MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 840         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 septembrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 313 din 8 iulie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 308 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

63. - Ordonantă de urgentă privind acordarea unor drepturi de protectie socială, din bugetul asigurărilor pentru somaj, salariatilor concediati colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova

 

65. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

1.419. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 11 Făuresti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Toreador Resources Corporation

 

1.426. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de către Autoritatea Natională a Vămilor

 

1.427. - Hotărâre pentru indexarea indemnizatiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.093. - Ordin al ministrului sănătătii privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 313

din 8 iulie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 308 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003

 

Ion Predescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Cristina Toma - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 308 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, exceptie ridicată de Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1 Bucuresti în Dosarul nr. 484/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca devenită inadmisibilă, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, arătând că dispozitiile art. I pct. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, care au modificat prevederile art. 308 din Codul de procedură civilă, au fost abrogate de art. I pct. 8 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea acestei ordonante de urgentă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 aprilie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 484/2004, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 308 din Codul de procedură civilă, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, exceptie ridicată de Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1 Bucuresti într-o cauză comercială având ca obiect o contestatie în anulare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că inechitatea prevederilor art. 308 din Codul de procedură civilă rezultă din faptul că nu permite instantelor de judecată citarea părtilor din proces, la discutarea admisibilitătii în principiu a căii de atac a recursului. Se apreciază că dispozitiile art. 308 sunt inechitabile si neconstitutionale, încălcând prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, republicată, deoarece permit instantelor de judecată întrunirea într-un complet de judecată a unui număr de judecători pe care părtile nu îl pot verifica vreodată, precum si pentru că permit acelorasi instante să se pronunte în aceleasi conditii pe problemele de formă, dar si pe aspectele de fond ale recursului. Arată că instantele analizează recursul formulat de către părti, fără a da posibilitatea acestora să discute în contradictoriu eventualele nelămuriri referitoare la aspectele de formă si la motivele de casare sau de modificare a hotărârilor recurate, îngrădindu-se în acest fel si rolul activ al instantelor de recurs.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 308 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată, întrucât dispozitiile de lege criticate dau expresie principiului celeritătii în materie comercială, consacrat expres si de prevederile art. 7206 alin. 1 din acelasi cod. Arată că dispozitiile art. 308 din Codul de procedură civilă impun părtilor o atitudine responsabilă, în sensul indicării tuturor mentiunilor prevăzute de art. 3021 din Codul de procedură civilă, pentru verificarea acestora nefiind necesară prezenta părtilor.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că textul de lege vizat de critica de neconstitutionalitate este, în realitate, alin. 4 al art. 308 din Codul de procedură civilă si apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că mecanismul de admitere în principiu a recursului, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, permite degrevarea instantelor de recurs de cauzele în care nu sunt îndeplinite conditiile formale pentru exercitarea acestei căi de atac. În continuare, arată că, în jurisprudenta sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu prevede o procedură contradictorie la verificarea admisibilitătii cererilor. Consideră că textul de lege criticat nu aduce nici o atingere accesului liber la justitie sau dreptului la apărare, ci, dimpotrivă, reprezintă o expresie a aplicării principiilor constitutionale invocate, alături de alte dispozitii ale Legii fundamentale. Invocă, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale privind accesul liber la justitie, respectiv Decizia nr. 129/1995 si Decizia nr. 38/1998.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 308 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003.

Aceste dispozitii au următorul cuprins: “Presedintele instantei sau presedintele sectiei, primind cererea de recurs si dosarul, stabileste un complet format din 3 judecători, care va decide asupra admisibilitătii în principiu a recursului.

Presedintele instantei sau presedintele sectiei poate desemna un judecător care întocmeste raportul asupra admisibilitătii în principiu a recursului. La Curtea Supremă de Justitie raportul poate fi întocmit si de către un magistratasistent.

Raportorul va verifica dacă recursul îndeplineste cerintele de formă, dacă motivele invocate se încadrează în cele prevăzute de art. 304 si va arăta pozitia jurisprudentei si a doctrinei în problemele de drept vizând dezlegarea dată prin hotărârea atacată.

