MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 852         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

51. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.461. - Hotărâre privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit

 

1.471. - Hotărâre pentru modificarea art. 8 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare

 

1.477. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Carpat Agregate” - S.A.

 

1.478. - Hotărâre privind transmiterea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului National al Cinematografiei în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

668. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică si lup care se pot recolta, pe gestionari si fonduri de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005, precum si a conditiilor speciale de recoltare a exemplarelor aprobate

 

1.202. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

1.203. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 alin. (3) si al art. 57 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. VII - Comisia pentru apărare, ordine publică si securitate natională, domnul senator Cautis Vasile - Grupul parlamentar al P.S.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului Nicolescu Constantin, demisionat din calitatea de senator.

2. La anexa nr. IX - Comisia pentru muncă, familie si protectie socială, doamna senator Marinescu Simona - senator independent - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Cautis Vasile – Grupul parlamentar al P.S.D.

3. La anexa nr. XII - Comisia pentru administratia publică si organizarea teritoriului, domnul senator Buza Tiberiu Simion - Grupul parlamentar al P.N.L. – se include în componenta comisiei în locul domnului Fabini Hermann Armeniu, demisionat din calitatea de senator.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 septembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 septembrie 2004.

Nr. 51.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 25 alin. (3) lit. n) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.461.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL

pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivul principal al Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit, denumit în continuare Program, îl constituie cresterea competitivitătii si capitalizarea întreprinderilor mici si mijlocii prin alocarea de fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit, realizându-se astfel o mai bună consolidare a capitalului autohton în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană si a competitiei la care vor fi supuse aceste societăti pe piata unică.

2. Bugetul Programului

Suma alocată Programului se stabileste anual prin legea bugetului de stat.

3. Implementarea Programului

Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumită în continuare ANIMMC, este administratorul Programului.

4. Beneficiari eligibili

4.1. Pot beneficia de prevederile Programului agentii economici care:

a) sunt organizati în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si îsi desfăsoară activitatea în România;

b) sunt organizati în baza Drecretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugăresti, cu modificările ulterioare, si a Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificările si completările ulterioare.

4.2. Agentii economici mentionati la pct. 4.1 pot beneficia de prevederile Programului, dacă îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

a) au capital social integral privat;

b) îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, pentru a fi întreprinderi mici si mijlocii;

c) si-au îndeplinit la termen obligatiile exigibile de plată a contributiilor, impozitelor si taxelor către bugetul de stat, prevăzute de legislatia în vigoare;

d) nu sunt în stare de faliment ori de lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au activitătile comerciale suspendate sau nu se află într-o situatie similară cu cele mentionate mai sus, reglementată de lege;

e) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situatiile prevăzute la lit. d);

f) au încheiat anul fiscal anterior anului în curs cu bilant pozitiv si au reinvestit în tot sau în parte profitul; g) nu au aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Codul fiscal.

5. Tipurile de ajutor financiar

5.1. Prin Program beneficiarii eligibili primesc fonduri în limita impozitului aferent profitului reinvestit.

5.2. Profitul brut reinvestit reprezintă sumele utilizate pentru efectuarea de investitii în active corporale (echipamente tehnologice, respectiv masini, unelte si instalatii, precum si pentru computerele si echipamentele periferice ale acestora) si necorporale (brevete, drepturi de autor, licente, mărci de comert sau de fabrică si alte valori similare, precum si achizitionarea sau producerea programelor informatice) prevăzute la art. 24 alin. (6) lit. b) si alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aferente obiectului de activitate, exclusiv cele care au alte surse de finantare decât profitul brut, cum sunt: credite, împrumuturi nerambursabile sau civile.

5.3. Pentru investitiile în active corporale si necorporale, altele decât cele prevăzute la pct. 5.2, întreprinderile mici si mijlocii beneficiază de prevederile art. 24 alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările ulterioare.

5.4. Suma maximă asupra căreia se calculează valoarea fondului de stimulare este cea plătită cu titlu de impozit pe profitul reinvestit, începând cu trimestrul IV al anului 2004.

5.5. Pentru anul 2005, fondurile vor fi alocate în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit în activele mentionate la pct. 5.2, achitate după data de 1 octombrie 2004 si puse în functiune până la sfârsitul anului respectiv.

