MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 839         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 septembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

356. - Lege pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica Macedonia privind asistenta juridică în materie civilă, semnată la Bucuresti la 12 noiembrie 2003

 

Conventie între România si Republica Macedonia privind asistenta juridică în materie civilă

 

671. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica Macedonia privind asistenta juridică în materie civilă, semnată la Bucuresti la 12 noiembrie 2003

 

359. - Lege privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

674. - Decret pentru promulgarea Legii privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.416. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Carpat Agregate” - S.A.

 

1.417. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E V-1 Moinesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Toreador Resources Corporation

 

1.418. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “VIRCONDIRO” - S.R.L.

 

1.447. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România - ANEVAR ca fiind de utilitate publică

 

1.449. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica Macedonia privind asistenta juridică în materie civilă, semnată la Bucuresti la 12 noiembrie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Conventia dintre România si Republica Macedonia privind asistenta juridică în materie civilă, semnată la Bucuresti la 12 noiembrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE

CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE

SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2004.

Nr. 356.

 

CONVENTIE

între România si Republica Macedonia privind asistenta juridică în materie civilă

 

România si Republica Macedonia, denumite în continuare părti contractante, în dorinta de a perfectiona cooperarea lor în domeniul asistentei juridice în materie civilă, au hotărât să încheie prezenta conventie.În acest scop au convenit cele ce urmează:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Definirea unor termeni

 

1. În sensul prezentei conventii:

a) prin cauze civile se întelege cauzele de drept civil, drept al familiei, drept comercial, dreptul muncii si contencios administrativ;

b) prin institutii judiciare se întelege instantele judecătoresti, parchetele, birourile notariale si alte organe competente în cauze civile.

2. Cetăteni ai unei părti contractante sunt persoanele care au cetătenia acestei părti contractante în conformitate cu legile sale.

3. Dispozitiile prezentei conventii referitoare la cetătenii părtilor contractante se aplică în mod corespunzător si persoanelor juridice înfiintate în conformitate cu legile părtii contractante pe teritoriul căreia îsi au sediul.

 

ARTICOLUL 2

Ocrotirea juridică

 

1. Cetătenii unei părti contractante se bucură pe teritoriul celeilalte părti contractante, în ceea ce priveste drepturile lor personale si patrimoniale, de aceeasi ocrotire juridică ca si cetătenii proprii.

2. Cetătenii unei părti contractante au dreptul să se adreseze liber si nestânjenit institutiilor judiciare ale celeilalte părti contractante în competenta cărora intră cauzele civile, pot să îsi sustină interesele în fata acestora, să facă cereri si să introducă actiuni în aceleasi conditii ca si cetătenii acesteia.

 

ARTICOLUL 3

Acordarea asistentei juridice

 

Părtile contractante îsi acordă reciproc, la cerere, asistentă juridică în cauzele civile, în conditiile prevăzute de prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 4

Obiectul asistentei juridice

 

Asistenta juridică în materie civilă cuprinde îndeplinirea unor activităti procesuale cum sunt: întocmirea, transmiterea si înmânarea de acte judiciare si extrajudiciare, audierea părtilor, martorilor, expertilor si a altor persoane, efectuarea de expertize, de cercetări la fata locului si de constatări ale unor stări de fapt, precum si alte activităti procesuale legate de administrarea probelor, aplicarea unor măsuri de asigurare sau de conservare, verificări de înscrisuri, obtinerea de copii sau de fotocopii ori de extrase de pe documente.

 

ARTICOLUL 5

Modul de comunicare

 

În aplicarea dispozitiilor prezentei conventii, institutiile judiciare ale celor două părti contractante comunică între ele prin intermediul ministerelor de justitie ale României si Republicii Macedonia.

 

ARTICOLUL 6

Limba folosită

 

1. În aplicarea dispozitiilor prezentei conventii, ministerele de justitie ale celor două părti contractante folosesc în relatiile dintre ele limbile română si macedoneană.

2. Cererile de asistentă juridică si actele anexate se redactează în limba părtii contractante solicitante si vor fi însotite de traduceri certificate în limba părtii contractante solicitate.

3. Înscrisurile întocmite în îndeplinirea cererilor de asistentă juridică se transmit în limba părtii contractante solicitate.

 

ARTICOLUL 7

Cererea de asistentă juridică

 

1. Cererea de asistentă juridică va cuprinde următoarele date:

a) denumirea institutiei judiciare solicitante;

b) denumirea institutiei judiciare solicitate;

c) indicarea cauzei în care se solicită asistentă juridică;

d) numele si prenumele părtilor, calitatea procesuală, cetătenia, domiciliul sau resedinta acestora, iar în cazul persoanelor juridice, denumirea si sediul lor;

e) numele, prenumele si adresa reprezentantilor părtilor, atunci când este cazul;

f) obiectul cererii si datele necesare pentru îndeplinirea ei;

g) mentionarea actelor anexate la cerere.

2. La cererea de asistentă juridică privind înmânarea de acte vor fi indicate adresa destinatarului si felul actelor ce urmează a fi înmânate. La comisiile rogatorii vor fi mentionate împrejurările în legătură cu care urmează să se administreze probe si, dacă este cazul, întrebările ce trebuie puse persoanelor care urmează a fi audiate.

3. Cererea de asistentă juridică si actele anexate vor purta stampila oficială a institutiei judiciare solicitante.

 

ARTICOLUL 8

Modul de rezolvare a cererii

 

1. În îndeplinirea cererii de asistentă juridică institutia judiciară solicitată aplică legea statului său. Institutia judiciară solicitată poate să aplice, la cererea institutiei judiciare solicitante, o procedură specială, în măsura în care aceasta nu contravine legii statului său.

2. Dacă institutia judiciară solicitată nu este competentă să îndeplinească cererea, ea o va trimite din oficiu institutiei competente, încunostintând totodată despre aceasta partea contractantă solicitantă.

3. În cazul administrării de probe, la cererea institutiei judiciare solicitante, institutia judiciară solicitată va comunica acesteia, în timp util, locul si data îndeplinirii unor astfel de cereri, în scopul ca partea interesată să fie în măsură să asiste.

