MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 821         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

43. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

DECRETE

 

650.- Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

651.- Decret pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

652.- Decret privind acordarea drapelului de luptă Statului Major General

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.357. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în statia 400 kV Oradea-Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba”

 

1.358. - Hotărâre privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

977. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti

 

1.124/EN. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice

 

1.255/622. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de colectare a contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleară si de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finantează activitatea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 si 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Dan Dumitru - Grupul parlamentar al P.D. în Circumscriptia electorală nr. 25 Ilfov, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Constantin Bălălău.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 31 august 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 43.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 88 alin. 1 lit. d), art. 92 alin. 1 lit. d) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 123 din 18 august 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 5 iulie 2004 se eliberează din functia de magistrat domnul Suciu Marius, judecător la Tribunalul Mures.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 650.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 88 alin. 1 lit. d), art. 92 alin. 1 lit. a) si b), precum si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 122 din 18 august 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - La data de 18 august 2004 se eliberează din functia de magistrat, ca urmare a demisiei, domnul Criste Mircea, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

Art. 2. - La data de 1 septembrie 2004 se eliberează din functia de magistrat, ca urmare a pensionării, doamna Roman Maria, judecător la Curtea de Apel Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 651.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea drapelului de luptă Statului Major General

 

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 25 octombrie 2004 se acordă drapelul de luptă Statului Major General.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 652.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în statia 400 kV Oradea-Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba.

Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în statia 400 kV Oradea-Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credite externe, din surse proprii si în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 3. - Includerea în Programul de investitii al Ministerului Economiei si Comertului, anexă la legea bugetară anuală, si finantarea din fonduri publice a obiectivului de investitii “LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba.

Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în statia 400 kV Oradea-Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba” se vor face numai după autorizarea sau decizia Consiliului Concurentei cu privire la măsurile de acordare a ajutorului de stat prevăzute la art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.357.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Lista societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea

Activelor Statului,

Mircea Ursache

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.358.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Nr.

crt.

Denumirea societătii comerciale

Numărul personalului existent

la data întocmirii programului de restructurare

Numărul de persoane

propus pentru disponibilizare

1.

Societatea Comercială ELECTROPUTERE - S.A. Craiova

3.800

600

2.

Societatea Comercială STIPO - S.A. Dorohoi

690

450

 

TOTAL GENERAL:

4.490

1.050

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică si ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale buget si achizitii nr. OB 8.712/2004,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, prevăzut la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii si cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 28 iulie 2004.

Nr. 977.


*) Anexa se transmite institutiilor publice implicate.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice

 

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) si ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Regulamentul privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 136/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 16 decembrie 2002, completată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 174/EN/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 19 mai 2003, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera z) se introduc literele z1)-z4) cu următorul cuprins:

“z1) apel local la puncte fixe - apel originat si terminat la puncte fixe, în România, în cadrul aceluiasi judet, indiferent de tehnologia utilizată;

z2) apel national la puncte fixe - apel originat si terminat la puncte fixe, în România, în judete diferite, indiferent de tehnologia utilizată;

z3) apel international la puncte fixe - apel originat la puncte fixe, în România, si terminat la puncte fixe sau mobile, în afara României, indiferent de tehnologia utilizată;

z4) apel la puncte fixe către retele publice de telefonie mobilă - apel originat la puncte fixe si terminat la puncte mobile, în România, indiferent de tehnologia utilizată.”

2. În anexa la regulament, după punctul 9 se introduc punctele 10-19 cu următorul cuprins:

“10. a) Piata relevantă a produsului

Piata furnizării accesului la un punct fix la o retea publică de telefonie pentru persoane fizice Piata identificată este o piată cu amănuntul, supusă prevederilor Legii nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

11. a) Piata relevantă a produsului

Piata furnizării accesului la un punct fix la o retea publică de telefonie pentru persoane juridice Piata identificată este o piată cu amănuntul, supusă prevederilor Legii nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

12. a) Piata relevantă a produsului

Piata apelurilor locale la puncte fixe pentru persoane fizice, care cuprinde originarea apelurilor locale la puncte fixe pentru serviciile de telefonie destinate publicului, inclusiv servicii dial-up si ISDN pentru acces la Internet si servicii fax, pentru persoane fizice.

