MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 843         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.429. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

 

1.430. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Nationale din România si Directia Generală a Arhivelor din Republica Albania, semnat la Tirana la 3 decembrie 2003

 

Protocol de cooperare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din România si Directia Generală a Arhivelor din Republica Albania

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

206. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 53/2004 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului microîntreprinderilor si întreprinderilor mici la servicii de instruire si consultantă

 

1.188/EN. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.429.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Scop

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste:

a) tipul documentelor necesare acordării garantiilor de origine care certifică originea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;

b) criteriile si conditiile de acordare a garantiilor de origine;

c) modul de înregistrare si de gestionare a informatiilor referitoare la garantiile de origine;

d) conditiile de recunoastere si retragere a garantiilor de origine.

Domeniul de aplicare

Art. 2. - Garantiile de origine se emit de către autoritatea competentă, în vederea:

a) monitorizării îndeplinirii tintei nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, denumite în continuare SRE, în consumul national brut de energie electrică;

b) determinării si evidentierii ponderii energiei electrice produse din SRE în energia electrică facturată consumatorilor finali;

c) accesului producătorilor la sistemele de promovare a energiei electrice produse din SRE, în conditiile legii;

d) utilizării acestora în cazul importului/exportului de energie electrică produsă din SRE.

Art. 3. - Prezentul regulament se aplică: a) producătorilor de energie electrică din SRE;

b) operatorilor de retea la care sunt racordati producătorii de energie electrică din SRE.

Definitii si abrevieri

Art. 4. - Termenii, abrevierile si expresiile de mai jos se definesc sau au, potrivit prezentului regulament, următoarele semnificatii:

a) autoritate competentă - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE;

b) SRE - surse regenerabile de energie;

c) alcool carburant - combustibil lichid obtinut prin distilarea materiei organice fermentate;

d) biomasă - fractiunea biodegradabilă a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultură, inclusiv substante vegetale si reziduuri de origine animală, silvicultură si industrii conexe, precum si fractiunea biodegradabilă a deseurilor industriale si comunale, orăsenesti si municipale;

e) biogaz - combustibil gazos obtinut prin fermentare din materii reziduale organice;

f) centrală hibrid - centrală care utilizează drept combustibili atât SRE (biomasă), cât si surse conventionale de energie;

g) energie electrică produsă din SRE - energia electrică produsă în centrale care utilizează numai SRE, precum si proportia de energie electrică produsă din SRE în centrale hibride;

h) furnizor de energie electrică - persoana juridică, titulară a unei licente de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;

i) garantie de origine - document care:

- specifică SRE din care a fost produsă energia electrică, indicând data, locul de productie si puterea instalată a capacitătii de producere;

- permite producătorilor de energie electrică din SRE să probeze că energia electrică pe care o vând este produsă din SRE;

j) producător de energie electrică - persoana fizică sau juridică, titulară a unei licente, având ca obiect de activitate producerea energiei electrice, inclusiv în cogenerare;

k) recunoasterea garantiei de origine - acceptarea că informatiile cuprinse în garantia de origine sunt corecte;

l) retea electrică - ansamblu de linii, inclusiv elemente de sustinere si protectie a acestora, statii electrice si alte echipamente electroenergetice conectate între ele. Reteaua electrică poate fi retea de transport sau retea de distributie;

m) surse regenerabile de energie - surse regenerabile de energie nefosile, cum sunt: vântul, soarele, apele geotermale, valurile, mareele, hidroenergia, biomasa, gazul de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, gazul de fermentare a nămolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogazul.

 

CAPITOLUL II

Documente de referintă

 

Art. 5. - Prezentul regulament are la bază prevederile următoarelor acte normative de referintă:

a) Legea energiei electrice nr. 318/2003;

b) Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie;

c) Hotărârea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

d) Hotărârea Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice.

 

CAPITOLUL III

Emiterea garantiilor de origine

 

Solicitarea emiterii garantiilor de origine. Documentele necesare

Art. 6. - (1) Garantiile de origine se acordă producătorilor de energie electrică pentru energia electrică produsă din SRE.

(2) Solicitarea emiterii garantiilor de origine pentru energia electrică produsă din SRE este obligatorie.