4. Dacă adresa persoanei la care se referă cererea de asistentă juridică nu este cunoscută sau dacă adresa indicată s-a dovedit a fi gresită, institutia judiciară solicitată ia măsurile corespunzătoare în scopul stabilirii adresei. În cazul în care stabilirea adresei nu este posibilă, institutia judiciară solicitată anuntă despre aceasta institutia judiciară solicitantă.

5. După îndeplinirea cererii, institutia judiciară solicitată transmite institutiei judiciare solicitante actele întocmite. În cazul în care asistenta juridică nu a putut fi acordată, institutia judiciară solicitată va restitui actele institutiei judiciare solicitante, comunicându-i totodată împrejurările care au împiedicat-o să îndeplinească cererea.

 

ARTICOLUL 9

Dovada de înmânare a actelor

 

1. Dovada de înmânare a actelor se întocmeste în conformitate cu reglementările privind înmânarea, în vigoare pe teritoriul părtii contractante solicitate. În orice caz ea trebuie să cuprindă semnătura destinatarului, stampila institutiei judiciare si semnătura persoanei împuternicite să înmâneze actele, modaliltatea de înmânare, locul si data înmânării.

2. Dovada de înmânare este transmisă de îndată părtii contractante solicitante. Dacă înmânarea nu este posibilă, partea contractantă solicitantă va fi informată asupra motivelor.

 

ARTICOLUL 10

Atributiile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare

 

Fiecare parte contractantă poate să transmită sau să înmâneze acte judiciare si extrajudiciare si să ia mărturii cetătenilor proprii care se află pe teritoriul celeilalte părti contractante, prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, cu conditia să nu se aplice nici o măsură de constrângere.

 

ARTICOLUL 11

Informatii privind legislatia

 

Părtile contractante se vor informa reciproc, la cerere, asupra legislatiei în vigoare ori care a fost în vigoare în statele lor, precum si asupra aplicării acesteia în practica judiciară.

 

ARTICOLUL 12

Cheltuieli legate de acordarea asistentei juridice

 

1. Fiecare parte contractantă suportă toate cheltuielile ocazionate de acordarea asistentei juridice pe teritoriul ei, inclusiv cheltuielile legate de administrarea probelor.

2. Institutia judiciară solicitată comunică institutiei judiciare solicitante cuantumul cheltuielilor făcute. Dacă institutia judiciară solicitantă percepe aceste cheltuieli de la persoana obligată să le plătească, sumele încasate rămân în sarcina părtii contractante a cărei institutie le-a perceput.

 

ARTICOLUL 13

Refuzul asistentei juridice

 

1. Partea contractantă solicitată poate refuza acordarea asistentei juridice dacă se consideră că prin îndeplinirea cererii s-ar putea aduce atingere ordinii sale de drept.

2. Partea contractantă solicitată va comunica părtii contractante solicitante motivele refuzului asistentei juridice.

 

ARTICOLUL 14

Protectia martorilor si expertilor

 

1. Martorul sau expertul, oricare ar fi cetătenia sa, care, în urma unei citatii, se prezintă în fata institutiei judiciare a celeilalte părti contractante, nu poate fi nici urmărit, nici detinut, nici supus vreunei alte limitări a libertătii sale individuale pe teritoriul acesteia, pentru fapte sau condamnări anterioare trecerii frontierei părtii contractante solicitante.

2. Imunitatea prevăzută la paragraful 1 încetează dacă martorul sau expertul nu părăseste teritoriul părtii contractante solicitante în termen de 15 zile de la data la care institutia judiciară care l-a citat îi face cunoscut că prezenta lui nu mai este necesară sau revine ulterior. În acest termen nu se include timpul în care martorul sau expertul nu a putut părăsi teritoriul acestei părti contractante din motive independente de vointa sa.

3. Citatia emisă de institutia judiciară a unei părti contractante pentru un martor sau expert care domiciliază pe teritoriul celeilalte părti contractante nu va contine nici o mentiune referitoare la sanctiuni posibile pentru caz de neprezentare.

 

ARTICOLUL 15

Restituirea cheltuielilor pentru martori si experti

 

1. Cheltuielile de călătorie si de întretinere, precum si compensarea veniturilor nerealizate, legate de deplasarea pentru depunerea mărturiei sau efectuarea expertizei, vor fi suportate de partea contractantă solicitantă. Expertul are dreptul si la onorariul de expert.

2. Despre aceste drepturi ale martorului sau expertului se va face mentiune în citatie. La cererea martorului sau a expertului, partea contractantă solicitantă va plăti în avans, partial sau integral, cheltuielile mentionate.

 

ARTICOLUL 16

Audierea ca martori a persoanelor arestate

 

1. În cazul în care este necesar ca o persoană, care se află arestată pe teritoriul unei părti contractante, să fie audiată ca martor de către o institutie judiciară a celeilalte părti contractante, autoritătile prevăzute la art. 5 pot conveni ca această persoană să fie transferată pe teritoriul părtii contractante solicitante, cu conditia de a fi mentinută în stare de arest si de a fi înapoiată în cel mai scurt timp posibil după audiere. În caz de realizare a acordului, se va conveni asupra datei si locului predării si reprimirii persoanei arestate.

2. Transferul va putea fi refuzat dacă:

a) persoana arestată nu consimte;

b) prezenta persoanei este necesară într-o procedură penală în curs pe teritoriul părtii contractante solicitate;

c) transferul este susceptibil de a prelungi detentia acesteia;

d) alte consideratii justificate se opun transferului persoanei pe teritoriul părtii contractante solicitante.

 

ARTICOLUL 17

Cautio judicatum solvi

 

Cetătenii uneia dintre părtile contractante, care se adresează instantelor judecătoresti ale celeilalte părti contractante în calitate de reclamanti sau de intervenienti, nu pot fi obligati să depună garantii procesuale pentru motivul că sunt străini si nu au domiciliul în acel stat.

 

ARTICOLUL 18

Reducerea si scutirea de cheltuieli de procedură

 

1. Cetătenii uneia dintre părtile contractante beneficiază pe teritoriul celeilalte părti contractante de reducerea sau de scutirea cheltuielilor de procedură, precum si de asistentă judiciară gratuită, în aceleasi conditii ca cetătenii proprii.

2. Înlesnirile prevăzute la paragraful 1, acordate de o institutie judiciară a uneia dintre părtile contractante într-o anumită cauză, se aplică tuturor actelor de procedură în acea cauză, inclusiv actelor de executare.

