MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 859       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 septembrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 260 din 17 iunie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2002 si modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002

 

Decizia nr. 296 din 6 iulie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

53. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “MENAROM” - S.A. Galati

 

39/592/1.072/216. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorului privind stabilirea conditiilor în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză

 

40/591/1.071/217. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorului privind stabilirea măsurilor speciale pentru importul de fistic si de anumite produse derivate din fistic, care provin din Iran sau care sunt expediate din Iran

 

625. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului 2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 260

din 17 iunie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2002 si modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Cristina Toma - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 501/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, exceptie ridicată de Ordinul Fratilor Minori Conventuali (Provincia Sf. Iosif) din România în Dosarul nr. 33/2004 al Curtii de Apel Iasi.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii autorului exceptiei, prin care se solicită amânarea cauzei în vederea pregătirii apărării, precum si asupra concluziilor scrise depuse la dosar prin care se argumentează si se solicită admiterea exceptiei. De asemenea, arată că partea Inspectoratul Scolar Judetean Iasi a depus la dosarul cauzei note scrise prin care solicită respingerea exceptiei.

Fată de cererea autorului exceptiei de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia, apreciind cererea ca fiind neîntemeiată, deoarece autorul exceptiei si-a pregătit apărarea, dovadă fiind concluziile scrise aflate la dosar.

Deliberând, Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 232/2004, si celor ale art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, respinge cererea de amânare astfel cum a fost motivată.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public consideră că obiectul exceptiei îl constituie Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2002. Pune concluzii de resingere a exceptiei, apreciind că dispozitiile de lege criticate nu instituie privilegii sau discriminări, astfel încât nu încalcă prevederile art. 16 din Constitutie. De asemenea, consideră că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 nu încalcă accesul liber la justitie, deoarece deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate cu contestatie la instanta de contencios administrativ.

Apreciază că nu se încalcă nici principiul garantării si ocrotirii proprietătii private prin lege, întrucât solicitantii nu au calitatea de proprietari.

Consideră însă că procedura instituită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 contravine dispozitiilor art. 21 alin. (4) din Constitutie, republicată, dar că, deoarece această reglementare este anterioară revizuirii Constitutiei, nu se poate retine neconstitutionalitatea sa, ci urmează să se constate că, în temeiul art. 154 din Constitutie, republicată, a fost abrogată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 17 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 33/2004, Curtea de Apel Iasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 501/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, exceptie ridicată de Ordinul Fratilor Minori Conventuali (Provincia Sf. Iosif) din România într-o cauză civilă având ca obiect restituirea în natură a unor imobile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că sunt neconstitutionale prevederile Legii nr. 501/2002, prin care se reglementează organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, precum si procedura specială administrativă jurisdictională prealabilă în fata Comisiei. Apreciază că delegarea de atributii administrativ-jurisdictionale către comisie contravine prevederilor constitutionale care garantează liberul acces la justitie al cetăteanului si, în acelasi timp, actelor internationale ratificate de România, precum si că această delegare este “considerată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului nevalidă, prin prisma actelor internationale ratificate de România în calitate de Înaltă Parte Contractantă, dar si în dezacord cu Legea fundamentală a statului”.

Curtea de Apel Iasi apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prin Legea nr. 501/2002 se prevede posibilitatea formulării cererii de retrocedare si se instituie procedura de urmat în solutionarea unei astfel de cereri. Caracterul special al procedurii prevăzute de legea în discutie nu afectează dreptul proprietarului de a solicita si de a obtine retrocedarea imobilului. Consideră că dispozitiile criticate nu îngrădesc accesul liber la justitie, întrucât, prin art. 2 alin. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, se instituie posibilitatea legală pentru solicitant de a formula contestatie, la instanta de contencios administrativ, împotriva deciziilor Comisiei speciale de retrocedare.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În sustinerea acestui punct de vedere, arată că reglementarea procedurii de solutionare a cererilor de retrocedare, de către comisia specială instituită ad-hoc, nu creează nici o discriminare si nu îngrădeste liberul acces la justitie. Se constată că, potrivit art. 2 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2002, deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate cu contestatie la instanta de contencios administrativ, iar, în conformitate cu art. 4 alin. (1) al aceluiasi act normativ, dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobândeste pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau a hotărârii judecătoresti rămase definitive, după caz. Apreciază că procedura reglementată de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 are în vedere, în mod special, solutionarea neconflictuală, echilibrată si transparentă a cererilor de retrocedare, într-un termen rezonabil si pe baza informatiilor si actelor furnizate de organele îndreptătite să le pună la dispozitie, potrivit legii.

Avocatul Poporului apreciază că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 501/2002 fată de art. 21 din Constitutie, republicată, deoarece reglementările de lege criticate nu încalcă dreptul cultelor religioase de a recurge la justitie, după epuizarea procedurilor administrative prealabile si nu îngrădesc principiul liberului acces la justitie. Astfel, pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 501/2002 prevede că deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestatie la instanta de contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, iar hotărârea pronuntată de instanta de judecată este supusă căilor de atac potrivit Legii nr. 29/1990. În continuare, arată că, pe cale de consecintă, comisiile speciale de retrocedare care analizează cererile formulate în baza Legii nr. 501/2002 nu au atributii jurisdictionale, iar înfiintarea lor nu încalcă dispozitiile art. 21 din Constitutie, republicată.

De asemenea, consideră că Legea nr. 501/2002 nu încalcă nici art. 44 alin. (2) teza întâi din Constitutie, republicată, deoarece legiuitorul înfăptuieste o reparatie în folosul fostilor proprietari, în cazul în care nu este posibilă restituirea în natură. Apreciază că scopul legii criticate este acela de a stabili măsuri reparatorii, restituiri si despăgubiri, în interesul cultelor religioase foste proprietare, ale căror imobile au fost trecute în proprietatea statului. În sprijinul acestor argumente este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, respectiv Decizia nr. 73/1995 si Decizia nr. 136/1998. Referitor la critica prevederilor Legii nr. 501/2002 fată de art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, arată că aceasta nu poate fi retinută, deoarece textul din Legea fundamentală are în vedere numai cetătenii, nu si persoanele juridice. În concluzie, Avocatul Poporului consideră că dispozitiile Legii nr. 501/2002 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 232/2004, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, contrar celor sustinute de autor si retinute de instantă, îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002, si modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002. O asemenea concluzie se impune întrucât legea a aprobat ordonanta, cu modificări si completări, fără însă a o îngloba în substanta sa. Asa fiind, aceasta si-a păstrat identitatea sa juridică initială, aceea de ordonantă, însă cu un continut partial nou, ca urmare a modificărilor si completărilor ce i-au fost aduse.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile de lege criticate contravin art. 16 alin. (1), art. 21 si art. 44 alin. (2) teza întâi din Constitutia României, republicată, care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 21: (1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereslor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”;

- Art. 44 alin. (2) teza întâi: “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.”

