MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 836         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.409. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

1.412. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

1.424. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

75. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind caracterul voluntar al standardelor incluse în normele sanitare veterinare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 8 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare răspunde de modul de formare, administrare, angajare si utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.409.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pe anul 2004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 16 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru anul 2004 drepturile care se acordă în baza prevederilor Legii nr. 341/2004 se plătesc din creditele bugetare aprobate în bugetele acelorasi ordonatori principali de credite care au plătit si drepturile conferite de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Problemele

Revolutionarilor din Decembrie 1989

Emilian Vasile Cutean,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.412.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice cuprind dispozitii în vederea detalierii modului de aplicare si a aplicării unitare a prevederilor Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004.

Art. 2. - (1) Titlul de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 se atribuie celor care fie s-au jertfit în lupta pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989, fie au decedat în legătură cu aceasta si se acordă urmasilor, persoane îndreptătite să beneficieze de prevederile Legii nr. 341/2004, si anume sotul supravietuitor, părintii celui decedat, fiecare dintre copiii acestuia.

(2) Titlul de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 se atribuie si persoanelor care au decedat ulterior Revolutiei române din decembrie 1989 si al căror deces se află în raport de cauzalitate directă cu rănile suferite în timpul Revolutiei, raport de cauzalitate dovedit prin certificat eliberat de Institutul National de Medicină Legală “Mina Minovici” din Bucuresti sau, după caz, de institutul de medicină legală din subordinea acestuia, în a cărui rază teritorială îsi avea domiciliul persoana respectivă.

Art. 3. - Titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Rănit, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, se acordă persoanelor care au fost rănite fie în urma participării directe si nemijlocite la lupta pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989, fie în urma participării la evenimente care au avut legătură directă si de necontestat cu lupta pentru victoria Revolutiei.

Art. 4. - Titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Retinut, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 341/2004, se acordă persoanelor care au fost retinute de fortele de represiune fie în urma participării directe si nemijlocite la lupta pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989, fie în urma participării la evenimente care au avut legătură directă si de necontestat cu lupta pentru victoria Revolutiei.

Art. 5. - Titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Remarcat prin Fapte Deosebite, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, a fost instituit si se atribuie, în aplicarea principiului prevăzut la art. 2 lit. d) din Legea nr. 341/2004, în scopul de a face diferenta, pe de o parte, între categoria persoanelor care s-au desprins din rândul participantilor si au avut un rol deosebit, prin contributia decisivă, la victoria Revolutiei, remarcându-se prin fapte deosebite în care si-au pus viata în pericol, si, pe de altă parte, marea masă a persoanelor care au participat la Revolutia din decembrie 1989 fără a avea o contributie individuală decisivă la victoria Revolutiei.

Art. 6. - Titlul de Participant la Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 conferă titularului o calitate onorifică si se atribuie celor care pot dovedi că au făcut parte din marea masă a persoanelor care au participat la Revolutia română din decembrie 1989.

Art. 7. - În întelesul prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, prin acordarea titlurilor se întelege preschimbarea certificatelor doveditoare emise în perioada 1990-1997, iar nu acordarea de noi titluri sau calităti de revolutionar.

Art. 8. - În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, consiliile locale vor prevedea în buget sumele necesare aducerii la îndeplinire a propunerilor formulate de organizatiile revolutionarilor sau de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si avizate de Ministerul Culturii si Cultelor, în vederea construirii de monumente dedicate eternizării memoriei eroilor căzuti în lupta pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989.

Art. 9. - (1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin.  (5) din Legea nr. 341/2004, trecerea în patrimoniul asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor, constituite până la data de 31 decembrie 1990, a spatiilor, proprietate a statului, pe care acestea le detin cu destinatia de sediu si pentru care există un contract de închiriere la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, se face, la cererea acestora, fără plată, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării, cu titularii dreptului de administrare asupra imobilelor respective.

(2) Protocoalele de predare-preluare vor fi încheiate pentru bunurile imobile, constructii si terenuri aferente, asa cum acestea sunt înscrise în contractul de închiriere si în fisa de calcul a spatiilor locative.

(3) Trecerea imobilelor în patrimoniul structurilor asociative ale revolutionarilor potrivit alin. (1) se face indiferent dacă acestea fac parte din domeniul public sau privat al statului, titularii dreptului de administrare având obligatia de a comunica datele necesare Ministerului Finantelor Publice în vederea operării modificărilor corespunzătoare în inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului.

(4) În cazul spatiilor sau imobilelor care fac obiectul art. 3 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, care au fost retrocedate sau cu privire la care au fost formulate si se află în curs de solutionare cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, titularul dreptului de administrare va pune la dispozitie structurii asociative a revolutionarilor un spatiu corespunzător cu privire la care nu există cereri de revendicare si pentru care se va încheia protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1).

(5) În privinta sediilor asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor, constituite în perioada 31 decembrie 1990 - 31 decembrie 1992, precum si în privinta sediilor federatiilor si uniunilor nationale de revolutionari, constituite până la 31 decembrie 2003, se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 927/2003.

 

CAPITOLUL II

Procedura de preschimbare a certificatelor de atestare a acordării titlurilor prevăzute de lege

 

Art. 10. - (1) Titlurile care se atribuie pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si în semn de gratitudine fată de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989 sunt prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

(2) Certificatele doveditoare care, în p erioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, denumite în continuare certificate doveditoare, se preschimbă, la cererea titularului, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumit în continuare SSPR.

(3) Preschimbarea certificatelor doveditoare se solicită pe baza următoarelor documente:

a) certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) duplicat al certificatului prevăzut la lit. a);

d) adeverintă de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SSPR.

(4) Pot solicita eliberarea noului tip de certificat si persoanele care au depus, în vederea acordării uneia dintre calitătile prevăzute de Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

documentele necesare la fosta Comisie pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, dar cărora nu li s-a eliberat certificatul doveditor datorită epuizării, la acea dată, a formularelor tipizate. În vederea eliberării noului tip de certificat, solicitantii vor depune la SSPR, în original sau în copie legalizată, documentul din care rezultă depunerea dosarului la această comisie.

