MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 830         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.374. - Hotărâre privind procedura de încheiere a întelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu fortele armate străine

 

1.375. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti

 

1.376. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

1.379. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

1.385. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind procedura de încheiere a întelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu fortele armate străine

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 43 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Pentru îndeplinirea obligatiilor asumate de România prin tratate în domeniul cooperării cu fortele armate străine se încheie întelegeri tehnice la nivel departamental, denumite în continuare întelegeri.

(2) Prin întelegerile prevăzute la alin. (1) se stabilesc elementele tehnice, de detaliu, privind cooperarea fortelor armate române cu cele ale altor state atât pe teritoriul României, cât si pe timpul îndeplinirii misiunilor în afara acestuia.

(3) Sunt considerate întelegeri, în sensul prezentei hotărâri, indiferent de denumirea lor:

a) aranjamentele privind acordarea sprijinului natiunii gazdă;

b) acordurile de standardizare NATO;

c) documentele tehnice privind planificarea si desfăsurarea exercitiilor sau operatiilor comune de către elemente ale fortelor armate române cu elemente ale fortelor armate străine;

d) documentele asupra cărora Ministerul Afacerilor Externe s-a pronuntat, potrivit art. 35 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, în sensul că nu reprezintă tratate în întelesul dreptului international public;

e) alte documente care, potrivit vointei părtilor si obiectului de reglementare, nu intră sub incidenta dreptului international public.

Art. 2. - Întelegerile prevăzute la art. 1 se încheie cu respectarea legislatiei României si a tratatelor internationale la care aceasta este parte.

Art. 3. - (1) Indiferent de denumirea pe care o au, întelegerile se încheie, potrivit procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre, de către Ministerul Apărării Nationale.

(2) Ministerul Apărării Nationale poate încheia întelegeri care nu reprezintă tratate în întelesul Legii nr. 590/2003, în numele Guvernului României, atunci când acest nivel este cerut de:

a) participarea la activitătile de cooperare cu fortele armate străine a mai multor ministere sau institutii ale statului;

b) metodologia NATO, prevăzută în standarde si publicatii aliate;

c) procedura internă a statului căruia îi apartin fortele militare cu care se cooperează./

(3) Întelegerile prevăzute la alin. (2) se încheie cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe, solicitat în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 590/2003.

 

CAPITOLUL II

Procedura încheierii întelegerilor

 

Art. 4. - Initierea negocierilor unei întelegeri se aprobă de către ministrul apărării nationale sau de către persoanele stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 5.

Art. 5. - (1) În cazul în care la activitătile de cooperare cu fortele armate străine participă mai multe ministere sau institutii ale statului, initierea negocierilor unei întelegeri se aprobă de către primul-ministru.

(2) Pentru aprobarea de către primul-ministru a initierii negocierilor unei întelegeri, Ministerul Apărării Nationale elaborează un memorandum care se transmite în copie, concomitent, tuturor ministerelor si institutiilor în competentele cărora se află, din punct de vedere substantial, celelalte domenii reglementate de întelegerea respectivă, acestea având obligatia ca în termen de 7 zile lucrătoare de la primire să comunice Ministerului Apărării Nationale eventualele observatii si/sau propuneri. Termenul de 7 zile poate fi redus la solicitarea motivată a Ministerului Apărării Nationale. În situatia netransmiterii observatiilor si/sau propunerilor în termenul prevăzut se consideră că textul memorandumului este acceptat în forma respectivă.

(3) Memorandumul pentru aprobarea initierii negocierilor unei întelegeri va contine referiri la:

a) obiectul întelegerii;

b) necesitatea initierii negocierilor întelegerii;

c) finalitate;

d) elemente concrete de mandat al părtii române, ce urmează a fi promovate în cadrul negocierilor, inclusiv variantele de actiune, dacă este cazul.

(4) Memorandumul pentru aprobarea initierii negocierilor unei întelegeri va avea întotdeauna anexată propunerea de text a părtii române, atât în limba română, cât si în limba de circulatie internatională în care se va încheia întelegerea, după caz, si, cu titlu informativ, propunerea de text a celeilalte părti, dacă aceasta există, pentru întelegerile bilaterale, sau proiectul de la care se porneste negocierea, în limba română si în limba de circulatie internatională în care se încheie întelegerea, si eventualele propuneri de modificare ale părtii române, pentru întelegerile multilaterale.

(5) După primirea si integrarea eventualelor observatii si/sau propuneri, Ministerul Apărării Nationale definitivează continutul memorandumului, care se transmite în original, pentru avizare succesivă, institutiilor avizatoare.

(6) În cazul în care între Ministerul Apărării Nationale si institutiile avizatoare, după consultări la nivel corespunzător, persistă diferente de opinie, institutiile avizatoare pot aviza cu obiectii, iar Ministerul Apărării Nationale va întocmi o notă cu motivarea neacceptării observatiilor sau propunerilor, care se atasează memorandumului.

(7) În cazurile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. (b) si c), memorandumul pentru aprobarea initierii negocierilor unei întelegeri se elaborează de către Ministerul Apărării Nationale si se înaintează direct primului-ministru.