În cazul în care completul este în unanimitate de acord că recursul nu îndeplineste cerintele de formă sau că motivele de recurs invocate si dezvoltarea lor nu se încadrează în cele prevăzute de art. 304, anulează sau, după caz, respinge recursul printr-o decizie motivată, pronuntată fără citarea părtilor, care nu este supusă nici unei căi de atac. Decizia se comunică recurentului.

Dacă se apreciază că recursul îndeplineste cerintele de formă si că motivele invocate si dezvoltarea lor se încadrează în cele prevăzute în art. 304, precum si dacă nu s-a întrunit unanimitatea prevăzută la alin. 4, se pronuntă, fără citarea părtilor, o încheiere de admitere în principiu a recursului. Prin aceeasi încheiere se fixează termen de judecată în sedintă publică, dispunându-se citarea părtilor si comunicarea motivelor de recurs intimatului, căruia i se va pune în vedere obligatia de a depune întâmpinarea cu cel putin 5 zile înainte de termenul de judecată.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin art. 21 alin. (3) din Constitutie, republicată, potrivit cărora: “Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că, ulterior sesizării sale, dispozitiile art. I pct. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, care au modificat prevederile art. 308 din Codul de procedură civilă, au fost abrogate de art. I pct. 8 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004. Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională nu se poate pronunta decât asupra dispozitiilor dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, ceea ce exclude exercitarea controlului de neconstitutionalitate asupra unor prevederi legale eliminate din legislatie. Controlul de constitutionalitate nu se poate exercita asupra unor dispozitii legale abrogate si de aceea se impune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă. Interventia Curtii Constitutionale în aprecierea constitutionalitătii unor norme juridice abrogate este incompatibilă nu numai cu scopul si functionalitatea contenciosului constitutional, dar si cu principiul neretroactivitătii legii consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, republicată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.d), al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 308 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, exceptie ridicată de Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1 Bucuresti în Dosarul nr. 484/2004 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2004.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acordarea unor drepturi de protectie socială, din bugetul asigurărilor pentru somaj, salariatilor concediati colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova

 

Tinând seama de situatia socială a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective în urma lichidării judiciare a Societătii Comerciale VAGMAR - S.A. Craiova,

având în vedere că drepturile bănesti ale acestor persoane, constând în plăti compensatorii recunoscute inclusiv de instantele judecătoresti prin hotărâri definitive si irevocabile, nu au putut fi achitate întrucât procedura de lichidare judiciară se află în curs de desfăsurare,

se impune acordarea de urgentă a acestor drepturi din bugetul asigurărilor pentru somaj, urmând ca sumele să fie recuperate pe măsura valorificării activelor si recuperării creantelor Societătii Comerciale VAGMAR - S.A. Craiova, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Persoanele ale căror contracte individuale de muncă au încetat ca urmare a concedierii colective efectuate de către Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova în luna ianuarie 2003 beneficiază de plăti compensatorii lunare, stabilite la nivelul salariului mediu net pe unitate din luna anterioară concedierii, acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj, după cum urmează:

a) 6 salarii medii nete pentru persoanele cu o vechime în muncă de până la 5 ani;

b) 9 salarii medii nete pentru persoanele cu o vechime în muncă cuprinsă între 5 ani si 15 ani;

c) 12 salarii medii nete pentru persoanele cu o vechime în muncă de peste 15 ani.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au dreptul la plăti compensatorii acordate în conditiile prezentei ordonante de urgentă, dacă au primit aceste drepturi conform contractului colectiv de muncă de la unitatea care i-a concediat.

(3) Plătile compensatorii sunt drepturi cu caracter personal si încetează la data decesului beneficiarului.