 

ARTICOLUL 19

Conditiile obtinerii înlesnirilor

 

1. Când cetătenii unei părti contractante depun cerere pentru acordarea înlesnirilor prevăzute la art. 18, o dată cu aceasta vor prezenta si un certificat cu privire la situatia materială si personală, întocmit potrivit reglementărilor legale ale fiecărei părti contractante.

2. Dacă solicitantul nu are domiciliul sau resedinta pe teritoriul nici uneia dintre părtile contractante, certificatul prevăzut la paragraful 1 poate fi eliberat de misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului al cărui cetătean este.

 

ARTICOLUL 20

Solicitarea înlesnirilor

 

1. Cetătenii uneia dintre părtile contractante, care doresc să solicite unei institutii judiciare a celeilalte părti contractante înlesnirile prevăzute la art. 18, pot face cerere în acest sens la institutia judiciară competentă de la domiciliul sau resedinta lor.

2. Institutia judiciară care, potrivit paragrafului 1, a primit cererea o va transmite, împreună cu certificatul si eventualele anexe, institutiei judiciare competente a celeilalte părti contractante.

3. Institutia judiciară competentă să hotărască asupra cererii pentru acordarea înlesnirilor prevăzute la art. 18, în limitele competentei sale, îsi păstrează dreptul de a controla certificatele si informatiile care i-au fost furnizate si, pentru a se edifica pe deplin, poate solicita informatii suplimentare.

 

ARTICOLUL 21

Valabilitatea actelor

 

1. Actele în formă legală, întocmite sau certificate de o instantă sau de altă autoritate competentă a uneia dintre părtile contractante, care poartă semnătura si sigiliul acesteia, nu trebuie să poarte o altă semnătură si certificare pentru a fi utilizate pe teritoriul celeilalte părti contractante.

2. Dispozitiile paragrafului 1 se referă si la extrasele si copiile de pe actele certificate de o instantă sau de o altă autoritate competentă.

3. Actele oficiale întocmite pe teritoriul uneia dintre părtile contractante au pe teritoriul celeilalte părti contractante aceeasi fortă probantă ca si actele de acelasi fel ale acestei părti.

4. Orice persoană sau autoritate interesată a uneia dintre părtile contractante poate solicita, în caz de dubiu, verificarea autenticitătii actului de către autoritatea celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 22

Transmiterea actelor de stare civilă

 

1. Părtile contractante îsi transmit, la cerere, gratuit, înscrisuri si hotărâri judecătoresti definitive privind statutul personal al cetătenilor celeilalte părti contractante.

2. Transmiterea actelor mentionate la paragraful 1 se face prin intermediul ministerelor de justitie.

 

CAPITOLUL II

Recunoasterea si executarea hotărârilor

 

ARTICOLUL 23

Obiectul recunoasterii si executării

 

1. Părtile contractante recunosc si execută pe teritoriul lor, în conditiile prezentei conventii, hotărârile pronuntate pe teritoriul celeilalte părti contractante.

2. În sensul paragrafului 1, prin hotărâri se întelege:

a) hotărârile în cauzele civile, patrimoniale si nepatrimoniale, pronuntate de instante judecătoresti sau de alte institutii competente;

b) tranzactiile judiciare;

c) hotărârile judecătoresti pronuntate în cauzele penale, cu privire la obligatia de reparatie pentru daunele civile cauzate;

d) hotărârile arbitrale.

3. În sensul prezentei conventii, termenul hotărâre include si tranzactiile notariale.

 

ARTICOLUL 24

Conditiile recunoasterii si executării hotărârilor

 

Hotărârile mentionate la art. 23 se recunosc si se execută dacă:

1. sunt definitive si executorii potrivit legii părtii contractante pe teritoriul căreia au fost pronuntate;

2. nu a fost încălcată competenta exclusivă a institutiei judiciare a părtii contractante pe teritoriul căreia urmează să aibă loc recunoasterea sau executarea;

3. persoanei obligate prin hotărâre, care nu a participat la proces, i s-au înmânat citatia si actul de sesizare a instantei în timp util si în conformitate cu legea părtii contractante pe teritoriul căreia a fost pronuntată hotărârea, iar în cazul în care persoana nu avea capacitate de exercitiu, i s-a dat posibilitatea de a fi reprezentată în proces;

4. între aceleasi părti, cu privire la acelasi obiect si pentru aceeasi cauză, nu s-a pronuntat în prealabil o hotărâre ori nu se află în curs de judecată o actiune intentată anterior pe teritoriul părtii contractante unde urmează să se recunoască ori să se încuviinteze executarea hotărârii;

5. în cazurile în care trebuia aplicată legea celeilalte părti contractante, din hotărârea pronuntată rezultă că această lege a fost aplicată; totusi recunoasterea nu poate fi refuzată numai pentru singurul motiv că instanta care a pronuntat hotărârea a aplicat o altă lege, în afară de cazul în care procesul priveste starea si capacitatea unei persoane, iar solutia adoptată diferă de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii aplicabile;

6. prin recunoasterea sau încuviintarea executării hotărârii nu se aduce atingere ordinii de drept a părtii contractante pe teritoriul căreia urmează să se recunoască ori să se încuviinteze executarea hotărârii.

 

ARTICOLUL 25

Cererea pentru recunoasterea si încuviintarea executării

 

1. Persoana care solicită recunoasterea si încuviintarea executării unei hotărâri poate depune cererea la instanta competentă a părtii contractante pe teritoriul căreia urmează să se recunoască si să se încuviinteze executarea acesteia sau la instanta părtii contractante care a pronuntat hotărârea. În acest din urmă caz transmiterea cererii la instanta competentă să recunoască si să încuviinteze executarea hotărârii se va realiza în conformitate cu dispozitiile art. 5.

2. La cerere vor fi anexate:

a) textul complet al hotărârii, precum si o adeverintă că este definitivă si executorie, dacă aceasta nu rezultă expres din hotărâre;

b) actele originale sau copii certificate ale acestora, din care să rezulte că persoanei obligate prin hotărâre, care nu a luat parte la proces, i s-au înmânat, la timp si în forma cuvenită, citatia si cererea de chemare în judecată;

c) traducerile certificate ale cererii si ale actelor mentionate la lit. a) si b).

