MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 820         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.369. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 196 milioane euro, contractate de Societatea Comercială “Complexul Energetic Craiova” - S.A., pentru finantarea obiectivului “Reabilitarea si modernizarea blocului de 315 MW din Termocentrala Isalnita”

 

1.382. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

1.383. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli cu repararea, amenajarea si modernizarea unei institutii de asistentă socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

338/625.- Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

627. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind stabilirea caracteristicilor pentru calitatea-tip a sfeclei de zahăr rezultate din productia anului 2005, receptionată de societătile comerciale pentru industrializarea acesteia

 

1.289. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantării datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor nr. 977/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

4.547. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 196 milioane euro, contractate de Societatea Comercială “Complexul Energetic Craiova” - S.A., pentru finantarea obiectivului “Reabilitarea si modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Isalnita”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială “Complexul Energetic Craiova” - S.A. a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 196 milioane euro, pentru finantarea obiectivului “Reabilitarea si modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Isalnita”, la care se adaugă si prima de asigurare.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a împrumuturilor externe prevăzute la art. 1, contractate de Societatea Comercială “Complexul Energetic Craiova” - S.A., precum si a dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumuturilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice garantează în proportie de 100% împrumuturile externe prevăzute la art. 1, precum si dobânzile, primele de asigurare, comisioanele si alte costuri aferente.

Art. 4. - Rambursarea împrumuturilor externe prevăzute la art. 1, precum si plata dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si a altor costuri aferente se efectuează din resursele financiare proprii ale Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova” - S.A.

Art. 5. - Parametrii referitori la tipul împrumuturilor, scadenta si perioada de gratie aferente împrumuturilor se vor stabili cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.369.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 20 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.382.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli cu repararea, amenajarea si modernizarea unei institutii de asistentă socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările si completările ulterioare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea sumei de 7.138,0 milioane lei pentru finantarea unor cheltuieli cu repararea, amenajarea si modernizarea Căminului pentru persoane vârstnice, cu sediul în comuna Puchenii Mari, judetul Prahova.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în limita creditelor bugetare si potrivit destinatiei aprobate.

(2) Suma se acordă în transe, în functie de disponibilitătile bugetare si pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiar, avizate si prezentate de Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială a Judetului Prahova Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumei alocate revin Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială a Judetului Prahova.

Art 4. - Respectarea legislatiei privind achizitiile publice revine beneficiarului lucrărilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.383.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 338 din 13 august 2004

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 625 din 31 august 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si a Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor si ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura si criteriile de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, prevăzute

la art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004, prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se constituie Comisia de evaluare pentru autorizarea persoanelor juridice mentionate la art. 1, cu următoarea componentă:

- secretarul de stat pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - presedinte;

- un reprezentant din Directia gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - membru;

- un reprezentant din Directia elaborare si implementare politici economice de mediu din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - membru;

- un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului - Comisia Natională pentru Reciclarea Materialelor - membru;

- un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor - membru;

- un reprezentant al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală - membru.

Art. 3. - Modelul cererii de acordare a licentei este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 4. - Continutul licentei este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 5. - Directia gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu, secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA SI CRITERIILE

de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

I. Prevederi generale

 

1. Obiectul prezentei proceduri îl constituie stabilirea criteriilor ce trebuie îndeplinite în vederea autorizării si acordării licentei pentru persoanele juridice care preiau, în baza art. 14 alin. (2) si a art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004, responsabilitătile privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, respectiv privind raportarea modului de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

2. Procedura de autorizare este coordonată de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.

Criteriile si procedura de autorizare trebuie să asigure o abordare integrată, eficientă si transparentă a gestionării deseurilor de ambalaje, prin promovarea, la nivel national, a unor solutii de colectare, valorificare si reciclare eficientă din punct de vedere al protectiei mediului si viabile din punct de vedere economic.

În acest scop autoritătile publice implicate sunt consultate si participă la procesul de autorizare în cadrul comisiei de evaluare constituite conform prevederilor prezentei proceduri.

 

II. Competente de emitere, revizuire si anulare a licentei

 

3. Emiterea, revizuirea si anularea licentei se fac de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor prin directia de specialitate - Directia gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase.