Art. 2. - Sumele acordate în conditiile prezentei ordonante de urgentă, din bugetul asigurărilor pentru somaj, cu titlu de plăti compensatorii, vor fi recuperate de la lichidatorul judiciar, pe măsura valorificării activelor si recuperării creantelor Societătii Comerciale VAGMAR - S.A. Craiova.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 63.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

Având în vedere numărul mare de cauze civile care se judecă în recurs de Înalta Curte de Casatie si Justitie si faptul că liberul acces la justitie presupune si apropierea cetăteanului de instantă, tinând seama de faptul că actuala încărcare în materie civilă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie determină întârzieri în activitatea de judecată, de natură să aducă atingere dreptului la judecarea cauzelor într-un termen rezonabil si dreptului la un proces echitabil, impunându-se modificarea neîntârziată a Codului de procedură civilă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 punctul 1, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) procesele si cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei, cu exceptia cererilor de împărteală judiciară;”.

2. Punctul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“2. ca instante de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorii în primă instantă:

a) în cererile de divort;

b) în cererile de împărteală judiciară, cu exceptia celor care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului;

c) în cererile privind raporturile personale dintre părinti si copiii minori;

d) în cererile privind filiatia;

e) în orice alte cazuri expres prevăzute de lege.”

3. Punctele 2 si 21 ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“2. ca instante de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorii si tribunale în primă instantă, dacă prin lege nu se prevede altfel;

21. ca instante de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de tribunale în apel, precum si în orice alte cazuri expres prevăzute de lege;”.

4. Alineatul 3 al articolului 308 va avea următorul cuprins:

“După fixarea termenului de judecată presedintele completului poate întocmi un raport asupra recursului sau poate desemna un alt membru al completului în acest scop. La Înalta Curte de Casatie si Justitie raportul poate fi întocmit si de un magistrat-asistent.”

5. Articolul 6738 va avea următorul cuprins:

“Art. 6738. - Încheierile prevăzute la art. 6736 alin. 1 si la art. 6737 pot fi atacate cu apel sau, după caz, cu recurs o dată cu fondul, fiind supuse acelorasi căi de atac ca si hotărârea dată asupra fondului procesului.”

Art. II. - (1) Procesele în curs de judecată în primă instantă, în apel sau în recurs la data schimbării competentei instantelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instante.

(2) Căile de atac exercitate după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorii în primă instantă înainte de intrarea în vigoare a acesteia se judecă de instantele competente potrivit prezentei ordonante de urgentă.

(3) Hotărârile pronuntate de judecătorii în primă instantă după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă sunt supuse căilor de atac la instantele competente potrivit prezentei ordonante de urgentă

(4) În caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozitiile prezentei ordonante de urgentă privitoare la competentă sunt aplicabile.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 65.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 11 Făuresti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Toreador Resources Corporation

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 11 Făuresti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Toreador Resources Corporation, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru exploatare petrolieră, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.419.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de către Autoritatea Natională a Vămilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 243/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de către Autoritatea Natională a Vămilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 507/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului vamal din sistemul institutional al autoritătii vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 28 august 1998.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.426.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de către Autoritatea Natională a Vămilor

 

CAPITOLUL I

Sursele de constituire a fondului de stimulente

 

1. Fondul de stimulente se constituie, potrivit art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, din următoarele surse:

a) prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele încasate pentru bugetul de stat, ca urmare a controlului vamal, reprezentând dobânzi, penalităti de întârziere si amenzi;

b) prin aplicarea unui coeficient de 15% la sumele confiscate;

c) prin aplicarea unui coeficient de 8% la sumele provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscări, după deducerea cheltuielilor efectuate cu valorificarea;

d) prin aplicarea unui coeficient de 5% din sumele încasate prin executare silită, cu exceptia dobânzilor, penalitătilor si a amenzilor prevăzute la lit. a).

2. Prin sume confiscate, potrivit prevederilor pct. 1 lit. b), se întelege sumele în lei si în valută pentru care s-a dispus această măsură de organele vamale. Sumele în valută confiscate se evaluează în lei, la cursul de schimb practicat de Banca Natională a României în ziua în care acestea au devenit proprietatea privată a statului, în conditiile legii.

