MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 847         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 16 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

19. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.464. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 549/2004 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Baza de Aprovizionare C.F.R.” - S.A. ca filială a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

1.479. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei Române pentru Copii, Comunitate si Familie ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

220. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat

 

221. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat regional

 

222. - Ordin privind punerea în aplicare a Instructiunilor pentru modificarea Instructiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian

 

224. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă, elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38 alin. 4 si al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Aurel Chelbea, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;

- domnul deputat Valentin Tiberiu Hossu, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;

- doamna deputat Cornelia Ionescu, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnată în calitatea de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională;

- domnul deputat Grigore Marcu, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru muncă si protectie socială;

- domnul deputat Vasile-Relu Rădulescu, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei juridice, de disciplină si imunităti;

- domnul deputat Sebastian Simion, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru învătământ, stiintă, tineret si sport;

- domnul deputat Viorel Ionel, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru buget, finante si bănci;

- doamna deputat Melania Vâlva, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnată în calitatea de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice;

- domnul deputat Alexe Boboc, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei juridice, de disciplină si imunităti;

- domnul deputat Tănase Satnoianu, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare;

- domnul deputat Vlad-Octavian Moisescu, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru politică externă;

- domnul deputat Sergiu Mihail Tofan, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;

- domnul deputat Vasile Dănilă, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională;

- domnul deputat Birtalan Ákos, apartinând Grupului parlamentar al U.D.M.R., trece de la Comisia pentru buget, finante si bănci la Comisia pentru industrii si servicii;

- domnul deputat Kedves Emeric, apartinând Grupului parlamentar al U.D.M.R., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru buget, finante si bănci;

- domnul deputat Sarkady Zsolt Csaba, apartinând Grupului parlamentar al U.D.M.R., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă;

- domnul deputat Ioan Onisei, apartinând Grupului parlamentar al P.D., trece de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la Comisia juridică, de disciplină si imunităti;

- domnul deputat Romeo-Marius Raicu, apartinând Grupului parlamentar al P.D., trece de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii la Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională;

- domnul deputat Sorin Victor Lepsa, apartinând Grupului parlamentar al P.D., trece de la Comisia pentru învătământ, stiintă, tineret si sport la Comisia pentru industrii si servicii;

- domnul deputat Daniel Marius Bogdan, apartinând Grupului parlamentar al P.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru învătământ, stiintă, tineret si sport;

- domnul deputat Teodor Crăciun Tuducan, apartinând Grupului parlamentar al P.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii;

- domnul deputat Adrian Gurzău, apartinând Grupului parlamentar al P.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă si al Comisiei pentru regulament;

- domnul deputat Iulian-Gabriel Bîrsan, apartinând Grupului parlamentar al P.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru învătământ, stiintă, tineret si sport.

 

               Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 septembrie 2004, cu respectarea prevederilor

art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 septembrie 2004.

Nr. 19.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 549/2004 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Baza de Aprovizionare C.F.R.” - S.A. ca filială a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2004 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Baza de Aprovizionare C.F.R.” - S.A. ca filială a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 3 mai 2004, se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Societatea, corespunzător obiectului său de activitate, se substituie C.F.R. în toate drepturile si obligatiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instantele judecătoresti.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.464.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei Române pentru Copii, Comunitate si Familie ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia Română pentru Copii, Comunitate si Familie, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Ren. Descartes nr. 6, judetul Cluj, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Secretarul de stat al Autoritătii

Nationale pentru Protectia Copilului

si Adoptie,

Vali Sonia Botezatu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.479.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale

art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 10 septembrie 2004.

Nr. 220.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat

 

În temeiul dispozitiilor art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările

ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Enuntul introductiv al paragrafului 4 va avea următorul cuprins:

Principalele elemente care caracterizează un ajutor de stat sunt: (i) constituie un avantaj; (ii) este furnizat din surse de stat de către autoritătile publice sau de alte organisme care le administrează în numele statului; (iii) favorizează numai anumiti agenti economici sau productia numai a anumitor bunuri ori servicii; (iv) distorsionează concurenta si afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internationale la care România este parte. Cu privire la elementele mentionate se fac următoarele precizări:”

2. Punctul (iv) al paragrafului 4 va avea următorul cuprins:

“(iv) Toate cele de mai sus definesc notiunea ajutor de stat care, în consecintă, trebuie notificat. Consiliul Concurentei poate interzice un ajutor de stat care denaturează mediul concurential normal si afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internationale la care România este parte.”