Art. 7. - (1) Garantiile de origine se emit pentru energia electrică produsă din SRE si livrată în retelele electrice, într-o anumită perioadă de timp, pe baza cererilor producătorilor, care sunt:

a) adresate în scris si în format electronic autoritătii competente, potrivit modelului din anexa nr. 1 la prezentul regulament;

b) însotite de informatiile cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

(2) În vederea emiterii unei garantii de origine, autoritatea competentă poate cere solicitantului, după caz, informatii detaliate fată de cele mentionate la alin. (1).

Art. 8. - Producătorii de energie electrică solicită emiterea de garantii de origine pentru energia produsă din SRE si livrată în retelele electrice, în termen de cel mult 30 de zile de la sfârsitul perioadei pentru care se solicită garantii.

Art. 9. - (1) Autoritatea competentă are acces la instalatiile producătorilor de energie electrică din SRE pentru a verifica dacă informatiile furnizate de acestia, conform art. 7 alin. (1) lit. b), sunt corecte.

(2) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie:

a) asigură accesul la instalatii al persoanei autorizate de autoritatea competentă;

b) furnizează persoanei autorizate informatiile solicitate si asigură conditiile efectuării verificărilor necesare.

Emiterea garantiilor de origine

Art. 10. - După primirea cererii de emitere a unei garantii de origine, autoritatea competentă analizează documentatia depusă de solicitant si, dacă este cazul, solicită în scris acestuia completarea, corectarea, refacerea documentatiei depuse si, după caz, clarificările necesare.

Art. 11. - Autoritatea competentă emite o garantie de origine unui producător de energie electrică în baza următoarelor criterii:

a) energia electrică este produsă din SRE;

b) informatiile transmise o dată cu cererea de emitere a garantiei de origine s-au dovedit a fi corecte ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului de supraveghere a emiterii garantiilor de origine, elaborat, conform prevederilor legii, de autoritatea competentă;

c) există sisteme de măsurare care să asigure măsurarea energiei electrice produse din SRE.

Art. 12. - Autoritatea competentă poate refuza emiterea unei garantii de origine dacă pentru o anumită solicitare nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 11.

Art. 13. - (1) Garantiile de origine se emit o dată la 6 luni, începând de la data intrării în vigoare a prezentului regulament:

a) pentru întreaga cantitate de energie electrică produsă din SRE de către un producător si livrată în retelele electrice, în perioada celor 6 luni;

b) cu evidentierea pe luni a cantitătilor de energie electrică produse din SRE si livrate în retelele electrice de către producător.

(2) Autoritatea competentă nu emite garantii de origine unui producător de energie electrică din SRE dacă, în decursul celor 6 luni mentionate la alin. (1), nu a livrat în retelele electrice cel putin 10 MWh.

(3) Frecventa emiterii garantiilor de origine se poate modifica prin ordin al presedintelui autoritătii competente.

(4) În situatia în care o garantie de origine nu a fost retrasă, nu poate fi emisă o altă garantie de origine care să facă referire la aceeasi cantitate de energie electrică si aceeasi perioadă.

Art. 14. - O garantie de origine contine informatiile specificate la pct. 1-6 din anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 15. - (1) Energia electrică produsă într-un grup, din biomasă si altă sursă conventională (fosilă) de energie, pentru perioada pentru care se emite garantia de origine, se stabileste cu ajutorul următoarei relatii de calcul:

 

ESRE = [QSRE x PciSRE  / QSRE x PciSRE + Qconv x Pciconv] x E,

 

unde:

- ESRE - energia electrică produsă din SRE [MWh];

- QSRE - cantitatea din sursa regenerabilă de energie utilizată [tonă];

- PciSRE - puterea calorifică a sursei regenerabile de energie utilizată [PJ/tonă];

- E - energia electrică total produsă de grup [MWh];

- Qconv - cantitatea din sursa conventională de energie utilizată [tonă, mii m3];

- Pciconv - puterea calorifică a sursei conventionale de energie utilizată [PJ/tonă, mii m3].

(2) Ponderea energiei electrice produse din SRE reprezintă valoarea procentuală a ESRE din totalul energiei produse - E.

Art. 16. - (1) Producătorul care detine într-un amplasament capacităti de producere a energiei electrice din mai multe surse de energie are obligatia instalării de grupuri de măsurare separate pentru capacitătile care produc energie electrică din SRE.