3. Prin bunuri rezultate din confiscări, în sensul pct. 1 lit. c), se întelege obiectele si mărfurile confiscate, devenite proprietate privată a statului, în conditiile legii, inclusiv bunurile retinute care nu au îndeplinit conditiile de vămuire si care au fost valorificate, precum si cele abandonate în timpul controlului. În această categorie se includ si sumele reprezentând contravaloarea bunurilor confiscate pentru săvârsirea unor contraventii la  regimul vamal si care nu mai pot fi identificate. Fac parte din aceeasi categorie si metalele pretioase si semipretioase, pietrele pretioase si semipretioase, precum si obiectele confectionate din acestea.

4. Bunurile confiscate reprezentând arme, munitii, echipament militar, produse si materiale explozive, stupefiante, obiecte de patrimoniu, precum si alte bunuri similare se predau si se valorifică în conditiile legii. Sumele obtinute din valorificarea acestor bunuri nu se constituie în fond de stimulente. Personalul vamal care are o contributie directă la confiscarea acestor bunuri va fi stimulat din fondul de rezervă constituit la dispozitia secretarului de stat, potrivit prezentelor norme metodologice.

 

CAPITOLUL II

Modul de constituire si de evidentiere a fondului de stimulente

 

5. Fondul de stimulente se constituie si se evidentiază astfel:

a) la nivelul birourilor vamale, din sumele provenite din activitatea proprie;

b) la nivelul directiilor regionale vamale, din sumele provenite din activitatea proprie si din virarea unei cote de 10% din fondul constituit la nivelul birourilor vamale din raza lor de activitate;

c) la nivelul Autoritătii Nationale a Vămilor, din sumele provenite din activitatea proprie si din virarea unei cote de 30% din fondul constituit la birourile vamale si, respectiv, din cel constituit la directiile regionale vamale din sumele provenite din activitatea proprie;

d) la nivelul Autoritătii Nationale de Control, în conditiile art. 16 alin. (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările si completările ulterioare, în cota stabilită prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

6. Din fondul constituit în conditiile pct. 5 lit. c) se asigură stimularea personalului din cadrul aparatului central al Autoritătii Nationale a Vămilor si se stabileste fondul de rezervă la dispozitia secretarului de stat, reprezentând 10% din fondul astfel constituit.

 

CAPITOLUL III

Modul de utilizare a fondului de stimulente

 

7. Utilizarea sumelor constituite potrivit pct. 5 lit. a), b) si c) pentru stimularea personalului din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor se face pe baza următoarelor criterii de repartizare:

a) contributia directă si efectivă, cu respectarea normelor legale si a îndatoririlor specifice, la identificarea surselor suplimentare de venituri la bugetul de stat si la declansarea măsurilor prevăzute de lege pentru atragerea acestora, inclusiv a dobânzilor, penalitătilor de întârziere a amenzilor;

b) asumarea responsabilitătii, pe baza respectării si aplicării legii si a normelor interne de lucru, în identificarea, constatarea si sesizarea organelor de urmărire penală atunci când ia cunostintă de săvârsirea unor infractiuni sau, după caz, în sanctionarea faptelor ce constituie contraventii, stabilite prin Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României;

c) executarea cu competentă si profesionalism a atributiilor de control vamal si supraveghere vamală, concretizată în frecventa, natura, dificultatea si valoarea descoperirilor, în scopul diminuării si eliminării încălcărilor legislatiei vamale;

d) aportul personal determinant la buna organizare si functionare a compartimentului din care face parte beneficiarul stimulentelor si la îndeplinirea obiectivelor activitătii proprii;

e) urmărirea îndeplinirii măsurilor de valorificare a bunurilor rezultate din confiscări, inclusiv a celor de executare silită, de către organele abilitate potrivit prevederilor legale si de evidentiere a sumelor astfel obtinute, în scopul constituirii fondului de stimulente al Autoritătii Nationale a Vămilor;

f) respectarea regulamentelor, a ordinelor si a instructiunilor, inclusiv a normelor de comportare în unitate si asigurarea unui mediu profesional dinamic si stimulativ;

g) îndeplinirea corespunzătoare a îndatoririlor specifice functiei de conducere, manifestarea civilizată, demnă, cooperantă în raporturile cu personalul din subordine si utilizarea de criterii obiective de apreciere profesională;

h) executarea corectă, corespunzătoare calitativ si în termenele stabilite a atributiilor de serviciu, eliminarea întârzierilor sau tergiversărilor, adoptarea unei atitudini ferme, neechivoce în relatiile de serviciu, semnalarea incidentelor apărute si formularea de propuneri concrete de rezolvare a acestora;

i) identificarea deficientelor de reglementare în domeniul propriu de activitate si prezentarea de propuneri adecvate de îmbunătătire a cadrului normativ existent.

