MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 844         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 septembrie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

1. - Ordin privind Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

1. - Norme privind stabilirea contributiei anuale majorate a institutiilor de credit

 

1. - Regulament privind stabilirea, declararea si plata contributiei initiale de către institutiile de credit la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

2. - Regulament privind stabilirea, declararea si plata de către institutiile de credit a contributiilor anuale, anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

3. - Regulament privind plata compensatiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

4. - Regulament privind informatiile care trebuie furnizate de institutiile de credit deponentilor cu privire la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

 

Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

Rectificări la:

- Legea nr. 178/2004

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE ÎN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

ORDIN

privind Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) si ale art. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 461 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 8 decembrie 1997, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Niculae Vulpescu

 

Bucuresti, 3 septembrie 2004.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, este constituit si functionează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta, cu prevederile prezentului statut si ale reglementărilor date în aplicarea legii.

Art. 2. - Fondul se constituie pe perioadă nedeterminată ca persoană juridică de drept public, având drept scop:

a) garantarea depozitelor constituite la institutiile de credit autorizate în conditiile legii si efectuarea plătilor sub forma compensatiilor către persoane fizice, persoane juridice ori entităti fără personalitate juridică, potrivit conditiilor si limitelor stabilite în ordonantă;

b) desfăsurarea activitătii, în cazul desemnării sale ca administrator interimar ori ca lichidator al institutiilor de credit; atributiile Fondului desemnat într-o astfel de calitate sunt cele stabilite de lege.

Art. 3. - Fondul are sediul social în municipiul Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Conducerea si administrarea Fondului

 

Art. 4. - Potrivit prevederilor ordonantei, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României examinează si aprobă:

- statutul Fondului si reglementările elaborate de acesta în aplicarea legii;

- structura organizatorică si de personal, precum si politica salarială;

- bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului;

- majorarea contributiilor anuale;

- suspendarea si reluarea plătii contributiilor anuale;

- stabilirea contributiilor speciale, nivelul acestora si termenul de plată;

- propunerile cu privire la efectuarea împrumuturilor, inclusiv prin emiterea de titluri de valoare de către Fond;

- raportul anual de activitate si situatiile financiare anuale.

Art. 5. - Organele de administrare si de conducere executivă ale Fondului sunt:

a) Consiliul de administratie al Fondului;

b) directorul general al Fondului.

Art. 6. - Componenta Consiliului de administratie al Fondului, conditiile care trebuie îndeplinite pentru numirea membrilor acestuia, numirea, încetarea calitătii de membru si revocarea din functie a acestora sunt prevăzute la art. 26-29 din ordonantă.

Art. 7. - (1) Consiliul de administratie al Fondului se întruneste cel putin o dată pe lună în sedintă ordinară.

(2) Consiliul de administratie al Fondului poate fi convocat în sedintă extraordinară de către presedinte, din proprie initiativă sau la cererea oricărui membru al consiliului de administratie.

(3) Consiliul de administratie al Fondului se convoacă în scris, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei.

(4) Convocarea trebuie să contină ordinea de zi, data si documentele supuse discutiei, precum si locul de desfăsurare a sedintei.

(5) Sedintele vor avea loc la sediul Fondului sau în orice alt loc unde s-a convenit. La sedintele Consiliului de administratie al Fondului participă, în calitate de invitat, directorul general, iar în lipsa acestuia, unul dintre adjunctii săi care a fost desemnat de către acesta.

(6) În situatii care impun actiuni urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuată verbal.

(7) Consiliul de administratie al Fondului deliberează în mod valabil în prezenta a cel putin 5 din numărul membrilor săi.

(8) Deciziile Consiliului de administratie al Fondului se iau cu majoritate simplă de voturi din totalul membrilor acestuia.

(9) Secretariatul Consiliului de administratie al Fondului este asigurat de Fond. Procesul-verbal al sedintei, care contine ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toti membrii care au participat la sedintă.

(10) Discutiile din cadrul sedintelor Consiliului de administratie al Fondului pot fi înregistrate folosindu-se mijloace audio corespunzătoare.

Art. 8. - Atributiile Consiliului de administratie al Fondului sunt următoarele:

a) analizează, avizează si propune Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României documentele prevăzute la art. 4;

b) analizează si aprobă:

1. numirea si eliberarea din functie a directorului general si a adjunctilor acestuia;

2. modalitătile, plafoanele maxime, termenele si conditiile de plasare, în scopul fructificării resurselor financiare disponibile ale Fondului, precum si rapoartele referitoare la operatiunile de investire a resurselor financiare ale acestuia;

3. desemnarea Fondului ca administrator interimar ori ca lichidator la institutiile de credit;

4. contractarea cu persoane fizice si juridice, române sau străine, de servicii privind activitatea de lichidare, servicii de asistentă si consultantă de specialitate;

5. cererile de ofertă si ofertele institutiilor de credit, în cazul tranzactiilor privind achizitionarea de active si asumarea de pasive, conform reglementărilor legale privind procedura falimentului institutiilor de credit;

6. rapoartele întocmite de Fond, în calitate de lichidator sau de administrator interimar, conform prevederilor legale;

7. raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari;

8. sistemul de control intern, inclusiv auditul intern;

9. implicatiile asupra Fondului ale hotărârii judecătoresti privind începerea procedurii falimentului si stabilirea măsurilor de luat, pe baza propunerilor directorului general, cu privire la modalitătile de lichidare a institutiilor de credit declarate în stare de faliment, respectiv cu privire la plata compensatiilor către deponenti;

10. solicitările Fondului cu privire la primirea de la Banca Natională a României si de la institutiile de credit participante a documentelor si informatiilor necesare functionării în bune conditii a acestuia;

c) exercită orice alte sarcini prevăzute de lege sau date de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României.

Art. 9. - (1) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului are următoarele atributii:

a) stabileste ordinea de zi si convoacă Consiliul de administratie al Fondului în conformitate cu prevederile legii;

b) conduce lucrările sedintelor Consiliului de administratie al Fondului;

c) solicită directorului general sau, în lipsa acestuia, înlocuitorului său prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;

d) numeste un membru al Consiliului de administratie al Fondului, care îl înlocuieste în cazul imposibilitătii temporare de participare;

e) face propuneri de numire în functie pentru directorul general si adjunctii acestuia;

f) semnează contractele de muncă cu membrii conducerii executive si le stabileste salariile de încadrare, precum si indemnizatiile respective;

g) acordă prime si alte stimulente conducerii executive si aprobă propunerile de premiere a personalului, prezentate de directorul general;

h) asigură prezentarea la Consiliul de administratie al Fondului a bugetului de venituri si cheltuieli, a situatiilor financiare anuale, a raportului anual de activitate, precum si a propunerii privind alocarea profitului Fondului;

i) controlează activitatea directorului general;

j) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administratie al Fondului si informarea acestuia asupra modului de realizare a hotărârilor;

k) exercită orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale sau stabilite de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României ori de Consiliul de administratie al Fondului.

(2) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului, împreună cu directorul general, înaintează si prezintă, după caz, Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României documentele prevăzute la art. 4.

(3) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului propune spre aprobare Consiliului de administratie al Fondului măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României.

Art. 10. - Directorul general al Fondului conduce operativ activitatea curentă a acestuia, asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României si ale Consiliului de administratie al Fondului si informează asupra modului de realizare a acestora. Directorul general al Fondului are următoarele atributii:

a) reprezintă Fondul în raporturile cu tertii. Reprezentarea se face direct sau prin delegat;

b) propune Consiliului de administratie al Fondului spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevăzute la art. 4 si 8;

c) asigură publicarea listei institutiilor de credit ai căror clienti beneficiază de garantarea rambursării depozitelor si a modificărilor ulterioare ale acesteia;

d) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea plătilor prevăzute de lege, în cazul indisponibilizării depozitelor;

e) supraveghează procesele de administrare, de lichidare si de plată a compensatiilor deponentilor garantati si dispune asupra măsurilor de luat;

f) încheie, modifică si desface contractele individuale de muncă ale salariatilor Fondului;

g) angajează cheltuielile legate de functionarea Fondului;

h) asigură organizarea si exercitarea controlului intern si a auditului intern, în conformitate cu normele emise de Fond;

i) încheie contracte de servicii privind activitatea de lichidare, servicii de asistentă si de consultantă de specialitate cu persoane fizice si juridice, române si străine;

j) îndeplineste orice alte atributii date în aplicarea prevederilor legale ori stabilite în sarcina sa de Consiliul de administratie al Fondului.

Art. 11. - Numirea si eliberarea din functie a directorului general si a adjunctilor acestuia se aprobă de către Consiliul de administratie al Fondului, la propunerea presedintelui acestuia.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea Fondului

 

Art. 12. - În termen de 60 de zile de la data aprobării de către Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a structurii organizatorice si de personal, conducerea executivă a Fondului elaborează proiectul regulamentului de organizare si functionare al Fondului si îl supune aprobării Consiliului de administratie al Fondului.

Art. 13. - Activitatea Fondului ca plătitor al compensatiilor aferente depozitelor garantate se va desfăsura în conformitate cu prevederile ordonantei si ale reglementărilor elaborate de Fond în aplicarea acestora.

Art. 14. - Activitatea Fondului în calitate de administrator interimar ori de lichidator al institutiilor de credit, desemnat într-o astfel de calitate conform legii, se va desfăsura în conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile în acest domeniu si ale reglementărilor proprii elaborate de conducerea executivă a Fondului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului statut.

Art. 15. - (1) În baza aprobării de către Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a politicii salariale a Fondului, precum si a prevederilor din legislatia muncii, conducerea executivă a Fondului va elabora proiectul contractului colectiv de muncă, care va fi negociat cu salariatii Fondului si va fi apoi supus aprobării Consiliului de administratie al Fondului.

(2) Contractele individuale de muncă pentru membrii conducerii executive a Fondului se negociază si se semnează de către presedintele Consiliului de administratie al Fondului. Tot acesta stabileste si nivelul salariilor de încadrare si al indemnizatiilor respective pentru conducerea executivă a Fondului.

(3) Contractele individuale de muncă pentru personalul de executie al Fondului, precum si salariile individuale de încadrare ale acestuia se stabilesc prin negociere de către directorul general, conform reglementărilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncă aprobat.

(4) Angajarea si stabilirea salariului de încadrare pentru personalul de executie se aprobă prin decizie a directorului general al Fondului.

Art. 16. - Stabilirea salariilor de încadrare, precum si a indemnizatiilor de conducere pentru directorul general si adjunctii acestuia se aprobă prin decizie a presedintelui Consiliului de administratie al Fondului.

 

CAPITOLUL IV

Resursele financiare ale Fondului si modul de utilizare a acestora

 

Art. 17. - (1) Fondul are următoarele resurse financiare:

a) contributiile initiale, anuale, inclusiv contributiile majorate si speciale ale institutiilor de credit;

b) încasările din recuperarea creantelor Fondului;

c) împrumuturi;

d) venituri din investirea resurselor financiare disponibile;

e) alte resurse - donatii, sponsorizări, asistentă financiară;

f) alte venituri stabilite conform legii.

(2) Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate pentru plata compensatiilor, pentru restituirea creditelor angajate si pentru acoperirea cheltuielilor curente ale acestuia.

(3) Sumele rămase disponibile după acoperirea obligatiilor de plată se investesc în conditiile aprobate de Consiliul de administratie al Fondului.

(4) Resursele disponibile ale Fondului pot fi investite de Fond în:

a) titluri de stat, titluri garantate de stat si titluri de valoare emise de Banca Natională a României;

b) depozite la termen la institutii de credit, depozite ce nu pot depăsi 25% din volumul resurselor disponibile.

Expunerea Fondului pentru fiecare institutie de credit nu poate depăsi 10% din volumul resurselor disponibile;

c) titluri de stat emise de statele membre ale Uniunii Europene, titluri emise de băncile centrale ale acestora si titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii. Astfel de investitii pot fi efectuate numai începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

(5) Selectarea instrumentelor financiare si a institutiilor de credit la care se va face investirea resurselor financiare disponibile ale Fondului va avea în vedere minimizarea riscurilor plasamentelor respective, potrivit reglementărilor proprii ale Fondului. Se va urmări totodată investirea eficientă a resurselor respective, inclusiv prin diversificarea modalitătilor de investire, în limitele si în conditiile prevăzute de ordonantă.