(2) În cazul mentionat la alin. (1) operatorul de retea la care este racordat un producător de energie electrică din SRE este obligat să consemneze separat, în procesul-verbal de citire a contoarelor, valorile înregistrate de grupul de măsurare pentru capacitatea care produce energie electrică din SRE.

Art. 17. - (1) Garantiile de origine se emit în format tipărit sau electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentatiei complete la sediul autoritătii competente.

(2) Garantiile de origine sunt valabile un an de la data emiterii.

Art. 18. - Costurile necesare pentru emiterea garantiilor de origine sunt suportate de producătorii de energie electrică care solicită emiterea acestor garantii, sub forma unui tarif stabilit anual prin ordin al presedintelui autoritătii competente.

 

CAPITOLUL IV

Registrul unic al garantiilor de origine

 

Înregistrarea garantiilor de origine

Art. 19. - (1) Autoritatea competentă înfiintează si tine la zi un registru unic al garantiilor de origine, care poate fi în format electronic si care contine informatii referitoare la:

a) garantiile de origine care au fost emise;

b) garantiile de origine care au fost retrase.

(2) Informatiile continute în Registrul unic al garantiilor de origine sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

Art. 20. - Informatiile continute în Registrul unic al garantiilor de origine:

a) pot fi făcute publice de către autoritatea competentă prin afisarea pe pagina de Internet a acesteia;

b) se actualizează periodic în concordantă cu frecventa de emitere a garantiilor de origine.

Art. 21. - O garantie de origine se identifică printr-un cod unic, compus din:

a) numărul de ordine care începe de la numărul unu în fiecare an;

b) codul tehnologiei, conform specificatiilor din anexa nr. 4 la prezentul regulament;

c) numărul licentei de producere;

d) codul tipului de sprijin financiar primit de producător, conform specificatiilor din anexa nr. 5 la prezentul regulament;

e) data emiterii (ziua, luna, anul);

f) data expirării (ziua, luna, anul).

Retragerea si transferarea garantiilor de origine

Art. 22. - Autoritatea competentă retrage o garantie de origine emisă, dacă:

a) constată că a fost obtinută pe baza unui comportament fraudulos al producătorului;

b) informatiile furnizate de producător nu sunt corecte;

c) a expirat durata de valabilitate.

Art. 23. - Garantiile de origine pot fi transferate unui alt producător în situatia preluării de către acesta a instalatiilor de producere a energiei electrice din SRE de la un producător ce detine astfel de garantii. Transferul se notifică în scris autoritătii competente pentru a opera modificările în Registrul unic al garantiilor de origine. În caz contrar, autoritatea competentă poate retrage garantiile de origine în cauză.

 

CAPITOLUL V

Recunoasterea garantiilor de origine

 

Art. 24. - Autoritatea competentă poate:

a) recunoaste, pe bază de reciprocitate, garantiile de origine emise de autoritătile altor state în cazul unor importuri de energie electrică produsă din SRE;

b) refuza recunoasterea unor garantii de origine emise de autoritătile altor state în cazul în care se poate dovedi că informatiile cu privire la aceste garantii sunt false.

Art. 25. - În cazul refuzului recunoasterii unei garantii de origine emise de autoritătile altor state, autoritatea competentă va notifica solicitantului motivul invocat.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 26. - Autoritatea competentă întocmeste anual si face public un raport privind emiterea de garantii de origine pentru energia electrică produsă din SRE si livrată în retelele electrice.

 

 ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul, ................................................................................. (numele si prenumele), în calitate de .......................................................... (director general, administrator unic) la Societatea Comercială ......................................., înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. ................., (denumirea firmei) cu sediul social în ..........................................., telefon/fax nr. ....................... si (adresa postală) contul .............................................................................. (specificatia/numărul de cont/rol), deschis la Banca ..............................................................................., (denumirea băncii comerciale)

sucursala ............................................................................................................ (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societătii comerciale), titular al licentei de producere nr. .................... din data de ................., solicit emiterea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, conform datelor prevăzute în anexa la prezenta cerere (informatiile din anexa nr. 2).

În scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. [nr. de telefon/fax].

