

2. Sexul                        Masculin                       Feminin

3. Adresa de domiciliu:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Telefon: ......................................................

E-mail: ........................................................

4. Vârsta: .........................

5. Starea civilă: Necăsătorit/ă Căsătorit/ă

6. Nivelul educatiei:

Studii liceale (perioada, numele liceului): .....................................................................................

Ati absolvit?                 Da                    Nu

Studii tehnice/postliceale (perioada, unitatea de învătământ, specializarea):

.........................................................................................................................................................

Ati absolvit?                 Da                    Nu

Studii universitare/postuniversitare (perioada, unitatea de învătământ, specializarea):

.........................................................................................................................................................

Ati absolvit?                 Da                    Nu

7. V-ati implicat în activităti de voluntariat?                    Da                    Nu

În ce domeniu? ..............................................................................................................................

8. Câti dintre oamenii pe care îi cunoasteti au propria lor afacere? .....................................

9. Ce întelegeti prin activitate antreprenorială? .........................................................................

10. Care sunt, după opinia dumneavoastră, principalele calităti necesare unui antreprenor?

Detaliati:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

11. Vă rugăm să completati în tabelul următor datele referitoare la experienta dumneavoastră profesională:

Angajatorul                                          Functia                                    Perioada

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

12. Ati încercat vreodată să începeti o afacere proprie?                         Da                    Nu

Ce tip de activitate? ......................................................................................................................

Ce s-a întâmplat cu această afacere? ........................................................................................

13. Aveti o afacere în prezent?              Da                    Nu

Ce tip de afacere?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

14. Dacă intentionati să începeti o afacere sau să o extindeti pe cea existentă, ce tip de afacere ati începe/extinde? (Vă rugăm să dati detalii.)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

15. De cât capital credeti că aveti nevoie ca să începeti sau să extindeti o afacere? Detaliati.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

16. Estimati suma de bani din fiecare dintre sursele mentionate mai jos pe care o puteti folosi în demararea/extinderea afacerii dumneavoastră.

Bani personali: ...............................................................................................................................

Împrumuturi sau bani oferiti de familie: .......................................................................................

Împrumuturi sau bani oferiti de prieteni: ......................................................................................

Alte surse: .......................................... Specificati: .......................................................................

17. Aveti casa, apartamentul sau terenul dumneavoastră personal?                     Da                    Nu

18. Care dintre lucrurile mentionate mai jos considerati că reprezintă factorul cel mai important în succesul unei afaceri? (Marcati o singură optiune.)

Banii                 Educatia                       Prietenii                        Motivatia                      Altele

19. Cum apreciati dorinta dumneavoastră de a începe o afacere proprie sau de a extinde afacerea dumneavoastră deja existentă? (Marcati doar un singur răspuns.)

Nu stiu                         Medie                          Destul de puternică                   Foarte puternică

20. Cum ati auzit de acest program?

Presă                Radio                           TV                   Altele (prieteni, la serviciu etc.)

21. La ce cursuri sau seminarii de dezvoltare antreprenorială ati mai participat?

Cursul              Perioada

22. În ce stadiu va aflati în legătură cu elaborarea unui plan de afaceri pentru ideea pe care doriti să o transformati într-o afacere?

- Nu am început să lucrez la un plan de afaceri.

- Am început documentarea (colectare de materiale si informatii) necesară elaborării planului de afaceri.

- Am început să lucrez la elaborarea planului de afaceri.

- Am elaborat un plan de afaceri.

23. De ce sprijin credeti că aveti nevoie pentru a începe sau extinde o afacere proprie?

- Instruire generală în domeniul afacerilor

- Consultantă juridică

- Consultantă financiar-contabilă

- Consultantă în marketing

- Consultantă în management

- Alt gen de sprijin (specificati) ..................................................................................................

24. Până în prezent ati solicitat o finantare sau un credit?

Da, care a fost rezultatul solicitării ..............................................................................................