De asemenea, autorul exceptiei sustine că, în raport de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, se încalcă si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, texte care au următorul continut:

- Art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia, în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă, atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”;

- Art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată si, în consecintă, urmează a fi respinsă pentru următoarele considerente:

Din analiza prevederilor legale în cauză, rezultă că, făcând chiar abstractie de împrejurarea că art. 16 alin. (1) din Constitutie se referă exclusiv la cetăteni si acceptând teza că egalitatea în fata legii este un principiu de aplicatie generală, în a cărei sferă de incidentă se includ toti subiectii de drept, deoarece dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 nu contin nici o prevedere discriminatorie, nu se relevă nici o contradictie cu norma constitutională de referintă.

În conditiile în care deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate cu contestatie la instanta de contencios administrativ, iar hotărârile acesteia sunt supuse căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ, nu poate fi retinută încălcarea accesului liber la justitie consacrat de art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată, si nici a dreptului la un proces echitabil prevăzut de alin. (3) al aceluiasi articol, precum si de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Prevederile criticate nu contravin nici principiului garantării si ocrotirii proprietătii private prin lege, consacrat de art. 44 alin. (2) teza întâi din Constitutie, republicată, deoarece din termenii reglementării rezultă că solicitantii nu au calitatea de proprietari la data sesizării comisiei, calitate pe care urmează să o redobândească prin efectul deciziei pronuntate de aceasta.

În ceea ce priveste conformitatea reglementării legale cu art. 21 alin. (4) din Constitutie, republicată, potrivit căruia jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite, trebuie făcută o distinctie între procedura administrativă prealabilă si procedura administrativjurisdic tională.

Asa cum rezultă din prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, precum si din cele ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, Comisia specială de retrocedare este tinută să verifice îndreptătirea cererii ce îi este adresată, sens în care trebuie să constate existenta dreptului de proprietate al solicitantului asupra imobilului, la data preluării abuzive, să procedeze la calificarea preluării ca fiind cu titlu sau fără titlu si să constate calitatea de subiect de drept a solicitantului, de natură a-i permite să beneficieze de retrocedarea imobilului.

Această activitate se materializează în operatii tehnicoadministrative si se derulează în cadrul unei proceduri necontencioase si deci necontradictorii, deosebindu-se astfel, esential, de procedura administrativ-jurisdictională, care este guvernată de principiul contradictorialitătii.

De asemenea, în finalizarea activitătii sale, Comisia specială de retrocedare emite o decizie care, ca natură juridică, este un act administrativ, supus controlului jurisdictional declansat pe calea contestatiei la instanta de contencios administrativ.

Or, procedura administrativ-jurisdictională are ca obiect tocmai verificarea legalitătii si temeiniciei unui act administrativ deja emis.

Asadar, o asemenea procedură s-ar fi putut declansa dacă, prin ipoteză, ar fi fost prevăzută de reglementarea dedusă controlului, numai după finalizarea procedurii în fata comisiei si dezînvestirea acesteia, o dată cu emiterea deciziei, si ar fi avut ca obiect verificarea legalitătii si temeiniciei respectivei decizii, operatie care, în economia Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, se realizează însă exclusiv pe calea controlului jurisdictional.

În raport cu cele arătate, Curtea consideră că procedura în fata Comisiei speciale de retrocedare nu are caracter administrativ-jurisdictional si, drept urmare, instituirea obligativitătii sale nu contravine prevederilor art. 21 alin. (4) din Constitutie, republicată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.d), al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 232/2004,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2002 si modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, exceptie ridicată de Ordinul Fratilor Minori Conventuali (Provincia Sf. Iosif) din România în Dosarul nr. 33/2004 al Curtii de Apel Iasi.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 iunie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 296

din 6 iulie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Nicolae Ioan Pălcut în Dosarul nr. 3.597/PI/2003 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei a depus la dosar o cerere prin care solicită judecarea cauzei în lipsă.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, deoarece prevederile legale atacate au mai fost supuse controlului de contencios constitutional, ocazii cu care, prin deciziile nr. 275 din 24 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 3 martie 2003 si nr. 4 din 13 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004, Curtea Constitutională a statuat că dispozitiile art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 sunt conforme cu Legea fundamentală.

Deoarece nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei amintite, reprezentantul Ministerului Public apreciază că solutiile si considerentele invocate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.597/PI/2003, Curtea de Apel Oradea – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată, în dosarul de mai sus, de inculpatul Nicolae Ioan Pălcut, cercetat pentru săvârsirea infractiunilor de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice si perversiune sexuală, prevăzute si pedepsite de art. 321 alin. 1 si art. 201 alin. 1 din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că avizul dat de ministrul justitiei pentru situatiile prevăzute de textul legal criticat constituie un amestec în competenta materială a organului de urmărire penală, referitor la procedura de punere în miscare a actiunii penale, cu consecinta directă a înfrângerii principiului separatiei puterilor în stat, deoarece ministrul justitiei, organ politic si membru al executivului, intervine în activitatea autoritătii judecătoresti.