 

Semnătura

......................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

INFORMATIILE

necesar a fi furnizate de un producător de energie electrică din SRE pentru obtinerea unei garantii de origine

 

1. Denumirea si adresa producătorului de energie electrică care solicită o garantie de origine

2. SRE din care s-a produs energia electrică, conform celor specificate în anexa nr. 4

3. Data de început si de sfârsit a perioadei de producere a energiei electrice din SRE, pentru care se solicită emiterea garantiilor de origine

4. Locul de producere a energiei electrice si numele capacitătii de producere

5. Puterea instalată a centralei (MW)

6. Cantitatea de energie electrică (MWh) produsă lunar în perioada pentru care se solicită garantii de origine

7. Ponderea energiei electrice produse din SRE, dacă aceasta este produsă într-o centrală hibrid (%)

8. Procesul-verbal semnat de operatorul de retea si de producător, în care se consemnează energia electrică produsă din SRE si livrată în reteaua electrică

9. Informatii referitoare la tipul de sprijin financiar de care a beneficiat solicitantul, conform specificatiilor din anexa nr. 5 la regulament.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

REGISTRUL UNIC

al garantiilor de origine

 

1. Registrul unic al garantiilor de origine contine următoarele informatii:

a) denumirea producătorului pentru care s-a emis garantia de origine;

b) codul unic al garantiei de origine;

c) informatiile mentionate la pct. 2-7 din anexa nr. 2 la regulament;

d) numărul si data emiterii licentei de producere a producătorului;

e) data emiterii garantiei de origine;

f) autoritatea emitentă;

g) tipul sprijinului financiar primit de producător, conform specificatiilor din anexa nr. 5 la regulament;

h) alte informatii pe care autoritatea competentă le consideră utile.

2. Registrul unic al garantiilor de origine va contine si informatii referitoare la garantiile de origine retrase, respectiv data retragerii si motivatia.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

SURSELE

regenerabile de energie si tehnologiile de producere

 

SRE

Tehnologia

Tipul

Codul

Eoliană

aerogeneratoare

onshore

01

offshore

02

Solară

instalatii fotovoltaice

 

03

 

sisteme solar-termale

 

04

Hidro

centrale hidroelectrice

 

05

Biomasă

instalatii care utilizează culturi

de plante energetice

 

06

instalatii care utilizează deseuri

agricole si forestiere

 

07

instalatii care utilizează:

gaz de depozit

08

gaz de fermentare a nămolurilor din

instalatiile de epurare a apelor uzate

09

biogaz, alcool carburant

10

instalatii care utilizează:

deseuri solide menajere

11

deseuri industriale

12

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

CODIFICAREA

informatiilor privind tipurile de sprijin financiar acordate

 

Tipul sprijinului financiar acordat

Codul

Fără sprijin financiar

0

Sprijin financiar pentru investitii

1

Sprijin financiar pentru exploatarea instalatiilor

2

Sprijin financiar pentru investitii si pentru exploatarea instalatiilor

3

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Nationale din România si Directia Generală a Arhivelor din Republica Albania, semnat la Tirana la 3 decembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de cooperare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Nationale din România si Directia Generală a Arhivelor din Republica Albania, semnat la Tirana la 3 decembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.430.

 

PROTOCOL

de cooperare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din România si Directia Generală a Arhivelor din Republica Albania

 

Arhivele Nationale din România si Directia Generală a Arhivelor din Republica Albania, denumite în continuare părti contractante, pornind de la dorinta reciprocă de a stabili si dezvolta cooperarea în domeniul arhivistic, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante sunt de acord să efectueze schimburi de experientă în domeniul teoriei si practicii arhivistice, pe bază de reciprocitate, în conformitate cu legislatia natională în vigoare în statele lor.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante sunt de acord să efectueze schimburi de specialisti în cadrul unor stagii de documentare în arhivele aflate în administrarea lor, realizate pe o perioadă de 15 zile anual. În acest sens, partea

primitoare va asigura cheltuielile de cazare si masă, iar partea trimitătoare, cheltuielile de transport.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante sunt de acord să faciliteze accesul specialistilor la documentele detinute de una dintre părtile contractante si care se referă la istoria statului celeilalte părti contractante sau la relatiile dintre statele lor, în conformitate cu prevederile legale existente în statele lor.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante vor conveni asupra datei si tematicii de studiu urmărite în cadrul stagiului, cu cel putin două luni înainte. Numărul de specialisti va fi stabilit de comun acord în fiecare an.

