MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 861         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.462. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucuresti

 

1.467. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală – ARISN

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.502/1.366. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucuresti, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6, aflat în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art. 4, anexa nr. 1 “Structura organizatorică” si anexa nr. 2 “Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucuresti” la Hotărârea Guvernului nr. 1.226/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 29 noiembrie 1996, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.462.

 

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare - COMOTI Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul National de Cercetare- Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6, denumit în continuare institut national, este persoană juridică română, este înfiintat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/1996, are reînnoit statutul de institut national de cercetare-dezvoltare prin Ordinul ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării - pentru activitatea de cercetare nr. 7.293/2001 si este în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, denumit în continuare minister coordonator.

(2) Institutul national functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente, conduce evidenta contabilă în regim economic si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si ale prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Institutul national este înfiintat în scopul desfăsurării activitătii de cercetare fundamentală si aplicativă si dezvoltare tehnologică de interes national în domeniul turbomotoarelor.

(2) Institutul national contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului stiintific si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice cuprinse în programele nationale de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. - (1) Obiectul de activitate al institutului national cuprinde în principal:

A. Activităti de cercetare-dezvoltare:

a) În cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, în cadrul programelor europene de cercetaredezvoltare si cooperare internatională:

I. cercetări aplicative si fundamentale de bază si orientate pentru dezvoltarea stiintei, în special în domeniul gazodinamicii, masinilor paletate cu gaze, fenomenelor de combustie, transferului de căldură si conversiei de energie în domeniile industrial, aeronautic si marin;

II. cercetări aplicative, de interes national si international, care privesc asigurarea cerintelor fundamentale impuse pentru conceptia si tehnologiile de realizare a turbomotoarelor si a instalatiilor în care acestea sunt utilizate, cum ar fi:

II.1. tehnologii generice competitive;

II.2. produse industriale noi, competitive;

II.3. tehnologii pentru recuperarea si reciclarea materiilor prime si a produselor la sfârsitul ciclului de viată, inclusiv de reconversie a tehnicii militare;

II.4. rezistenta, stabilitatea si fiabilitatea instalatiilor;

II.5. protectia mecanică, termică, acustică si siguranta în exploatare;

II.6. economia de energie;

II.7. reducerea noxelor si protectia mediului;

II.8. automatizarea si informatizarea proceselor;

III. cercetări aplicative, de interes national, care privesc realizarea si dezvoltarea tehnologiilor specifice de producere a turbomasinilor cu gaze, agregatelor aferente si a instalatiilor de utilizare, inclusiv realizarea de modele experimentale, functionale si prototipuri, standuri, platforme si statii-pilot, încercări si experimentări, pentru domeniile:

III.1. sisteme de propulsie pentru transport aerian, terestru si marin;

III.2. tehnologii de mediu si ingineria mediului;

III.3. folosirea ratională a surselor de energie;

III.4. surse de energie regenerabile, conventionale si neconventionale;

III.5. suport tehnic pentru restructurarea si dezvoltarea sistemelor de exploatare a resurselor naturale;

III.6. dezvoltarea sistemului de standarde, măsură si testare;

III.7. aeronautică, inclusiv aparate de zbor ultrausoare, cu si fără motor; tehnologii de explorare a spatiului cosmic;

III.8. apărare natională;

IV. studii si cercetări privind:

IV.1. strategia sectorului, restructurarea, retehnologizarea si modernizarea;

IV.2. diagnoza si prognoza privind dezvoltarea domeniului;

IV.3. sinteze tehnico-stiintifice;

IV.4. informatizarea aplicatiilor.

b) Alte activităti de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică ce concură la realizarea si solutionarea problemelor din domeniul său de activitate, si anume:

I. dezvoltarea tehnicilor experimentale si a măsurătorilor în laboratoare si in situ în domeniul turbomasinilor, combustiei, surselor si conversiei de energie, schimbului de căldură, tribologiei si vibratiilor pentru sectoarele industrial, aeronautic si marin;

II. dezvoltarea si implementarea tehnologiilor specifice în aeronautică, în industrie, transporturi, marină si constructii;

III. cercetarea-dezvoltarea de produse si tehnologii pentru apărare;

IV. elaborarea reglementărilor tehnice si economice care stau la baza activitătilor de proiectare, executie, exploatare postutilizare a turbomotoarelor în domeniile industrial, aeronautic si marin;