(6) În acest scop conducerea executivă a Fondului prezintă lunar Consiliului de administratie situatia fondurilor disponibile care pot fi investite în perioada următoare, având în vedere, pe de o parte, încasarea de contributii de la institutiile de credit, plasamentele care ajung la scadentă, dobânzile aferente acestor plasamente, precum si disponibilitătile din contul curent, iar pe de altă parte, obligatiile privind plata de compensatii, rambursarea de credite si acoperirea cheltuielilor curente de functionare ale Fondului. În functie de datele mentionate mai sus se vor prezenta propuneri de investire pe diferite perioade.

Art. 18. - (1) Diferenta dintre veniturile realizate din investirea resurselor financiare ale Fondului si cheltuielile curente ale acestuia constituie profitul Fondului.

(2) Profitul Fondului se repartizează într-o cotă minima de 99% pentru reîntregirea resurselor Fondului destinate plătii depozitelor garantate, după deducerea unei cote de până la 1% pentru constituirea fondului anual de participare la profit a personalului de executie si de conducere, precum si a membrilor Consiliului de administratie al acestuia. Modalitatea de repartizare a profitului se stabileste de Consiliul de administratie al Fondului, la propunerea directorului general.

 

CAPITOLUL V

Bugetul de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale si controlul acestora

 

Art. 19. - Organizarea si conducerea contabilitătii se fac potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale reglementărilor proprii în domeniu, avizate de Banca Natională a României si de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 20. - (1) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, elaborat de conducerea executivă a Fondului, se supune spre aprobare Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, după analiza si avizarea acestuia de către Consiliul de administratie al Fondului.

(2) Modul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se verifică de către controlul intern al Fondului si se analizează periodic de Consiliul de administratie al Fondului.

Art. 21. - (1) În vederea îndeplinirii atributiilor Fondului privind efectuarea controlului intern si auditului intern, Consiliul de administratie al Fondului aprobă mecanisme de control si audit intern care se vor stabili prin norme proprii, în concordantă cu reglementările legale.

(2) În scopul auditării situatiilor financiare, Fondul va încheia contract cu un auditor financiar, persoană juridical autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 22. - (1) Raportul anual de activitate al Fondului împreună cu situatiile financiare anuale se supun aprobării Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului.

(2) Raportul anual de activitate al Fondului împreună cu situatiile financiare anuale, aprobate de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, precum si raportul auditorului financiar se vor da publicitătii potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Reglementări emise de Fond

 

Art. 23. - (1) În vederea îndeplinirii atributiilor sale si pentru punerea în aplicare si respectarea prevederilor legislatiei referitoare la activitatea Fondului, conducerea executivă a acestuia va elabora reglementări proprii sub formă de regulamente, norme, ordine, circulare si comunicate.

(2) Proiectele de regulamente si de norme se analizează si se avizează de Consiliul de administratie al Fondului si se supun aprobării Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României. Regulamentele si normele aprobate vor fi semnate de presedintele Consiliului de administratie al Fondului.

(3) Celelalte reglementări se aprobă de Consiliul de administratie al Fondului si vor fi semnate de directorul general al acestuia.

(4) Reglementările elaborate de Fond se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Dizolvarea, încetarea activitătii ori modificarea obiectului de activitate al Fondului se poate face numai prin lege.

Art. 25. - Statutul Fondului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

NORME

privind stabilirea contributiei anuale majorate a institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta, si prevederile art. 5 alin. (4) din Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 2/2004 privind stabilirea, declararea si plata de către institutiile de credit a contributiilor anuale, anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în temeiul art. 461 din ordonantă, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, emite prezentele norme.

Art. 1. - Contributia anuală majorată datorată de institutiile de credit Fondului se stabileste potrivit prevederilor prezentelor norme.

Art. 2. - (1) În sensul prezentelor norme, indicatorii în functie de care se determină gradul de angajare a unei institutii de credit, persoană juridică română, în politici riscante si nesănătoase sunt următorii:

- indicatorul de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul fondurilor proprii si totalul activelor si elementelor în afara bilantului, ponderate în functie de gradul lor de risc de credit;

- rata riscului de credit si a plasamentelor interbancare, calculată ca raport între expunerea neajustată, aferentă creditelor bancare, nebancare, a plasamentelor interbancare si dobânzilor clasificate în “îndoielnic” si “pierdere”, si totalul creditelor, plasamentelor interbancare si dobânzilor aferente acestora, astfel clasificate, inclusiv elementele în afara bilantului;

- rata generală de risc, calculată ca raport între elementele de activ din bilant, ponderate cu gradul de risc de credit, plus elementele în afara bilantului, ponderate cu gradul de risc de credit, si totalul activelor de bilant plus totalul elementelor în afara bilantului, la valoarea contabilă;

- rata rentabilitătii activitătii de bază, calculată ca raport între totalul veniturilor curente (mai putin veniturile din provizioane si recuperări de creante amortizate, veniturile din reevaluarea rezervei generale pentru riscul de credit) si totalul cheltuielilor curente (mai putin cheltuielile cu provizioanele si pierderile din creante nerecuperabile);

- indicatorul de lichiditate, calculat ca raport între lichiditatea efectivă si lichiditatea necesară.

(2) Se consideră că o institutie de credit, persoană juridică română, s-a angajat în politici riscante si nesănătoase atunci când indicatorii mentionati mai sus înregistrează abateri fată de următoarele limite:

- indicatorul de solvabilitate este sub nivelul minim prevăzut de Normele Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, cu modificările ulterioare;

- rata riscului de credit si a plasamentelor interbancare este mai mare de 5,0%;

- rata generală de risc este peste media acestui indicator, înregistrată pe total institutii de credit din schema de garantare a Fondului;

- rata rentabilitătii activitătii de bază este mai mica de 125%;

- indicatorul de lichiditate este sub limita minimă, respectiv 1, prevăzută la art. 6 alin. (1) din Normele Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Determinarea nivelului indicatorilor prevăzuti mai sus se face pe baza datelor din raportările pentru 30 septembrie din anul precedent celui pentru care se stabileste contributia majorată, efectuate de institutiile de credit persoane juridice române la Banca Natională a României, astfel:

- indicatorul de solvabilitate este cel raportat în conformitate cu metodologia prevăzută în Normele Băncii Nationale a României nr. 12/2003, cu modificările ulterioare;

- rata riscului de credit si a plasamentelor interbancare, pe baza datelor din formularul de raportare a clasificării creditelor, întocmit conform Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare;

- rata generală de risc, pe baza datelor din formularul de determinare a solvabilitătii, întocmit potrivit Normelor Băncii Nationale a României nr. 12/2003, cu modificările ulterioare;

- rata rentabilitătii activitătii de bază, în functie de datele din raportările financiar-contabile care se întocmesc si se depun la Banca Natională a României si la Ministerul Finantelor Publice în conformitate cu reglementările în vigoare;

- indicatorul de lichiditate, pe baza datelor raportate de institutiile de credit conform formularului de raportare prevăzut de Normele Băncii Nationale a României nr. 1/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Calculul abaterilor fată de nivelul indicatorilor determinati în conformitate cu prevederile prezentelor norme se face de către Fond pe baza datelor existente la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României.

(2) În situatiile în care, din actiunile de supraveghere ale autoritătii de supraveghere bancară, rezultă un alt nivel al indicatorilor decât cel determinat pe baza raportărilor institutiilor de credit, Fondul va lua în calcul nivelul corectat al acestor indicatori.

Art. 5. - În vederea stabilirii institutiilor de credit, persoane juridice române, care intră sub incidenta prevederilor art. 9 alin. (5) din ordonantă, referitoare la majorarea contributiilor anuale datorate Fondului, se vor lua în calcul următoarele cote de contributii anuale si niveluri de punctaj, pe fiecare cotă, în functie de gradul de realizare a indicatorilor prevăzuti în prezentele norme:

 

Cote de contributie anuală majorată

(%)pentru anii:

Punctaj aferent

(puncte)

2005

2006

Începând cu 2007

0,500

0,4

0,300

minimum 7,5

0,625

0,5

0,375

5,0000-7,4999

0,750

0,6

0,450

3,0000-4,9999

0,875

0,7

0,525

2,0000-2,9999

1,000

0,8

0,600

sub 2

 

Art. 6. - Punctajul realizat de fiecare institutie de credit, persoană juridică română, se determină în conformitate cu metodologia de calcul prevăzută în anexa la prezentele norme, care are la bază următoarele principii:

- stabilirea pentru fiecare indicator prevăzut la art. 2 a unei scări graduale de realizare a acestuia;

- punctarea cu 1 a nivelului de bază prevăzut la art. 2 pentru fiecare indicator si atribuirea de punctaje supraunitare pentru evolutiile pozitive si de punctaje subunitare pentru cele negative;

- aplicarea de coeficienti de importantă pentru fiecare indicator.

Art. 7. - Încadrarea institutiilor de credit, personae juridice române, în cotele de contributii anuale majorate se propune de către conducerea executivă a Fondului spre analiză Consiliului de administratie, care avizează propunerea ori stabileste o nouă încadrare în conformitate cu prevederile prezentelor norme si transmite propunerile de majorare a contributiei anuale, conform legii, Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, spre aprobare.

Art. 8. - În cazul în care Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, ca urmare a analizei, va decide majorarea contributiei anuale a unei institutii de credit, aceasta va fi înstiintată cu cel putin o lună înainte de expirarea anului de referintă (anul precedent celui pentru care se stabileste contributia anuală majorată).

Art. 9. - Prevederile prezentelor norme se aplică si sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine, cu următoarele precizări în ceea ce priveste stabilirea punctajului prevăzut la art. 5:

- în cazul indicatorilor care nu se calculează la nivelul sucursalelor si, ca urmare, nu se regăsesc în raportările ce se fac la Banca Natională a României, si anume indicatorul de solvabilitate, rata riscului de credit si a plasamentelor interbancare si rata generală de risc, se vor lua în calcul două puncte pentru indicatorul de solvabilitate si câte un punct pentru indicatorii: rata riscului de credit si a plasamentelor interbancare si rata generală de risc;

- în cazul indicatorilor care se calculează la nivelul sucursalelor si, ca urmare, se regăsesc în raportările ce se fac la Banca Natională a României, si anume rata rentabilitătii activitătii de bază si indicatorul de lichiditate, se va lua în calcul punctajul corespunzător gradului de realizare a acestor indicatori.

Art. 10. - Pentru institutiile de credit care, în cursul anului de referintă, se află în regim de supraveghere specială, administrare specială sau pentru care a fost introdusă la instanta judecătorească cererea de deschidere a procedurii falimentului, Consiliul de administratie al Fondului stabileste o contributie majorată cu o cotă maximă de până la 1,0% în anul 2005, respectiv de până la 0,8% în anul 2006 si de până la 0,6% începând cu anul 2007.

Art. 11. - La data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Regulamentul nr. 1 - editia 2002 - privind stabilirea contributiei anuale a băncilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Niculae Vulpescu

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 1.

 

ANEXĂ *)

 

METODOLOGIE

pentru calculul punctajului care stă la baza încadrării institutiilor de credit în cotele de contributie anuală majorată la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

REGULAMENT

privind stabilirea, declararea si plata contributiei initiale de către institutiile de credit la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. a) si ale art. 8 alin. (1)-(3) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta,

în temeiul art. 461 din ordonantă, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament.

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit care au fost autorizate de către Banca Natională a României să primească depozite de la public.

Art. 2. - Toate institutiile de credit autorizate de către Banca Natională a României să primească depozite de la public participă, în conditiile prevederilor art. 3 din ordonantă, la constituirea resurselor financiare ale Fondului prin plata către Fond a contributiei initiale, efectuată în conditiile si la termenul prevăzute de prezentul regulament.

Art. 3. - În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) institutii de credit - bănci persoane juridice române, sucursale ale institutiilor de credit străine, institutii emitente de monedă electronică, case de economii pentru domeniul locativ si case centrale ale cooperativelor de credit, alte institutii de credit autorizate să functioneze conform legii;

b) contributie initială - sumă nerambursabilă, datorată si plătită initial Fondului de către institutia de credit autorizată să primească depozite de la public si care se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra capitalului social subscris si vărsat al institutiei de credit respective;

c) depozitul are întelesul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. a) din ordonantă;

d) public - asa cum este definit la art. 1 alin. 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Fiecare institutie de credit nou-autorizată este obligată, conform prevederilor art. 2 din prezentul regulament, să plătească Fondului contributia initială.

