MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 862         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 septembrie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

233. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

Decizia nr. 441 privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

Având în vedere dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, în temeiul art. 10 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă următoarele reglementări privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică:

a) Metodologia de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b) Contractul-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociatii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societăti comerciale, institutii publice), prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;

c) Normativul tehnic privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii de energie termică produsă centralizat si prestatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Ioan Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 august 2004.

Nr. 233.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIA

de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie termică în imobile de tip condominiu

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică condominiilor existente unde asociatiile de proprietari/locatari au hotărât preluarea în facturare individuală, iar alimentarea cu energie termică a fost proiectată si realizată în sistem centralizat prin bransarea instalatiilor interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scări a acestuia la retelele publice de distributie a energiei termice.

(2) Metodologia se poate aplica si condominiilor dotate la nivel de scară sau imobil cu centrale termice ori cu puncte termice proprii, aflate în exploatarea furnizorului de energie termică.

(3) Principiile de repartizare a consumurilor individuale de energie termică pot fi aplicate si în cadrul asociatiilor de proprietari cu care nu sunt încheiate conventii de facturare individuală în baza propriilor metodologii de repartizare stabilite de asociatiile respective.

Art. 3. - În sensul prezentei metodologii, notiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

3.1. apartament - parte dintr-un condominiu destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, împreună cu cota-parte din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară;

3.2. apă caldă de consum - apa caldă utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăresti sau igienico-sanitare;

3.3. autoritate de reglementare competentă – Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E. - institutii publice de interes national cu personalitate juridică;

3.4. autorizatie - act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice române sau străine de a livra, monta, pune în functiune, modifica, repara si exploata sisteme de repartizare a costurilor, precum si de a repartiza individual cotele-părti din consumul total de energie termică înregistrat de grupul de măsurare/contoare montat la bransamentul termic al condominiului;

3.5. bransament termic - parte a retelei/instalatiei de distributie a agentului termic care face legătura între aceasta si reteaua interioară a unui utilizator de energie termică;

3.6. conditii de referintă - conditii conventional acceptate ca fiind necesare pentru determinarea caracteristicilor unui corp de încălzire sau ale unui repartitor de cheltuieli pentru energie termică, astfel încât să se poată face comparatii după aceleasi criterii, indiferent de forma si mărimea corpului de încălzire, parametrii de intrare si iesire a agentului termic, temperatura incintei, debitul agentului termic sau modul de racordare a acestuia la reteaua internă de distributie;

3.7. condominiu - imobil, bloc de locuinte, clădire – o proprietate imobiliară din care unele părti sunt proprietăti individuale, reprezentate din apartamente sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, iar restul, părti aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu si un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comună;

3.8. consumator de energie termică - persoană fizică sau juridică care beneficiază de energia termică de la sistemul de alimentare centralizat al condominiului în folos propriu;

3.9. cota indiviză/cota-parte din proprietatea comună - cota de proprietate din proprietatea comună ce revine fiecărei proprietăti individuale - apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă;

3.10. conventie de facturare individuală - anexă la contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu un utilizator de tip urban, prin care se stabilesc conditiile de facturare si de plată a energiei termice, la nivel de proprietate individuală;

3.11. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice;

3.12. furnizor de energie termică - operatorul, titular al unei licente de furnizare/comercializare a energiei termice, care asigură, în baza unui contract sau a unei conventii de facturare individuală, vânzarea energiei termice către utilizatori/consumatori si încasarea contravalorii acesteia;

3.13. instalatii de utilizare a energiei termice – totalitatea instalatiilor si receptoarelor care consumă/utilizează energia termică;

3.14. mijloc de măsurare legal - mijloc de măsurare care a corespuns la controlul metrologic legal si, în consecintă, i s-au aplicat marcajele metrologice prevăzute de lege si s-au emis, după caz, documente specifice;

3.15. prestator - persoană juridică autorizată de autoritatea de reglementare competentă, care furnizează si montează repartitoare de costuri si care îsi asumă responsabilitatea corectitudinii alegerii, montării si functionării acestora, precum si a repartizării consumurilor individuale de energie termică;

3.16. proprietate individuală - apartamentul sau spatiul cu altă destinatie decât cea de locuintă, care apartine exclusiv proprietarului si este un bun al său, asupra căruia poate decide în deplină libertate. Proprietatea individuală cuprinde:

a) suprafata cuprinsă între zidurile, subdiviziunile dintr-un apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă si zidurile de perimetru cu suprafata interioară a acestora. Zidurile interioare, podelele si tavanele se consideră ca făcând parte din apartament, respectiv din spatiul în care sunt cuprinse. Zidurile de învecinare între apartamente si/sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă fac parte în cotă-parte egală din fiecare dintre acestea;

b) toate instalatiile sanitare si de încălzire individuale, racordate la punctele de distributie ale apartamentului sau spatiului cu altă destinatie decât cea de locuintă, prin teul/cotul aferent instalatiilor condominiului, aflate în folosintă comună, care reprezintă si locul unde se face delimitarea/separarea din punct de vedere al proprietătii a instalatiilor;

3.17. proprietate comună - toate părtile dintr-un condominiu care nu se află în proprietate individuală si care sunt destinate folosirii în comun de către toti proprietarii din acel condominiu. Toate aceste părti formează obiecte ale coproprietătii fortate, adică ale stării de indiviziune fortată si perpetuă, destinate a fi utilizate în comun de proprietari. Proprietatea comună este indivizibilă si este detinută de proprietarii apartamentelor sau spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, conform cotelor părti din proprietatea comună. Proprietatea comună include:

a) toate părtile proprietătii care sunt în folosintă comună, ca de exemplu: terenul pe care este construită clădirea, curtea inclusă, fundatia, structura de rezistentă, acoperisul, terasele, cosurile de fum, scările, holurile, pivnitele, subsolurile, casa scării, spălătoriile, uscătoriile, tubulatura de gunoi, rezervoarele de apă, ascensoarele;

b) toate instalatiile condominiului aflate în folosintă comună, cu care este înzestrată clădirea, ca de exemplu: conductele de apă caldă si de încălzire care trec prin proprietatea comună si la care pot fi racordate instalatiile individuale de încălzire si de apă caldă prin punctele de distributie din apartamentele sau spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă;

3.18. pret national de referintă - pretul practicat pentru populatie, reprezentând media preturilor locale ale producătorilor care utilizează gaze naturale însumate cu tarifele de distributie aferente;

3.19. pret reglementat - pretul energiei termice furnizate, aprobat de autoritatea de reglementare competentă;

3.20. punct de delimitare/separare a instalatiilor - locul în care se bransează instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea furnizorului la instalatiile utilizatorului; punctul de racordare/bransare constituie în acelasi timp si locul în care se face delimitarea/separarea instalatiilor din punct de vedere al proprietătii;

3.21. repartitor de costuri - aparat cu indicatii adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul măsurării indirecte a:

a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;

b) energiei termice continute în apa caldă de consum si volumului apei calde de consum care trece prin aparat;

3.22. repartitor de costuri pentru apă caldă – repartitor de costuri utilizat în sisteme de repartizare a costurilor pentru energia termică continută în apa caldă si a cantitătii consumate, functionând pe principiul integrării în timp a debitului de apă caldă pentru un domeniu de temperatură stabilit. În general, functiile unui asemenea repartitor sunt îndeplinite de un contor de apă caldă;

3.23. repartizarea consumurilor de energie termică - reprezintă totalitatea actiunilor si activitătilor desfăsurate de o persoană juridică, autorizată de autoritatea competentă, în scopul determinării cotelor-părti din consumul total de energie termică înregistrat de grupul de măsurare/contoare montat la bransamentul termic al condominiului, în vederea facturării individuale pentru fiecare proprietate;

3.24. robinet termostatic - dispozitiv automat de reglaj, utilizat pentru controlul si reglajul cantitătii de căldură cedate de corpurile de încălzire în functie de temperatura interioară a incintei încălzite, facilitând economia de energie termică si utilizarea eficientă a acesteia;

3.25. sistem de alimentare centralizată cu energie termică - ansamblul instalatiilor si constructiilor legate printr-un proces comun de functionare, destinate producerii, transportului si distributiei prin retele, transformării si utilizării energiei termice;

3.26. sistem de repartizare a costurilor – ansamblu format din mai multe repartitoare de cheltuieli, de acelasi fel, instalat în spatiul cu destinatia de locuintă si/sau în spatiile comune din imobile tip condominiu, care functionează, în conformitate cu specificatiile fabricantului, împreună cu armăturile aferente sau, după caz, cu un program de calcul specializat si sunt utilizate la repartizarea costurilor aferente consumurilor determinate cu un mijloc de măsurare legal;

3.27. spatiu cu destinatie mixtă - locuintă pe adresa căreia este declarat sediul social sau punctul de lucru al unei societăti comerciale;

3.28. suprafata echivalentă termic a unui corp de încălzire - mărime conventională care caracterizează puterea termică a corpului de încălzire, determinată în următoarele conditii de referintă uzuale de proiectare:

a) temperatura de intrare a agentului termic în corpul de încălzire este de 95şC;

b) temperatura de iesire a agentului termic din corpul de încălzire este de 75şC;

c) temperatura interioară a aerului din spatiul încălzit, măsurată la o înăltime de 0,75 m de la sol si la o distantă de 1,5 m fată de corpul de încălzire, este de 20şC;

d) corpul de încălzire este montat aparent pe un perete exterior, sub fereastră;

e) corpul de încălzire este racordat la reteaua interioară de distributie cu intrarea agentului termic pe la partea superioară si iesirea pe la partea inferioară;

f) vopsirea exterioară a corpului de încălzire este realizată cu vopsea albă fără pigmenti metalici;

g) presiunea atmosferică este de 1,013 bar;

3.29. suprafata utilă a apartamentului - suma tuturor suprafetelor utile ale încăperilor, asa cum este înscrisă în actul de proprietate sau în contractul de vânzarecump ărare. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi,

WC, dus, bucătărie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprinde: suprafata logiilor si a balcoanelor;

3.30. utilizator de tip urban - asociatii de proprietari/locatari, societăti comerciale, institutii publice, consumatori care utilizează energia termică în instalatiile proprii si care sunt racordati printr-un bransament termic la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

 

CAPITOLUL II

Repartizarea si facturarea individuală a consumurilor de energie termică pentru încălzire în imobile de tip condominiu în care nu sunt montate sisteme de repartizare a costurilor

 

SECTIUNEA 1

Domeniu de aplicare

 

Art. 4. - (1) Metodologia de facturare individuală a consumurilor de energie termică pentru încălzire, în imobilele de tip condominiu unde nu sunt montate sisteme de repartizare a costurilor poate fi aplicată numai în cazul în care:

a) determinarea energiei termice pentru încălzire, livrată de un furnizor de energie termică, se face cu un mijloc de măsurare legal, montat pe bransamentul termic al condominiului, în punctul de delimitare/separare a instalatiilor;

b) există un contract de furnizare a energiei termice încheiat la nivel de scară/imobil cu asociatia de proprietari/locatari;

c) există conventii/contracte individuale încheiate cu toti proprietarii de locuinte, spatii cu destinatie mixtă si spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu;

(2) Metodologia de facturare individuală a consumurilor de energie termică pentru încălzire se aplică si în imobilele de tip condominiu în care există locuinte sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, cu surse individuale de căldură, precum si în cazul locuintelor sau spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, desprinse total sau partial de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) este aplicabilă până la data de 31 iulie 2007, dată de la care devine obligatorie utilizarea Metodologiei de facturare individuală a consumurilor de energie termică pentru încălzire în imobilele de tip condominiu unde sunt montate sisteme de repartizare a costurilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Principii de repartizare a consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire

 

Art. 5. - (1) Pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu repartizarea cheltuielilor cu energia termică pentru încălzire se face în baza energiei termice înregistrate de contorul montat la bransamentul termic individual.

(2) În cazul în care în condominiu există spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, alimentate de la bransamentul termic comun al acestuia si pentru care nu este respectată încă prevederea de separare a instalatiilor, repartizarea cantitătilor de energie termică pentru încălzire se face proportional cu suprafata echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spatiile respective.

Art. 6. - (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtă din condominiu unde se desfăsoară efectiv activităti, alimentate de la bransamentul termic comun al acestuia si pentru care nu este respectată încă prevederea de separare a instalatiilor, repartizarea energiei termice pentru încălzire se face proportional cu suprafata utilă a spatiilor respective.

(2) Conventiile de facturare individuală se încheie între furnizorul de energie termică si agentii economici.

Art. 7. - Cotele de energie termică pentru încălzire, repartizate conform criteriilor stabilite la art. 5 si 6, se facturează la preturile reglementate pentru agenti economici.

Art. 8. - (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtă din condominiu unde nu se desfăsoară efectiv activităti, alimentate de la bransamentul termic comun al acestuia, repartizarea energiei termice pentru încălzire se face proportional cu suprafata utilă a spatiilor respective.

(2) Conventiile de facturare individuală se încheie între furnizorul de energie termică si proprietarii spatiilor respective.

(3) Cotele de energie termică pentru încălzire, repartizate conform criteriului stabilit la alin. (1), se facturează la pretul national de referintă.

Art. 9. - (1) Repartizarea cantitătilor individuale pentru încălzire, aferente consumului de energie termică al instalatiilor de încălzire aflate în proprietatea comună din spatiile comune ale unui imobil de tip condominiu – casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, holuri si alte spatii comune -, se face proportional cu cota indiviză care revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate/contractul de vânzare-cumpărare sau care a fost recalculată conform prevederilor art. 16.

(2) Reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari are obligatia să aducă la cunostintă furnizorului de energie termică orice modificare a suprafetei echivalente termic a instalatiilor de încălzire aferente spatiilor comune.

Art. 10. - Repartizarea cantitătilor individuale pentru încălzire, aferente consumului de energie termică al instalatiilor de încălzire aflate în proprietate comună din interiorul apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie - coloane de încălzire -, se face proportional cu cota indiviză care revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate/contractul de vânzarecump ărare sau care a fost recalculată conform prevederilor art. 16.

Art. 11. - Este interzisă dezafectarea, blindarea sau modificarea amplasamentului coloanelor de încălzire ori a coloanelor de aerisire din interiorul apartamentelor sau spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, acestea fiind instalatii aflate în proprietate comună.

Art. 12. - (1) Repartizarea cantitătilor individuale pentru încălzire, aferente consumurilor de energie termică ale instalatiilor de încălzire aflate în proprietate comună, se aplică tuturor proprietarilor de apartamente sau de spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, indiferent dacă sunt sau nu sunt racordati la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

(2) Proprietarii de apartamente sau de spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, desprinse de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică ori care au alte surse individuale de căldură montate cu respectarea prevederilor legale, sunt scutiti de achitarea contravalorii consumului de energie termică aferent instalatiilor de încălzire aflate în proprietatea comună din interiorul spatiilor respective - coloane de încălzire -, dacă asigură pe cheltuiala lor izolarea termică a acestora, în baza procesului-verbal de constatare întocmit de comitetul executiv al asociatiei de proprietari/locatari. Reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari va preda furnizorului de energie termică tabelul centralizator cu procesele-verbale de constatare a izolării termice a coloanelor de încălzire aferente apartamentelor sau spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă din imobilul respectiv. Se consideră o izolatie termică de bună calitate dacă între temperatura de la suprafata izolatiei si temperatura interioară a spatiului respectiv nu există o diferentă de temperatură mai mare de 0,5şC.

(3) Proprietarii de apartamente sau de spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, aflati în situatia mentionată la alin. (2), nu sunt scutiti de achitarea contravalorii consumului de energie termică pentru încălzirea spatiilor comune - casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, holuri si altele asemenea.

Art. 13. - (1) Repartizarea cantitătilor individuale pentru încălzirea locuintelor/apartamentelor se face proportional cu suprafata utilă înscrisă în actul de proprietate.

(2) În cazul în care proprietarul unei locuinte modifică suprafata echivalentă termic de încălzire din locuinta sau din spatiul pe care îl detine, în raport cu suprafata echivalentă termic de încălzire prevăzută în proiectul de executie a imobilului, suprafata utilă care se ia în calcul la repartizarea cheltuielilor individuale de încălzire se va stabili conform prevederilor art. 17.

Art. 14. - (1) Contravaloarea consumurilor de energie termică aferente încălzirii pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, ale căror instalatii de încălzire individuală sunt racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, se majorează cu 100% în conditiile în care agentul economic nu asigură integritatea vitrajului în perioada de încălzire (geamuri sau usi lipsă ori sparte).

(2) Penalitatea se aplică si pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, desprinse de la sistemul centralizat cu energie termică, care nu asigură integritatea vitrajului, prin majorarea de 10 ori a cheltuielilor de încălzire ce le revin, aferente părtilor comune, indiferent dacă sunt izolate termic sau nu coloanele de încălzire aflate în proprietatea comună, ce trec prin spatiul cu altă destinatie decât cea de locuintă.

(3) Furnizorii de energie termică au obligatia de a diminua în mod egal facturile individuale de energie termică pentru încălzire ale tuturor proprietarilor spatiilor cu destinatia de locuintă, racordati la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, din cadrul imobilului de tip condominiu, cu o valoare determinată conform prevederilor art. 25 alin. (2), respectiv ale art. 26 alin. (2).

Art. 15. - Cota indiviză este cea stabilită potrivit actului de proprietate, după caz, prin contractul de vânzarecump ărare, contractul de construire sau procesul-verbal de predare-primire si contractul de schimb sau contractul de donatie.

Art. 16. - (1) În cazul în care totalul cotelor-părti din proprietatea comună, care sunt fractiuni abstracte pentru fiecare locuintă sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă din clădirea sau blocul care constituie condominiul, nu se închide la 100%, adunarea generală a asociatiei de proprietari/locatari va hotărî recalcularea lor.

(2) Recalcularea cotelor-părti din proprietatea comună, ce revin fiecărei locuinte sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă, se va face în conformitate cu prevederile alin. (3).

(3) Cota-parte din proprietatea comună reprezintă raportul suprafetei utile totale a locuintei sau a spatiului cu altă destinatie decât cea de locuintă fată de totalul suprafetei utile a tuturor locuintelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu.

(4) Reprezentantul legal al asociatiei de proprietari va preda furnizorului de energie termică tabelul centralizator cu cotele-părti din proprietatea comună recalculate, ce revin fiecărei locuinte sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă.

Art. 17. - (1) Dacă într-un apartament s-au produs modificări asupra corpurilor de încălzire - tip, număr de elementi si altele asemenea - fată de situatia initială prevăzută în proiectul imobilului, se va recalcula suprafata utilă care se ia în considerare la repartizarea cheltuielilor individuale pentru încălzire, prin:

a) mărirea suprafetei utile înscrise în actul de proprietate proportional cu un coeficient reprezentând raportul dintre noua suprafată echivalentă termic a tuturor corpurilor de încălzire din apartament si suprafata

echivalentă termic initială a tuturor corpurilor de încălzire din apartament, în cazul în care modificarea s-a făcut în sensul sporirii confortului termic;

b) diminuarea suprafetei utile înscrise în actul de proprietate proportional cu un coeficient reprezentând raportul dintre noua suprafată echivalentă termic a tuturor corpurilor de încălzire din apartament si suprafata echivalentă termic initială a tuturor corpurilor de încălzire din apartament, în cazul debransărilor partiale.

(2) Recalcularea suprafetei utile înscrise în actul de proprietate se face numai în baza procesului-verbal de constatare a modificării suprafetei echivalente termic, întocmit de comitetul executiv al asociatiei de proprietari si avizat de furnizorul de energie termică.

(3) Pentru determinarea noilor suprafete echivalente termic, rezultate în urma modificării suprafetelor echivalente termic initiale ale corpurilor de încălzire din locuintele sau spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, reprezentantul legal al asociatiei de proprietari poate solicita sprijinul furnizorului de energie termică.

Art. 18. - Proprietarii de apartamente sau de spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă au obligatia să aducă la cunostintă furnizorului de energie termică orice modificare a suprafetei echivalente termic initiale.

Art. 19. - Furnizorul de energie termică va inventaria si va determina suprafata echivalentă termic a tuturor instalatiilor de încălzire - coloane, tevi, corpuri de încălzire -, aflate în proprietate comună, din imobilele de tip condominiu ale căror proprietari îndeplinesc conditiile prevăzute pentru preluarea în facturare individuală.

Art. 20. - În cazul în care există condominii cu centrale termice montate la nivel de scară sau de bloc, ce nu sunt dotate cu contoare de energie termică pentru defalcarea cheltuielilor aferente încălzirii si apei calde de consum, atunci cantitatea de combustibil utilizat pentru furnizarea căldurii se consideră în procent de 80% din cantitatea de combustibil consumat.

Art. 21. - În cazul în care există condominii cu puncte termice proprii montate la nivel de scară sau de bloc, ce nu sunt dotate cu contoare de energie termică pentru defalcarea cheltuielilor aferente încălzirii si apei calde de consum, atunci energia termică utilizată pentru furnizarea căldurii se consideră în procent de 80% din energia termică consumată.

 

SECTIUNEA a 3-a

Reguli de repartizare a consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire

 

Art. 22. - În vederea determinării consumurilor individuale pentru încălzire furnizorii de energie termică vor respecta următoarele etape:

a) stabilirea suprafetei echivalente termic, aferentă părtilor aflate în proprietatea comună (SETpc) a imobilului de tip condominiu, defalcată pe componente:

SETpc = SETpc sc + · SETpc indiv.,

unde:

- SETpc sc reprezintă suprafata echivalentă termic, aferentă instalatiilor de încălzire din spatiile comune ale imobilului de tip condominiu - casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, holuri si altele asemenea;

- SETpc indiv. reprezintă suprafata echivalentă termic a instalatiilor de încălzire din interiorul locuintei sau al spatiului cu altă destinatie decât cea de locuintă, aflate în proprietate comună - coloane de încălzire;

b) stabilirea suprafetei echivalente termic totale (SETt) a imobilului de tip condominiu, defalcată pe componente:

SETt = SETagenti + SETpc + SETap,

unde:

- SETagenti reprezintă suprafata echivalentă termic, aferentă agentilor economici, respectiv suma tuturor suprafetelor echivalente termic ale instalatiilor de încălzire aflate în proprietatea individuală a fiecărui agent economic

(SETindiv. agent);

- SETpc reprezintă suprafata echivalentă termic a instalatiilor de încălzire aferente părtilor aflate în proprietate comună, respectiv suma dintre suprafata echivalentă termic a instalatiilor de încălzire din spatiile comune si suprafata echivalentă termic a instalatiilor de încălzire din locuintele si spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, aflate în proprietate comună;

- SETap reprezintă suprafata echivalentă termic a instalatiilor de încălzire aferente tuturor spatiilor cu destinatia de locuintă, respectiv suma tuturor suprafetelor echivalente termic ale instalatiilor de încălzire aflate în proprietatea individuală a fiecărui apartament;

c) stabilirea energiei termice totale pentru încălzire (Qt înc.) ce revine tuturor apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, precum si părtilor aflate în proprietate comună, corespunzător energiei termice înregistrate de contorul de energie termică de la bransamentul termic comun, defalcată pe componente:

Qt înc. = Qagenti înc. + Qpc înc. + Qap înc.,

unde:

- Qagenti înc. reprezintă energia termică pentru încălzire, aferentă tuturor agentilor economici, respectiv suma cotelor individuale de energie termică ce revine fiecărui agent economic (Qindiv. agent înc.);

Qindiv. agent înc. = (SETindiv. agent/SETt) x Qt înc.

- Qpc înc. reprezintă energia termică pentru încălzire, aferentă părtilor aflate în proprietate comună, respectiv suma cotelor individuale de energie termică aferente instalatiilor de încălzire din părtile comune, ce revin locuintelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă (Qindiv. pc înc.);

Qindiv. pc înc. = (SETpc/SETt) x K x Qt înc.,

unde:

- K reprezintă cota-parte din proprietatea comună;

- Qap înc. reprezintă energia termică pentru încălzire, aferentă instalatiilor de încălzire interioară, aflate în proprietate individuală, ale tuturor spatiilor cu destinatie de locuintă, respectiv suma cotelor individuale de energie termică ce revine fiecărei locuinte (Qindiv. ap. înc.);

Qap înc. = Qt înc. - Qagenti înc. - Qpc înc.

Qindiv. ap înc. = (Sap/Simobil) x Qap înc.,

unde:

Sap reprezintă suprafata utilă a apartamentului înscrisă în actul de proprietate sau suprafata utilă recalculată pentru situatiile prevăzute la art. 17;

Simobil reprezintă suprafata utilă totală a imobilului de tip condominiu, respectiv suma suprafetelor utile individuale ale tuturor spatiilor cu destinatie de locuintă.

Art. 23. - (1) În cazul în care în imobilele de tip condominiu există proprietari aflati în situatia prevăzută la art. 12 alin. (2), atunci energia termică ce le revine pentru încălzirea părtilor aflate în proprietate va fi:

Qindiv. pc. înc. = (SETpc sc/SETt) x K x Qt înc.

(2) Energia termică ce le revine pentru încălzirea părtilor aflate în proprietatea comună a celorlalti proprietari dintr-un imobil de tip condominiu în care există situatii de genul celor prevăzute la art. 12 alin. (2) va fi:

Qindiv. pc înc. = [(SETpc sc + · SETREC. pc indiv.)/SETt] x K x Qt înc.,

unde:

· SETREC. pc indiv. reprezintă suma suprafetelor echivalente termic ale instalatiilor de încălzire din interiorul locuintei sau spatiului cu altă destinatie decât cea de locuintă, aflate în proprietate comună - coloane de încălzire -, recalculată în conditiile aplicării prevederilor art. 12 alin. (2).

Art. 24. - (1) Furnizorul de energie termică va înscrie în factura individuală de energie termică suprafata echivalentă termic totală (SETt) a imobilului de tip condominiu, suprafata echivalentă termic aferentă agentilor economici (SETagenti), suprafata echivalentă termic aferentă părtilor comune (SETpc), suprafata utilă totală a imobilului de tip condominiu (Simobil) si energia termică pentru încălzire totală, înregistrată la contorul de bransament (Qt înc.).

(2) În cazul în care furnizorul de energie termică facturează individual pentru proprietarii aflati în situatia prevăzută la art. 12 alin. (2), în factura individuală de energie termică se va mai înscrie si SETpc sc.

 

SECTIUNEA a 4-a

Repartizarea cheltuielilor individuale pentru încălzire

 

Art. 25. - (1) Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice pentru încălzire ce trebuie achitată de un agent economic racordat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică va contine:

a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferentă părtilor comune (Cindiv. pc agent):

Cindiv. pe agent = Qindiv. pc înc. x P,

unde:

P reprezintă pretul reglementat aprobat de autoritatea competentă;

b) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferentă instalatiilor de încălzire din proprietatea individuală (Cindiv. agent înc.):

Cindiv agent înc. = Qindiv. agent înc. x P;

c) o penalitate (CP) de 100%, din contravaloarea energiei termice ce i-ar fi revenit prin repartizarea, conform prevederilor legale, în cazul în care agentul economic nu asigură integritatea vitrajului (geamuri sau usi sparte ori lipsă):

CP = Cindiv. agent înc..