Autorul exceptiei mai sustine că art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, este neconstitutional, deoarece are o formă eliptică, ce nu permite o interpretare unitară din partea organului de urmărire penală si a instantei de judecată, privitoare la competenta după materie (în spetă fiind vorba de infractiuni date în competenta judecătoriei ca primă instantă) si după calitatea persoanei (la momentul comiterii infractiunilor autorul avea calitatea de judecător la nivel de judecătorie, iar în momentul începerii urmăririi penale nu mai avea această calitate, ca urmare a demisiei), în situatia în care inculpatul si-a schimbat calitatea. Organele abilitate manifestă astfel o regretabilă inconsecventă în aplicarea normelor procedural penale, de natură a aduce atingere dreptului inculpatului la un proces echitabil, deoarece în faza de judecată calitatea de fost magistrat la nivel de judecătorie este avută în vedere la stabilirea instantei competente, iar în faza de urmărire penală s-au aplicat toate normele procedurale referitoare la această calitate, cu exceptia obligatiei de a solicita avizul ministrului justitiei, prevăzut de textul legal atacat, situatie care, potrivit art. 10 lit. f) din Codul de procedură penală, constituie o cauză de împiedicare a punerii în miscare a actiunii penale.

Curtea de Apel Oradea - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece independenta si inamovibilitatea judecătorilor reprezintă o garantie pentru o bună administrare a justitiei si, în egală măsură, un mijloc de protectie în fata oricărei ingerinte de ordin politic sau administrativ. Prin posibilitatea ministrului justitiei de a emite avizul pentru cercetarea magistratilor se aduce atingere principiului constitutional al separatiei puterilor în stat, întrucât acesta este membru al guvernului, care face parte din autoritatea executivă. Mai mult decât atât, textul contestat excedează nepermis dispozitiilor constitutionale, deoarece doar Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineste rolul de consiliu de disciplină a magistratilor, sens în care implicarea ministrului justitiei în răspunderea penală a judecătorilor este nejustificată.

Critica referitoare la omisiunea din textul mentionat a calitătii de magistrat în functie de data comiterii faptei, data începerii urmăririi penale sau a trimiterii în judecată, în cazul în care această calitate a fost pierdută după comiterea faptei, este apreciată de instanta de judecată ca întemeiată, fără a arăta în mod concret care sunt motivele de neconstitutionalitate ce stau la baza acestei ratiuni.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul României a apreciat că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate nu aduc atingere principiului separatiei puterilor si accesului liber la justitie. În motivarea punctului de vedere al Guvernului este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece atributia ministrului justitiei de a aviza cercetarea, retinerea, arestarea, perchezitionarea sau trimiterea în judecată a

magistratilor contravine dispozitiilor constitutionale care reglementează raporturile dintre puterile publice si echilibrul acestora. Avizul ministrului justitiei reprezintă o conditie legală necesară pentru punerea în miscare a actiunii penale si totodată o importantă garantie, care are drept scop protejarea magistratului prin faptul că el nu va fi cercetat de organele de politie sau de alte organe de cercetare penală, care apartin puterii executive, si, totodată, nu va putea fi chemat în judecată, prin actiune directă.

Emiterea avizului ar trebui însă să fie dată în competenta unei structuri aflate în sfera autoritătii judecătoresti, si nu ministrului justitiei, deoarece acestuia din urmă, prin calitatea de membru al autoritătii executive, i se oferă posibilitatea să depăsească dimensiunile unei activităti administrative curente, cu consecinta înfrângerii principiului constitutional prevăzut de art. 124 alin. (2), potrivit căruia justitia este unică, impartială si egală pentru toti.

Referitor la critica privind omisiunea legiuitorului de a prevedea în mod expres, în textul contestat, dacă avizul este necesar sau nu, în conditiile în care, la data comiterii faptei, făptuitorul avea calitatea de magistrat, dar ulterior săvârsirii ei a pierdut această calitate, Avocatul Poporului apreciază că aceasta reprezintă o problemă de legiferare, si nu de constitutionalitate. Potrivit jurisprudentei, Curtea Constitutională nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor noi prevederi celor instituite, nu îsi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o normă juridică, deoarece ar îndeplini rolul de legislator pozitiv, depăsind astfel sfera atributiilor stabilite de Legea fundamentală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, si are următorul continut:

- Art. 91 alin. 2: “Magistratii nu pot fi cercetati, retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi în judecată fără avizul ministrului justitiei.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 1 alin. (4) si art. 21 alin. (3) din Constitutie, republicată, al căror continut este următorul:

- Art. 1 alin. (4): “Statul se organizează potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativă, executivă si judecătorească - în cadrul democratiei constitutionale.”;

- Art. 21 alin. (3): “Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Legea fundamentală consacră principiul independentei judecătorilor si pe cel al impartialitătii procurorilor în exercitarea atributiilor lor. Garantarea respectării acestor principii este asigurată prin instituirea inamovibilitătii judecătorilor, prin măsurile de protectie a magistratilor prevăzute de art. 91 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, prin alte măsuri prevăzute de titlul VI din aceeasi lege, precum si prin dispozitiile speciale din Codul de procedură penală.

Prin urmare, aceste reglementări îl protejează pe magistrat prin faptul că el nu va fi cercetat de organele politiei sau de alte organe de cercetare penală care, prin apartenenta lor la puterea executivă, ar putea fi directionate politic. De asemenea, magistratul nu va putea fi chemat în judecată penală prin actiune directă introdusă la instanta de judecată, fiind ferit în felul acesta de eventualele actiuni sicanatoare venite din partea unor persoane răuvoitoare.

Independenta justitiei implică deci un statut special, adecvat, al magistratilor, menit să imprime o valoare de necontestat actului de justitie, prin protejarea membrilor corpului magistratilor împotriva subiectivismului si a actiunilor nejustificate sau abuzive ale organelor de urmărire penală competente, care le-ar putea afecta credibilitatea.

În acest context art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, care conditionează cercetarea, retinerea, arestarea, perchezitionarea sau trimiterea în judecată de avizul

ministrului justitiei, instituie o măsură ratională de protectie a magistratului, care reprezintă o garantie legală a consolidării principiilor constitutionale enuntate anterior, privitoare la independenta judecătorilor si la impartialitatea procurorilor.