(2) Cuantumul contributiei initiale care trebuie plătită de către institutia de credit nou-autorizată se determină prin formularul “Declaratie privind calculul si plata contributiei initiale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar” prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, după cum urmează:

a) pentru băncile, persoane juridice române, contributia initială este de 1,0% din capitalul social subscris si vărsat, prevăzut în actul constitutiv;

b) pentru sucursalele băncilor, persoane juridice străine, contributia initială este de 1,0% din capitalul de dotare prevăzut în documentele de autorizare;

c) pentru casele centrale ale cooperativelor de credit, contributia initială este 1,0% din capitalul agregat vărsat al retelei;

d) pentru celelalte institutii de credit, contributia initială este de 1,0% din capitalul social subscris si vărsat, prevăzut în actul constitutiv.

Art. 5. - Plata de către institutia de credit a contributiei initiale se efectuează în lei în contul curent al Fondului, comunicat de către acesta.

Art. 6. - Institutiile de credit plătesc Fondului contributia initială în termen de 30 de zile calendaristice de la data obtinerii autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României.

Art. 7. - În cazul în care institutia de credit respective nu plăteste contributia initială în cuantumul si la termenul prevăzute mai sus, Fondul solicită în scris Băncii Nationale a României, conform prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonantă, debitarea cu sumele datorate a contului current al institutiei de credit în cauză si transferarea sumelor respective în contul curent al Fondului, indicat de către acesta.

Art. 8. - Contributia initială nu se datorează, respective nu se plăteste, în cazul în care institutia de credit nouconstituit ă este rezultată dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare.

Art. 9. - În conformitate cu prevederile legale, contributia initială plătită Fondului nu se restituie în nici o situatie, nici chiar în cazul lichidării judiciare sau dizolvării unei institutii de credit.

Art. 10. - Institutia de credit plătitoare a contributiei initiale completează si transmite Fondului în ziua efectuării plătii, prin fax ori e-mail, formularul “Declaratie privind calculul si plata contributiei initiale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar” mentionat la art. 4 alin. (2) din prezentul regulament, urmând ca originalul formularului să fie remis Fondului în termen de maximum 5 zile.

Art. 11. - La data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Normele nr. 1 - editia 2002 - privind plata de către bănci si casele centrale ale cooperativelor de credit a contributiei initiale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Niculae Vulpescu

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE

privind calculul si plata contributiei initiale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

1. Denumirea institutiei de credit .............................................................................................

2. Sediul social ......................................................................................................................

3. Data declaratiei (zz/ll/aaaa) ..................................................................................................

4. Numărul si data autorizatiei de functionare emise de B.N.R. .........................................…….

5. Capitalul social subscris si vărsat, prevăzut în actul constitutiv, ori capitalul de dotare prevăzut în documentul de autorizare sau capitalul agregat vărsat al retelei, lei ........................

6. Contributia initială datorată de 1,0% din capitalul social subscris si vărsat, din capitalul de dotare sau din capitalul agregat vărsat al retelei, lei ......................................................................……………………………………..

7. Contributia initială plătită în contul Fondului, lei ...............................................................…

8. Felul documentului ..............................................................................................................

Nr. .................., Data plătii ........................ (zz/ll/aaaa)

 

Conducătorul institutiei de credit,

.......................................................

(Numele, prenumele, functia, semnătura si stampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.......................................................

(Numele, prenumele, functia si semnătura)

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

REGULAMENT

privind stabilirea, declararea si plata de către institutiile de credit a contributiilor anuale,

anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

            Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1), ale art. 9 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta,

în temeiul art. 461 din ordonantă, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament.

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit care au fost autorizate de Banca Natională a României să primească depozite de la public.

Art. 2. - Toate institutiile de credit autorizate de către Banca Natională a României să primească depozite de la public participă, în conditiile prevederilor art. 3 din ordonantă, la constituirea resurselor financiare ale Fondului prin plata către Fond a contributiei anuale si, după caz, a contributiei anuale majorate ori a contributiei speciale.

Art. 3. - În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) institutii de credit - bănci persoane juridice române, sucursale ale institutiilor de credit străine, institutii emitente de monedă electronică, case de economii pentru domeniul locativ si case centrale ale cooperativelor de credit, alte institutii de credit autorizate să functioneze conform legii;

b) contributie anuală - sumă nerambursabilă datorată în fiecare an, cu exceptia situatiei în care se decide, conform legii, suspendarea plătii contributiilor anuale, care se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de calcul a contributiei stabilite pentru anul precedent anului în care contributia este datorată;

c) depozitul are întelesul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. a) din ordonantă;

d) public - asa cum este definit la art. 1 alin. 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare.

e) depozit garantat - depozitul a cărui restituire este garantată de către Fond până la concurenta plafonului de garantare. În categoria depozitelor garantate sunt incluse depozitele persoanelor fizice, depozitele persoanelor fizice autorizate, depozitele microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii încadrate ca atare potrivit legii, precum si celelalte depozite care nu intră în categoria depozitelor negarantate mentionate în Lista depozitelor negarantate cuprinsă în anexa nr. 1. Depozitele persoanelor fizice si juridice care au obtinut avantaje financiare ce au contribuit la agravarea situatiei financiare a institutiei de credit, mentionate la pct. 2 din listă, intră în categoria depozitelor garantate până la începerea procedurii falimentului institutiei de credit;

f) depozit negarantat - depozitul a cărui restituire nu este garantată de Fond si care se recuperează în procesul lichidării din averea institutiei de credit declarate în faliment, în conformitate cu dispozitiile legale. Depozitele negarantate sunt cele mentionate ca atare în Lista depozitelor negarantate, precum si cele exprimate în valută neconvertibilă. Depozitele mentionate la pct. 2 din listă intră în categoria depozitelor negarantate la momentul începerii procedurii falimentului institutiei de credit;

g) sucursala are întelesul prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. l) din ordonantă;

h) persoanele aflate în relatie specială si grupul au întelesul prevăzut de reglementările emise de Banca Natională a României cu privire la supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiei de credit;

i) persoană fizică autorizată - persoană fizică, cetătean român sau cetătean străin care provine din statele membre ale Uniunii Europene si din statele apartinând Spatiului Economic European si care desfăsoară activităti economice pe teritoriul României, în mod independent sau în asociatii familiale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, precum si persoana cu activitate liberă desfăsurată pe baza unor legi speciale.

Art. 4. - (1) Baza de calcul a contributiei anuale a unei institutii de credit o reprezintă soldul total în lei, stabilit pentru data de 31 decembrie a fiecărui an precedent anului de plată a contributiei - anul de referintă -, reprezentând totalitatea depozitelor garantate, în lei si în valută convertibilă, aflate în evidenta băncilor, persoane juridice române, a sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, a retelelor organizatiilor cooperatiste de credit - casele centrale si cooperativele de credit afiliate acestora, precum si a altor institutii de credit.

(2) Nu sunt incluse în baza de calcul a contributiei anuale depozitele în valută neconvertibilă, deoarece, în lipsa cursurilor  valutare pentru astfel de valute, nu se poate stabili echivalentul în lei al acestora.

(3) Echivalentul în lei al depozitelor în valută convertibilă se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca Natională a României pentru data de 31 decembrie a anului de referintă.

(4) Potrivit art. 4 alin. (3) din ordonantă, la deschiderea conturilor, titularii de conturi vor declara, pe propria răspundere, încadrarea sau nu în categoria de clienti ale căror depozite sunt garantate ori nu, conform legii. În acest scop, în cererea de deschidere a contului curent,  clientul va marca, după caz, următoarele căsute: c garantat; c negarantat, potrivit punctului .... din Lista depozitelor negarantate cuprinsă în anexa nr. 1.

(5) Titularii de conturi care au conturi deschise la institutiile de credit au obligatia, potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din ordonantă, ca, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 178/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, să depună la ghiseul institutiei de credit unde au deschis contul o declaratie pe propria răspundere, conform modelului din anexa nr. 2

“Declaratie a deponentului privind încadrarea depozitelor”.

Declaratia pe propria răspundere va fi depusă de:

- persoanele fizice aflate în relatii speciale cu institutia de credit, mentionate la pct. 1 din Lista depozitelor negarantate cuprinsă în anexa nr. 1;

- persoanele juridice prevăzute la pct. 9 din această listă ca fiind garantate, respectiv microîntreprinderile, întreprinderile mici si mijlocii, încadrate ca atare potrivit legii;

- alte persoane juridice ale căror depozite nu figurează în lista depozitelor negarantate.

(6) Totodată, în vederea determinării, în conformitate cu cerintele prevederilor legale, a bazei de calcul a contributiei, persoanele mentionate la pct. 1 din anexa nr. 1 vor completa si “Declaratia” prevăzută în anexa nr. 4.

(7) Titularii de conturi din evidenta institutiilor de credit la care au apărut modificări ce au dus la schimbarea încadrării în categoria garantat/negarantat au obligatia ca, în termen de 30 de zile de la modificare să prezinte institutiei de credit o declaratie rectificativă potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, în care să mentioneze noua încadrare.

(8) Institutiile de credit au obligatia de a verifica corecta completare a datelor din declaratii. În situatia în care datele din declaratie privind încadrarea depozitelor nu corespund situatiei de fapt, institutia de credit nu va primi declaratia respectivă si va solicita o nouă declaratie.

De asemenea, în cazurile în care unii titulari de conturi nu au depus declaratia sus-mentionată, institutia de credit va proceda la încadrarea din oficiu a depozitelor acestora, potrivit datelor de care dispune conform reglementărilor Băncii Nationale a României privind cunoasterea clientelei si cu respectarea dispozitiilor legale, astfel încât, în vederea stabilirii bazei de calcul pentru data de 31 decembrie a fiecărui an, toti titularii de conturi să fie încadrati corespunzător. Totodată, vor lua măsurile necesare pentru tinerea evidentei declaratiilor si încadrarea în termenele prevăzute pentru depunerea acestora.

(9) Institutiile de credit au obligatia să-si adapteze aplicatiile informatice în vederea comunicării informatiilor solicitate prin reglementările Fondului.

Art. 5. - (1) Cuantumul contributiei anuale care trebuie plătită Fondului, conform legii, începând cu anul de plată 2005, de către fiecare institutie de credit se determină prin formularul “Declaratie privind calculul si plata contributiei anuale, anuale majorate sau speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar pe anul .....”, cuprinsă în anexa nr. 3, de către fiecare institutie de credit, prin aplicarea asupra bazei de calcul a contributiei a următoarelor cote pentru contributia anuală:

a) 0,5% în anul 2005;

b) 0,4% în anul 2006;

c) 0,3% începând cu anul 2007.

(2) Declaratia mentionată la alin. (1) va fi remisă Fondului până la data de 15 februarie a fiecărui an. (3) În scopul urmăririi în cursul anului, de către Fond, a evolutiei situatiei depozitelor persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, în baza prevederilor art. 40 din ordonantă, institutiile de credit vor comunica trimestrial Fondului, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor pentru trimestrul anterior, situatia depozitelor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.

(4) În situatia în care rezultă că o institutie de credit s-a angajat în politici riscante si nesănătoase, potrivit normelor emise de Fond si reglementărilor prudentiale stabilite de Banca Natională a României, Consiliul de administratie al Fondului va propune Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României majorarea contributiei anuale pentru respectiva institutie de credit până la următoarele niveluri din baza de calcul a contributiei stabilite:

a) 1,0% în anul 2005;

b) 0,8% în anul 2006;

c) 0,6% începând cu anul 2007.

(5) În cazul în care Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României va hotărî majorarea cotei contributiei anuale, Fondul va comunica institutiilor de credit în cauză cota majorată, cu cel putin o lună înainte de expirarea anului de referintă.

(6) Institutiile de credit cărora li s-au stabilit si comunicat de către Fond cote majorate de contributie anuală vor înscrie în “Declaratia privind calculul si plata contributiei anuale, anuale majorate sau speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar pe anul .........” contributia rezultată din aplicarea cotei majorate.

