MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 866         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 septembrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 327 din 14 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 alin. 3 din Codul familiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.508. - Hotărâre privind acordarea unui împrumut Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. în vederea acoperirii deficitului pe anul 2003

 

1.509. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.510. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

476. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

1.143/428. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

457.- Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a COOPERATIVEI DE CREDIT SÂRGUINTA TURCENI OC

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 327

din 14 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 alin. 3 din Codul familiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 alin. 3 din Codul familiei, exceptie ridicată de Mihaela Carmen Ionică în Dosarul nr. 1.116/2004 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde partea Marian Corin Ionică, lipsind autoarea exceptiei si partea Primăriei Sectorului 3 Bucuresti - Autoritatea Tutelară, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Partea prezentă consideră exceptia de neconstitutionalitate neîntemeiată si solicită respingerea ei ca atare.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, sustinând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale referitoare la protectia copiilor si a tinerilor, întrucât nu limitează stabilirea cuantumului pensiei la întretinere la veniturile din muncă ale debitorului obligatiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 30 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.116/2004, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 alin. 3 din Codul familiei, exceptie ridicată de Mihaela Carmen Ionică.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea apreciază că dispozitiile Codului familiei referitoare la obligatia de întretinere ar trebui să tină seama de realitătile actuale, când veniturile unui părinte pot fi obtinute atât din raporturi de muncă, cât si dintr-o multime de alte surse, precum chirii, dividende, exploatarea unor drepturi de proprietate intelectuală sau industrială etc. Astfel, dreptul copiilor la o viată normală, la educatie, la informatie, în măsura în care presupune efectuarea de cheltuieli, este restrâns în mod nejustificat dacă obligatia de întretinere ce incumbă părintilor este limitată la un procent din venitul din muncă al acestora, în conditiile în care acesta nu există sau este foarte redus, însă există venituri din alte surse.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti consideră că sustinerile autoarei exceptiei nu sunt întemeiate, deoarece art. 94 alin. 3 din Codul familiei constituie o normă cu caracter special, aplicabilă numai în ipoteza în care părintele nu realizează si alte venituri, în afara acelora obtinute prin muncă. Altfel, sunt aplicabile prevederile art. 94 alin. 1 din Codul familiei care contin reglementarea generală privind obligatia de întretinere, potrivit căreia întretinerea este datorată proportional cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmează a o plăti. Prin urmare, ori de câte ori debitorul obligatiei de întretinere realizează venituri care nu reprezintă câstiguri în muncă, acestea vor fi avute în vedere de către instantele judecătoresti pentru stabilirea pensiei de întretinere, fără a se tine însă seama de plafoanele prevăzute de art. 94 alin. 3 din Codul familiei, aplicabile în exclusivitate ipotezei în care părintele realizează numai câstiguri din muncă. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale ale art. 49 alin. (1), întrucât părintele care nu realizează venituri exclusiv din muncă are obligatia de a presta întretinere copilului său în cuantumul stabilit de instanta judecătorească, fără a lua în calcul limitele prevăzute de art. 94 alin. 3 din Codul familiei.

Guvernul arată că textul de lege criticat nu are ca scop limitarea surselor de venit ale debitorului la care se raportează cuantumul pensiei de întretinere, ci cuprinde numai regula specială referitoare la stabilirea plafonului maxim al întretinerii atunci când aceasta se execută asupra unui câstig din muncă. Prin urmare, aplicarea art. 94 alin. 3 din Codul familiei ridică o problemă de interpretare a dispozitiei legale, iar nu una de constitutionalitate, ceea ce impune respingerea exceptiei formulate.