Curtea retine că este neîntemeiată critica potrivit căreia avizul ministrului justitiei reprezintă o ingerintă în activitatea de realizare a actului de justitie, deoarece acesta răspunde de activitatea judecătorilor si de modul cum se înfăptuieste justitia. Potrivit legii, ministrul justitiei are un rol foarte important în selectionarea, pregătirea si verificarea cunostintelor viitorilor magistrati si în vederea admiterii acestora în magistratură. Fără să intervină în activitatea judiciară a magistratilor, care sunt independenti si inamovibili, ministrul justitiei poate si trebuie să cunoască modul în care acestia îsi îndeplinesc îndatoririle. Nu se poate concepe ca el să fie indiferent sau să ignore cazurile în care magistratii au săvârsit ori sunt suspecti că au săvârsit fapte prevăzute de legea penală. Este evident că orice caz în care un magistrat se dovedeste că a încălcat legea penală aruncă o umbră asupra prestigiului întregii magistraturi. Tocmai de aceea singurul chemat să avizeze urmărirea penală a unui magistrat este ministrul justitiei, iar acest drept de aviz implică angajarea răspunderii sale personale, persoana interesată având dreptul de a-l actiona în justitie pentru avizarea sau refuzul de a aviza urmărirea penală a unui magistrat pe care îl consideră vinovat sau, dimpotrivă, nevinovat de săvârsirea unei fapte penale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.d), al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Nicolae Ioan Pălcut în Dosarul nr. 3.597/PI/2003 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “MENAROM” - S.A. Galati

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “MENAROM” - S.A. Galati,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “MENAROM” - S.A. Galati, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Galati, judetul Galati, Calea Prutului nr. 12, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J 17/172/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătilor comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 6 septembrie 2004.

Nr. 53.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 39 din 30 iulie 2004

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 592 din 17 august 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.072 din 26 august 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ

PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 216 din 6 septembrie 2004

 

ORDIN

privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 31.043 din 27 iulie 2004, întocmit de Directia generală pentru siguranta alimentelor,

având în vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, ale Legii nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002, precum si prevederile Deciziei nr. 79/2002 a CE, amendată prin deciziile 233/2002/CE, 678/2002/CE si 550/2003/CE,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Importul produselor originare sau expediate din Republica Populară Chineză, din categoriile de mai jos, care sunt destinate consumului uman sau utilizării ca ingrediente în alimente, este permis numai dacă transportul este însotit de rezultatele prelevărilor oficiale de probe si ale analizelor, precum si de un certificat elaborat în conformitate cu modelul prezentat în anexă, tradus oficial în limba engleză, completat, semnat si verificat de către un reprezentant al Administratiei de Stat pentru Inspectia de Intrare-Iesire si Carantină a Republicii Populare Chineze, după cum urmează:

a) arahide încadrate în codul CN 1202 10 90 sau 1202 20 00;

b) arahide încadrate în codul CN 2008 11 94 (în pachete directe cu un continut net de peste 1 kg) sau 2008 11 98 (în pachete directe cu un continut net ce nu depăseste 1 kg);

c) arahide prăjite, încadrate în codul CN 2008 11 92 (în pachete directe cu un continut net ce depăseste 1 kg) sau 2008 11 96 (în pachete directe cu un continut net ce nu depăseste 1 kg).

Art. 2. - Mărfurile vor fi importate numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei în care este organizat controlul vamal al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 3. - (1) Fiecare import se identifică printr-un cod, care corespunde codului de pe certificat si de pe raportul care îl însoteste si care contine rezultatele prelevărilor oficiale de probe si ale analizelor, mentionate la art. 1.

(2) Fiecare pachet individual (sau altă formă de ambalare) din cadrul expedierilor de mărfuri este identificat prin acest cod.

Art. 4. - Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigură, prin controlul documentelor, că importul arahidelor originare sau expediate din Republica Populară Chineză respectă cerintele prevăzute în certificat, precum si rezultatele prelevărilor de probe mentionate la art. 1. În absenta acestor documente se interzice intrarea în tară a produselor respective.

Art. 5. - (1) Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigură împreună cu autoritatea veterinară si pentru siguranta alimentelor teritorială prelevarea de probe prin metoda randomizării din fiecare import de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză, pentru analiza de aflatoxină B1 si aflatoxină totală.

(2) Prelevările de probe si analizele realizate prin metoda randomizării, la care se face referire în alin. (1), se realizează pentru o cantitate de aproximativ 10% din importuri, pentru fiecare categorie de produse la care se face referire în art. 1.

(3) Analizele se realizează în sectiile zonale de control al reziduurilor, în Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară, subordonate Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si în Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex”.

Art. 6. - Orice import care este subiectul prelevării de probe si analize este retinut în punctele vamale interne înainte de punerea produselor pe piată, pentru maximum 15 zile lucrătoare. După efectuarea analizelor autoritatea veterinară si pentru siguranta alimentelor teritorială eliberează un document oficial însotitor ce stabileste faptul că importul a făcut obiectul prelevării oficiale de probe si analize, anexând rezultatele analizei, respectiv buletinul de analiză.

Art. 7. - Autoritătile veterinare si de siguranta alimentelor teritoriale si Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex” înaintează Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor la fiecare 3 luni un raport cuprinzând rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale importurilor de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză.

Art. 8. - În cazul în care un import este realizat în mai multe etape, copii ale certificatului de sănătate si ale documentelor însotitoare la care se face referire în art. 1, certificate de Administratia de Stat pentru Inspectia de Intrare-Iesire si Carantină a Republicii Chineze, trebuie să însotească fiecare etapă a respectivei expedieri de marfă divizate.

Art. 9. - Prezentul ordin trebuie revizuit permanent în lumina informatiilor si garantiilor oferite de autoritătile competente din Republica Populară Chineză si pe baza rezultatelor testelor efectuate de laboratoarele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru a se stabili dacă conditiile speciale impuse de art. 1 oferă un nivel suficient de garantare a sigurantei alimentare pe teritoriul României. Revizuirea trebuie să stabilească, de asemenea, dacă este nevoie în continuare de aceste conditii speciale.

Art. 10. - Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toti importatorii si distribuitorii de astfel de produse. Cheltuielile pentru efectuarea analizelor si pentru stationarea în punctele vamale vor fi suportate de importatori.

Art. 11. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale si inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 59/148/2004 privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, precum si orice alte prevederi contrare.

Art. 14. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz,

secretar de stat

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei

 

ANEXĂ

 

CERTIFICAT

pentru importul de arahide si al unor produse derivate din arahide provenite sau importate din Republica Populară Chineză

 

Codul expedierii de marfă ............................................

Numărul certificatului de import ...................................