Art. 11. - (1) În vederea preschimbării certificatelor, titularii acestora vor depune la SSPR următoarele documente:

a) cerere de preschimbare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) copie, certificată pentru conformitate, de pe documentele prevăzute la art. 10 alin. (3) sau, după caz, documentul prevăzut la art. 10 alin. (4) teza a doua; c) avizul reactualizat al unei organizatii de revolutionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. Avizul reactualizat este necesar numai pentru preschimbarea certificatelor doveditoare în cazul titlurilor de “Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 - Retinut”, “Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 - Remarcat prin Fapte Deosebite” si “Participant la Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989”. Organizatiile revolutionarilor au obligatia de a acorda avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea unor obligatii materiale sau de altă natură. Neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris si se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii; d) două fotografii tip pasaport, care urmează a fi aplicate pe noul tip de certificat.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la SSPR fie personal, fie prin mandatar împuternicit prin procură legalizată de un notar public, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. SSPR tine evidenta cererilor de preschimbare, prin înscrierea acestora într-un registru special.

Art. 12. - (1) Preschimbarea certificatelor doveditoare se face pe baza documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) si a dosarelor, aflate la SSPR, care au stat la baza eliberării certificatelor, în perioada 1990-1997, de către Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de către Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989.

(2) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor si pe baza cărora au fost eliberate certificatele în perioada 1990-1997 trebuie să contină următoarele:

a) pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 - Rănit:

1. copie legalizată de pe certificatul medical de rănit din perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990 sau extras din registrul medical care atestă această dată;

2. copie legalizată de pe certificatul de la Parchetul General - Sectia parchetelor militare, cu mentionarea numărului certificatului emis de institutul medico-legal;

3. declaratie personală;

4. alte documente sau declaratii de martori, din care să rezulte data si locul rănirii, precum si activitatea desfăsurată în momentul rănirii;

5. copie de pe buletinul de identitate;

b) pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 - Retinut:

1. copie legalizată de pe fisa de cameră, de celulă sau de pe adeverinta eliberată de fostul Minister de Interne, de Parchet sau de Directia Generală a Penitenciarelor, din care să rezulte perioada, locul si motivul retinerii (arestării);

2. declaratie personală;

3. declaratii din partea a 3 martori care au calitatea de retinut;

4. copie de pe buletinul de identitate;

5. recunoasterea din partea unei asociatii de revolutionari legal constituite până la data de 30 decembrie 1992, dintre cele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 566/1996;

6. alte probe, inclusiv documente utile în sustinerea cererii;

c) pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 - Remarcat prin fapte deosebite:

1. declaratie personală, cu specificarea faptelor deosebite în care a fost implicat direct;

2. declaratii din partea a 3 martori, recunoscuti ca revolutionari, din care să rezulte gradul de implicare si contributia deosebită la victoria revolutiei si faptele deosebite ale celui pentru care sunt date;

3. recunoasterea unei asociatii de revolutionari legal constituite până la data de 30 decembrie 1992, dintre cele mentionate în anexele nr. 1 si 2 la regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 566/1996;

4. copie de pe buletinul de identitate;

5. alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare si contributia deosebită la victoria revolutiei;

6. alte probe, inclusiv documente utile în sustinerea cererii.

Declaratiile persoanelor participante la Revolutia din decembrie 1989, recunoscute ca luptători, sunt valabile dacă sunt coroborate si cu alte probe concludente;

d) pentru titlul de Participant la Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 - calitate onorifică:

1. declaratie personală;

2. declaratii din partea a 3 martori;

3. alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare la victoria revolutiei;

4. copie de pe buletinul de identitate;

5. recunoasterea unei asociatii de revolutionari legal constituite până la data de 30 decembrie 1992, dintre cele mentionate în anexele nr. 1 si 2 la regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 566/1996;

6. alte probe, inclusiv documente utile în sustinerea cererii.

(3) În situatiile în care se constată că solicitantul nu a depus documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) sau dosarele nu se află la SSPR ori nu cuprind toate documentele, SSPR solicită persoanelor în cauză

transmiterea documentelor necesare.

Art. 13. - (1) Documentele depuse în vederea preschimbării certificatelor si continutul dosarelor prevăzute la art. 12 alin. (2) sunt verificate de către o comisie constituită la nivelul SSPR, denumită în continuare Comisia.

(2) Comisia este formată din:

a) presedinte - secretarul de stat al SSPR;

b) 3 persoane încadrate în SSPR;

c) un functionar public din cadrul Ministerului Sănătătii, delegat, în conditiile reglementărilor în vigoare, pe perioada în care desfăsoară activitate în cadrul Comisiei;

d) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor, detasat, în conditiile reglementărilor în vigoare aplicabile functionarilor, personalului contractual sau celorlalte categorii de personal din minister, la SSPR pe perioada în care desfăsoară activitate în cadrul Comisiei;

e) un reprezentant al Ministerului Apărării Nationale, delegat, în conditiile reglementărilor în vigoare aplicabile functionarilor, personalului contractual sau celorlalte categorii de personal din minister, la SSPR pe perioada în care desfăsoară activitate în cadrul Comisiei;

f) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, delegat, în conditiile reglementărilor în vigoare aplicabile magistratilor, la SSPR pe perioada în care desfăsoară activitate în cadrul Comisiei.

(3) Componenta nominală a Comisiei se aprobă prin ordin al secretarului de stat al SSPR, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pe baza propunerilor transmise de institutiile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).

(4) La lucrările Comisiei pot participa, cu statut de observator, reprezentanti ai revolutionarilor sau ai structurilor asociative ale acestora, precum si orice alte persoane, la invitatia presedintelui Comisiei.