(8) Aprobarea initierii negocierilor unei întelegeri semnifică aprobarea continutului memorandumului si a proiectului întelegerii.

Art. 6. - (1) Desemnarea delegatiei de negociatori se face de către Ministerul Apărării Nationale.

(2) La solicitarea Ministerului Apărării Nationale, din delegatie pot face parte si reprezentanti ai ministerelor si institutiilor avizatoare.

Art. 7. - Negocierile se desfăsoară prin întâlnirea delegatiilor părtilor sau prin corespondentă, cu respectarea mandatului aprobat.

Art. 8. - (1) După fiecare rundă de negociere se redactează un raport care este supus aprobării persoanelor prevăzute la art. 4.

(2) Raportul va fi însotit de forma de text rezultată în urma rundei de negociere, cu evidentierea clară a propunerilor de text ale părtilor, în cazul în care negocierea nu s-a finalizat prin convenirea sau adoptarea textului întelegerii.

Art. 9. - (1) Pe durata negocierilor, ori de câte ori se va considera necesar, variantele de actiune sau elementele principale ale mandatului părtii române pot fi completate ori modificate, cu aprobarea persoanelor prevăzute la art. 4 sau 5, după caz.

(2) Dacă situatiile prevăzute la alin. (1) implică si ministerele ori institutiile avizatoare, se va solicita si acordul prealabil al acestora.

Art. 10. - În situatia în care forma textului întelegerii rezultată din negociere corespunde cu elementele de mandat aprobate, textul va fi convenit, în cazul întelegerilor bilaterale, sau adoptat, în cazul întelegerilor multilaterale.

Art. 11. - În cazurile prevăzute la art. 3 alin. (2), semnarea întelegerii va fi aprobată de primul-ministru, după îndeplinirea procedurilor stipulate la art. 5.

Art. 12. - După finalizarea negocierilor prin convenire sau adoptare ori, atunci când este cazul, după obtinerea aprobării primului-ministru, ministrul apărării nationale poate semna întelegerea sau poate aproba ca aceasta să fie semnată de persoanele împuternicite în acest sens, respectându-se principiul simetriei de functie a semnatarilor.

Art. 13. - Întelegerile intră în vigoare la data semnării, dacă în text nu se prevede altfel.

Art. 14. - Întelegerile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), după semnare, se comunică ministerelor si institutiilor interesate în aplicarea lor.

Art. 15. - Aplicarea întelegerilor revine Ministerului Apărării Nationale si ministerelor ori institutiilor prevăzute la art. 3 alin. (2), în limitele competentelor acestora.

 

CAPITOLUL III

Particularităti privind încheierea acordurilor de standardizare NATO

 

Art. 16. - (1) Acordurile de standardizare NATO reprezintă înregistrarea unui acord de vointă între două sau mai multe state membre ale Aliantei Nord-Atlantice în scopul de a adopta echipament militar, munitie, materiale, precum si proceduri operationale, logistice sau administrative, similare ori identice.

(2) Acceptarea si implementarea de către România a standardelor NATO sunt în responsabilitatea Ministerului Apărării Nationale.

(3) În situatia în care obiectul de reglementare al unui acord de standardizare NATO nu este în concordantă cu legislatia natională, acceptarea acestuia se face numai după adoptarea actelor normative corespunzătoare, la initiativa Ministerului Apărării Nationale.

Art. 17. - Încheierea acordurilor de standardizare NATO se desfăsoară în conformitate cu procedurile stabilite de Alianta Nord-Atlantică.

Art. 18. - Structurile de standardizare, precum si metodologia acceptării si implementării acordurilor de standardizare NATO în Ministerul Apărării Nationale se stabilesc prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 19. - (1) Dispozitiile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător si celorlalte institutii din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

(2) Competentele ministrului apărării nationale, stabilite prin prezenta hotărâre, sunt îndeplinite, după caz, de conducătorii institutiilor respective.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.374.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 147/2004, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 alin. (1) si (2), al art. 18 alin. (1) si al art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti, persoană juridică română, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si în coordonarea stiintifică a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, prin reorganizarea Institutului de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucuresti, care se desfiintează.

Art. 2. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti are sediul în municipiul Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 61, sectorul 1, functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente si conduce evidenta contabilă în regim economic, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale regulamentului de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti poate înfiinta în cadrul structurii sale subunităti cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile functionale din cadrul institutului national, precum si cu tertii sunt reglementate prin regulamentul de organizare si functionare a institutului.

Art. 4. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti are ca obiect de activitate:

A. Activităti de cercetare-dezvoltare:

a) în cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare;

b) alte activităti de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică;

c) pentru realizarea planurilor sectoriale si a programelornucleu;

d) în cadrul programelor internationale de cercetaredezvoltare si inovare.

B. Activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare, desfăsurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare si, după caz, cu autorizarea institutiilor abilitate, constând în:

a) participare la elaborarea strategiei domeniului;

b) formare si specializare profesională;

c) consultantă si asistentă de specialitate;

d) editare si tipărire a publicatiilor de specialitate;

e) prestări de servicii;

f) participare la realizarea transferului tehnologic;

g) executie de unicate si serii mici, în cadrul activitătii de microproductie;

h) activităti de comert interior si de import-export aferente obiectului său de activitate, în conditiile legii.

(2) În cadrul obiectului său de activitate Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti poate colabora si la realizarea unor activităti de  cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice si de apărare natională sau poate desfăsura si alte activităti conexe, cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si cu avizul autoritătii de stat pentru cercetaredezvoltare.

(3) Activitătile prevăzute la alin. (1) si (2) sunt precizate si detaliate în Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti.

(4) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti functionează ca laborator national de referintă pentru sol, plante, îngrăsăminte, produse reziduale - produse sau utilizate în agricultură si ca organizator al bazei de date la nivel national în aceste domenii.

Art. 5. - Structura organizatorică a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 6. - (1) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti se constituie prin preluarea activului si pasivului Institutului de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucuresti, conform datelor din bilantul contabil al acestuia la data de 31 decembrie 2003.

(2) Activul si pasivul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică si bunuri proprii dobândite în conditiile legii, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 7. - Constructiile, anexele si terenul aferent, situate în municipiul Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 61, sectorul 1, precum si Statia de urmărire a poluării de fond, situată în comuna Novaci, judetul Gorj, si Câmpurile experimentale Rovinari, judetul Gorj, apartinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 3, trec în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti.

Art. 8. - (1) Finantarea activitătilor desfăsurate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti se realizează conform legislatiei în vigoare din venituri provenite, după caz, din:

a) surse proprii, sprijin financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investitii, dotări, aparatură, echipamente si instalatii, credite bancare, fonduri provenite din cooperări internationale si din alte surse atrase, precum donatii si sponsorizări;

b) contracte de finantare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si în programele-nucleu de cercetare, finantate în sistem competitional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;

c) contracte de finantare pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si cofinantarea unor programe proprii de către Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, obtinute prin competitie sau direct;

d) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultantă si expertiză cu institutii, agenti economici, organizatii neguvernamentale si alte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate; valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare a institutului.

(2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti desfăsoară activităti aferente programelor nationale pentru agricultură, pedologie, agrochimie, îmbunătătiri funciare, silvicultură, dezvoltare rurală, programe de integrare europeană, protectia ecologică a solului si monitorizarea aferentă, precum si alte asemenea activităti, finantate de la bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si de la Ministerul Educatiei si Cercetării, pe bază de contract.

(3) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti poate beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru investitii, dotări, aparatură, echipamente si instalatii, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile Institutului de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucuresti, potrivit reglementărilor legale sau contractuale.

Art. 10. - (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti se preia de la Institutul de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucuresti pe bază de examen si îsi păstrează drepturile salariale avute, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.

(2) Noul contract colectiv de muncă va fi înregistrat la Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială a Municipiului Bucuresti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - Bunurile din domeniul public al statului administrate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti sunt prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2 si în anexa nr. 3.

Art. 12. - Statutul institutului national se stabileste prin evaluarea în vederea reacreditării la interval de cel mult 5 ani.

Art. 13. - Punctul III “Alte unităti finantate din venituri proprii” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Devoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins: “8. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti”.

Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.375.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti, denumit în continuare institut national, este persoană juridică română în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si în coordonarea stiintifică a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

(2) Institutul national functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente si conduce evidenta contabilă în regim economic în conditiile legii si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, ale Hotărârii Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, precum si ale prezentului regulament.

Art. 2. - Structura organizatorică a institutului national se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de înfiintare a institutului national.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

Art. 3. - Institutul national este înfiintat în scopul desfăsurării activitătii de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul pedologiei, agrochimiei si protectiei mediului, aplicarea strategiei nationale privind cercetarea, monitorizarea si prestarea serviciilor în vederea gestionării cantitative si calitative a resurselor pedosferei; realizarea unor programe de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul pedologiei, agrochimiei si protectiei mediului, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor stiintifice si tehnologice de profil din Programul national de cercetare-dezvoltare si inovare.

Art. 4. - Obiectul de activitate al institutului national cuprinde, în principal:

A. Activităti de cercetare-dezvoltare:

a) în cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare;

b) alte activităti de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică;

c) pentru realizarea planurilor sectoriale si a programelor-nucleu;

d) în cadrul programelor internationale de cercetaredezvoltare si inovare.