 

CAPITOLUL IV

Repartizarea si acordarea stimulentelor

 

8. Cuantumul lunar al stimulentelor poate fi de cel mult trei salarii de bază lunare brute pentru personalul care îndeplineste, corespunzător atributiilor si răspunderilor stabilite prin fisa postului, criteriile prevăzute la pct. 7, indiferent de compartimentul în care este încadrat. În mod exceptional, în cazuri temeinic justificate, secretarul de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor poate aproba stimulente peste acest nivel, pentru personalul cu prestatii profesionale deosebite si rezultate meritorii în activitatea desfăsurată.

9. Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control acordă stimulente din fondul constituit în conditiile pct. 5 lit. d) pentru personalul din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor care se evidentiază prin realizări remarcabile în activitatea profesională, inclusiv prin descoperirea unor fapte antisociale grave si luarea măsurilor prevăzute de lege.

10. Sunt competenti să aprobe stimulente potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:

a) secretarul de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor pentru:

- directorii, directorii adjuncti si sefii serviciilor independente din aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor, la propunerea subsecretarului de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor;

- personalul de conducere si de executie din aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor, la propunerea sefilor directiilor de specialitate sau ai serviciilor independente;

- directorii executivi si directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor regionale vamale, la propunerea subsecretarului de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor;

- sefii birourilor vamale si adjunctii acestora, la propunerea directorilor executivi ai directiilor regionale vamale;

b) directorii executivi ai directiilor regionale vamale pentru:

- personalul din aparatul propriu, cu exceptia directorilor executivi adjuncti, la propunerea sefilor de compartimente din directiile regionale vamale;

- personalul din cadrul birourilor vamale subordonate, la propunerea sefilor acestora, cu exceptia sefilor birourilor vamale si a adjunctilor acestora.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

11. Secretarul de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor poate dispune, în cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulente între structurile Autoritătii Nationale a Vămilor care au contribuit la realizarea acestora, în aplicarea prevederilor cap. III din prezentele norme metodologice.

12. Plata stimulentelor aprobate se face, de regulă, o dată pe lună, în cursul lunii curente pentru luna expirată sau în lunile următoare.

13. Sumele reprezentând fondul de stimulente, rămase neutilizate la sfârsitul lunii, respectiv al anului, se reportează lunar si anual, urmând a fi utilizate cu aceeasi destinatie.

14. Evidentierea în contabilitate a operatiunilor de constituire si utilizare a fondurilor de stimulente se efectuează potrivit Instructiunilor privind aplicarea planului de conturi pentru institutiile publice.

15. Stimulentele nu fac parte din salariul de bază, nu se suportă din fondul de salarii, iar asupra acestora nu se calculează, potrivit legii, contributia de asigurări sociale de stat si contributia pentru ajutorul de somaj si nici contributii sociale ale angajatorului. Stimulentele acordate personalului se impozitează în conditiile legii.

16. Sumele incluse în fondul de stimulente cu încălcarea prevederilor legale privind constituirea acestora vor fi deduse din fondul existent sau constituit în perioada următoare si vor fi virate conform destinatiilor legale.

17. În cazurile în care, ulterior constituirii si utilizării fondului de stimulente, instantele judecătoresti au pronuntat hotărâri definitive si irevocabile de anulare a proceselor-verbale de sanctionare contraventională sau a măsurilor de confiscare ori a dobânzilor sau penalitătilor de întârziere, sumele astfel constituite se deduc din fondul de stimulente, urmând destinatia stabilită de lege.