(5) La sedintele Comisiei vor fi invitati, în mod obligatoriu, presedintii organizatiilor de revolutionari care au acordat avizul reactualizat în cazul cererilor analizate în cadrul sedintelor respective.

(6) Regulamentul de desfăsurare a sedintelor Comisiei se aprobă prin ordin al secretarului de stat al SSPR, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 14. - În urma verificărilor efectuate, Comisia propune preschimbarea certificatului doveditor în cazul persoanelor care îndeplinesc toate conditiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 si de prezentele norme metodologice.

Art. 15. - (1) SSPR înaintează Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumită în continuare Comisia Parlamentară, în vederea emiterii avizului prevăzut la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, propunerile de preschimbare a certificatelor.

(2) Comisia Parlamentară comunică SSPR, în termen de 10 zile de la data înregistrării propunerii prevăzute la alin. (1), avizul favorabil sau negativ, după caz.

(3) În situatia în care propunerea transmisă de SSPR necesită o cercetare mai amănuntită, Comisia Parlamentară poate prelungi cu cel mult 15 zile termenul prevăzut la alin. (1), înstiintând SSPR cu privire la această prelungire.

Art. 16. - (1) În cazul cererilor de preschimbare avizate de Comisia Parlamentară, SSPR eliberează titularilor noul tip de certificat.

(2) Noul tip de certificat se semnează de către secretarul de stat al SSPR si de către presedintele Comisiei Parlamentare.

(3) Modelul noului tip de certificat, inclusiv matca si legitimatia, care are dimensiunile de 21 cm x 37 cm si contine elemente de securizare, este prevăzut în anexa nr. 3. Calitatea acordată fiecărei categorii de beneficiari se înscrie, prin tipărire, pe modelul noului tip de certificat.

(4) Noul tip de certificat va fi tipărit după cum urmează:

a) pe hârtie de culoare rosie, pentru titlul de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989;

b) pe hârtie de culoare galbenă, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Rănit si Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Retinut;

c) pe hârtie de culoare albastră, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 – Remarcat prin Fapte Deosebite;

d) pe hârtie de culoare albă, pentru titlul de Participant la Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989. (5) După completarea si semnarea noului tip de certificat, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispozitia SSPR.

(6) Achizitia noilor tipuri de certificate se face de către SSPR, în regim de urgentă, de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(7) Sumele necesare tipăririi si imprimării noilor tipuri de certificate, precum si cele aferente activitătii de preschimbare se asigură din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul SSPR.

(8) Persoanele cărora li se acordă cel putin două titluri dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 li se poate elibera un singur certificat în cuprinsul căruia se mentionează toate calitătile atribuite în baza Legii nr. 341/2004.

Art. 17. - (1) Cu ocazia preschimbării certificatelor, SSPR va transmite titularului noul tip de certificat si legitimatia din partea din stânga jos a modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Beneficiarii titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 fac dovada atribuirii acestora prin prezentarea legitimatiei si a documentului de identitate, respectiv buletin de identitate sau, după caz, carte de identitate.

Art. 18. - (1) Certificatele doveditoare pentru titlul de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 se eliberează, în cazul persoanelor cărora le-a fost conferit acest titlu potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si se atribuie, la propunerea SSPR, fiecăreia dintre persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

(2) În vederea eliberării noului tip de certificat pentru titlul prevăzut la alin. (1), persoanele beneficiare înaintează la SSPR:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

b) actul de identitate, în copie;

c) documentul, în original, eliberat de serviciul de evidentă informatizată a persoanei în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul persoana în cauză, din care rezultă că solicitantul apartine uneia dintre categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

(3) În privinta avizării si eliberării certificatelor doveditoare pentru titlul prevăzut la alin. (1), se aplică, în mod corespunzător, prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la celelalte titluri instituite prin Legea nr. 341/2004.

(4) Numerotarea certificatelor doveditoare se face potrivit titlurilor atribuite, urmând ca în cazul fiecărui titlu să fie subnumerotate certificatele eliberate fiecăreia dintre categoriile de persoane prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

Art. 19. - (1) Lista finală cuprinzând persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate se certifică prin ordin al secretarului de stat al SSPR, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ulterior finalizării activitătii de preschimbare a certificatelor doveditoare, SSPR va întocmi un raport cuprinzând cel putin următoarele:

a) lista persoanelor care au solicitat preschimbarea certificatelor;

b) lista persoanelor cărora SSPR le-a aprobat cererea de preschimbare;

c) lista persoanelor cărora SSPR le-a respins cererea de preschimbare;

d) lista persoanelor cărora le-a fost preschimbat certificatul;

e) lista persoanelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 si a titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 bis din 7 martie 2000, care nu au solicitat preschimbarea certificatelor doveditoare.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) se înaintează Comisiei Parlamentare si se dă publicitătii.

Art. 20. - (1) Persoanele nemultumite de nepreschimbarea certificatului doveditor sau care consideră, pe bază de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004 sau ale prezentelor norme metodologice pot face contestatie la Comisia Parlamentară, în termen de maximum 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei finale prevăzute la art. 19 alin. (1).

(2) În cuprinsul contestatiei vor fi prezentate expres si lipsit de orice echivoc datele de identificare a contestatarului, actele sau faptele contestate si, totodată, vor fi anexate documente doveditoare în sustinerea contestatiei.

(3) În vederea solutionării contestatiilor, Comisia Parlamentară poate solicita institutiilor publice punerea la dispozitie a documentelor necesare, acestea având obligatia de a le transmite, în copie, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării, precum si punctul de vedere al SSPR cu privire la contestatia formulată.

(4) În termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei, Comisia Parlamentară comunică contestatarului si la SSPR modul de solutionare a contestatiei.

(5) Pe baza propunerilor formulate de Comisia Parlamentară SSPR reanalizează documentatia pe baza căreia a fost luată decizia ce formează obiectul contestatiei si, în raport de decizia adoptată, procedează conform reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Atribuirea titlurilor instituite pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si în semn de gratitudine fată de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989

 

Art. 21. - (1) Titlurile instituite pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si în semn de gratitudine fată de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, se atribuie prin decret al Presedintelui României.