V. metodologii si laboratoare de încercări pentru activităti proprii si pentru terti.

c) Realizarea planurilor sectoriale si a programelornucleu

d) În cadrul programelor internationale de cercetaredezvoltare, în concordantă cu domeniul de activitate al institutului national

B. Activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare, desfăsurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare si, după caz, cu autorizarea institutiilor abilitate, constând în:

a) inginerie, consultantă, expertizare si asistentă tehnică pentru proiectarea, executia, montarea si exploatarea instalatiilor cu masini paletate si în domeniul calitătii;

b) solutii tehnice, programe de calcul, machete, metodologii de experimentare, proiectare si executie de laboratoare, standuri, instalatii, echipamente, aparatură, scule si dispozitive;

c) proiecte si tehnologii pentru executia turbomasinilor, instalatiilor, produselor si echipamentelor aferente, a instalatiilor în care acestea sunt utilizate, precum si a sistemelor de comandă si control, prelucrare informatică a datelor, elaborarea de programe software specifice, consultantă si furnizare de alte produse software;

d) verificări, atestări, calificări si certificări pentru materiale, produse, echipamente si tehnologii, specifice obiectului de activitate.

C. Activităti de formare si specializare profesională în domeniul de activitate al institutului national, si anume:

a) pregătire profesională si specializare de nivel mediu;

b) pregătire profesională de nivel universitar, postuniversitar si doctorantură, potrivit legii.

D. Activităti de prezentare, editare si tipărire a lucrărilor de specialitate, si anume:

a) conferinta anuală “Turbo”;

b) revista “Turbo”;

c) studii, rapoarte, sinteze si alte publicatii în domeniul propriu de activitate.

E. Activităti de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării

F. Activităti de marketing, organizare de expozitii, reprezentare tehnico-economică si intermediere în scopul valorificării rezultatelor cercetărilor din domeniu

G. Activităti de executie în vederea sustinerii cercetării si dezvoltării tehnologice în domeniu prin unicate, serii mici de produse si microproductie, pentru valorificarea cercetărilor elaborate

H. Executia experimentală de lucrări, urmărirea comportării în timp si service

I. Activităti de comert interior si exterior, inclusiv de import-export, pentru realizarea obiectului de activitate, potrivit legii

(2) În cadrul obiectului său de activitate, institutul national poate colabora si la realizarea unor activităti de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice si de apărare natională, inclusiv în alte activităti conexe, cu persoane fizice si/sau juridice din tară si din străinătate, în functie de necesitătile programelor ce trebuie derulate, cu aprobarea ministerului coordonator.

(3) Toate activitătile institutului national pot fi efectuate si în cadrul unor contracte externe.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 4. - (1) Patrimoniul institutului national, stabilit pe baza situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2003, este de 17.917.467 mii lei, din care: imobilizări corporale si necorporale 15.753.900 mii lei si active circulante 67.116.904 mii lei.

(2) Institutul national administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică si privată a statului, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică si privată a statului administrate de institutul national, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.

(3) Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin institutului national, în calitate de persoană juridică executantă, si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenta contabilă a institutului national, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.

(4) În exercitarea drepturilor sale, institutul national posedă si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(5) Institutul national poate realiza servicii sau activităti de microproductie prin asociere în participatiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea ministerului coordonator.

(6) Patrimoniul institutului national poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 5. - (1) Institutul national are în compunere următoarele subunităti fără personalitate juridică:

a) Baza experimentală Măgurele, situată în comuna Măgurele, Str. Atomistilor nr. 1, judetul Ilfov;

b) Baza experimentală Sfântu Gheorghe, judetul Tulcea;

c) Centrul de cercetare stiintifică, în colaborare cu Universitatea Politehnică Bucuresti, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 313, sectorul 6 - punct de lucru;

d) Centrul de cercetare stiintifică, în colaborare cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, municipiul Iasi, str. Horia nr. 9-11, judetul Iasi - punct de lucru.

(2) Structura organizatorică a institutului national se aprobă prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) În functie de specificul activitătii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 6. - Conducerea institutului national este asigurată de:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

Art. 7. - Orientarea si coordonarea activitătii tehnico-stiintifice din institutul national sunt asigurate de consiliul stiintific.

Art. 8. - (1) Relatiile dintre subunitătile aflate în structura institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului national, cu avizul consiliului de administratie.