Art. II. - Prezentul regulament transpune Regulamentul Comisiei Europene nr. 659/1999 privind regulile detaliate pentru aplicarea art. 88 al Tratatului CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, L 083 din 27 martie 1999.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat regional

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat regional, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 10 septembrie 2004.

Nr. 221.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat regional

 

În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul acordării de ajutoare de stat cu character regional în sectoarele transporturi, constructii navale, autovehicule si fibre sintetice, se aplică cu prioritate reglementările specifice. Ajutorul de stat regional acordat pentru investitii în sectorul siderurgic este interzis.”

2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(3) Ajutorul de stat individual acordat unei singure întreprinderi sau ajutorul de stat limitat la un anumit domeniu de activitate poate avea un impact major asupra concurentei pe piata relevantă, iar efectele sale asupra dezvoltării regionale pot fi prea restrânse. Un astfel de ajutor intră sub incidenta politicilor industriale specifice sau sectoriale si nu este în spiritul politicilor de ajutor regional propriu-zise, trebuind totodată să rămână neutru fată de alocarea resurselor de productie dintre diferitele sectoare si activităti economice.

(4) Ajutorul de stat ad-hoc pentru firmele în dificultate intră sub incidenta regulilor specifice si nu este reglementat ca ajutor de stat regional propriu-zis. În acest caz se aplică Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

(5) În consecintă, în baza prezentului regulament ajutorul de stat va fi acordat într-o anumită regiune numai în cadrul schemelor de ajutor de stat multisectorial deschise tuturor firmelor din sectoarele respective.”

3. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(3) O investitie în capital fix realizată sub forma achizitionării unei unităti care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată poate fi, de asemenea, considerată investitie initială.”

Art. II. - (1) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat regionale notificate după intrarea în vigoare a acestui regulament, precum si celor care au fost notificate înainte de intrarea sa în vigoare, dar decizia Consiliului Concurentei referitoare la acestea este ulterioară acestei date.

(2) Prezentul regulament transpune Liniile directoare privind ajutorul de stat regional, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, C 74 din 10 martie 1998, precum si Amendamentele aduse la aceste Linii directoare, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, C 258 din 9 septembrie 2000.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Instructiunilor pentru modificarea Instructiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pun în aplicare Instructiunile pentru modificarea Instructiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si instructiunile mentionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 10 septembrie 2004.

Nr. 222.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

pentru modificarea Instructiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian

 

În temeiul dispozitiilor art. 28 alin. (1) si (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentele instructiuni.

Art. I. - Instructiunile privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 176/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 17 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Subpunctul 2.6 al punctului 2 va avea următorul cuprins:

"2.6. Acest principiu general se aplică doar pentru realizarea infrastructurilor fără a prejudicia evaluarea eventualelor elemente de ajutor ce rezultă din tratamentul preferential acordat anumitor companii pentru utilizarea infrastructurilor. Consiliul Concurentei poate evalua activitătile realizate în interiorul aeroporturilor, de care pot beneficia în mod direct sau indirect companiile aeriene, precum si administratiile aeroportuare.”

2. Subpunctul 3.3 al punctului 3 va avea următorul

cuprins:

“3.3. Ajutorul pentru operare trebuie să fie limitat în timp si redus progresiv, urmând a fi analizat conform regulilor prevăzute pentru restructurarea firmelor aflate în dificultate.”

Art. II. - (1) Prezentele instructiuni se aplică ajutoarelor de stat acordate în domeniul transportului aerian, notificate după intrarea în vigoare a acestora, precum si ajutoarelor de stat notificate înainte de intrarea lor în vigoare, dar pentru care decizia Consiliului Concurentei este ulterioară acestei date.