4. Pentru emiterea, respectiv revizuirea licentei se achită următoarele tarife:

a) tariful de autorizare, în cuantum de 75.000.000 lei;

b) tariful de revizuire a licentei, în cuantum de 20.000.000 lei.

Tarifele se achită în contul indicat de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

5. Tariful de autorizare se percepe pentru analiza documentatiei depuse, evaluarea planului de operare propus, emiterea licentei, monitorizarea activitătii. Tariful se achită integral si dă dreptul de a solicita Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor consultatii de specialitate pentru definitivarea dosarului de autorizare.

 

III. Depunerea solicitării si evaluarea acesteia

 

6. Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip - conform anexei nr. 2;

b) statutul sau, după caz, actul constitutiv al persoanei juridice (copie);

c) certificat de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (copie);

d) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (original);

e) dovada achitării tarifului de autorizare;

f) planul de operare pentru anul în curs si anul următor, cu precizarea tipurilor de ambalaje, a materialelor de ambalare ce urmează a fi gestionate si a provenientei deseurilor de ambalaje - din circuitele industriale si comerciale, din deseurile menajere colectate direct de la populatie;

g) argumentatia de sustinere a realizării planului de operare, în concordantă cu obiectivele Strategiei nationale pentru gestionarea deseurilor si ale Planului national pentru gestionarea deseurilor;

h) contractele-tip ce urmează a fi folosite în relatie cu toti partenerii;

i) tarifele ce urmează a fi percepute agentilor economici responsabili pentru introducerea pe piată a produselor ambalate si sumele ce urmează a fi plătite colectorilor/valorificatorilor autorizati, pe tip de material, si prezentarea, în detaliu, a modului de calcul al acestora;

j) prezentarea modului de utilizare a eventualului profit rezultat din activitate;

k) prezentarea sistemului de evidentă - baza de date - ce urmează a fi folosit;

l) copii ale acordurilor, precontractelor/contractelor de preluare a responsabilitătii, copii ale acordurilor precontractelor/contractelor încheiate cu societăti comerciale autorizate pentru colectarea si/sau valorificarea deseurilor de ambalaje, alte dovezi privind capacitatea tehnico-financiară (garantii etc.).

7. Dosarul de autorizare, însotit de o copie electronică a acestuia, se depune la sediul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

 

IV. Criterii de autorizare

 

8. Persoana juridică ce solicită autorizarea în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2002, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să aibă ca scop preluarea responsabilitătilor ce revin agentilor economici privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, respectiv privind raportarea modului de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Persoana juridică poate desfăsura suplimentar numai activităti privind sprijinirea valorificării si reciclării deseurilor de ambalaje, derularea de programe educationale si de informare/constientizare, precum si realizarea de studii privind activitatea de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje;

b) să promoveze solutii de colectare si valorificare la nivel national pentru a asigura crearea unui sistem integrat, eficient si transparent de gestionare a deseurilor de ambalaje;

c) să fie deschisă fată de noi asociati;

d) să fie deschisă fată de noi parteneri contractuali;

e) să actioneze fără discriminare fată de tipurile de deseuri de ambalaje si de cantitătile propuse spre contractare de către oricare agent economic responsabil;

f) să reinvestească integral eventualul profit pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

9. Persoana juridică ce a obtinut licenta de operare are obligatia:

a) să preia responsabilitatea pentru toate tipurile de materiale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004;

b) să gestioneze deseurile de ambalaje în corelatie cu cantitătile si cu tipurile de ambalaje si de materiale de ambalare contractate;

c) să încheie contracte cu toti agentii economici responsabili pentru introducerea pe piată a produselor ambalate sau, după caz, a ambalajelor, care acceptă conditiile contractuale impuse în contractul-cadru si nivelul tarifelor practicate;

d) să primească în rândul asociatilor, în conditiile legii, toti agentii prevăzuti la lit. c), care solicită acest lucru;

e) să preia deseuri de ambalaje de la toti colectorii de deseuri municipale care acceptă tariful si asigură calitatea minimă stabilită, în limita obiectivelor anuale;

f) să actioneze fără discriminare între agentii economici simpli contractanti si agentii economici asociati;

g) să respecte tarifele cuprinse în documentatia de autorizare;