(2) Furnizorii de energie termică au obligatia de a diminua în mod egal facturile individuale de energie termică pentru încălzire ale tuturor proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă, racordati la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, din cadrul imobilului de tip condominiu, cu valoarea (V):

V = CP/N,

unde:

N reprezintă numărul total de apartamente din cadrul imobilului, racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

Art. 26. - (1) Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice pentru încălzire ce trebuie achitată de un agent economic desprins de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică va contine:

a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv. pc agent):

Cindiv. pc agent = Qindiv. pc înc. x P,

unde:

P reprezintă pretul reglementat aprobat de autoritatea competentă;

b) o penalitate (CP) reprezentând o majorare de 10 ori a cheltuielilor de încălzire ce îi revin, aferente părtilor comune, în cazul în care agentul economic nu asigură integritatea vitrajului (geamuri sparte sau lipsă), aplicată la contravaloarea energiei termice determinată conform lit. a):

CP = 10 x Cindiv pc. agent înc.

(2) Furnizorii de energie termică au obligatia de a diminua în mod egal facturile individuale de energie termică pentru încălzire ale tuturor proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă, racordati la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, din cadrul imobilului de tip condominiu, cu valoarea (V):

V = CP/N,

unde:

N - reprezintă numărul total de apartamente din cadrul imobilului, racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

Art. 27. - (1) Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice pentru încălzire ce trebuie achitată de un proprietar al unui spatiu cu destinatie de locuintă, racordat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, va contine:

a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv. pc ap):

Cindiv. pc ap = Qindiv. pc înc. x PNR,

unde:

PNR reprezintă pretul national de referintă;

b) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente instalatiilor de încălzire din proprietatea individuală (Cindiv. ap înc.):

Cindiv ap. înc. = Qindiv. ap înc. x PNR

(2) Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice consumate pentru încălzire, ce trebuie achitată de un proprietar al unui spatiu cu destinatie de locuintă, desprins de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, va contine contravaloarea cotei individuale de energie termică aferentă părtilor comune

(Cindiv. pc ap):

Cindiv. pc ap = Qindiv. pc înc. x PNR,

unde:

PNR reprezintă pretul national de referintă.

 

CAPITOLUL III

Repartizarea si facturarea individuală a consumurilor de energie termică pentru încălzire în imobile de tip condominiu, în care sunt montate sisteme de repartizare a costurilor

 

SECTIUNEA 1

Domeniu de aplicare

 

Art. 28. - (1) Metodologia de facturare individuală a consumurilor de energie termică pentru încălzire în imobilele de tip condominiu unde sunt montate sisteme de repartizare a costurilor poate fi aplicată numai în cazul în care:

a) determinarea consumului de energie termică pentru încălzire, livrată de un furnizor de energie termică, se face cu un mijloc de măsurare legal, montat pe bransamentul termic al condominiului, în punctul de delimitare/separare a instalatiilor;

b) există un contract de furnizare a energiei termice încheiat la nivel de scară/imobil cu asociatia de proprietari/locatari;

c) există conventii/contracte individuale încheiate cu toti proprietarii de locuinte, de spatii cu destinatie mixtă si de spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu;

d) 100% din proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintă si cu destinatie mixtă unde nu se desfăsoară efectiv activităti, care au corpurile de încălzire racordate la reteaua interioară de distributie a energiei termice din condominiu, au montate repartitoare de costuri pe toate corpurile de încălzire, conditie ce trebuie respectată si în cazul imobilelor de tip condominiu în care sunt constituite mai multe asociatii de proprietari/locatari, dintre care numai una are calitatea de titular de contract de furnizare a energiei termice.

(2) Metodologia de facturare individuală a consumurilor de energie termică pentru încălzire se aplică si în imobilele de tip condominiu în care există locuinte sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă cu surse individuale de căldură, precum si în cazul locuintelor sau spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, desprinse total sau partial de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

 

SECTIUNEA a 2-a

Principii de repartizare a consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire

 

Art. 29. - Pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu repartizarea cheltuielilor cu energia termică pentru încălzire se face în baza energiei termice înregistrate de contorul montat la bransamentul termic individual.

Art. 30. - În cazul în care în condominiu există spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului si pentru care nu este respectată încă prevederea de separare a instalatiilor, repartizarea cheltuielilor cu energia termică pentru încălzire se face proportional cu suprafata echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spatiile respective.

Art. 31. - (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtă din condominiu, unde se desfăsoară efectiv activităti, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului si pentru care nu este respectată încă prevederea de separare a instalatiilor, repartizarea cheltuielilor cu energia termică pentru încălzire se face în functie de indicatiile corectate ale repartitoarelor pentru încălzire.

(2) În cazul în care proprietarii spatiilor cu destinatie mixtă din condominiu, unde se desfăsoară efectiv activităti, nu asigură montarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire, repartizarea cheltuielilor pentru încălzire se face proportional cu suprafata echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spatiile respective.

(3) Conventiile de facturare individuală se încheie între furnizorul de energie termică si agentii economici.

Art. 32. - Cotele de energie termică pentru încălzire, repartizate conform criteriilor stabilite la art. 29, 30 si 31, se facturează la preturile reglementate pentru agenti economici.

Art. 33. - (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtă din condominiu, unde nu se desfăsoară efectiv activităti, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului, repartizarea cotelor de energie termică pentru încălzire se face în functie de indicatiile corectate ale repartitoarelor pentru încălzire.

(2) Conventiile de facturare individuală se încheie între furnizorul de energie termică si proprietarii spatiilor respective.

(3) Cotele de energie termică pentru încălzire, repartizate conform criteriului stabilit la alin. (1), se facturează la pretul national de referintă.

Art. 34. - Repartizarea cheltuielilor individuale pentru încălzire, aferente instalatiilor de încălzire aflate în proprietate comună, se aplică tuturor proprietarilor de apartamente sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, conform principiilor prevăzute la art. 9, 10 si 12.

Art. 35. - (1) Contravaloarea consumurilor de energie termică, aferente încălzirii pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, ale căror instalatii de încălzire individuală sunt racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, se majorează cu 100% în conditiile în care agentul economic nu asigură integritatea vitrajului în perioada de încălzire (geamuri sau usi lipsă ori sparte).

(2) Penalitatea se aplică si pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, desprinse de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, care nu asigură integritatea vitrajului, prin majorarea de 10 ori a cheltuielilor de încălzire ce le revin, aferente părtilor comune, indiferent dacă sunt izolate termic sau nu coloanele de încălzire aflate în proprietatea comună, ce trec prin spatiul cu altă destinatie decât cea de locuintă.

(3) Furnizorii de energie termică au obligatia de a diminua facturile individuale de energie termică ale proprietarilor de spatii cu destinatie de locuintă sau cu destinatie mixtă, care se învecinează cu spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă care nu asigură integritatea vitrajului, cu o valoare determinată conform prevederilor art. 42 alin. (2) si (3), respectiv ale art. 43 alin. (2) si (3), în functie de suprafata comună a peretilor,

planseelor si tavanelor.

(4) Reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari va determina suprafetele comune dintre spatiile cu destinatie de locuintă racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică si spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă care nu asigură integritatea vitrajului.

(5) Reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari va transmite furnizorului/prestatorului care efectuează repartizarea consumurilor individuale de energie termică tabelul centralizator cu spatiile cu destinatie de locuintă, pentru care trebuie diminuate facturile individuale de energie termică. Tabelul va contine adresa completă a apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, numele proprietarilor si suprafata aflată în comun dintre apartamentele si spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă care nu asigură integritatea vitrajului.

Art. 36. - Pentru spatiile cu destinatia de locuintă, echipate cu repartitoare de costuri, energia termică consumată de instalatiile de încălzire interioare, aflate în proprietate individuală, se repartizează proportional cu diferenta corectată a indicilor repartitoarelor de costuri montate pe corpurile de încălzire.

Art. 37. - Citirea diferentei de indici a repartitoarelor de costuri montate la fiecare corp de încălzire se poate face de reprezentantul legal al asociatiei de proprietari, de prestatorul sau, prin autocitire, de către proprietarii apartamentelor, la datele convenite de comun acord în conventiile de facturare individuale.

Art. 38. - (1) Repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire se face de către prestator, care are obligatia de a preda tabelul centralizator cu consumurile individuale ce revin fiecărui spatiu din condominiu furnizorului de energie termică si asociatiei de proprietari la datele stabilite în contractul de furnizare a energiei termice.

(2) În cazul în care prestatorul nu efectuează repartizarea consumurilor individuale de energie termică la termenele stabilite în contractul de furnizare a energiei termice si în contractul de prestări de servicii încheiat cu asociatia de proprietari, furnizorul este îndreptătit să factureze consumurile individuale de energie termică în sistem pausal.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2) asociatia de proprietari este îndreptătită să pretindă prestatorului dauneinterese, clauză ce va fi introdusă în mod obligatoriu în contractul de prestări de servicii încheiat între asociatia de proprietari si prestator.

Art. 39. - În cazul în care există condominii cu centrale termice montate la nivel de scară sau de bloc si nu au contoare de energie termică pentru defalcarea cheltuielilor aferente încălzirii si apei calde de consum, atunci cantitatea de combustibil utilizat pentru furnizarea căldurii se consideră în procent de 80% din cantitatea de combustibil consumat.

Art. 40. - În cazul în care există condominii cu puncte termice proprii montate la nivel de scară sau de bloc si nu au contoare de energie termică pentru defalcarea cheltuielilor aferente încălzirii si apei calde de consum, atunci energia termică utilizată pentru furnizarea căldurii se consideră în procent de 80% din energia termică consumată.

 

SECTIUNEA a 3-a

Reguli de repartizare a consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire

 

Art. 41. - În vederea determinării consumurilor individuale pentru încălzire, furnizorii de energie termică vor respecta următoarele etape:

a) stabilirea cotelor individuale de energie termică pentru încălzirea părtilor aflate în proprietatea comună (Qindiv. pc înc.) pentru proprietarii de apartamente sau de spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, precum si stabilirea cotelor individuale de energie termică aferente instalatiilor de încălzire interioară ale agentilor economici se fac conform regulilor stabilite la art. 22 si 23;

b) stabilirea cotei individuale indivize (Kindiv.ap) de diminuare a facturilor individuale de energie termică pentru încălzire pentru fiecare spatiu cu destinatie de locuintă sau cu destinatie mixtă racordat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, care se învecinează cu spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă care nu asigură integritatea vitrajului:

Kindiv.ap = S1C ap/S1C t ,

unde:

S1C ap reprezintă suprafata comună dintre spatiul cu destinatie de locuintă sau destinatie mixtă racordat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică si spatiul cu altă destinatie de locuintă care nu asigură integritatea vitrajului;

S1C t reprezintă suprafata totală comună dintre toate spatiile cu destinatie de locuintă sau cu destinatie mixtă racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică si spatiul cu altă destinatie de locuintă care nu asigură integritatea vitrajului;

S1C t = Σ S1C ap ;

c) stabilirea energiei termice pentru încălzire aferente instalatiilor de încălzire interioară, aflate în proprietate individuală, ale tuturor spatiilor cu destinatie de locuintă sau cu destinatie mixtă echipate cu repartitoare de costuri:

Qap înc. = Qt înc. - Qagenti înc. - Qpc înc.;

d) stabilirea diferentei corectate de indecsuri pentru fiecare spatiu “j” cu destinatie de locuintă sau cu destinatie mixtă (IN ap - IV ap)j :

 

 

 

n

(INap - IVap) j =

Σ(IN - IV)

 

1

 

 

unde:

IiN - IiV - diferenta corectată dintre indexul curent si cel anterior la repartitorul de costuri cu numărul si” aferent spatiului “j” cu destinatie de locuintă sau cu destinatie mixtă;

V) - suma diferentelor corectate dintre indicii curenti si indicii anteriori ai repartitoarelor de costuri pentru încălzire ce deservesc spatiul cu destinatie de locuintă sau cu destinatie mixtă;

 

n

 

Σ(IN - IV)

suma diferentelor corectate dintre indicii curenti si indicii anteriori ai repartitoarelor de costuri pentru încălzire ce deservesc spatiul cu destinatie de locuinta sau cu destinatie mixtă;

1

 

 

n - numărul repartitoarelor de costuri pentru încălzire din spatiul “j” cu destinatie de locuintă sau cu destinatie mixtă;

e) stabilirea energiei termice pentru încălzire aferente instalatiilor de încălzire interioară, aflate în proprietate individuală, ale spatiului “j” cu destinatie de locuintă sau cu destinatie mixtă, care este dotat cu sisteme de repartizare a costurilor:

 

 

m

Qindiv. ap înc.j = [(IN ap - IV ap)/

Σ(IN ap - IV ap)j] x Qap înc., 1

 

1

 

unde:

m - numărul total de spatii “j” cu destinatie de locuintă sau cu destinatie mixtă din condominiu.

 

SECTIUNEA a 4-a

Repartizarea cheltuielilor individuale pentru încălzire

 

Art. 42. - (1) Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice pentru încălzire ce trebuie achitată de un agent economic racordat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică va contine:

a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv. pc agent):

Cindiv. pc agent = Qindiv. pc înc. x P,

unde:

P reprezintă pretul reglementat aprobat de autoritatea competentă;

b) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente instalatiilor de încălzire din proprietatea individuală

(Cindiv. agent înc.):

Cindiv. agent înc. = Qindiv. agent înc. x P;

c) o penalitate (CP) de 100% din contravaloarea energiei termice ce i-ar fi revenit, prin repartizarea conform prevederilor legale, în cazul în care agentul economic nu asigură integritatea vitrajului (geamuri sau usi sparte ori lipsă):

CP = Cindiv. agent înc.

(2) Furnizorii de energie termică au obligatia de a diminua facturile individuale de energie termică pentru încălzire ale tuturor proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă sau mixtă, racordati la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică care se învecinează cu agentii economici care nu asigură integritatea vitrajului, din cadrul imobilului de tip condominiu, cu valorile individuale corespunzătoare fiecărui spatiu cu destinatie de locuintă (Vindiv. ap):

Vindiv. ap = CP x Kindiv. ap ;

(3) În cazul în care în urma repartizărilor se constată că Vindiv. ap este mai mare decât contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente instalatiilor de încălzire din proprietatea individuală (Cindiv. ap înc.) pentru spatiile cu destinatie de locuintă sau mixtă care se învecinează cu agentii economici care nu asigură integritatea vitrajului, diminuarea se aplică până la nivelul contravalorii cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv. pc ap), diferenta urmând a fi repartizată egal pentru restul de apartamente din condominiu.

Art. 43. - (1) Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice pentru încălzire, ce trebuie achitată de un agent economic desprins de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, va contine:

a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune, calculată conform prevederilor art. 22 si 23 (Cindiv. pc agent):

Cindiv. pc agent înc. = Qindiv. pc înc. x P,

unde:

P reprezintă pretul reglementat aprobat de autoritatea competentă;

b) o penalitate (CP) reprezentând o majorare de 10 ori a cheltuielilor de încălzire ce le revin, aferente părtilor comune, în cazul în care agentul economic nu asigură integritatea vitrajului (usi sau geamuri sparte ori lipsă), aplicată la contravaloarea energiei termice determinate conform lit. a):

CP = 10 x Cindiv. pc agent înc.

(2) Furnizorii de energie termică au obligatia de a diminua facturile individuale de energie termică pentru încălzire ale tuturor proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă sau mixtă, racordati la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică care se învecinează cu agentii economici care nu asigură integritatea vitrajului, din cadrul imobilului de tip condominiu, cu valorile individuale corespunzătoare fiecărui spatiu cu destinatie de locuintă sau destinatie mixtă (Vindiv. ap):

Vindiv. ap = CP x Kindiv. ap

(3) În cazul în care în urma repartizărilor se constată că Vindiv.ap este mai mare decât contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente instalatiilor de încălzire din proprietatea individuală (Cindiv.ap înc.) pentru spatiile cu destinatie de locuintă care se învecinează cu agentii economici care nu asigură integritatea vitrajului, diminuarea se aplică până la nivelul contravalorii cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv.pc ap), diferenta urmând a fi repartizată egal pentru restul de apartamente din condominiu.

Art. 44. - (1) Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice pentru încălzire ce trebuie achitată de proprietarul spatiului cu destinatie de locuintă, racordat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, va contine:

a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv.pc ap):

Cindiv.pc ap = Qindiv.pc înc. x PNR ,

unde:

PNR reprezintă pretul national de referintă;

b) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente instalatiilor de încălzire din proprietatea individuală (Cindiv.ap înc.):

Cindiv.ap înc. = Qindiv.ap înc. x PNR ,

unde:

Qindiv.ap înc. se calculează conform relatiei de la art. 41 lit. e).

(2) Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice pentru încălzire ce trebuie achitată de un proprietar al unui spatiu cu destinatie de locuintă, desprins de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, dar care are asigurată altă sursă de căldură, va contine contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv. pc ap):

Cindiv.pc ap = Qindiv.pc înc. x PNR ,

unde:

PNR reprezintă pretul national de referintă.

Art. 45. - Factura individuală cuprinzând contravaloarea energiei termice pentru încălzire ce trebuie achitată de un proprietar al unui spatiu cu destinatie de locuintă, desprins de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, dar care nu are asigurată altă sursă de căldură, va contine contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv.pc ap):

Cindiv.pc ap = Qindiv.pc înc. x PNR ,

unde:

PNR reprezintă pretul national de referintă.

 

CAPITOLUL IV

Repartizarea si facturarea individuală a consumurilor de energie termică pentru apa caldă de consum în imobile de tip condominiu în care nu sunt montate repartitoare de costuri

 

SECTIUNEA 1

Domeniu de aplicare

 

Art. 46. - (1) Metodologia de facturare individuală a consumurilor de energie termică pentru apa caldă de consum în imobilele de tip condominiu unde nu sunt montate repartitoare de costuri poate fi aplicată numai în cazul în care:

a) determinarea energiei termice pentru apa caldă de consum, livrată de un furnizor de energie termică, se face cu un mijloc de măsurare legal, montat pe bransamentul termic al condominiului în punctul de delimitare/separare a instalatiilor;

b) există un contract de furnizare a energiei termice încheiat la nivel de scară/imobil cu asociatia de proprietari/locatari;

c) există conventii/contracte individuale încheiate cu toti proprietarii de locuinte, spatii cu destinatie mixtă si spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu.

(2) Se admite aplicarea procedurii de facturare individuală a consumurilor aferente apei calde de consum si în imobilele de tip condominiu unde sunt montate, la bransamentul comun, contoare pentru determinarea cantitătilor de apă caldă. În acest caz, furnizorii de energie termică au obligatia să reducă cantitătile de energie termică aferente apei calde de consum, calculate conform normativelor în vigoare pentru imobilele respective, cu o valoare corespunzătoare diminuării cu 2 şC a diferentei de temperatură determinată la punctul/centrala termică.

(3) Permisiunea mentionată la alin. (2) este valabilă până la 30 iunie 2006, dată la care furnizorii de energie termică trebuie să asigure montarea contoarelor de energie termică în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică.

(4) Procedura de facturare individuală a consumurilor de energie termică pentru apa caldă de consum se aplică si în imobilele de tip condominiu în care există locuinte sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă cu surse individuale de căldură, precum si în cazul locuintelor sau spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă desprinse total sau partial de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

(5) Metodologia prevăzută la alin. (1) este aplicabilă până la 31 iulie 2007, dată de la care devine obligatorie utilizarea Metodologiei de facturare individuală a consumurilor de energie termică pentru încălzire, în imobilele de tip condominiu unde sunt montate sisteme de repartizare a costurilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Principii de repartizare a consumurilor individuale de energie termică pentru apa caldă de consum

 

Art. 47. - (1) Pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu repartizarea cheltuielilor cu energia termică pentru apa caldă de consum se face în baza energiei termice înregistrate de contorul individual de energie termică.

(2) Cantitatea de apă rece consumată pentru prepararea apei calde de consum se stabileste conform înregistrărilor contorului individual de energie termică si se facturează separat, de regulă, de către furnizorul de apă rece, la tarifele în vigoare.

Art. 48. - (1) În cazul în care în condominiu există spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, alimentate cu apă caldă de consum de la bransamentul comun al condominiului si pentru care nu este respectată încă prevederea de separare a instalatiilor, repartizarea cheltuielilor cu energia termică pentru apa caldă de consum se face conform baremurilor stabilite potrivit normelor legale.

(2) Cantitatea de apă rece consumată pentru prepararea apei calde de consum se determină conform baremurilor stabilite potrivit normelor legale si se facturează separat, de regulă, de către furnizorul de apă rece, la tarifele în vigoare.

Art. 49. - Pentru spatiile cu destinatie mixtă din condominiu unde se desfăsoară efectiv activităti, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului si pentru care nu este respectată încă prevederea de separare a instalatiilor, repartizarea cheltuielilor cu energia termică pentru apa caldă de consum se face în functie de numărul de persoane care locuiesc/desfăsoară activităti în mod curent în spatiile respective, pentru perioada în care s-a produs consumul.

Art. 50. - Cotele de energie termică pentru apa caldă de consum repartizate conform criteriilor stabilite la art. 47, 48 si 49 se facturează la preturile reglementate pentru agenti economici.

Art. 51. - (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtă din condominiu unde nu se desfăsoară efectiv activităti, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului, repartizarea cotelor de energie termică pentru apa caldă de consum se face în functie de numărul de persoane care locuiesc în mod curent în spatiile respective, pentru perioada în care s-a produs consumul.

(2) Cotele de energie termică pentru apa caldă de consum repartizate conform criteriului stabilit la alin. (1) se facturează la pretul national de referintă.

Art. 52. - Repartizarea cotelor individuale de energie termică pentru apa caldă de consum, aferente instalatiilor din spatiile comune - spălătorii, uscătorii si alte spatii comune aflate în proprietate comună - se face proportional cu cota indiviză care revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate/contractul de vânzare-cumpărare sau care a fost recalculată conform prevederilor art. 16.

Art. 53. - Nici un proprietar de apartament sau de spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă nu va fi exceptat de obligatia de a contribui la plata cheltuielilor comune ca urmare a renuntării la folosirea unei părti din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau a spatiului cu altă destinatie decât cea de locuintă ori în alte situatii.

Art. 54. - Cotele de energie termică determinate conform criteriilor cuprinse la art. 48, 49 si 52 se scad din energia termică totală aferentă apei calde de consum, înregistrată de contorul de la bransament, diferenta reprezentând consumul de energie termică pentru apa caldă de consum ce se repartizează locuintelor/ apartamentelor.

Art. 55. - (1) Repartizarea cotelor de energie termică pentru apa caldă de consum aferente spatiilor cu destinatie de locuintă se face proportional cu numărul de persoane care locuiesc în mod curent în spatiile respective, pentru perioada în care s-a produs consumul.

(2) Cantitatea de apă rece consumată pentru prepararea apei calde de consum se repartizează proportional cu numărul de persoane care locuiesc în mod curent în spatiile respective, pentru perioada în care s-a produs consumul, si se facturează separat, de regulă, de către furnizorul de apă rece, la tarifele în vigoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Reguli de repartizare a consumurilor individuale de energie termică pentru apa caldă de consum

 

Art. 56. - Pentru determinarea consumurilor individuale de energie termică pentru apa caldă de consum, furnizorii de energie termică vor respecta următoarele etape:

a) stabilirea energiei termice totale pentru apa caldă de consum (Qt acc.) ce urmează a fi repartizată tuturor apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, corespunzătoare energiei termice calculate în baza indicatiilor contoarelor de apă caldă de la bransamentul comun:

 

Qt acc. = c x ρ  x Vacc x (Δt - 2) x 10-6 [MJ],

unde:

c - [J/(kg-K)] reprezintă capacitatea calorică masică a apei;

ρ  (kg/m3) reprezintă densitatea apei;

Δt [K] - reprezintă diferenta dintre media lunară a temperaturilor medii zilnice măsurate pe conducta de distributie a apei calde de consum si media lunară a temperaturilor medii zilnice măsurate pe conducta de apă rece, înregistrate în registrul de parametri din punctul/centrala termică;

Vacc [m3] reprezintă volumul de apă caldă înregistrat de contorul de apă caldă de la bransament, pe perioada de facturare;

 

 

b) stabilirea energiei termice totale pentru apa caldă de consum (Qt acc) ce revine tuturor apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, corespunzător consumului de energie termică înregistrat de contorul de energie termică de la bransamentul comun, defalcată pe componente:

Qt acc = Qagenti acc + Qpc acc + Qap acc ,

unde:

Qagenti acc reprezintă energia termică pentru apa caldă de consum aferentă tuturor agentilor economici, respectiv suma cotelor individuale de energie termică ce revine fiecărui agent economic (Qindiv.agent acc);

Qindiv.agent acc = IQ2 - IQ1 pentru agentii contorizati sau pe bază de baremuri Qindiv.agent acc = · Qbarem pentru agentii necontorizati,

unde:

IQ1, IQ2 reprezintă indecsurile de consum de energie termică aferentă apei calde de consum, determinată pe baza indicatiilor contorului de energie termică, de la începutul, respectiv sfârsitul perioadei de facturare;

Qpc acc reprezintă energia termică pentru apa caldă de consum aferentă părtilor aflate în proprietatea comună, respectiv suma cotelor individuale de energie termică ce revin locuintelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă (Qindiv.pc acc);

Qindiv.pc acc = 10% Qt acc x K,

unde:

K reprezintă cota parte de proprietate comună;

Qap acc reprezintă energia termică pentru apa caldă de consum aferentă tuturor spatiilor cu destinatie de locuintă, respectiv suma cotelor individuale de energie termică ce revine fiecărei locuinte (Qindiv.ap acc);

Qap acc = Qt acc - Qagenti acc - Qpc acc;

Qindiv.ap acc = (Nap/Nimobil) x Qap acc ,

unde:

Nap reprezintă numărul total de persoane care locuiesc/desfăsoară activităti în mod curent în locuintă, respectiv spatiul cu destinatie mixtă, pentru perioada în care s-a produs consumul;

Nimobil reprezintă numărul total de persoane care locuiesc/desfăsoară activităti în mod curent în locuintele, respectiv spatiile cu destinatie mixtă, din imobilul de tip condominiu, pentru perioada în care s-a produs consumul.

 

SECTIUNEA a 4-a

Repartizarea cheltuielilor individuale pentru apa caldă de consum

 

Art. 57. - (1) Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice aferentă apei calde de consum, ce trebuie achitată de un agent economic racordat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, va contine:

a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente consumului de apă caldă din proprietatea individuală (Cindiv.agent acc):

Cindiv.agent acc = Qindiv.agent acc x P,

unde:

P reprezintă pretul reglementat aprobat de autoritatea competentă;

b) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv.pc agent):

Cindiv.pc agent = Qindiv.pc acc x P

(2) Agentii economici care nu au acces comun cu ceilalti proprietari la spatiile comune din condominiu sunt scutiti de plata cheltuielilor aferente părtilor comune.

Art. 58. - (1) Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice aferentă apei calde de consum, ce trebuie achitată de un agent economic desprins de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, va contine contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv.pc agent):

Cindiv.pc agent = Qindiv.pc acc x P

(2) Agentii economici care nu au acces comun cu ceilalti proprietari la spatiile comune din condominiu sunt scutiti de plata cheltuielilor aferente părtilor comune.

