MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 860         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 septembrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

701. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

703. - Decret pentru numirea unor judecători la Curtea Supremă de Justitie

 

704. - Decret privind numirea unui magistrat

 

705. - Decret pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

706. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.488. - Hotărâre privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu”

 

1.498. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale si a drumurilor vicinale a unui drum judetean situat în judetul Prahova

 

1.499. - Hotărâre privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

1.500. - Hotărâre privind aprobarea efectuării unei plăti din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru o lucrare contractată în baza Programului national “Nicolae Titulescu”

 

1.501. - Hotărâre privind plata contributiei financiare a României, aferentă participării în anul 2004 la Programul comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene – eTEN

 

1.502. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere a contributiei personale la promovarea si păstrarea credintei crestine, a valorilor stiintei si culturii românesti în Canada,

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, Categoria F - “Promovarea culturii”, doamnei Cristina Duguay.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, Categoria G - “Cultele”, părintelui dr. Cezar Vasiliu.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, Categoria H - “Cercetarea stiintifică”, domnului profesor Valentin Boju.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 septembrie 2004.

Nr. 701.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unor judecători la Curtea Supremă de Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 47 si ale art. 88 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 12 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 135 din 8 septembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numesc în functia de judecător la Curtea Supremă de Justitie, la datele prevăzute în dreptul fiecăreia, persoanele prevăzute în anexa prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 703.

 

ANEXĂ

 

- Doamna Buta Mădălina Cristina - de la 15 septembrie 2004;

- Doamna Coca-Cozma Maria - de la 20 iunie 2004;

- Doamna Ezer Emilia - de la 15 septembrie 2004;

- Doamna Lungu Fulga Carmen Garofita - de la 15 septembrie 2004;

- Doamna Lutac Gheorghita - de la 15 septembrie 2004;

- Domnul Pastor Leonida - de la 20 iunie 2004;

- Doamna Popa Eugenia - de la 15 septembrie 2004;

- Domnul Rotar Gheorghe - de la 15 septembrie 2004;

- Doamna Toacă Dorica - de la 15 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 47 si ale art. 88 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 136 din 8 septembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, doamna Veisa Loredana.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 704.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 88 alin. 1 lit. d), art. 92 alin. 1 lit. b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 137 din 8 septembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - În data de 1 octombrie 2004, se eliberează din functia de magistrat de la instantele prevăzute în dreptul fiecăruia, ca urmare a pensionării, judecătorii prevăzuti în anexa prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 705.

 

ANEXĂ

 

- Doamna Dumitriu Corina-Violeta - Tribunalul Constanta;

- Doamna Rusu Rodica - Curtea de Apel Cluj;

- Doamna Drujină Elena - Curtea de Apel Cluj;

- Doamna Stancu Leonora - Curtea de Apel Cluj.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 356 din 2 septembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 706.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă criteriile si cuantumul sprijinului în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu” pentru elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau scoala de arte si meserii, program care constă în acordarea unui sprijin financiar lunar din sume alocate de la bugetul de stat.

Art. 2. - (1) Beneficiari ai Programului national de protectie socială “Bani de liceu” sunt elevii care se află în întretinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 1.500.000 lei, precum si elevii care beneficiază de o măsură de protectie ori aflati sub tutelă sau curatelă în cazul respectării conditiei de venit precizate mai sus.

(2) Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu” se acordă pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregătirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă si pe perioada practicii în productie.

(3) Cuantumul sprijinului financiar se stabileste annual prin hotărâre a Guvernului, înainte de începerea anului scolar.

(4) Pentru anul scolar 2004/2005 cuantumul sprijinului financiar este de 1.800.000 lei lunar.

Art. 3. - (1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necăsătoriti, care locuiesc si gospodăresc împreună.

(3) Este asimilată termenului familie si situatia persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflati în întretinerea sa.

(4) În sensul definitiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună.

Art. 4. - (1) Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată până la data de 15 octombrie pentru anul scolar 2004/2005 si până la data de 1 octombrie începând cu anul scolar 2005/2006, la unitatea de învătământ la care elevul este înscris.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită de actele doveditoare privind venitul brut lunar pe membru de familie.

Art. 5. - În termen de 5 zile de la afisarea listei cu beneficiarii sprijinului financiar, se pot depune contestatii la unitătile de învătământ care vor fi analizate de comisia formată la nivelul inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestatie.

Art. 6. - (1) La nivelul fiecărui liceu si al fiecărei scoli de arte si meserii se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, desemnată de consiliul de administratie al unitătii de învătământ.

(2) Comisia are următoarele atributii:

a) afisarea la loc vizibil a criteriilor de acordare a sprijinului financiar;

b) primirea cererilor de sprijin financiar;

c) analizarea si afisarea la loc vizibil a listei cu beneficiari;

d) transmiterea către inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, a listei cu persoanele care îndeplinesc criteriile de obtinere a sprijinului financiar;

e) transmiterea contestatiilor la inspectoratul scolar.