h) să notifice Comisiei de evaluare orice crestere de tarif, înainte cu cel putin 30 de zile de la data aplicării acesteia;

i) să nu folosească eventualul profit pentru plata de dividende si să respecte modul de utilizare a acestuia, asa cum s-a obligat prin documentele prezentate la autorizare;

j) să transmită autoritătii publice centrale pentru protectia mediului raportul de activitate, complet, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de raportare, impusă prin licenta de operare. Raportul trebuie să cuprindă următoarele informatii detaliate: persoanele juridice cu care s-au încheiat contracte (agentii economici care au transferat responsabilitatea, colectori, valorificatori, autorităti ale administratiei publice locale implicate), cantitătile de ambalaje introduse pe piată si cantitătile de deseuri de ambalaje contractate, cantitătile de deseuri de ambalaje gestionate, prezentarea activitătii derulate (atât din punct de vedere tehnic, cât si organizatoric), cuantumul si modul de utilizare a eventualului profit, precum si orice alte informatii relevante pentru evaluarea activitătii;

k) să informeze în scris autoritatea publică centrală pentru protectia mediului asupra oricărei schimbări semnificative a datelor care au stat la baza eliberării licentei.

 

V. Etapa de evaluare a solicitării

 

10. Analiza preliminară a solicitării este efectuată, în termen de 10 zile de la depunere, în cadrul Directiei gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase, care transmite documentatia depusă către Comisia de evaluare, dacă aceasta este completă si dacă răspunde tuturor criteriilor de autorizare.

11. Evaluarea finală a solicitării si a documentatiei depuse se face de către Comisia de evaluare, convocată în acest scop la sediul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

12. În termen de 10 zile de la primirea solicitării, Comisia de evaluare evaluează solicitarea, verifică dacă criteriile de autorizare sunt îndeplinite, întocmeste raportul de evaluare pe care îl transmite împreună cu dosarul de autorizare Directiei gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, care comunică, în scris, solicitantului concluziile. Respingerea solicitării se motivează.

13. În cazuri justificate, atât Comisia de evaluare, cât si Directia gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase pot solicita documente sau informatii suplimentare sau pot recomanda amendamente la documentatia depusă, în vederea conformării cu cerintele stabilite prin prezenta procedură.

14. În cazul îndeplinirii tuturor conditiilor de autorizare, se emite licenta de operare în maximum 10 zile de la înaintarea raportului de evaluare.

15. Solicitantul poate ataca decizia de respingere a autorizării, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

 

VI. Valabilitatea licentei. Revizuirea si anularea licentei

 

16. Licenta de operare se emite pentru o perioadă de 2 ani.

Licenta de operare îsi pierde valabilitatea dacă activitatea solicitantului nu începe în maximum 3 luni de la data emiterii.

17. Reautorizarea se face în baza procedurii stabilite pentru autorizare, pentru care se percepe tariful de autorizare.

În cazul reautorizării, licenta de operare se emite pentru perioade de 5 ani.

18. Licenta de operare se revizuieste în cazul în care evaluările periodice ale activitătii impun acest lucru sau dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

19. Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, prin Directia gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase, stabileste necesitatea revizuirii licentei. Revizuirea licentei urmează procedura stabilită pentru autorizare, cu perceperea tarifului stabilit prin prezenta procedură.

20. Licenta de operare se anulează în cazul nerespectării obligatiilor prevăzute la pct. 9, în cazul nerespectării prevederilor legale privind gestiunea deseurilor si a deseurilor de ambalaje ori al neatingerii obiectivelor de valorificare si reciclare anuale în mod repetat (2 ani).

21. Persoana juridică căreia i s-a anulat licenta de operare este obligată ca în decurs de 30 de zile să comunice în scris acest lucru tuturor partenerilor si să transfere, cu acordul scris al acestora, toate contractele încheiate în baza transferului de responsabilitate către o persoană juridică autorizată în acest scop.

22. În cazul în care agentul economic contractant nu este de acord cu transferul către persoana juridică autorizată propusă pentru preluarea contractelor sau dacă o astfel de persoană juridică nu este disponibilă, contractul se consideră denuntat.

23. Dispozitia de anulare a autorizării este executorie.

 

ANEXA Nr. 2

 

Antet solicitant

Nr. ..................../........................