3. O dată cu cererea de încuviintare a executării poate fi făcută si cererea de executare.

 

ARTICOLUL 26

Procedura recunoasterii si executării

 

1. Procedura recunoasterii si executării unei hotărâri se efectuează potrivit legii părtii contractante pe teritoriul căreia urmează să aibă loc recunoasterea si executarea.

2. Cererea de recunoastere si executare poate fi făcută de orice persoană care are un interes legal pentru o asemenea recunoastere si executare.

 

ARTICOLUL 27

Efectele recunoasterii si executării

 

Hotărârile definitive, o dată recunoscute sau admise a fi executate, vor avea aceleasi efecte ca si cele pronuntate de instantele judecătoresti sau de alte institutii competente ale părtii contractante solicitate.

 

ARTICOLUL 28

Transmiterea de obiecte sau de sume de bani

 

Transmiterea de obiecte sau de sume de bani către un creditor care are domiciliul pe teritoriul celeilalte părti contractante se va face în conformitate cu reglementările legale ale părtii contractante care execută hotărârea privind transmiterea obiectelor si transferul sumelor de bani.

 

ARTICOLUL 29

Cheltuielile privind recunoasterea si executarea hotărârilor

 

1. Stabilirea si încasarea cheltuielilor legate de încuviintarea executării si de executarea silită propriu-zisă se dispun de către instanta solicitată potrivit legii statului ei. În aceste cheltuieli se includ si cele referitoare la traducerea si certificarea actelor.

2. Partea care a beneficiat în fata instantei care a pronuntat hotărârea de înlesnirile prevăzute la art. 18 paragraful 1 va beneficia de aceleasi înlesniri si în cadrul procedurii de încuviintare a executării si de executare propriu-zisă, desfăsurată pe teritoriul celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 30

Executarea hotărârilor privind cheltuielile de judecată

 

1. Dacă una dintre părtile în proces, scutită de garantii procesuale conform art. 17, a fost obligată printr-o hotărâre definitivă să plătească celeilalte părti cheltuieli de judecată, instanta competentă de pe teritoriul celeilalte părti contractante va încuviinta, la cerere, gratuit, executarea acestor cheltuieli.

2. La cererea de încuviintare a executării se anexează o copie certificată de pe hotărâre, o adeverintă din care să rezulte că hotărârea este definitivă si executorie, precum si traducerile certificate ale acestor acte.

3. Cheltuielile ocazionate de eliberarea adeverintelor, precum si de traducerea sau de certificarea actelor prevăzute la paragraful 2 sunt considerate cheltuieli de judecată.

4. Instanta încuviintează, fără citarea părtilor, executarea hotărârii, limitându-se numai la verificarea împrejurării dacă hotărârea este definitivă si executorie. Totodată instanta va încuviinta si executarea cheltuielilor prevăzute la paragraful 3, astfel cum acestea au fost stabilite de institutia judiciară competentă a părtii contractante pe teritoriul căreia au fost ocazionate.

 

ARTICOLUL 31

Recunoasterea si executarea hotărârilor arbitrale

 

Cele două părti contractante recunosc si execută hotărârile arbitrale date pe teritoriul celeilalte părti contractante, conformându-se pentru aceasta prevederilor Conventiei asupra recunoasterii si executării hotărârilor arbitrale străine, încheiată la New York la 10 iunie 1958.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 32

Raporturile cu alte tratate si acorduri internationale

 

Prezenta conventie nu aduce atingere obligatiilor ce decurg din conventiile multilaterale la care ambele state sunt parte.

 

ARTICOLUL 33

Solutionarea diferendelor

 

Orice diferend rezultat din aplicarea prezentei conventii se va solutiona pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 34

Ratificarea si intrarea în vigoare a conventiei

 

1. Prezenta conventie va fi supusă ratificării potrivit legislatiei fiecărei părti contractante.

2. Prezenta conventie va intra în vigoare în a 30-a zi după primirea ultimei notificări pe cale diplomatică, prin care se confirmă că sunt îndeplinite conditiile prevăzute la paragraful 1.

 

ARTICOLUL 35

Valabilitatea conventiei

 

Prezenta conventie se încheie pe o durată nedeterminată.

Fiecare parte contractantă poate denunta prezenta conventie printr-o notificare scrisă, transmisă pe cale diplomatică. Denuntarea va produce efecte după o perioadă de 6 luni de la data primirii notificării.

Încheiată la Bucuresti la 12 noiembrie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, macedoneană si franceză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de diferentă de interpretare, va prevala textul în limba franceză.

Drept care împuternicitii celor două părti contractante au semnat prezenta conventie si au aplicat sigiliile lor.

 

Pentru România,

Rodica Mihaela Stănoiu

Pentru Republica Macedonia,

Tihomir Ilievski

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica Macedonia privind asistenta juridică în materie civilă, semnată la Bucuresti la 12 noiembrie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica Macedonia privind asistenta juridică în materie civilă, semnată la Bucuresti la 12 noiembrie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 septembrie 2004.

Nr. 671.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În scopul simplificării procedurilor administrative si promovării calitătii serviciilor, se instituie prezenta procedură de înmatriculare în registrul comertului si de înregistrare fiscală a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice sau de autorizare a functionării persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligatia să ceară înmatricularea în registrul comertului.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, societătile comerciale, societătile si companiile nationale, grupurile de interes economic, regiile autonome si organizatiile cooperatiste, precum si sucursalele înfiintate de acestea, denumite în continuare solicitanti, au obligatia ca, după înmatricularea în registrul comertului si înregistrarea fiscală, să ceară autorizarea functionării.

Art. 3. - (1) Înmatricularea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale în registrul comertului si înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza autorizatiei emise de primăria competentă, prin grija acesteia, potrivit legii

speciale, fără a fi necesară pronuntarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Înmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art. 2, precum si a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si celorlalte prevederi referitoare la înregistrarea în registrul comertului.

Art. 4. - Autorizarea functionării solicitantilor se face cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de prezenta lege si de actele normative speciale care reglementează emiterea fiecărei autorizatii.