Avocatul Poporului consideră că art. 94 alin. 3 din Codul familiei reprezintă concretizarea prevederilor art. 49 alin. (1) din Constitutie, republicată, determinarea cuantumului obligatiei de întretinere datorate de părinte copiilor minori înscriindu-se în măsurile speciale de protectie a copiilor si tinerilor. Întretinerea se acordă în cazul în care minorul este în nevoie nu numai raportat la câstigul din muncă al părintelui, ci si la alte mijloace ale acestuia, deoarece regula prevăzută de art. 94 alin. 1 din Codul familiei îsi găseste aplicare în toate cazurile, inclusiv în cel al întretinerii datorate de părinte copiilor săi minori.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate formulată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 94 alin. 3 din Codul familiei, care are următorul continut:

- Art. 94 alin. 3: “Când întretinerea este datorată de părinte sau de cel care înfiază, ea se stabileste până la o pătrime din câstigul său din muncă pentru un copil, o treime pentru doi copii si o jumătate pentru trei sau mai multi copii.”

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 49 alin. (1) din Constitutia României, republicată, potrivit cărora “Copiii si tinerii se bucură de un regim special de protectie si de asistentă în realizarea drepturilor lor”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că reglementările Codul familiei instituie dreptul copilului la întretinere, respectiv obligatia corelativă ce incumbă părintelui sau celui care înfiază de a presta întretinere fată de copiii minori. Astfel, potrivit art. 86 alin. 1 coroborat cu art. 107 alin. 2 din Codul familiei, obiectul acestei obligatii îl formează mijloacele necesare traiului, respectiv alimente, locuintă, îmbrăcăminte, medicamente, nevoi spirituale, precum si mijloacele necesare pentru cresterea, educarea, învătătura si pregătirea profesională a copiilor. Obligatia de întretinere se execută în natură sau prin plata unei sume de bani, instanta judecătorească fiind cea care stabileste cuantumul si modalitatea de executare, în functie de împrejurări.

În cazul în care întretinerea este datorată de către părinti sau adoptatori care obtin venituri din muncă, art. 94 alin. 3 din Codul familiei instituie anumite plafoane maxime până la care se poate stabili pensia de întretinere, tinând seama de numărul de copii ce urmează a beneficia de acest drept. Or, în actualele conditii în care sursele de venituri licite s-au multiplicat, o asemenea împrejurare nu este de natură să impună concluzia neconstitutionalitătii textului de lege criticat, de vreme ce nu instituie vreo interdictie formală în ceea ce priveste raportarea pensiei de întretinere si la alte venituri decât cele din muncă.

Dimpotrivă, stabilirea pensiei de întretinere se poate face în functie de orice venituri ale debitorului, în temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 si 2 din Codul familiei, potrivit cărora “Întretinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmează a o plăti”, iar “Instanta judecătorească va putea mări sau micsora obligatia de întretinere sau hotărî încetarea ei, după cum se schimbă mijloacele celui care dă întretinerea sau nevoia celui ce o primeste”. Este cert că, în asemenea situatii, nu vor opera limitările instituite prin alin. 3 al art. 94 din Codul familiei, care îsi vor găsi aplicare exclusiv în cazul în care pensia de întretinere este stabilită în raport cu câstigul din muncă, instanta fiind suverană în a determina cuantumul acesteia în functie de situatia de fapt.

În concluzie, Curtea nu poate retine critica de neconstitutionalitate invocată si constată că dispozitiile art. 94 alin. 3 din Codul familiei sunt în deplin acord cu textul constitutional de referintă, concurând la crearea regimului special de protectie si de asistentă în realizarea drepturilor copiilor si tinerilor.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 alin. 3 din Codul familiei, exceptie ridicată de Mihaela Carmen Ionică în Dosarul nr. 1.116/2004 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui împrumut Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. în vederea acoperirii deficitului pe anul 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 7 alin. (2) lit. d) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui împrumut din contul curent general al Trezoreriei Statului în valoare de 2.000 miliarde lei, în scopul finantării deficitului Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pe anul 2003, deficit care a fost acoperit temporar din credite contractate de aceasta de la bănci.