CERERE

de acordare a licentei

 

Subscrisa, .................................., cu sediul social în ........................., str. .................... nr. ....., bl. ..., ap. ....., judetul/sectorul .................., înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. ...................., cod unic de înregistrare nr. ........./.................., cont bancar nr. ................, deschis la .................., sucursala ..............., telefon ................., fax ........................, e-mail ..........................., reprezentată prin ............................, în calitate de .........................., solicită acordarea licentei în vederea preluării responsabilitătii de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004, în vederea atingerii obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje stabilite prin actele normative.

Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului nr. 338/625/2004.

Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data .......................

 

Persoana autorizată,

..............................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3

 

CONTINUTUL LICENTEI

(model)

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI,

GESTIUNEA DESEURILOR SI SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE

Directia gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase

Se aprobă,

Secretar de stat

 

LICENTA DE OPERARE

Nr. ............... din ..................

 

Ca urmare a cererii adresate de ............................................., cu sediul în localitatea ................., str. ......................... nr. ......., judetul ....................., sectorul ............., înregistrată la numărul .............. din ...........,

în urma analizării documentelor transmise si a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si a Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004, se emite:

 

LICENTA DE OPERARE

 

pentru ............................................................................................................................................................................... din localitatea ................................................., sectorul/judetul ........................... str. ............................. nr. ........., care prevede autorizarea desfăsurării activitătii, în scopul preluării, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2002, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004, a responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, respectiv privind raportarea modului de gestionare a ambalajelor si a  deseurilor de ambalaje în următoarele conditii: ...........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... .

................................................................................................................................. (se vor înscrie în licenta de operare perioada de raportare, modul de utilizare a eventualului profit obtinut, datele relevante din planul de operare propus si se vor atasa în anexa la licenta de operare modelele contractelor-tip ce urmează a fi folosite în relatie cu toti partenerii).

Documentatia care a stat la baza emiterii licentei contine: (statutul societătii, certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, certificatul de înregistrare fiscală etc.).

Prezenta licentă de operare este valabilă ............... ani de la data eliberării ........... până la ...................................................................... .

Nerespectarea conditiilor licentei atrage anularea acesteia si obligativitatea ca în decurs de 30 de zile calendaristice să transfere, cu acordul scris al clientilor, toate contractele încheiate în baza transferului de responsabilitate, către o persoană juridică autorizată în acest scop.

 

Director,

.................................

 

Întocmit,

..............................

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind stabilirea caracteristicilor pentru calitatea-tip a sfeclei de zahăr rezultate din productia anului 2005, receptionată de societătile comerciale pentru industrializarea acesteia

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 94.266 din 26 august 2004 al Directiei generale de reglementare si implementare cu privire la necesitatea stabilirii calitătii-tip pentru sfecla de zahăr, recolta anului 2005, în functie de continutul de zahăr al acesteia,

având în vedere Reglementarea CEE nr. 1.260/2001 (cap. 1 art. 3 si anexa nr. II) referitoare la organizarea comună a pietelor în sectorul zahărului, precum si concluziile studiului privind baremul minim al continutului de zahăr biologic pentru determinarea valorii sfeclei de zahăr, receptionată în scopul transformării,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă următoarele caracteristici pentru calitatea-tip a sfeclei de zahăr rezultate din productia anului 2005:

a) să fie sănătoasă si de calitate comercială;

b) să aibă un continut de zahăr de 15% în punctul de receptie.

Art. 2. - Receptia si plata sfeclei de zahăr din recolta anului 2005 se realizează în functie de continutul de zahăr, pornindu-se de la calitatea-tip.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Directia generală de reglementare si implementare si directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor urmări si vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 627.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantării datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor nr. 977/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia privind scutirea de la obligatia garantării datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor nr. 977/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 11 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:

“k) mărfurile plasate în regimul vamal de admitere temporară cu exonerare partială de taxe vamale, de tipul utilajelor si echipamentelor utilizate pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european, potrivit legii.”

2. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. a), d), e), f)-h), j) si k), cererea de scutire de la obligatia garantării datoriei vamale, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1, se depune de către titularul operatiunii la Autoritatea Natională a Vămilor.”