Aplicabil arahidelor încadrate în codul CN 1202 10 90 sau 1202 20 00, arahidelor încadrate în codul CN 2008 11 94 (în pachete directe cu un continut net de peste 1 kg) sau 2008 11 98 (în pachete directe cu un continut net ce nu depăseste 1 kg) si arahidelor prăjite încadrate în codul CN 2008 11 92 (în pachete directe cu un continut net ce depăseste 1 kg) sau 2008 11 96 (în pachete directe cu un continut net ce nu depăseste 1 kg), originare sau expediate din Republica Populară Chineză.

..............................................................................................................................................

(Administratia de Stat pentru Inspectia de Intrare-Iesire si Carantină a Republicii Populare Chineze)

CERTIFICĂ

faptul că arahidele din prezenta expediere de marfă, cu numărul de cod ............................................................................,

compusă din:  ...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ (descrierea expedierii de marfă: produsul, numărul si tipul ambalajului, greutatea brută sau netă), îmbarcate la  ................................ (locul de îmbarcare) de către ............................................... (identificarea transportatorului), cu destinatia ................................................ (locul si tara de destinatie), care provin de la ........................................................ (denumirea si adresa întreprinderii/firmei), au fost produse, sortate, manevrate, procesate, ambalate si transportate în conformitate cu bunele practici de igienă.

Din această expediere de marfă ................................... probe de arahide au fost preluate la data de ................... (numărul de probe), supuse analizei de laborator la data de ......................., la ............................................. (denumirea laboratorului), pentru a se determina nivelul de contaminare cu aflatoxină B1 si cu aflatoxină totală.

Detaliile prelevării de probe, ale metodelor de analiză utilizate si toate rezultatele obtinute sunt atasate.

Realizat la ............................................. (localitatea), la data de ..................................

 

Reprezentantul Administratiei de Stat pentru Inspectia de Intrare-Iesire

si Carantină a Republicii Populare Chineze,

.....................................................................................

(semnătura si stampila)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 40 din 30 iulie 2004

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 591 din 17 august 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.071 din 26 august 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ

PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 217 din 6 septembrie 2004

 

ORDIN

privind stabilirea măsurilor speciale pentru importul de fistic si de anumite produse derivate din fistic, care provin din Iran sau care sunt expediate din Iran

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 31.042 din 27 iulie 2004, întocmit de Directia generală pentru siguranta alimentelor,

având în vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, ale Legii nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002, precum si prevederile Deciziei nr. 830/1997 a CE, amendată prin deciziile nr. 400/1998/CE, 238/2000/CE si 551/2003/CE,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Importul de fistic si anumite produse derivate din fistic, care provin sau sunt expediate din Iran, fiind destinate consumului uman sau utilizării ca ingredient în alimente, este permis numai dacă transportul este însotit de rezultatele prelevărilor oficiale de probe si ale analizelor, precum si de un certificat elaborat în conformitate cu modelul prezentat în anexă, tradus oficial în limba engleză, completat, semnat si verificat de către un reprezentant al Ministerului Sănătătii din Iran.

(2) Categoriile de produse prevăzute la alin. (1) sunt:

a) fistic ce se încadrează la codul CN 0802 50 00;

b) fistic prăjit care se încadrează la codurile CN 2008 19 13 si CN 2008 19 93.

Art. 2. - Mărfurile mentionate la art. 1 sunt importate numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei în care este organizat controlul vamal al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 3. - (1) Fiecare import se identifică printr-un cod care corespunde codului de pe certificat si de pe raportul care îl însoteste si care contine rezultatele prelevărilor oficiale de probe si ale analizelor, mentionate la art. 1.

(2) Fiecare formă individuală de ambalare din cadrul expedierilor de mărfuri mentionate la art. 1 este identificată prin acest cod.

Art. 4. - Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigură, prin controlul documentelor, că importul produselor derivate din fistic expediat sau care provine din Iran respectă cerintele prevăzute în certificat, precum si rezultatele prelevărilor de probe mentionate la art. 1. În absenta acestor documente se interzice intrarea în tară a produselor respective.

Art. 5. - (1) Inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigură împreună cu autoritatea veterinară si pentru siguranta alimentelor teritorială prelevarea de probe prin metoda randomizării din fiecare import de fistic sau produse derivate din fistic originar sau expediat din Iran, pentru analiza de aflatoxină B1 si aflatoxină totală.

(2) Prelevările de probe si analizele realizate prin metoda randomizării prevăzută la alin. (1) se realizează pentru o cantitate de aproximativ 10% din importuri, pentru fiecare categorie de produse la care se face referire la art. 1.

(3) Analizele se realizează în sectiile zonale de control al reziduurilor, în Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară, subordonate Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si în Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex”.

Art. 6. - Orice import care este subiectul prelevării de probe si analize este retinut în punctele vamale interne înainte de punerea produselor pe piată, pentru maximum 15 zile lucrătoare. După efectuarea analizelor autoritatea veterinară si pentru siguranta alimentelor teritorială eliberează un document oficial însotitor ce stabileste faptul că importul a făcut obiectul prelevării oficiale de probe si analize, anexând rezultatele analizei, respectiv buletinul de analiză.

Art. 7. - Autoritătile veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale, precum si Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex” înaintează Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor la fiecare 3 luni un raport cuprinzând rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale importurilor de fistic sau produse derivate din fistic, originare sau expediate din Iran.

Art. 8. - În cazul în care un import este realizat în mai multe etape, copii ale certificatului de sănătate si ale documentelor însotitoare la care se face referire la art. 1, certificate de Ministerul Sănătătii din Iran, trebuie să însotească fiecare etapă a respectivei expedieri de marfă divizate.

Art. 9. - (1) Prezentul ordin este revizuit permanent în lumina informatiilor si garantiilor oferite de autoritătile competente din Iran si pe baza rezultatelor testelor efectuate de laboratoarele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru a se stabili dacă conditiile speciale impuse de art. 1 oferă un nivel suficient de garantare a sigurantei alimentare pe teritoriul României.

(2) Revizuirea mentionată la alin. (1) trebuie să stabilească dacă este nevoie în continuare de aceste conditii speciale.

Art. 10. - (1) Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toti importatorii si distribuitorii de astfel de produse.

(2) Cheltuielile pentru efectuarea analizelor si stationarea în punctele vamale interne vor fi suportate de importatori.