Art. 59. - Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice aferentă apei calde de consum, ce trebuie achitată de proprietarul spatiului cu destinatie de locuintă, racordat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, va contine:

a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente consumului de apă caldă din proprietatea individuală (Cindiv.ap acc):

Cindiv.ap acc = Qindiv.ap acc x PNR ,

unde:

P reprezintă pretul national de referintă;

b) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv.pc ap):

Cindiv.pc ap = Qindiv.pc acc x PNR

Art. 60. - Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice aferentă apei calde de consum, ce trebuie achitată de un proprietar al unui spatiu cu destinatie de locuintă, desprins de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, va contine contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv.pc ap):

Cindiv.pc ap = Qindiv.pc acc x PNR ,

unde:

PNR reprezintă pretul national de referintă.

 

CAPITOLUL V

Repartizarea si facturarea individuală a consumurilor de energie termică pentru apa caldă de consum în imobile de tip condominiu în care sunt montate repartitoare de costuri

 

SECTIUNEA 1

Domeniu de aplicare

 

Art. 61. - (1) Procedura de facturare individuală a consumurilor de energie termică pentru apa caldă de consum în imobilele de tip condominiu unde sunt montate repartitoare de costuri poate fi aplicată numai în cazul în care:

a) determinarea energiei termice pentru apa caldă de consum, livrată de un furnizor de energie termică, se face cu un mijloc de măsurare legal, montat pe bransamentul termic al condominiului în punctul de delimitare/separare a instalatiilor;

b) există un contract de furnizare a energiei termice încheiat la nivel de scară/imobil cu asociatia de proprietari/locatari;

c) există conventii/contracte individuale încheiate cu toti proprietarii de locuinte, spatii cu destinatie mixtă si spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu;

d) toti proprietarii de spatii cu destinatie de locuintă sau cu destinatie mixtă si-au montat repartitoare de costuri pentru apa caldă în toate locurile de consum aflate în proprietatea individuală;

e) asociatia de proprietari/locatari a asigurat montarea repartitoarelor de costuri pentru apa caldă de consum în toate spatiile comune aferente imobilului de tip condominiu;

f) temperatura minimă de furnizare a apei calde în punctul de delimitare/separare a instalatiilor este de 45 şC, în conditii de consum redus.

(2) Se admite aplicarea procedurii de facturare individuală a consumurilor aferente apei calde de consum si în imobilele de tip condominiu unde sunt montate, la bransament, contoare pentru determinarea cantitătilor de apă caldă. În acest caz, furnizorii de energie termică au obligatia să reducă cantitătile de energie termică aferente apei calde de consum, calculate conform normativelor în vigoare pentru imobilele respective, cu o valoare corespunzătoare diminuării cu 2 şC a diferentei de temperatură determinată la punctul/centrala termică.

(3) Permisiunea mentionată la alin. (2) este valabilă până la 30 iunie 2006, dată până la care furnizorii de energie termică trebuie să asigure montarea contoarelor de energie termică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004.

(4) Procedura de facturare individuală a consumurilor de energie termică pentru apa caldă de consum se aplică si în imobilele de tip condominiu în care există locuinte sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă dotate cu surse individuale de căldură, precum si în cazul locuintelor sau spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă desprinse total sau partial de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

 

SECTIUNEA a 2-a

Principii de repartizare a consumurilor individuale de energie termică pentru apa caldă de consum

 

Art. 62. - (1) Contoarele de apă caldă care au aprobare de model si verificare metrologică initială pot fi utilizate ca repartitoare de costuri pentru apă caldă.

(2) Pentru garantarea corectitudinii înregistrărilor si încadrarea în erorile tolerate, maxim admisibile, după montare si punere în functiune contoarele de apă caldă folosite ca repartitoare de costuri vor fi supuse controlului metrologic legal. Din punct de vedere economic se recomandă ca la expirarea termenului scadent de verificare metrologică contoarele de apă caldă folosite ca repartitoare de costuri să fie înlocuite, întrucât costurile verificării metrologice si a eventualelor reparatii sau reconditionări pot fi mai mari decât cele cu achizitionarea unor noi aparate.

(3) Marcajele metrologice aplicate sub formă de sigiliu sunt supuse dispozitiilor legale referitoare la sigiliile statului si beneficiază de aceeasi protectie juridică.

(4) Repartitoarele de costuri pentru apă caldă care au fost scoase din sistemul de repartizare a costurilor pentru apă caldă în vederea reparării, modificării sau în cazul în  care integritatea sigiliilor a fost deteriorată se pot monta numai după o nouă verificare metrologică.

Art. 63. - Indicatiile contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri nu pot fi folosite în tranzactii comerciale sau ca bază de stabilire a tarifelor, taxelor, impozitelor si altele asemenea.

Art. 64. - (1) Citirea indicilor repartitoarelor de costuri pentru apa caldă se va face de către reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari, respectiv de către prestator, împreună cu proprietarul spatiului cu destinatie de locuintă, pe cât posibil în aceeasi zi în care se citesc contoarele de energie termică montate pe bransamentul de apă caldă. Cu această ocazie se vor citi si indicii repartitoarelor de costuri pentru apă caldă montate în spatiile comune. Valorile citite la fiecare repartitor se vor trece într-un tabel care va cuprinde:

1. data;

2. apartamentul/spatiul comun;

3. numele proprietarului;

4. valoarea indicelui/indicilor;

5. starea sigiliilor;

6. starea instalatiei sanitare interioare, cu mentionarea eventualelor defectiuni;

7. semnătura de confirmare a proprietarului.

(2) Se admite autocitirea, caz în care reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari, respectiv prestatorul, are obligatia de a centraliza si preda furnizorului repartizarea consumurilor individuale de apă caldă.

Art. 65. - Pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu repartizarea cantitătilor de energie termică pentru apa caldă de consum, respectiv a cantitătilor de apă caldă, se face conform criteriului stabilit la art. 48.

Art. 66. - (1) În cazul în care apa caldă este utilizată în spatiile cu destinatie de spălătorie, special amenajate în acest sens din constructie, asociatia de proprietari/locatari, prin intermediul administratorului, va tine o evidentă a indicilor repartitorului de costuri pentru apă caldă montat la spălătorie, pe fiecare membru al asociatiei, iar cheltuielile aferente consumului pentru spălătorie se vor adăuga proprietarului care a utilizat spălătoria.

(2) Pentru perioada în care repartitorul de costuri pentru spălătorie a fost indisponibil, indiferent de cauză, consumurile pentru spălătorie se stabilesc conform baremurilor în vigoare, iar repartizarea cheltuielilor aferente apei calde se face în sistem pausal tuturor proprietarilor din condominiul respectiv.

Art. 67. - (1) Consumul de energie termică pentru apa caldă de consum si cantitătile de apă caldă aferente spatiilor comune, altele decât spălătorii Qpc acc, se repartizează tuturor proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă sau cu altă destinatie, proportional cu cota indiviză.

(2) Pe perioada în care repartitorul de costuri pentru părtile comune este indisponibil, indiferent de cauză, se ia în considerare contravaloarea acestui consum, aferentă citirii anterioare.

Art. 68. - (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtă din condominiu unde se desfăsoară efectiv activităti, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului si pentru care nu este respectată încă prevederea de separare a instalatiilor, repartizarea cotelor de energie termică pentru apa caldă de consum se face proportional cu diferenta indicilor repartitoarelor de apă caldă montate la toate locurile de consum din proprietatea individuală.

(2) Cotele de energie termică pentru apă caldă de consum, repartizate conform criteriului stabilit la alin. (1), se facturează la pretul reglementat pentru agenti economici.

Art. 69. - (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtă din condominiu unde nu se desfăsoară efectiv activităti, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului, repartizarea cotelor de energie termică pentru apa caldă de consum se face proportional cu diferenta indicilor repartitoarelor de apă caldă montate la toate locurile de consum din proprietatea individuală.

(2) Cotele de energie termică pentru apa caldă de consum, repartizate conform criteriului stabilit la alin. (1), se facturează la pretul national de referintă.

Art. 70. - Pentru spatiile cu destinatie de locuintă din condominiu repartizarea consumului de energie termică pentru apa caldă de consum si a cantitătilor de apă caldă de consum se face proportional cu diferenta indicilor repartitoarelor de apă caldă montate la toate locurile de consum din proprietatea individuală.

Art. 71. - (1) Pe perioada în care contorul de energie termică montat pe bransamentul de apă caldă este indisponibil, indiferent de cauză, se ia în considerare contravaloarea consumului aferent citirii anterioare sau unei perioade similare.

(2) Constatarea defectării contorului si stabilirea perioadei cât acesta a fost indisponibil se fac de către furnizorul de apă caldă de consum, acesta având obligatia

de a comunica în scris aceste date asociatiei de proprietari/locatari.

Art. 72. - Dacă din motive întemeiate consumatorul nu poate efectua autocitirea sau nu poate asigura accesul în locuintă în perioada stabilită pentru citirea repartitoarelor de

costuri pentru apa caldă de consum, se ia în considerare consumul aferent citirii anterioare ori unei perioade similare, urmând ca regularizarea să se facă luna următoare.

Art. 73. - (1) Pe perioada în care chiar dacă un singur repartitor de costuri pentru apă caldă, montat într-un spatiu cu destinatie de locuintă, este defect sau scos din circuit  repartizarea cheltuielilor pentru apa caldă pentru acel spatiu se face în regim pausal.

(2) Cantitatea lunară de apă caldă de consum, ce revine fiecărui locatar în cazul în care repartitoarele de apă caldă sunt indisponibile, indiferent de cauză, se determină prin raportarea consumului mediu de apă caldă facturat în decursul ultimelor 3 luni consecutive la numărul mediu de locatari din condominiu din aceeasi perioadă.

(3) Perioada se consideră în luni calendaristice întregi, indiferent de numărul de zile în care a fost indisponibil repartitorul de apă caldă în acea lună.

Art. 74. - (1) În cazul în care, în urma calculelor de repartizare, se constată anomalii în repartizarea cheltuielilor pentru unii proprietari ai spatiilor cu destinatie de locuintă, se vor lua măsuri de verificare si de depistare a cauzelor, iar pentru acel/acele apartament/apartamente pentru care rezultă anomalii repartizarea cheltuielilor se va face

conform prevederilor art. 73.

(2) Se consideră anomalie si repartizarea unui consum de apă caldă mai mic de 15 litri pe zi pentru o persoană, cantitate care reprezintă normă sanitară minimă de

sănătate.

Art. 75. - În cazul în care prepararea agentului termic si a apei calde se realizează local cu centrale termice de scară sau de imobil, cantitatea de combustibil utilizată pentru prepararea apei calde în sezonul de încălzire reprezintă un procent de 20% din cantitatea de combustibil consumat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Reguli de repartizare a consumurilor individuale de energie termică pentru apa caldă de consum

 

Art. 76. - La repartizarea consumurilor de energie termică si a cantitătilor de apă caldă de consum furnizorii de energie termică vor respecta următoarele reguli:

a) stabilirea energiei termice totale pentru apa caldă de consum (Qt acc) ce urmează a fi repartizată tuturor apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, corespunzător energiei termice calculate în baza indicatiilor contoarelor de apă caldă de la bransamentul comun:

Qt acc = c x ρ  x Vacc x (Ćt - 2) x 10-6 [MJ],

unde:

c [J/(kgáK)] reprezintă capacitatea calorică masică a apei;

ρ  (kg/m3) reprezintă densitatea apei;

Δt [K] reprezintă diferenta dintre media lunară a temperaturilor medii zilnice măsurate pe conducta de distributie a apei calde de consum si media lunară a temperaturilor medii zilnice măsurate pe conducta de apă rece, înregistrate în registrul de parametri din punctul/centrala termică;

Vacc[m3] reprezintă volumul de apă caldă înregistrat de contorul de apă caldă de la bransament, pe perioada de facturare;

b) stabilirea energiei termice totale pentru apa caldă de consum (Qt acc) ce revine tuturor apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, corespunzător consumului de energie termică înregistrat de contorul de energie termică de la bransamentul comun si repartizarea cotelor de energie termică pe componente:

Qt acc = Qagenti acc + QS acc + Qpc acc + Qap acc ,

în cazul în care agentii economici sunt racordati în aval de contorul de energie termică aferent condominiului sau alimentati din bransamentul comun al condominiului;

sau Qt acc = QS acc + Qpc acc + Qap acc ,

în cazul în care agentii economici sunt racordati în amonte de contorul de energie termică aferent condominiului, unde:

Qagenti acc reprezintă energia termică pentru apa caldă de consum aferentă tuturor agentilor economici, respectiv suma cotelor individuale de energie termică ce revine fiecărui agent economic (Qindiv.agent acc);

Qindiv.agent acc = IQ2 - IQ1 pentru agentii contorizati sau pe bază de baremuri Qindiv.agent acc = · Qbarem pentru agentii necontorizati,

unde:

IQ1, IQ2 reprezintă indecsurile de consum de energie termică aferentă apei calde de consum, determinată în baza indicatiilor contorului de energie termică, de la începutul, respectiv sfârsitul perioadei de facturare;

 

 

n

QS acc = ( Qt acc – Qagent acc) x ISN – ISV/

Σ (IIN – IIV) + (ISN – ISV) + (IPCN – IPCV)

 

1

 

 

n

Qpc acc = ( Qt acc – Qagent acc) x IPCN – IPCV/

Σ (IIN – IIV) + (ISN – ISV) + (IPCN – IPCV)

 

1

 

 

n

Σ(IIN – IIV)

1

Qap acc = ( Qt acc – Qagent acc)x isn – isv/

n

Σ (IIN – IIV) + (ISN – ISV) + (IPCN – IPCV)

1

 

unde:

QS acc reprezintă energia termică pentru apa caldă aferentă consumului de la spălătorie;

Qpc acc reprezintă energia termică aferentă apei calde de consum, utilizată pentru părtile comune;

Qap acc reprezintă energia termică aferentă consumurilor de apă caldă din proprietătile individuale ale spatiilor cu destinatie de locuintă;

ISN – ISV[-]  reprezintă diferenta dintre indicele curent si cel anterior la repartitorul de costuri pentru apă caldă montat la spălătorie;

IPCN – IPCV) [-] - reprezintă diferenta dintre indicele curent si cel anterior la repartitorul de costuri pentru apă caldă montat pentru părtile comune;

(IIN – IIV) [-] reprezintă suma diferentelor dintre indicii curenti si indicii anteriori ai repartitoarelor de apă caldă ce deservesc spatiul cu destinatie de locuintă cu numărul “i”;

n

 

Σ(IIN – IIV)

reprezintă suma diferentelor dintre indicii curenti si indicii anteriori ai repartitoarelor de apă caldă ce deservesc toate spatiile cu destinatie de locuintă;

1

 

 

n reprezintă numărul total de spatii cu destinatie de locuintă din condominiu;

 

c) stabilirea cantitătii totale de apă rece utilizate la prepararea apei calde de consum (Vt acc), ce revine tuturor apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, corespunzător cantitătii de apă caldă înregistrate de contorul de energie termică de la bransamentul comun, si repartizarea cantitătilor de apă caldă pe componente:

Vt acc = Vagenti acc + VS acc + Vpc acc + Vap acc ,

în cazul în care agentii economici sunt racordati în aval de contorul de energie termică aferent condominiului sau alimentati din bransamentul comun al condominiului;

sau Vt acc = VS acc + Vpc acc + Vap acc ,

în cazul în care agentii economici sunt racordati în amonte de contorul de energie termică aferent condominiului, unde:

Vagenti ac reprezintă cantitatea de apă caldă de consum aferentă tuturor agentilor economici, respectiv suma cotelor individuale de apă caldă ce revine fiecărui agent economic

(Vindiv.agent acc);

Vindiv.agent acc = IV2 - IV1 pentru agentii contorizati sau pe bază de baremuri Vindiv.agent acc = · Vbarem pentru agentii necontorizati, unde:

IV1, IV2 reprezintă indecsurile de consum aferente apei calde de consum pentru cantitatea de apă caldă determinată în baza indicatiilor contorului de energie termică, de la începutul, respectiv sfârsitul perioadei de facturare;

 

 

n

VS acc = (Vt acc – Vagenti acc) x ISN – ISV/

Σ (IIN – IIV) + (ISN – ISV) + (IPCN – IPCV)

 

1

 

 

n

Vpc acc = (Vt acc – Vagenti acc) x IPCN – IPCV/

Σ (IIN – IIV) + (ISN – ISV) + (IPCN – IPCV)

 

1

 

 

n

Σ(IIN – IIV)

1

Vap acc = (Vt acc – Vagenti acc)x isn – isv/

n

Σ (IIN – IIV) + (ISN – ISV) + (IPCN – IPCV)

1

 

unde:

VS acc reprezintă cantitatea de apă rece utilizată pentru prepararea apei calde, aferentă consumului la spălătorie;

Vpc acc reprezintă cantitatea de apă rece utilizată pentru prepararea apei calde, aferentă consumului pentru părtile comune;

Vap acc reprezintă cantitatea de apă rece utilizată pentru prepararea apei calde, aferentă consumurilor de apă caldă din proprietătile individuale ale spatiilor cu destinatie de locuintă;

ISN – ISV [-] reprezintă diferenta dintre indicele curent si cel anterior la repartitorul de costuri pentru apă caldă montat la spălătorie;

IPCN – IPCV [-] reprezintă diferenta dintre indicele curent si cel anterior la repartitorul de costuri pentru apă caldă montat pentru părtile comune;

IIN – IIV [-] reprezintă suma diferentelor dintre indicii curenti si indicii anteriori ai repartitoarelor de apă caldă ce deservesc spatiul cu destinatie de locuintă cu numărul si”;

 

n

 

Σ(IIN – IIV)

reprezintă suma diferentelor dintre indicii curenti si indicii anterior ai repartitoarelor de apă caldă ce deservesc toate spatiile cu destinatie de locuintă;

1

 

 

n - reprezintă numărul total de spatii cu destinatie de locuintă din condominiu.

 

SECTIUNEA a 4-a

Repartizarea cheltuielilor individuale pentru apa caldă de consum

 

Art. 77. - (1) Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice aferentă apei calde de consum, ce trebuie achitată de un agent economic racordat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, va contine:

a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente consumului de apă caldă din proprietatea individuală (Cindiv.agent acc):

Cindiv agent. acc = Qindiv.agent acc x P,

unde:

P reprezintă pretul reglementat aprobat de autoritatea competentă;

b) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv.pc agent):

Cindiv.pc agent = Qpc acc x K x P,

unde:

K reprezintă cota indiviză;

c) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente apei calde de consum utilizate de agentul economic la spălătorie:

 

 

 

n

Cindiv.S acc = (Qt acc - Qagenti acc) x ISN agent – ISV agent /

Σ (IIN – IIV) + (ISN – ISV) + (IPCN – IPCV)

 

1

 

unde:

ISN agent – ISV agent reprezintă diferenta de indici de la repartitorul de apă caldă montat la spălătorie ce revine agentului economic pe perioada de facturare, pe baza evidentelor din tabelul întocmit de administratorul asociatiei de proprietari/locatari.

(2) Agentii economici care nu au acces comun cu ceilalti proprietari la celelalte spatii comune din condominiu sunt scutiti de plata cheltuielilor aferente părtilor comune.

Art. 78. - Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice consumate, aferentă apei calde de consum, ce trebuie achitată de proprietarul spatiului cu destinatie de locuintă, racordat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, va contine:

a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente consumului de apă caldă din proprietatea individuală (Cindiv.ap acc):

Cindiv.ap acc = Qindiv. ap acc x PNR ,

unde:

P reprezintă pretul national de referintă

 

 

n

Qindiv. ap acc = (Qt acc - Qagenti acc) x IiN agent – IiV agent /

Σ (IIN – IIV) + (ISN – ISV) + (IPCN – IPCV)

 

1

 

b) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv.pc ap):

Cindiv.pc ap = Qpc acc x K x PNR ,

unde:

K reprezintă cota indiviză;

c) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente apei calde de consum utilizate de apartamentul cu numărul si” la spălătorie:

 

 

n

Cindiv. S ap = (Qt acc - Qagenti acc) x ISNi  – ISVi /

Σ (IIN – IIV) + (ISN – ISV) + (IPCN – IPCV) x PNR,

 

1

 

unde:

ISNi  – ISVi  reprezintă diferenta de indici de la repartitorul de apă caldă montat la spălătorie ce revine apartamentului cu numărul si” pe perioada de facturare, pe baza evidentelor din tabelul întocmit de administratorul asociatiei de proprietari/locatari.

Art. 79. - Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice consumate, aferentă apei calde de consum, ce trebuie achitată de proprietarul spatiului cu destinatie de locuintă, desprins de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, va contine:

a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părtilor comune (Cindiv. pc ap):

Cindiv. pc ap = Qpc acc x K x PNR,

unde:

PNR reprezintă pretul national de referintă;

b) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente apei calde de consum utilizate de apartamentul cu numărul si” la spălătorie:

 

 

n

Cindiv. S ap = (Qt acc - Qagenti acc) x ISNi  – ISVi /

Σ (IiN – IiV) + (ISN – ISV) + (IPCN – IPCV) x PNR,

 

1

 

 

unde:

ISNi  – ISVi reprezintă diferenta de indici de la repartitorul de apă caldă montat la spălătorie ce revine apartamentului cu numărul si” pe perioada de facturare, pe baza evidentelor din tabelul întocmit de administratorul asociatiei de proprietari/locatari.

 

CAPITOLUL VI

Emiterea facturilor

 

Art. 80. - Facturile se emit pentru fiecare proprietar de locuintă sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă cu care s-a încheiat conventie de facturare individuală a cotei-părti ce îi revine din consumul total de energie termică înregistrat de grupurile de măsurare/contoare de la bransamentul termic comun al imobilului de tip condominiu.

Art. 81. - (1) Facturarea consumurilor de energie termică se va face lunar, perioada de facturare fiind, de regulă, corespunzătoare lunii calendaristice. În cazul în care furnizorul are un volum mare de facturare, perioada de facturare poate fi esalonată pe toată durata lunii. Perioada de facturare face parte din datele obligatorii care vor fi precizate în procesele-verbale încheiate cu ocazia citirii contoarelor.

(2) Furnizorul este obligat să precizeze în contractele de furnizare a energiei termice data citirii aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea si facturarea consumurilor de energie termică. Orice abatere de la data si intervalul orar stabilit va fi comunicată în scris utilizatorilor, în timp util.

(3) În cazul utilizatorilor contorizati la care citirea contoarelor de energie termică presupune accesul într-o incintă apartinând utilizatorului, furnizorul va conveni cu acesta conditiile de acces.

Art. 82. - Factura individuală emisă de furnizor trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii: destinatarul facturii, data emiterii facturii, termenul de plată scadent, perioada pentru care s-a făcut facturarea energiei consumate, semnătura si stampila emitentului, semnificatia fiecărei obligatii de plată cuprinse în factură (plată pentru energie, pentru penalităti, pentru corectii etc.), datele care au stat la baza stabilirii consumurilor de energie termică (consumurile de energie termică înregistrate de grupul de măsurare/contoare de la bransament, suprafata echivalentă termic totală a condominiului, suprafata echivalentă termic aferentă părtilor comune, cota indiviză, suprafata utilă, numărul de persoane sau alte elemente, după caz), valorile mărimilor de facturat si indecsurile aferente (cu precizarea dacă indicii sunt cititi sau estimati), tarifele aplicate pentru fiecare mărime de facturat, temeiul legal de pret, sumele rezultate pentru fiecare mărime facturată, precum si valoarea totală de plată.

Art. 83. - Furnizorul trebuie să ofere mai multe modalităti de distribuire (de exemplu: distribuirea de către reprezentantul furnizorului la adresa proprietarului, prin postă, alte modalităti convenite de comun acord cu utilizatorii).

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 84. - (1) Proprietarii care îsi înstrăinează apartamentele sau spatiile cu altă destinatie sunt obligati ca la întocmirea formelor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi a cheltuielilor care le revin, iar noul proprietar este obligat să accepte continuarea conventiei de facturare individuală.

(2) Notarii publici nu vor autentifica actele de înstrăinare fără dovezile achitării la zi a cheltuielilor de către vechiul proprietar si acceptării preluării în facturare individuală de către noul proprietar, eliberate de furnizorul de energie termică.

Art. 85. - Livrarea, montarea sistemelor de repartizare a costurilor, precum si repartizarea costurilor individuale cu energia termică se pot face numai de către prestatori autorizati de autoritatea natională de reglementare competentă.

Art. 86. - (1) Contractele de livrare - montare si/sau de exploatare a repartitoarelor de costuri pentru încălzire se încheie între asociatia de proprietari/locatari si prestator si vor cuprinde clauze obligatorii privind răspunderea contractuală a prestatorului, în cazul:

a) livrării si montării de repartitoare de costuri neconforme cu standardele române SRN 834 si SRN 835, respectiv cu cerintele din Normativul tehnic privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum;

b) nerespectării criteriilor de repartizare individuală a consumurilor de energie termică stabilite în prezenta metodologie;

c) neasigurării unei montări corecte a repartitoarelor de costuri în vederea realizării de citiri si repartizări ireprosabile a cotelor-părti din consumul total de energie termică înregistrat de grupul de măsurare/contoare de la bransamentul termic al condominiului;

d) nepredării la termen către asociatia de proprietari/locatari si către furnizor a tabelului centralizator cu repartizarea individuală a consumurilor de energie termică;

e) defectării repartitoarelor de costuri în perioada de garantie.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, prestatorii au obligatia să încheie cu asociatiile de proprietari/locatari acte aditionale la contractele existente, cu clauzele prevăzute la alin. (1).

(3) Documentatia tehnică si economică se pune la dispozitie de prestator si se păstrează de către presedintele asociatiei de proprietari/locatari, care are obligatia tinerii la zi a Cărtii tehnice a constructiei.

Art. 87. - În cazul în care furnizorii de energie termică au încheiate conventii de facturare individuală cu proprietarii din imobilele de tip condominiu, prestatorii care repartizează cotele-părti ce revin fiecărui proprietar din consumul de energie termică înregistrat de grupul de măsurare/contoare montat la bransamentul termic au obligatia de a conveni de comun acord cu furnizorul de energie termică modelul de tabel centralizator cu consumurile individuale, inclusiv aplicatia software si modalitatea de transmitere în format electronic a datelor către acesta.

Art. 88. - În termen de 90 de zile de la depunerea cererii si a dosarului complet de către asociatiile de proprietari/locatari, cu actele necesare preluării în facturare individuală, furnizorii de energie termică au obligatia de a întreprinde toate actiunile si de a lua toate măsurile pentru asigurarea în conditii optime a activitătilor de facturare si încasare individuală a consumurilor de energie termică.

Art. 89. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, toti prestatorii care montează si exploatează sisteme de repartizare a costurilor au obligatia să obtină autorizatia de operare de la autoritatea de reglementare competentă.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRACT - CADRU

de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociatii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societăti comerciale, institutii publice)

 

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract-cadru furnizorii de energie termică vor încheia acte aditionale la contractele existente sau contracte noi cu asociatiile de proprietari/locatari care nu au solicitat preluarea în facturare individuală a consumurilor de energie termică, respectând clauzele prevăzute în modelul Contractului de furnizare a energiei termice prezentat în anexa nr. I.

Art. 2. - Pentru asociatiile de proprietari/locatari sau persoane asimilate acestora care solicită furnizorului de energie termică preluarea în facturare individuală a consumurilor de energie termică pentru încălzire si apă caldă de consum, se vor încheia contracte noi sau acte aditionale la contractele existente, conform modelului Contractului de furnizare a energiei termice prezentat în anexa nr. II.

Art. 3. - În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părtile se supun prevederilor legislatiei specifice, ale Codului civil si ale Codului comercial.