(7) Pentru o institutie de credit nou-autorizată, contributia anuală pe care trebuie să o plătească se va stabili prin înmultirea cotei de 1/365 din contributia determinate conform prevederilor art. 5 alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obtinerii autorizatiei de functionare de la Banca Natională a României până la sfârsitul anului de referintă.

(8) În cazul în care o institutie de credit este declarată în stare de faliment, contributia anuală care trebuie plătită se va stabili prin înmultirea cotei de 1/365 din contributia determinată conform prevederilor art. 5 alin. (1) cu numărul de zile de la începutul anului până la data deschiderii procedurii falimentului.

Art. 6. - Fiecare institutie de credit este obligată să plătească contributia sa anuală, inclusiv contributia majorată, în termenul stabilit de către Consiliul de administratie al Fondului, dar nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor anului de referintă.

Art. 7. - (1) În cazul în care Consiliul de administratie al Fondului apreciază că resursele Fondului sunt insuficiente pentru onorarea obligatiilor sale de plată, va propune Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României stabilirea de contributii speciale ce urmează a fi plătite Fondului de către toate institutiile de credit care participă la constituirea resurselor financiare ale acestuia.

(2) În situatia în care Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României apreciază că se impune solutia propusă de către Consiliul de administratie al Fondului, va stabili, conform legii, cuantumul efectiv al contributiei speciale, care nu poate depăsi nivelul contributiei anuale aferente exercitiului financiar respectiv, si termenul de plată către Fond a contributiei speciale.

Art. 8. - Plata de către institutiile de credit a contributiei anuale, a contributiei anuale majorate si a contributiei speciale se efectuează în lei, în contul curent al Fondului, comunicat de către acesta.

Art. 9. - Institutiile de credit sunt obligate să plătească Fondului contributiile mentionate la art. 8, în cuantumurile si termenele stabilite.

Art. 10. - (1) În cazul în care institutia de credit respectivă nu plăteste contributia anuală, contributia anuală majorată sau contributia specială, în cuantumul si termenul stabilite, Fondul solicită în scris Băncii Nationale a României, conform prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonantă, debitarea contului curent al institutiei de credit în cauză cu sumele datorate si transferarea acestora în contul curent al Fondului, indicat de către acesta.

(2) În cazul în care contributiile mentionate la alineatul precedent nu pot fi recuperate de la o institutie de credit declarată în faliment, recuperarea sumelor se va face de către Fond în procesul lichidării acesteia.

Art. 11. - În conformitate cu prevederile legale, contributia anuală, inclusiv anuală majorată si contributiile speciale plătite Fondului, nu se restituie în nici o situatie, nici chiar în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării unei institutii de credit.

Art. 12. - Institutiile de credit, plătitoare de contributii anuale, inclusiv anuale majorate si contributii speciale, completează si transmit Fondului în ziua efectuării plătii, prin fax ori e-mail, documentul mentionat la art. 5 alin. (1), urmând ca originalul să fie remis Fondului în termen de maximum 5 zile.

Art. 13. - (1) Fondul verifică modul de calcul al contributiei anuale, anuale majorate si speciale prin confruntarea datelor înscrise în “Declaratia privind calculul si plata contributiei anuale, anuale majorate sau speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar pe anul .............” cu cele din evidentele contabile ale institutiilor de credit, precum si plata acestora la termenele stabilite în prezentul regulament. În acest scop, potrivit prevederilor art. 41 din ordonantă, Fondul poate să încheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice member ale Camerei Auditorilor Financiari din România.

(2) În situatia în care, în procesul-verbal încheiat ca urmare a controlului efectuat de către reprezentantii Fondului, se înscriu constatări potrivit cărora contributia efectiv datorată este diferită de cea mentionată în “Declaratia privind calculul si plata contributiei anuale, anuale majorate sau speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar pe anul ............”, institutia de credit în cauză va transmite Fondului, în termen de 10 zile de la data semnării procesului-verbal, o “Declaratie rectificativă”, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3, cu înscrierea datelor corecte.

(3) În functie de datele din “Declaratia rectificativă” privind contributia efectiv datorată urmează a se efectua regularizările necesare în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 14. - (1) În situatia în care Fondul a acumulat un nivel de resurse care depăseste 10% din totalul depozitelor garantate aflate în sistemul bancar la acea dată, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României poate decide suspendarea plătii contributiilor anuale.

(2) În situatiile în care resursele Fondului scad sub nivelul prevăzut la alin. (1), plata contributiilor anuale va fi reluată.

Art. 15. - La data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Normele nr. 2 - editia 2002 - privind plata de către bănci si casele centrale ale cooperativelor de credit a contributiilor anuale si speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Art. 16. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Niculae Vulpescu

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 2.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

REGULAMENT

privind plata compensatiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 si ale art. 16-25 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă,

în temeiul art. 461 din ordonantă, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste cadrul general pentru organizarea activitătii cu privire la plata compensatiilor de către Fond pentru deponentii garantati, în situatia în care depozitele acestora au devenit indisponibile, respectiv atunci când pentru o institutie de credit s-a deschis procedura falimentului.

Art. 2. - În întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) depozit - are întelesul prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. a) din ordonantă;

b) depozit garantat - depozitul a cărui restituire este garantată de către Fond până la concurenta plafonului de garantare. În categoria depozitelor garantate sunt incluse depozitele persoanelor fizice, depozitele persoanelor fizice autorizate, depozitele microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii încadrate ca atare potrivit legii, precum si celelalte depozite care nu intră în categoria depozitelor negarantate mentionate în “Lista depozitelor negarantate” cuprinsă în anexa nr. 1. Depozitele persoanelor fizice si juridice care au obtinut avantaje financiare ce au contribuit la agravarea situatiei financiare a institutiei de credit, mentionate la pct. 2 din listă, intră în categoria depozitelor garantate până la începerea procedurii falimentului institutiei de credit;

c) depozit negarantat - depozitul a cărui restituire nu este garantată de Fond si care se recuperează, în procesul lichidării, din averea institutiei de credit declarate în faliment, în conformitate cu dispozitiile legale. Depozitele negarantate sunt cele mentionate ca atare în “Lista depozitelor negarantate” cuprinsă în anexa nr. 1, precum si cele exprimate în valută neconvertibilă. Depozitele mentionate la pct. 2 din listă intră în categoria depozitelor negarantate la momentul începerii procedurii falimentului institutiei de credit;

d) depozit indisponibil - are întelesul prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. d) din ordonantă;

e) data indisponibilizării depozitelor - are întelesul prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. e) din ordonantă;

f) compensatie - suma depozitului garantat, care, în cazul indisponibilitătii sale, se plăteste de către Fond deponentului garantat până la concurenta obligatiei totale a unei institutii de credit fată de deponentul garantat, dar nu mai mult de limita maximă a plafonului de garantare, indiferent de moneda, numărul sau mărimea depozitelor garantate, deschise la o institutie de credit declarată în faliment;

g) deponent garantat - titularul depozitului garantat, persoană fizică ori persoană juridică, inclusiv entitate fără personalitate juridică, alta decât persoanele ale căror depozite sunt mentionate ca negarantate în “Lista depozitelor negarantate” cuprinsă în anexa nr. 1;

h) plafon de garantare - nivelul maxim al garantării per deponent, stabilit astfel:

- echivalentul în lei a 6.000 euro, începând cu 1 iulie 2004;

- echivalentul în lei a 10.000 euro, începând cu 1 ianuarie 2005;

- echivalentul în lei a 15.000 euro, începând cu 1 ianuarie 2006;

- echivalentul în lei a 20.000 euro, începând cu 1 ianuarie 2007;

i) cont comun - contul deschis în numele a două sau mai multor persoane ori contul asupra căruia două sau mai multe persoane au drept de operare, drept ce poate fi exercitat sub semnătura a cel putin uneia dintre aceste persoane.

În întelesul notiunii de titulari ai contului comun nu se includ persoanele care au numai calitatea de împuternicit;

j) institutia de credit si sucursala au întelesul prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. l) din ordonantă;

k) persoanele aflate în relatie specială si grupul au întelesul prevăzut de reglementările emise de Banca Natională a României cu privire la supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiei de credit;

l) persoană fizică autorizată - persoana fizică, cetătean român sau cetătean străin, care provine din statele member ale Uniunii Europene si din statele apartinând Spatiului Economic European si care desfăsoară activităti economice pe teritoriul României, în mod independent sau în asociatii familiale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, precum si persoana cu activitate liberă desfăsurată pe baza unor legi speciale.

Art. 3. - Fondul garantează depozitele rezidentilor si nerezidentilor în limita plafoanelor si în conditiile prevăzute de ordonantă si asigură efectuarea plătilor în moneda natională - leu a compensatiilor către deponentii garantati, pentru depozitele devenite indisponibile la institutiile de credit cuprinse în schema de garantare a Fondului, declarate în faliment.

 

CAPITOLUL II

Informarea deponentilor

 

Art. 4. - (1) După intrarea în faliment a unei institutii de credit Fondul informează deponentii despre indisponibilizarea depozitelor acesteia, despre institutia de credit mandatată a efectua plătile compensatiilor, inclusive unitătile sale teritoriale, perioada în cursul căreia va avea loc plata compensatiilor si modalitatea de efectuare a plătilor, despre documentele, conditiile si formalitătile ce trebuie îndeplinite pentru primirea compensatiei. Informarea se face sub forma unui comunicat, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Comunicatul se dă publicitătii în cel putin două ziare de circulatie natională si se afisează la toate unitătile teritoriale ale institutiei de credit pentru care s-a deschis procedura falimentului, la unitătile teritoriale plătitoare ale institutiei de credit ce urmează să efectueze plătile de compensatii, precum si pe site-ul Fondului.

(2) Fondul comunică, la cerere, deponentilor, informatii despre documentele, conditiile si formalitătile necesare pentru obtinerea compensatiei.

 

CAPITOLUL III

Stabilirea compensatiilor pentru deponentii garantati

 

Art. 5. - În baza comunicării tribunalului făcute Fondului, conform legii, cu privire la deschiderea procedurii falimentului unei institutii de credit, acesta organizează activitatea cu privire la plata compensatiilor pentru deponentii garantati, în functie de modalitatea de lichidare aprobată, conform legii, de judecătorul-sindic.

Art. 6. - (1) În termen de 30 de zile, Fondul primeste de la lichidator lista sub formă de baze de date cuprinzând deponentii garantati la data indisponibilizării depozitelor, suma totală a depozitelor fiecărui deponent si suma totală a obligatiilor acestuia fată de institutia de credit.

(2) Informatiile sunt prezentate si se completează separat pentru persoanele fizice, pentru persoanele fizice autorizate si pentru persoanele juridice, inclusiv entitătile fără personalitate juridică în “Lista depozitelor la data indisponibilizării acestora” cuprinsă în anexa nr. 2.