Art. 11. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale si inspectorii oficiali din posturile de inspectie la frontieră ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 292/206/2004 privind stabilirea măsurilor speciale pentru importul de fistic si de anumite produse derivate din fistic care provin din Iran sau care sunt expediate din Iran, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 7 aprilie 2004, precum si orice alte prevederi contrare.

Art. 14. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz,

secretar de stat

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei

 
ANEXĂ

 

CERTIFICAT

pentru importul de fistic si al unor produse derivate din fistic, provenite sau importate din Iran

 

Codul expedierii de marfă ............................................

Numărul certificatului de import ....................................

Aplicabil fisticului încadrat în codul CN 0802 50 00 si fisticului prăjit, încadrat în codul CN 2008 19 13 si CN 2008 19 93, care provine din Iran sau care este expediat din Iran.

............................................................................................................................................... (Ministerul Sănătătii din Iran)

CERTIFICĂ

faptul că fisticul din prezenta expediere de marfă, cu numărul de cod ................................................................................,

compus din: ………………..................................................................................................... (descrierea expedierii de marfă: produsul, numărul si tipul ambalajului, greutatea brută sau netă) îmbarcat la ............................................. (locul de îmbarcare) de către ............................................... (identificarea transportatorului), cu destinatia ............................................... (locul si tara de destinatie), care provine de la ............................................................ (denumirea si adresa întreprinderii/firmei), a fost produs, sortat, manevrat, procesat, ambalat si transportat în conformitate cu bunele practici de igienă.

Din această expediere de marfă ........................................ probe de fistic au fost preluate la data de .................. (numărul de probe), au fost supuse analizei de laborator la data de ............................................................. (denumirea laboratorului),

pentru a se determina nivelul de contaminare cu aflatoxină B1 si cu aflatoxină totală.

Detaliile prelevării de probe, ale metodelor de analiză utilizate si toate rezultatele obtinute sunt atasate.

Realizat la ................................................, la data de ...................................... (localitatea)

 

Reprezentantul Ministerului Sănătătii din Iran

........................................................................

(semnătura si stampila)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului 2005

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 94.248 din 25 august 2004 al Directiei generale de reglementare si implementare cu privire la necesitatea recunoasterii prevederilor acordului interprofesional de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, acord care stabileste conditiile de producere, livrare, transport si receptie pentru sfecla de zahăr, având în vedere Reglementarea CEE nr. 1.260/2001 (cap. 1 art. 6 si anexa nr. III) referitoare la organizarea comună a pietelor în sectorul zahărului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se recunosc de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prevederile Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr, elaborat de Organizatia Interprofesională Natională “Zahărul” din România si însusit de partenerii sociali din filiera zahărului.

Art. 2. - Contractele de producere, livrare, transport si de receptie a sfeclei de zahăr destinate industrializării din recolta anului 2005, încheiate între producătorii de sfeclă de zahăr si societătile de industrializare, vor respecta conditiile stabilite în Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr.

Art. 3. - Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, după recunoasterea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, este obligatoriu pentru toti partenerii sociali din filiera zahărului: Asociatia “Patronatul Zahărului din România”, Federatia Natională a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România si Organizatia Interprofesională Natională “Zahărul” din România.

Art. 4. - Anexa “Acord interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului 2005” face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Directia generală de reglementare si implementare, si directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor urmări si vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 25 august 2004.

Nr. 625.

 

ANEXĂ

 

Organizatia Interprofesională Natională “Zahărul” din România

 

ACORD INTERPROFESIONAL

pentru sfecla de zahăr - recolta anului 2005

 

Membrii Organizatiei Interprofesionale Nationale “Zahărul” din România, denumită în continuare O.I.N.Z.R., si anume: Federatia Natională a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România si Asociatia “Patronatul Zahărului din România”, în baza art. 8 lit. k) alin. 7 din Statutul O.I.N.Z.R., au încheiat prezentul acord interprofesional, denumit în continuare AIP, privind contractarea, producerea, transportul, receptia si plata sfeclei de zahăr din recolta anului 2005, destinată industrializării.

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele si durata AIP

 

1.1. AIP îsi propune să reglementeze de o manieră unitară la nivel national relatiile dintre parteneri (cultivatori de sfeclă de zahăr, respectiv fabrici de zahăr).

1.2. AIP îsi propune să asigure contractul de bază privind producerea, cumpărarea, livrarea si plata sfeclei de zahăr, precum si clauzele generale ale acestuia, respectând interesele generale ale partenerilor din filiera zahărului.

1.3. AIP îsi propune să asigure cadrul general de functionare si dezvoltare a industriei zahărului din România.

1.4. AIP îsi propune să asigure durabilitate sectorului agroindustrial al filierei zahărului, contribuind la cresterea productiei nationale de zahăr.

1.5. AIP este valabil pentru campania de sfeclă de zahăr din anul 2005, clauzele generale putând fi modificate prin negocieri între cei 2 membri ai O.I.N.Z.R. si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale până cel mai târziu la 1 iulie 2005.

1.6. Respectarea clauzelor prezentului AIP este obligatorie pentru toti membrii afiliati la cele două structuri profesionale semnatare.

1.7. AIP este aprobat anual de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si este pus în aplicare prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

 

ARTICOLUL 2

Clauze generale

 

2.1. Părtile au căzut de acord ca pentru recolta anului 2005 să colaboreze în vederea obtinerii unei cantităti mai mari de zahăr alb din sfeclă de zahăr, ca urmare a aplicării “Programului Zahărului”, înaintat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale la începutul lunii mai 2004, si a angajamentelor implicite legate de producerea cotei de productie de zahăr din sfeclă de zahăr.

2.2. În functie de cotele de productie alocate, fabricile de zahăr vor determina cantitatea minimă dezirabilă de sfeclă de zahăr si suprafata necesară a fi contractată, pe care le vor comunica asociatiilor de cultivatori de sfeclă de zahăr din zona de aprovizionare până la începerea campaniei de contractare a sfeclei de zahăr.

2.3. Între cultivator si fabrică va fi întocmit un contract de producere, cumpărare, livrare si plată (denumit în continuare CPCLP), al cărui model este prevăzut în anexa la prezentul AIP, recunoscut de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale ca instrument legal pentru acordarea subventiei pe produs pentru recolta anului 2005.