Art. 4. - Prezentul contract are la bază următoarele acte normative de referintă:

a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările si completările ulterioare;

c) Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice;

e) Hotărârea Guvernului nr. 217/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice;

f) Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, cu modificările ulterioare;

g) Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică.

 

ANEXA Nr. I

 

CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE

nr. ........... din data ..............................

 

I. Părtile contractante

Art. 1. - Între ......................................................................................................, cu sediul în localitatea ................................, str. ............................... nr. ............, sectorul/judetul ............................, înmatriculată la registrul comertului cu nr. ..........................., cod unic de înregistrare ......................., cont ............................., deschis la ........................................................, titulară a licentei emise de către ........................................................, nr. ......................... din ................................., reprezentată de .........................................., având functia de ..........................., si de ........................, având functia de ........................, în calitate de furnizor, pe de o parte,

si

Asociatia de proprietari, cu sediul în localitatea ........................................................................., str. ..................................... nr. ......., bl. ........, sectorul/judetul .............................., autorizată prin

Încheierea judecătorească nr............ (nr. dosar/an) emisă de Judecătoria ........................................., cod fiscal .............................., cont ......................................., deschis la .......................................,

reprezentată de ...................................................., având functia de presedinte, în calitate de utilizator, pe de altă parte,

sau

Asociatia de locatari, cu sediul în localitatea ..............................................................., str. ....................................... nr. ........., bl. .............., sectorul/judetul ...................................., cod fiscal ..........................., cont ........................................, deschis la ......................................, reprezentată de ............................................., având functia de presedinte, în calitate de utilizator,

pe de altă parte,

sau ........................................................ (societatea comercială/institutia), cu sediul în localitatea ....................................................., str. ....................................... nr. ..........., sectorul/judetul .............................., înmatriculată la registrul comertului cu nr. ........................................, cod unic de înregistrare ................................, atribut  fiscal ................., cont ................................., deschis la ............................, reprezentată de .............................................., în calitate de utilizator, pe de altă parte,

sau

..................................................................... (proprietar casă/apartament), situat în localitatea .................................................., str. ...................... nr. ......., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judetul ......................................., reprezentat de .............................., în calitate de ........................, identificat cu .............. seria ..........

nr. ................, eliberat la data de ................. de ..........................., C.N.P. ......................................, în calitate de utilizator, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul contract.

 

II. Obiectul contractului

Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie:

a) furnizarea energiei termice pentru încălzire si apă caldă de consum;

b) efectuarea următoarelor operatiuni: aerisirea instalatiilor interioare ori de câte ori acestea sunt golite de furnizor, controlul organizat si revizia instalatiilor apartinând furnizorului, aflate în subsolurile tehnice, interventii pentru izolarea instalatiilor unde se produc avarii sau pentru prevenirea acestora.

Art. 3. - Delimitarea instalatiilor între utilizator si furnizor este prezentată în anexa nr. I.1 la prezentul contract.

Art. 4. - Data citirii grupului de măsurare/contoare este ............. . Data emiterii facturii este ................. .

Art. 5. - Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de ....... persoane si pentru o suprafată echivalentă termic de ............., conform anexei nr. I.2.

III. Drepturile si obligatiile furnizorului

Art. 6. - Furnizorul are următoarele drepturi:

1. să factureze la tarifele în vigoare cantitătile de energie termică furnizate, determinate potrivit prevederilor legale, si să încaseze contravaloarea acestora;

2. să aplice penalitătile legale în cazul neachitării facturilor la termen;

3. să initieze modificarea si completarea contractului de furnizare a energiei termice sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte aditionale;

4. să aibă acces la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinta sau pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a functionării, integritătii sau pentru debransare, în caz de neplată sau pericol de avarie, a acestora, precum si la grupurile de măsurare/contoare în vederea decontării.

Accesul se va efectua în prezenta delegatului împuternicit al utilizatorului;

5. să stabilească conditiile tehnice de bransare a utilizatorilor la instalatiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare si a reglementărilor-cadru elaborate de autoritatea de reglementare competentă;

6. să avizeze realizarea de noi racorduri/bransamente sau modificarea acestora, în baza unor studii de specialitate din care să rezulte că operatiunea este posibilă din punct de vedere tehnic;

7. să întrerupă, total sau partial, functionarea retelei de distributie pe durata strict necesară executării lucrărilor de întretinere si de reparatii programate, cu anuntarea în prealabil a utilizatorului;

8. să execute contra cost lucrări de reparatii si reabilitări la instalatiile utilizatorilor, cu acordul si în conditiile convenite cu acestia, în scopul cresterii eficientei si al utilizării rationale a energiei termice;

9. să limiteze sau să întrerupă furnizarea energiei termice în următoarele conditii:

- când este periclitată viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

- pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic de interes local;

- pentru executarea unor manevre si lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi;

- în caz de neplată a contravalorii energiei termice furnizate;

10. să stabilească lucrări de revizii, reparatii si de întretinere planificate la retelele termice si la instalatiile de distributie/furnizare, corelate cu programele similare ale producătorilor/transportatorilor cu care are interfată; realizarea lucrărilor se va programa în sezonul cald, astfel încât după începerea sezonului de furnizare a energiei termice pentru încălzire să se asigure continuitatea serviciului;

11. să aibă acces, în caz de avarie sau de necesitate, în spatiile proprietate a utilizatorului, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 7. - Furnizorul are următoarele obligatii:

1. să respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei termice;

2. să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritătile de reglementare si autoritătile publice locale;

3. să respecte standardele de performantă pentru serviciul de furnizare a energiei termice;

4. să factureze serviciile în conformitate cu cantitătile de energie termică livrate la preturile si tarifele legal stabilite;

5. să înregistreze toate reclamatiile si sesizările utilizatorului si să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termenul prevăzut de lege;

6. să asigure continuitatea în alimentare în limitele gradului de asigurare în furnizare, prevăzute în anexa nr. I.2;

7. să asigure în punctul de delimitare a instalatiilor termice parametrii de calitate, respectiv presiunea, debitul si temperatura, conform diagramei de reglaj, cu abaterile prevăzute de reglementările în vigoare;

8. să verifice functionarea echipamentelor de măsurare a energiei termice, conform reglementărilor în vigoare;

9. să asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate la echipamentele si instalatiile de distributie/transport;

10. să anunte prin mass-media sau în scris utilizatorii cu minimum 7 zile lucrătoare înainte despre întreruperile programate în furnizarea energiei termice;

11. să planifice lucrări de întretinere, revizii si reparatii la instalatiile de alimentare cu energie termică aflate în administrarea sa, în afara sezonului rece;

12. să aducă la cunostintă utilizatorului modificările de tarif sau alte informatii necesare prin adresă atasată facturii sau prin afisare;

13. să ia măsuri de întrerupere a furnizării energiei termice în cazul unor defectiuni în instalatia utilizatorului sau la cererea acestuia;

14. să citească, la datele convenite de comun acord cu utilizatorul, grupurile de măsurare/contoare de energie termică, pentru stabilirea cantitătilor ce vor fi facturate;

15. să nu deterioreze bunurile utilizatorului si să aducă părtile din constructii legal executate, care apartin utilizatorului, la starea lor initială, dacă au fost deteriorate din vina sa;

16. să permită accesul delegatului utilizatorului la grupurile de măsurare/contoare, atunci când acestea sunt montate în incinta sau pe proprietatea furnizorului, în conditiile legii;

17. să acorde despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi în alimentare, ce au survenit din vina sa, conform prevederilor legale în vigoare;

18. să furnizeze utilizatorului informatii privind istoricul consumului si eventualele penalităti plătite de acesta;

19. să anunte utilizatorul în cazul în care este afectat de limitările sau întreruperile planificate în modul stabilit prin contract si să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întretinere si reparatii;

20. să păstreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute în cursul desfăsurării activitătii;

21. să răspundă pentru toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în conditiile stabilite în contract, si în special dacă:

- nu începe furnizarea energiei termice la termenele prevăzute de legislatia în vigoare;

- nu livrează energie termică în conditiile stabilite în contract;

- nu anuntă utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile programate;

- după sistarea furnizării energiei termice cerută de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a solicitării de reluare a furnizării, însotită de înstiintarea privind încetarea motivului sistării, înregistrată la dispeceratul ..................................;

- nu respectă parametrii de calitate pentru energia termică furnizată la bransament, conform diagramei de reglaj;

22. să furnizeze apa caldă de consum, asigurând la punctul de separare:

a) conditiile de potabilitate prevăzute de normele în vigoare;

b) o temperatură nominală de .....şC, de regulă 60şC (se va stabili la încheierea contractului în functie de posibilitătile tehnice ale furnizorului si va fi aceeasi pentru toti utilizatorii alimentati de la aceeasi statie/centrală termică);

c) o temperatură minimă de furnizare de 45şC, în conditii de consum redus;

23. să asigure agentului termic pentru încălzire, la punctul de separare, temperatura prevăzută în diagrama de reglaj, cu o abatere de maximum ± 2şC fată de aceasta, cu exceptia cazurilor în care furnizorul aplică limitări în furnizarea energiei termice;

24. să respecte parametrii chimici prevăzuti în cadrul reglementărilor în vigoare pentru apa de adaos;

25. în cazul defectării contoarelor/grupurilor de măsurare, să le înlocuiască sau să le repare în maximum 10 zile lucrătoare de la data constatării sau anuntării defectiunii;

26. să verifice corectitudinea operatiunii de desprindere individuală de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din condominiu;

27. să mentină temperatura aerului în încăperile condominiului la care s-au aplicat limitări în furnizarea agentului termic de încălzire la 12şC.

IV. Drepturile si obligatiile utilizatorului

Art. 8. - Utilizatorul are următoarele drepturi:

1. să consume energie termică în conditiile prevăzute în prezentul contract;

2. să conteste facturile, când constată încălcarea prevederilor contractuale;

3. să fie informat despre modul de functionare a serviciilor de furnizare a energiei termice si despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de către furnizor, în cazul în care aceste decizii au sau pot avea consecinte directe asupra sa;

4. să primească răspuns în termen legal la sesizările adresate furnizorului cu privire la neîndeplinirea unor obligatii contractuale;

5. să beneficieze de serviciile furnizorului în conditiile negocierii unor contracte pentru prestări de servicii cu specific energetic, conform prevederilor legale;

6. să i se permită accesul la grupurile de măsurare/contoare si consultarea registrelor de parametri în prezenta reprezentantului furnizorului, chiar dacă acestea se află în incinta furnizorului, cu conditia ca datele solicitate să se refere la utilizatorul respectiv;

7. să racordeze în conditiile legii si cu acordul scris al furnizorului alti utilizatori de energie termică;

8. să solicite furnizorului remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie sau la bransament;

9. să solicite în acord cu furnizorul oprirea furnizării energiei termice;

10. să solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

Art. 9. - Utilizatorul are următoarele obligatii:

1. să nu construiască sau să nu amplaseze obiective în zona de protectie sau care nu respectă distantele de sigurantă fată de constructiile si instalatiile furnizorului aferente activitătii de distributie;

2. să desfiinteze constructiile si obiectivele construite sau amplasate fără respectarea prevederilor pct. 1;

3. să achite integral si la termen facturile emise de furnizor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate; în cazul în care între consumul de energie termică facturat si cel real sunt diferente, eventualele corectii sau regularizări ale acestora se vor efectua ulterior;

4. să comunice în scris furnizorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului si să încheie acte aditionale în legătură cu acestea; numărul de persoane se comunică de către utilizator trimestrial;

5. să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întretinere, revizii si reparatii executate la instalatiile furnizorului;

6. să respecte normele si conditiile tehnice în vigoare în vederea eliminării efectelor negative asupra calitătii energiei termice furnizate sau a agentului termic;

7. să exploateze si să întretină instalatiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice si să asigure subsolurile curate si iluminate;

8. să nu modifice instalatiile de încălzire centrală aferente unui condominiu decât cu acordul furnizorului; în cazul în care se solicită desprinderi individuale de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică ale unor apartamente situate în imobile tip bloc/condominiu, să respecte prevederile legale;

9. să permită accesul furnizorului la instalatiile de furnizare a energiei termice aflate în folosinta sau în proprietatea sa, pentru verificarea functionării si integritătii acestora sau pentru debransarea instalatiilor;

10. să permită accesul furnizorului la grupurile de măsurare/contoare în scopul prelevării datelor necesare facturării consumurilor, cu frecventa prevăzută la art. 4;

11. să suporte costul verificării metrologice a grupurilor de măsurare/contoare în cazul în care solicită verificarea înainte de termenul legal si se constată că acestea corespund verificării metrologice;

12. să suporte contravaloarea apei de adaos utilizate în cazul pierderilor apărute din culpa sa sau în cazul golirii instalatiilor interioare;

13. să suporte costurile reparării sau înlocuirii grupurilor de măsurare/contoare, montate în incinta sa, în cazul în care acestea au fost deteriorate sau descompletate din culpa sa;

14. să comunice în scris furnizorului orice modificare a destinatiilor spatiilor de locuit (apartamente) sau a părtilor comune;

15. să nu utilizeze agentul termic pentru încălzire sau apa caldă de consum pentru spălarea autovehiculelor, topirea zăpezii ori în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

16. să execute lucrări de reparatie capitală a instalatiilor de încălzire centrală numai pe baza unei documentatii tehnice legal aprobate;

17. să nu execute modificări la instalatiile de încălzire centrală fără acordul furnizorului;

18. să nu golească instalatiile interioare de încălzire fără acceptul scris al furnizorului, cu exceptia situatiilor de avarie sau pentru prevenirea acestora.

V. Determinarea consumurilor de energie termică furnizate

Art. 10. - Determinarea consumurilor de energie termică furnizate se face conform reglementărilor în vigoare.

Art. 11. - (1) Stabilirea consumurilor de energie termică în vederea facturării se efectuează pe baza aparaturii de măsură montate la utilizator.

(2) Până la montarea echipamentelor de măsurare-înregistrare la nivelul bransamentului utilizatorului, stabilirea consumului de energie termică în vederea facturării se efectuează printr-o metodă indirectă de calcul în baza aparaturii din dotarea statiei/centralei termice ................................, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 12. - (1) La finele perioadei de facturare se face citirea grupurilor de măsurare/contoarelor, consemnându-se într-un proces-verbal semnat de părti indexurile prelevate, precum si - în cazul restrictionării de către utilizator a programului de furnizare fată de cel al furnizorului - numărul orelor de functionare.

(2) Se admite citirea de la distantă. Citirea contoarelor în vederea facturării se va efectua la data stabilită la art. 4, utilizatorul, respectiv furnizorul, fiind obligat să asigure prezenta delegatului împuternicit pentru semnarea procesului-verbal de citire în cazul în care citirea nu se face de la distantă.

(3) În situatia în care grupurile de măsurare/contoare se află instalate la utilizator, acesta are obligatia să asigure accesul reprezentantului furnizorului. În cazul absentei delegatului utilizatorului, procesul-verbal de citire se încheie de către furnizor, consemnându-se absenta utilizatorului.

Art. 13. - (1) În cazul nefunctionării sistemelor de măsurare, pentru perioada în care contoarele au functionat defectuos sau au fost prelevate din instalatie, consumurile de energie termică corespunzătoare aparatelor respective pot fi considerate corespunzătoare citirilor anterioare sau determinate pe baza mediilor zilnice corespunzătoare unei perioade similare în care aparatele au functionat normal.

(2) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologică periodică, cât si la reinstalarea aparaturii de măsurare, furnizorul are obligatia de a anunta titularii contractelor de furnizare a energiei termice despre operatiunea respectivă, în scris sau telefonic, cu cel putin 24 de ore înainte de ora la care este programată actiunea, astfel încât acestia să poată verifica integritatea sigiliilor metrologice si a celor aplicate la instalare, înaintea demontării aparaturii, si, respectiv, să asiste la operatiunea de sigilare la instalarea aparaturii, efectuată conform aprobării de model.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică oricărui contor de energie termică sau contor de apă caldă de consum instalat la bransament si utilizat pentru stabilirea consumurilor ce urmează a fi facturate utilizatorilor.

(4) În procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (3) se consemnează indexul acestuia. La demontarea contorului se verifică atât integritatea sigiliilor metrologice, cât si a celor aplicate la instalare, consemnându-se starea acestora în acelasi proces-verbal.

VI. Facturare si modalităti de plată

Art. 14. - Contravaloarea energiei termice furnizate utilizatorului se încasează de la acesta pe bază de factură; factura reprezintă documentul de plată emis de către furnizor, în conformitate cu legislatia fiscală în vigoare.

Art. 15. - Facturile si documentele de plată se transmit de furnizor la adresa ................................................................................................................................................................

Art. 16. - Modul de facturare si de plată a contravalorii energiei termice furnizate/consumate se stabileste, de comun acord între părti, în conformitate cu prevederile legale, astfel:

.........................................................................……………………………………………………

Art. 17. - Contravaloarea facturilor emise de furnizor se va achita în termen de 15 zile lucrătoare de la data expedierii facturii prin postă, certificată prin înscrisul de pe stampila postei, sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.

Art. 18. - (1) Furnizorul va practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunostintă utilizatorului cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare sau în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea noului tarif, atunci când intervalul dintre data

aprobării si începerea perioadei de facturare este mai mic de 15 zile.

Art. 19. - (1) Utilizatorul poate efectua plata serviciilor facturate de furnizor prin următoarele modalităti:

a) în numerar, direct prin casieriile furnizorului sau delegatului acestuia, dacă sumele care trebuie achitate sunt mai mici decât limita stabilită prin regulamentul operatiunilor de casă conform reglementărilor legale în vigoare;

b) cu filă cec;

c) cu ordin de plată sau alte instrumente legale de plată, convenite de părti.

(2) În functie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

a) data certificării plătii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;

b) data înscrisă pe chitanta emisă de casieria furnizorului;

c) data certificată de furnizor pentru filele cec sau celelalte instrumente de plată legale.

(3) În cazul în care pe documentul de plată nu se mentionează obiectul plătii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

Art. 20. - În cazul în care se constată că utilizatorul la care anterior a fost sistată furnizarea energiei termice beneficiază de încălzire sau apă caldă de consum fără acordul furnizorului, se va proceda la refacturarea energiei termice începând cu data sistării. În acest caz furnizorul este îndreptătit să pretindă si alte daune-interese.

VII. Răspunderea contractuală

Art. 21. - (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligatiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părtile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial si ale celorlalte acte normative în vigoare.

(2) Părtile contractante pot include si daune-interese pentru neexecutarea totală sau partială a contractului.

(3) Neachitarea facturii în termen de 15 zile lucrătoare atrage penalităti de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fată de bugetul de stat, după cum urmează:

a) penalitătile sunt egale cu nivelul dobânzii datorat pentru neplata în termen a obligatiilor bugetare, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare;

b) penalitătile se datorează începând cu prima zi după data scadentei;

c) valoarea totală a penalitătilor nu poate depăsi valoarea facturii.

(4) Dacă sumele datorate nu au fost achitate în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 17, furnizorul poate să aplice un regim de limitare sau să suspende executarea serviciului cu un preaviz de 5 zile (document distinct de factură, care se transmite numai utilizatorilor care nu si-au achitat factura în termenul legal) si cu respectarea prevederilor legale, dar nu mai devreme de 5 zile de la transmiterea preavizului.

(5) Refuzul total sau partial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de furnizor va fi comunicat acestuia prin adresă scrisă care va contine si motivul refuzului, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. Reclamatiile ulterioare efectuării plătii facturilor se conciliază între părti în termen de 10 zile lucrătoare de la data formulării scrise a pretentiilor de către utilizator. În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între părti, se reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalităti.

(6) Procentul de penalitate se va modifica si va fi înlocuit de drept ori de câte ori se va modifica legislatia referitoare la obligatiile fată de bugetul de stat. Valoarea penalitătilor nu va depăsi cuantumul debitului si se constituie venit al furnizorului.

(7) Reluarea furnizării se va face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la efectuarea plătii facturilor, penalitătilor si a cheltuielilor justificate efectuate cu suspendarea serviciului, în baza actului doveditor de efectuare a plătii prezentat furnizorului.

(8) Furnizorul este obligat să plătească despăgubiri în cazul deteriorării instalatiilor interioare de distributie a energiei termice apartinând utilizatorului, în situatia în care au apărut presiuni si/sau temperaturi ale agentului termic, în punctul de delimitare, mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, ca urmare a culpei acestuia sau a unui tert. Această obligatie se aplică si în situatia în care deteriorarea instalatiei a fost provocată de un regim chimic necorespunzător al agentului termic. Plata despăgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatării deteriorării pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de furnizor si agreat de utilizator. În cazul în care în urma expertizei se constată că deteriorarea instalatiilor interioare nu se datorează culpei furnizorului, plata expertizei va fi suportată de utilizator.

Art. 22. - (1) Furnizorul răspunde de respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare privind conditiile de furnizare a energiei termice.

(2) Furnizarea apei calde de consum în afara limitelor de temperatură prevăzute la art. 7 pct. 22 lit. b) si c) se penalizează cu contravaloarea energiei termice nefurnizate în ziua în care a avut loc abaterea. Valorile se scad din factura curentă.

(3) Furnizarea agentului termic pentru încălzire cu o temperatură în afara limitelor prevăzute la art. 7 pct. 23 se penalizează cu contravaloarea cantitătii de energie nefurnizate sau furnizate suplimentar în ziua în care a avut loc abaterea.

(4) În cazul în care utilizatorul foloseste instalatii de utilizare a energiei termice, improvizate sau care influentează parametrii de calitate ai energiei termice (de exemplu, regimul chimic al apei din retea sau al cantitătii de apă de adaos), periclitând continuitatea în alimentarea cu energie termică a altor utilizatori, acesta urmează să suporte plata daunelor justificate pe care le-a produs.

Art. 23. - Utilizatorul răspunde material pentru pagubele dovedite, produse furnizorului si/sau altor utilizatori/furnizori ca urmare a functionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalatiilor proprii, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 24. - (1) Orice schimbare a destinatiei cantitătii de energie termică furnizate, în sensul utilizării acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, va fi adusă la cunostintă furnizorului, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

(2) Neanuntarea schimbării destinatiei consumului de energie termică dă dreptul furnizorului să recalculeze contravaloarea acestuia sau să ia alte măsuri, după caz, conform normelor legale.

Art. 25. - Întreruperea furnizării energiei termice se va face numai cu respectarea legislatiei în vigoare, a prevederilor prezentului contract si a reglementărilor în vigoare.

Art. 26. - Corespondenta adresată furnizorului de către utilizator va contine în mod obligatoriu: denumirea, titulatura si adresa, semnătura persoanei autorizate si stampila utilizatorului.

VIII. Forta majoră

Art. 27. - Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător, total sau partial, a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră. Partea care invocă forta majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părti în decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind si perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autoritătii competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forta majoră.

IX. Durata contractului

Art. 28. - Prezentul contract se încheie pe durată nedeterminată.

X. Încetarea contractului

Art. 29. - Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:

a) din initiativa utilizatorului, cu preaviz de 15 zile;

b) în alte situatii prevăzute de lege.

XI. Litigii

Art. 30. - Părtile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentantii lor.

Art. 31. - În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecătoresti române competente.

XII. Alte clauze

Art. 32. - (1) Modificarea prezentului contract se poate face prin act aditional, cu acordul părtilor.

(2) Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare si intră în vigoare la data semnării lui.

(3) Anexele nr. I.1 si I.2 fac parte integrantă din prezentul contract.

 

Furnizor,

.........................

Utilizator,

.........................

 

ANEXA Nr. II

 

CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE

nr. ............. din data ........................

 

I. Părtile contractante

Art. 1. - Între ............................, cu sediul în localitatea ......................, str. ......................... nr. ........., sectorul/judetul ............................, înmatriculată la registrul comertului cu nr. ..................., cod fiscal ......................, cod unic de înregistrare ................................., cont ..............................., deschis la ............................, titulară a licentei emise de către ..................................., nr. ............. din .........................., reprezentată de ..........................................., având functia de ......................., si de ........................., având functia de ................................., în calitate de furnizor, pe de o parte,

si

Asociatia de proprietari, cu sediul în localitatea ..............................., str. ..................................... nr. ........, bl. ........, sectorul/judetul ......................................, autorizată prin Încheierea judecătorească nr. .............................. (nr. dosar/an) emisă de Judecătoria ...................................., cod fiscal ........................., cont ...................................., deschis la ................................, reprezentată

de ...................................., având functia de presedinte, în calitate de utilizator, pe de altă parte,

sau

Asociatia de locatari, cu sediul în localitatea ..................................., str. .................................. nr. ........, bl. ..........., sectorul/judetul ......................, cod fiscal ....................., cont ............................, deschis la ............................, reprezentată de ............................, având functia de presedinte, în calitate de utilizator, pe de altă parte,

sau

Reprezentant imobil ................................................., situat în localitatea .................................., str. ............................ nr. ..........., sectorul/judetul ........................, reprezentat de ............................, în calitate de ........................................, identificat cu ......... seria ....... nr. ..........., eliberat la data de ............... de ............................, C.N.P. .............................................., în calitate de utilizator,

pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul contract.

II. Obiectul contractului

Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie:

a) furnizarea energiei termice pentru încălzire si apă caldă de consum;

b) efectuarea următoarelor operatiuni: aerisirea instalatiilor interioare ori de câte ori acestea sunt golite de furnizor, controlul organizat si revizia instalatiilor apartinând furnizorului, aflate în subsolurile tehnice, interventii pentru izolarea instalatiilor unde se produc avarii sau pentru prevenirea acestora.

Art. 3. - Delimitarea instalatiilor proprietate a utilizatorului fată de instalatiile aflate în administrarea furnizorului se face potrivit anexei nr. II.1.

Art. 4. - (1) Data citirii contoarelor/grupurilor de măsurare, respectiv data predării de către utilizator/prestator a tabelului centralizator cu repartizarea consumurilor individuale în functie de indicii de consum aferenti repartitoarelor pentru încălzire si pentru apă caldă de consum, este ........................................... .

(2) Data citirii contoarelor/grupurilor de măsurare, respectiv data predării de către utilizator/prestator a tabelului centralizator cu repartizarea consumurilor individuale în functie de indicii de consum aferenti repartitoarelor pentru încălzire si pentru apă caldă de consum, pentru luna februarie este ................................... .

(3) Data citirii contoarelor/grupurilor de măsurare, respectiv data predării de către utilizator/prestator a tabelului centralizator cu repartizarea consumurilor individuale în functie de indicii de consum aferenti repartitoarelor pentru încălzire si pentru apă caldă de consum, pentru luna decembrie este ............................... .

(4) Nepredarea de către utilizator/prestator în maximum 72 de ore de la expirarea termenului de predare a tabelului centralizator cu repartizarea consumurilor individuale în functie de indicii de consum aferenti repartitoarelor pentru încălzire, respectiv apă caldă de consum, îndreptăteste furnizorul să factureze consumurile individuale de energie termică în sistem pausal, conform reglementărilor în vigoare. Reluarea facturării individuale în baza indicatiilor repartitoarelor de costuri pentru încălzire, respectiv apă caldă de consum, se poate face numai după o nouă recitire de către utilizator a indicilor repartitoarelor de costuri pentru încălzire, respectiv apă caldă de consum, la începutul perioadei de facturare.

(5) Data emiterii facturii este ........................ .