(3) La întocmirea bazelor de date prevăzute în anexa nr. 2, lichidatorul va respecta următoarele cerinte: - suma totală a depozitelor unui deponent (câmpul “Depozit”) se determină prin însumarea valorii tuturor depozitelor detinute de un deponent - persoană fizică, persoană fizică autorizată, persoană juridică - la data indisponibilizării depozitelor la toate unitătile teritoriale ale institutiei de credit în faliment, inclusiv a dobânzilor datorate si neplătite acestuia, incluzându-se, dacă este cazul, si partea acestuia din conturi comune si depozitele pentru care este îndreptătit în conformitate cu prevederile de la liniuta a 5-a;

- suma obligatiilor totale ale deponentului – persoană fizică, persoană fizică autorizată, persoană juridică – fată de institutia de credit (câmpul “Credit”) se determină prin însumarea tuturor obligatiilor acestuia (credite nerambursate, dobânzi, comisioane, alte deduceri) evidentiate la toate unitătile teritoriale ale institutiei de credit;

- fiecare titular - persoană fizică, persoană fizică autorizată, persoană juridică - trebuie să figureze în aceste tabele o singură dată. În acest scop totalizarea sumelor din conturi se face după următoarele cerinte:

- dacă titularul are credite primite de la institutia de credit în faliment, după unitatea la care acesta are creditul cel mai mare;

- dacă nu are credite primite, după unitatea la care suma depozitelor titularului este cea mai mare;

- transferurile între unităti, necesare pentru totalizarea sumelor pe titular la nivel de institutie de credit, se determină după primirea bazelor de date de la fiecare subunitate si se va tine seama de ele la întocmirea raportărilor către Fond, pentru a se putea verifica concordanta dintre balantele de verificare pentru fiecare subunitate si situatiile centralizatoare, întocmite potrivit modelului descris în “Recapitulatia listelor transmise către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar – pe unităti” -, cuprins în anexa nr. 3, si pe total institutie de credit, potrivit anexei nr. 3A, care vor rezulta din baza de date;

- în cazul unui cont comun, unde figurează ca titulari mai multi detinători, partea fiecărui detinător ce se înscrie în situatie este cea prevăzută în documentele din evidenta institutiei de credit. Dacă în documentele din evidenta referitoare la contul comun nu este individualizată partea fiecărei persoane, suma se divizează în părti egale între deponenti, soldul contului comun fiind tratat ca si când ar fi fost plasat de un singur deponent;

- în cazul depozitului pentru care este îndreptătită altă persoană decât titularul contului, în situatie se include persoana îndreptătită, cu conditia ca persoana respective să fi fost identificată sau să fie identificabilă înainte de data la care a fost luată decizia privind indisponibilizarea depozitelor. În cazul în care există mai multi beneficiari, se aplică regula contului comun;

- încadrarea persoanelor nerezidente (câmpul “Nerezident” din baza de date) se face în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 10 februarie 2004, cu completările ulterioare;

- se iau în calcul atât depozitele în moneda natională - leu, cât si cele în valută convertibilă. Pentru sumele în valută convertibilă se calculează echivalentul lor în lei. Echivalentul în lei se stabileste prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca Natională a României pentru data indisponibilizării depozitelor;

- se asigură concordanta sumelor înscrise în câmpurile “Depozit” si “Credit” din baza de date cu cele din evidentele institutiei de credit.

(4) Listele mentionate în anexa nr. 2, întocmite de lichidator, vor fi remise Fondului pe suport electronic, iar în scrisoarea de înaintare către Fond se înscrie sub formă recapitulativă totalul privind numărul deponentilor si al sumelor pe fiecare unitate teritorială a institutiei de credit si un total general, în formatul descris în anexele nr. 3 si nr. 3A.

(5) În functie de situatia concretă a fiecărei institutii de credit în faliment, cerintele prevăzute mai sus pot suferi modificări.

Art. 7. - Lichidatorul desemnat de instantă poartă întreaga răspundere asupra datelor preluate din evidenta contabilă a institutiei de credit aflate în procedură de faliment si înscrise în listele întocmite si transmise Fondului.

Art. 8. - În situatia în care Fondul este lichidatorul desemnat de către tribunal, conform legii, pentru institutia de credit în faliment, acesta respectă aceleasi cerinte la întocmirea listei respective.

Art. 9. - Fondul verifică informatic datele prezentate în listă, inclusiv corelatiile dintre datele din listă. Eventualele erori continute în listă vor fi comunicate în scris lichidatorului pentru analiză si corectare.

Art. 10. - (1) În functie de informatiile din baza de date prevăzută la art. 6, Fondul întocmeste “Lista de plată a compensatiilor pentru depozitele garantate” cuprinsă în anexa nr. 4, denumită în continuare lista de plată, prin stabilirea pentru fiecare deponent garantat a compensatiei care se calculează prin scăderea din suma totală a depozitelor (câmpul “Depozit”) a sumei obligatiilor deponentului fată de institutia de credit (câmpul “Credit”).

(2) Compensatiile se includ în lista de plată după cum urmează:

- în situatia în care valoarea rezultată este negativă, deponentul nu este îndreptătit la încasarea compensatiei si nu este introdus în lista de plată întocmită de Fond;

- în situatia în care valoarea rezultată este pozitivă si nu depăseste nivelul legal al plafonului de garantare, această valoare se trece în lista de plată întocmită de Fond;

- în situatia în care valoarea rezultată este pozitivă si depăseste nivelul legal al plafonului de garantare, se trece în lista de plată o sumă egală cu nivelul plafonului de garantare.

(3) Întocmirea listei de plată se va face sub forma bazelor de date, utilizându-se bazele de date primite de la lichidator. Fondul elaborează separat lista de plată a compensatiilor pentru persoanele fizice, pentru persoanele fizice autorizate si pentru persoanele juridice garantate.

Listele cuprind elementele necesare identificării deponentului garantat, persoană fizică, persoană fizică autorizată si persoană juridică, precum si suma de plată cuvenită acestuia.

 

CAPITOLUL IV

Plata compensatiilor depozitelor garantate

 

Art. 11. - (1) Fondul va plăti compensatia pentru depozitele garantate într-un termen de cel mult două luni de la data întocmirii listei de plată, dar nu mai mult de 3 luni de la data indisponibilizării depozitelor.

(2) În acest sens, în vederea efectuării plătilor, Fondul desemnează, în conformitate cu prevederile ordonantei, prin licitatie publică, institutia de credit care va plăti compensatiile pe bază de contract de mandat încheiat cu Fondul.

(3) Licitatia publică se organizează în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii falimentului si, în functie de necesitătile efectuării plătilor, Fondul poate desemna una sau mai multe institutii de credit.

(4) Fondul transmite institutiei de credit mandatate lista de plată si transferă sumele de bani necesare plătii compensatiilor din contul său în contul institutiei de credit mandatate. Acest transfer se face în transe, în functie de solicitările de plată.

(5) În situatii exceptionale si în cazuri speciale, Fondul poate prelungi termenul de plată prevăzut la alin. (1), cu aprobarea Băncii Nationale a României, de cel mult două ori, fiecare dintre aceste prelungiri nedepăsind 3 luni.

(6) Prelungirile de termene prevăzute la alin. (5) nu pot fi invocate de Fond pentru a refuza beneficiul garantiei unui deponent care nu a fost în măsură să îsi valorifice dreptul său la plata unei compensatii în termenele mentionate la alineatele precedente, astfel de plăti urmând a fi efectuate, după expirarea termenelor de mai sus, direct de către Fond.

(7) Fondul poate plăti direct compensatiile, după expirarea termenelor de mai sus, într-o perioadă de 3 ani de la data începerii plătilor de compensatii.

Art. 12. - (1) Plătile compensatiilor depozitelor garantate de Fond se efectuează de către institutia de credit mandatată, în termenul si în conditiile prevăzute în contractul de mandat, la care se anexează lista de plată a compensatiilor întocmită de Fond.

(2) Contractul de mandat va stipula, în principal, clause referitoare la:

- termenul de efectuare a plătii;

- cerintele de efectuare a plătii;

- plătile de efectuat către alte persoane decât titularii de compensatii;

- informatiile care se comunică periodic Fondului;

- deschiderea, alimentarea si închiderea contului

Fondului la institutia de credit mandatată;

- modalitătile de plată;

- obligatiile institutiei de credit mandatate;

- dreptul reprezentantilor Fondului de a face verificări la institutia de credit mandatată.

(3) Eventualele modificări ale datelor înscrise în lista de plată pe suport informatic, transmisă de Fond institutiei de credit mandatate, se fac numai pe baza comunicărilor lichidatorului transmise sub forma unei liste de corectii, având aceeasi structură ca si baza de date initială.

Corectiile efectuate vor fi transmise atât pe suport informatic, cât si letric. Listele de corectii contin, după caz, adăugări, modificări sau anulări ale unor pozitii din listă, identificate exact prin “identificatorul unic al înregistrării” (câmpul Cod_lich din anexa nr. 2).

Art. 13. - (1) Plata compensatiilor se efectuează, de regulă, titularilor depozitelor garantate - persoană fizică, persoană fizică autorizată si persoană juridică - în baza informatiilor din “Lista depozitelor la data indisponibilizării acestora” cuprinsă în anexa nr. 2.

(2) Clauza de împuternicire înscrisă de persoana fizică titulară în contractul de depozit încheiat cu institutia de credit înainte de intrarea acesteia în faliment nu conferă persoanei împuternicite dreptul de încasare a compensatiei.

(3) Plătile către o altă persoană fizică decât titularul(beneficiarul) depozitului înscris în lista de plată pot fi efectuate, în baza documentelor mentionate mai jos, numai:

a) mostenitorului legal sau legatarului de orice tip, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar (pentru mostenitorul unic, respectiv legatarul unic);

b) mostenitorului legal ori legatarului de orice tip, desemnat prin procură specială autentică să-i reprezinte pe ceilalti mostenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar (când sunt mai multi mostenitori legali, respectiv legatari). Această prevedere se aplică în cazul în care nu se prezintă toti mostenitorii legali sau legatarii prevăzuti în certificatul de mostenitor legal, respectiv de legatar. Plata de cote-părti a compensatiei, individual, către mostenitorii titularului, în proportiile stabilite prin actul de succesiune (sau hotărârea judecătorească) pentru fiecare mostenitor, se poate face numai direct de către Fond;

c) mostenitorului legal sau legatarului care, prin hotărârea judecătorească definitivă de dezbatere a mostenirii, beneficiază de depozitul garantat al titularului defunct, pe baza acelei hotărâri;

d) unui părinte, pentru copilul său minor în vârstă de până la 18 ani, pe baza actului de identitate al părintelui si a certificatului de nastere al copilului în vârstă de până la 14 ani; copiii între 14-18 ani pot ridica personal compensatiile, cu încuviintarea prealabilă scrisă a părintilor sau a tutorelui. În aceste cazuri, pe lângă încuviintarea scrisă, titularul prezintă si certificatul său de nastere, în original si în copie, si copii ale actelor de identitate ale părintilor sau ale actului de identitate al tutorelui, precum si copia deciziei de numire a tutorelui;

e) tutorelui sau curatorului, pentru titularii cărora li s-a instituit tutela ori curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a curatelei;

f) mandatarului titularului, pe bază de procură specială pentru încasarea compensatiei, semnată în fata unui notar public român si autentificată de acesta.

Titularii de depozite care domiciliază în localitătile în care nu functionează birouri ale notarilor publici pot semna astfel de procuri în fata secretarilor consiliilor locale care au si competenta de a legaliza semnăturile titularilor.

Titularii de depozite, cetăteni străini cu domiciliul în străinătate, pot mandata o persoană fizică să încaseze compensatia pe baza unei procuri eliberate conform dreptului tării în care se eliberează aceasta. În acest caz, mandatarul este obligat să prezinte procura si traducerea ei legalizată de către un birou al notarului public român, ambele în original si în copie, precum si copie de pe actul de identitate al titularului depozitului;

g) persoanelor mandatate de titularii compensatiilor care se află în una dintre următoarele situatii:

- persoană aflată în detentie;

- militar în termen;

- persoană care în perioada de plată este plecată din tară (în interes de serviciu sau personal);

- personal îmbarcat pe nave sub pavilion românesc.

În situatiile prevăzute la lit. g) plata se efectuează pe bază de procură specială, certificată de:

- comandantul locului de detentie, în cazul persoanei aflate în detentie;

- comandantul unitătii militare, în cazul militarului în termen care nu se poate prezenta personal să îsi ridice compensatia;

- conducătorul institutiei în interesul căreia se efectuează deplasarea în străinătate, în cazul persoanelor plecate din tară în interes de serviciu;

- comandantul navei sub pavilion românesc (în acest caz, împuternicitul titularului de depozit prezintă radiograma procurii speciale certificate);

- misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate, în toate celelalte cazuri când titularul, cetătean român, se află în străinătate.