Art. 5. - Prin autorizarea functionării se întelege fie asumarea de către solicitant a responsabilitătii privitoare la legalitatea desfăsurării activitătii, fie obtinerea actului administrativ emis de autoritătile administratiei publice competente, strict necesar pentru a permite solicitantului desfăsurarea activitătilor prevăzute în actele constitutive sau modificatoare înregistrate în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Înregistrarea în registrul comertului

 

Art. 6. - (1) Prin înregistrarea în registrul comertului se întelege înmatricularea persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice prevăzute la art. 2, înscrierea de mentiuni, precum si înregistrarea altor operatiuni care, potrivit legii, se mentionează în registrul comertului.

(2) Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comertului se face de către fondatori, administratori sau de reprezentantii acestora, precum si de orice persoană interesată, în conditiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare.

(3) Înregistrările în registrul comertului se fac în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătoresti irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

(4) Persoanele juridice prevăzute la art. 2 dobândesc personalitate juridică de la data pronuntării încheierii judecătorului delegat, prin care se dispune autorizarea constituirii sau înmatricularea în registrul comertului, dacă legea nu dispune altfel.

Art. 7. - Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comertului se asigură opozabilitatea actelor înregistrate fată de terti, cu exceptia cazurilor în care legea prevede conditia cumulativă a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 8. - (1) La înmatriculare, solicitantilor li se eliberează certificatul de înregistrare continând numărul de ordine în registrul comertului si codul unic de înregistrare atribuit de către Ministerul Finantelor Publice, precum si alte acte prevăzute de prezenta lege.

(2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de mentiuni, însotit de încheierea judecătorului delegat, precum si alte acte prevăzute de prezenta lege.

(3) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare si a celui de înscriere de mentiuni este de cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii, dacă prin încheieri pronuntate de judecătorul delegat nu se dispune altfel.

Art. 9. - (1) Certificatul de înregistrare continând codul unic de înregistrare este documentul care atestă că persoana juridică a fost luată în evidenta oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si în evidenta organului fiscal.

(2) Dacă certificatul de înregistrare contine si atributul fiscal “R”, acesta atestă că persoana juridică a fost luată în evidenta organului fiscal ca plătitor de T.V.A.

(3) Pe parcursul existentei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activitătii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.

(4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrării solicitării.

(5) Certificatele constatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comertului vor fi eliberate în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii.

 

CAPITOLUL III

Atribuirea codului unic de înregistrare

 

Art. 10. - Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finantelor Publice este conditionată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comertului de către judecătorul delegat.

Art. 11. - (1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către Ministerul Finantelor Publice, oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului National al Registrului Comertului, pe cale electronică, Ministerului Finantelor Publice, datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comertului si cele continute în cererea de înregistrare fiscală.

(2) Pe baza datelor transmise potrivit alin. (1) Ministerul Finantelor Publice atribuie, în termen de maximum 24 de ore, codul unic de înregistrare.

Art. 12. - (1) Pentru asociatiile familiale, precum si pentru persoanele juridice prevăzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Sănătătii, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Justitiei.

(2) Pentru persoanele fizice codul unic de înregistrare coincide cu codul numeric personal atribuit de Ministerul Administratiei si Internelor sau, după caz, cu numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 13. - Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind persoanele fizice, asociatiile familiale si persoanele juridice prevăzute la art. 2, precum si de acestea în relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritătile si institutiile publice, pe toată durata functionării lor.

Art. 14. - (1) După efectuarea înmatriculării societătilor comerciale în registrul comertului, un extras al încheierii judecătorului delegat se comunică, din oficiu, Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.

(2) Extrasul încheierii judecătorului delegat va cuprinde următoarele elemente: numărul si data încheierii, denumirea, sediul social si forma juridică, numele si adresa fondatorilor, administratorilor si, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul si activitatea principală, capitalul social si durata de functionare.

(3) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul care a efectuat înmatricularea va mentiona codul unic de înregistrare atribuit si numărul de ordine în registrul comertului, iar acest document poate fi transmis si pe cale electronică.

(4) La cererea si pe cheltuiala solicitantului, încheierea judecătorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

CAPITOLUL IV

Procedura autorizării functionării

 

Art. 15. - (1) La data eliberării de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare continând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de mentiuni sau înainte de începerea unei activităti care necesită autorizare, solicitantul are obligatia de a cere obtinerea următoarelor autorizatii:

a) actul de autorizare pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.), emis de brigăzile si grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor;

b) actul de autorizare sanitară, emis de directiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătătii sau de ministerele cu retea proprie de sănătate publică;

c) actul de autorizare veterinară, emis de directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale sau, după caz, de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor sau de ministerele cu retea veterinară proprie;

d) actul de autorizare de mediu, emis de autoritătile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

e) actul de autorizare din punct de vedere al protectiei muncii, emis de inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) La cererea solicitantului, documentatia necesară obtinerii autorizării functionării persoanelor juridice sau sediilor secundare poate fi depusă o dată cu cererea de înregistrare, însă termenul de eliberare a autorizatiilor prevăzute la alin. (1) începe să curgă de la data înregistrării în registrul comertului a persoanei juridice sau a modificării actelor constitutive.

(3) În sensul dispozitiilor prezentei legi, prin act de autorizare se întelege autorizatia, avizul sau alt act administrativ emis de autoritătile si institutiile publice competente, potrivit legii.

Art. 16. - Autoritătile publice prevăzute la art. 15 alin. (1), denumite în continuare autorităti publice implicate, vor delega, în functie de volumul activitătii, la birourile unice din cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnătură.

Art. 17. - (1) Procedura de autorizare a functionării se desfăsoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunalul din judetul pe a cărui rază solicitantul are stabilit sediul social principal sau secundar.