În cadrul activitătilor de cercetare-dezvoltare institutul national efectuează cercetări fundamentale si aplicative, de interes public si interes national, singur sau, după caz, în colaborare cu alte institute, în principal, privind:

1. caracterizarea si cuantificarea resurselor naturale si a mediului înconjurător, prin:

a) caracterizarea complexă si cuantificarea capitalului natural aferent solului de pe întregul teritoriu al tării;

b) clasificarea solurilor;

c) cercetări privind principalele procese pedologice; modelarea genezei solurilor;

d) cercetări mineralogice vizând tipurile de sol, precum si de îngrăsăminte, în vederea fundamentării măsurilor de protectie si conservare a fertilitătii solului;

e) cercetări micromorfologice privind formarea si evolutia unor însusiri ale solului;

f) aplicarea si extinderea modelelor de simulare pentru cresterea plantelor, pentru transferul de masă si energie în sistemul agricol;

g) elaborarea unor parametri si indici pentru aprecierea gradului de încărcare a solului cu poluanti anorganici si organici, precum si modul de functionare a acestora în functie de tipul si de subtipul de sol;

h) evaluarea nivelului de acumulare a poluantilor în culturi cerealiere, legume si fructe etc. din zonele poluate cu emisii industriale sau ca rezultat al aplicării de tehnologii agricole intensive;

i) stabilirea unor relatii între fondul pedogeochimic si aparitia de dereglări la plante si animale;

j) dezvoltarea de modele de simulare a poluării asociată solului, integrate în sisteme informatice geografice si utilizând modele digitale de teren;

k) cercetări privind procesele agrofizice din stratul afectat de lucrările solului, referitoare la compactarea solului, formarea crustei, calitatea patului germinativ;

l) estimarea traficabilitătii, lucrabilitătii solului si consumului de carburant;

m) metode indirecte pentru estimarea functiilor de pedotransfer cu ajutorul datelor standard de cartare a solului;

n) aplicarea metodelor si teoriilor avansate la descrierea solurilor si a peisajului;

o) evaluarea potentialului terenului pentru productii agricole în regim neirigat si irigat;

p) evaluarea vulnerabilitătii solului la eroziune si la alte degradări si elaborarea de măsuri de prevenire, combatere si refacere;

q) cercetări pedogeochimice asupra principalelor tipuri de sol;

r) cercetări de geomedicină cu privire specială la arealele endemice, indemne si poluate;

s) cercetări privind abundenta si circuitul elementelor chimice în sistemul rocă-sol-plantă-apă-animal-om;

t) cercetări de agricultură ecologică si calitatea produselor agricole;

2. inventarierea si monitoringul resurselor naturale si mediului înconjurător, prin:

a) inventarierea si actualizarea profilelor de sol de pe teritoriul tării;

b) hărti de bază cu solurile României la diferite scări;

c) hărti de evaluare/bonitare a terenurilor din România la diferite scări si date de caracterizare corespunzătoare;

d) hărti tematice de sol privind teritoriul României, referitoare la eroziune, exces de umiditate, salinitate si sodicitate, poluare, pretabilitatea terenurilor la diferite folosinte si măsuri tehnologice si alte asemenea procese pedologice;

e) monitoringul national al calitătii solurilor în cadrul retelei regulate transeuropene;

f) monitoringul anual al principalelor calităti ale solurilor, la nivel judetean si national;

g) monitoringul capitalului natural specific solului si sisteme de audit;

h) caracteristicile pedogeochimice ale unor teritorii de interes;

i) harta microzonelor pedoclimatice, a ecoregiunilor si altor structuri pedogeoclimatice;

j) hărti pedogeochimice si biogeochimice la diferite scări;

k) elaborarea de documentatii pentru înfiintarea de rezervatii naturale pentru diferite tipuri de sol în marile unităti pedoclimatice;

3. nutritia plantelor si fertilizarea solului, prin:

a) optimizarea fertilitătii solului si nutritiei minerale a plantelor prin aplicarea de îngrăsăminte si amendamente;

b) caracterizarea evolutiei agrochimice a solului sub influenta diferitelor metode de fertilizare si de agrotehnică;

c) perfectionarea tehnologiilor de fertilizare folosite în cadrul unor sisteme de productie durabilă;

d) cercetări pentru formularea, testarea si promovarea unor noi îngrăsăminte complexe foliare;

e) stabilirea de căi si metode neconventionale de fertilizare a culturilor agricole, pentru prevenirea disipării substantelor nutritive în mediul înconjurător;

f) bilantul elementelor nutritive în fermele agricole;

g) caracterizarea agrochimică si stabilirea eficientei agronomice si ecologice a unor surse reziduale secundare cu valoare fertilizantă;

h) fertilizarea culturilor în diferite sisteme de agricultură;

i) diagnosticarea asistată de calculator a dereglărilor de nutritie a plantelor;

j) elaborarea si perfectionarea metodologiei de analiză agrochimică a solului si plantei, inclusiv prin armonizarea acesteia cu standardele ISO si CEN;

k) cercetări pentru aprofundarea cunostintelor si elaborarea unui sistem de diagnostic foliar adaptat conditiilor pedoclimatice si sortimentului de culturi din tara noastră;

l) stabilirea normelor de continut ale studiilor de caracterizare agrochimică a solului pentru toate categoriile de beneficiari agricoli si silvici, în functie de mărimea exploatatiei;

m) organizarea si monitorizarea unei retele nationale de încercări interlaboratoare pentru controlul calitătii în analiza agrochimică a solului si plantelor;

n) elaborarea de algoritmi matematici de folosire integrată a amendamentelor si îngrăsămintelor, pentru dimensionarea corectă si optimizarea complexă a solutiilor de fertilizare si amendare a solurilor agricole;

o) cercetări privind efectele negative ale folosirii necorespunzătoare a îngrăsămintelor; recomandări de bună practică agricolă pentru prevenirea poluării mediului, în special cu nitrati;