(2) Prezentele instructiuni transpun Instructiunile pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE si art. 61 din Acordul privind Spatiul Economic European ajutoarelor de stat în sectorul aviatiei, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, C 350 din 10 decembrie 1994.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă, elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă, elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 10 septembrie 2004.

Nr. 224.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă,

elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

În temeiul dispozitiilor art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă, elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 166/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 octombrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat ce se acordă pentru crearea de locuri de muncă, pentru încadrarea în muncă a persoanelor defavorizate sau a persoanelor cu handicap, precum si ajutoarelor de stat pentru acoperirea costurilor suplimentare pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.”

2. După alineatul (5) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) În notificare furnizorul si initiatorul de ajutor de stat pot prezenta Consiliului Concurentei argumente potrivit cărora si alte persoane care urmează a fi angajate sunt defavorizate. Dacă acest lucru este demonstrat, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 5.”

3. Articolul 3 se abrogă.

4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Ajutoarele de stat pentru crearea de locuri de muncă trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la alin. (2), (3) si (4).”

5. Alineatul (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(6) Ajutorul de stat acordat în conditiile prezentului regulament pentru crearea de locuri de muncă include suplimentar si un ajutor pentru angajarea de personae defavorizate sau de persoane cu handicap, conform art. 5 sau 6, după caz.”

6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Ajutorul de stat pentru angajarea de către un agent economic a unor persoane defavorizate sau persoane cu handicap va trebui să îndeplinească conditiile prevăzute la alin. (2) si (3).”

7. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Ajutoarele de stat pentru angajarea personalului cu handicap si a personalului defavorizat trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la alin. (2) si (3).”

8. Alineatul (4) al articolului 6 se abrogă.

9. Titlul articolului 7 va avea următorul cuprins: “Efectul stimulator al ajutorului de stat”

10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Un ajutor de stat poate fi autorizat conform prezentului regulament, dacă, înainte ca proiectul să fi fost demarat, este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) beneficiarul a transmis furnizorului o solicitare în scopul primirii unui ajutor de stat;

b) există prevederi legale în vigoare ce stabilesc dreptul de a acorda ajutoare de stat în conformitate cu criterii obiective si fără alt exercitiu discretionar.

(2) În cazurile în care:

a) crearea de locuri de muncă este legată de executarea unui proiect de investitie în imobilizări corporale sau necorporale; si/sau

b) locurile de muncă sunt create într-un termen de 3 ani începând de la finalizarea investitiei, ajutoarele de stat pot fi autorizate cu conditia ca cererea mentionată la alin. (1) lit. a) sau adoptarea dispozitiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) să fi intervenit înainte de începerea executării proiectului de investitie.”

11. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Orice ajutor de stat acordat conform art. 4, 5 sau 6 nu se va cumula cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte finantări ale Uniunii Europene, în legătură cu aceleasi costuri salariale, dacă prin acest cumul va rezulta o intensitate a ajutorului mai mare decât cea stabilită de prezentul regulament.”

12. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(3) Orice ajutor de stat acordat conform art. 4, 5 sau 6 nu se va cumula:

a) cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte fonduri comunitare în legătură cu costurile oricărei investitii cu care locul de muncă creat are legătură si care nu a fost finalizată la momentul creării locului de muncă sau care nu a fost finalizată cu 3 ani înainte ca locul de muncă să fie creat;

b) cu nici un alt ajutor sau altă finantare în legătură cu aceleasi costuri salariale sau cu alte angajări legate de aceeasi investitie, dacă din acest cumul va rezulta o intensitate ce depăseste plafonul maxim al ajutorului de stat regional, asa cum este stabilit în Regulamentul privind ajutorul de stat regional si în Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, puse în aplicare prin Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004. În situatiile în care plafonul a fost stabilit pentru un caz articular prin aplicarea regulilor ajutorului de stat pentru sectoare specifice sau prin aplicarea regulilor prevăzute în Regulamentul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii si în Regulamentul multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii în sectoare industriale nespecifice, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 252/2003, acesta se aplică în mod corespunzător.”