(2) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale au obligatia organizării birourilor unice pentru efectuarea următoarelor activităti:

a) primirea cererii de autorizare, verificarea existentei documentelor necesare stabilite de autoritătile publice implicate si înregistrarea cererilor de autorizare în registrul special;

b) încasarea taxelor si tarifelor datorate autoritătilor publice implicate în procedura de autorizare a functionării;

c) transmiterea la autoritătile publice implicate, dacă este cazul, a cererilor de autorizare si a documentelor depuse de solicitant, pe bază de borderou si semnătură;

d) primirea de la autoritătile publice implicate a autorizatiilor si a actelor care se eliberează solicitantilor si înregistrarea acestora în registrul special;

e) completarea si emiterea în termen a certificatelor constatatoare privind înregistrarea declaratiilor pe propria răspundere referitoare la autorizarea functionării, potrivit prezentei legi;

f) tinerea în sistem computerizat a evidentei privind cererile de autorizare si modul de solutionare a acestora;

g) urmărirea termenelor prevăzute de prezenta lege si eliberarea către solicitanti a certificatelor constatatoare sau, după caz, a anexei privind autorizarea, care va deveni anexă la certificatul de înregistrare;

h) decontarea, prin Oficiul National al Registrului Comertului, cu autoritătile publice implicate a taxelor si tarifelor de autorizare încasate potrivit lit. b).

(3) Anexa la certificatul de înregistrare constituie actul administrativ emis de autoritătile publice implicate, care atestă faptul că solicitantii au obtinut autorizatiile prevăzute la art. 15 alin. (1), necesare pentru începerea activitătii.

(4) Pentru sediul social principal si pentru fiecare sediu social secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de înregistrare, care înlocuieste alte formulare de autorizare utilizate de autoritătile publice implicate, cu exceptia cazurilor strict prevăzute de reglementările armonizate cu legislatia comunitară si cuprinse în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 43 alin. (4).

Art. 18. - (1) Cererile de autorizare a functionării se depun la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul din judetul pe a cărui rază solicitantul îsi are stabilit sediul social principal sau secundar si vor fi însotite de documentele necesare pentru autorizare, precum si de dovezile privind achitarea taxelor si tarifelor aferente, datorate autoritătilor publice implicate.

(2) Personalul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal va verifica existenta la dosar a cererilor de autorizare, a documentelor si a dovezilor privind plata taxelor si tarifelor, după care va înregistra cererea într-un registru special si, în termen de 24 de ore, o va înainta fiecărei autorităti publice implicate, împreună cu documentele aferente.

(3) La înregistrarea cererii se va elibera solicitantului un exemplar cuprinzând numărul de ordine, data înregistrării în registrul special si termenul de eliberare a anexei referitoare la autorizatii.

(4) În cazul prevăzut la art. 15 alin. (2), cererile de autorizare a functionării vor fi înaintate autoritătilor publice implicate, în termen de 24 de ore de la data înregistrării în registrul comertului a persoanei juridice sau a modificării actelor constitutive.

Art. 19. - (1) Cererea de autorizare a functionării se solutionează, după caz, de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal sau de către autoritătile publice implicate.

(2) Oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal va solutiona cererea după cum urmează:

a) în cazul în care solicitantul nu desfăsoară, la sediul social principal sau secundar, activitătile prevăzute în actul constitutiv sau modificator, va depune o declaratie pe propria răspundere în acest sens. O dată cu eliberarea certificatului de înregistrare sau de înscriere de mentiuni, oficiul registrului comertului va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă că s-a înregistrat declaratia pe propria răspundere si că nu este necesară autorizarea functionării;

b) în cazul în care solicitantul depune declaratie pe propria răspundere, specifică pentru fiecare autoritate publică, că îndeplineste conditiile de autorizare, oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă înregistrarea declaratiei pe propria răspundere că îndeplineste conditiile de autorizare pentru activitatea sau obiectivul precizat.

(3) În alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (2), autoritătile publice implicate vor solutiona cererea după cum urmează:

a) în cazul în care constată îndeplinirea cerintelor legale, vor comunca oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal autorizarea functionării solicitantului;

b) în cazul în care constată neregularităti ale documentatiei depuse sau neîndeplinirea conditiilor legale, vor notifica acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, precum si oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, acordând un termen de 30 de zile de remediere a neregularitătilor constatate, care curge de la data primirii notificării si poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului;

c) în cazul în care neregularitătile nu sunt remediate în termenul prevăzut la lit. b), vor respinge cererea si vor mentiona refuzul de autorizare în anexa la certificatul de înregistrare.

(4) În registrul comertului se înregistrează datele privitoare la activitătile pentru care se solicită autorizarea functionării, potrivit alin. (2) si (3).

(5) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. a) si b), oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal va elibera solicitantului un certificat constatator care să ateste că s-a depus cererea de autorizare si că aceasta este în curs de solutionare.

(6) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (2) si (5) au regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 20. - La data primirii notificării prevăzute la art. 19 alin. (3) lit. b), termenul de aprobare a autorizării se întrerupe, urmând ca, de la data remedierii neregularitătilor semnalate prin notificare, să curgă un nou termen de 20 de zile pentru emiterea autorizatiei.

Art. 21. - Termenele de comunicare între oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal si autoritătile publice implicate a documentelor prevăzute la art. 19 alin. (3) sunt:

a) 15 zile de la data înregistrării cererii de autorizare, pentru actele prevăzute la art. 19 alin. (3) lit. a) si c), fiind aplicabile dispozitiile art. 15 alin. (2);

b) 10 zile de la data înregistrării cererii de autorizare, pentru notificarea prevăzută la art. 19 alin. (3) lit. b), fiind aplicabile dispozitiile art. 15 alin. (2).

Art. 22. - (1) Eliberarea de către oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal a documentelor prevăzute la art. 19 alin. (2), alin. (3) lit. a) si c) si alin. (5) se va face astfel:

a) la data eliberării certificatului de înregistrare, în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. a) si b) si alin. (5);

b) în termen de 20 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare, în cazul prevăzut la art. 19 alin. (3) lit. a) fiind aplicabile dispozitiile art. 15 alin. (2);

c) prin exceptie de la prevederile lit. b), în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare în registrul special, pentru solicitantii care functionează în mai mult de 5 sedii sociale secundare, precum si pentru cei cu mai mult de 5 activităti ce necesită evaluare în vederea autorizării, fiind aplicabile dispozitiile art. 15 alin. (2).

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) încep să curgă de la data înregistrării cererii de autorizare a functionării la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal si se calculează pe zile libere, cu exceptia prevăzută la art. 15 alin. (2).

Art. 23. - În cazul în care una sau mai multe dintre autoritătile publice implicate comunică refuzul emiterii autorizatiei, oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal va proceda la emiterea anexei la certificatul de înregistrare.

Anexa având cuprinsă mentiunea privind refuzul autorizării va fi eliberată solicitantului la termenul legal.