Art. 5. - Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de .... persoane, pentru o suprafată utilă de ............., pentru o suprafată echivalentă termic de ..............., din care ................. m2 suprafată echivalentă  termic aferentă instalatiilor de încălzire aflate în proprietate comună si ................ m2 suprafată echivalentă termic aferentă instalatiilor de încălzire aflate în proprietate individuală, conform anexei nr. II.2.

III. Drepturile si obligatiile furnizorului

Art. 6. - Furnizorul are următoarele drepturi:

1. să initieze modificarea si completarea contractului de furnizare a energiei termice sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte aditionale;

2. să aibă acces la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinta sau pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a functionării, integritătii sau pentru debransare, în caz de pericol de avarie, a acestora, precum si la grupul de măsurare/contoare în vederea decontării. Accesul se va efectua în prezenta delegatului împuternicit al utilizatorului;

3. să stabilească conditiile tehnice de bransare a utilizatorilor la instalatiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare si a reglementărilor-cadru elaborate de autoritatea de reglementare competentă;

4. să avizeze realizarea de noi racorduri/bransamente sau modificarea acestora, în baza unor studii de specialitate din care să rezulte că operatiunea este posibilă din punct de vedere tehnic;

5. să întrerupă, total sau partial, functionarea retelei de distributie pe durata strict necesară executării lucrărilor de întretinere si de reparatii programate, cu anuntarea în prealabil a utilizatorului;

6. să execute lucrări de reparatii si reabilitări la instalatiile utilizatorilor, cu acordul si în conditiile convenite cu acestia, în scopul cresterii eficientei si al utilizării rationale a energiei termice;

7. să limiteze sau să întrerupă furnizarea energiei termice în următoarele conditii:

- când este periclitată viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

- pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic de interes local;

- pentru executarea unor manevre si lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi;

8. să stabilească lucrări de revizii, reparatii si de întretinere planificate la retelele termice si la instalatiile de distributie/furnizare, corelate cu programele similare ale producătorilor/transportatorilor cu care are interfată; realizarea lucrărilor se va programa în sezonul cald, astfel încât după începerea sezonului de furnizare a energiei termice pentru încălzire să se asigure continuitatea serviciului;

9. să aibă acces, în caz de avarie sau de necesitate, în spatiile proprietate a utilizatorului, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 7. - Furnizorul are următoarele obligatii: 1. să respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei termice;

2. să respecte prevederile normelor tehnice, reglementările si legislatia în vigoare din domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat;

3. să respecte standardele de performantă pentru serviciul de furnizare a energiei termice;

4. să factureze individual cantitătile de energie termică, în conformitate cu Metodologia de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie termică, la preturile si tarifele legal stabilite;

5. să înregistreze toate reclamatiile si sesizările utilizatorului si să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termenul prevăzut de lege;

6. să asigure continuitatea în alimentare în limitele gradului de asigurare în furnizare, prevăzute în anexa nr. II.2;

7. să asigure în punctul de delimitare a instalatiilor termice parametrii de calitate, respectiv presiunea, debitul si temperaturile, conform diagramei de reglaj, cu încadrarea în abaterile prevăzute de reglementările în vigoare;

8. să asigure functionarea, verificarea, întretinerea si repararea grupului de măsurare/contoare de energie termică, conform reglementărilor în vigoare;

9. să asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate la echipamentele si instalatiile de distributie/transport;

10. să anunte prin mass-media sau în scris utilizatorii cu minimum 7 zile lucrătoare înainte despre întreruperile programate în furnizarea energiei termice si să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întretinere si reparatii;

11. să planifice lucrări de întretinere, revizii si reparatii ale instalatiilor de alimentare ale utilizatorului, în afara sezonului rece;

12. să ia măsuri de întrerupere a furnizării energiei termice în cazul unor defectiuni în instalatia utilizatorului sau la cererea acestuia;

13. să citească, la datele convenite de comun acord cu utilizatorul, grupurile de măsurare/contoare de energie termică, pentru stabilirea cantitătilor ce vor fi facturate;

14. să nu deterioreze bunurile utilizatorului si să aducă părtile din constructii legal executate, care apartin utilizatorului, la starea lor initială, dacă au fost deteriorate din vina sa;

15. să permită accesul delegatului utilizatorului la grupurile de măsurare/contoare, atunci când acestea sunt montate în incinta sau pe proprietatea furnizorului, în conditiile legii;

16. să păstreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute în cursul desfăsurării activitătii;

17. să răspundă pentru toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în conditiile stabilite în contract, si în special dacă:

- nu începe furnizarea energiei termice la termenele prevăzute de legislatia în vigoare;

- nu livrează energie termică în conditiile stabilite în contract;

- nu anuntă utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile programate;

- după sistarea furnizării energiei termice cerută de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a solicitării de reluare a furnizării, însotită de înstiintarea privind încetarea motivului sistării, înregistrată la dispeceratul ...........................;

- nu respectă parametrii de calitate pentru energia termică furnizată la bransament;

18. să furnizeze apa caldă de consum, asigurând la punctul de separare:

a) conditiile de potabilitate prevăzute de normele în vigoare;

b) o temperatură nominală de ........şC, de regulă 60şC (se va stabili la încheierea contractului în functie de posibilitătile tehnice ale furnizorului si va fi aceeasi pentru toti utilizatorii alimentati de la aceeasi statie/centrală termică);

c) o temperatură minimă de furnizare, în conditii de consum redus, de 45şC;

19. să asigure agentului termic pentru încălzire, la punctul de separare, temperatura prevăzută în diagrama de reglaj, cu o abatere de maximum ±2şC fată de aceasta;

20. apa de adaos trebuie să respecte parametrii chimici prevăzuti în Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor energetice de interes local;

21. în cazul defectării contoarelor/grupurilor de măsurare, să le înlocuiască sau să le repare în maximum 10 zile lucrătoare de la data constatării sau anuntării defectiunii;

22. să verifice corectitudinea operatiunii de desprindere individuală de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din condominiu.

IV. Drepturile si obligatiile utilizatorului

Art. 8. - Utilizatorul are următoarele drepturi:

1. să utilizeze energia termică în conditiile prevăzute în prezentul contract;

2. să fie informat despre modul de functionare a serviciilor de furnizare a energiei termice si despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de către furnizor, în cazul în care aceste decizii au sau pot avea consecinte directe asupra sa;

3. să primească răspuns în termen legal la sesizările adresate furnizorului cu privire la neîndeplinirea unor obligatii contractuale;

4. să beneficieze de serviciile furnizorului în conditiile negocierii unor contracte pentru prestări de servicii cu specific energetic, conform prevederilor legale;

5. să i se permită accesul la grupul de măsurare/contoare dacă acestea se află în incinta furnizorului;

6. să racordeze în conditiile legii alti utilizatori de energie termică; racordarea se poate face numai cu acordul scris al furnizorului;

7. să solicite furnizorului remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie sau la bransament;

8. să solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

Art. 9. - Utilizatorul are următoarele obligatii:

1. să nu construiască sau să amplaseze obiective în zona de protectie sau care nu respectă distantele de sigurantă fată de constructiile si instalatiile furnizorului aferente activitătii de distributie;

2. să desfiinteze constructiile si obiectivele construite sau amplasate fără respectarea prevederilor pct. 1;

3. să comunice în scris furnizorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului si să încheie acte aditionale în legătură cu acestea;

4. să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întretinere, revizii si reparatii executate la instalatiile furnizorului;

5. să respecte normele si conditiile tehnice în vigoare în vederea eliminării efectelor negative asupra calitătii energiei termice furnizate;

6. să exploateze si să întretină instalatiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice si să asigure subsolurile curate si iluminate;

7. să permită accesul furnizorului la instalatiile de furnizare a energiei termice aflate în folosinta sau în proprietatea sa, pentru verificarea functionării si integritătii acestora sau pentru debransarea instalatiilor în caz de pericol de avarie;

8. să permită accesul furnizorului la grupurile de măsurare/contoare în scopul prelevării datelor necesare facturării consumurilor individuale de energie termică, cu frecventa prevăzută la art. 4;

9. să suporte costul verificării metrologice a sistemelor de măsurare/contorizare în cazul în care solicită verificarea înainte de termenul legal si se constată că acestea înregistrează corect;

10. să suporte contravaloarea apei de adaos utilizate în cazul pierderilor apărute din culpa sa sau în cazul golirii instalatiilor interioare;

11. să suporte costurile reparării sau înlocuirii grupurilor de măsurare/contoare, montate în incinta sa, în cazul în care acestea au fost deteriorate sau descompletate din culpa sa;

12. să comunice în scris furnizorului, în termen de 7 zile, orice modificare a destinatiilor spatiilor de locuit (apartamente) sau a părtilor comune;

13. să nu utilizeze agentul termic pentru încălzire sau apa caldă de consum pentru spălarea autovehiculelor, topirea zăpezii ori în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

14. să execute lucrări de reparatie capitală a instalatiilor de încălzire centrală în baza unei documentatii tehnice legal aprobate;

15. să nu modifice instalatiile de încălzire centrală fără acordul furnizorului;

16. să nu golească instalatiile interioare de încălzire fără acceptul scris al furnizorului, cu exceptia situatiilor de avarie sau pentru prevenirea acestora;

17. să aducă la cunostintă furnizorului de energie termică orice modificare a suprafetei echivalente termic a instalatiilor de încălzire aferente spatiilor comune;

18. să predea furnizorului de energie termică tabelul centralizator cu procesele-verbale de constatare, emise de comitetul executiv al asociatiei de proprietari/locatari, privind izolarea termică a coloanelor de încălzire aferente apartamentelor sau spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu;

19. să calculeze si să predea furnizorului de energie termică procesele-verbale de recalculare a suprafetei utile înscrise în actul de proprietate, emise de comitetul executiv al asociatiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificării suprafetei echivalente termic a apartamentelor;

20. să aducă la cunostintă furnizorului de energie termică orice modificare a suprafetei echivalente termic a spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă;

21. să determine suprafetele comune dintre spatiile cu destinatie de locuintă racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică si spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă care nu asigură integritatea vitrajului;

22. să transmită furnizorului de energie termică tabelul centralizator cu spatiile cu destinatie de locuintă pentru care trebuie diminuate facturile individuale de energie termică. Tabelul va contine adresa completă a apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, numele proprietarilor si suprafata aflată în comun cu apartamentele, respectiv spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă care nu asigură integritatea vitrajului;

23. să tină evidenta indexurilor repartitorului de cheltuieli montat la spălătorie, pe fiecare membru al asociatiei, si să predea furnizorului de energie termică tabelul centralizator, în vederea adăugării acestor consumuri proprietarilor care au utilizat spălătoria.

V. Determinarea consumurilor de energie termică furnizate

Art. 10. - Determinarea consumurilor totale de energie termică furnizate, în vederea facturării consumurilor individuale de energie termică, se face în baza înregistrărilor sistemului de măsurare/contoare montat la bransamentul utilizatorului.

Art. 11. - (1) La finele perioadei de facturare se face citirea grupurilor de măsurare/contoarelor, consemnându-se într-un proces-verbal semnat de părti indexurile prelevate.

(2) Se admite citirea de la distantă. Citirea contoarelor în vederea facturării se va efectua la data stabilită la art. 4, utilizatorul, respectiv furnizorul, fiind obligat să asigure prezenta delegatului împuternicit pentru semnarea procesului-verbal de citire în cazul în care citirea nu se face de la distantă.

(3) În situatia în care sistemele de măsurare/contorizare se află instalate la utilizator, acesta are obligatia să asigure accesul reprezentantului furnizorului. În cazul absentei delegatului utilizatorului, procesul-verbal de citire se încheie de către furnizor, consemnându-se absenta utilizatorului.

Art. 12. - (1) În cazul nefunctionării sistemelor de măsurare, pentru perioada în care contoarele au functionat defectuos sau au fost prelevate din instalatie, consumurile de energie termică corespunzătoare aparatelor respective pot fi considerate corespunzătoare citirilor anterioare sau determinate pe baza mediilor zilnice corespunzătoare unei perioade similare în care aparatele au functionat normal.

(2) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologică periodică, cât si la reinstalarea aparaturii de măsurare, furnizorul are obligatia de a anunta titularii contractelor de furnizare a energiei termice despre operatiunea respectivă, în scris sau telefonic, cu cel putin 24 de ore înainte de ora la care este programată actiunea, astfel încât acestia să poată verifica integritatea sigiliilor metrologice si a celor aplicate la instalare, înaintea demontării aparaturii, si, respectiv, să asiste la operatiunea de sigilare la instalarea aparaturii, efectuată conform aprobării de model.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică oricărui contor de energie termică sau contor de apă caldă de consum instalat la bransament si utilizat pentru stabilirea consumurilor ce urmează a fi facturate utilizatorilor.

(4) În procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (3) se consemnează indexul acestuia. La demontarea contorului se verifică atât integritatea sigiliilor metrologice, cât si a celor aplicate la instalare, consemnându-se starea acestora în acelasi proces-verbal.

VI. Răspunderea contractuală

Art. 13. - (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligatiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părtile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial si ale altor acte normative.

(2) Părtile contractante pot include si daune-interese pentru neexecutarea totală sau partială a contractului.

Art. 14. - Furnizorul este obligat să plătească despăgubiri în cazul deteriorării instalatiilor interioare de distributie a energiei termice apartinând utilizatorului, în situatia în care au apărut presiuni si/sau temperaturi ale agentului termic, în punctul de delimitare, mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, ca urmare a culpei acestuia. Această obligatie se aplică si în situatia în care deteriorarea instalatiei a fost provocată de un regim chimic necorespunzător al agentului termic. Plata despăgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatării deteriorării pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de furnizor si agreat de utilizator. În cazul în care în urma expertizei se constată că deteriorarea instalatiilor interioare nu se datorează culpei furnizorului, plata expertizei va fi suportată de utilizator.

Art. 15. - (1) Furnizorul răspunde de respectarea prevederilor privind parametrii de furnizare a energiei termice.

(2) Furnizarea apei calde cu o temperatură în afara limitelor prevăzute la art. 7 pct. 18 lit. b) si c) se penalizează cu contravaloarea energiei termice nefurnizate în ziua în care a avut loc abaterea. Cantitătile care se scad se înscriu în procesul-verbal de citire a grupului de măsurare/contoare.

(3) Furnizarea agentului termic pentru încălzire cu o temperatură în afara limitelor prevăzute la art. 7 pct. 19 se penalizează cu contravaloarea cantitătii de energie nefurnizate sau furnizate suplimentar în ziua în care a avut loc abaterea. Cantitătile care se scad se înscriu în procesul-verbal de citire a grupului de măsurare/contoare.

(4) În cazul în care utilizatorul foloseste instalatii de utilizare a energiei termice, improvizate sau care influentează parametrii de calitate ai energiei termice (de exemplu, regimul chimic al apei din retea sau al cantitătii de apă de adaos), periclitând continuitatea în alimentarea cu energie termică a altor utilizatori, acesta urmează să suporte plata daunelor justificate pe care le-a produs.

Art. 16. - Utilizatorul răspunde material pentru pagubele dovedite, produse furnizorului si/sau altor utilizatori/furnizori ca urmare a functionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalatiilor proprii, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 17. - (1) Orice schimbare a destinatiei cantitătii de energie termică furnizate, în sensul utilizării acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, va fi adusă la cunostintă furnizorului, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

(2) Neanuntarea schimbării destinatiei consumului de energie termică dă dreptul furnizorului să recalculeze contravaloarea acestuia sau să ia alte măsuri, după caz, conform normelor legale.

Art. 18. - Întreruperea furnizării energiei termice se va face numai cu respectarea legislatiei în vigoare si a prevederilor prezentului contract.

Art. 19. - Corespondenta adresată furnizorului de către utilizator va contine în mod obligatoriu: denumirea, titulatura si adresa, semnătura persoanei autorizate si stampila utilizatorului.

VII. Forta majoră

Art. 20. - Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător, total sau partial, a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră. Partea care invocă forta majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părti în decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind si perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autoritătii competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forta majoră.

VIII. Durata contractului

Art. 21. - Prezentul contract se încheie pe durată nedeterminată.

IX. Încetarea contractului

Art. 22. - Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:

a) din initiativa utilizatorului, cu un preaviz de 15 zile;

b) în alte situatii prevăzute de lege.

X. Litigii

Art. 23. - Părtile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentantii lor.

Art. 24. - În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecătoresti române competente.

XI. Alte clauze

Art. 25. - (1) Modificarea prezentului contract se poate face prin act aditional, cu acordul părtilor.

(2) Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare si intră în vigoare la data semnării lui.

(3) Anexele nr. II.1 si II.2 fac parte integrantă din prezentul contract.

 

Furnizor,

.........................

Utilizator,

.........................

 

ANEXA Nr. I.1

la anexa nr. I.

 

DELIMITAREA INSTALATIILOR TERMICE ÎNTRE FURNIZOR SI UTILIZATOR

CARACTERISTICILE ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE

 

Denumirea utilizatorului ................................................................................................................

Adresa condominiului/spatiului care utilizează energie termică de la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică este ……………………………….....................................................................................................…

.......................................................................................................................................................

 

A. Alimentarea cu energie termică se face din ...................................................................... .

B. Instalatiile din amonte de punctul de delimitare apartin furnizorului, iar cele din aval, utilizatorului. Notiunile de amonte si aval corespund sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre furnizor spre utilizator. Punctul de delimitare este situat la armăturile de separare ...... .

Armăturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de furnizor. Delimitarea se face la perechea de flanse din aval de armătura de separare.

C. Locul de montare a grupurilor de măsurare/contoarelor pentru decontare ......

D. Caracteristicile grupurilor de măsurare/contoarelor (inclusiv clasa de precizie) ......

E. Schema termomecanică de principiu a conductelor si armăturilor în amonte si în aval de punctul de delimitare: schită anexă.

F. În cazul schimbării caracteristicilor grupului de măsurare/contorului, prevăzute la lit. D, până la restabilirea acestora sau până la confirmarea lor de către verificarea metrologică se vor lua în considerare caracteristicile prevăzute în documentatia furnizorului grupului de măsurare/contorului.

 

Furnizor,

.........................

Utilizator,

.........................

 

ANEXA Nr. I.2

la anexa nr. I

 

DATE CARACTERISTICE ALE UTILIZATORULUI

 

Număr de scări ......, număr de niveluri ......, număr total de persoane ......, număr total de apartamente ......, din care:

1 cameră

2 camere

3 camere

4 camere

5 camere

6 camere

7 camere

8 camere

9 camere

10 camere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spatii comerciale din constructie la parterul blocului ............DA/NU

Spatii comerciale din constructie la mezanin ........................DA/NU

Suprafată echivalentă termic totală în functiune la încheierea contractului ...................... m2, în conditiile:

Apartamente desprinse integral de la sistemul de încălzire centralizat la data încheierii

contractului

...........................................................................................................................................……...

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Apartamente desprinse partial de la sistemul de încălzire centralizat la data încheierii contractului

...........................................................................………………......................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Agenti economici pentru care există contracte încheiate de furnizor

 

Denumirea

agentului economic

Suprafată

echivalentă termic

Barem 1

Barem 2

Barem 3

Total baremuri

 

 

 

 

 

 

 

Gradul de asigurare în furnizare, corelat cu situatia existentă a instalatiei de alimentare, se

caracterizează prin următorii indicatori: ................................................................................................

.....................................................................................................................................................….

.....................................................................................................................................................….

Furnizor,

.........................

Utilizator,

.........................

 

ANEXA Nr. II.1

la anexa nr. II

 

DELIMITAREA INSTALATIILOR TERMICE ÎNTRE FURNIZOR SI UTILIZATOR

CARACTERISTICILE ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE

 

Denumirea utilizatorului ................................................................................................................

Adresa condominiului/spatiului care utilizează energie termică de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... .

A. Alimentarea cu energie termică se face din ...................................................................... .

B. Instalatiile din amonte de punctul de delimitare apartin furnizorului, iar cele din aval, utilizatorului. Notiunile de amonte si aval corespund sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre furnizor spre utilizator. Punctul de delimitare este situat la armăturile de separare ...... .

Armăturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de furnizor. Delimitarea se face la perechea de flanse din aval de armătura de separare.

C. Locul de montare a grupurilor de măsurare/contoarelor pentru decontare ........................

........................................................................................................................................................

D. Caracteristicile grupurilor de măsurare/contoarelor (inclusiv clasa de precizie) ..................

........................................................................................................................................................

E. Schema termomecanică de principiu a conductelor si armăturilor în amonte si în aval de punctul de delimitare: schită anexă.

F. În cazul schimbării caracteristicilor grupului de măsurare/contorului, prevăzute la lit. D, până la restabilirea acestora sau până la confirmarea lor de către verificarea metrologică se vor lua în considerare caracteristicile prevăzute în documentatia furnizorului grupului de măsurare/contorului.

 

Furnizor,

.........................

Utilizator,

.........................

 

ANEXA Nr. II.2

la anexa nr. II

 

DATE CARACTERISTICE ALE UTILIZATORULUI

 

Număr de scări ......, număr de niveluri ......, număr total de persoane ...... .

Suprafata totală utilă a condominiului ...............................................m2.

Număr total de apartamente ......, din care:

 

1 cameră

2 camere

3 camere

4 camere

5 camere

6 camere

7 camere

8 camere

9 camere

10 camere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafată echivalentă termic totală în functiune la încheierea contractului ...... m2, în conditiile:

Apartamente desprinse integral de la sistemul de încălzire centralizat la data încheierii contractului

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Apartamente desprinse partial de la sistemul de încălzire centralizat la data încheierii

contractului .............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Suprafata echivalentă termic totală aferentă părtilor comune ...... m2, din care:

- suprafata echivalentă termic totală aferentă spatiilor comune ...... m2;

- suprafata echivalentă termic totală aferentă coloanelor de încălzire aflate în proprietate comună, ce trec prin interiorul proprietătilor individuale ...... m2

Număr total de spatii cu destinatie mixtă, din care:

- număr de spatii cu destinatie mixtă unde se desfăsoară efectiv o activitate economică .......;

- număr de spatii cu destinatie mixtă unde nu se desfăsoară activităti economice ........

Număr de spatii comerciale din constructie la parterul blocului ..........

Număr de spatii comerciale din constructie la mezanin ...........

 

Agenti economici pentru care există contracte încheiate de furnizor

 

Denumirea

agentului economic

Suprafată

echivalentă termic

Barem 1

Barem 2

Barem 3

Total baremuri

 

 

 

 

 

 

 

Gradul de asigurare în furnizare, corelat cu situatia existentă a instalatiei de alimentare, se caracterizează prin următorii indicatori:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Furnizor,

.........................

Utilizator,

.........................

 

ANEXĂ

la Contractul-cadru de furnizare a energiei termice

 

CONVENTIE - CADRU

de facturare individuală a consumurilor de energie termică

 

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta conventie este elaborată în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei conventii se aplică condominiilor existente, la care determinarea consumurilor de energie termică se face cu mijloace de măsurare legale, montate la bransamentul termic al condominiului si a căror alimentare cu energie termică a apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă a fost proiectată si realizată în sistem de distributie verticală prin intermediul instalatiilor interioare comune condominiului.

(2) Metodologia se poate aplica si condominiilor dotate la nivel de scară sau imobil cu centrale termice sau cu puncte termice proprii, aflate în exploatarea furnizorului de energie termică.

Art. 3. - Pentru preluarea în facturare individuală asociatia de proprietari/locatari va depune la furnizorul de energie termică un dosar cu următoarele documente:

1. cerere de preluare în facturare individuală, însotită de un tabel nominal cu membrii asociatiei, după modelul prezentat în anexele A.1, A.2, A.3 si A.4. Pentru acceptarea cererii trebuie ca proprietarii tuturor spatiilor cu destinatie de locuintă, destinatie mixtă sau altă destinatie decât cea de locuintă, alimentate din bransamentul termic comun, să semneze tabelul. Pentru proprietarii plecati din tară poate da acceptul un reprezentant al acestuia, prezentând o împuternicire semnată de proprietar si o declaratie pe propria răspundere la notariat că aceasta este conformă cu realitatea;

2. copie după Contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu furnizorul de energie termică;

3. conventiile de facturare individuală pentru fiecare apartament, anexe la contractul de furnizare a energiei termice, semnate de proprietari sau de reprezentantul proprietarului care si-a dat acordul în numele acestuia, conform modelului de Conventie de facturare individuală a consumurilor de energie termică, prezentat în anexa A;

4. copie după actul de proprietate sau contractul de vânzare/cumpărare pentru fiecare apartament;

5. copie după buletinul/cartea de identitate al/a fiecărui proprietar;

6. tabel centalizator cuprinzând numărul de persoane si suprafata utilă a spatiilor cu destinatie de locuintă din scara, condominiul, asociatia respectivă, după modelul din anexa B;

7. situatie centralizatoare privind datoria înregistrată pe apartamente si spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, conform modelului prezentat în anexa C;

8. situatia debitului defalcat pe apartamente, respectiv spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, la energie termică, conform modelului prezentat în anexa D, defalcat pe luni, facturi de energie termică si penalităti, recunoscut de proprietari sau reprezentantii acestora;

9. declaratia privind modalitatea de facturare aleasă de asociatia de proprietari/locatari, conform modelului din anexa E;

10. tabel centralizator cu cota-parte de proprietate indiviză ce revine fiecărui spatiu cu destinatie de locuintă sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă din scara, condominiul, asociatia respectivă, conform modelului din anexa F;

11. declaratiile pe propria răspundere ale proprietarilor spatiilor cu destinatie mixtă, privind activitătile desfăsurate efectiv în spatiile respective, conform modelului din anexa G;

12. copie după buletinul/cartea de identitate al/a persoanei care depune dosarul în numele asociatiei.

Art. 4. - În termen de 90 de zile de la depunerea cererii si a dosarului complet de către asociatiile de proprietari/locatari, cu actele necesare preluării în facturare individuală, furnizorii de energie termică au obligatia de a întreprinde toate actiunile si de a lua toate măsurile pentru asigurarea în conditii optime a activitătilor de facturare si încasare individuală a consumurilor de energie termică.

 

ANEXA A

 

CONVENTIE

de facturare individuală a consumurilor de energie termică

(Anexă la Contractul de furnizare a energiei termice

nr. ........ din data de ...........)

 

I. Părti

Art. 1. - Între ........................................................................, cu sediul în ............................, str. ................................ nr. ......, sectorul ........, judetul .........., înmatriculată la registrul comertului cu nr. ............., cod fiscal ...................., cod unic de înregistrare ......................., cont ....................., deschis la .........................., titular al licentei emise de ..................., nr. ......... din ..............., reprezentată de .........................., având functia de ........................., si de .............................., având functia de ....................................., denumit furnizor, având calitatea de vânzător, pe de o parte,

si

Domnul/Doamna ......................................................., cu adresa în localitatea ........................, str. ............................. nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ........, ap. ........., sectorul/judetul ..........., telefon ......................, identificat cu ....... seria ........ nr. ................., eliberat la data de ................. de ................, C.N.P. ....................., denumit consumator, în calitate de cumpărător, pe de altă parte;

sau

Societatea ...................................................., cu sediul în localitatea ......................................, str. ................................... nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ......, sectorul/judetul .................,

telefon .............., înmatriculată la registrul comertului cu nr. ...................., cod fiscal .........., cod unic de înregistrare ......................, cont ......................, deschis la .........................., denumit consumator, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat prezenta conventie.