(4) Identificarea persoanelor care încasează compensatiile în una dintre calitătile mentionate la alin. (1) si (3) de mai sus se face pe baza actelor de identitate ale acestora, cu respectarea următoarelor reguli:

- înainte de efectuarea plătii, mandatarul este obligat să identifice titularul sumei din lista de plată primită de la Fond, pe baza actului de identitate - buletin de identitate, carte de identitate, adeverintă temporară de identitate, pasaport ori permis de sedere, după caz;

- în cazul în care titularul sumei si-a schimbat numele, pe lângă actele de identitate de mai sus, acesta trebuie să prezinte si următoarele acte:

- certificat de nastere si certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui prin căsătorie);

- hotărâre judecătorească rămasă definitivă (în cazul schimbării numelui prin divort sau la cerere);

- în situatiile în care, în lista de plată, codul numeric personal nu corespunde cu cel din actul de identitate al titularului sau lipseste, identificarea beneficiarului compensatiei se face pe baza celorlalte date din actul de identitate al acestuia - numele, prenumele, seria si numărul actului de identitate, domiciliul. În aceste cazuri plata se poate efectua, iar institutia de credit mandatată va înscrie, în câmpul “Obs” din tabelul LIST_PL_PF cuprins în anexa nr. 4, codul numeric personal din actul de identitate al titularului. În situatia în care codul numeric personal nu figurează în actul de identitate, se va face mentiunea “Lipsă CNP” în câmpul “Obs”;

- în situatiile în care seria si numărul actului de identitate sau/si domiciliul beneficiarului, din actele de identitate ale acestuia, nu sunt aceleasi cu cele mentionate în lista de plată, însă identificarea persoanei respective este posibilă pe baza numelui si prenumelui si a codului numeric personal, plata se poate efectua, institutia de credit mandatată înscriind în câmpul “Obs” din lista de plată pe suport informatic noile date privind actul de identitate sau/si domiciliul;

- pentru toate cazurile în care datele din actul de identitate al titularului nu coincid cu cele din listele de plată, dar identificarea se poate face conform precizărilor de mai sus, plata se va efectua si se va retine la mandatar o copie a actului de identitate al titularului.

(5) Documentele mentionate la alin. (3) trebuie prezentate în original, la acestea adăugându-se xerocopii ale certificatelor de nastere, de mostenitor legal, de legatar, ale actelor de instituire a tutelei si curatelei si a actului de identitate al persoanei mandatate.

Art. 14. - (1) Pentru identificarea persoanei juridice îndreptătite la compensatie, aceasta va adresa o cerere de plată, conform modelului prezentat în anexa nr. 5C, la care se vor anexa următoarele documente:

- copie legalizată a extrasului din registrul comertului, cu ultimele modificări, si a certificatului de înregistrare emis de către Oficiul registrului comertului ori a certificatului emis de către Registrul asociatiilor/fundatiilor sau orice act de înregistrare la autoritătile abilitate, după caz, din care să reiasă datele de identificare a societătii (denumirea, adresa, codul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare, persoanele împuternicite să angajeze societatea, eventualele divizări, fuziunile, stările de dizolvare sau de lichidare judiciară, de faliment etc.);

- actul de numire a noului reprezentant al societătii, în cazul în care acesta este administratorul judiciar, lichidatorul sau lichidatorul judiciar, în copie legalizată;

- copie a actului de identitate al persoanei care înaintează cererea (administratorul numit prin actele constitutive înregistrate la registrul comertului sau un împuternicit al societătii);

- alte documente în sprijinul cererii.

(2) Plata compensatiei se face dacă nu există diferente între datele de identificare din lista de plată si cele din documentele justiticative. Dacă există diferente între datele de identificare din lista de plată si din cererea de plată, dar care sunt justificative prin documentele anexate la cerere, atunci se face plata, iar institutia de credit mandatată va înscrie în câmpul “Obs” din tabelul LIST_PL_PJ cuprins în anexa nr. 4, datele de identificare rezultate din documentele justificative.

Art. 15. - (1) Plata compensatiei către entitătile fără personalitate juridică garantate se tratează similar cu cea către persoanele juridice, cu diferenta că documentele ce se solicită în justificarea cererii de plată vor fi specifice acestor entităti (acte de constituire, autorizatie de functionare, codul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare etc.) în copii legalizate sau copii certificate pentru conformitate.

(2) Din punct de vedere informatic entitătile fără personalitate juridică, altele decât persoanele fizice, sunt evidentiate în aceeasi listă cu persoanele juridice.

Art. 16. - (1) Plata compensatiei pentru depozitele garantate se efectuează de către institutia de credit mandatată, în lei, într-o singură transă, indiferent de moneda în care acestea sunt evidentiate la institutia de credit în faliment, fără nici o deducere (comision, taxe sau impozite), conform prevederilor art. 18 alin. (1) din ordonantă.

(2) Plata compensatiilor de către institutia de credit mandatată poate fi făcută în numerar, prin casieriile acesteia ori prin transfer bancar, într-un cont deschis la o institutie de credit care functionează pe teritoriul României, contul si institutia de credit fiind comunicate în acest scop de către deponent.

Art. 17. - Dacă un deponent garantat sau orice persoană îndreptătită ori interesată de suma dintr-un cont se află în cercetare penală în legătură cu o infractiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor, Fondul poate suspenda plata compensatiei, la solicitarea organelor abilitate legal, până la pronuntarea unei hotărâri judecătoresti definitive.

Art. 18. - La efectuarea plătilor, institutia de credit mandatată solicită semnarea pentru primirea sumei reprezentând compensatia depozitelor garantate de Fond, de către titularul depozitelor sau de persoanele îndreptătite legal să ridice suma în numele acestuia.

Art. 19. - Periodic, la termenele stabilite prin contractul de mandat, institutia de credit mandatată transmite Fondului situatia plătilor efectuate, întocmită conform formatelor din anexa nr. 4.

Art. 20. - Eventualele contestatii din partea beneficiarilor de compensatii, decurgând din procesul de plată a compensatiilor, vor fi clarificate de către Fond în colaborare cu lichidatorul, Fondul urmând a comunica în scris solutia institutiei de credit mandatate.

Art. 21. - În situatia în care nu este si lichidator al institutiei de credit în faliment, Fondul informează periodic lichidatorul asupra sumelor plătite deponentilor garantati, persoane fizice si persoane juridice.

Art. 22. - La încheierea perioadei de plăti prevăzute în contractul de mandat, institutia de credit mandatată transmite Fondului, pe suport informatic, detaliat în structura bazei de date cuprinse în anexa nr. 4, si pe suport de hârtie, centralizat, întreaga listă de plată.

Totodată institutia de credit mandatată va restitui Fondului, în termenul prevăzut în contractul de mandat, suma neutilizată.

Art. 23. - (1) La încheierea perioadei de plată, prin institutia de credit mandatată Fondul va informa deponentii printr-un comunicat cu privire la:

a) încheierea perioadei de plată prin unitătile institutiei de credit mandatate;

b) posibilitatea obtinerii direct de la Fond a compensatiilor neachitate, precum si modalitătile de plată prin care urmează a se efectua astfel de plăti;

c) termenul limită de efectuare a plătilor de compensatii direct de către Fond;

d) documentele, conditiile si formalitătile necesare pentru obtinerea compensatiei.

(2) Comunicatul se publică în cel putin două ziare de circulatie natională si pe site-ul Fondului.

Art. 24. - (1) În vederea încasării compensatiilor depozitelor garantate de către deponentii care nu s-au prezentat la institutia de credit plătitoare, solicitantii se vor adresa direct Fondului cu o cerere, al cărei model este prezentat în anexa nr. 5A sau 5B - pentru personae fizice, si respectiv anexa nr. 5C, pentru titularii de compensatie, altii decât persoanele fizice.

(2) Modalitătile de plată a compensatiilor de către Fond vor fi:

a) numerar prin casieria Fondului;

b) transfer bancar într-un cont deschis la o institutie de credit care functionează pe teritoriul României.

Comisioanele aferente transferului bancar vor fi suportate de beneficiar;

c) mandat postal, pe teritoriul României. Comisionul postal va fi suportat de beneficiar;

d) alte modalităti de plată.

(3) Documentele si conditiile de plată prevăzute la art. 13 si 14 se aplică si în cazul plătilor directe effectuate de Fond.

(4) Pentru sumele reprezentând echivalentul în lei a mai mult de 1.000 euro, plata se poate face numai prin transfer bancar.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) si c), petentul răspunde pentru plătile efectuate eronat datorită indicării unui cont bancar gresit/incomplet, în cazul transferului bancar, respectiv a unei adrese sau nume gresit/incomplet, în cazul plătii prin mandat postal.

(6) În mod exceptional, în situatia unor solicitări care excedează capacitătilor organizatorice ale Fondului, acesta poate stabili programări privind efectuarea plătilor de compensatii.

Art. 25. - Cererea de plată poate fi predată Fondului direct la sediul acestuia sau prin postă, însotită de toate documentele justificative necesare. În cazul transmiterii cererii prin postă, petentul va anexa în cazul procurilor speciale (actele originale) si copii legalizate ale celorlalte acte prevăzute la art. 13 sau 14, după caz, necesare pentru identificarea petentului si titularului compensatiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 26. - Normele nr. 5 - editia 2002 – privind procedurile de efectuare a plătilor pentru compensarea depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar - se aplică în continuare pentru plata compensatiilor deponentilor băncilor declarate în stare de faliment înainte de 1 iulie 2004.

Art. 27. - Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 28. - Anexele nr. 1-5C*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Niculae Vulpescu

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 3.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

 

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

REGULAMENT

privind informatiile care trebuie furnizate de institutiile de credit deponentilor cu privire la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Având în vedere prevederile art. 43 si 44 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta,

în temeiul art. 461 din ordonantă, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament.

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit care au fost autorizate de Banca Natională a României să primească depozite de la public.

Art. 2. - Institutiile de credit autorizate de Banca Natională a României să primească depozite de la public sunt obligate să comunice deponentilor toate informatiile referitoare la schema de garantare de care acestia au nevoie, în special cele privind depozitele garantate, respectiv depozitele negarantate, excluse de la plata compensatiilor, nivelul plafonului de garantare, modul de calcul al compensatiei, documentele, conditiile si formalitătile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensatiile plătite de către Fond, intervalul de timp în care pot fi plătite compensatiile pentru depozitele garantate.

Art. 3. - În vederea aplicării prevederilor art. 2 se stabilesc următoarele reguli de prezentare a informatiilor de către institutiile de credit:

a) informatiile prevăzute la art. 2 sunt stabilite în forma prevăzută în anexele nr. 1 si 2 la prezentul regulament, respectiv:

- anexa nr. 1 “Informatii pentru deponenti”;

- anexa nr. 2 “Lista depozitelor negarantate”;

b) informatiile prevăzute la art. 2, precum si orice alte comunicări sau precizări ulterioare ale Fondului trebuie să fie afisate la toate sediile institutiilor de credit, într-un loc accesibil deponentilor;

c) institutiilor de credit li se interzice să facă alte anunturi către deponenti, în afara celor prevăzute de lege si de prezentul regulament, în care să prevadă alte tipuri de depozite garantate sau niveluri de garantare a depozitelor mai mari decât cele stabilite conform legii si prezentului regulament;

d) institutiile de credit sunt obligate să comunice deponentilor, la cererea expresă a acestora, informatii de natura celor prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Conducerile institutiilor de credit au obligatia să asigure cunoasterea si aplicarea de către personalul implicat în efectuarea operatiunilor cu clientela a prevederilor prezentului regulament. Totodată conducerile institutiilor de credit vor include în obiectivele controlului intern si ale auditului intern cerintele legate de aplicarea întocmai a prevederilor prezentului regulament.

Art. 5. - Fondul va verifica la institutiile de credit, atunci când va considera necesar, modul de respectare a prevederilor prezentului regulament. Verificarea se va face atât la sediul central, cât si la unitătile teritoriale ale acestora, constatările se vor înscrie în procesul-verbal încheiat în urma controlului, iar un exemplar al procesuluiverbal se va transmite conducerii institutiei de credit pentru luarea măsurilor ce se impun. În cazul în care ulterior se va constata din nou că nu s-au respectat prevederile prezentului regulament, Fondul va notifica, conform legii, Băncii Nationale a României - Directia supraveghere despre această situatie pentru a se lua măsurile necesare în vederea eliminării deficientelor semnalate.

Art. 6. - La data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Normele nr. 4 - editia 2002 - privind regulile de prezentare de către bănci si casele centrale ale cooperativelor de credit a informatiilor referitoare la garantarea depozitelor constituite la acestea de persoanele fizice.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Niculae Vulpescu

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

 

INFORMATII PENTRU DEPONENTI

 

I. Garantarea depozitelor

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, garantează, în conditiile si în limitele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta, depozitele constituite la institutiile de credit în monedă natională sau în valută convertibilă.