Art. 24. - În cazul neîndeplinirii de către solicitant a obligatiilor stabilite de autoritătile publice implicate prin notificarea prevăzută de art. 19 alin. (3) lit. b) ori în cazul refuzului de autorizare, precum si în cazul reautorizării, solicitantul are obligatia reluării procedurii de autorizare a functionării fată de autoritatea implicată emitentă a refuzului, potrivit dispozitiilor art. 18.

Art. 25. - Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale asigură conditiile necesare pentru arhivarea cererilor de autorizare, a documentelor emise în aplicarea procedurii de autorizare a functionării, precum si gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a functionării, iar arhivarea documentatiei care a stat la baza autorizării se face de către autoritătile publice implicate.

 

CAPITOLUL V

Preschimbarea certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală

 

Art. 26. - Până la data de 30 decembrie 2004, persoanele juridice prevăzute la art. 2 care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de înmatriculare si cel de înregistrare fiscală au obligatia de a solicita la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul din judetul în a cărui rază au sediul social principal sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare.

Art. 27. - Procedura stabilită prin prezenta lege pentru autorizarea functionării se aplică în mod corespunzător si preschimbărilor prevăzute la art. 26.

Art. 28. - La data eliberării noului certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare, în măsura în care autorizatiile de functionare nu mai sunt valabile sau nu au fost obtinute, se va proceda conform prevederilor art. 18.

Art. 29. - În cadrul procedurii de preschimbare sau la înfiintarea sediilor sociale secundare din alte judete, autorizarea functionării acestora se solicită la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul din judetul în a cărui rază se află acest sediu.

Art. 30. - (1) Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2.

(2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronuntată la cererea Oficiului National al Registrului Comertului.

(3) Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în registrul comertului si se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finantelor Publice, la Agentia Natională de Administrare Fiscală pe cale electronică, si se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului, precum si la sediul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal.

Art. 31. - (1) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3).

(2) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În termen de 6 luni de la data pronuntării încheierii de dizolvare, prevăzută de art. 30 alin. (2), sau, după caz, de la data respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligatia numirii si înregistrării în registrul comertului a lichidatorului.

(4) Dacă nu există reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la cererea oricărei persoane interesate, judecătorul delegat numeste un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) judecătorul delegat nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire a lichidatorului în conditiile alin. (3) si (4), persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comertului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronuntată la cererea Oficiului National al Registrului Comertului.

(6) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comertului, se comunică si se publică potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (3).

(7) Bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după radierea acesteia din registrul comertului, în conditiile alin. (5) si (6), se consideră bunuri abandonate.

Art. 32. - Certificatele de înregistrare si anexele la acestea, eliberate conform procedurilor de solutionare a cererilor existente anterior intrării în vigoare a prezentei legi, îsi păstrează valabilitatea.

 

CAPITOLUL VI

Servicii de asistentă

 

Art. 33. - În cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale se desfăsoară activităti de asistentă acordate solicitantilor, la cererea si pe cheltuiala acestora, în vederea asigurării îndrumării pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comertului a actelor constitutive sau modificatoare si a obtinerii autorizării functionării de la autoritătile publice implicate.

Art. 34. - (1) Serviciile de asistentă se asigură prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale.

(2) Serviciile de asistentă se acordă în mod facultativ, la cererea si pe cheltuiala solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare sau, după caz, a cererii de autorizare, la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal.

(3) Serviciile de asistentă se solicită prin cerere de servicii explicită, cuprinzând serviciile solicitate, obligatiile părtilor, termenele si tarifele datorate.

(4) Modelul si continutul cererii de servicii se stabilesc de către Oficiul National al Registrului Comertului.

Art. 35. - (1) Serviciile de asistentă care se prestează de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale sunt:

a) îndrumarea prealabilă privind formalitătile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;

b) îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, a formularelor tipizate specifice activitătii registrului comertului, a cererii de autorizare;

c) tehnoredactarea cererii de înregistrare;

d) proiectarea si executia siglei si a emblemei pentru firme;

e) obtinerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca aport în natură la capitalul social;

f) asigurarea obtinerii, după caz, pentru bunurile imobile, a: - dovezii intabulării;

- certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;

g) redactarea declaratiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuternicitilor sucursalelor si a cenzorilor că îndeplinesc conditiile prevăzute de lege;

h) redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligatiei de înregistrare în registrul comertului;

i) redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic;

j) redactarea actului aditional sau, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociatilor ori actionarilor, a deciziei consiliului de administratie privind modificări ale actului constitutiv referitoare la:

- sediul social;

- denumirea firmei sau emblema acesteia;

- durata de functionare;

- forma juridică;

- domeniul principal de activitate si activitatea principală;

- obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională  - CAEN;

- administratori si cenzori;

- alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit si pierderi etc.);

- primirea, retragerea de membri sau asociati;

- majorarea sau reducerea capitalului social;

- înfiintarea sau desfiintarea de sedii sociale secundare;

- divizare sau fuziune;

- dizolvare sau lichidare;

k) obtinerea autentificării actului constitutiv sau a actului aditional;

l) darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistentă;

m) extragerea din bazele de date de acte normative si listarea pentru eliberare, la cerere.

 

CAPITOLUL VII

Taxe si tarife

 

Art. 36. - Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, cuantumul onorariilor pentru autentificarea ori darea de dată certă a actelor constitutive si declaratiilor pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor si cenzorilor, privind îndeplinirea conditiilor prevăzute de lege, precum si al celor pentru modificarea actelor constitutive se stabileste în sumă fixă prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Justitiei, pe baza propunerilor Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 37. - Tarifele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 14 alin. (1) si (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Finantelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome “Monitorul Oficial”.

Art. 38. - (1) Pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale pentru obtinerea autorizării functionării persoanelor juridice, nivelul taxelor se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei.

(2) Taxele si tarifele pentru eliberarea autorizatiilor de functionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor în subordinea cărora functionează autoritătile publice implicate.

(3) Taxele si tarifele datorate de solicitanti autoritătilor publice implicate se achită la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si se virează de către Oficiul National al Registrului Comertului în conturile titularilor.