13. Alineatul (4) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(4) Prin exceptie de la alin. (2) si (3), ajutoarele de stat prevăzute la art. 5 si 6 pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat sau alte finantări ale Comunitătii, în legătură cu aceleasi costuri, inclusiv cu ajutorul de stat prevăzut la art. 4, care respectă prevederile alin. (2) si (3) ale prezentului articol, sub conditia ca un asemenea cumul să nu conducă la o intensitate brută a ajutorului care să depăsească 100% din costurile salariale pe orice perioadă de angajare a persoanei sau persoanelor respective.”

14. Titlul articolului 9 va avea următorul cuprins: “Ajutorul de stat pentru mentinerea locurilor de muncă”

15. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Ajutorul de stat pentru mentinerea locurilor de muncă este similar ajutorului de operare.

(2) Sub rezerva regulilor sectoriale aplicabile, ajutorul pentru mentinerea locurilor de muncă va putea fi autorizat de Consiliul Concurentei dacă se intentionează a fi acordat pentru remedierea pagubelor cauzate de dezastre naturale sau de alte evenimente exceptionale ori în cazul îndeplinirii conditiilor prevăzute pentru ajutorul de operare, stabilite în Regulamentul privind ajutorul de stat regional.

(3) Ajutorul de stat pentru mentinerea locurilor de muncă poate fi acordat în contextul restructurării unei întreprinderi în dificultate, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002, cu modificările ulterioare.

(4) În cazurile în care măsurile de ajutor de stat destinate anumitor categorii de angajati se aplică în mod nediscriminatoriu pentru agentii economici, acestea vor fi analizate diferentiat fată de ajutorul de stat destinat unei ramuri.”

16. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins: “Ajutorul de stat pentru conversia contractelor de muncă

Art. 91. - (1) Ajutorul pentru conversia contractelor de muncă temporare pe durată determinată în contracte de muncă pe durată nedeterminată va fi autorizat numai în cazul în care o astfel de măsură are efecte positive asupra ocupării fortei de muncă.

(2) În cazul acestor ajutoare de stat trebuie avut în vedere că acestea nu se acordă simultan pentru crearea de noi locuri de muncă si pentru conversia contractelor de muncă, astfel încât plafoanele intensitătii ajutorului de stat pentru investitia initială sau pentru crearea de noi locuri de muncă să nu fie depăsite.”

17. După articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 92, cu următorul cuprins: “Ajutoare de stat care pot fi autorizate în mod exceptional

Art. 92. - (1) Schemele de ajutor de stat pentru angajarea pe bază de contract de muncă individual cu timp partial, ajutoarele de stat pentru părintii care lucrează si măsurile similare pentru ocuparea fortei de muncă ce promovează angajarea, dar care nu au ca rezultat final o crestere netă a numărului locurilor de muncă, o crestere a angajării persoanelor defavorizate sau a angajării de persoane cu handicap, vor fi notificate Consiliului Concurentei în vederea autorizării.

(2) Alte măsuri de ajutor, ale căror obiective sunt legate de piata muncii si de ocuparea fortei de muncă, cum ar fi măsurile care încurajează pensionarea anticipată, vor fi notificate Consiliului Concurentei în conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Ajutorul de stat individual pentru ocuparea fortei de muncă poate fi autorizat de către Consiliul Concurentei dacă este compatibil cu regulile specifice, în cazul în care astfel de reguli au fost stabilite pentru sectorul în care operează beneficiarul si numai dacă se poate demonstra că efectele ajutorului de stat asupra ocupării fortei de muncă compensează impactul pe care acesta îl are asupra concurentei pe piata relevantă.”

18. Articolul 10 se abrogă.

19. Anexele nr. 1 si 2 se abrogă.

Art. II. - (1) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat acordate pentru ocuparea fortei de muncă, notificate după intrarea în vigoare a acestui regulament, precum si ajutoarelor de stat notificate înainte de intrarea sa în vigoare, dar pentru care decizia Consiliului Concurentei este ulterioară acestei date.

(2) Prezentul regulament transpune Regulamentul Comisiei Europene nr. 2.204/2002 privind aplicarea art. 87 si 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, L 337 din 12 decembrie 2002.