(2) În vederea atribuirii titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, SSPR înaintează Administratiei Prezidentiale propunerile privind persoanele în cazul cărora a fost aprobată cererea de preschimbare a certificatelor, a fost emis avizul pentru preschimbare de către Comisia Parlamentară si a fost eliberat noul tip de certificat.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii referitoare la drepturile acordate în baza prevederilor Legii nr. 341/2004

 

Art. 22. - (1) Coeficientii de multiplicare ce se aplică în vederea stabilirii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 se calculează asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, comunicat de Institutul National de Statistică.

(2) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 sunt obligati să comunice în scris orice modificare a conditiilor în care acestea au fost acordate.

Art. 23. - (1) Persoanele care au calitatea de “Luptător Rănit” sau de “Luptător Retinut” beneficiază de o indemnizatie lunară calculată potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, dacă fac parte din categoria persoanelor încadrate în gradul I, II sau III de invaliditate ori din categoria mari mutilati sau dacă nu sunt încadrate într-un grad de invaliditate.

(2) Prin mare mutilat, în sensul Legii nr. 341/2004, se întelege persoana care datorită unor afectiuni ireversibile, dobândite în lupta pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989, si-a pierdut în totalitate atât capacitatea de muncă, cât si capacitatea de autoservire si pentru care medicul de specialitate împreună cu medicul expert al asigurărilor sociale stabilesc că nu există potential recuperator.

Art. 24. - (1) Încadrarea în grade de invaliditate se face de către medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală de care apartine cu domiciliul solicitantul, în conformitate cu criteriile de diagnostic clinic, diagnostic functional si recuperarea capacitătii de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2001 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitătii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate.

(2) Deciziile de încadrare în grade de invaliditate, emise de vechile comisii de expertiză medicală sau de medicii experti ai asigurărilor sociale până la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, îsi păstrează valabilitatea. Noile cuantumuri ale indemnizatiei reparatorii se vor acorda avându-se în vedere gradul de invaliditate înscris în vechile decizii medicale.

(3) Pentru acordarea indemnizatiei reparatorii, revizuirea medicală în cazul agravării stării de invaliditate se face, la cererea persoanei îndreptătite, pe baza documentelor medicale emise de medicii de specialitate, din care să rezulte starea prezentă si stadiul evolutiv al afectiunii invalidante înscrise în decizia medicală initială.

(4) În situatia în care între afectiunea invalidantă initială si afectiunea dobândită ulterior nu se poate stabili o legătură de cauzalitate, medicul de asigurări sociale va emite o nouă decizie, cu mentiunea “agravare fără legătură cu Revolutia”, păstrându-se gradul de invaliditate avut înaintea solicitării revizuirii pentru agravare.

(5) Pentru afectiunile fără potential recuperator – mare mutilat - decizia de încadrare în grad de invaliditate asimilat va cuprinde mentiunea “mare mutilat - nerevizuibil”.

Art. 25. - (1) Persoanele care au obtinut titlurile de “Luptător Rănit” sau de “Luptător Retinut” si au fost încadrate într-un grad de invaliditate pot fi înscrise la pensie de invaliditate dacă îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru obtinerea acestei categorii de pensie.

(2) La încadrarea în grad de invaliditate, medicul expert al asigurărilor sociale nu va exclude afectiunile invalidante dobândite în lupta pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989.

(3) Dosarul medical pentru încadrarea într-un grad de invaliditate în vederea obtinerii indemnizatiei reparatorii va cuprinde în mod obligatoriu:

a) raportul institutului medico-legal;

b) dovada de la parchetul militar prin care se atestă calitatea de “rănit în Revolutie”;

c) actele doveditoare pentru cauza si data ivirii invaliditătii, prevăzute de legislatia de asigurări sociale;

d) documentele medicale pentru confirmarea agravării afectiunii dobândite în revolutie.

(4) Documentele cuprinse în dosarul medical, pe baza cărora s-a făcut încadrarea într-un grad de invaliditate, în vederea obtinerii indemnizatiei reparatorii, vor fi evidentiate separat, în acelasi dosar medical.

(5) Decizia medicală va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă atributele de identificare a persoanei, diagnosticul, data ivirii invaliditătii, termenul de revizuire si mentiunea “rănit în Revolutie” sau “afectiune dobândită în Revolutie”.

Art. 26. - (1) Pentru pensionarii de invaliditate, a căror capacitate de muncă a fost redobândită ca urmare a parcurgerii programului de recuperare sau a căror invaliditate s-a ameliorat, medicul expert va emite o nouă decizie medicală în conformitate cu noul grrad de invaliditate.

(2) În situatia recuperării totale a stării de sănătate, când medicul expert constată că restantul functional nu mai permite încadrarea într-un grad de invaliditate, decizia va cuprinde mentiunea “nu se mai încadrează în grad de invaliditate” si poate beneficia de prevederile art. 4 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 341/2004.

Art. 27. - Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004 - copiii eroilor-martiri care nu realizează venituri din motive neimputabile lor, respectiv pierderea totală sau partială a capacitătii de muncă, beneficiază de indemnizatie reparatorie pe baza deciziei emise de medicul expert al asigurărilor sociale sau pe baza certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emis în conditiile legii.

Art. 28. - (1) În întelesul prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, prin venit se întelege venit brut lunar. În vederea acordării drepturilor, beneficiarii vor depune o declaratie pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea conditiei referitoare la venit.

(2) Prin motive neimputabile, în întelesul art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004, se întelege situatia în care se află copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, care:

a) si-au pierdut total sau partial capacitatea de muncă; b) nu le sunt oferite de către agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială de competentă îsi au domiciliul, un loc de muncă corespunzător capacitătii de muncă sau pregătirii profesionale;

c) sunt refuzati de către angajatorul postului oferit de agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială de competentă îsi au domiciliul.

