MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 855         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 septembrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

67. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

1.486. - Hotărâre pentru modificarea pozitiilor nr. 11 si 30 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

1.495. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În vederea asigurării datelor tehnice necesare întocmirii proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2005 si pentru respectarea angajamentelor prevăzute în Memorandumul de politici economice si financiare adresat Fondului Monetar International de către Guvernul României, elemente care vizează interesul public si care au caracter de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru anul 2005, valoarea punctului de pensie va fi de 2.955.592 lei si se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2005.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 67.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pozitiilor nr. 11 si 30 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Pozitiile nr. 11 si 30 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea statiunii

sau a institutului de cercetare si productie

Suprafata totală

a terenului

(ha)

Suprafata de teren

strict necesară pentru cercetarea si  producerea de seminte si material

săditor din categorii

biologice total  superioare si de animale de rasă

(ha)

Suprafata de teren

destinată productiei

(ha)

Din care

prin acest act

normativ

“11.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, judetul Suceava

1.623,10

935,38

687,72

247,28

 

30. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare

pentru Pomicultură Fălticeni, judetul Suceava

763,2540

300,0016

463,2524

204,2524”

 

Art. II. - Terenurile în suprafată de 451,5324 ha cu care se majorează suprafetele de teren din domeniul privat al statului, identificate potrivit anexelor nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, se vor preda pe bază de protocol de predare-primire comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată din judetul Suceava, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.486.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor din domeniul public aflate în administrarea Agentiei Domeniilor Statului si în concesionarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, care trec în domeniul privat si se predau comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

 

ANEXA Nr. 2

 

DATE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor din domeniul public aflate în administrarea Agentiei Domeniilor Statului si în concesionarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni, care trec în domeniul privat si se predau comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, precum si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 30.000 euro pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate, domnului Cornel Constantiniu, în vârstă de 59 de ani, domiciliat în municipiul Bucuresti.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi suportată din bugetul de stat, după cum urmează:

a) Ministerul Sănătătii va aloca suma de 5.000 euro;

b) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 25.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin

Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială a Municipiului Bucuresti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate va fi transferată de către Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială a Municipiului Bucuresti Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Celea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.495.