4. managementul durabil al solului si terenurilor; poluarea solului; refacerea si reconstructia ecologică a terenurilor afectate de poluare; schimbări globale; dezvoltare rurală, prin:

a) elaborarea de metodologii pentru evaluarea folosirii durabile a resurselor de sol si teren;

b) evaluarea calitătii solului si stabilirea măsurilor pentru protectia, conservarea si ameliorarea sa;

c) poluarea solului - în relatie cu poluarea aerului, vegetatiei, apei potabile si apei freatice - si consecinte asupra sănătătii omului si animalelor;

d) caracterizarea pedologică în scopul restructurării folosintelor agricole, a comasării terenurilor si a conservării resurselor la diferite niveluri, sat, judet si tară;

e) evaluarea/bonitarea terenurilor în contextul agriculturii private si economiei de piată; furnizarea de informatii necesare reformei agrare si pentru planificarea folosintei durabile a terenurilor;

f) recomandări tehnologice pentru irigatii, drenaje, lucrările solului si pentru prevenirea si combaterea eroziunii, sărăturării si compactării solurilor;

g) refacerea/ameliorarea ecologică a solurilor poluate cu petrol, metale grele, pesticide si alte asemenea substante poluante sau potential poluante, prin diferite mijloace, inclusiv prin metode microbiologice; evaluarea comportării poluantilor în sistemul sol-plantă si stabilirea unor măsuri de prevenire, limitare si combatere a efectelor nocive ale poluantilor; evaluarea modificărilor chimice si biochimice în sistemul sol-plantă sub influenta unor factori poluanti;

h) refacerea/ameliorarea ecologică a terenurilor degradate si a terenurilor cu deponii rezultate din minerit si din alte activităti umane;

i) refacerea ecologică a terenurilor afectate de emisiile de la termocentrale, fixarea si recultivarea haldelor de cenusă provenite de la acestea;

j) evaluarea agresivitătii solului asupra statiilor si liniilor de distributie a energiei electrice, a cablurilor telefonice, a conductelor de apă, petrol si alte elemente de infrastructură;

k) microbiologia solului; evolutia microflorei în diferite conditii pedologice;

l) monitorizarea efectului indus de calamităti naturale, cum ar fi: seceta, inundatiile si alte asemenea fenomene, în vederea caracterizării vulnerabilitătii unitătilor de teren;

m) dezvoltarea unor sisteme de agricultură adaptate la conditiile de sol si climă;

n) studiul efectului schimbărilor climatice globale asupra agroecosistemelor prin predictii la diferite scări de timp si spatiu;

o) elaborarea de modele specifice de simulare si optimizare;

5. managementul deseurilor agricole, urbane si industriale, prin:

a) utilizarea în agricultură a apelor uzate si a gunoiului, rezultate din zootehnie;

b) utilizarea agricolă a compostului obtinut din deseurile menajere urbane;

c) utilizarea agricolă a nămolurilor orăsenesti;

d) posibilităti de utilizare în agricultură a diferitelor deseuri industriale;

6. utilizarea tehnologiei informatiei în pedologie, agrochimie si protectia ecologică a solului, prin:

a) baze de date privind resursele de sol/teren si mediul înconjurător necesare pentru proiectare, implementare si exploatare;

b) sisteme informatice geografice pentru managementul durabil al resurselor de sol/teren si de mediu; prelucrarea datelor spatiale, inclusiv a celor de teledetectie;

c) elaborarea si aplicarea de modele de simulare a proceselor de sol, cresterea plantelor, transfer de masă si energie în sistemele agricole si forestiere;

d) aplicarea si dezvoltarea de modele numerice de teren integrate cu modele de simulare;

e) sisteme-expert si sisteme-suport de decizie pentru evaluarea si managementul durabil al terenurilor, planificarea utilizării terenurilor, recomandări tehnologice, sensitivitatea terenurilor la diferiti factori de stres, precum si managementul integrat al fermelor agricole;

f) sisteme computerizate de evaluare a proprietătilor agrofizice ale solurilor si a cerintelor pentru sistemele de lucrare a solului;

g) sisteme computerizate pentru optimizarea fertilizării solului/plantelor;

h) sisteme computerizate de diagnoză a deficientelor de nutritie a plantelor si pentru recomandări de prevenire si combatere a acestora;

i) programe de calculator pentru balanta nutrientilor într-o fermă agricolă;

j) sisteme computerizate de caracterizare a evolutiei agrochimice a solurilor sub influenta diferitelor practici de fertilizare si de management al culturilor;

k) elaborarea asistată de calculator a tehnologiilor pentru culturile agricole;

l) baze de date ale microorganismelor;