(3) Pentru a beneficia de indemnizatia lunară reparatorie, persoana care solicită aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004 va prezenta casei teritoriale de pensii, o dată la 6 luni, o declaratie pe propria răspundere din care rezultă faptul că se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (2).

(4) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 sunt obligati să comunice în scris orice modificare a conditiilor în care acestea au fost acordate.

(5) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 au obligatia de a efectua lunar demersurile necesare în vederea obtinerii unui loc de muncă corespunzător capacitătii si pregătirii profesionale.

(6) SSPR verifică îndeplinirea de către beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 a obligatiei ce le revine potrivit alin. (5). Art. 29. - La acordarea drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004 nu se solicită beneficiarilor îndeplinirea de conditii suplimentare, cu exceptia celor referitoare la dovada, potrivit prezentelor norme metodologice, a calitătii detinute în baza Legii nr. 341/2004.

Art. 30. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, costul protezelor, ortezelor si scaunelor cu rotile pentru invalizii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de muncă, inclusiv al dispozitivelor medicale cuprinse în Lista de dispozitive destinate recuperării deficientelor organice sau fiziologice, stabilită în baza reglementărilor de asigurări sociale de sănătate, se suportă după cum urmează:

a) din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru cele care se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;

b) din bugetul de stat, prin bugetul SSPR, pentru cele care nu se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(2) Modul de acordare si decontare a materialelor prevăzute la alin. (1) lit. a) este stabilit prin contractulcadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(3) Modul de acordare si decontare a materialelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabileste prin ordin comun al secretarului de stat al SSPR si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 31. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, acordarea gratuită a rechizitelor pentru scolari se face în cadrul programului de acordare a rechizitelor scolare, organizat si finantat de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(2) Pentru acordarea gratuită a rechizitelor, persoanele prevăzute la alin. (1) vor transmite inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, următoarele documente:

a) cerere, în care vor fi mentionate datele de identificare a solicitantului, titlul pe care îl detine în baza legii, datele de identificare a copilului, institutia de învătământ ale cărei cursuri le urmează si anul scolar pentru care se solicită acordarea dreptului de rechizite gratuite;

b) adeverinte eliberate de angajator si de administratia financiară, atât în cazul sotului, cât si al sotiei, din care rezultă că venitul brut lunar cumulat pe familie este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie.

(3) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, transmit la SSPR listele cuprinzând persoanele care beneficiază de rechizite gratuite.

Art. 32. - (1) Indemnizatiile prevăzute la art. 4 alin. (2)-(5) si la art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, care se acordă beneficiarilor titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 341/2004, se suportă de la bugetul de stat si sunt prevăzute în bugetele Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, după caz.

(2) Stabilirea si plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către casele teritoriale de pensii, respectiv de către serviciile de pensii ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii, după caz, pe baza documentelor doveditoare ale titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 341/2004, respectiv copie certificată pentru conformitate a noului tip de certificat si a actului de identitate.

(3) În cazul indemnizatiilor reparatorii pentru urmasi, dosarele se depun la institutiile competente ale sistemului de asigurări sociale căruia apartinea sustinătorul decedat.

(4) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004 sunt obligati să comunice în scris orice modificare a conditiilor în care acestea au fost acordate.

Art. 33. - (1) Sumele aferente acordării subventiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004 se cuprind în bugetul SSPR.

(2) Decontarea sumelor acordate ca subventie de stat egală cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 de euro se face între SSPR si institutia bancară care a acordat creditul.

(3) Acordarea de către institutiile bancare a creditelor în conditiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004 se face cu avizul SSPR.

Art. 34. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004, în situatiile în care autoritătile administratiei publice locale nu dispun de suprafetele de teren necesare satisfacerii solicitărilor, se poate proceda, în conditiile legii, la trecerea unor suprafete de teren din domeniul public în domeniul privat, cu această destinatie.

(2) În limita suprafetei de 500 m2 de teren în intravilan, autoritătile si institutiile publice atribuie solicitantilor suprafata de teren aferentă spatiului locativ care i-a fost vândut în baza altor reglementări în vigoare, dar în cazul cărora, la momentul respectiv, nu a fost posibilă si vânzarea terenului aferent.

Art. 35. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004, atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci se face, la cererea beneficiarilor, fără a se solicita îndeplinirea unor conditii suplimentare.

(2) Dreptul de proprietate asupra locului de veci se atribuie în incinta cimitirelor aflate în administrarea primăriilor sau a parohiilor.

(3) Dreptul de proprietate acordat potrivit alin. (1) nu poate fi transmis decât prin mostenire legală.

(4) Solicitările adresate pentru acordarea dreptului prevăzut la alin. (1) se solutionează în limita disponibilului de spatii din incinta locatiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 36. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 341/2004;

a) modul de acordare si decontare a tratamentelor si medicamentelor în spitale, policlinici, baze de tratament si statiuni balneoclimaterice, care se suportă integral din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, sunt stabilite prin contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Pentru tratamentele si medicamentele în spitale, policlinici, baze de tratament si statiuni balneoclimaterice, care nu se suportă integral din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, modul de acordare si decontare se stabileste prin ordin comun al secretarului de stat al SSPR si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

b) modul de acordare si decontare a tratamentelor si medicamentelor în spitale, policlinici, baze de tratament si statiuni balneoclimaterice ale Ministerului Sănătătii, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor se stabileste prin ordin comun al secretarului de stat al SSPR si al ministrilor în cauză.

(2) Prin policlinici, în sensul alin. (1), se întelege unitătile sanitare, cu sau fără personalitate juridică, în care se acordă asistentă medicală ambulatorie de specialitate în specialitătile clinice, stomatologice si paraclinice, după cum urmează:

a) unitătile sanitare ambulatorii de specialitate;

b) ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor;

c) laboratoarele medicale de radiologie si imagistică medicală, analize medicale, explorări functionale;

d) centrele de diagnostic si tratament si centrele medicale;

e) centrele de referintă;

f) ambulatoriile de spital din structura spitalului, precum si unitătile sanitare fără personalitate juridică din structura spitalelor.