(2) Conducătorii subunitătilor din structura institutului national răspund în fata consiliului de administratie si a directorului general de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor încredintate de acestia.

 

SUBCAPITOLUL 1

Consiliul de administratie

 

Art. 9. - (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, cetăteni români, numiti prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, la propunerea conducerii autoritătii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului national - presedinte;

b) presedintele Consiliului stiintific al institutului national;

c) un reprezentant al autoritătii de stat pentru cercetaredezvoltare;

d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

f) 2 specialisti din domeniu, propusi de ministerul coordonator.

(3) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face de ministerul coordonator care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

Art. 10. - (1) Membrii consiliului de administratie îsi păstrează calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăsurată în calitate de membru al Consiliului de administratie al institutului national, acestia beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului national.

(3) Persoanele numite ca membri în consiliul de administratie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administratie ale institutelor nationale si nu pot participa în aceeasi calitate la alte unităti cu care institutul national are relatii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal, sotul/sotia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni sau asociati la alte unităti cu acelasi profil sau cu care institutul national se află în relatii comerciale directe.

Art. 11. - (1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului national, de introducere a unor tehnologii de vârf si de modernizare a celor existente, în concordantă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national, înfiintarea, desfiintarea si comasarea subunitătilor din structura acestuia;

c) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează si avizează situatiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, si aprobă raportul de gestiune asupra activitătii desfăsurate de institutul national în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performantă si raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul national si aprobă măsuri pentru desfăsurarea acesteia în conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de institutul national;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului national, în conditiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute si stabileste modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului national.

(2) Consiliul de administratie exercită orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 12. - Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăste în problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 13. - (1) Consiliul de administratie se întruneste de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului national o cer, la convocarea presedintelui sau, după caz, a vicepresedintelui, precum si la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele acestuia, iar în lipsa lui, de vicepresedintele ales de către membrii consiliului.

Art. 14. - (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 15. - La sedintele consiliului de administratie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ al institutului national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 16. - Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 17. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin si răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului national.

(2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul national nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al consiliului de administratie si dacă au anuntat în scris despre aceasta ministerul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administratie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3) si (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului national ca urmare a acestui fapt.

Art. 18. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administratie prezintă ministerului coordonator un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 19. - Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institutul national. Atributiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.

 

SUBCAPITOLUL 2

Comitetul de directie

 

Art. 20. - (1) Conducerea operativă a institutului national este asigurată de un comitet de directie, compus din directorul general si conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului national.

(2) La sedintele comitetului de directie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ al institutului national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 21. - (1) Comitetul de directie exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor propuse de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.

(2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului national;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli;

d) programul de investitii;

e) sistemul de asigurare a calitătii;

f) alte obligatii.

Art. 22. - Comitetul de directie se întruneste decadal si ori de câte ori interesele institutului national o impun, la convocarea directorului general sau, după caz, a înlocuitorului acestuia.

Art. 23. - (1) La nivelul subunitătilor din institutul national se organizează si functionează comitetul de conducere, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului national, si este prezidat de directorul subunitătii respective.

(2) Comitetul de directie exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului national si aprobate de consiliul de administratie.

 

SUBCAPITOLUL 3

Directorul general

 

Art. 24. - (1) Activitatea curentă a institutului national este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului ministerului coordonator.

Art. 25. - Directorul general are, în principal, următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului national în relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tară si din străinătate;

b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitătilor si departamentelor institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;

c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national;

d) numeste directorii si conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului national, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administratie;

e) angajează si concediază personalul institutului national, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului national si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri si urmăreste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atributii si răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului national de la bugetul de stat;

k) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului national;

l) exercită orice alte atributii ce îi sunt delegate de consiliul de administratie.

 

SUBCAPITOLUL 4

Consiliul stiintific

 

Art. 26. - (1) Consiliul stiintific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului national care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariati ai institutului national, alesi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul national.

(3) Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific al institutului national.

(4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de către membrii consiliului stiintific.

(5) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu aprobat de consiliul de administratie.

Art. 27. - Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează si urmăreste realizarea lucrărilor de cercetare stiintifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului national;

d) avizează hotărârile consiliului de administratie care implică politica de cercetare a institutului national;

e) propune măsuri pentru perfectionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează si coordonează desfăsurarea manifestărilor cu caracter stiintific;

g) avizează actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;

h) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în tară si în străinătate;

i) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale programului national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia.