 

II. Obiectul conventiei

 

Art. 2. - (1) Obiectul prezentei conventii îl constituie repartizarea/facturarea cotei-părti din consumul total de energie termică înregistrat de grupul de măsurare/contoare de la bransamentul termic comun al imobilului de tip condominiu, precum si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumatorul individual privind furnizarea, conditiile de consum si plata energiei termice.

(2) Utilizarea energiei termice numai în scop propriu, pentru încălzire si apă caldă de consum.

Art. 3. - (1) Data prelevării datelor necesare facturării individuale a consumurilor de energie termică prin autocitire/citire efectuată de reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/citire efectuată de reprezentantul prestatorului/citire efectuată de reprezentantul furnizorului este ......................... . (Se trece modalitatea de prelevare a datelor aleasă în cadrul asociatiei de proprietari).

Data emiterii facturii este ..................................... .

(2) Data citirii repartitoarelor de costuri pentru luna februarie este .................................... . Data emiterii facturii este ............ .

(3) Data citirii repartitoarelor de costuri pentru luna decembrie este ................................ . Data emiterii facturii este ............................. .

 

III. Drepturile si obligatiile furnizorului

 

Art. 4. - Furnizorul are următoarele drepturi:

1. să factureze individual la tarifele în vigoare cantitătile furnizate, determinate potrivit prevederilor legale, si să încaseze contravaloarea serviciilor prestate;

2. să aplice penalitătile legale în cazul neachitării facturilor la termen;

3. să initieze modificarea si completarea conventiei de facturare individuală a energiei termice sau a anexelor la aceasta ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte aditionale;

4. să aibă acces la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinta sau pe proprietatea consumatorului pentru citirea sau verificarea corectitudinii citirilor sau autocitirilor repartitoarelor de costuri;

5. să aibă acces pe proprietatea consumatorului pentru desprinderea instalatiilor individuale de la instalatiile de utilizare a energiei termice ale asociatiei de proprietari, în caz de neachitare a obligatiilor de plată cu o durată mai mare de 90 de zile de la termenul scadent al facturilor.

Accesul se va efectua în prezenta reprezentantului legal al asociatiei de proprietari;

6. să actioneze în instantă proprietarii care refuză să permită accesul pe proprietatea lor, în prezenta reprezentantului legal al asociatiei de proprietari, pentru desprinderea instalatiilor individuale de la instalatiile de utilizare a energiei termice ale asociatiei de proprietari, precum si pentru recuperarea integrală a tuturor obligatiilor de plată de la consumatorii care înregistrează debite cu durată mai mare de 90 de zile de la termenul scadent al facturilor.

Art. 5. - Furnizorul are următoarele obligatii:

1. să respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei termice;

2. să respecte prevederile normelor tehnice, reglementărilor si legislatiei în vigoare din domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat;

3. să respecte standardul de performantă pentru serviciul de furnizare a energiei termice privind activitatea de facturare individuală;

4. să factureze individual cantitătile de energie termică în conformitate cu Metodologia de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie termică la preturile si tarifele legal stabilite;

5. să înregistreze toate reclamatiile si sesizările proprietarului si să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termenul prevăzut de lege;

6. să asigure continuitatea în alimentare în limitele gradului de asigurare în furnizare, prevăzute în Contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu asociatia de proprietari;

7. să citească, la datele convenite de comun acord cu consumatorul, indicatiile repartitoarelor de costuri, în vederea stabilirii cantitătilor de energie termică ce vor fi facturate, în cazul în care furnizorul a montat repartitoare de costuri în condominiu;

8. să nu deterioreze bunurile proprietarului si să aducă părtile din constructii legal executate, care apartin consumatorului, la starea lor initială, dacă au fost deteriorate din vina sa;

9. să verifice corectitudinea operatiunii de desprindere a instalatiilor de încălzire aferente proprietătii individuale.

IV. Drepturile si obligatiile consumatorului

Art. 6. - Consumatorul are următoarele drepturi:

1. să consume energie termică în conditiile prevăzute în prezenta conventie;

2. să primească răspuns în termen legal la sesizările adresate furnizorului;

3. să beneficieze de serviciile furnizorului în conditiile negocierii unor contracte pentru prestări de servicii cu specific energetic, conform prevederilor legale.

Art. 7. - Consumatorul are următoarele obligatii:

1. să achite integral si la termen facturile emise de furnizor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv eventualele debite restante recunoscute de acesta, potrivit anexei D;

2. să asigure accesul spre instalatiile de utilizare a energiei termice ce apartin proprietătii comune a asociatiei de proprietari si trec prin interiorul proprietătii individuale;

3. să nu dezafecteze si să nu modifice amplasamentul coloanelor de încălzire, de aerisire si de apă caldă ce trec prin interiorul proprietătii individuale si apartin proprietătii comune a asociatiei de proprietari;

4. să comunice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii conventiei si să încheie acte aditionale în legătură cu aceasta;

5. să exploateze si să întretină instalatiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;

6. să înstiinteze asociatia de proprietari/locatari si să anunte furnizorul în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, despre orice modificare a suprafetei echivalente termic a instalatiilor de încălzire aferente proprietătii individuale;

7. să respecte toate prevederile legale în cazul în care solicită desprinderea totală a instalatiilor de încălzire aferente proprietătii individuale de la instalatiile centrale de utilizare a energiei termice aferente proprietătii comune;

8. să permită accesul furnizorului/prestatorului la repartitoarele de costuri în scopul prelevării datelor necesare facturării consumurilor si verificării corectitudinii citirilor sau autocitirilor, cu frecventa prevăzută la art. 3;

9. să suporte costurile verificării, reparării sau înlocuirii repartitoarelor de costuri defecte, montate în proprietatea sa, în afara perioadei de garantie;

10. să nu utilizeze agentul termic pentru încălzire sau apa caldă de consum pentru spălarea autovehiculelor, topirea zăpezii sau în alte scopuri decât cele prevăzute în contract.

V. Determinarea consumurilor individuale de energie termică furnizate

Art. 8. - Determinarea cotei-părti din consumul total de energie termică înregistrat de grupul de măsurare/contoare de la bransamentul termic comun al imobilului de tip condominiu se face conform Metodologiei de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie termică la preturile si tarifele legal stabilite.

Art. 9. - (1) Determinarea consumurilor individuale de energie termică în vederea facturării se poate face si în baza sistemelor de repartizare a costurilor montate la consumator.

(2) Se admite citirea de la distantă a repartitoarelor de costuri. Citirea repartitoarelor de costuri în vederea facturării se va efectua la data stabilită la art. 3, consumatorul fiind obligat să semneze procesul-verbal de citire în cazul în care citirea nu se face de la distantă.

(3) În cazul absentei consumatorului, facturarea individuală a consumurilor de energie termică se va face în baza citirii anterioare a repartitoarelor de costuri montate în proprietatea sa, urmând ca reglarea consumurilor să se facă la sfârsitul perioadei de facturare următoare. Dacă nici în luna următoare consumatorul nu asigură accesul în proprietatea sa pentru citirea repartitoarelor de costuri, furnizorul este îndreptătit să factureze consumurile individuale de energie termică în sistem pausal.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3) reluarea în facturare individuală se poate face numai după o nouă citire a repartitoarelor de costuri la începutul perioadei de facturare.

Art. 10. - (1) Pe perioada în care, chiar dacă un singur repartitor de cheltuieli pentru apă caldă, montat într-un spatiu cu destinatie de locuintă, este defect sau scos din circuit, repartizarea cheltuielilor pentru apa caldă pentru acel spatiu se face în sistem pausal.

(2) Cantitatea lunară de apă caldă de consum, în sistem pausal, ce revine fiecărui locatar în cazul în care repartitoarele de apă caldă sunt indisponibile, indiferent de cauză, se determină prin raportarea consumului mediu de apă caldă înregistrat de contorul de energie termică montat la bransament, în decursul ultimelor 3 luni consecutive, la numărul mediu de locatari din condominiu din aceeasi perioadă.

(3) Repartizarea consumurilor individuale de energie termică în sistem pausal se aplică pe întreaga perioadă de facturare, indiferent de numărul de zile cât a fost indisponibil repartitorul în acea lună. Reluarea în facturare individuală pe baza indicatiilor repartitoarelor de costuri se face după o nouă citire a repartitoarelor de costuri la începutul perioadei de facturare.

VI. Facturare si modalităti de plată

Art. 11. - Contravaloarea energiei termice furnizate consumatorului se încasează de la acesta pe bază de factură; factura reprezintă documentul de plată emis de furnizor, în conformitate cu legislatia fiscală în vigoare.

Art. 12. - Facturile si documentele de plată se transmit de furnizor la adresa ............................................................

................................................................................................

.............................................................................................. .

Art. 13. - Factura individuală emisă de furnizor trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii: destinatarul facturii, data emiterii facturii, termenul de plată scadent, perioada pentru care s-a făcut facturarea energiei consumate, semnătura si stampila emitentului, semnificatia fiecărei obligatii de plată cuprinse în factură (plată pentru energie, pentru penalităti, pentru corectii etc.), datele care au stat la baza stabilirii consumurilor de energie termică (cantitătile de energie termică înregistrate de grupul de măsurare/contoare de la bransament, suprafata echivalentă termic totală a condominiului, suprafata echivalentă termic aferentă părtilor comune, cota-parte de proprietate indiviză, suprafata utilă, numărul de persoane sau alte elemente, după caz), valorile mărimilor de facturat si indexurile aferente (cu precizarea dacă indexurile sunt citite sau estimate), tarifele aplicate pentru fiecare mărime de facturat, temeiul legal de pret, sumele rezultate pentru fiecare mărime facturată, precum si valoarea totală de plată.

Art. 14. - Contravaloarea facturilor emise de furnizor se va achita în termen de 15 zile lucrătoare de la data expedierii facturii prin postă, certificată prin înscrisul de pe stampila postei, sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.

Art. 15. - (1) Furnizorul va practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunostintă utilizatorului cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare sau în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea noului tarif atunci când intervalul dintre dataaprobării si începerea perioadei de facturare este mai mic de 15 zile.

Art. 16. - (1) Facturile pot fi achitate de consumator prin următoarele modalităti de plată:

a) la domiciliul proprietarului, persoanei desemnate de furnizor, o dată cu prezentarea facturii de către acesta sau la termenul convenit cu utilizatorul;

b) la casieria furnizorului;

c) la postă;

d) la bancă, prin transfer bancar în contul furnizorului;

e) prin card bancar;

f) orice alt mod prevăzut în dispozitiile legale privitoare la plată, acceptat si practicat de furnizor.

(2) În cazul alin. (1) lit. a), reprezentantul furnizorului este obligat să prezinte legitimatia de serviciu când solicită încasarea sumelor facturate.

Art. 17. - Modalitatea de plată a contravalorii energiei termice furnizate/consumate se stabileste, de comun acord între părti, astfel:

......................................................................................................................................................................

Art. 18. - Corespunzător modului de plată convenit cu consumatorul (dintre cele practicate de furnizor), factura se consideră achitată de către consumator la data încasării sumelor pe bază de factură/chitantă de către reprezentantul furnizorului, la data înregistrării plătii în extrasul de cont bancar al consumatorului, la data preluării cecului de către furnizor, la data intrării numerarului în casieria furnizorului în cazul plătii la casierie sau prin orice mod prevăzut expres în alte reglementări legale de plată si convenit cu furnizorul.

VII. Răspunderi

Art. 19. - (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligatiilor prevăzute în prezenta conventie, părtile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial si celorlalte acte normative în vigoare.

(2) Părtile pot include si daune-interese pentru neexecutarea totală sau partială a contractului.

Art. 20. - Pentru întârzieri ale consumatorului la plata facturii aferente activitătii de furnizare a energiei termice, furnizorul este îndreptătit să ia, succesiv, următoarele măsuri:

a) aplicarea de penalităti;

b) transmiterea a două somatii de sistare a livrării energiei termice, prima la 45 de zile si a doua la 75 de zile de la expirarea termenului scadent de plată a facturii, cu un preaviz de 45 de zile, respectiv 15 zile, până la sistarea efectivă a furnizării energiei termice;

c) sistarea furnizării energiei termice, inclusiv în perioada sezonului rece, pentru restantele la plata facturilor pe o perioadă mai mare de 3 luni.

Art. 21. - (1) Neachitarea facturii în termen de 15 zile lucrătoare atrage penalităti de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fată de bugetul de stat, după cum urmează:

a) penalitătile sunt egale cu nivelul dobânzii datorat pentru neplata în termen a obligatiilor bugetare, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare;

b) penalitătile se datorează începând cu prima zi după data scadentei;

c) valoarea totală a penalitătilor nu poate depăsi valoarea facturii.

(2) Procentul de penalitate se va modifica si va fi înlocuit de drept ori de câte ori se va modifica legislatia referitoare la obligatiile fată de bugetul de stat. Valoarea penalitătilor nu va depăsi cuantumul debitului si se constituie venit al furnizorului.

Art. 22. - (1) În cazul în care un consumator contestă valoarea unei facturi si comunică în scris acest fapt furnizorului în termen de 10 zile de la primirea ei, furnizorul este obligat să analizeze corectitudinea

contestatiei si în termen de 10 zile de la primirea contestatiei să comunice consumatorului rezultatul analizei.

(2) Dacă furnizorul constată că factura initială este corectă, comunică această constatare consumatorului, iar factura, precum si termenul de plată initial rămân valabile.

(3) Dacă furnizorul constată că factura initială a fost gresită, emite o factură de diferentă consumatorului, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată.

(4) Dacă în situatia de la alin. (3) furnizorul nu a calculat corect contravaloarea consumurilor individuale de energie termică si se dovedeste că suma contestată a fost mai mare decât cea datorată de consumator la data respectivă (deci contestatia a fost justificată), furnizorul trebuie să plătească consumatorului diferenta dintre suma încasată si cea corect calculată, majorată cu penalităti de întârziere egale cu nivelul dobânzii pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.

(5) Penalitătile prevăzute la alin. (4) se percep pentru perioada dintre data plătii făcute de consumator si data la care furnizorul restituie diferenta de plată si penalitatea.

Art. 23. - (1) Sistarea furnizării energiei termice va fi în mod obligatoriu preavizată la termenele stabilite la art. 20 lit. b) si va fi aplicată obligatoriu în cazul în care consumatorul nu s-a conformat preavizelor primite.

(2) Somatia trebuie să contină motivul sistării, suma datorată, termenul de plată după care urmează sistarea, precum si costul operatiilor de întrerupere si de realimentare cu energie termică a consumatorului.

(3) Dacă consumatorul refuză accesul furnizorului pentru efectuarea operatiunilor de desprindere a instalatiilor interioare de încălzire aflate în proprietate individuală de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, în vederea sistării furnizării energiei termice în caz de neplată, furnizorul este îndreptătit să actioneze în instantă consumatorul pentru recuperarea integrală a obligatiilor de plată.

Art. 24. - În cazul în care se constată că desi consumatorul la care anterior a fost sistată furnizarea energiei termice beneficiază de încălzire sau apă caldă de consum fără acordul furnizorului, se va proceda la

refacturarea energiei termice începând cu data sistării.

Art. 25. - Reluarea furnizării cu energie termică consumatorului după sistarea pentru neplată se realizează în ziua următoare efectuării plătii integrale către furnizor a facturii, a penalitătilor datorate si a cheltuielilor ocazionate de sistarea si reluarea furnizării.

Art. 26. - (1) În cazul consumatorului care a ajuns în conditiile de sistare a furnizării energiei termice pentru neplată, furnizorul poate conditiona reluarea furnizării de constituirea unei garantii. Valoarea acesteia corespunde consumului maxim estimat pentru o perioadă de o lună.

(2) Garantia se va returna consumatorului, după luarea în considerare a eventualelor debite, în cazul rezilierii conventiei sau dacă timp de un an consumatorului nu i-a mai fost întreruptă furnizarea energiei termice pentru neplata acesteia.

Art. 27. - (1) Furnizorul este obligat să plătească despăgubiri în cazul deteriorării instalatiilor interioare de utilizare a energiei termice sau bunurilor apartinând consumatorului, în situatia în care au apărut presiuni si/sau temperaturi ale agentului termic mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, ca urmare a culpei acestuia sau a unui tert. Plata despăgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatării deteriorării pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de furnizor si agreat de consumator. În cazul în care în urma expertizei se constată că deteriorarea instalatiilor interioare nu se datorează culpei furnizorului, plata expertizei va fi suportată de utilizator.

(2) În cazul în care consumatorul foloseste instalatii de utilizare a energiei termice, improvizate sau care influentează parametrii de calitate ai energiei termice (de exemplu, regimul cantitătii de apă de adaos din retea), periclitând continuitatea în alimentarea cu energie termică a altor utilizatori, acesta urmează să suporte plata daunelor justificate pe care le-a produs.

Art. 28. - (1) Orice schimbare a destinatiei cantitătii de energie termică furnizate, în sensul utilizării acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute în conventie, va fi adusă la cunostintă furnizorului, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

(2) Neanuntarea schimbării destinatiei consumului de energie termică dă dreptul furnizorului să recalculeze contravaloarea acestuia sau să ia alte măsuri, după caz, conform prevederilor legale.

Art. 29. - (1) Interventiile neautorizate asupra repartitoarelor de costuri în scopul influentării indicatiilor acestora, distrugerea sau ruperea sigiliilor, improvizatiile de orice fel în vederea ocolirii repartitoarelor de costuri pentru apa caldă, sustragerile de agent termic din instalatiile de încălzire constituie consum fraudulos si se sanctionează conform dispozitiilor legale.

(2) Consumatorii aflati în situatia de la alin. (1) nu sunt exonerati de plata unor daune către asociatia de proprietari/locatari sau furnizorul de energie termică.

Art. 30. - (1) Părtile sunt absolvite de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a litigiilor ce decurg din această conventie, dacă acest lucru este rezultatul actiunii fortei majore.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părti în decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind si perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autoritătii competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forta majoră.

Art. 31. - Întreruperea furnizării energiei termice se va face numai cu respectarea legislatiei în vigoare, a prevederilor prezentei conventii si a reglementărilor în vigoare.

Art. 32. - Corespondenta adresată furnizorului de către utilizator va contine în mod obligatoriu: denumirea, titulatura si adresa, semnătura persoanei autorizate si stampila utilizatorului.

VIII. Forta majoră

Art. 33. - Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător, total sau partial, a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentei conventii dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti producerea evenimentului si să ia toate măsurile în vederea limitării consecintelor lui.

IX. Durata conventiei

Art. 34. - (1) Prezenta conventie se încheie pe durată nedeterminată.

(2) Proprietarii care îsi înstrăinează apartamentele sau spatiile cu altă destinatie sunt obligati ca la întocmirea formelor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi a cheltuielilor care le revin, iar noul proprietar este obligat să accepte continuarea conventiei de facturare individuală.

X. Încetarea conventiei

Art. 35. - Prezenta conventie poate înceta în următoarele cazuri:

a) prin rezilierea Contractului de furnizare a energiei termice încheiat între furnizor si asociatia de proprietari, în conditiile legii;

b) din initiativa asociatiei de proprietari, în baza hotărârii adunării generale a asociatiei de proprietari, cu un preaviz de 15 zile;

c) în alte situatii prevăzute de lege.

XI. Litigii

Art. 36. - Părtile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentei conventii sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

Art. 37. - În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecătoresti române competente.

XII. Alte clauze

Art. 38. - (1) Modificarea prezentei conventii se poate face prin act aditional, cu acordul părtilor.

(2) Prezenta conventie s-a încheiat în două exemplare si intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data semnării ei.

 

Furnizor,

.........................

Utilizator,

.........................

 

ANEXA A.1

 

Către ................................................................................

 

CERERE

de preluare în facturare individuală pentru asociatia de proprietari/locatari nr. ...............

 

Prin prezenta cerere vă solicităm preluarea în facturare individuală a asociatiei noastre si depunem dosarul cu documentele solicitate în acest scop.

Datele de identificare a asociatiei noastre sunt:

1. Contractul de furnizare a energiei termice nr. ......................... din data de ...................... .

2. Adresa asociatiei ......................................................................................................................

3. Presedinte ...............................................................................................................................

(numele si prenumele, adresa, nr. telefon)

4. Administrator sau persoana delegată: ....................................................................................

(numele si prenumele, adresa, nr. telefon)

5. Blocul/scara/număr de scări în componentă ............................................................, din care:

nr. ap. ..........., nr. spatii comerciale .........., nr. spatii cu destinatie mixtă ..........

6. Debitul asociatiei la sfârsitul lunii anterioare depunerii cererii este de ........................... lei, din care majorări de întârziere .............................. lei.

Mentionăm că toti proprietarii sunt de acord cu trecerea la facturarea individuală si anexăm tabelul nominal semnat de acestia sau de împuternicitul proprietarului.

Ne asumăm răspunderea că documentele depuse sunt conforme cu realitatea.

 

Presedintele asociatiei,

............................................................

(numele si prenumele în clar)

Semnătura

Loc pentru stampilă

 

ANEXA A.2

 

TABEL NOMINAL

cu proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintă

 

Nr.

crt.

Nr.

ap.

Numele si prenumele

Act de identitate

Serie/număr

Cod numeric personal

Eliberat de Politia ...........

Semnătura

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele asociatiei,

............................................................

(numele si prenumele în clar)

Semnătura

Loc pentru stampilă

 

ANEXA A.3

 

TABEL NOMINAL

cu proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintă, ai căror proprietari nu sunt în tară si pentru care îsi dau acordul de preluare în facturare individuală următorii reprezentanti, pentru care anexăm împuternicirile si declaratiile notariale

 

Nr.

ap.

Numele si prenumele

proprietarului

Numele si prenumele

semnatarului

Actul de identitate

Serie/număr

Codul numeric personal

Eliberat

de Politia ...........

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu proprietarii spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă

 

 

Nr

crt.

Denumirea

societătii comerciale

Nr. de înmatriculare

la registrul comertului

Telefon

Numele si prenumele

reprezentantului

Functia

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele asociatiei,

............................................................

(numele si prenumele în clar)

Semnătura

 Loc pentru stampilă

 

 

ANEXA A.4

 

TABEL NOMINAL

cu proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintă, care pe adresa apartamentului si-au declarat sediul social sau punctul de lucru al unei societăti comerciale ce îsi desfăsoară efectiv activitatea în spatiul respectiv

 

Nr.

ap.

Denumirea

societătii comerciale

Nr. de înmatriculare

la registrul comertului

Numele si prenumele

proprietarului

Actul de identitate

Serie/număr

Eliberat

de Politia ...........

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintă, care pe adresa apartamentului si-au declarat sediul social sau punctul de lucru al unei societăti comerciale ce nu îsi desfăsoară efectiv activitatea în spatiul respectiv

 

Nr.

ap.

Denumirea

societătii comerciale

Nr. de înmatriculare

la registrul comertului

Numele si prenumele

proprietarului

Actul de identitate

Serie/număr

Eliberat

de Politia ...........

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele asociatiei,

............................................................

(numele si prenumele în clar)

Semnătura

Loc pentru stampilă

 

ANEXA B

 

TABEL CENTRALIZATOR

privind numărul de persoane si suprafata utilă a spatiilor cu destinatie de locuintă de la bl. .........., sc. .........., din str. .............................. nr. ...........

 

Nr.

crt.

Nr.

ap.

Numele si prenumele

proprietarului

Număr

de persoane

Suprafata utilă

(m2)

Semnătura

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Presedintele asociatiei,

............................................................

(numele si prenumele în clar)

Semnătura

Loc pentru stampilă

 

ANEXA C

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

privind datoria înregistrată pe apartamente si spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă la data de ..............................

Asociatia de proprietari nr. ............, str. .............................. nr. ..........., bl. ............, sc. ............

 

Nr.

crt.

Nr.

ap.

Numele si prenumele proprietarului/

denumirea societătii comerciale

Datoria totală

(lei)

din care:

Facturi de energie termică

Facturi de penalităti

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

TOTAL ASOCIATIE:

 

 

 

 

 

Presedintele asociatiei,

............................................................

(numele si prenumele în clar)

Semnătura

Loc pentru stampilă

 

ANEXA D

 

SITUATIA

debitului defalcat pe apartamente, respectiv spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, la energie termică

Numele si prenumele proprietarului/Denumirea societătii comerciale ..............................,

str. .............................. nr. .........., bl. .........., sc. ..........., ap. ............

 

Datoria totală ......................................................................................................... lei, din care:

 

În anul ...........

Luna

Facturi de energie termică/lei

Facturi de penalităti/lei

Ianuarie

 

 

Februarie

 

 

Martie

 

 

Aprilie

 

 

Mai

 

 

Iunie

 

 

Iulie

 

 

August

 

 

Septembrie

 

 

Octombrie

 

 

Noiembrie

 

 

Decembrie

 

 

TOTAL:

 

 

TOTAL DATORII/AN:

 

Dacă debitele sunt mai mari de un an, se vor defalca datoriile pe fiecare an si lună în parte, conform tabelului de mai sus.

Declar pe propria răspundere că valoarea înscrisă a datoriilor corespunde cu realitatea si că această sumă constituie obligatia mea de plată pentru energia termică, la data de .............................. .

Act de identitate ............ seria ............ nr. ..................., eliberat de Politia .............................. la data de .............................. .

Semnătura proprietarului ..............................

Declar pe propria răspundere că valorile înscrise corespund cu evidentele asociatiei si că în prezenta mea a semnat pentru însusirea obligatiei de plată proprietarul/reprezentantul împuternicit desemnat de proprietar si nimeni altcineva.

 

Presedintele asociatiei,

................................................

Semnătura si stampila

 

ANEXA E

 

ASOCIATIA DE PROPRIETARI Nr. ................

 

DECLARATIE

privind modalitatea de facturare

 

Prin prezenta declar, în numele asociatiei, că aceasta a ales ca modalitate de facturare varianta ................................................................ conform art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă

[se va completa lizibil cu a), b) sau c)]

a Guvernului nr. 5/2003 si că aceasta va fi aplicată tuturor apartamentelor care compun asociatia.

Alegerea s-a făcut pornindu-se de la optiunea manifestată de majoritatea proprietarilor apartamentelor din asociatie, conform Procesului-verbal nr. ............... din ..................... anexat în copie la prezenta declaratie.

 

Presedintele asociatiei,

............................................................

(numele si prenumele în clar)

Semnătura

Loc pentru stampilă

 

ANEXA F

 

TABEL CENTRALIZATOR

cu cota-parte de proprietate indiviză pentru apartamentele si spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă

de la bl. ..........., sc. ............, str. ........................ nr. ...........

 

Nr.

crt.

Nr.

ap.

Numele si prenumele proprietarului/

Denumirea societătii comerciale

Cota-parte indiviză

de proprietate

Semnătura

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Presedintele asociatiei,

............................................................

(numele si prenumele în clar)

Semnătura

Loc pentru stampilă

 

ANEXA G

 

ASOCIATIA DE PROPRIETARI Nr. ...........

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul ................................., declar pe propria răspundere că pe adresa domiciliului meu din localitatea .............................................., str. ................................. nr. ..........., bl. ..........., sc. ..........., et. ..........., ap. ..........., sectorul/judetul ................................., este declarat sediul social/punct de lucru al societătii comerciale ................................., înregistrată la registrul comertului cu nr. ......................, cod fiscal ................................., cod unic de înregistrare .........................., unde nu se desfăsoară efectiv activităti/se desfăsoară activităti de .............................................................

(se va tăia cu o linie, după caz).

 

............................................