7. standarde si metodologii privind resursele naturale si mediul înconjurător, prin:

a) sistemul national de clasificare a solurilor;

b) metodologii de evaluare/bonitare a terenurilor;

c) metodologii de elaborare a studiilor pedologice - cartare pedologică - si a sistemelor nationale pentru hărtile de bază ale solurilor la diferite scări si hărti tematice de sol;

d) sisteme de clasificare interpretativă a solurilor/terenurilor pentru irigatii, drenaje artificiale, prevenirea si combaterea eroziunii solului, lucrările solului, folosintele agricole, inclusiv pomicultură, viticultură, legumicultură, păsuni si fânete, vulnerabilitatea solurilor la contaminarea fizică si chimică, vulnerabilitatea solului la calamităti naturale, cum sunt: secetă, inundatii si alte asemenea fenomene;

e) sisteme de clasificare ecologică a solurilor;

f) metodologii de efectuare a studiilor agrochimice;

g) standarde pentru analiza agrochimică si agrofizică a solului si plantei;

h) standarde pentru limite de poluare a solului;

8. cercetare aplicativă si dezvoltare tehnologică pentru solutionarea problemelor complexe din domeniul gestiunii agroecosistemelor si dezvoltării rurale;

9. studii de impact si bilanturi de mediu în baza atestatelor eliberate conform legislatiei în vigoare;

10. proiectare tehnologică în domeniul retelelor de monitorizare a calitătii solului;

11. execută orice alte cercetări în domeniul său de activitate.

B. Activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

Activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare, desfăsurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare si, după caz, cu autorizarea institutiilor abilitate, constând în:

a) participare la elaborarea strategiei domeniului;

b) formare si specializare profesională, si anume:

1. îndrumarea tehnică a oficiilor judetene de pedologie si agrochimie;

2. cursuri intensive de durată scurtă si medie pentru personalul care activează în domeniu, apartinând unitătilor altor ministere sau firme private;

3. organizarea de manifestatii stiintifice nationale si internationale;

4. organizarea si/sau participarea la centre educationale cu profil de pedologie, agrochimie si protectia ecologică a solului, atât cu personal, cât si cu dotări;

5. pregătire profesională, în cooperare cu institutii de învătământ de profil, la nivel universitar, postuniversitar si doctorat;

c) consultantă si asistentă de specialitate;

d) editare si tipărire a publicatiilor si hărtilor de specialitate;

e) prestări de servicii;

f) participare la realizarea transferului tehnologic;

g) executie de unicate si serii mici, în cadrul activitătii de microproductie;

h) activităti de comert interior si de import-export aferente obiectului său de activitate, în conditiile legii;

i) activităti operationale în domeniu:

1. monitorizarea integrată de fond si de impact a stării de calitate a solului si activitate de dispecerat;

2. culegerea si centralizarea datelor specifice de sol si teren din teritoriu, bănci de date;

3. organizarea, perfectionarea si conducerea unei retele nationale de testare a îngrăsămintelor noi; elaborarea documentatiei de omologare a acestora si stabilirea conditiilor de piată a îngrăsămintelor din productia internă si din import, conform legislatiei în vigoare;

4. elaborarea sintezelor anuale si a Raportului national anual privind starea calitătii solurilor din România;

5. participare la armonizarea legislativă în domeniul protectiei resurselor de sol cu cea a Uniunii Europene;

6. monitorizarea aplicării prevederilor conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte si asistentă tehnică acordată autoritătilor centrale în domeniile de competentă.

Art. 5. - În cadrul obiectului său de activitate, institutul national poate colabora si la realizarea unor activităti de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice si de apărare natională sau poate desfăsura si alte activităti conexe, cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 6. - Activul patrimonial total al institutului national, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2003 si care se actualizează potrivit reglementărilor legale, este de 14.274.172 mii lei.

Art. 7. - Activul si pasivul Institutului de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucuresti se preia pe bază de protocol de predare-preluare de către institutul national.

Art. 8. - (1) Institutul national administrează cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publică si privată a statului, precum si bunuri proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică si privată a statului administrate de institutul national, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii sunt specificate în anexele nr. 2 si 3 la hotărâre si se înregistrează distinct în patrimoniul institutului national.

(2) Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin institutului national, în calitate de persoană juridică executantă, si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenta contabilă a institutului national, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, si Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

(3) În exercitarea drepturilor sale, institutul national posedă si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(4) Institutul national poate realiza servicii sau activităti de microproductie prin asociere în participatiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si a autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(5) Patrimoniul institutului national poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 9. - (1) Institutul national poate avea în structură subunităti cu sau fără personalitate juridică, departamente, sectii, laboratoare necesare realizării obiectului său de activitate.

(2) Structura organizatorică a institutului national se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de înfiintare a acestuia, si cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), si următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiarcontabil, de audit si control financiar, compartimentul de diseminare a informatiei si compartimentul relatii publice si mass-media.

(3) În functie de specificul activitătii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie, se pot organiza colective specializate ori colective interdisciplinare proprii sau în colaborare cu alte unităti din tară si din străinătate.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere ale institutului national

 

Art. 10. - Conducerea institutului national este asigurată de către:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

Art. 11. - Orientarea si coordonarea activitătii tehnico-stiintifice din institutul national sunt asigurate de consiliul stiintific.