Art. 7. - (1) La nivelul fiecărui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se constituie o comisie, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilită de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va analiza contestatiile primite de la unitătile de învătământ, va centraliza listele cu beneficiarii sprijinului financiar, primite de la unitătile de învătământ, în baza cărora va solicita Ministerului Educatiei si Cercetării fondurile aferente.

Art. 8. - La nivelul Ministerului Educatiei si Cercetării se va constitui o comisie care va urmări aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ale cărei componentă si atributii vor fi stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 9. - Criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu” se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 10. - Beneficiarii Programului national de protectie socială “Bani de liceu” nu pot beneficia în acelasi timp si de bursă socială.

Art. 11. - (1) Fondurile pentru finantarea Programului national de protectie socială “Bani de liceu” se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu” se face în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinatie Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Sumele reprezentând sprijin financiar acordat în baza Programului national de protectie socială “Bani de liceu” se repartizează inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, de către Ministerul Educatiei si Cercetării, pe baza listei cu beneficiari transmise de către inspectoratele scolare.

(4) Plata sprijinului financiar se face prin unitătile scolare direct către elevii beneficiari ai Programului national de protectie socială “Bani de liceu”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.488.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale si a drumurilor vicinale a unui drum judetean situat în judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale si a drumurilor vicinale a unui drum judetean situat în judetul Prahova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.498.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale si a drumurilor vicinale a unui drum judetean situat în judetul Prahova

 

 

Nr.

crt.

Indicatorul

si denumirea drumului

Pozitia kilometrică

(origine-destinatie)

Lungimea

(km)

Provine

din

1.

Drum vicinal

km 0+000 - km 1+200 în proprietatea publică

a comunei Bucov si în administrarea Consiliului Local

al Comunei Bucov

1,200

DJ 236

2.

Drum comunal

Bucov-Boldesti-Scăeni

km 1+200 - km 5+750, repartizat astfel:

km 1+200 - km 5+000 în proprietatea publică a comunei

Bucov si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bucov;

km 5+000 - km 5+750 în proprietatea publică a orasului Boldesti-Scăeni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Boldesti-Scăeni

4,550

DJ 236

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui număr de sase constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, amplasate în incinta imobilului situat în comuna Oancea, judetul Galati, DN 26, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a demolării constructiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.499.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec

în domeniul privat al statului

Comuna Oancea,

judetul Galati,

DN 26

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion nr. 3

Suprafata construită = 86,67 m2

Suprafata desfăsurată = 86,67 m2

Anul constructiei: 1980

Valoarea contabilă = 235.113.000 lei

Pavilion nr. 4

Suprafata construită = 20,35 m2

Suprafata desfăsurată = 20,35 m2

Anul constructiei: 1980

Valoarea contabilă = 41.160.000 lei

Pavilion nr. 6

Suprafata construită = 32,45 m2

Suprafata desfăsurată = 32,45 m2

Anul constructiei: 1980

Valoarea contabilă = 51.485.000 lei

Pavilion nr. 7

Suprafata construită = 8 m2

Suprafata desfăsurată = 8 m2

Anul constructiei: 1980

Valoarea contabilă = 4.803.000 lei

Pavilion nr. 8

Suprafata construită = 26,65 m2

Suprafata desfăsurată = 26,65 m2

Anul constructiei: 1980

Valoarea contabilă = 24.306.000 lei

Pavilion nr. 9

Suprafata construită = 105 m2

Suprafata desfăsurată = 105 m2

Anul constructiei: 1998

Valoarea contabilă = 22.754.000 lei

 

Nr. inventar M.F.P.: 106.506 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării unei plăti din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru o lucrare contractată în baza Programului national “Nicolae Titulescu”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata de către Ministerul Afacerilor Externe a zece efigii din bronz, reprezentând chipul lui Nicolae Titulescu, lucrare angajată de Ministerul Afacerilor Externe, în baza Programului national “Nicolae Titulescu”, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 49 din 8 octombrie 2002.

Art. 2. - Plata lucrării prevăzute la art. 1 se efectuează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, în limita sumei de 325.057 mii lei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.500.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei financiare a României, aferentă participării în anul 2004 la Programul comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene – eTEN

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata, în limita echivalentului în lei al sumei de 91.000 euro, reprezentând contributia financiară a României, aferentă participării în anul 2004 la Programul comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene - eTEN.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul aprobat pe anul 2004 Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data plătii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.501.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale la capitolul 67.01 “Agricultură si silvicultură”, titlul “Transferuri”, cu suma de 735.000.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.502.