6. Modalitatea de derulare a Programului

6.1. (1) Beneficiarul potential va înainta cererea pentru alocarea de fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit la sediul ANIMMC - Unitatea de implementare a Programului, însotită de următoarele documente justificative:

a) copie certificată de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal;

b) certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul societatea, în care să mentioneze actionarii/asociatii, reprezentantii legali ai societătii, precum si toate domeniile de activitate principale si secundare ale societătii solicitante;

c) declaratia pe propria răspundere privind numărul mediu anual al salariatilor;

d) copie de pe bilantul contabil din anul precedent, vizat si înregistrat de organele competente, semnată, pentru conformitate cu originalul, de către reprezentantul legal al societătii;

e) declaratia pe propria răspundere, din care rezultă că nu are datorii exigibile de plată a contributiilor, impozitelor si taxelor către bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevăzute de legislatia în vigoare;

f) documente care atestă valoarea investitiei (contracte, facturi fiscale, extrase de cont, ordine de plată, chitante fiscale si alte documente fiscale care pot dovedi efectuarea de plăti);

g) declaratia pe propria răspundere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul Program.

(2) Modelul cererii pentru alocarea de fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit si procedura de implementare a Programului se vor stabili prin ordin al presedintelui ANIMMC.

6.2. Evaluarea cererilor pentru alocarea de fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit va fi efectuată de către Unitatea de implementare a Programului, numită prin ordin al presedintelui ANIMMC.

6.3. Decizia cu privire la acordarea fondurilor în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit este de competenta Unitătii de implementare a Programului.

6.4. Acordarea fondurilor în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit se face în baza documentelor justificative prezentate de către beneficiar.

7. Confidentialitate

Documentele justiticative depuse de către solicitanti în cadrul Programului sunt confidentiale, membrii Unitătii de implementare a Programului având obligatia de a nu dezvălui informatiile mentionate în acestea către terte persoane.

8. Solutionarea contestatiilor

Contestatiile formulate împotriva deciziilor Unitătii de implementare a Programului sau sesizările privind activitatea acesteia vor fi prezentate Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii si vor fi solutionate în baza avizului acestuia.

9. Prevederi finale

ANIMMC, prin Unitatea de implementare a Programului, va prezenta lunar Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii un raport de activitate privind derularea Programului.

 

ANEXĂ

la Program

 

Aplicant

...............................................

(denumirea/numele)

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

1. Subsemnatul ..............................................................................., (numele, prenumele, functia în cadrul societătii comerciale, cartea de identitate - seria, numărul, data eliberării si institutia care a emis-o) reprezentant împuternicit al .........................................................................................................., (denumirea/numele si sediul/adresa aplicantului)

declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice si a respingerii cererii-tip pentru alocarea de fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit, că societatea comercială pe care o reprezint îndeplineste criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 4.2 lit. a)-g) din Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit.

2. Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că ANIMMC, prin Unitatea de implementare a Programului, are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul declar că societatea comercială a luat cunostintă de prevederile procedurii de implementare a Programului si de dispozitiile legale referitoare la ajutorul de stat.

4. Subsemnatul declar că societatea comercială pe care o reprezint se angajează să restituie fondurile alocate în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit împreună cu dobânzile si penalitătile stabilite de prevederile Codului de procedură fiscală pentru întârzierea plătii datoriilor bugetare, în situatia în care se constată ulterior că societatea comercială nu îndeplinea criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 4.2 lit. a)-g) din Program.

 

Data completării .................................

 

Aplicant,

..........................................................

(semnătura autorizată)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 8 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La articolul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, cu modificările si completările ulterioare, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

“a) pentru conditii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică si medicină legală, TBC, SIDA, psihiatrie, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătătii, sporul este de 50-100% din salariul de bază. Pentru conditii deosebit de periculoase, vătămătoare, nedorite sau dificile, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului si conditiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sănătătii si de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, la propunerea ministerelor, celorlalte institutii centrale si locale ale administratiei publice interesate, după consultarea sindicatelor.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.471.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Carpat Agregate” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Carpat Agregate” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Iuliu Teodori nr. 1, etajul 2, sectorul 5, în calitate de concesionar, pentru zăcămintele de andezit Valea Arsului-Criscior din localitatea Criscior, de bazalt Măgura-Sârbi-Brănisca din localitatea Ilia si Zam din localitatea Zam, judetul Hunedoara, prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere prevăzute la art. X pct. 10.1.3 si art. XI pct. 11.2.4 din anexele la prezenta hotărâre vor fi percepute conform legii fiscale în vigoare, aplicate la cuantumul taxei si redeventei datorate, stabilite la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 5. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzute la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.477.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului National al Cinematografiei în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Centrului National al Cinematografiei în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii.