 

ARTICOLUL 5

 

În vederea completării fondurilor lor de arhivă si pentru a răspunde mai bine necesitătilor cercetării stiintifice din fiecare stat, părtile contractante sunt de acord să realizeze un schimb gratuit de copii de pe documentele de arhivă, pe bază de reciprocitate, în conditiile respectării legislatiei în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile contractante sunt de acord să efectueze în mod gratuit schimburi de publicatii arhivistice ca inventare, ghiduri arhivistice, editii de documente, cataloage, precum si altă literatură de specialitate, în conditiile respectării legislatiei în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile contractante sunt de acord să organizeze în comun expozitii documentare referitoare la teme convenite anterior si să realizeze editii de documente de arhivă privind relatiile româno-albaneze.

 

ARTICOLUL 8

 

Colaborarea dintre cele două părti contractante în cadrul prezentului protocol nu exclude alte forme de contacte profesionale care pot fi realizate de comun acord, în conditiile respectării legislatiei în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de 5 ani si va fi prelungit în mod automat pentru noi perioade de câte 2 ani, dacă nici una dintre părtile contractante nu va comunica în scris, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, încetarea prezentului protocol.

Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin canale diplomatice, prin care părtile contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

Orice modificare sau completare a prezentului protocol va fi stabilită prin acordul părtilor contractante si va intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alin. 2 al acestui articol.

Fiecare parte contractantă poate denunta prezentul protocol prin notificare scrisă, adresată celeilalte părti contractante. Denuntarea va produce efecte de la data primirii notificării.

Semnat la Tirana la 3 decembrie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, albaneză si franceză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor divergente de interpretare, va prevala textul în limba franceză.

 

Pentru Arhivele Nationale din România,

prof. univ. dr. Corneliu Mihai Lungu

Pentru Directia Generală a Arhivelor din Republica Albania,

Shaban Sinani

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 53/2004 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului microîntreprinderilor si întreprinderilor mici la servicii de instruire si consultantă

 

Având în vedere prevederile art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Subpunctul 8.3 al punctului 8 din anexa la Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 53/2004 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului microîntreprinderilor si întreprinderilor mici la servicii de instruire si consultantă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 11 martie 2004, se modifică după cum urmează:

“Beneficiarii sunt obligati să efectueze serviciile pentru care au solicitat finantare si să depună «Cererea de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile» în termen de maximum 4 luni de la data emiterii «Notificării de acord de principiu pentru finantare», dar nu mai târziu de 15 noiembrie a anului bugetar în curs. În caz contrar, solicitantul nu va mai putea beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program multianual, pe toată durata derulării acestuia.”

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 6 septembrie 2004.

Nr. 206.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMETARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 4 alin. (4) si ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice,

având în vedere Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 18 august 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera a) a alineatului (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“a) servicii de acces la reteaua publică de telefonie - punerea la dispozitie utilizatorilor finali persoane fizice, pe baza unui contract în formă scrisă si în schimbul unui tarif periodic, de regulă lunar, a echipamentelor sau serviciilor necesare pentru ca acestia să poată beneficia de servicii de telefonie destinate publicului;”.

2. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) În vederea acordării subventiei si a facilitătilor, titularul de contract va transmite furnizorului de serviciu universal, până la data stabilită de ANRC prin decizia de desemnare, cererea-tip pentru acordarea subventiei si a facilitătilor aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.”

3. Alineatele (1) si (2) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) În vederea stabilirii cuantumului subventiei, furnizorii de serviciu universal au obligatia de a transmite ANRC, în termen de 15 zile de la data stabilită potrivit prevederilor art. 14 alin. (1), o situatie centralizată privind cererile primite care nu au fost respinse potrivit prevederilor art. 14 alin. (4).

(2) În termen de 15 zile de la primirea ultimei situatii centralizate transmise în conditiile alin. (1), ANRC va comunica furnizorilor de serviciu universal cuantumul subventiei individuale, care nu va depăsi contravaloarea furnizării serviciilor de acces la reteaua publică de telefonie în perioada de desemnare prevăzută la art. 9 alin. (3).”

4. După alineatul (1) al articolului 34 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) În situatia în care furnizorii prevăzuti la art. 33 alin. (1) nu transmit declaratiile pe propria răspundere în conditiile alin. (1), la determinarea cuantumului contributiilor individuale se va lua în calcul întreaga cifră de afaceri a acestora.”

Art. II. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2004.

Nr. 1.188/EN.