MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 856         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 septembrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

702. - Decret privind numirea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.487. - Hotărâre privind achizitionarea serviciilor medicale de hemodializă si dializă peritoneală

 

1.496. - Hotărâre pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2003 privind acordarea unui ajutor umanitar si a 10 burse de studii Republicii Angola

 

1.497. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj

 

1.503. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Olt

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

21. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind adaptarea cadrului de reglementare a pietei angro de energie electrică în vederea cresterii competitivitătii si functionalitătii acesteia

 

1.140. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii

 

1.144. - Ordin al ministrului sănătătii privind înfiintarea Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

 

1.172. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor si a certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Anca Roxana Visan se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Australia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 702.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind achizitionarea serviciilor medicale de hemodializă si dializă peritoneală

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 alin. (4) si (41) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 si al art. 36 alin. (4) lit. c) si d) din Legea spitalelor nr. 270/2003, cu modificările ulterioare, si al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În vederea îmbunătătirii performantei si a eficientizării serviciilor medicale, se abilitează Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate ca în anul 2004 să organizeze achizitia de servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală, pe un lot de centre-pilot, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Contractele de furnizare a serviciilor medicale se încheie între Casa Natională de Asigurări de Sănătate si furnizorii declarati câstigători în urma desfăsurării procedurii de achizitie.

(2) Valoarea contractelor încheiate potrivit alin. (1) se asigură, în limita fondurilor alocate cu această destinatie, din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate de la subcapitolul “Medicamente si materiale specifice utilizate în spital si ambulatoriu pentru unele boli cronice si specialităti clinice, pe bază de programe” si de la subcapitolul “Servicii medicale spitalicesti”.

Art. 3. - Pe durata derulării contractelor, care într-o primă etapă este de un an, furnizorii desemnati câstigători dobândesc, în conditiile legii, un drept de folosintă gratuită a spatiilor si a terenului aferent acestora din cadrul unitătilor sanitare în care urmează să aibă loc furnizarea serviciilor medicale respective.

Art. 4. - În functie de rezultatele obtinute în urma evaluării procedurii de achizitie a serviciilor medicale de hemodializă si dializă peritoneală, contractele încheiate se pot prelungi prin acte aditionale pentru anii următori, în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv, iar procedura de achizitie se poate extinde si la celelalte centre de dializă, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 5. - Centrele-pilot, precum si centrele cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri se vor stabili prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.487.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2003 privind acordarea unui ajutor umanitar si a 10 burse de studii Republicii Angola

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2003 privind acordarea unui ajutor umanitar si a 10 burse de studii Republicii Angola, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 20 ianuarie 2003, după alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alineatele (3)-(10), cu următorul cuprins:

“(3) Pe perioada studiilor, cetătenii angolezi beneficiază de proces de învătământ gratuit, de bursă lunară la cuantumul stabilit pentru toti cetătenii străini, bursieri ai statului român, si de cazare gratuită în căminele studentesti.

(4) Bursierii angolezi beneficiază de bursă pe durata ciclului academic, pe întregul an calendaristic, inclusiv pentru perioadele de vacantă în care se află în România.

(5) Bursierii angolezi beneficiază de asistentă medicală în regimul studentilor proprii.

(6) Bursierii angolezi beneficiază, în ceea ce priveste transportul intern, de aceleasi facilităti ca si studentii proprii.

(7) Bursierii angolezi beneficiază de transport international la începerea si finalizarea studiilor.

(8) Bursele acordate se atribuie si pe durata anului pregătitor de limba română, dacă este cazul.

(9) Plata burselor se suspendă în caz de nepromovare a unui an de studii, de încălcare a legislatiei române sau a normelor de conduită universitară, care atrag exmatricularea.

(10) Bursa se acordă inclusiv pentru o perioadă de 30 de zile după finalizarea studiilor universitare.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.496.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.497.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului

Apărării Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Târgu Jiu,

judetul Gorj

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

Municipiul Târgu Jiu, Consiliul Local

al Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.928

- imobil 341

- suprafata construită = 496 m2

- suprafata desfăsurată = 496 m2

- suprafata totală a terenului = 8.100 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 10.000.000 mii lei, pentru judetul Olt, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului orasului Piatra-Olt, pentru finantarea obiectivului de investitii “Alimentare cu apă si canalizare”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.503.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind adaptarea cadrului de reglementare a pietei angro de energie electrică în vederea cresterii competitivitătii si functionalitătii acesteia

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2004 pentru abrogarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si functionarea unor societăti comerciale în domeniul energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 1 septembrie 2004,

tinând cont de referatul de aprobare redactat de Departamentul dezvoltarea pietei de energie si în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 8 septembrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. contractează obligatoriu la pret reglementat 60% din productia proprie de energie electrică stabilită conform prevederilor legale, prin următoarele contracte:

a) prin contracte de portofoliu încheiate cu titularii de licente de furnizare pentru piata captivă, cantitătile anuale de energie electrică prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, profilate orar;

b) prin contracte de vânzare-cumpărare reglementate, încheiate cu filialele Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., cantitătile de energie electrică livrate din microhidrocentrale;

c) prin contract de vânzare-cumpărare încheiat cu Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., cantitătile de energie electrică necesare acoperirii pierderilor tehnice în reteaua electrică de transport.