Relatii financiare

 

Art. 28. - (1) Institutul national întocmeste annual bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Situatiile financiare se aprobă de către ministerul coordonator, în conditiile legii.

Art. 29. - (1) Veniturile si cheltuielile institutului national se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste pe baza indicatorilor de performantă stabiliti de ministerul coordonator, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 30. - Institutul national determină anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 31. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 32. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului national nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului Ministerului Finantelor Publice.

Art. 33. - (1) Institutul national hotărăste cu privire la investitiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, achizitionării de aparatură, echipamente si instalatii pentru institut.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se adjudecă potrivit legii.

Art. 34. - (1) Operatiunile de încasări si plăti ale institutului national se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale si prin unităti de trezorerie, cu sediul în România.

(2) Institutul national poate efectua operatiuni de încasări si plăti în lei si în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiar-valutară stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul national poate efectua operatiuni de comert exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii.

Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităti bancare specializate, cu sediul în România.

Art. 35. - Institutul national îsi va organiza controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

 

Art. 36. - Litigiile institutului national cu persoane fizice sau persoane juridice, nesolutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecătoresti române de drept comun.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 37. - Statutul de institut national se reînnoieste periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al institutului national.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală – ARISN

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 33/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală - ARISN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 22 iulie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

,,HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, denumită în continuare ARSVOM, este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin care acesta asigură activitatea de căutare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii în caz de poluare.”

3. La articolul 3 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) ARSVOM are în subordinea sa o sucursală tehnică, ce realizează pe bază contractuală următoarele prestări de servicii:

a) efectuarea operatiunilor de căutare, asistentă si salvare;

b) dezesuarea, ranfluarea navelor si epavelor;

c) prestatii de scafandrerie;

d) remorcaje interne si internationale;

e) lucrări necesare la nave, conform specificului activitătii;

f) stingerea incendiilor;

g) spargerea ghetii în porturi si pe căile navigabile.”

4. Articolul 7 se abrogă.

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ARSVOM se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale sucursalei tehnice se asigură din venituri proprii, care se constituie din tarife pentru:

a) efectuarea operatiunilor de căutare, asistentă si salvare;

b) dezesuarea, ranfluarea navelor si epavelor;

c) prestatii de scafandrerie;

d) remorcaje interne si internationale;

e) lucrări necesare la nave, conform specificului activitătii;

f) stingerea incendiilor;

g) spargerea ghetii în porturi si pe căile navigabile;

h) alte activităti specifice domeniului si din alte venituri legal constituite.

(3) Veniturile obtinute din activitătile sucursalei tehnice, precum si cheltuielile aferente se înregistrează în conturi contabile separate.”

6. Anexa nr. 3 se abrogă.

7. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

8. În cuprinsul hotărârii, denumirea de “ARISN” se înlocuieste cu “ARSVOM”.

Art. II. - Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală - ARISN, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(3) ARSVOM, prin sucursala tehnică, poate realiza pe bază contractuală prestări de servicii cu utilaje proprii.

2. Alineatul (6) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(6) Personalul ARSVOM beneficiază de sporuri specifice activitătii si de drepturile rezultate ca urmare a activitătilor de salvare, în conditiile legii.”

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală - ARISN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 22 iulie 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Pozitia 3 a literei C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

“3.

Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti

pe Mare - ARSVOM

Venituri proprii si subventii de la bugetul

de stat, în conditiile legii

Constanta”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.467.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 1.502 din 24 august 2004

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.366 din 16 septembrie 2004

 

ORDIN

privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2004 privind aprobarea Listei agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările ulterioare, si al art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Obligatiile agentilor economici către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru perioada iulie 2004, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Accesoriile aferente obligatiilor prevăzute la art. 1, calculate până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se scutesc la plată.

Art. 3. - Plafonul în limita căruia se scutesc la plată obligatiile prevăzute la art. 1 si accesoriile calculate conform art. 2 este cel prevăzut pentru fiecare agent economic în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2004 privind aprobarea Listei agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

ANEXĂ

 

- milioane lei –

 

Compania Natională de Căi Ferate

“C.F.R.” - S.A.

Societatea Natională de Transport

Feroviar de Călători

“C.F.R. - Călători” - S.A.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A.

Valoarea sumelor scutite pentru luna iulie 2004

208.529

92.373

20.491