Nu sunt garantate depozitele exprimate în valută neconvertibilă si cele mentionate ca fiind negarantate în Lista depozitelor negarantate prevăzută în anexa nr. 2 la regulament.

II. Obligatia deponentilor de a declara pe propria răspundere

Potrivit art. 4 alin. (3) din ordonantă, la deschiderea conturilor, titularii de conturi vor declara pe propria răspundere încadrarea sau nu în categoria de clienti ale căror depozite sunt garantate sau nu, conform legii.

Titularii de conturi, respectiv persoanele juridice (microîntreprinderile, întreprinderile mici si mijlocii, alte persoane juridice ale căror depozite nu figurează în lista depozitelor negarantate), precum si persoanele fizice aflate în relatii speciale cu institutia de credit, mentionate la pct. 1 din Lista depozitelor negarantate, vor depune la ghiseul institutiei de credit unde au deschis contul, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 178/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, o declaratie pe propria răspundere privind încadrarea depozitelor.

Titularii de conturi din evidenta institutiilor de credit, la care au apărut modificări ce au dus la schimbarea încadrării în categoria garantat/negarantat, au obligatia ca, în termen de 30 de zile de la modificare, să prezinte institutiei de credit o declaratie în care să mentioneze noua încadrare.

III. Plafoane de garantare (suma maximă plătibilă unui deponent)

Plafonul per deponent garantat - persoană fizică ori persoană juridică, inclusiv entitate fără personalitate juridică - este următorul:

- echivalentul în lei a 6.000 euro începând cu 1 iulie 2004;

- echivalentul în lei a 10.000 euro începând cu 1 ianuarie 2005;

- echivalentul în lei a 15.000 euro începând cu 1 ianuarie 2006;

- echivalentul în lei a 20.000 euro începând cu 1 ianuarie 2007.

Echivalentul în lei al plafonului de garantare si al depozitelor în valută se calculează la data indisponibilizării depozitelor, respectiv data deschiderii procedurii falimentului, prin utilizarea cursurilor de schimb pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca Natională a României pentru această dată.

Plafoanele mentionate mai sus sunt valabile numai pentru deponentii a căror institutie de credit intră în faliment după data de 1 iulie 2004.

IV. Plata compensatiilor

Fondul va efectua plata în lei a compensatiilor pentru depozitele garantate atât prin sediile institutiilor de credit mandatate în acest sens, cât si, ulterior, direct la sediul Fondului.

Plata compensatiilor către deponentii garantati se va efectua prin institutiile de credit mandatate în acest scop, în termen de cel mult 3 luni de la data deschiderii procedurii falimentului institutiei de credit respective, termen care poate fi prelungit, cu aprobarea Băncii Nationale a României, de două ori cu câte 3 luni. După acest/aceste termen/termene, Fondul va putea plăti compensatiile, la sediul său, într-un termen de cel mult 3 ani de la data începerii plătii compensatiilor.

În cazul în care deponentul sau orice persoană îndreptătită ori interesată de compensatie se află în cercetare penală în legătură cu o infractiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor, Fondul poate suspenda orice plată pentru depozitul respectiv până la pronuntarea unei hotărâri judecătoresti definitive.

V. Calculul compensatiilor

Calculul în lei al compensatiei unui deponent se va efectua avându-se în vedere atât depozitele detinute de acesta, inclusiv dobânda datorată de institutia de credit la data deschiderii procedurii falimentului, cât si obligatiile de plată ale acestuia - credite nerambursate, dobânzi, comisioane etc. - fată de institutia de credit în faliment.

În cazul contului comun, calculul compensatiei se face avându-se în vedere cota-parte a fiecărui deponent, care, însumate, nu pot depăsi limita plafonului de garantare.

VI. Încasarea compensatiilor

Încasarea compensatiei se face de regulă de către titularii de depozite. Clauza de împuternicire înscrisă de titular în contractul de depozit încheiat cu institutia de credit înainte de intrarea acesteia în faliment nu conferă persoanei împuternicite dreptul de încasare a compensatiei.

În situatia în care, ca urmare a compensării între creantele (depozitele) deponentului si obligatiile acestuia fată de institutia de credit în faliment, suma de încasat rezultată este mai mică decât nivelul plafonului garantat, deponentul va încasa drept compensatie suma rezultată; în cazul în care suma rezultată este mai mare decât nivelul plafonului garantat, compensatia încasată va fi la nivelul plafonului de garantare, iar în situatia în care suma este negativă, deponentul nu este îndreptătit la încasarea de compensatii.

VII. Informarea deponentilor

În situatia în care depozitele devin indisponibile - atunci când institutia de credit intră în faliment – Fondul va informa deponentii asupra formalitătilor, conditiilor si documentelor necesare în vederea încasării compensatiilor.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 35/1997*)

privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

 


*) Republicată în temeiul dispozitiilor art. II din Legea nr. 233/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 22 iunie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 35/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 20 martie 1997 si a mai fost modificată si completată prin:

- Legea nr. 125/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 24 iunie 1998;

- Legea nr. 181/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Institutia Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor si libertătilor cetătenilor în raporturile acestora cu autoritătile publice.

(2) Sediul institutiei Avocatul Poporului este în municipiul Bucuresti.

Art. 2. - (1) Institutia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă si independentă fată de orice altă autoritate publică, în conditiile legii.

(2) În exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului nu se substituie autoritătilor publice.

(3) Avocatul Poporului nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu îl poate obliga pe Avocatul Poporului să se supună instructiunilor sau dispozitiilor sale.

Art. 3. - (1) Activitatea Avocatului Poporului, a adjunctilor săi si a salariatilor care lucrează sub autoritatea acestora are caracter public.

(2) La cererea persoanelor lezate în drepturile si libertătile lor sau datorită unor motive întemeiate, Avocatul  Poporului poate decide asupra caracterului confidential al activitătii sale.

Art. 4. - Autoritătile publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispozitia Avocatului Poporului, în conditiile legii, informatiile, documentele sau actele pe care le detin în legătură cu cererile care au fost adresate Avocatului Poporului, acordându-i sprijin pentru exercitarea atributiilor sale.

Art. 5. - (1) Avocatul Poporului prezintă, în sedinta comună a celor două Camere ale Parlamentului, rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele trebuie să cuprindă informatii cu privire la activitatea institutiei Avocatul Poporului. Ele pot contine recomandări privind modificarea legislatiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor si libertătilor cetătenilor.

(2) Raportul anual vizează activitatea institutiei pe un an calendaristic si se înaintează Parlamentului până la data de 1 februarie a anului următor, în vederea dezbaterii acestuia în sedinta comună a celor două Camere. Raportul anual se dă publicitătii.

 

CAPITOLUL II

Mandatul Avocatului Poporului

 

Art. 6. - (1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani de Camera Deputatilor si de Senat, în sedintă comună. Mandatul Avocatului Poporului poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Poate fi numit Avocat al Poporului orice cetătean român care îndeplineste conditiile de numire prevăzute pentru judecători la Curtea Constitutională.

Art. 7. - (1) Propunerile de candidati se fac de către birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului.

(2) Candidatii vor fi audiati de comisiile juridice din Camera Deputatilor si Senat. În vederea audierii, fiecare candidat va depune actele din care rezultă îndeplinirea conditiilor prevăzute de Constitutie si de prezenta lege pentru a fi numit Avocat al Poporului. Candidatii vor fi prezenti la dezbateri.

(3) Este numit ca Avocat al Poporului candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi ale deputatilor si senatorilor prezenti.

Art. 8. - (1) Mandatul de Avocat al Poporului se exercită de la data depunerii, în fata presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, a următorului jurământ: “Jur să respect Constitutia si legile tării si să apăr drepturile si libertătile cetătenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credintă si impartialitate atributiile de Avocat al Poporului. Asa să-mi ajute Dumnezeu!”

(2) Jurământul poate fi depus si fără formula religioasă.

(3) Refuzul depunerii jurământului împiedică intrarea în functie a Avocatului Poporului si deschide procedura pentru numirea în functie a altei persoane.

(4) Mandatul Avocatului Poporului durează până la depunerea jurământului de către noul Avocat al Poporului.

Art. 9. - (1) Mandatul Avocatului Poporului încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si îndeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, ori în caz de deces.

(2) Revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a încălcării Constitutiei si a legilor, se face de Camera Deputatilor si de Senat, în sedintă comună, cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor prezenti, la propunerea birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.

(3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a functiei sau decesul se constată de către birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care determină încetarea mandatului Avocatului Poporului.

 

CAPITOLUL III

Adjunctii Avocatului Poporului

 

Art. 10. - (1) Avocatul Poporului este asistat de adjuncti, specializati pe următoarele domenii de activitate:

a) drepturile omului, egalitate de sanse între bărbati si femei, culte religioase si minorităti nationale;

b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;

c) armată, justitie, politie, penitenciare;

d) proprietate, muncă, protectie socială, impozite si taxe.

(2) Adjunctii Avocatului Poporului îndeplinesc atât atributiile ce le revin potrivit domeniului de specializare, cât si orice alte atributii care le sunt încredintate de Avocatul Poporului.

(3) Adjunctii Avocatului Poporului îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atributiile acestuia în caz de imposibilitate temporară a exercitării functiei.

Art. 11. - (1) Adjunctii Avocatului Poporului sunt numiti de către birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.

Conditiile pentru ocuparea functiei de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului.

(2) Numirea adjunctilor Avocatului Poporului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - Dispozitiile art. 8 alin. (1) se aplică în mod corespunzător, jurământul depunându-se în fata Avocatului Poporului si a câte unui vicepresedinte al Camerei Deputatilor si al Senatului.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile Avocatului Poporului

 

Art. 13. - Avocatul Poporului are următoarele atributii:

a) coordonează activitatea institutiei Avocatul Poporului;

b) primeste si repartizează cererile făcute de persoanele lezate prin încălcarea drepturilor sau libertătilor cetătenesti de către autoritătile administratiei publice si decide asupra acestor cereri;

c) urmăreste rezolvarea legală a cererilor primite si cere autoritătilor sau functionarilor administratiei publice în cauză încetarea încălcării drepturilor si libertătilor cetătenesti, repunerea în drepturi a petitionarului si repararea pagubelor;

d) formulează puncte de vedere, la cererea Curtii Constitutionale;

e) poate sesiza Curtea Constitutională cu privire la neconstitutionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora;

f) poate sesiza direct Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor;

g) reprezintă institutia Avocatul Poporului în fata Camerei Deputatilor, a Senatului si a celorlalte autorităti publice, precum si în relatiile cu persoanele fizice sau juridice;

h) angajează salariatii institutiei Avocatul Poporului si exercită dreptul de autoritate disciplinară asupra acestora;

i) exercită functia de ordonator principal de credite;

j) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului.

Art. 14. - (1) Avocatul Poporului îsi exercită atributiile, din oficiu sau la cererea persoanelor lezate prevăzute la art. 13 lit. b).

(2) Cererile pot fi adresate de orice persoană fizică, fără deosebire de cetătenie, vârstă, sex, apartenentă politică sau convingeri religioase.

Art. 15. - (1) Cererile adresate Avocatului Poporului trebuie să se facă în scris si să indice numele si domiciliul persoanei lezate în drepturile si libertătile cetătenesti, drepturile si libertătile încălcate, precum si autoritatea administrativă ori functionarul public în cauză. Petitionarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administratiei publice de a solutiona legal cererea.

(2) Nu pot fi luate în considerare plângerile anonime, iar plângerile îndreptate împotriva încălcării drepturilor si libertătilor cetătenesti prin acte sau fapte ale autoritătii administratiei publice se adresează Avocatului Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunostintă de ele.

(3) Avocatul Poporului poate respinge motivat cererile vădit nefondate sau poate cere date suplimentare pentru analiza si solutionarea cererilor.

(4) Nu fac obiectul activitătii institutiei Avocatul Poporului si vor fi respinse fără motivare cererile privind actele emise de Camera Deputatilor, de Senat sau de Parlament, actele si faptele deputatilor si senatorilor, ale Presedintelui României si ale Guvernului, precum si ale Curtii Constitutionale, ale presedintelui Consiliului Legislativ si ale autoritătii judecătoresti.