Art. 2. - Pentru managementul riscurilor de piată, între producători si furnizori sau între producătorii de energie electrică pot fi semnate contracte bilaterale negociate, dar numai cu cantităti si preturi ferme.

Art. 3. - (1) Fiecare titular de licentă de distributie transmite următoarele date privind energia electrică măsurată: a) valorile orare agregate aferente conturului comercial, la Societatea Comercială “Opcom” - S.A.;

b) valorile orare aferente consumatorilor eligibili activi pe piata concurentială, furnizorilor acestor consumatori.

(2) Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. transmite Societătii Comerciale “Opcom” - S.A. următoarele date privind energia electrică măsurată:

a) importul/exportul realizat orar pe fiecare contract;

b) valorile orare ale schimburilor de energie electrică cu filialele Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.;

c) valorile orare calculate ale pierderilor în reteaua electrică de transport, inclusiv ale schimburilor neplanificate cu partenerii de interconexiune si repartitia acestora pe producători.

(3) Furnizorii consumatorilor eligibili vor transmite Societătii Comerciale “Opcom” - S.A. cantitătile orare achizitionate din fiecare sursă si consumul orar al consumatorilor eligibili.

(4) Producătorii cu contracte înregistrate la Societatea Comercială “Opcom” - S.A. vor transmite acesteia valorile orare agregate privind energia electrică livrată în retelele de transport si distributie. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. va transmite distinct valorile orare măsurate/estimate pentru microhidrocentrale.

(5) Valorile prevăzute la alin. (1)-(4), aferente primei jumătăti a lunii curente, se transmit cel târziu până la data de 25 a lunii curente, iar valorile mentionate la alin. (1)-(4), aferente celei de-a doua jumătăti a lunii curente, se transmit cel târziu până la data de 10 a lunii următoare.

(6) Pentru schimburile neplanificate cu sistemele interconectate, rămâne în vigoare Regulamentul privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 31 august 2001, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 868/2001 privind reglementarea conditiilor si modului de utilizare a venitului corespunzător cantitătii suplimentare de energie electrică produsă si exportată de către Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A.;

b) pct. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2002 privind functionarea pietei angro de energie electrică în conditiile reorganizării Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica”-S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 11 decembrie 2002, cu modificările ulterioare;

c) art. 3 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2003 privind functionarea pietei de energie electrică având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003, cu modificările ulterioare;

d) pct. 1-9, pct. 11 alin. (2) si (3) din anexa nr. 1, anexa nr. 2 si anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2003 privind functionarea pietei de energie electrică din România si alte prevederi specifice pentru anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 17 decembrie 2003, cu modificările ulterioare;

e) art. 1 si 2, precum si anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2004 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2003 privind functionarea pietei de energie electrică din România si alte prevederi specifice pentru anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 1 aprilie 2004.

Art. 5. - Participantii la piata angro de energie electrică, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-S.A. si Societatea Comercială “Opcom”-S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2004.

Nr. 21.

 

ANEXĂ

 

CANTITĂTILE ANUALE

de energie electrică contractate de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. cu fiecare filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., corespunzătoare anului 2004

 

Nr.

crt.

Denumirea furnizorului

(societate comercială)

Cantitatea contractată

(GWh)

1.

“Electrica Moldova” - S.A.

1.043

2.

“Electrica Dobrogea” - S.A.

617

3.

“Electrica Muntenia Nord” - S.A.

632

4.

“Electrica Muntenia Sud” - S.A.

150

5.

“Electrica Banat” - S.A.

1.188

6.

“Electrica Transilvania Nord” - S.A.

417

7.

“Electrica Transilvania Sud” - S.A.

761

8.

“Electrica Oltenia” - S.A.

1.421

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii

 

În temeiul prevederilor art. 38 din Legea spitalelor nr. 270/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale si ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale buget si achizitii nr. OB 10.393 din 15 septembrie 2004,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 16 iulie 2004, se modifică după cum urmează:

- Punctul 6.4 din anexă va avea următorul cuprins:

“6.4. Pentru veniturile încasate si plătile dispuse în baza limitei bugetului de venituri si cheltuieli (pe subdiviziunile acestuia), institutia sanitară publică are deschise la Trezoreria Statului următoarele conturi:

- Contul 5041 «Disponibil din activitatea sanitară conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002», în care se înregistrează:

- veniturile proprii încasate din activitatea de prestări de servicii medicale pe bază de contracte încheiate cu casa de asigurări de sănătate, acte aditionale la contracte, alte venituri din activitatea proprie, venituri din valorificarea unor bunuri si donatii si sponsorizări încasate în cursul anului;

- plătile dispuse în limita prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

- Contul 5007 «Disponibil din donatii si sponsorizări», în care se înregistrează:

- veniturile din donatii si sponsorizări încasate în anii precedenti;

- sumele rămase neutilizate la finele anului din donatii si sponsorizări.