(3) Biletele de tratament la bazele de tratament si la statiunile balneoclimaterice ale institutiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se asigură de către aceste institutii, la propunerea SSPR, pe baza recomandării medicale.

(4) În unitătile medicale în care se acordă asistentă medicală ambulatorie de specialitate în specialitătile clinice, stomatologice si paraclinice, altele decât cele din subordinea Ministerului Sănătătii, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, categoriile de persoane prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 beneficiază de pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate, cu decontarea contravalorii acestora în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si ale normelor de aplicare a acestuia.

(5) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, costul integral al tuturor medicamentelor cuprinse în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, pe baza retetelor eliberate de medicul de familie, se suportă din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, în conditiile achitării de către beneficiar a contributiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

(6) Acordarea gratuită si decontarea medicamentelor, potrivit art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, se fac potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor referitoare la medicamentele care se acordă fără contributia asiguratului.

Art. 37. - (1) Beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun. Dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun se exercită pe baza legitimatiei de revolutionar si a documentului de identitate.

(2) Beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul anual la 12 călătorii gratuite, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri clasa I. Pentru călătoria cu vagonul de dormit sau cusetă se achită diferentele tarifare în vigoare.

(3) Dreptul acordat potrivit art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004 pentru călătoriile gratuite pe calea ferată se exercită pe baza legitimatiei de revolutionar, a documentului de identitate si a biletului de călătorie gratuită.

(4) Exercitarea dreptului la transport gratuit, în limita călătoriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k), se face de către membrii de familie ai titularului si de către însotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat, în baza documentului de identitate si a biletului de călătorie gratuită. Titularul va acorda, pe propria răspundere, membrilor de familie bilete de călătorie gratuită, în vederea utilizării de către acestia pentru transportul pe calea ferată.

(5) Prin familie, în întelesul art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, se întelege sotul sau sotia, precum si rudele de gradul I, ale beneficiarilor titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

(6) Procedura de emitere, utilizare si decontare a biletelor de călătorie gratuite pentru transportul pe calea ferată si pentru cele 12 călătorii gratuite, dus-întors, până în localitatea resedintă de judet, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care locuiesc în mediul rural, si cu transport interurban, pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, se stabileste prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al secretarului de stat al SSPR.

(7) Tipărirea si distribuirea documentelor de călătorie gratuită se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al SSPR si se suportă din bugetul SSPR.

(8) Contravaloarea facilitătilor acordate pentru transportul pe calea ferată, pentru transportul în comun cu metroul si pentru cele 12 călătorii gratuite, dus-întors, până în localitatea resedintă de judet, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care locuiesc în mediul rural, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 38. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 341/2004, sumele necesare pentru atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom, corespunzător standardelor internationale pentru marii mutilati si persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 care au un grad de invaliditate locomotorie, se cuprind în bugetul SSPR.

(2) Achizitionarea mijloacelor de transport autonom, care se atribuie gratuit potrivit alin. (1), se face de către SSPR, în limita bugetului anual alocat în acest scop, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare în domeniul achizitiilor publice, în numele si pe seama beneficiarului dreptului.

(3) Mijloacele de transport autonom, atribuite gratuit potrivit alin. (1), se acordă o singură dată si nu pot fi înstrăinate decât prin mostenire legală.

(4) În vederea atribuirii gratuite a mijloacelor de transport autonom prevăzute la alin. (1), solicitantul va depune la SSPR următoarele documente:

a) cerere;

b) copie de pe noul tip de certificat doveditor al calitătii atribuite conform Legii nr. 341/2004, certificată pentru conformitate;

c) certificat eliberat de cabinetul teritorial de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă, în a cărui rază teritorială de competentă îsi are domiciliul solicitantul, avizat de Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă.

Art. 39. - (1) Coeficientul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004 se calculează prin aplicarea procentului de 0,6 asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, comunicat de Institutul National de Statistică.

(2) Cuantumul indemnizatiei lunare, calculat conform alin. (1), se suportă din bugetul de stat si se evidentiază distinct pe decizia si pe talonul de pensie. Această indemnizatie nu este parte integrantă a pensiei pentru limită de vârstă.

Art. 40. - Potrivit art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 341/2004, coroborat cu alin. (2) al aceluiasi articol, pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard prevăzute de lege se face cumulat cu aplicarea celorlalte drepturi de care poate beneficia persoana în baza reglementărilor referitoare la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 41. - SSPR si Comisia Parlamentară, în cazul în care, în desfăsurarea activitătii de preschimbare a certificatelor si de solutionare a contestatiilor, consideră că anumite fapte sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, sesizează organele abilitate de lege în vederea demarării procedurilor legale.

Art. 42. - În sensul art. 6 din Legea nr. 341/2004, prin facilităti prevăzute de legislatia în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă somerilor se întelege măsura de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a somerilor, prin acordarea unor facilităti, prevăzută la art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 43. - (1) În sensul art. 6 din Legea nr. 341/2004, prin facilităti prevăzute de legislatia în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă tinerilor absolventi se întelege măsura de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă, pe durată nedeterminată, a absolventilor unor institutii de învătământ, prin subventionarea locurilor de muncă, prevăzută la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Subventia se acordă angajatorilor care încadrează în muncă someri care detin titlul de “Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989” sau titlul de “Urmas de Erou-Martir”, o singură dată, dacă solicită subventia în termen de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Art. 44. - (1) Prevederile referitoare la modul de subventionare a angajatorilor care încadrează în muncă absolventi ai unor institutii de învătământ sau someri, în conditiile art. 80, respectiv ale art. 93 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător si angajatorilor care încadrează în muncă persoane care au dobândit titlul de  “Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989” sau titlul de “Urmas de Erou-Martir”.