Art. 12. - Relatiile dintre subunitătile aflate în structura institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului national, cu avizul consiliului de administratie.

a) Consiliul de administratie

Art. 13. - (1) Consiliul de administratie al institutului national este format din 9 membri, cetăteni români, numiti prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetaredezvoltare, la propunerea conducerii autoritătii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului national, care este si presedintele consiliului de administratie;

b) presedintele consiliului stiintific al institutului national;

c) un reprezentant al autoritătii de stat pentru cercetaredezvoltare;

d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Ceilalti membri ai consiliului de administratie vor fi specialisti din domeniu, propusi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face de acelasi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

Art. 14. - (1) Membrii consiliului de administratie îsi păstrează calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile ce derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăsurată în calitate de membri ai consiliului de administratie, acestia beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită de consiliul de administratie, care nu poate depăsi 20% din salariul de bază al directorului general al institutului national.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administratie ale institutelor nationale si nu pot participa în aceeasi calitate la alte unităti cu care institutul national are relatii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul (sotia), copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni ori asociati la alte unităti cu acelasi profil sau cu care institutul national se află în relatii comerciale directe.

Art. 15. - (1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului national, de introducere a unor tehnologii de vârf si de modernizare a celor existente, în concordantă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national, înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura acestuia;

c) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează si avizează situatiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, si aprobă raportul de gestiune asupra activitătii desfăsurate de institutul national în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performantă si raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul national si aprobă măsuri pentru desfăsurarea acesteia în conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de institutul national;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului national, în conditiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 37 si stabileste modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului national.

(2) Consiliul de administratie exercită orice alte atributii, potrivit prevederilor legale.

Art. 16. - Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale. Acesta hotărăste în problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 17. - (1) Consiliul de administratie se întruneste de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului national o cer, la convocarea presedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administratie. În lipsa presedintelui, consiliul de administratie va fi convocat de vicepresedintele acestuia.

(2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedintele ales de membrii acestuia.

Art. 18. - (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.

Art. 19. - La sedintele consiliului de administratie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 20. - Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 21. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin si răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului national.

(2) Membrii consiliului de administratie care nu respectă prevederile art. 14 alin. (3) si (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului national ca urmare a acestui fapt.

Art. 22. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administratie prezintă Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 23. - Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institutul national. Atributiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.

b) Comitetul de directie

Art. 24. - (1) Conducerea operativă a institutului national este asigurată de un comitet de directie compus din directorul general si conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului national.

(2) La sedintele comitetului de directie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 25. - (1) Comitetul de directie exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor propuse de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.

(2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului national;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli;

d) programul de investitii;

e) sistemul de asigurare a calitătii;

f) alte obligatii.

Art. 26. - Comitetul de directie se întruneste decadal sau ori de câte ori interesele institutului national o impun.

Art. 27. - (1) La nivelul subunitătilor din institutul national se organizează si functionează comitetul de conducere, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare aprobat de consiliul de administratie al institutului national si este prezidat de directorul subunitătii respective.

(2) Comitetul de conducere exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului national si aprobate de consiliul de administratie.

c) Directorul general

Art. 28. - (1) Activitatea curentă a institutului national este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 29. - Directorul general are, în principal, următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului national în relatie cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tară si din străinătate;

b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitătilor si departamentelor institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;

c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national;

d) numeste directorii si conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului national, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administratie;

e) angajează si concediază personalul institutului national, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului national si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri si urmăreste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atributii si răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului national de la bugetul de stat;

k) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului national;

l) exercită orice alte atributii ce îi sunt delegate de consiliul de administratie.

Art. 30. - Organele de conducere ale institutului national vor îndeplini si alte atributii stabilite prin actele normative în vigoare.

Consiliul stiintific

Art. 31. - (1) Consiliul stiintific este format din 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului national care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariati ai institutului national, alesi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul national.

(3) Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific ai institutului national.

(4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de către membrii consiliului stiintific.

(5) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.

Art. 32. - Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează si urmăreste realizarea lucrărilor de cercetare stiintifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului national;

d) avizează hotărârile consiliului de administratie care implică politica de cercetare a institutului national si a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfectionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează si coordonează desfăsurarea manifestărilor cu caracter stiintific;

g) avizează actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;

h) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în tară si în străinătate.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia.

 

Relatii financiare

Art. 33. - (1) Institutul national întocmeste annual bugetul de venituri si cheltuieli, potrivit normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în conditiile legii.

Art. 34. - (1) Veniturile si cheltuielile institutului national se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste pe baza indicatorilor de performantă stabiliti de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 35. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 36. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului national nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu băncile, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 37. - (1) Institutul national hotărăste cu privire la investitiile ce urmează să fie realizate, potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, achizitionării de aparatură, echipamente si instalatii pentru institutul national.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se adjudecă potrivit legii.

Art. 38. - (1) Operatiunile de încasări si plăti ale institutului national se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România.