Art. 2. - Împrumutul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu rambursarea la scadentă si plata anuală a dobânzilor începând cu luna septembrie 2007, cu o rată lunară a dobânzii egală cu nivelul dobânzii acordate de Trezoreria Statului la disponibilitătile la vedere păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice va încheia o conventie cu Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. în care vor fi precizate drepturile si obligatiile părtilor, precum si conditiile de derulare ale împrumutului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.508.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 50.000.000 mii lei la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii”, titlul “Transferuri consolidabile”, pentru drumurile aflate în administrarea consiliilor judetene, municipale si pentru străzile din cvartalele noi de locuinte.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.509.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 250.000.000 mii lei la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii”, titlul “Transferuri consolidabile”, pentru drumurile aflate în administrarea consiliilor judetene, municipale si pentru străzile din cvartalele noi de locuinte.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.510.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

Având în vedere art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive,

în temeiul art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin Comunicarea Comisiei Europene nr. C20/05 din 24 ianuarie 2004, prevăzută în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2004.

Nr. 476.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.143 din 15 septembrie 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 428 din 14 septembrie 2004

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatului de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 10.397/2.739/2004,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 11 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Pozitia 4 a literei C “Dispozitive pentru incontinentă urinară” va avea următorul cuprins:

“C. Dispozitive pentru incontinentă urinară

................................................................................................................................................................................

 

C1

C2

C3

C4

C5

4.

Dispozitiv pentru plasarea

de benzi intravaginale si

pentru incontinentă urinară

 

dispozitiv pentru plasarea

intravaginală a bandeletei

din polipropilenă

14.855.000

(lei/buc.) “

 

2. Litera I “Dispozitive pentru deficiente vizuale” va avea următorul cuprins:

“I. Dispozitive pentru deficiente vizuale

 

Nr.

crt.

Denumirea

dispozitivului medical

Tipul

Caracteristicile

tehnice definitorii

Pretul de referintă

 (lei/buc.)

C1

C2

C3

C4

C5

1.

Lentile intraoculare

pentru camera

anterioară

Filtru UV

2.070.000

pentru camera

posterioară

Filtru UV

2.

Proteză oculară

pentru copii

 

0”

 

3. Litera J “Solutie vâscoelastică pentru infiltratii intraarticulare” va avea următorul cuprins:

“J. Solutie vâscoelastică pentru infiltratii intraarticulare

 

Nr.

crt.

Denumirea

dispozitivului medical

Tipul

Caracteristicile

tehnice definitorii

Pretul de referintă

 (lei/set.)

C1

C2

C3

C4

C5

1.

Solutie sterilă vâscoelastică

pentru infiltratii intraarticulare

 

implant vâscoelastic ce are la

bază hialuronat de sodiu

8.133.000”

 

Art. II. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ale caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a COOPERATIVEI DE CREDIT SÂRGUINTA TURCENI OC

 

Având în vedere solicitarea CREDITCOOP Casa Centrală privind retragerea autorizatiei de functionare a COOPERATIVEI DE CREDIT SÂRGUINTA TURCENI OC, ca urmare a nerespectării de către conducerea acestei cooperative de credit a reglementărilor legale în vigoare privind activitatea organizatiilor cooperatiste de credit, precum si inexistenta unei perspective de redresare a situatiei economico-financiare a cooperativei de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0268 din data de 23 septembrie 2002 a COOPERATIVEI DE CREDIT SÂRGUINTA TURCENI OC, cu sediul în orasul Turceni, bl. 41, sc. 2, ap. 4, judetul Gorj, cod unic de înregistrare 2180803, număr de ordine în registrul comertului J18/68/1991, pentru următoarele motive:

- nivelul fondurilor proprii se situează sub limita de 3.000.000 mii lei prevăzută la art. 7 alin. (1) din Normele Băncii Nationale ale României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit, acesta înregistrând la data de 30 iunie 2004 un nivel de -12.393 mii lei;

- nivelul indicatorului de solvabilitate se situează sub limita minimă prevăzută la art. 4 din Norma Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare, acesta înregistrând la data de 30 iunie 2004 un nivel de -1,79%;

- pierderea înregistrată de cooperativa de credit se mentine la un nivel ridicat (-113.983 mii lei la 30 iunie 2004).

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă COOPERATIVEI DE CREDIT SÂRGUINTA TURCENI si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari,

viceguvernator

 

Bucuresti, 14 septembrie 2004.

Nr. 457.