Nu

25. Ce v-ati propus să obtineti în urma înscrierii în acest program? (Marcati un singur răspuns.)

- Mai multe informatii

- Acces la finantare

- Punerea în practică a ideii de afaceri

26. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, că nu am mai beneficiat de finantare în cadrul altor programe similare gestionate de ANIMMC.

Localitatea ................................ Semnătura aplicantului

Data ......................................... ............................................

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata ...................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. ............, eliberat de ...................................... la data de ......................................, cu domiciliul în localitatea ............................................, str. ..................................................... nr. ......., bl. ........., sc. ........., ap. .........., sectorul/judetul ......................................., în calitate de reprezentant legal al organizatiei ............................................................., declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete.

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că activitătile pentru care solicit finantarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finantare de la bugetul de stat.

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 2 (doi) ani: 

Ť nu am beneficiat de ajutor de stat;

Ť am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:

 

Nr.

crt.

Anul acordării

ajutorului de stat

Forma

ajutorului de stat

Institutia

finantatoare

Programul prin care a

beneficiat de finantare

Cuantumul ajutorului

de stat acordat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare.

Semnătura autorizată si stampila solicitantului*) ............................................................................

Functia.......................

Data semnării .....................................

 


*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal societatea comercială.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind revizuirea pe categorii de resurse a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 si pe destinatii pentru pădurile proprietate publică a statului administrate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si pentru aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă provenind din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

În temeiul art. 1 alin. (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2003 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 27.288 din 18 august 2004,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se revizuieste volumul maxim de masă lemnoasă pe picior, prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2003 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004, stabilindu-se cantitătile pe următoarele categorii de resurse:

a) 12,0 milioane metri cubi din păduri aflate în proprietatea publică a statului, administrate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva;

b) 2,4 milioane metri cubi din păduri proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale;

c) 3,0 milioane metri cubi din păduri proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat;

d) 0,6 milioane metri cubi din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national.

Art. 2. - Se revizuieste volumul de masă lemnoasă prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2003, stabilindu-se cantitătile pe următoarele destinatii:

a) 8,6 milioane metri cubi pentru agentii economici cu activitate de exploatare forestieră si/sau de prelucrare a lemnului;

b) 0,415 milioane metri cubi pentru agentii economici care construiesc drumuri forestiere în bazine forestiere inaccesibile în contrapartidă cu masa lemnoasă pe picior, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 653/2001;

c) 0,785 milioane metri cubi pentru nevoile proprii ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva;

d) 2,2 milioane metri cubi pentru aprovizionarea de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva a populatiei cu lemn pentru încălzit si lemn pentru constructii, ce provine din: tăierile de îngrijire a arboretelor tinere, igienizarea pădurilor, tăierile de produse accidentale dispersate, precum si materialul lemnos de mici dimensiuni rezultat în urma tăierilor în crâng si a tăierilor rase de substituire si refacere.

Art. 3. - Se repartizează pe judete volumul maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1.

Art. 4. - Se repartizează pe judete volumul maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat, conform anexei nr. 2.

Art. 5. - Se repartizează pe judete volumul maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, conform anexei nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - (1) Repartizarea pe detinători a volumelor maxime de masă lemnoasă pe picior prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3 se aprobă de către directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare pe baza fundamentării  realizate prin analiza si prelucrarea datelor din amenajamentele silvice, studiile sumare de amenajare si studiile de transformare a păsunilor împădurite, aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, sau pe baza hotărârilor Conferintei a II-a de amenajare.

(2) Este interzisă repartizarea cotei de tăiere de către directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare pe baza altor informatii decât cele care au servit la fundamentarea volumelor de material lemnos prezentate în anexele nr. 1-3, cu exceptia situatiilor care determină recoltarea produselor accidentale apărute după data intrării în vigoare a prezentului ordin si numai după realizarea precomptărilor impuse de normele tehnice silvice.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 363/2004 privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior, care poate fi recoltat în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 3 iunie 2004.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 25 august 2004.

Nr. 624.

 

ANEXE