(2) Dispozitiile art. 83 alin. (4) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 51 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt aplicabile angajatorilor care încadrează în muncă absolventi care au dobândit titlul de “Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989” sau titlul de “Urmas de Erou-Martir”.

Art. 45. - (1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, până la eliberarea de către SSPR a noilor certificate si stabilirea drepturilor aferente, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, îsi păstrează valabilitatea certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989.

(2) În perioada mentionată la alin. (1) indemnizatiile stabilite în baza prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se achită potrivit procedurii anterioare, în cuantumul aflat în plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004.

(3) Persoanele cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor beneficiază si li se plătesc drepturile cuvenite, respectiv diferenta dintre drepturile calculate în baza Legii nr. 42/1990 si cele stabilite potrivit Legii nr. 341/2004, începând cu luna următoare celei în care este depusă documentatia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor.

Art. 46. - (1) Documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor acordate potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004 sunt:

a) copie de pe noul tip de certificat eliberat potrivit legii si prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate;

b) copie de pe legitimatia eliberată potrivit prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate;

c) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, certificată pentru conformitate;

d) alte documente în cazurile expres prevăzute de prezentele norme metodologice.

(2) În cazul indemnizatiilor aflate în plată potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în vederea stabilirii indemnizatiilor reparatorii prevăzute de Legea nr. 341/2004, dosarele pe baza cărora au fost acordate drepturile initiale se completează cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun de către SSPR, pe bază de borderou, la institutiile plătitoare de indemnizatii reparatorii.

Art. 47. - (1) SSPR gestionează si actualizează:

a) baza de date cuprinzând beneficiarii Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si drepturile acordate în baza calitătii detinute;

b) baza de date cuprinzând beneficiarii Legii nr. 341/2004 si drepturile acordate.

(2) În situatiile în care SSPR constată că o persoană a dobândit drepturi cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau ale Legii nr. 341/2004 ori peste limitele stabilite prin aceste acte normative, sesizează institutiile abilitate, în vederea dispunerii măsurilor necesare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la functionarea Fundatiei “Fondul Libertatea”

 

Art. 48. - (1) Potrivit art. 15 din Legea nr. 341/2004, Fundatia “Fondul Libertatea”, denumită în continuare fundatia, functionează în subordinea SSPR.

(2) Organele fundatiei sunt:

a) consiliul de administratie;

b) comisia de cenzori.

(3) Consiliul de administratie este format din 13 membri, după cum urmează:

a) presedinte - reprezentant al structurilor asociative ale revolutionarilor, desemnat pe baza a 3 propuneri formulate de către acestea;

b) un reprezentant al SSPR;

c) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

d) un reprezentant desemnat de Comisia Parlamentară;

e) 9 reprezentanti ai structurilor asociative ale revolutionarilor, înfiintate în anul 1990, după cum urmează:

- un reprezentant al organizatiilor de urmasi;

- 4 reprezentanti ai organizatiilor de răniti;

- 2 reprezentanti ai organizatiilor de retinuti;

- 2 reprezentanti ai organizatiilor luptătorilor.

(4) Reprezentantii propusi pentru functia de presedinte al consiliului de administratie trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să detină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004;

b) să aibă studii superioare în domeniul juridic, economic sau al administratiei publice;

c) să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani în unul dintre domeniile prevăzute la lit. b).

(5) Reprezentantii desemnati de organizatiile revolutionarilor prevăzute la alin. (3) lit. e) trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să detină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004;

b) să aibă studii superioare în domeniul juridic, economic sau al administratiei publice.

(6) Componenta nominală a consiliului de administratie se aprobă prin ordin al secretarului de stat al SSPR, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(7) Consiliul de administratie îndeplineste atributiile prevăzute la art. 29 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare.

(8) Veniturile “Fondului Libertatea” se constituie din veniturile prevăzute la art. 1 alin. 2 din Decretul-lege nr. 124/1990 privind înfiintarea “Fondului Libertatea”, cu modificările ulterioare, precum si din veniturile prevăzute la art. 46 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(9) Utilizarea veniturilor “Fondului Libertatea”, potrivit destinatiilor prevăzute la art. 2 din Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificările ulterioare, se face cu avizul conform al secretarului de stat al SSPR.

(10) Proiectele de hotărâri ale Guvernului, prin care se stabileste repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor “Fondului Libertatea”, potrivit art. 2 alin. 2 din Decretul-lege nr. 124/1990, se elaborează si se initiază de către SSPR.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 49. - (1) În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 sau de prezentele norme metodologice, SSPR procedează la anularea certificatelor respective si propune presedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.

(2) Analiza elementelor de noutate si decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competenta comisiei prevăzute la art. 13.

(3) Anularea certificatelor si înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către SSPR, cu avizul Comisiei Parlamentare.

Art. 50. - În aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 341/2004, coroborat cu prevederile art. 74 din Constitutie, republicată, Comisia Parlamentară avizează proiectele de lege cu referire la Revolutia din Decembrie 1989.

Art. 51. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE

de preschimbare a certificatului doveditor, eliberat în perioada 1990-1997 de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989

 

- Model –

 

Subsemnatul/Subsemnata .................................................., (numele purtat anterior) ..................................................., fiul/fiica ........................................ si al/a ..................................., născut/născută la data de ......................................... în localitatea ....................................., judetul (sectorul) .................................................., posesor al B.I./C.I. seria .................... nr. ................., având CNP .................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea .............................................., str. ............................................. nr. ........, bl. ......., sc. ......., ap. ..........., judetul (sectorul) ....................................., telefon ........................................,

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, solicit preschimbarea Certificatului seria ............... nr. ..........., doveditor al calitătii de ........................................., eliberat la data de ............................................................ .

Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004.

