MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 867         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.505. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului “38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

1.506. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investitii si a indicatorilor tehnicoeconomici din cadrul programului “38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

1.507. - Hotărâre privind autorizarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de a contracta un credit furnizor în sumă de până la 30 milioane euro, în vederea asigurării resurselor financiare necesare contractului de lucrări pentru obiectivul “Fluidizare DN 1 Aeroport Băneasa - pasaj Otopeni, km 7 + 535 - km 11 + 938”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

74. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea formularului Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la programul de gestionare a câinilor fără stăpân

 

1.142. - Ordin al ministrului sănătătii pentru stabilirea continutului-cadru al curriculei de formare profesională a medicilor implicati în tratamentul toxicodependentei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului “38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului “38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, cuprinsă în anexa nr. 1.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1-2/345*), se face din bugetul de stat, din bugetele locale, din credite interne si/sau externe, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1-2/345 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.505.


*) Anexele nr. 2/1-2/345 se vor comunica Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

LISTA

cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului “38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului .38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista cuprinzând 112 obiective de investitii din cadrul programului “38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, cuprinsă în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzuti la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. 2/1-2/112*).

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1-2/112, se face din bugetul de stat, din bugetele locale, din credite interne si/sau externe, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1-2/112 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.506.


*) Anexele nr. 2/1-2/112 se vor comunica Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

LISTA

cuprinzând 112 obiective de investitii din cadrul programului “38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de a contracta un credit furnizor în sumă de până la 30 milioane euro, în vederea asigurării resurselor financiare necesare contractului de lucrări pentru obiectivul “Fluidizare DN1 Aeroport Băneasa - pasaj Otopeni, km 7+535 - km 11+938”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. XIII alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. să contracteze un credit furnizor, în sumă de până la 30 milioane euro, în vederea asigurării resurselor financiare necesare contractului de lucrări pentru obiectivul “Fluidizare DN1 Aeroport Băneasa - pasaj Otopeni, km 7+535 - km 11+938”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Finantelor Publice să semneze o scrisoare de confort către furnizorul lucrărilor aferente obiectivului “Fluidizare DN1 Aeroport Băneasa - pasaj Otopeni, km 7+535 - km 11+938”, prin care să se confirme angajamentul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si al Ministerului Finantelor Publice de a depune toate diligentele necesare, în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru a se asigura onorarea la termen de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obligatiilor financiare din cadrul contractului respectiv.

Art. 3. - Rambursarea împrumutului si plata dobânzilor, comisioanelor si a altor cheltuieli aferente acestui împrumut, precum si contravaloarea taxelor si impozitelor si a altor cheltuieli conexe se vor asigura din surse proprii ale Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetele anuale ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate annual cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.507.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea formularului Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la programul de gestionare a câinilor fără stăpân

 

În temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 215/2004, si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002,

văzând Referatul de aprobare nr. 41.209/2004, întocmit de Directia generală de inspectie, control, inspectie la frontieră si coordonarea institutelor veterinare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularul Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la programul de gestionare a câinilor fără stăpân, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 25 august 2004.

Nr. 74.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

............................................................

Nr. ................/................2004

Seria ............. nr. ...........

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor la programul de gestionare a câinilor fără stăpân

Nr. ......... din .............

 

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................................, în calitate de ................................................ din cadrul ...................., constat că în ziua de .................., la ora ............,

Domnul/Doamna ..................................................., născut/născută la data de ............................... în ................,

judetul (sectorul) ........................, domiciliat/domiciliată în .........................................., str. .......................... nr. ......, bl. ........,

sc. ......, ap. .........., judetul (sectorul) ...................., cu resedinta în ......................................., în serviciu la .......................,

cu sediul în ............................................, legitimat/legitimată cu act de identitate seria .................... nr. .........................,

eliberat de ....................... la data de ......................, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Agentul economic (PF; PJ; AF) ..................................., cu sediul social în .............................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, ap. ......., judetul (sectorul) .........................., C.U.I. ......................, cont bancar nr. ............., deschis la banca ........................, reprezentat prin domnul/doamna ................................, domiciliat/domiciliată în ............................., str. ................................ nr. ......, legitimat/legitimată cu act de identitate seria ..... nr. ..........., eliberat de ............. la data de ..........., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, încadrat/încadrată la unitatea ................... din localitatea ......................., str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ........, ap. ........, judetul (sectorul) ........................, în functia de ..........................., a contravenit normelor programului de gestionare a câinilor fără stăpân, săvârsind la data de........................, la .................... următoarele

………………………........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................,

fapt/fapte prevăzut/prevăzute de art. ............. lit. ....... din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 227/2002.

Ca urmare a celor mentionate, aplic contravenientului amendă în valoare totală de ................ lei (............ lei), sumă ce va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării în contul nr. ................................... deschis la ............. .

Chitanta de plată a amenzii si copia procesului-verbal se remit unitătii emitente în termenul mentionat.

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

Alte mentiuni: .............................................................................................................................................................. .

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, care va fi depusă împreună cu procesul-verbal la Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ................, urmând a fi solutionată de judecătoria în a cărei rază s-a comis contraventia.