Art. II. - Autoritatea Natională a Vămilor, precum si unitătile sale subordonate vor lua măsuri pentru îndeplinirea dispozitiilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la publicare.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 1.289.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiintarea Institutului Limbii Române, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

Art. 3. - Institutul Limbii Române asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 24 august 2004.

Nr. 4.547.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate

 

Art. 1. - (1) În interesul promovării cunoasterii limbii române, Institutul Limbii Române organizează concursuri pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate.

(2) Pentru fiecare post vacant de lector român în străinătate se organizează un concurs distinct.

Art. 2. - (1) Institutul Limbii Române ia măsuri de informare a persoanelor interesate de concurs, prin:

a) publicarea anuntului pentru concurs în presa de mare tiraj, pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetării, pe site-ul Institutului Limbii Române;

b) transmiterea unei circulare adresate tuturor universitătilor acreditate din tară.

(2) Anuntul pentru concurs si circulara adresată universitătilor cuprind, după caz, si cerintele anuntate de universitatea parteneră legate de ocuparea postului si de activitatea specifică.

Art. 3. - La concursul pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate pot participa numai cadre didactice titulare ale unei universităti acreditate.

Art. 4. - Pentru evaluarea candidatilor participanti la concursul pentru ocuparea posturilor de lectori de limba română în străinătate, se înfiintează o comisie a cărei componentă nominală este stabilită prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 5. - Comisia de evaluare a candidatilor la concursul pentru ocuparea posturilor de lectori de limba română în străinătate, denumită în continuare comisia, este alcătuită din 7 membri cu drept de vot egal:

a) directorul Institutului Limbii Române - presedinte;

b) directorul general al Directiei generale învătământ superior si directorul general al Directiei generale pentru integrare europeană si relatii internationale din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării;

c) un reprezentant al Academiei Române;

d) 2 profesori universitari de specialitate;

e) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 6. - Comisia analizează dosarele candidatilor si selectează trei candidati tinând cont de următoarele cerinte care trebuie îndeplinite:

a) calificarea universitară în limba si literatura română, specialitatea principală;

b) experienta didactică în predarea limbii române pentru străini;

c) diploma de masterat, calitatea de doctorand sau titlul de doctor;

d) cunoasterea limbii tării respective sau a unei limbi de circulatie internatională (la cererea si cu specificarea partenerului străin);

e) activitate didactică si stiintifică;

f) trei recomandări de la universitatea în care îsi desfăsoară activitatea candidatul;

g) aprobarea senatului universitătii, cu mentiunea rezervării postului pe întreaga durată a desfăsurării activitătii în străinătate;

h) propunerea de proiect de activitate.

Art. 7. - Institutul Limbii Române anuntă, în scris, rezultatul concursului pentru fiecare candidat si comunică, în scris, optiunea partenerului străin fiecărui candidat al cărui dosar a fost selectionat de comisie în primele trei.

Art. 8. - Contestatiile la rezultatul concursului pot fi depuse la sediul Institutului Limbii Române, în termen de maximum 10 zile de la anuntarea rezultatului de către Institutul Limbii Române, care este obligat să comunice contestatorului răspunsul definitiv în termenul prevăzut de art. 5 din Legea nr. 29/1990.

Art. 9. - Contestatiile la rezultatul concursului sunt solutionate de o comisie, formată din profesori universitari si un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, a cărei componentă nominală este stabilită prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 10. - Institutul Limbii Române aduce la cunostintă candidatilor, în scris, prevederile legislatiei interne referitoare la asigurările sociale si de sănătate si asigură respectarea prevederilor art. 18 din Codul muncii.

Art. 11. - (1) Mandatul lectorilor români angajati în străinătate este de 3 ani; după 3 ani, la cererea partenerului străin, perioada poate fi extinsă la alti 3 ani, cu conditia respectării prevederilor art. 6 lit. g).

(2) Limita unui mandat, incluzând perioada de prelungire, pentru lectorii de limba română în străinătate este de maximum 6 ani.

Art. 12. - La încetarea mandatului lectorii de limba română în străinătate sunt obligati să se prezinte în tară la posturile care le-au fost păstrate pe perioada petrecută în străinătate.