MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 846         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

50. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

64. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

1.465. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Măciuca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măciuca, judetul Vâlcea

 

1.466. - Hotărâre privind declasificarea unor informatii secrete de stat elaborate sau detinute de Ministerul Finantelor Publice

 

1.469. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii cuprins în programul ISPA “Reabilitarea statiei de epurare, a retelei de canalizare si a sistemului de alimentare cu apă din municipiul Pitesti si zonele arondate”, judetul Arges

 

1.472. - Hotărâre privind încadrarea Reprezentantei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizatiile Internationale, cu sediul la Viena

 

1.476. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile, situate în judetul Botosani, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale respective

 

1.480. - Hotărâre privind recunoasterea Organizatiei “Caritas Alba Iulia din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia” ca fiind de utilitate publică

 

1.481. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Crestine de Caritate, Misiune si Ajutor Olanda-România “Betania” ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

211. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 199/2004 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului privind dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 

610. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, cu privire la autorizarea si verificarea tehnică periodică a centralelor de uz casnic

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Ioan Buraga, ales în Circumscriptia electorală nr. 25 Ilfov, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., si declară vacant locul de senator detinut de acesta, începând cu data de 13 septembrie 2004.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 septembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 septembrie 2004.

Nr. 50.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

Având în vedere caracterul de urgentă determinat de necesitatea reorganizării unitătilor de cercetare-dezvoltare si transmiterea unor terenuri necesare reconstituirii dreptului de proprietate, conform legilor fondului funciar, către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) si la nr. crt. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute nationale de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si în coordonarea stiintifică a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti». Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 si 9 se reorganizează ca institute nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Siinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu exceptia nr. crt. 1, 2 si 9, în anexa nr. 2 si în anexa nr. 5 la nr. crt. 1-3 se reorganizează ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice cu personalitate juridică în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti».

Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu exceptia nr. crt. 1, 2 si 9, si în anexa nr. 5, cu exceptia nr. crt. 4, vor putea fi organizate, după obtinerea acreditării, ca institute nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Societătile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor, pe baza structurii si patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2003. Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăti comerciale. Statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoenesti, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul institutiilor de învătământ superior agricol de stat. S.C. Statiunea de Cercetare si Productie pentru Animale de Blană S.A. Tg. Mures, prevăzută în anexa nr. 5 nr. crt. 1, trece din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» sub autoritatea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.”

2. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, institutiile de învătământ agricol si silvic, unitătile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii nationale din domeniul agricol, precum si centrele de perfectionare profesională din agricultură administrează bunuri din domeniul public si privat al statului, precum si bunuri proprii dobândite în conditiile legii, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unitătilor de cercetare-dezvoltare.

3. Articolul 223 va avea următorul cuprins:

“Art. 223. - (1) Suprafetele de teren trecute potrivit Legii nr. 147/2004 în administrarea institutelor, unitătilor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfectionare agricolă, precum si a institutiilor de învătământ superior agricol si silvic rămân definitiv si irevocabil în administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole necesare reconstituirii dreptului de proprietate privată persoanelor îndreptătite, solicitate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004.

(2) Suprafetele de teren destinate reconstituirii dreptului de proprietate potrivit alin. (1) se transmit comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unitătilor de cercetare-dezvoltare.”

4. Titlul anexei nr. 1a) va avea următorul cuprins:

“Unităti de cercetare-dezvoltare în subordinea/coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», organizate ca institute nationale, institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare“

5. În anexa nr. 1a), la nr. crt. 1, denumirea unitătii care se înfiintează va avea următorul cuprins:

“Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricolă -INCDA Fundulea”.

6. În anexa nr. 1a), la nr. crt. 2, denumirea unitătii care se înfiintează va avea următorul cuprins:

“Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr - Brasov”.

7. În anexa nr. 1a), la nr. crt. 9, denumirea unitătii care se înfiintează va avea următorul cuprins:

“Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animală - IBNA Balotesti”.

8. La nr. crt. 14 din anexa nr. 1a) “Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biostimulatori «BIOS» Cluj-Napoca” se elimină.

9. La anexa nr. 3 “Unităti de cercetare care se reorganizează în societăti comerciale cu capital de stat”, după nr. crt. 14 se introduce nr. crt. 15 cu următorul cuprins:

“15. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biostimulatori «BIOS» Cluj-Napoca, judetul Cluj”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 64.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Măciuca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măciuca, judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, situat în comuna Măciuca, judetul Vâlcea, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Măciuca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măciuca, judetul Vâlcea.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.465.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Măciuca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măciuca, judetul Vâlcea

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care

alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Comuna Măciuca,

judetul Vâlcea

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

Comuna Măciuca,

Consiliul Local al Comunei Măciuca,

judetul Vâlcea

- imobil 2.872

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.896

- suprafata construită = 1.959 m2

- suprafata desfăsurată = 2.878 m2

- suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile = 53.600 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declasificarea unor informatii secrete de stat elaborate sau detinute de Ministerul Finantelor Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, precum si al art. 19 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declasifică informatiile secrete de stat, nivel de secretizare “strict secret”, referitoare la bugetele de stat anuale si la analizele pe bază de bilant, până în anul 1989.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Lista cuprinzând categoriile de informatii secrete de stat pe niveluri de secretizare elaborate sau detinute de Ministerul Finantelor Publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.575/2002, se modifică prin eliminarea pozitiei 9 “Bugete de stat anuale si analizele pe bază de bilant, până în anul 1989” de la lit B “Informatii strict secrete”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.466.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii cuprins în programul ISPA “Reabilitarea statiei de epurare, a retelei de canalizare si a sistemului de alimentare cu apă din municipiul Pitesti si zonele arondate”, judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii cuprins în programul ISPA “Reabilitarea statiei de epurare, a retelei de canalizare si a sistemului de alimentare cu apă din municipiul Pitesti si zonele arondate”, judetul Arges, cuprinsi în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din fonduri ISPA, dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Investitii si, în completare, din surse proprii ale Societătii Comerciale “Apă canal 2000” - S.A. Pitesti.