(numele si prenumele în clar)

Semnătura

 

ANEXA Nr. 3

 

NORMATIV TEHNIC

privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul normativ tehnic este elaborat cu respectarea prevederilor Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, ale Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii

Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 234/2002, ale Hotărârii Guvernului nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică si ale Ordinului ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului si al sefului Departamentului pentru Administratia Publică Locală nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici.

Art. 2. - (1) Prezentul normativ tehnic stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite pentru montarea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, pentru încălzire si apă caldă de consum în imobile condominiale în care s-a adoptat acest sistem de repartizare cu respectarea următoarelor principii:

a) repartizarea echitabilă a costurilor;

b) stimularea economisirii resurselor;

c) asigurarea eficientei energetice;

d) responsabilitătii fată de locatarii condominiului;

e) corelării cerintelor cu resursele;

f) conservării mediului si dezvoltării durabile;

g) asigurării securitătii constructiilor împotriva înghetului.

(2) Prevederile prezentului normativ tehnic se aplică condominiilor existente, a căror alimentare cu energie termică si apă caldă de consum a fost proiectată si realizată în sistem centralizat, fiind bransate la retelele publice de distributie a energiei termice, si care au instalatiile interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scări a acestuia.

(3) Prezentul normativ tehnic se poate aplica si condominiilor dotate la nivel de scară sau imobil cu centrale termice sau cu punte termice proprii.

(4) Prevederile prezentului normativ tehnic se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea receptionarea, testarea si emiterea agrementului tehnic, pentru sistemele de repartizare a costurilor montate în imobilele condominiale.

Art. 3. - În sensul prezentului normativ tehnic, notiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

3.1. agrement tehnic pentru produs - document scris ce contine o apreciere tehnică favorabilă asupra aptitudinii de utilizare, în conformitate cu cerintele legii calitătii în constructii, a unor produse, procedee sau echipamente;

3.2. agent termic sau purtător de energie termică – fluidul utilizat pentru acumularea, transportul si transferul energiei termice;

3.3. caracteristica dispozitivului - relatia dintre viteza de contorizare si temperatura lichidului de măsură la un repartitor de costuri bazate pe principiul evaporării;

3.4. clasă metrologică - o clasificare conventională a contoarelor de apă, prin care se stabileste valoarea admisibilă a debitului minim si de tranzitie, în functie de debitul nominal, astfel încât eroarea tolerată să nu fie mai mare de o anumită valoare stabilită prin acte normative;

3.5. cădere de presiune - valoarea cu care se reduce presiunea disponibilă a apei cauzată de prezenta, în circuitul de utilizare, a repartitorului de costuri de apă caldă când prin acesta circulă debitul nominal;

3.6. eroare tolerată - limita erorii admise de o normă de metrologie legală pentru aprobarea de model si pentru verificarea initială a contoarelor de apă caldă folosite ca repartitoare de costuri pentru apă caldă;

3.7. evaporare neutilizabilă - cantitatea de lichid de măsură care se evaporă la temperatura ambiantă, fără aport de căldură din partea corpului de încălzire;

3.8. evaporare nominală - variatia numărului de unităti de pe scara gradată măsurată după 210 zile pentru o temperatură constantă a lichidului de măsurare de 50şC;

3.9. exploatarea repartitoarelor de costuri - prestatii de servicii care fac parte din obiectul contractului încheiat între prestator si asociatia de proprietari/locatari si care contin cel putin activităti de:

a) citire a repartitoarelor de costuri pentru încălzire si/sau apă caldă;

b) întretinerea repartitoarelor de costuri;

c) repartizarea pe apartamentele din condominiu a contravalorii energiei termice pentru încălzire si înglobată în apa caldă si/sau a cantitătilor de apă rece pentru prepararea apei calde în vederea facturării consumurilor de către furnizori;

d) verificarea repartitoarelor de costuri pe toată perioada de valabilitate a contractului;

3.10. factor de conversie - mărime adimensională care este folosită la conversia valorii afisate de un repartitor de costuri de căldură în valori adecvate pentru decontarea costurilor pentru căldură si care se determină pentru fiecare combinatie corp de încălzire-repartitor de costuri ca un produs dintre factorul de evaluare global si factorul de amplasare;

3.11. factor de amplasare - mărime adimensională care se determină în functie de:

a) amplasarea incintelor încălzite fată de punctele cardinale;

b) amplasarea incintelor încălzite pe verticala condominiului;

c) amplasarea incintelor încălzite pe orizontala condominiului;

d) numărul si dimensiunile coloanelor de distributie ce trec prin incintele încălzite;

3.12. factor de evaluare global - mărime adimensională utilizată la transformarea valorilor afisate de repartitoarele de costuri pentru încălzire într-o formă adecvată calculului consumului de energie termică în functie de:

a) puterea termică nominală a corpului de încălzire stabilită în conditiile de referintă;

b) modificarea puterii termice a corpului de încălzire în conditiile în care temperatura aerului din incintă este mai mică decât temperatura aerului din conditiile de referintă, în cazul repartitoarelor electronice de costuri cu un singur senzor de măsură;

c) modificarea puterii termice a corpului de încălzire, a temperaturii lichidului de măsură si la temperaturi ale aerului din incintă mai mici decât cele stabilite în conditii de referintă, în cazul repartitoarelor de costuri cu evaporare;

d) diferenta dintre temperatura măsurată cu sondele de temperatură si temperatura reală a corpului de încălzire, pentru diferite tipuri de suprafete de transfer de căldură, în cazul repartitoarelor electronice de costuri;

e) transferul inegal de căldură de la agentul termic la lichidul de măsură pentru diferite tipuri de suprafete de transfer de căldură, în cazul repartitoarelor de costuri cu evaporare;

3.13. limită inferioară de temperatură - valoarea minimă a temperaturii medii logaritmice nominale a agentului termic din corpurile de încălzire la care poate fi utilizat repartitorul de costuri pentru încălzire, fiind înscrisă în documentatia tehnică care însoteste repartitorul si se notează cu tmin. Pentru sistemele de încălzire alimentate în serie, aceasta este temperatura medie logaritmică nominală a agentului termic din ultimul corp de încălzire din seria de corpuri de încălzire;

3.14. limită superioară de temperatură – valoarea maximă a temperaturii medii logaritmice nominale a agentului termic din corpurile de încălzire la care poate fi utilizat repartitorul de costuri pentru încălzire;

3.15. raport de contorizare - raportul dintre viteza de contorizare pentru o temperatură a lichidului de măsură de 50şC si viteza de contorizare pentru o temperatură a lichidului de măsură de 20şC;

3.16. repartitor electronic de costuri - repartitor de costuri alimentat cu energie electrică, utilizat în sisteme de repartizare a costurilor pentru energia termică ce servesc la înregistrarea temperaturii integrate într-o perioadă de timp dată utilizând una sau mai multe temperaturi caracteristice. Indicatia necorectată afisată de repartitor este o valoare aproximativă a integralei după timp a temperaturii caracteristice măsurate a corpului de încălzire sau integrala în functie de timp a diferentei dintre temperatura suprafetei corpului de încălzire si temperatura incintei;

3.17. repartitor de costuri cu evaporare - repartitor de costuri nealimentat cu energie electrică utilizat în sisteme de repartizare a costurilor pentru energia termică ce servesc la înregistrarea temperaturii integrate într-o perioadă de timp dată având la bază principiul evaporării unui lichid utilizând numai temperatura suprafetei corpului de încălzire sau a agentului termic. Indicatia necorectată afisată este o valoare aproximativă a integralei în functie de timp a temperaturii caracteristice măsurate a corpului de încălzire;

3.18. senzor de temperatură - element de măsurare a temperaturii care îsi modifică o caracteristică fizică în functie de variatia de temperatură între niste limite stabilite astfel încât eroarea de liniaritate a variatiei proprietătii fizice să aibă o valoare definitorie si acceptată;

3.19. standard de performantă pentru serviciul de furnizare a energiei termice - norma tehnică ce stabileste indicatorii cantitativi si nivelurile calitative pentru fiecare activitate specifică serviciilor energetice de interes local;

3.20. temperatură medie logaritmică nominală a agentului termic - este temperatura pe baza căreia se stabileste domeniul de aplicabilitate a repartitoarelor de costuri si se calculează cu relatia:

tt-tr tm0 = ta + ,

tt-ta

ln

tr-ta

în care:

- tt= temperatura agentului termic la intrarea în corpul de încălzire;

- tr = temperatura agentului termic la iesirea din corpul de încălzire;

- ta = temperatura de referintă a aerului din incinta unde este montat corpul de încălzire fiind considerată 20şC;

3.21. temperatura nominală a apei calde – temperatura apei calde, stabilită în standardul de performantă si în contractul de furnizare;

3.22. temperatură de pornire - temperatura medie a agentului termic din corpurile de încălzire, la sarcini termice partiale si pentru un debit de agent termic corespunzător conditiilor de referintă, de la care repartitorul de costuri pentru încălzire electronic începe să înregistreze;

3.23. viteză de contorizare - viteza cu care se modifică indicele unitătilor afisate într-o unitate de timp;

3.24. viteză de evaporare - viteza de modificare a nivelului lichidului de măsură; se exprimă în milimetri pe unitatea de timp.

Art. 4. - (1) Montarea sistemelor de repartizare a costurilor se poate face numai de către prestatori autorizati, pe baza unor proiecte avizate în conditiile legii.

(2) Contractele de livrare-montare si/sau exploatare se încheie între asociatia de proprietari/locatari si prestator.

(3) Documentatia tehnică si economică întocmită de prestator, după avizarea acesteia de către furnizorii de energie termică, se pune la dispozitie si se păstrează de către presedintele asociatiei de proprietari/locatari, care are obligatia tinerii la zi a Cărtii tehnice a constructiei.

(4) În cazul în care, conform legilor în vigoare, este necesară obtinerea autorizatiei de construire, aceasta intră în sarcina asociatiei de proprietari/locatari.

 

CAPITOLUL II

Repartitoare de costuri pentru încălzire

 

SECTIUNEA 1

Domeniu de aplicare

 

Art. 5. - (1) Montarea si utilizarea sistemelor de repartizare a costurilor de încălzire în clădirile de tip condominiu se realizează numai în spatiile cu destinatie de locuintă.

(2) Determinarea consumurilor aferente spatiilor cu altă destinatie se face numai cu mijloace de măsurare legale.

Art. 6. - Sistemele de repartizare a costurilor pentru încălzire pot fi utilizate numai în cazul în care:

a) determinarea cantitătii de energie termică pentru încălzire se face cu un mijloc de măsurare legal, montat pe bransamentul termic al condominiului în punctul de delimitare/separatie a instalatiilor;

b) determinarea cantitătii de combustibil utilizat pentru prepararea locală în centrale termice de scară sau de imobil a agentului termic si a apei calde se face cu un mijloc de măsurare legal care înregistrează numai consumul aferent centralei termice;

c) instalatiile interioare de încălzire sunt exploatate în conditiile prevăzute la art. 16;

d) pentru fiecare combinatie, corp de încălzire repartitor de costuri se cunosc factorii de evaluare specifici prevăzuti în SR-EN 834, respectiv SR-EN 835, factorii de amplasare corespunzători pozitiei incintei încălzite în cadrul condominiului, precum si suprafata echivalentă termic si debitul de agent termic nominal;

e) elementele care asigură transferul de căldură către incintă sunt direct accesibile;

f) încălzirea incintei nu se realizează: prin pardoseală, prin plafon, cu aer cald, cu aeroterme, agentul termic utilizat nu este aburul, precum si în toate cazurile stabilite de standardele SR-EN 834, respectiv SR-EN 835, identice cu normele europene EN 834 si EN 835;

g) repartitoarele de costuri si robinetele termostatice au agrement tehnic de produs;

h) corpurile de încălzire sunt dotate cu robinete termostatice de reglare a debitului, astfel încât să existe posibilitatea reglării temperaturii în incinta în care sunt montate corpurile de încălzire;

i) 100% din proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintă preluati în facturare individuală au montate sisteme de repartizare a costurilor pe toate corpurile de încălzire racordate la instalatia interioară de distributie a energiei termice din condominiu, conditie ce trebuie respectată si în cazul imobilelor tip condominiu în care sunt constituite mai multe asociatii de proprietari/locatari, din care numai unul are calitatea de titular de contract de furnizare a energiei termice.

Art. 7. - Sistemele de repartizare a costurilor pentru încălzire pot fi utilizate si în condominiile în care există corpuri de încălzire desprinse de la instalatia interioară de distributie a energiei termice pentru încălzire.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii de montare a repartitoarelor electronice de costuri

 

Art. 8. - (1) Pentru a fi montate si utilizate, repartitoarele electronice de costuri trebuie să îndeplinească cerintele tehnice si metrologice prevăzute în SR-EN 834. Conformitatea cu aceste cerinte trebuie să rezulte din documentatia tehnică a produsului, declaratia de conformitate a producătorului sau, după caz, certificatul de conformitate emis de o unitate autorizată, precum si din agrementul tehnic de produs dat în conditiile art. 44.

(2) Documentatia tehnică a produsului trebuie să contină date despre:

a) temperatura de lucru si conditiile de depăsire

accidentală a acesteia;

b) temperatura de depozitare;

c) stabilitatea si rezistenta mecanică a tecilor de protectie a senzorilor de temperatură;

d) posibilitătile de demontare pentru întretinere si reparatii;

e) conditiile de mediu în care senzorii de temperatură lucrează corect;

f) conditiile în care trebuie să functioneze unitatea centrală de calcul a repartitorului electronic de costuri;

g) capacitatea sursei de alimentare cu curent electric si perioada de timp în care aceasta poate să functioneze în conditii de sigurantă;

h) conditiile si posibilitătile de citire a afisajului;

i) rezolutia afisajului;

j) erorile maxime acceptate, în functie de diferenta dintre temperatura medie a agentului termic din corpul de încălzire si temperatura de referintă a aerului din incintă la debitul termic nominal de referintă;

k) valorile permise ale influentelor de natură electrică asupra unitătii de calcul, sondelor de temperatură sau asupra cablurilor de racordare;

l) limitele de variatie a vitezei de contorizare în functie de temperatura de functionare si gradul de corelare la repartitoarele de costuri cu unul sau mai multi senzori de temperatură;

m) conditiile de asigurare cu sigiliu sau alt tip de protectie care să împiedice accesul neautorizat fără deteriorări vizibile.

Art. 9. - În cazul în care în condominiu sunt montate mai multe tipuri de corpuri de încălzire, temperatura de pornire pentru repartitoarele electronice de costuri montate poate diferi de la un repartitor la altul cu cel mult 10% din (tp - 20şC), cu conditia ca diferenta maximă dintre temperaturile de pornire a repartitoarelor de costuri să nu fie mai mare de 5 K.

Art. 10. - (1) Repartitoarele electronice de costuri pot fi utilizate în sisteme de repartizare a costurilor în care temperatura medie nominală de referintă a agentului termic este cuprinsă între limita superioară si cea inferioară de temperatură.

(2) Repartitoarele electronice de costuri cu un singur senzor de temperatură se pot utiliza numai dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) limita inferioară de temperatură este mai mare de 55şC;

b) pentru debitul termic nominal al corpului de încălzire temperatura de pornire trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 0,3 x (tmin - 20şC) + 20şC pentru tmin mai mare ori egală cu 60şC sau mai mică ori cel mult egală cu 28şC pentru limita inferioară de temperatură cuprinsă între 55şC si 60şC;

c) gradul de corelare este mai mic sau egal cu 0,3.

(3) Repartitoarele electronice de costuri cu doi sau mai multi senzori se utilizează obligatoriu în cazul în care limita inferioară de temperatură este mai mică sau egală cu 55şC. În acest caz diferenta de temperatură între temperatura de pornire si temperatura de referintă a aerului din spatiul încălzit trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 5 K, iar gradul de corelare “c” trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu 0,67.

Art. 11. - Agrementul tehnic eliberat pentru procedura de calcul utilizată la repartizarea costurilor cu repartitoare de costuri trebuie să contină:

a) coeficientii de corectie pentru calculul factorilor de amplasare sau modul de determinare a acestora;

b) modul de prelevare si înregistrare în fisele de evidentă a datelor necesare calculului factorilor de evaluare si al factorilor de amplasare;

c) modul de verificare a corectitudinii factorilor de evaluare si a factorilor de amplasare;

d) modul de calcul când se constată interventii frauduloase asupra repartitoarelor sau disfunctionalităti ale acestora neimputabile locatarului, precum si atunci când accesul la repartitoare nu este posibil.

Art. 12. - Prestatorul are obligatia amplasării corecte a repartitorului electronic de costuri, în conformitate cu documentatia tehnică si de montaj, astfel încât să existe o corelare cât mai bună între indicatiile afisate si transmisia de căldură de la corpul de încălzire, într-o plajă cât mai largă de functionare.

Art. 13. - (1) În cadrul unui condominiu care are mai multe contoare de energie termică, toate corpurile de încălzire pentru care se face repartitia costurilor cu repartitoare electronice de costuri de la un acelasi contor de energie termică vor avea montate repartitoare de costuri de acelasi tip si de la acelasi producător.

(2) Repartitoarele electronice de costuri care au diferite forme ale pieselor de prindere pentru adaptarea la diverse tipuri de corpuri de încălzire nu sunt considerate ca fiind de tipuri diferite. Variante ale aceluiasi tip de repartitor de costuri nu sunt considerate ca fiind de tipuri diferite.

Art. 14. - (1) Factorul global de evaluare va tine cont de:

a) caracteristicile constructive si dimensionale ale corpului de încălzire;

b) conditiile de montare, racordare si de alimentare cu agent termic ale corpului de încălzire;

c) caracteristicile constructive ale repartitorului de costuri;

d) efectul modificării temperaturii aerului din incinta încălzită asupra modelului matematic al perechii corp de încălzire - repartitor de costuri;

e) exactitatea de măsurare a temperaturilor luate în considerare de către repartitorul de costuri.

(2) Factorul global de evaluare sau o valoare proportională cu acesta va fi înscrisă pe repartitorul electronic de costuri sau va face parte din documentatia tehnică predată de prestator.

(3) Fiecare repartitor electronic de costuri trebuie să aibă înscrisă o serie de identificare.

Art. 15. - (1) Repartitoarele electronice de costuri pot fi montate si utilizate numai dacă valoarea gradului de corelare este bine determinată.

(2) În cazul în care gradul de corelare este determinat în alte conditii decât cele precizate în SR-EN 834, aceste conditii trebuie definite în documentele încheiate la darea în exploatare a repartitoarelor, iar prestatorul garantează că aceste conditii au fost definitorii pentru toate repartitoarele montate în condominiu.

Art. 16. - (1) Instalatiile de încălzire care se echipează cu sisteme de repartitie a costurilor trebuie să întrunească următoarele conditii cumulative:

a) corpurile de încălzire trebuie echipate cu dispozitive de reglare locală a debitului cu posibilităti de manevrare de către locatarul apartamentului, conforme cu prevederile normei europene EN 215-1. Dispozitivele de reglare pot fi de tipul robinetelor termostatate cu limită antiînghet reglabilă la minimum 6şC, care în pozitia “închis complet” să permită trecerea unui debit de agent termic, astfel încât în incinta în care este montat corpul de încălzire temperatura aerului să nu scadă sub 6şC în conditiile unei temperaturi exterioare definite ca temperatura minimă conventională de calcul pentru zona climaterică respectivă;

b) existenta unei reglări centralizate a temperaturii agentului termic, din statia/centrala termică în functie de temperatura exterioară;

c) instalatia interioară de distributie din condominiu trebuie să fie echilibrată hidraulic, astfel încât să fie asigurat debitul de agent termic nominal prin fiecare corp de încălzire în pozitia “complet deschis” a robinetului de reglaj. Înainte de montarea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, prestatorul va realiza echilibrarea hidraulică, atestată prin buletin de măsurători. Se admite neefectuarea echilibrării hidraulice în cazul în care nu s-au adus modificări la instalatiile interioare de încălzire din condominiu fată de proiectul initial.

(2) Dispozitivele de reglare locale trebuie să asigure posibilitatea de prereglare manuală fără dispozitive speciale, în scopul controlului si echilibrării hidraulice a instalatiei de distributie interioară a agentului termic pentru regimul nominal si asigurării limitării debitului prin corpurile de încălzire în situatia modificării permanente a debitului.

(3) Robinetul termostatic trebuie să asigure pe toată durata de viată aceleasi temperaturi în spatiile deservite pentru aceleasi pozitii de reglaj setate pe dispozitivul de reglare; pozitiile de reglaj de pe robinet trebuie să corespundă acelorasi temperaturi interioare în conditiile în care sursa de căldură nu îsi schimbă caracteristicile.

Art. 17. - (1) În momentul dării în exploatare a repartitoarelor electronice de costuri trebuie făcută o verificare generală asupra stabilitătii fixării, stării sigiliilor si asupra unor posibile defectiuni.

(2) Anual se va efectua o verificare de functionare, care constă în stabilirea corectitudinii datelor furnizate de repartitorul electronic de costuri si a părtilor componente ale acestuia; ecranul, sursa de alimentare cu energie electrică, unitatea centrală de calcul, sigiliile, senzorii de temperatură si, dacă este cazul, sistemele de transmitere a datelor.

(3) Sursa de alimentare cu energie electrică trebuie să aibă inscriptionată data de fabricatie, iar în documentatia tehnică ce însoteste repartitorul trebuie mentionate data la care s-a pus în functiune alimentarea cu energie electrică, precum si data la care urmează să fie înlocuită sursa.

(4) Înainte de fiecare înlocuire a sursei de energie electrică se vor verifica elementele de contact, îndepărtându-se oxizii sau depunerile, asa încât să se asigure un contact electric bun.

(5) După înlocuirea bateriilor se reface sigilarea.

(6) După fiecare verificare anuală sau ori de câte ori este necesară verificarea, se va înscrie în fisa de evidentă a repartitorului factorul de evaluare global sau cifra proportională cu acesta.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conditii de montare a repartitoarelor de costuri cu evaporare

 

Art. 18. - (1) Pentru a fi montate si utilizate, repartitoarele de costuri cu evaporare trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) carcasa repartitorului de costuri cu evaporare trebuie să asigure o stabilitate si o rezistentă mecanică corespunzătoare, astfel încât în timpul montajului si pe durata utilizării să nu aibă loc deformări care să afecteze functionarea;

b) transferul de căldură spre lichidul de măsură trebuie să fie uniform pe toată lungimea scalei;

c) corpul aparatului nu trebuie să reducă viteza de evaporare cu mai mult de 15%;

d) fiola cu lichidul de măsură si scara gradată trebuie amplasate în carcasa aparatului, astfel încât gradatia 0 si nivelul lichidului din fiolă pentru valoarea 0 să coincidă cu o abatere de cel mul ± 0,75 mm;

e) fiola cu lichidul de măsură trebuie să fie rezistentă la actiunea chimică a lichidului de măsură si să aibă un grad de transparentă suficient pentru a se putea vedea nivelul lichidului de măsură pe scara de măsură;

f) volumul de lichid, inclusiv valoarea alocată pentru evaporarea neutilizabilă, nu trebuie să depăsească 5 cm3;

g) toleranta admisibilă pentru valorile afisate nu trebuie să depăsească 2%;

h) gradul de umplere cu lichid a fiolei trebuie realizat cu o precizie de ± 0,5 mm;

i) la temperatura de 20şC, cantitatea de apă absorbită din aerul cu o umiditate relativă de 77% nu va depăsi 2% în volum. Lichidele de măsură care au alte proprietăti higroscopice pot fi utilizate numai dacă este îndeplinită conditia ca raportul de contorizare să fie mai mare sau cel putin egal cu 3 + 2 x Ra pentru un continut de apă absorbit din aer, la echilibru, de 6%, unde Ra reprezintă continutul de apă în procente de volum în conditii de saturatie pentru o umiditate relativă de 77% pentru 2 ˛ Ra ˛ 6;

j) umplerea fiolei peste gradatia zero a scalei, pentru compensarea evaporării în perioada de nefunctionare a încălzirii, trebuie să tină cont de evaporarea lichidului de măsură la o temperatură de 20şC pe o perioadă de 120 de zile. În cazul în care conditiile de referintă stabilesc o temperatură medie a turului agentului termic mai mică de 60şC, umplerea suplimentară trebuie să fie calculată pentru o perioadă de cel putin 220 de zile;

k) toate părtile componente ale repartitorului de costuri cu evaporare, care pot avea o influentă asupra corectitudinii măsurătorilor, trebuie prevăzute cu sigiliu sau alt tip de protectie, care să împiedice accesul neautorizat fără producerea de deteriorări vizibile;

l) spatiul dintre liniile gradate trebuie să fie mai mare de 0,7 mm, cu o abatere mai mică de ±0,3 mm fată de pozitia rezultată din calcul;

m) scara de măsură trebuie să asigure o stabilitate mecanică si o rezistentă termică, astfel încât rezultatul citirilor să nu fie influentat de conditiile de montaj sau de exploatare;

n) să se permită identificarea consumului, fie printr-o scară de consum, fie prin înscrierea unui coeficient de proportionalitate corelat cu factorul global de evaluare;

o) să existe o serie de identificare pentru fiecare repartitor;

p) să realizeze împreună cu corpul de încălzire un grad de corelare, determinat în conditii de referintă, având c < 0,3;

q) gradul de corelare este bine determinat, iar dacă acesta este determinat în alte conditii decât cele de referintă, aceste conditii trebuie definite în documentele încheiate la darea în exploatare a repartitoarelor, iar prestatorul garantează că aceste conditii au fost definitorii pentru toate repartitoarele montate în condominiu.

(2) Conditiile de montare si utilizare vor fi precizate în documentatia tehnică, asumate prin declaratia de conformitate, si în agrementul tehnic de produs dat în conditiile art. 44.

Art. 19. - Repartitoarele de costuri cu evaporare pot fi utilizate dacă îndeplinesc următoarele conditii de instalare si utilizare:

a) temperatura medie logaritmică nominală a agentului termic în corpul de încălzire este mai mare de 55şC;

b) pentru repartitoarele de costuri cu evaporare care au un raport de contorizare mai mic de 12 sau o evaporare nominală mai mică de 60 mm, limita inferioară a temperaturii medii logaritmice nominale trebuie să fie mai mare de 60şC;

c) pentru repartitoarele de costuri cu evaporare care au un raport de contorizare mai mare sau egal cu 12, un continut de apă în lichidul de măsură mai mic de 4% si o evaporare nominală mai mare sau egală cu 60 mm, limita inferioară de temperatură trebuie să fie mai mare de 55şC;

d) fixarea repartitorului de costuri cu evaporare trebuie să asigure transferul de căldură si durabilitatea amplasării acestuia;

e) montarea repartitorului de costuri cu evaporare pe corpul de încălzire trebuie să realizeze o corelare suficient de bună între valoarea afisată si transferul de căldură între corpul de încălzire si incintă. Punctul în care se montează repartitorul de costuri cu evaporare se alege astfel încât agentul termic să fi parcurs 25% din traseu prin corpul de încălzire;

f) montarea repartitoarelor de costuri cu evaporare trebuie realizată astfel încât în întregul condominiu să fie aplicată aceeasi regulă de montare cu o abatere pe înăltime pe corpurile de încălzire, care să nu fie mai mare de ± 10 mm;

g) repartitoarele de costuri cu evaporare montate în condominiu trebuie să fie de acelasi tip si de la acelasi producător, cu o caracteristică a dispozitivului de acelasi tip;

h) în cazul utilizării sistemelor de încălzire care a corpuri de încălzire înseriate, montarea repartitoarelor de costuri cu evaporare se poate realiza numai dacă se determină temperatura de intrare si iesire a agentului termic din fiecare corp de încălzire din seria de corpuri de încălzire si dacă aceste temperaturi se încadrează în cele definite la lit. a), b) si c).