2.4. CPCLP se va încheia până la data de 1 mai 2005, iar situatia finală, conform prevederilor pct. 2.2, va fi transmisă la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale până la data de 15 mai 2005 prin intermediul Asociatiei “Patronatul Zahărului din România”.

2.5. CPCLP este semnat de ambii parteneri si este obligatoriu în toate atributele sale pentru acestia.

2.6. CPCLP este documentul în care se stabilesc clauze contractuale speciale privind relatia dintre un cultivator definit si fabrica cu care acesta a încheiat angajamentul.

2.7. Clauzele CPCLP nu pot anula clauzele generale ale AIP, care îl însotesc de drept pe toată perioada valabilitătii lui.

2.8. Partenerii CPCLP pot denunta în caz de litigiu doar clauzele derivate din acesta, nu si clauzele AIP.

2.9. CPCLP si AIP pot fi utilizate în relatii comerciale si de parteneri neafiliati la cele două structuri reprezentative, cu mentiunea că acestia nu beneficiază de clauzele privind concilierea interprofesională, de sprijinul acordat de stat sub forma subventiei pe produs si nici de instrumentele de reglementare a pietei în baza Legii nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietei produselor agricole si alimentare în România.

 

ARTICOLUL 3

Modul de aplicare a AIP

 

3.1. Prezentul AIP reprezintă vointa partenerilor asociati în structuri profesionale reprezentative, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnării lui.

3.2. AIP poate fi modificat anual prin negocieri între cei 2 parteneri semnatari, în perioada desemnată la pct. 1.5.

3.3. Partenerii vor supraveghea aplicarea AIP în toate cazurile în care unul sau mai multi membri ai structurii profesionale reprezentative sunt implicati într-o activitate contractuală derivată din prezentul AIP si pasibilă de atingerea de o manieră păgubitoare a uneia dintre părti.

3.4. CPCLP poate cuprinde clauze complementare specifice, care au caracter limitat la cei 2 parteneri semnatari, care nu anulează stipulatiile AIP, nici în litera si nici în spiritul lor, si care nu modifică conventia de bază privind respectarea intereselor generale ale partenerilor.

3.5. Clauzele speciale ale CPCLP sunt negociate între cei 2 parteneri si pot fi modificate de către acestia prin acte aditionale, pentru clauzele care nu afectează parametrii de productie; clauzele speciale ale CPCLP nu pot fi extinse asupra AIP aferent campaniei din care acesta a fost derivat.

 

ARTICOLUL 4

Forta majoră

 

4.1. În caz de fortă majoră, prezentul AIP încetează partial sau total să producă efecte. Forta majoră poate fi invocată de către oricare dintre părti si se răsfrânge si asupra CPCLP.

 

ARTICOLUL 5

Concilierea si arbitrajul

 

5.1. Litigiile referitoare la aplicarea prezentului AIP si a CPCLP se supun reglementărilor în vigoare relative la conciliere si arbitraj. Părtile convin ca litigiile să fie solutionate pe cale amiabilă si să se adreseze instantei numai după epuizarea procedurilor de conciliere.

 

ARTICOLUL 6

Cotizatiile profesionale si interprofesionale

 

6.1. Părtile semnatare ale prezentului AIP au convenit asupra necesitătii ca fabricile de zahăr să opereze, în numele cultivatorilor de sfeclă de zahăr, la prelevarea cotizatiei profesionale de membru al Federatiei Nationale a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România (FCSZR), în cuantum de 7 (sapte) lei/kg sfeclă de zahăr predată neto de plată. Această prevedere va fi inclusă obligatoriu în CPCLP al fiecărei fabrici. Suma încasată va fi virată integral în contul FCSZR. Din această sumă 57% revine FCSZR, 3% O.I.N.Z.R. si 40% asociatiilor cultivatorilor din zona fiecărei fabrici. Sumele încasate vor fi incluse în bugetul de venituri si cheltuieli al fiecărei organizatii.

6.2. Plata cotizatiilor se face până la data de 31 decembrie 2005.

6.3. Calcularea cotizatiilor se face la tona netă de plată, livrată de către cultivator fabricii si receptionată prin aplicarea baremului de echivalentă.

 

ARTICOLUL 7

Producerea/Cultivarea sfeclei de zahăr

 

7.1. În CPCLP se vor specifica atât suprafata ce se doreste a fi cultivată, cât si productia netă scontată a se obtine.

Pentru toti contractantii de sfeclă de zahăr, asociati sau neasociati în structuri profesionale sau interprofesionale, fabricile de zahăr se obligă să asigure (contra cost):

- sământa de sfeclă de zahăr necesară înfiintării culturii, pentru suprafata contractată;

- serviciile de îndrumare tehnologică a cultivatorilor, indiferent de suprafata/cantitatea contractată.

7.2. Sământa de sfeclă de zahăr asigurată de către fabrica de zahăr va fi pusă la dispozitie cultivatorului până la data stipulată în CPCLP si va fi tratată standard cu insecticide si fungicide.

7.3. Cultivatorii se obligă să respecte tehnologia recomandată de fabrică si să permită accesul reprezentantilor acesteia pentru a executa monitorizarea evolutiei culturii, obligându-se să execute lucrările tehnologice solicitate de acestia la termenele stabilite.

7.4. Periodic, de la începerea contractării si până la terminarea recoltării si prelucrării sfeclei de zahăr, fabricile se obligă să transmită datele statistice specifice către Asociatia “Patronatul Zahărului din România”.

 

ARTICOLUL 8

Recoltarea sfeclei de zahăr

 

8.1. Recoltarea sfeclei de zahăr se face din initiativa fabricii care va notifica cultivatorii.

8.2. Cultivatorii se obligă să respecte datele de începere a recoltării si de punere la dispozitie a sfeclei de zahăr, dacă acestea le-au fost aduse la cunostintă.

8.3. Fabrica de zahăr poate stabili data limită a terminării recoltatului si a receptiei.

8.4. Depăsirea cu două zile a datei limită de receptie poate atrage refuzul fabricii de a receptiona sfecla de zahăr, cantitătile aferente decăzând din clauzele AIP si CPCLP, sub rezerva întelegerilor particulare ale părtilor semnatare ale CPCLP de extindere a perioadei respective.