 

PRIM MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.469.


*) Anexa se comunică Ministerului Administratiei si Internelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea Reprezentantei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizatiile Internationale, cu sediul la Viena

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea Reprezentantei Militare Permanente la O.S.C.E. de la Viena cu 3 posturi, conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Salarizarea, fondurile necesare cazării si alte drepturi în valută si în lei, ce revin personalului prevăzut la art. 1, se asigură potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Nationale, a celorlalte dispozitii legale si în conformitate cu echivalările prevăzute în anexă.

Art. 3. - Cheltuielile determinate de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se asigură din fondurile aprobate cu această destinatie prin bugetele anuale ale Ministerului Apărării Nationale.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 369/2001 privind înfiintarea unor posturi în serviciul extern al Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 6 aprilie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.472.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Apărării Nationale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri imobile, situate în judetul Botosani, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale respective

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor bunuri imobile “Pod Hulub” si “Pod Iacobeni”, situate în comuna Dângeni, judetul Botosani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunei Dângeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Dângeni.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unui imobil “Pod Buhăceni”, situat în comuna Trusesti, judetul Botosani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunei Trusesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Trusesti.

Art. 3. - Se aprobă trecerea unui imobil “Pod Epureni-Vicoleni”, situat în comuna Ungureni, judetul Botosani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunei Ungureni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ungureni.

Art. 4. - Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Dorohoi, judetul Botosani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al municipiului Dorohoi si în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorohoi.

Art. 5. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1-4 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.476.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile, situate în judetul Botosani, care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale respective

 

Nr.

crt.

Locul unde

sunt situate

bunurile imobile

care se transmit

Denumirea

bunurilor imobile

care se transmit

Persoana juridică

de la care se

bunurile transmit

imobile

Persoana juridică

la care se transmit

bunurile imobile

Caracteristicile

tehnice ale

bunurilor

imobile

Numărul de identificare

atribuit de M.F.P.,

conform Hotărârii

Guvernului nr. 15/2004

1.

Comuna Dângeni,

judetul Botosani

Podul Hulub

Statul român,

din administrarea

Administratiei Nationale

“Apele Române”

Statul român,

în administrarea

Consiliului Local al

Comunei Dângeni

Pod de

beton armat

parte din

nr. M.F.P.: 64.795

cod 8.20

2.

Comuna Dângeni,

judetul Botosani

Podul Iacobeni

 

Statul român,

din administrarea

Administratiei Nationale

“Apele Române”

Statul român,

în administrarea

Consiliului Local al

Comunei Dângeni

Pod de

beton armat

parte din

nr. M.F.P.: 64.795

cod 8.20

3.

Comuna Trusesti,

judetul Botosani

Podul Buhăceni

Statul român,

din administrarea

Administratiei Nationale

“Apele Române”

Statul român,

în administrarea

Consiliului Local al

Comunei Trusesti

Pod de

beton armat

nr. M.F.P.: 64.795 –

partial

cod 8.20

4.

Comuna Ungureni,

judetul Botosani

Podul

Epureni-Vicoleni

Statul român,

din administrarea

Administratiei Nationale

“Apele Române”

Statul român,

în administrarea

Consiliului Local al

Comunei Ungureni

Pod de

beton armat

parte din

nr. M.F.P.: 64.795

cod 8.20

5.

Municipiul Dorohoi,

judetul Botosani

Statie Meteo

Dorohoi

Statul român,

din administrarea

Administratiei Nationale

“Apele Române”

Statul român,

în administrarea

Consiliului Local al

Municipiului Dorohoi

Suprafata nr.

construită = 58 m2

M.F.P.: 65.264

cod 8.21

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Organizatiei “Caritas Alba Iulia din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Organizatia “Caritas Alba Iulia din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Patriarh Miron Cristea nr. 3, judetul Alba, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.480.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Crestine de Caritate, Misiune si Ajutor Olanda-România “Betania” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Crestină de Caritate, Misiune si Ajutor Olanda-România “Betania”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bacău, Str. Nordului nr. 19 bis, judetul Bacău, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Secretarul de stat al Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Sonia Vali Botezatu,

subsecretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.481.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 199/2004 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului privind dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 

În temeiul art. 4 alin. (1) pct. 12 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin:

Art. I. - Litera B “Perioada de înscrieri” din anexa nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 199/2004 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului privind dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 6 septembrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“B. Perioada de înscrieri: în termen de 20 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 13 septembrie 2004.

Nr. 211.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

cu privire la autorizarea si verificarea tehnică periodică a centralelor de uz casnic

 

Având în vedere cele stabilite în sedinta Guvernului din data de 6 august 2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Autorizarea si verificarea tehnică periodică a centralelor de uz casnic se vor efectua până la data de 31 decembrie 2005.

Art. 2. - Prevederile Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 42/2004 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea cazanelor de apă caldă si abur de joasă presiune care nu au îndeplinit până la data de 1 februarie 2004 conditiile stabilite prin prescriptiile tehnice ISCIR PT A1-2002 si PT C9-2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 610.