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 si cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar, pe propria răspundere, următoarele:

- afirmatiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte;

- documentele întocmite de mine si aflate în dosarul pe baza căruia mi-a fost atribuit titlul sus-mentionat sunt conforme cu realitatea;

- declaratiile martorilor, aflate în dosarul pe baza căruia mi-a fost atribuit titlul sus-mentionat, nu au fost date sub exercitarea vreunei influente din partea mea sau despre care eu să am cunostintă.

Data ......................                    

 

Semnătura

.................................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

AVIZ

pentru preschimbarea certificatului doveditor, eliberat în perioada 1990-1997 de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989

- Model –

 

................................................................................................................................., (Asociatia/Liga/Fundatia/Organizatia de revolutionari) constituită la data de ................................................................, prin .........................................................................................., cu sediul în localitatea  ............................., str. ................................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., ap. ......., judetul (sectorul) ..................................., telefon ..................................,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 emite prezentul

AVIZ:

Domnului/doamnei ....................................................................., (numele purtat anterior) ............................................, fiul/fiica ............................ si al/a ......................, născut/născută la data de ..................... în localitatea ............................, judetul (sectorul) .................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ..........., având CNP .........................., domiciliat/domiciliată în localitatea ............................, str. ......................................... nr. ........., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul (sectorul) ..........................., telefon ..............................................., în vederea preschimbării Certificatului seria ...... nr. ......, doveditor al calitătii de ........................................................., eliberat la data de ................................... .

Prezentul aviz este emis în vederea preschimbării certificatului doveditor si poate fi utilizat numai în aplicarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 si cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii,

Subsemnatul/Subsemnata ................................, (numele purtat anterior) ........................., fiul/fiica lui .................... si al/a ................, născut/născută la data de ................... în localitatea ................, judetul (sectorul) ..............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. .........., având CNP .........................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ................, str. ................ nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul (sectorul) ................., în calitate de presedinte al organizatiei de revolutionari, declar pe propria răspundere că persoana în favoarea căreia a fost emis prezentul aviz se încadrează în prevederile legale referitoare la preschimbarea certificatului doveditor al calitătii sus-mentionate.

Data      .......................                            

 

 

ANEXA Nr. 3*)

la normele metodologice)

 

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

CERERE

de preschimbare a certificatului doveditor al titlului de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989, eliberat în perioada 1990-1997 de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989

 

- Model –

 

Subsemnatul/Subsemnata .................................................., (numele purtat anterior) .................................................., fiul/fiica .............................. si al/a ........................................, născut/născută la data de ..............................................., în localitatea ..................................., judetul (sectorul) ..................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............... nr. ................, având CNP ..........................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ................................................, str. ............................... nr. .........., bl. .........., sc. ......, ap. ....., judetul (sectorul) ....................................................., telefon ..................................., în baza prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroiimartiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 si art. 18 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, solicit preschimbarea Certificatului seria ........... nr. ..............., doveditor al titlului de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989, eliberat la data de ................................................. .

Solicit să-mi fie eliberat noul tip de certificat în considerarea calitătii pe care o am de sot supravietuitor/părinte/copil al titularului certificatului cu seria si numărul sus-mentionate.

Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 18 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004.

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 si cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că afirmatiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte.

Data                                  

.....................…

 

Semnătura

.................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 500 milioane lei, pentru judetul Arad, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Zerind, judetul Arad, pentru reabilitarea imobilului care găzduieste Galeria de artă din comuna Zerind, judetul Arad.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.424.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind caracterul voluntar al standardelor incluse în normele sanitare veterinare

 

În temeiul art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 355/2002, si al Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 31.096/2004 întocmit de Directia generală pentru siguranta alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Standardele prevăzute în reglementările din normele sanitare veterinare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin sunt documente normative de referintă.

Art. 2. - Pentru fiecare reglementare inclusă în anexă se consideră valabile, în conformitate cu prevederile art. 1:

- standardele mentionate în reglementările din normele sanitare veterinare cuprinse în anexă, dacă acestea sunt valabile la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin;

- standardele care au înlocuit standardele mentionate în reglementările din normele sanitare veterinare cuprinse în anexă, conform datelor publicate de Asociatia de Standardizare din România - ASRO.

Art. 3. - În cadrul reglementărilor din normele sanitare veterinare cuprinse în anexă se consideră abrogate toate referirile la standardele anulate, conform datelor publicate de Asociatia de Standardizare din România - ASRO.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 25 august 2004.

Nr. 75.

 

ANEXĂ

 

LISTA

normelor sanitare veterinare care contin referiri la standarde

 

1. Normă sanitară veterinară privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 345/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 3 decembrie 2002

2. Normă sanitară veterinară care stabileste garantiile suplimentare în ceea ce priveste Salmonella, pentru activitătile de transport de păsări de reproductie si pui de o zi către Finlanda si Suedia, în scopul introducerii în efective de păsări de reproductie sau în efective de păsări pentru productie, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 603/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003

3. Normă sanitară veterinară privind echipamentele electromedicale utilizate în medicina veterinară, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 730/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 24 octombrie 2003

4. Normă sanitară veterinară care stabileste garantiile aditionale privind Salmonella la găinile ouătoare destinate exportului în Finlanda si Suedia, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 11/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003

5. Normă sanitară veterinară privind regulile pentru testarea microbiologică prin prelevare de probe de carne proaspătă de vită si carne proaspătă de porc, destinate exportului în Finlanda si Suedia, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 212/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003

6. Normă sanitară veterinară de implementare a măsurilor de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor privind performanta metodelor analitice si interpretarea rezultatelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 214/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 mai 2003

7. Normă sanitară veterinară care stabileste garantiile suplimentare în ceea ce priveste Salmonella, pentru activitătile de transport către Finlanda si Suedia al unor tipuri de ouă pentru consum uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 223/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003

8. Normă sanitară veterinară privind Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului pentru anul 2004, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 108/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 si nr. 207 bis din 9 martie 2004

9. Normă veterinară privind sistemul de identificare si înregistrare a ovinelor si caprinelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 171/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 16 martie 2004.