18. Sumele existente în soldurile fondurilor de stimulare constituite până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se includ în noul fond de stimulente si se utilizează potrivit prevederilor prezentelor norme.

19. Personalul însărcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor si din unitătile sale subordonate are obligatia să verifice corecta constituire si utilizare a fondului de stimulente si să nu permită constituirea si, după caz, plata sumelor încasate cu încălcarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru indexarea indemnizatiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 4 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna septembrie 2004, indemnizatia lunară neimpozabilă, acordată în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, în sumă de 17.100 lei, se indexează cu 11,36% si devine 19.050 lei.

Art. 2. - Nivelul indexat al indemnizatiei lunare prevăzut la art. 1 se utilizează, începând cu luna septembrie 2004, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate în plată, acordate în baza Legii nr. 309/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.427.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. OB 9.943/2004,

în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite, ale pct. 26 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora si ale Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului sănătătii si familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protectie a muncii,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Laboratorul de toxicologie este unitatea apartinând sistemului public ori privat, cu sau fără personalitate juridică, care efectuează determinări de noxe în vederea evaluării de către specialistii în domeniu a conditiilor de muncă si a stării de sănătate a personalului angajat.

(2) Laboratorul de toxicologie poate fi organizat si în cadrul cabinetelor medicale de medicina muncii, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 2. - Laboratorul de toxicologie poate efectua determinări de:

a) agenti chimici;

b) pulberi;

c) agenti fizici;

d) indicatori biologici.

Art. 3. - În laboratorul de toxicologie lucrează doar personal autorizat în conditiile legii.

Art. 4. - Abilitarea laboratoarelor de toxicologie se acordă de către Ministerul Sănătătii prin Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat, la propunerea institutului de sănătate publică care a înregistrat solicitarea si a efectuat evaluarea.

Art. 5. - Abilitarea laboratorului de toxicologie se va acorda cu specificarea categoriilor de determinări, în functie de pregătirea profesională si de dotarea tehnică a acestuia.

Art. 6. - Abilitarea are o valabilitate de 2 ani, după care se solicită o nouă abilitare.

Art. 7. - În vederea obtinerii abilitării, reprezentantul legal al laboratorului de toxicologie se va adresa unuia dintre institutele de sănătate publică din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi sau Timisoara, unde va depune un dosar ce contine:

a) cerere adresată institutului de sănătate publică, care să cuprindă antetul solicitantului, adresa, numărul de telefon, contul bancar;

b) autorizatia sanitară de functionare (copie);

c) informatii privind personalul:

- lista personalului cu pregătire superioară: chimisti, farmacisti, medici, biochimisti, biologi, ingineri, fizicieni;

- copii xerox de pe diplome de studii, certificate de instruire;

- lista personalului cu pregătire medie: asistenti medicali, laboranti etc. - optional;

d) memoriu tehnic care va cuprinde date de identificare precum adresă, telefon, fax, detalii de amenajare, amplasament, spatii, sursă de apă, aparatură si analizele pentru care se solicită abilitarea, verificarea metrologică a aparaturii utilizate;

e) dotarea tehnică corespunzătoare determinărilor pentru care se solicită abilitarea.

Art. 8. - (1) Conformitatea informatiilor din dosarul de solicitare a abilitării va fi analizată si verificată la sediul laboratorului de toxicologie de către o echipă de specialisti în domeniu din cadul institutului de sănătate publică la care s-a făcut solicitarea.

(2) În urma evaluării, echipa de specialisti va elabora un referat tehnic de evaluare al laboratorului de toxicologie, finalizat cu o concluzie.

(3) Costul pentru elaborarea referatului tehnic de evaluare, prevăzut la alin. (2), se suportă de solicitantul abilitării.

(4) Referatul de evaluare împreună cu un exemplar din dosarul pentru abilitarea laboratorului de toxicologie vor fi înaintate Ministerului Sănătătii - Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat, pentru emiterea abilitării.

Art. 9. - Laboratoarele care efectuează analize toxicologice, Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii, institutele de sănătate publică si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 6 septembrie 2004.

Nr. 1.093.