(2) Institutul national poate efectua operatiuni de încasări si plăti în lei si în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiar-valutară stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul national poate efectua operatiuni de comert exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii.

Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitătile bancare specializate, cu sediul în România.

Art. 39. - Institutul national îsi va organiza auditul intern si controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

 

Art. 40. - Litigiile institutului national cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecată române de drept comun.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 41. - Statutul de institut national se reînnoieste periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului national.

 

ANEXE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitiile nr. 6691, 6513, 6306, 6307 si 3018 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 si nr. 697 bis din 24 septembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.376.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 15.370,2 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004, familiilor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de inundatii si fenomene meteorologice periculoase.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Răzvan Cirică

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.379.

 

ANEXĂ

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 32.7 - “Măsuri institutionale si procedurile pentru acordarea actiunilor”, după subpunctul 3 se introduce subpunctul 31 cu următorul cuprins:

“31. a) În cadrul actiunilor de privatizare prin restituire, actiunile se vor acorda la pretul minim, care este valoarea nominală a unei actiuni. În cazul în care valoarea unei actiuni pe piata de capital a societătii comerciale propuse pentru privatizare prin restituire de actiuni este mai mare decât valoarea nominală a aceleiasi actiuni, restituirea se va face la pretul de la ultima tranzactionare pe piata de capital.

b) O societate comercială poate fi trecută de cel mult două ori în lista cu societătile comerciale la care există cote de capital disponibil pentru privatizare prin restituire în conditiile de pret prevăzute la lit. a).

c) Institutiile publice implicate în procesul de privatizare îsi vor elabora propriul regulament de restituire si atribuire de actiuni în cadrul metodei de privatizare prin restituire, care se aprobă prin ordin al conducătorului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

2. Subpunctul 9 al punctului 32.7 va avea următorul cuprins:

“9. După expirarea termenului prevăzut la pct. 8 titularul deciziei/dispozitiei de restituire prin acordarea de actiuni sau reprezentantul acestuia desemnat prin procură specială ori, după caz, mostenitorii acestuia, pe baza certificatului de mostenitor, va/vor depune o cerere privind atribuirea de actiuni la una sau mai multe dintre societătile comerciale prevăzute pentru oferta initială de restituire, la care va anexa în copie legalizată decizia/dispozitia emisă de entitatea învestită cu solutionarea si o declaratie autentică din care să rezulte dacă a mai solicitat sau nu acordarea de actiuni la o altă institutie.”

3. Subpunctul 14 al punctului 32.7 va avea următorul cuprins:

“14. După atribuirea sau, după caz, alocarea actiunilor, ofertantul va elibera persoanei îndreptătite o adeverintă/un certificat de actionar care va indica titularul acestora, numărul actiunilor si datele de identificare a societătii comerciale.”

4. La punctul 32.7, după subpunctul 14 se introduce subpunctul 141 cu următorul cuprins:

“141. a) Adeverinta/certificatul emisă/emis de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va fi eliberată/eliberat petentului în termen de 30 de zile de la momentul încheierii negocierilor conform prevederilor pct. 12 si va fi comunicată/comunicat oficiului registrului comertului si Registrului independent la care societatea comercială care a făcut obiectul atribuirii de actiuni prin metoda de privatizare prin restituire îsi tine registrul actionarilor.

b) În termen de 30 de zile de la primirea adeverintei/certificatului, petentul are obligatia să solicite înscrierea sa ca actionar la oficiul registrului comertului si Registrul independent la care societatea comercială care a făcut obiectul atribuirii de actiuni prin metoda de privatizare prin restituire îsi tine registrul actionarilor.”

5. La punctul 34.3 - “Procedura de emitere, înregistrare si utilizare a titlurilor de valoare nominală”, după subpunctul 15 se introduc subpunctele 151 si 152 cu următorul cuprins:

“151. Titlurile de valoare nominală pot fi folosite în procesul de privatizare prin restituire numai la societătile comerciale aflate în curs de privatizare, conform legislatiei de privatizare în domeniu, cu exceptia pachetelor de actiuni pe care institutia publică implicată le vinde pe piata de capital.

152. În cazul societătilor comerciale aflate în curs de privatizare, pretul de vânzare al unei actiuni se va stabili după cum urmează:

a) pentru societătile comerciale la care se acceptă la plată titluri de valoare, pretul unei actiuni ce face obiectul acestor vânzări va fi egal cu valoarea nominală a acesteia;

b) pentru societătile comerciale la care se prezintă mai multi ofertanti care oferă un pret pe actiune mai mare decât valoarea nominală a acesteia, institutia publică implicată va acorda actiunile la pretul cel mai bun obtinut peste valoarea nominală;

c) pentru societătile comerciale la care pretul pe actiune se plăteste prin titluri de valoare, titularul acestora va trebui să îndeplinească toate celelalte conditii prevăzute de legislatia privatizării si cerute de institutia publică implicată.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Presedintele Autoritătii pentru Urmărirea Aplicării Unitare a Legii nr. 10/2001,

Adrian Mărăsoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.385.