La încheierea prezentului proces-verbal a fost de fată domnul/doamna ............., în calitate de martor, domiciliat/domiciliată în ............., str. ......................... nr. ....., bl. ........, sc. ......, ap. ......., judetul/sectorul ..................., legitimat/legitimată cu ............... .

 

Agent constatator,

......................................

(semnătura si parafa)

Martor,

...................

Contravenient,

 

Am primit un exemplar

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru stabilirea continutului-cadru al curriculei de formare profesională a medicilor implicati în tratamentul toxicodependentei

 

Văzând Referatul de aprobare nr. O.B. 10.396 al Directiei resurse umane, formare profesională, concursuri si examene si al Directiei generale pentru integrare europeană si relatii internationale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă continutul-cadru al curriculei de formare profesională a medicilor implicati în tratamentul toxicodependentei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia resurse umane, formare profesională, concursuri si examene, Directia generală pentru integrare europeană si relatii internationale, Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat, Directia generală asistentă medicală si Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 15 septembrie 2004.

Nr. 1.142.

 

ANEXĂ

 

CONTINUTUL-CADRU

al curriculei de formare profesională a medicilor implicati în tratamentul toxicodependentei

 

DURATA: 6 luni

1. CRITERII DIAGNOSTICE MODERNE

ICD-10

1.1. Dependenta de substante

1.2. Consumul nociv

1.3. Tulburări legate de consumul de substantă

1.4. Sevrajul la substantă

2. TOXICODEPENDENTELE

2.1. Strategii preventive

2.1.1. Reducerea consecintelor negative asociate consumului (Harm reduction)

2.1.2. Terapii substitutive

2.2. Strategii terapeutice si preventive

2.2.1. Reducerea consecintelor negative asociate consumului (Harm reduction)

2.2.1.1. Schimbul de seringi

2.2.1.2. Educatia si activitătile de teren (outreach) efectuate de persoane din anturaj (peer education)

2.2.1.3. Politica “zonelor libere”

2.2.2. Substitutia cu metadonă

2.2.3. Mentinerea pe metadonă

2.2.4. Modele de reformare a preventiei primare

2.3. Etiopatogenia adictiilor

2.3.1. Aspecte genetice în diverse dependente

2.3.2. Modelul învătării pozitive (.recompensă cerebrală”)

2.3.3. Conceptul de “craving”

2.3.4. Rolul modelelor psihodinamice

2.3.5. Procesul de dezvoltare si aparitia dependentelor

2.3.6. Rolul factorilor socioculturali în etiopatogenia adictiilor

2.4. Descrierea clinică a diverselor dependente specifice, pe baza următorului cadru:

2.4.1. Aspecte neurobiologice

2.4.2. Aspecte clinice

- Intoxicatia

- Sevrajul

- Complicatii psihiatrice

2.4.3. Tratament

- Detoxifiere

- Sevraj

- Complicatii psihiatrice

2.4.4. Tratamentul profilactic

2.5. Opiaceele

2.6. Medicamente de mare risc pentru dezvoltarea unei farmacodependente

2.6.1. Benzodiazepinele

2.6.2. Hipnotice - Barbiturice

2.6.3. Antidepresive triciclice

2.6.4. Analgezice

2.6.5. Anabolizante (steroizi androgeni)

2.7. Cocaina

2.8. Marijuana

2.9. Amfetaminele si alte stimulante

2.10. Halucinogenele

2.11. Fenciclidina

2.12. Substantele inhalante

2.13. XTC si alte droguri Ôcreative’

2.14. Nicotina

2.15. Cafeina

2.16. Abordări de tip preventiv în diverse tipuri de dependentă

2.17. Politici de preventie oficiale si publice

2.17.1. Aspecte legate de confidentialitate

2.17.2. Aspecte legate de legalitate

2.17.3. Domeniul nonguvernamental (societatea civilă)

2.17.4. Organizarea serviciilor (managementul îngrijirilor)

3. ALCOOLISMUL

3.1. Modele conceptuale si implicatiile lor în diversele tipuri de interventie

- Modelul biologic

- Modelul medical

- Modelul conditionării si al învătării sociale

3.2. Date epidemiologice

3.3. Evolutia alcoolismului

3.4. Evaluare

- ASI

- Anamneza

- Examinarea stării fizice si psihice

- Instrumente de screening si interviuri structurate

- Evaluarea tulburărilor psihiatrice comorbide (dublul diagnostic)

- Detectia precoce

3.5. Interventiile scurte

3.6. Cresterea motivatiei pentru schimbare. Stadiile schimbării (Prochaska, Di Clementi 1982, 1986). Interviul motivational

3.7. Prevenirea recăderilor. Modelul Brenda

3.8. Interventii terapeutice specifice. Medicatia antidipsotropică. Medicatia anticraving si alte medicatii.

Detoxifierea

3.9. Preventia

 

* * *

Formarea profesională a medicilor implicati în tratamentul toxicodependentei se va face în centrele medicale universitare începând cu luna octombrie 2005.

Evaluarea profesională se va face la sfârsitul stagiului în Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, care va elibera atestatul privind pregătirea efectuată.