Piata identificată este o piată cu amănuntul, supusă prevederilor Legii nr. 304/2003.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

13. a) Piata relevantă a produsului

Piata apelurilor locale la puncte fixe pentru persoane juridice, care cuprinde originarea apelurilor locale la puncte fixe pentru serviciile de telefonie destinate publicului, inclusiv servicii dial-up si ISDN pentru acces la Internet si servicii fax, pentru persoane juridice.

Piata identificată este o piată cu amănuntul, supusă prevederilor Legii nr. 304/2003.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

14. a) Piata relevantă a produsului

Piata apelurilor nationale la puncte fixe pentru persoane fizice, care cuprinde originarea apelurilor nationale la puncte fixe pentru serviciile de telefonie destinate publicului, inclusiv servicii fax, pentru persoane fizice.

Piata identificată este o piată cu amănuntul, supusă prevederilor Legii nr. 304/2003.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

15. a) Piata relevantă a produsului

Piata apelurilor nationale la puncte fixe pentru persoane juridice, care cuprinde originarea apelurilor nationale la puncte fixe pentru serviciile de telefonie destinate publicului, inclusiv servicii fax, pentru persoane juridice.

Piata identificată este o piată cu amănuntul, supusă prevederilor Legii nr. 304/2003.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

16. a) Piata relevantă a produsului

Piata apelurilor internationale la puncte fixe pentru persoane fizice, care cuprinde originarea apelurilor internationale la puncte fixe pentru serviciile de telefonie destinate publicului, inclusiv servicii fax, pentru persoane fizice.

Piata identificată este o piată cu amănuntul, supusă prevederilor Legii nr. 304/2003.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

17. a) Piata relevantă a produsului

Piata apelurilor internationale la puncte fixe pentru persoane juridice, care cuprinde originarea apelurilor internationale la puncte fixe pentru serviciile de telefonie destinate publicului, inclusiv servicii fax, pentru persoane juridice.

Piata identificată este o piată cu amănuntul, supusă prevederilor Legii nr. 304/2003.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

18. a) Piata relevantă a produsului

Piata apelurilor la puncte fixe către retele publice de telefonie mobilă pentru persoane fizice, care cuprinde originarea apelurilor la puncte fixe către retele publice de telefonie mobilă pentru serviciile de telefonie destinate publicului, inclusiv servicii fax, pentru persoane fizice. Piata identificată este o piată cu amănuntul, supusă prevederilor Legii nr. 304/2003.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

19. a) Piata relevantă a produsului

Piata apelurilor la puncte fixe către retele publice de telefonie mobilă furnizate pentru persoane juridice, care cuprinde originarea apelurilor la puncte fixe către retele publice de telefonie mobilă pentru serviciile de telefonie destinate publicului, inclusiv servicii fax, pentru persoane juridice.

Piata identificată este o piată cu amănuntul, supusă prevederilor Legii nr. 304/2003.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României.”

Art. II. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 17 august 2004.

Nr. 1.124/EN.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.255 din 23 august 2004

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 622 din 26 august 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de colectare a contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleară si de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finantează activitatea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

 

Având în vedere prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.601/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003, si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.568/2003 privind stabilirea cuantumului contributiilor anuale directe ale titularilor de autorizatie nucleară si a termenului de plată a acestora,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind modul de colectare a contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleară si de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finantează activitatea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive si titularii de autorizatie nucleară.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind modul de colectare a contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleară si de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finantează activitatea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc modul de colectare a contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleară si de utilizare a veniturilor extrabugetare, care se constituie ca surse proprii de finantare ale Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, potrivit următoarelor acte normative:

- Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală;

- Legea nr. 320/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.568/2003 privind stabilirea cuantumului contributiilor anuale directe ale titularilor de autorizatie nucleară si a termenului de plată a acestora;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.601/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea contributiilor anuale directe ale titularilor de autorizatie nucleară

 

Art. 2. - Pentru buna functionare a ANDRAD si îndeplinirea obiectului său de activitate, titularii de autorizatie nucleară datorează următoarele contributii anuale directe: a) pentru combustibilul nuclear uzat se aplică un cuantum aprobat prin hotărâre a Guvernului anuală, calculat pe cantitatea de energie electrică produsă annual de Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. CNE-PROD Cernavodă, FCN Pitesti si pe cantitatea de căldură degajată anual, în cazul reactoarelor nucleare de cercetare de la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - SCN Pitesti si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”;

b) pentru deseuri slab si mediu active se aplică un cuantum aprobat prin hotărâre a Guvernului anuală pe unitatea de volum conditionată în vederea depozitării definitive.