- Contul 5047 «Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială», în care se înregistrează sumele primite de la bugetul de stat si bugetele locale de către institutiile sanitare publice, de la titlul «Transferuri», pentru cheltuieli curente si de capital, precum si plătile dispuse de institutiile sanitare publice pentru îndeplinirea actiunilor respective.

- Contul 50.47.03 «Disponibil din sume primite de la bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor de investitii», în care se înregistrează sumele primite de la bugetul de stat de către institutiile sanitare publice, de la titlul VII  «Cheltuieli de capital», precum si plătile dispuse în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru efectuarea investitiilor.

- Contul 50.47.04 «Disponibil din sume primite de la bugetul local pentru efectuarea cheltuielilor de investitii», în care se înregistrează sumele primite de la bugetul de stat de către institutiile sanitare publice, de la titlul VII  «Cheltuieli de capital», precum si plătile dispuse în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru efectuarea investitiilor.”

Art. II. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 15 septembrie 2004.

Nr. 1.140.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind înfiintarea Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. OB 10.403/2004, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se înfiintează Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, structură de specialitate, fără personalitate juridică, în cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti.

Art. 2. - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile are următoarele atributii:

a) coordonează metodologic reteaua natională de supraveghere si control al bolilor transmisibile;

b) coordonează sistemul de alertă precoce si răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile;

c) participă la schimbul de informatii în cadrul retelelor europene de supraveghere epidemiologică în domeniul bolilor transmisibile si colaborează cu Centrul European de Control al Bolilor;

d) colectează, analizează si interpretează datele privind bolile transmisibile, primite de la institutele si directiile de sănătate publică;

e) efectuează prognoze si evaluează tendintele bolilor transmisibile, la nivel national, si propune Ministerului Sănătătii măsuri de control al acestora;

f) coordonează activitătile de control al focarelor de boală transmisibilă si al epidemiilor;

g) stabileste lista de boli prioritare la nivel national, incluse în sistemul de supraveghere;

h) propune Ministerului Sănătătii acte normative în domeniu;

i) elaborează si propune Ministerului Sănătătii obiectivele si activitătile programelor din domeniul supravegherii bolilor transmisibile;

j) propune Ministerului Sănătătii finantarea prin programe a activitătilor din domeniul supravegherii bolilor transmisibile;

k) monitorizează, evaluează si raportează periodic Ministerului Sănătătii modul de derulare a programelor din domeniul supravegherii bolilor transmisibile;

l) colaborează cu alte organizatii nationale si internationale în probleme de supraveghere a bolilor transmisibile;

m) elaborează si derulează programe de perfectionare profesională în domeniul supravegherii bolilor transmisibile;

n) asigură transmiterea informatiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judetelor către furnizorii acestor date, institutele si directiile de sănătate publică;

o) răspunde la solicitările Ministerului Sănătătii în domeniul de responsabilitate.

Art. 3. - (1) Se desemnează sefii sectiilor de epidemiologie din institutele de sănătate publică Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara ca responsabili regionali în cadrul retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile.

(2) Directorul general al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” va desemna un responsabil pentru supravegherea si controlul bolilor transmisibile.

(3) Persoanele mentionate la alin. (1) si (2) fac parte din Consiliul consultativ al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

Art. 4. - (1) Organigrama Institutului de Sănătate Publică Bucuresti se modifică prin ordin al ministrului sănătătii, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Componenta si atributiile consiliului consultativ vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătătii, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat, institutele de sănătate publică Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 15 septembrie 2004.

Nr. 1.144.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor si a certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim

 

Având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ale Directivei 2001/25/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind nivelul minim de instruire a personalului navigant, amendată prin Directiva 2002/84/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2002 pentru amendarea directivelor privind siguranta maritimă si prevenirea poluării de către nave, si ale Directivei 2003/103/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind nivelul minim de instruire a navigatorilor,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 63 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei părtilor la această conventie la Londra la 7 iulie 1995, precum si a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale, aprobată prin Legea nr. 20/2001, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor si a certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Modelele si continutul brevetelor si ale certificatelor de capacitate care se emit personalului navigant maritim, în conformitate cu reglementările interne si cu conventiile internationale la care România este parte, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, la propunerea Autoritătii Navale Române.

Art. 3. - Brevetele, certificatele de capacitate si atestatele pentru personalul navigant maritim se eliberează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Autoritatea Navală Română.

Art. 4. - (1) Programele analitice la disciplinele de specialitate la toate institutiile de învătământ cu profil de navigatie maritimă, precum si continutul si durata cursurilor de calificare vor fi avizate anual de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Autoritatea Navală Română.

(2) Institutiile de învătământ cu profil de navigatie maritimă au obligatia depunerii programelor prevăzute la alin. (1) la Autoritatea Navală Română, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea unui nou an scolar sau universitar, după caz.

(3) Planurile si programele de pregătire profesională si de perfectionare, elaborate de centrele de perfectionare si de calificare, se vizează de Autoritatea Navală Română.

Art. 5. - Directia generală transport naval si Autoritatea Navală Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 947/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 8 august 2001.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iunie 2004.

Nr. 1.172.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.