Art. 39. - Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistentă prevăzute la art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 40. - Cuantumul taxelor, tarifelor si onorariilor prevăzute la art. 36-39 se poate indexa anual în functie de rata inflatiei.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 41. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează, potrivit legii, cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei si 100.000.000 lei, desfăsurarea oricărei activităti de către persoanele juridice prevăzute la art. 2, înaintea obtinerii autorizării functionării prevăzute de prezenta lege si de actele normative speciale, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se realizează de organele de control ale institutiilor competente să emită autorizarea de functionare.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pierderea documentelor depuse de solicitant, de către oficiile registrului comertului sau de către autoritătile publice implicate se sanctionează cu plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin încheiere pronuntată de judecătorul delegat.

(5) Dispozitiile art. 46 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 42. - (1) În toate cazurile în care o lege sau un alt act normativ de acelasi rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice înregistrate în registrul comertului, constatarea dizolvării de drept, ca etapă prealabilă obligatorie, urmează procedura prevăzută la art. 30 alin. (2) si (3).

(2) După constatarea dizolvării de drept sunt aplicabile dispozitiile art. 31.

(3) În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării unei persoane juridice în registrul comertului, dispune încetarea de drept a activitătii sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de înfiintare, de încuviintare sau de recunoastere, orice persoană interesată va putea solicita instantei competente să constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce priveste obiectul de activitate si, după caz, dacă acest obiect de activitate este unic, să constate dizolvarea de drept a persoanei juridice.

(4) Prin hotărârea pronuntată potrivit alin. (3), instanta competentă va dispune înregistrarea în registrul comertului a hotărârii pronuntate, rămasă irevocabilă, si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea.

(5) În cazul dizolvării de drept prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile dispozitiile alin. (2) privitoare la lichidare si radiere.

Art. 43. - (1) Modelul cererii de înregistrare în registrul comertului si al certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Oficiului National al Registrului Comertului.

(2) Modelul cererii de înregistrare fiscală se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, urmând a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comertului.

(3) Modelul cererii de autorizare si al anexei la certificatul de înregistrare se stabilesc prin ordin comun al ministrului justitiei, al conducătorilor ministerelor care au în subordine autoritătile publice implicate, precum si al conducătorilor celorlalte autorităti ale administratiei publice implicate, la propunerea Oficiului National al Registrului Comertului.

(4) Procedurile si anexele la acestea, cuprinzând listele privind activitătile sau obiectivele care necesită autorizarea si cele privind activitătile sau obiectivele care sunt considerate autorizate pe baza declaratiei pe propria răspundere, precum si documentele necesare pentru autorizarea functionării, perioada de valabilitate si modalitatea de reautorizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor în subordinea cărora functionează autoritătile publice implicate si a autoritătilor publice autonome implicate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritătile publice implicate vor încheia protocoale cu Oficiul National al Registrului Comertului, având ca obiect schimbul de informatii si stabilirea procedurilor comune de lucru.

(6) Autoritătile publice implicate vor comunica oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale anularea autorizatiilor de functionare, pentru a fi mentionată în registrul comertului si în extrasul de registru prevăzut la art. 9 alin. (3).

(7) Modelul extrasului de registru prevăzut la art. 9 alin. (3), precum si al certificatului constatator prevăzut la art. 19 alin. (2) si (5) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

(8) Oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal va mentiona în registrul comertului autorizatiile emise sau anulate de autoritătile publice implicate.

Art. 44. - (1) Cererile de înregistrare si cele de autorizare a functionării, împreună cu documentele însotitoare prevăzute de reglementările în vigoare, pot fi transmise si prin corespondentă cu valoare declarată, data primirii fiind considerată data înregistrării cererii.

(2) Corespondenta va contine si dovada privind plata taxelor si tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plată, în contul Oficiului National al Registrului Comertului, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(3) Comunicarea de către oficiile registrului comertului a anexei continând autorizatiile de functionare emise de autoritătile publice implicate, precum si orice corespondentă cu solicitantii se pot face si prin postă, la sediul social principal ori secundar sau la domiciliul ales, declarat în cererea de înregistrare ori autorizare a functionării.

Art. 45. - Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale până la data intrării în vigoare a prezentei legi se solutionează potrivit procedurilor în vigoare la data depunerii.

Art. 46. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 370/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, art. 174 alin. (2) din titlul V - Grupurile de interes economic - al cărtii I - Reglementări generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei - din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 8 septembrie 2004.

Nr. 359.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 septembrie 2004.

Nr. 674.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Carpat Agregate” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Carpat Agregate” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Iuliu Teodori nr. 1, etajul 2, sectorul 5, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de granit din perimetrul Plesa-Porceni, situat pe teritoriul localitătii Bumbesti, judetul Gorj, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere, prevăzute la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, vor fi percepute conform legii fiscale în vigoare, aplicate la cuantumul taxei si redeventei datorate, stabilite la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.416.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E V-1 Moinesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Toreador Resources Corporation

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E V-1 Moinesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Toreador Resources Corporation, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.417.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “VIRCONDIRO” - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “VIRCONDIRO” - S.R.L. din municipiul Galati, aleea Mercur nr. 10, bl. B1, judetul Galati, în calitate de concesionar, în perimetrul Ivesti Amonte, din localitatea Ivesti, judetul Galati, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere, prevăzute la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, vor fi percepute conform legii fiscale în vigoare, aplicate la cuantumul taxei si redeventei datorate, stabilite la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzută la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.418.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România - ANEVAR ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Natională a Evaluatorilor din România - ANEVAR, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 46-48, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea

Activelor Statului,

Cristiana Radu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.447.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Taxele vamale aplicate la importul de carne de porc carcasă sau semicarcasă proaspătă sau refrigerată si la importul de slănină, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 24 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.449.

 

ANEXĂ

 

TAXELE VAMALE

aplicate la importul în România pentru unele sortimente de carne de porc si slănină

 

Cod tarifar

Denumirea produsului

Taxa

vamală (%)

0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

 

 

- Proaspătă sau refrigerată

 

0203.11

-- În carcase sau semicarcase:

 

0203.11.10

--- De animale din specia porcine domestice

10

0209.00

Slănină fără părti slabe, grăsime de porc si de pasăre netopite si nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate:

 

 

- Slănină

 

0209.00.11

-- Proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură

ex.