Art. 3. - (1) În functie de productia anuală de energie electrică si termică programată si de volumul anual estimat de deseuri slab si mediu active conditionate în vederea depozitării definitive se stabileste nivelul contributiei anuale care se defalcă în transe lunare egale.

(2) Titularii de autorizatie nucleară vor transmite lunar la ANDRAD nivelul realizărilor privind productia energiei electrice sau termice si volumul de deseuri slab si mediu active conditionat, în vederea depozitării definitive.

(3) În functie de nivelul realizărilor se vor face regularizările la sfârsitul fiecărui trimestru.

 

CAPITOLUL III

Încasarea contributiei directe

 

Art. 4. - Contributia calculată conform prevederilor art. 2 si ale art. 3 alin. (1) din prezentele norme metodologice se virează în contul ANDRAD, până în data de 20 a fiecărei luni.

Art. 5. - (1) Titularii de autorizatie nucleară vor transmite la ANDRAD copia de pe ordinul de plată cu viza băncii emitente.

(2) Titularii de autorizatie nucleară vor achita contravaloarea în lei a contributiilor mai sus precizate, la cursul de schimb valutar leu/euro comunicat de Banca Natională a României, valabil la data efectuării plătii.

 

CAPITOLUL IV

Utilizarea veniturilor ANDRAD

 

Art. 6. - Veniturile constituite în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 si ale Legii nr. 320/2003 sunt administrate de ANDRAD pentru finantarea activitătilor cuprinse în Planul anual de activităti, privind coordonarea la nivel national a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, precum si pentru finantarea categoriilor de cheltuieli aprobate în bugetul anual propriu de venituri si cheltuieli pentru functionarea agentiei, în vederea îndeplinirii atributiilor.

Art. 7. - Destinatia veniturilor din amenzile aplicate conform art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003, modificată prin Legea nr. 320/2003, este cea prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Excedentele anuale rezultate din executia bugetului ANDRAD se reportează în anul următor si se utilizează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 si ale Legii nr. 320/2003.

 

CAPITOLUL V

Raportarea si supravegherea încasării veniturilor

 

Art. 9. - (1) Titularii de autorizatii nucleare care datorează contributiile prevăzute la art. 3 vor raporta la ANDRAD situatii lunare întocmite conform datelor prevăzute la alineatul următor.

(2) Situatiile lunare se transmit, în formă scrisă si în format electronic, până la data de 4 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă si vor contine următoarele:

- datele de identificare a debitorului;

- natura contributiei;

- baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 3;

- cuantumul sumei datorate pentru perioada raportată;

- observatii si alte informatii utile pe care titularii de autorizatii le consideră necesare pentru buna colectare a contributiilor anuale directe;

- semnături autorizate.

(3) Titularii de autorizatie nucleară vor pune la dispozitie reprezentantilor ANDRAD toate documentele solicitate în vederea verificării exactitătii datelor înscrise în situatiile lunare transmise.

Art. 10. - (1) În cazul constatării unor diferente între datele raportate si situatia rezultată în urma verificărilor efectuate, ANDRAD solicită în scris debitorului în cauză clarificările si regularizările ce se impun.

(2) Debitorul este obligat să răspundă solicitării în termen de 10 zile lucrătoare, iar ANDRAD va recalcula obligatia de plată conform dispozitiilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Penalităti si sanctiuni

 

Art. 11. - Pentru nevirarea sumelor prevăzute în prezentele norme metodologice, ANDRAD va calcula si va percepe penalităti pe zi de întârziere, începând cu a 15-a zi lucrătoare de la termenul de scadentă, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 12. - Sumele rezultate din penalitătile aplicate corespunzător art. 11 se constituie ca venit al ANDRAD.