Art. 20. - (1) În cazul montării repartitoarelor de costuri cu evaporare, prevederile art. 11, 12 si 13 se aplică în mod corespunzător.

(2) Instalatiile interioare de încălzire trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la art. 16.

Art. 21. - (1) În momentul dării în exploatare a repartitoarelor de costuri cu evaporare trebuie făcută o verificare generală asupra stabilitătii fixării, stării sigiliilor si asupra unor posibile defectiuni.

(2) Se va verifica culoarea de identificare a lichidului de măsură, care trebuie să fie aceeasi pentru toate repartitoarele de costuri cu evaporare din condominiu.

(3) Fiolele cu lichid de măsură se schimbă anual, iar culoarea lichidului de măsură din fiolă va fi diferită de la un an la altul.

(4) După înlocuirea fiolelor se va reface sigilarea. (5) După înlocuirea fiolei cu lichid de măsură se va înscrie în fisa de evidentă a repartitorului culoarea lichidului, factorul de evaluare global ori o cifră proportională cu acesta sau, după caz, scara scalei de măsură.

 

SECTIUNEA a 4-a

Montarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire

 

Art. 22. - În cazul în care asociatia de proprietari/locatari stabileste ca repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire să se realizeze utilizându-se sisteme de repartizare a costurilor de încălzire, se vor parcurge următoarele etape:

a) Asociatia de proprietari solicită de la furnizorul de energie termică, prin reprezentantul său legal, tipul de repartitoare de încălzire care satisfac cerintele tehnice de montare din cadrul condominiului. Furnizorul are obligatia confirmării parametrilor în maximum 15 zile de la primirea solicitării.

b) Reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari va face inventarul tuturor corpurilor de încălzire din spatiile cu destinatie de locuintă din condominiul respectiv, inclusiv, dacă este cazul, al celor din spatiile desprinse partial de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

c) Asociatia de proprietari/locatari titulară a contractului de furnizare transmite cereri de ofertă mai multor prestatori autorizati. În cererea de ofertă se va preciza numărul corpurilor de încălzire, cu mentionarea numărului total de apartamente din condominiu, numărului de apartamente desprinse partial si total de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum si o copie după răspunsul furnizorului de energie termică privind tipul de repartitoare care se pot utiliza.

d) Ofertele transmise de prestatori vor contine cel putin următoarele informatii:

1. copie după autorizatia de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor, eliberată de A.N.R.S.C.;

2. tipul si numărul repartitoarelor de costuri de energie termică ce se propun a se monta;

3. copie după agrementul tehnic de produs eliberat în conditiile art. 44;

4. dacă este necesar, obtinerea autorizatiei de construire, în conditiile legii, si costurile aferente;

5. tipul si numărul armăturilor care urmează a fi montate;

6. costurile, defalcate pe furnitura livrată, montajul acesteia si exploatarea repartitoarelor de costuri;

7. costurile aproximative pentru realizarea echilibrării hidraulice a retelei de distributie interioară, incluzând în aceasta si corpurile de încălzire;

8. perioada de garantie si garantiile acordate;

9. modul de citire si intervalul dintre două citiri ale repartitoarelor de costuri;

10. conditii de suspendare a contractului si de reziliere a acestuia de către asociatia de proprietari/locatari;

11. modelul de contract aprobat de autoritatea de reglementare competentă.

e) După primirea si analiza ofertelor în comitetul executiv al asociatiei de proprietari/locatari se convoacă adunarea generală a proprietarilor în vederea aprobării încheierii contractului cu unul dintre prestatori, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 6 lit. h).

f) În cazul în care în condominiu există două sau mai multe asociatii care sunt alimentate de la un singur bransament termic comun tuturor asociatiilor din condominiu, hotărârea adunării generale a proprietarilor

prevăzută la lit. e) va fi comună pentru toate asociatiile de proprietari/locatari din condominiu. Etapele prevăzute la lit. b) si e) vor fi parcurse de toate asociatiile de proprietari/locatari din condominiu, iar contractul cu prestatorul va fi semnat de toate asociatiile de proprietari/locatari din condominiu. Reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari, titulară a contractului de furnizare, are obligatia, sub sanctiunea nulitătii contractului cu prestatorul, de a face cunoscută în scris intentia de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire celorlalte asociatii de proprietari/locatari din condominiu.

g) Prestatorul are obligatia, sub sanctiunea nulitătii contractului, să facă toate investigatiile necesare pentru a stabili numărul de asociatii de proprietari/locatari din condominiu.

Art. 23. - (1) La montarea repartitoarelor de costuri prestatorul va îndeplini toate conditiile prevăzute în sectiunea a 2-a sau a 3-a, după caz.

(2) Se interzic montarea, punerea în functiune, utilizarea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor care nu îndeplinesc conditiile tehnice impuse în prezentul normativ tehnic sau în cazul în care conditiile de furnizare a agentului termic nu îndeplinesc conditiile specifice cerute de normele tehnice în vigoare.

Art. 24. - În cadrul echilibrării hidraulice sunt obligatorii verificarea si, eventual, înlocuirea, împreună cu furnizorul de energie termică, a diafragmei de pe bransamentul termic sau montarea regulatoarelor de presiune, astfel încât cu robinetele de reglaj montate pe corpurile de încălzire deschise complet si cu vanele de separare de la bransamentul termic deschise complet să se asigure debitul termic nominal prin corpurile de încălzire, indiferent de variatiile de debit si de presiune din reteaua de distributie.

Art. 25. - Programul de calcul cu care se face repartizarea costurilor, conform indicatiilor repartitoarelor de costuri de încălzire, trebuie să poată aplica coeficienti de corectie care să tină cont de:

- amplasarea incintelor încălzite fată de punctele cardinale;

- amplasarea incintelor încălzite pe verticala condominiului (parter, etaj intermediar sau ultimul etaj);

- amplasarea incintelor încălzite pe orizontala condominiului (pe colt sau între alte incinte încălzite);

- numărul si dimensiunile coloanelor de distributie ce trec prin apartamente.

 

CAPITOLUL III

Repartitoare de costuri pentru apă caldă

 

SECTIUNEA 1

Domeniu de aplicare

 

Art. 26. - (1) Montarea si utilizarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă în clădirile de tip condominiu se fac în spatiile cu destinatie de locuintă si la părtile comune ale condominiului.

(2) Determinarea consumurilor aferente spatiilor cu altă destinatie se face numai cu mijloace de măsurare legale.

Art. 27. - Sistemele de repartizare a costurilor pentru apă caldă pot fi utilizate numai dacă:

a) determinarea cantitătii de apă si de energie termică înglobată în apa caldă, livrată de un furnizor de energie termică, se face cu un mijloc de măsurare legal, montat pe bransamentul de apă caldă al condominiului în punctul de delimitare/separare;

b) temperatura minimă de furnizare a apei calde de consum în punctul de delimitare/separare a instalatiilor este de 45şC, în conditii de consum redus;

c) pentru 100% din proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintă preluati în facturare individuală, precum si în toate punctele aferente părtilor comune unde se utilizează apă caldă se montează repartitoare de costuri pentru apă caldă, conditie ce trebuie respectată si în cazul imobilelor tip condominiu în care sunt constituite mai multe asociatii de proprietari/locatari, dintre care numai unul are calitatea de titular de contract de furnizare pentru apă caldă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii de montare a repartitoarelor de costuri pentru apă caldă

 

Art. 28. - Repartizarea costurilor pentru energia termică înglobată în apa caldă proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă, în lipsa utilizării unor mijloace de măsurare legale individuale, se poate realiza numai cu sisteme de repartizare a costurilor în conditiile tehnice stabilite în prezenta normă tehnică.

Art. 29. - (1) Contoarele de apă caldă care au aprobare de model si verificare metrologică initială pot fi utilizate ca repartitoare de costuri pentru apă caldă.

(2) Pentru garantarea corectitudinii înregistrărilor si încadrarea în erorile tolerate maxim admisibile, după montare si punere în functiune, contoarele de apă caldă folosite ca repartitoare de costuri se vor supune controlului metrologic legal. Din punct de vedere economic se recomandă ca la expirarea termenului scadent de verificare metrologică contoarele de apă caldă folosite ca repartitoare de costuri să fie înlocuite, întrucât costurile verificării metrologice si ale eventualelor reparatii sau reconditionări pot fi mai mari decât cele cu achizitionarea unor aparate noi.

(3) Marcajele metrologice aplicate sub formă de sigiliu sunt supuse dispozitiilor legale referitoare la sigiliile statului si beneficiază de aceeasi protectie juridică.

(4) Repartitoarele de costuri pentru apă caldă care au fost scoase din sistemul de repartizare a costurilor pentru apă caldă în vederea reparării, modificării sau în cazul în care integritatea sigiliilor a fost deteriorată se pot monta numai după o nouă verificare metrologică.

Art. 30. - Indicatiile contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri nu pot fi folosite în tranzactii comerciale sau ca bază pentru stabilirea de tarife, taxe, impozite si altele.

Art. 31. - Persoanele juridice care montează sau întretin contoarele de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri în condominii, precum si cele care calculează repartizarea costurilor pe baza indicatiilor  repartitoarelor de costuri pentru apă caldă trebuie să fie autorizate de autoritatea natională de reglementare competentă.

Art. 32. - Pentru a fi montate si utilizate ca repartitoare de costuri, contoarele de apă caldă trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) eroarea tolerată să fie de maximum ±5% în zona inferioară, pentru un domeniu de debit cuprins între Qmin si Qt, si de maximum ±3% în zona superioară între Qt si Qmax;

b) să reziste fără deteriorarea sau schimbarea proprietătilor lor metrologice în cazul în care sunt supuse inversării accidentale a sensului de curgere si să nu permită înregistrarea curgerii în sens invers prin constructia lor sau împreună cu alte dispozitive cu care se montează în instalatie;

c) să nu creeze o cădere de presiune în circuit, la debitul maxim, care să depăsească 0,3 bari;

d) dispozitivul indicator trebuie să permită citirea sigură, usoară si neambiguă a valorilor afisate, înăltimea reală sau aparentă a cifrelor trebuie să fie mai mare de 4 mm, iar unitătile si multiplii vor fi de culoare neagră si submultiplii de culoare rosie;

e) dispozitivul indicator trebuie să poată înregistra un volum corespunzător pentru cel putin 1.999 de ore de functionare la debitul nominal, fără revenire la zero;

f) pot fi echipate cu un dispozitiv de reglare sigilabil care permite modificarea relatiei dintre valoarea indicată si valoarea adevărată a volumului trecut prin repartitorul de costuri pentru apă caldă. Acest dispozitiv este obligatoriu pentru cele care utilizează actiunea vitezei apei asupra rotatiei unei părti mobile;

g) să se prezinte clar si lizibil, separat sau grupat, pe carcasă, pe cadranul indicatorului sau pe plăcuta de identificare următoarele informatii:

- denumirea ori numele comercial al producătorului sau marca sa comercială;

- clasa metrologică si debitul nominal Qn;

- anul fabricatiei si numărul de serie;

- una sau două săgeti, care să indice sensul curgerii;

- optional, simbolul aprobării de model;

- presiunea maximă de lucru în bari, dacă aceasta poate depăsi 10 bari;

- litera V sau H în situatiile în care repartitorul poate functiona corect numai în pozitie verticală (V) sau orizontală (H);

- literele RC, la montare, când este utilizat ca repartitor de costuri;

h) să includă dispozitive de protectie care pot fi sigilate astfel încât atât înainte, cât si după instalarea corectă a lor să nu fie posibilă demontarea sau modificarea pozitiei acestora sau a dispozitivului lor de reglare, fără deteriorarea vizibilă a dispozitivului de protectie;

i) pentru modelul care a fost aprobat trebuie ca, după fiecare încercare de uzură accelerată si după încercarea de rezistentă la soc termic, variatia curbei erorilor să nu depăsească valorile admise de normele metrologice în vigoare;

j) în cazul în care erorile măsurate la verificarea initială pentru debitul minim, de tranzitie si maxim sunt de acelasi semn, aparatul de măsură trebuie să fie reglat astfel încât nici una dintre erori să nu depăsească jumătate din eroarea tolerată;

k) să reziste la temperatura de 90şC si la presiunea pentru care este proiectat, denumită presiune maximă de lucru, fără defecte în functionare, scurgeri, infiltrări prin pereti sau deformări permanente. Valoarea minimă a presiunii de lucru este de 10 bari;

l) certificatul de aprobare de model trebuie să prevadă ca încercarea de exactitate, la verificarea initială, să fie efectuată cu apă caldă;

m) să fie realizate din materiale adecvate domeniului lor de utilizare, rezistente la coroziune internă si externă normală si la variatii posibile ale temperaturii apei în intervalul 0şC-110şC.

Art. 33. - Montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă, în spatiile cu destinatie de locuintă sau în spatiile care constituie părti comune ale condominiului, se poate realiza numai de persoane juridice care au autorizatie de vânzare si montare eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală.

Art. 34. - Persoanele juridice pot monta sisteme de repartizare a costurilor pentru apă caldă doar dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 27, 31, 32 si 33.

Art. 35. - La montarea repartitoarelor de costuri se va asigura:

a) realizarea montajului, astfel încât repartitoarele de costuri montate să înregistreze consumurile de apă de la toate obiectele sanitare;

b) realizarea unei lungimi rectilinii fără armături înainte si după repartitor, conform indicatiilor producătorului;

c) pozitia de montare indicată de producător, orizontală sau verticală, să fie respectată cu strictete, nefiind permisă vreo abatere de la pozitia de montare, decât dacă această posibilitate este explicită în documentatia de montaj dată de producător si dacă prin aceasta nu se modifică clasa metrologică;

d) respectarea proiectului de montaj, care va avea în vedere minimizarea numărului de repartitoare de costuri de apă montate. Proiectele utilizate pentru montarea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă pot fi solutiicadru aprobate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

e) regula generală de montare a unui singur repartitor de costuri de apă în subsolul condominiului, care să înregistreze consumul total de apă caldă al instalatiilor sanitare ale unui aceluiasi apartament. Montarea se poate face si în spatiul cu destinatie de locuintă a proprietarului, în cazul în care, datorită configuratiei condominiului sau din considerente economice, montarea unui singur repartitor de costuri nu se poate realiza sau nu se justifică. În această situatie si dacă din punctul de vedere al asigurării rezistentei constructiei este necesar, se pot monta maximum 3 repartitoare de costuri pentru apă caldă în acelasi spatiu cu destinatie de locuintă;

f) montarea unui dispozitiv de retinere a impuritătilor si a unui dispozitiv de sens, în cazul în care amplasarea repartitorului de costuri se realizează în spatiul cu destinatie de locuintă;

g) ca legătura de la coloana de distributie până la repartitorul de costuri să fie fixată de elementele de constructie, astfel încât să nu poată fi modificată pozitia acestuia fată de pozitia initială de montaj;

h) montarea unor dispozitive antifraudare sigilabile, în cazul în care repartitorul de costuri pentru apă caldă poate fi fraudat. Filtrul pentru impurităti si clapeta de retinere vor fi, de asemenea, sigilate;

i) realizarea sigilării, în asa fel încât să nu se poată interveni neautorizat fără deteriorarea vizibilă a sistemului de sigilare;

j) busonarea si sigilarea tuturor racordurilor care nu trec prin repartitor;

k) montarea unui dispozitiv de retinere a impuritătilor, general pentru tot condominiul.

 

SECTIUNEA a 3-a

Montarea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă

 

Art. 36. - În cazul în care asociatia de proprietari/locatari stabileste ca repartizarea individuală a consumurilor de energie termică pentru apa caldă să se realizeze utilizându-se sisteme de repartizare a costurilor, este necesară parcurgerea următoarelor etape:

a) Asociatia de proprietari/locatari solicită de la furnizorul de energie termică prin reprezentantul său legal confirmarea scrisă a parametrilor apei calde. Parametrii apei calde constau în valoarea temperaturii nominale garantate la intrarea în condominiu - de regulă 60şC - si abaterea maximă fată de această temperatură pe toată durata de furnizare. Furnizorul are obligatia confirmării parametrilor în maximum 15 zile de la primirea solicitării.

O copie după confirmarea parametrilor va fi transmisă ca anexă la cererile de ofertă prevăzute la litera e).

b) Reprezentantul legal al asociatiei va aduce la cunostintă comitetului executiv valoarea abaterii maxime a temperaturii apei calde. În cazul în care se constată că furnizorul nu poate asigura în punctul de delimitare/separare a instalatiilor o temperatură minimă de furnizare a apei calde de 45şC, nu se vor monta si nu vor fi utilizate repartitoare de costuri pentru apă caldă, chiar dacă celelalte conditii sunt îndeplinite.

c) Reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari va solicita de la membrii asociatiei acceptul scris privind montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă, repartizarea acestor costuri pe baza repartitoarelor de costuri pentru apă.

d) Se face verificarea functionării tuturor instalatiilor interioare de apă în vederea eliminării pierderilor din apartamente, proprietarii având obligatia efectuării lucrărilor de întretinere, reparare sau înlocuire a elementelor de instalatii aflate în folosinta exclusivă a acestora, fiind aplicabile prevederile art. 20 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001.

e) Asociatia de proprietari/locatari titulară a contractului de furnizare transmite cereri de ofertă mai multor prestatori de sisteme de repartizare a costurilor pentru apă. În cererea de ofertă se va preciza numărul spatiilor cu destinatie de locuintă si al spatiilor comune în care urmează să fie montate sisteme de repartizare.

f) Ofertele transmise de prestatori vor contine cel putin următoarele informatii:

1. copie după avizele pentru activitătile de vânzare si montare a contoarelor de apă utilizate ca repartitoare de costuri;

2. tipul si numărul repartitoarelor de costuri pentru apă care se propun a fi montate;

3. copie după aprobarea de model pentru contorul de apă utilizat ca repartitor de costuri;

4. dacă este necesar, obtinerea autorizatiei de construire, în conditiile legii, si costurile aferente;

5. tipul si numărul armăturilor care urmează a fi montate;

6. costurile, defalcate pe furnitura livrată, montajul acesteia si, eventual, exploatarea repartitoarelor de costuri în vederea respectării prevederilor art. 35 lit. e);

7. perioada de garantie si garantiile acordate;

8. conditiile de suspendare a contractului si de reziliere a acestuia de către asociatia de proprietari/locatari;

9. modelul de contract aprobat de autoritatea de reglementare competentă.

g) După primirea si analiza ofertelor în comitetul executiv al asociatiei de proprietari/locatari se convoacă adunarea generală a proprietarilor în vederea aprobării încheierii contractului cu unul dintre prestatori.

h) În cazul în care în condominiu există două sau mai multe asociatii care sunt alimentate de la un singur bransament comun tuturor asociatiilor din condominiu, hotărârea adunării generale a proprietarilor, prevăzută la lit. g), va fi comună pentru toate asociatiile din condominiu. Etapele prevăzute la lit. c), d) si g) vor fi parcurse de toate asociatiile de proprietari/locatari din condominiu, iar contractul cu prestatorul va fi semnat de toate asociatiile de proprietari/locatari din condominiu. Reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari, titulară a contractului de furnizare, are obligatia, sub sanctiunea nulitătii contractului cu prestatorul, de a face cunoscută în scris intentia de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă celorlalte asociatii de proprietari/locatari din condominiu.

i) În cazul în care prestatorul va exploata sistemele de repartizare a costurilor efectuând serviciul de calculare si repartizare a consumurilor, acesta are obligatia, sub sanctiunea nulitătii contractului, să facă toate investigatiile necesare pentru a stabili numărul de asociatii de proprietari/locatari din condominiu.

j) Contractul se poate încheia numai dacă sunt îndeplinite conditiile art. 27, 31 si 32.

Art. 37. - (1) La montarea repartitoarelor de costuri prestatorul va îndeplini toate conditiile prevăzute în sectiunea a 2-a.

(2) Se interzic montarea, punerea în functiune, utilizarea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă în cazul în care conditiile de furnizare a apei calde nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 27.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 38. - Se interzice repartizarea costurilor pentru energia termică din apa caldă proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă sau cu altă destinatie pe baza indicatiilor unor aparate de măsură care nu au aprobare de model si verificare metrologică initială.

Art. 39. - Sigiliile utilizate vor avea o serie de identificare, diferită de la un sigiliu la altul, care va fi trecută în documentul de montare a fiecărui repartitor de costuri.

Art. 40. - În cazul în care autoritatea de reglementare constată că prestatorul nu a respectat conditiile tehnice si/sau metrologice de montare a sistemelor de repartizare a costurilor, prestatorul are obligatia refacerii montării pe cheltuială proprie, nefiind exonerat prin aceasta de plata unor daune către asociatia de proprietari/locatari la care a făcut montajul.

Art. 41. - Până la montarea unor repartitoare de costuri pentru încălzire si apă caldă, în conditiile prezentului normativ tehnic, repartizarea costurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 42. - Se interzic montarea, punerea în functiune, utilizarea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, dacă nu sunt îndeplinite conditiile tehnice impuse în prezentul normativ tehnic.

Art. 43. - Proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintă, în care s-au montat repartitoare de costuri, au următoarele obligatii:

a) să permită citirea repartitoarelor de costuri de către reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari sau de către prestatorii de servicii cu care s-au încheiat contracte în acest sens ori au fost agreati de furnizorul de energie termică pentru citirea repartitoarelor si repartizarea consumurilor;

b) să permită verificarea repartitoarelor de costuri la intervalele stabilite în contractele de furnizare de servicii;

c) să nu intervină asupra repartitoarelor de costuri decât în cazul unor avarii care ar conduce la periclitarea securitătii bunurilor sau vietilor locatarilor din condominiu;

d) să nu modifice pozitia de montare a repartitoarelor de costuri.

Art. 44. - (1) Repartitoarele de costuri utilizate în sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire trebuie să aibă un agrement tehnic pentru produs eliberat de către organisme specializate cu sediul în România, abilitate în acest scop de autoritătile competente.

(2) În momentul montării, repartitoarele de costuri trebuie să aibă agrementul tehnic pentru produs în perioada sa de valabilitate.

(3) Repartitoarele de costuri utilizate în sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire nu se supun controlului metrologic legal.

Art. 45. - (1) Perioada de garantie pentru repartitoarele de costuri este de minimum 36 de luni de la data punerii în functiune.

(2) Repartitoarele care se defectează în perioada de garantie, din cauze neimputabile proprietarului spatiului cu destinatie de locuintă, vor fi înlocuite pe cheltuiala prestatorului si vor beneficia de aceeasi perioadă de garantie.

Art. 46. - (1) Consumatorii individuali de energie termică au obligatia să asigure, pe cheltuială proprie, verificarea metrologică periodică a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri. La solicitarea asociatiei de proprietari/locatari, prestatorul are obligatia să efectueze verificarea metrologică pentru toate repartitoarele de apă caldă montate de acesta.

(2) Dacă la repartizarea consumurilor de energie termică stabilite în baza citirii indicatiilor repartitoarelor de apă caldă se constată anomalii, proprietarii de apartamente au obligatia să permită accesul prestatorului pentru efectuarea verificării metrologice, caz în care se va întocmi un procesverbal de constatare si:

a) repartitorul de costuri se scoate din instalatie si se înlocuieste cu altul nou, gratuit în perioada de garantie, întocmindu-se un document din care să rezulte indexul repartitorului scos din instalatie si indexul de pornire al celui montat. Repartizarea costurilor se efectuează în continuare pe baza sistemului de repartizare a costurilor;

b) repartitorul de costuri se scoate din instalatie si se înlocuieste cu altul nou, contra cost în afara perioadei de garantie, întocmindu-se un document din care să rezulte indexul repartitorului scos din instalatie si indexul de pornire al celui montat. Repartizarea costurilor se efectuează în continuare pe baza sistemului de repartizare a costurilor;

c) repartitorul de costuri se scoate sau se lasă în instalatie. Repartizarea costurilor se efectuează în continuare la fel ca pentru proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintă care nu au montate sisteme de repartizare a costurilor.

(3) În situatia de la alin. (2) accesul se va efectua în prezenta reprezentantului legal al asociatiei de proprietari/locatari.

Art. 47. - (1) Contractele de montare a repartitoarelor de costuri pentru apă caldă vor avea clauze privitoare la verificarea obligatorie de către prestator a repartitoarelor montate, precum si modul de înstiintare privind perioada de verificare.

(2) Contravaloarea verificărilor periodice a repartitoarelor se stipulează la încheierea contractului de montare a repartitoarelor de costuri.

(3) Prestatorul are obligatia de a realiza verificările periodice pe toată durata de viată a repartitoarelor montate de acesta.

Art. 48. - Pentru un condominiu, repartitoarele de costuri pentru încălzire si apă caldă vor fi de acelasi tip, iar montarea acestora se realizează, pentru toti membrii asociatiei, de acelasi proprietar.

Art. 49. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta în ofertă, prioritar, costurile necesare pentru alimentarea independentă a fiecărui proprietar al spatiilor cu destinatie de locuintă cu apă caldă, astfel încât acesta să fie deservit de câte un singur repartitor de costuri.

(2) În calcule se va tine cont de vechimea si uzua coloanelor de apă existente, durata de viată normală, căderile de presiune reale datorate depunerilor din interiorul conductelor, recuperarea si refolosirea unei părti din conductele dezafectate.

(3) Costurile necesare schimbării coloanelor de apă sunt considerate costuri de reparatii si se repartizează conform legislatiei în vigoare.

Art. 50. - (1) Prestatorii vor respecta metodologia de repartizare a consumurilor de energie termică elaborată de autoritatea natională de reglementare competentă.

(2) Prestatorul are obligatia de a transmite autoritătii de reglementare, la cererea acesteia, factorii de evaluare si amplasare utilizati la oricare dintre condominiile la care acesta a realizat montarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE Nr. 441

privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii nr. DGA/IV/802 din 30 august 2004, aprobat de directorul general al casei nationale de asigurări de sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 16 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 si nr. 76 bis din 29 ianuarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa 3-d, titlul va avea următorul cuprins:

“Desfăsurător pentru decontarea serviciilor medicale spitalicesti acordate pentru afectiuni acute în spitale, altele decât cele prevăzute în anexa 18a) la Ordinul nr. 1.220/890/2003, precum si în sectiile si compartimentele de acuti (de sine stătătoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii în structura spitalelor) din spitalele de cronici si de recuperare.”

2. Formularul din anexa 5-b va avea următorul cuprins:

 

LISTA

asiguratilor care au beneficiat de îngrijire medicală la domiciliu la recomandarea medicilor de specialitate din spitale

 

Luna.............., anul ...........

 

Nr.

crt.

Cod

numeric

personal

Medicul de

specialitate care a

făcut recomandarea

Codul

medicului

Data recomandării pentru

efectuarea serviciilor de

îngrijiri medicale la domiciliu

Data începerii

îngrijirii medicale

la domiciliu

Data terminării

îngrijirii medicale

la domiciliu

Nr. de zile

de îngrijire

medicală la

domiciliu

Total nr. de

servicii de îngrijire

acordate, pe tipuri

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total col. C9 = total col. C3 din anexa 5-a

 

Art. II. - Formularele cuprinse în anexele 4-a, 4-b, 4-c si 4-d se utilizează si în cazul regularizărilor trimestriale.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 441.