Art. 3. - Patrimoniul Centrului National al Cinematografiei se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii, iar patrimoniul Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” se majorează corespunzător cu aceeasi valoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.478.

 

ANEXĂ*)

 

DATE DE IDENTIFICARE

a sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Centrului National al Cinematografiei în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică si lup care se pot recolta, pe gestionari si fonduri de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005, precum si a conditiilor speciale de recoltare a exemplarelor aprobate

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) si ale anexei nr. 2 la Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, si ale art. 9 pct. I din Conventia privind conservarea vietii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr. 13/1993, în baza Ordonantei Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică si lup care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului României nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă numărul de exemplare din speciile urs (Ursus arctos), pisică sălbatică (Felix silvestris) si lup (Canis lupus) care se pot recolta, în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005, pe judete si gestionari de fonduri de vânătoare, conform anexei nr. 1, si pe fonduri de vânătoare, conform anexei nr. 2.

Art. 2. - Eliberarea autorizatiilor de vânătoare pentru speciile urs, pisică sălbatică si lup se face către vânătorii români si străini, precum si către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în următoarele conditii:

a) pentru speciile urs si pisică sălbatică, cu încadrarea în numărul de exemplare aprobat pe fiecare fond de vânătoare;

b) pentru specia lup, pe fondurile de vânătoare unde se constată concentrări temporare de efective, cu încadrarea în numărul total de exemplare aprobat pe gestionar.

Art. 3. - (1) Autorizarea pentru recoltarea exemplarelor din speciile urs, pisică sălbatică si lup se poate face în cadrul următoarelor perioade si, respectiv, prin folosirea următoarelor metode de vânare:

- pentru lup si pisică sălbatică: prin metodele “la goană”, “la pândă”, “la nadă”, “la vizuină” si “la dibuit” în perioada 15 septembrie 2004 - 31 martie 2005;

- pentru urs: prin metodele “la goană”, “la pândă”, “la nadă” si “la dibuit”, în cadrul perioadelor 15 septembrie 2004 - 31 decembrie 2004 si 5 aprilie 2005 - 14 mai 2005.

(2) Recoltarea exemplarelor de urs în cadrul perioadelor prevăzute la alin. (1), prin metoda “la nadă”, se face numai după obtinerea aprobării prevăzute de lege, din partea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru fiecare exemplar, cu specificarea fondului de vânătoare.

Art. 4. - Eliberarea de către unitătile teritoriale ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva a autorizatiilor de vânătoare pentru specia urs, pentru vânătorii români, se face numai după obtinerea aprobării nominale din partea ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 5. - Gestionarii fondurilor de vânătoare pentru care s-a aprobat recoltarea unor exemplare din speciile de faună sălbatică prevăzute la art. 1 au obligatia de a respecta prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură de către autoritatea statului competentă.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexa nr. 2 se comunică celor interesati de către organismul distinct specializat în domeniul cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 14 septembrie 2004.

Nr. 668.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

SITUATIA

numărului de exemplare aprobate a se recolta în perioada sezonului de vânătoare 2004/2005, conform reglementărilor specifice, la speciile urs, lup si pisică sălbatică, pe gestionari si fonduri de vânătoare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind aprobarea preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă preturile reglementate, aferente furnizării gazelor naturale pentru consumatorii finali captivi, după cum urmează:

a) consumatori conectati direct

în Sistemul national de transport

al gazelor naturale 3.952.103 lei/1.000 m3;

b) consumatori conectati în sistemele de distributie a gazelor naturale:

b.1. consumatori rezidentiali 4.940.429 lei/1.000 m3;

b.2. celelalte categorii de consumatori 4.545.179 lei/1.000 m3.

Art. 2. - Preturile reglementate, aferente furnizării gazelor naturale pentru consumatorii finali captivi, prevăzute la art. 1, sunt preturi de vânzare cu amănuntul, având incluse toate costurile de achizitie a gazelor naturale, tarifele pentru serviciile specifice, precum si toate taxele si impozitele aferente, cu exceptia T.V.A.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 octombrie 2004.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 871/2004 privind aprobarea preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 17 iunie 2004.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 13 septembrie 2004.

Nr. 1.202.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, după cum urmează:

a) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati direct în Sistemul de Transport - 196.215 lei/1.000 m3 furnizati;

b) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati în sistemul de distributie - 858.463 lei/1.000 m3 furnizati;

c) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili conectati în sistemul de distributie - 662.248 lei/1.000 m3 distribuiti.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 2. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 octombrie 2004.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 872/2004 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 17 iunie 2004.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 13 septembrie 2004.

Nr. 1.203.