Art. 16. - Cererile adresate Avocatului Poporului sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 17. - (1) Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum si Ministerul Public si organele de politie sunt obligate să permită, fără nici o restrictie, persoanelor care execută pedeapsa închisorii sau, după caz, se află arestate ori retinute, precum si minorilor aflati în centrele de reeducare să se adreseze, în orice mod, Avocatului Poporului cu privire la lezarea drepturilor si libertătilor lor, cu exceptia restrângerilor legale.

(2) Aceeasi obligatie revine si comandantilor unitătilor militare, în privinta persoanelor care îndeplinesc îndatoriri militare, cu privire la lezarea drepturilor si libertătilor lor, cu exceptia restrângerilor legale.

Art. 18. - În cazul în care Avocatul Poporului constată că solutionarea cererii cu care a fost sesizat este de competenta autoritătii judecătoresti, el se poate adresa, după caz, ministrului justitiei, Ministerului Public sau presedintelui instantei de judecată, care sunt obligati să comunice măsurile luate.

Art. 19. - În cazul sesizării privind exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor care se referă la drepturile si libertătile cetătenilor, Curtea Constitutională va solicita si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Art. 20. - (1) Avocatul Poporului are acces, în conditiile legii, la informatiile clasificate detinute de autoritătile publice, în măsura în care le consideră necesare pentru solutionarea plângerilor care i-au fost adresate.

(2) Avocatul Poporului are obligatia de a nu divulga sau de a nu face publice informatiile sau documentele secrete la care a avut acces. Această obligatie se mentine si după încetarea activitătii sale ca Avocat al Poporului si se extinde asupra adjunctilor săi, precum si asupra personalului aflat în serviciile sale, sub sanctiunea prevăzută de legea penală.

Art. 21. - (1) În exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandări care nu pot fi supuse controlului parlamentar si nici controlului judecătoresc.

(2) Prin recomandările emise, Avocatul Poporului sesizează autoritătile administratiei publice asupra ilegalitătii actelor sau faptelor administrative. Sunt asimilate actelor administrative tăcerea organelor administratiei publice si emiterea tardivă a actelor.

Art. 22. - (1) Avocatul Poporului are dreptul să facă anchete proprii, să ceară autoritătilor administratiei publice orice informatii sau documente necesare anchetei, să audieze si să ia declaratii de la conducătorii autoritătilor administratiei publice si de la orice functionar care poate da informatiile necesare solutionării cererii.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică autoritătilor administratiei publice, institutiilor publice, precum si oricăror servicii publice aflate sub autoritatea autoritătilor administratiei publice.

Art. 23. - (1) În cazul în care, în urma cererilor făcute, Avocatul Poporului constată că plângerea persoanei lezate este întemeiată, el va cere în scris autoritătii administratiei publice care a încălcat drepturile acesteia să reformeze sau să revoce actul administrativ si să repare pagubele produse, precum si să repună persoana lezată în situatia anterioară.

(2) Autoritătile publice în cauză vor lua de îndată măsurile necesare pentru înlăturarea ilegalitătilor constatate, repararea pagubelor si înlăturarea cauzelor care au generat sau au favorizat încălcarea drepturilor persoanei lezate si îl vor informa despre aceasta pe Avocatul Poporului.

Art. 24. - (1) În cazul în care autoritatea administratiei publice sau functionarul public nu înlătură, în termen de 30 de zile de la data sesizării, ilegalitătile comise, Avocatul Poporului se adresează autoritătilor administratiei publice ierarhic superioare, care sunt datoare să îi comunice, în termen de cel mult 45 de zile, măsurile luate.

(2) Dacă autoritatea publică sau functionarul public apartine administratiei publice locale, Avocatul Poporului se adresează prefectului. De la data depunerii cererii la prefectul judetului curge un nou termen de 45 de zile.

Art. 25. - (1) Avocatul Poporului este îndreptătit să sesizeze Guvernul cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal al administratiei publice centrale si al prefectilor.

(2) Neadoptarea de către Guvern, în termen de cel mult 20 de zile, a măsurilor privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor administrative semnalate de Avocatul Poporului se comunică Parlamentului.

Art. 26. - (1) Avocatul Poporului va aduce la cunostintă persoanei care i-a adresat cererea modul de solutionare. Acesta poate fi făcut public de către Avocatul Poporului prin mijloace de informare în masă, cu consimtământul persoanei sau al persoanelor interesate si cu respectarea prevederilor art. 20 privind informatiile si documentele secrete.

(2) Dacă Avocatul Poporului constată, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislatie sau cazuri grave de coruptie ori de nerespectare a legilor tării, va prezenta un raport, continând cele constatate, presedintilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului-ministru.

Art. 27. - Avocatul Poporului poate fi consultat de initiatorii proiectelor de legi si ordonante, care, prin continutul reglementărilor, privesc drepturile si libertătile cetătenilor, prevăzute de Constitutia României, de pactele si celelalte tratate internationale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte.

Art. 28. - Prevederile prezentei legi se aplică si actelor administrative ale regiilor autonome.

Art. 29. - Avocatul Poporului va organiza birouri teritoriale, în vederea realizării atributiilor ce revin, potrivit prezentei legi, institutiei Avocatul Poporului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. Prefecturile vor asigura spatiile necesare pentru functionarea birourilor teritoriale.

 

CAPITOLUL V

Răspundere, incompatibilităti si imunităti

 

Art. 30. - Avocatul Poporului si adjunctii săi nu răspund juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le îndeplinesc, cu respectarea legii, în exercitarea atributiilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 31. - (1) Pe durata exercitării mandatului, Avocatul Poporului poate fi urmărit si trimis în judecată penală pentru fapte, altele decât cele prevăzute la art. 30, dar nu poate fi retinut, perchezitionat sau arestat fără încuviintarea presedintilor celor două Camere ale Parlamentului.

(2) Adjunctii Avocatului Poporului pot fi urmăriti si trimisi în judecată penală pentru fapte, altele decât cele prevăzute la art. 30, dar nu pot fi retinuti, perchezitionati sau arestati fără înstiintarea prealabilă a Avocatului Poporului.

(3) Dacă Avocatul Poporului sau adjunctii săi sunt arestati ori trimisi în judecată penală, ei vor fi suspendati din functie, de drept, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti.

Art. 32. - (1) În timpul exercitării functiei, Avocatul Poporului si adjunctii acestuia nu pot fi membri ai unui partid politic si nu pot îndeplini nici o altă functie publică sau privată, cu exceptia activitătilor si functiilor didactice din învătământul superior.

(2) Incompatibilitătile prevăzute la alin. (1) se aplică si personalului cu functii de conducere si de executie de specialitate.

 

CAPITOLUL VI

Serviciile institutiei Avocatul Poporului

 

Art. 33. - Structura organizatorică, statul de functii si numărul de personal necesar activitătii institutiei se aprobă de Avocatul Poporului, în limita bugetului anual.

Art. 34. - Functiile de conducere si de executie de specialitate din aparatul institutiei Avocatul Poporului se ocupă prin concurs, în conditiile legii.

Art. 35. - Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului de către personalul acesteia atrage răspunderea penală, disciplinară sau administrativă, după caz. Răspunderea disciplinară se stabileste conform Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 36. - (1) Institutia Avocatul Poporului are buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat. Prin legile bugetare anuale poate fi aprobat un fond la dispozitia Avocatului Poporului, pentru acordarea de ajutoare.

(2) Proiectul de buget se aprobă, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice, de Avocatul Poporului si se înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferării. Obiectiile Avocatului Poporului la proiectul de buget al Guvernului se prezintă Parlamentului pentru solutionare.

(3) Functia de Avocat al Poporului este asimilată cu functia de ministru. Functia de adjunct al Avocatului Poporului este asimilată cu functia de sef de departament, iar functiile de conducere si de executie de specialitate sunt asimilate cu cele din aparatul Parlamentului.

(4) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi Guvernul si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor pune la dispozitie institutiei Avocatul Poporului localul necesar functionării acesteia.

Art. 37. - În situatia în care în functia de Avocat al Poporului este ales un magistrat, rezervarea postului acestuia este obligatorie.

Art. 38. - Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului se aprobă de către birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea Avocatului Poporului.

 

ANEXĂ

 

BIROURILE TERITORIALE ALE INSTITUTIEI AVOCATUL POPORULUI

 

Nr.

Sediul

Judetele aflate în biroului competentă teritorială

1.

Alba Iulia

Alba, Sibiu, Hunedoara

2.

Pitesti

Arges, Vâlcea

3.

Bacău

Bacău, Neamt

4.

Oradea

Bihor, Satu Mare

5.

Suceava

Suceava, Botosani

6.

Brasov

Brasov, Covasna

7.

Bucuresti

Călărasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman

8.

Cluj Napoca

Cluj, Bistrita-Năsăud, Maramures, Sălaj

9.

Constanta

Constanta, Tulcea

10.

Craiova

Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt

11.

Galati

Galati, Brăila, Vrancea

12.

Iasi

Iasi, Vaslui

13.

Târgu

Mures Mures, Harghita

14.

Ploiesti

Prahova, Buzău, Dâmbovita

15.

Timisoara

Timis, Arad, Caras-Severin

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 69/2002

privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate*)

 


*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 22 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002 si a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 285/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 2 iulie 2003.

**) Precizăm că art. 6 din forma republicabilă - fost art. 5 - a fost modificat prin Legea nr. 285/2003; ulterior, Legea nr. 126/2004 a

instituit un nou termen de adoptare a normelor metodologice, însă art. 5 nu a fost abrogat expres.

 

Reproducem mai jos cuprinsul art. II din Ordonanta Guvernului nr. 24/2004 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 126/2004:

“Art. II. - În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, precum si forma si continutul cărtii electronice de identitate.”

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se introduce cartea electronică de identitate.

(2) Cartea electronică de identitate contine date în format tipărit si în formă electronică.

Art. 2. - (1) Cărtile electronice de identitate se eliberează de către serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor din cadrul consiliilor locale.

(2) Coordonarea si controlul metodologic al activitătii de eliberare a cărtilor electronice de identitate se asigură în mod unitar de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor.

Art. 3. - Cărtile electronice de identitate se eliberează începând cu data de 1 ianuarie 2006.

Art. 4. - (1) Autoritătile publice centrale si locale, precum si serviciile descentralizate judetene au obligatia să asigure echipamentele si programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetătenilor la serviciile electronice ale administratiei publice.

(2) Asigurarea cu echipamente si programe informatice a autoritătilor si institutiilor publice se va realiza esalonat, astfel:

a) în municipiile resedintă de judet, până la data de 31 iulie 2007;

b) în celelalte municipii si orase, până la data de 31 decembrie 2008;

c) în comune, până la data de 31 decembrie 2009.

Art. 5. - (1) Actualele cărti de identitate si buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la expirarea valabilitătii lor.

(2) Până la data prevăzută, după caz, la art. 4 alin. (2) serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor vor emite în continuare cărti de identitate.

Art. 6. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonante, precum si forma si continutul cărtii electronice de identitate.**)

Art. 7. - (1) Institutiile responsabile pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor art. 6 sunt următoarele: Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Sănătătii si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor va asigura coordonarea colectivului de lucru ce va fi numit de institutiile mentionate la alin. (1).

(3) Continutul de date al cărtii electronice de identitate, precum si libera circulatie a acesteia vor fi supuse avizării institutiei Avocatul Poporului de către Ministerul Administratiei si Internelor.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 178/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iunie 2004, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. I pct. 4, referitor la alin. (2) al art. 4, în loc de: ....... anexa care face parte integrantă din legea de aprobare a prezentei ordonante.” se va citi ....... anexa care face parte integrantă din ordonantă.” ;

- la art. I pct. 17, referitor la alin. (3) al art. 16, în loc de: “Desemnarea institutiilor de credit......” se va citi: “Desemnarea institutiilor de credit plătitoare......” ;

- la art. I pct. 24, referitor la alin. (7) al art. 26, în loc de: ....... directorului general executiv......” se va citi: ....... directorului general.......” ;

- la anexă, la pct. 1, în loc de ........institutia de credit în faliment......” se va citi: ....... institutia de credit.......” ;

- la anexă, la pct. 11, în loc de: ....... institutia de credit declarată în stare de faliment” se va citi: ........institutia de credit”.