 

ARTICOLUL 9

Transportul sfeclei de zahăr

 

9.1. Transportul sfeclei de zahăr de pe câmp la bazele de receptie ale fabricii se efectuează si se suportă de cultivator. Transportul sfeclei de zahăr de la bazele de receptie ale fabricii la fabrica de zahăr se efectuează si se suportă de fabrica de zahăr.

9.2. Sub rezerva conventiilor particulare răspunzând regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului 2005, în CPCLP se poate deroga de la prevederile pct. 9.1.

 

ARTICOLUL 10

Receptia sfeclei de zahăr

 

10.1. Partenerii au convenit ca receptia sfeclei de zahăr din recolta anului 2005 să fie efectuată cantitativ si calitativ, cu respectarea ordinelor ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, calitatea-tip a sfeclei de zahăr fiind aceeasi pentru toate zonele de cultură. Pentru recolta anului 2005, continutul de zahăr standard este de 15%.

 

ARTICOLUL 11

Pretul sfeclei de zahăr

 

11.1. Părtile au convenit că pentru recolta anului 2005 pretul de referintă al tonei de sfeclă de zahăr neto de plată de calitate-tip să fie de 50 kg zahăr alb.

11.2. Pretul sfeclei de zahăr se poate majora/diminua în functie de continutul în zahăr si conform stipulatiilor CPCLP referitoare la continutul de corpuri străine si pământ aderent.

11.3. Prin derogare de la prevederile pct. 11.1, în CPCLP se poate lua în considerare pretul de bază al sfeclei de zahăr în lei/tonă, stabilit de Comitetul interministerial pentru coordonarea organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România, în baza Hotărârii Guvernului nr. 121/2003 pentru aprobarea produselor agricole si alimentare de importantă natională pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2003-2006, astfel încât atât cultivatorii de sfeclă de zahăr, cât si fabricile de zahăr să obtină un profit minim prin pretul zahărului alb pe piata natională.

 

ARTICOLUL 12

Plata materiei prime

 

12.1. Părtile au convenit ca plata materiei prime receptionate să se facă integral până la data de 31 decembrie 2005.

12.2. În cazul solicitării de către cultivatori a plătii sfeclei de zahăr în echivalent zahăr, transportul zahărului la destinatie se face pe cheltuiala cultivatorilor.

12.3. Sub rezerva conventiilor particulare ce răspund regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului 2005, în CPCLP se poate deroga de la prevederile pct. 12.1 si 12.2.

12.4. Modalitatea de plată convenită de părti se negociază între părti si se va stipula în CPCLP.

 

ARTICOLUL 13

Alte drepturi ale cultivatorilor

 

13.1. Cultivatorii au dreptul la restituirea gratuită sau contra cost a unei cantităti de tăitei (borhot umed) rezultati din procesul de industrializare, corespunzând cantitătii totale de sfeclă de zahăr livrate.

13.2. În CPCLP se vor prevedea cantitătile si modalitatea de livrare a borhotului restituit gratuit, potrivit conventiilor particulare răspunzând regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului 2004.

Încheiat astăzi, 26 iulie 2004, în patru exemplare.

 

Pentru Federatia Natională

a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr

din România,

dr. ing. Ion Gherman,

presedinte

Pentru Asociatia “Patronatul Zahărului

din România”,

ing. Ioan Armenean,

presedinte

Pentru Organizatia Interprofesională

Natională “Zahărul” - O.I.N.Z.R.,

ing. Emilian Dobrescu,

presedinte

 

ANEXĂ

la acordul interprofesional

 

CONTRACT

de producere, cumpărare, livrare si plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr (CPCLP)

 

Prezentul CPCLP este încheiat în baza pct. 1.2 din Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, aferent recoltei 2005.

Între:

Beneficiar: Societatea Comercială ............................................... - S.A., cu sediul în .............................................,

str. ........................... nr. ........, reprezentată prin ............................................................. (numele, prenumele, functia),

si ...................................................................................................................................................... (numele, prenumele, functia),

având contul .........................., deschis la ................................, înregistrată în registrul comertului sub nr. .......................,

si

Furnizor: ......................................../Proprietar ........................................, cu sediul/domiciliul în .................................,

str. ........................... nr. ................, telefon/fax .................., reprezentat prin ............................................................... (numele, prenumele, functia)

si ....................................................................................................................................................... (numele, prenumele, functia), având contul ..................................................., deschis la ......................................, înregistrată în registrul comertului la pozitia ..................... nr. ....................., a intervenit următorul CPCLP, cu valoare de contract bilateral, privind producerea, cumpărarea, livrarea si plata sfeclei de zahăr.

Furnizorul se obligă să cultive o suprafată de .............. ha cu sfeclă de zahăr, în scopul realizării unei productii nete de plată de ............... tone, care va fi predată beneficiarului conform graficului de livrare care va fi comunicat de către beneficiar.

Beneficiarul se obligă să cumpere de la furnizor o cantitate de ............. tone rădăcini de sfeclă de zahăr, la un pret de 50 kg zahăr alb/tonă sfeclă de zahăr (greutate netă), receptionată la calitate-tip.

Beneficiarul se angajează să cumpere orice altă cantitate de sfeclă de zahăr, la acelasi pret si în aceleasi conditii, pusă la dispozitie de furnizor.

Pentru realizarea suprafetei de ............ ha, beneficiarul se obligă să pună la dispozitie furnizorului sământa din mai multe soiuri de sfeclă de zahăr, furnizorul putând alege soiul preferat.

Sământa este tratată standard.

Furnizorul de sfeclă de zahăr îl mandatează pe beneficiar ca la plata sfeclei de zahăr să îi retină cotizatia de membru al Federatiei Nationale a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România, în valoare de 7 (sapte) lei/kg de sfeclă de zahăr predată neto de plată, si să verse aceste sume în contul si pe cheltuiala FCSZR.

Noi, semnatarii prezentului CPCLP, declarăm că avem cunostintă de stipulatiile Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - campania agricolă a anului 2005 si ne angajăm să le respectăm în litera si în spiritul lor.

Încheiat astăzi, ..................., în .......... exemplare, toate cu valoare de original.

 

Beneficiar,

...................................................

(numele, prenumele, semnătura)

Furnizor,

...................................................

(numele, prenumele, semnătura)