MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 868         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.432. - Hotărâre privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

 

1.435. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

 

Lista cuprinzând societătile de asigurare si brokerii de asigurare la data de 31 august 2004, publicată în temeiul art. 15 si al art. 35 alin. (8) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. II din Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului, denumită în continuare Autoritatea, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 2. - (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protectiei si promovării drepturilor copilului, Autoritatea îndeplineste următoarele functii:

a) functia de strategie;

b) functia de reglementare;

c) functia de administrare;

d) functia de reprezentare;

e) functia de autoritate de stat.

(2) Autoritatea asigură respectarea, pe teritoriul României, a drepturilor copilului prin interventia, în conditiile legii, în procedurile administrative si judiciare privind respectarea si promovarea drepturilor copilului.

Art. 3. - În exercitarea functiilor sale Autoritatea îndeplineste următoarele atributii principale: a) în domeniul protectiei si promovării drepturilor copilului:

1. elaborează si supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, strategia natională în domeniul protectiei si promovării drepturilor copilului;

2. coordonează activitătile si măsurile de implementare a obiectivelor strategiei nationale din domeniu;

3. evaluează impactul aplicării obiectivelor strategice si ia măsurile necesare sau, după caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, luarea măsurilor necesare pentru îmbunătătirea obiectivelor sau, după caz, a activitătilor de implementare a acestora;

4. identifică nevoile de formare a personalului implicat în protectia si promovarea drepturilor copilului si colaborează cu institutiile abilitate de lege la fundamentarea si elaborarea de programe care să răspundă acestor nevoi;

5. elaborează proiecte de acte normative, în vederea armonizării legislatiei interne cu principiile si normele tratatelor internationale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte, precum si în vederea aplicării efective a acestora;

6. elaborează si fundamentează programe în domeniul protectiei si promovării drepturilor copilului;

7. elaborează metodologia de autorizare si criteriile de evaluare a organizatiilor neguvernamentale care activează în domeniul său de activitate;

8. autorizează organismele private de nationalitate străină să desfăsoare activităti în domeniul protectiei si promovării drepturilor copilului;

9. organizează evidenta la nivel national a tuturor asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care activează în domeniul său de activitate, precum si a serviciilor prestate de acestea; propune Guvernului recunoasterea acestora ca fiind de utilitate publică, în conditiile legii;

10. centralizează si sintetizează informatiile referitoare la respectarea principiilor si normelor stabilite de Conventia ONU cu privire la drepturile copilului si elaborează rapoartele prevăzute la art. 44 pct. 1 din această conventie;

11. asigură controlul în ceea ce priveste aplicarea legislatiei din domeniul propriu si modul în care sunt respectate drepturile copilului de către institutiile publice, celelalte persoane juridice si de persoanele fizice, în conformitate cu legislatia în vigoare; propune institutiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate;

12. propune autoritătilor competente suspendarea sau încetarea activitătilor care pun în pericol grav si iminent sănătatea sau dezvoltarea fizică ori psihică a copilului;

13. ia măsurile necesare sau, după caz, propune autoritătilor ori institutiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile si normele tratatelor internationale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte;

14. initiază, negociază si încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internatională în domeniul protectiei si promovării drepturilor copilului;

b) în domeniul prevenirii separării copilului de părinti si al protectiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de părinti:

1. elaborează norme, standarde si metodologii pentru functionarea serviciilor care asigură prevenirea separării copilului de părintii săi, precum si protectia specială a copilului;

2. elaborează metodologia de licentiere si criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părintii săi, precum si protectiei speciale a copilului;

3. licentiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părintii săi, precum si protectiei speciale a copilului, organizate, în conditiile legii, de către autoritătile publice sau organismele private autorizate; asigură  la nivel national evidenta acestor servicii;

4. realizează inspectii cu privire la modul în care sunt respectate standardele minime obligatorii pentru organizarea si functionarea serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părintii săi, precum si protectiei speciale a copilului;

5. asigură controlul si îndrumarea metodologică a activitătilor serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părintii săi si a celor de protectie specială a copilului, precum si a activitătii desfăsurate de comisiile pentru protectia copilului;

c) în domeniul economico-financiar:

1. gestionează bunurile proprietate publică si privată a statului pe care le are în administrare sau în folosintă, după caz;

2. gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finantarea programelor din domeniul său de activitate;

3. finantează sau, după caz, cofinantează proiecte în cadrul programelor de interes national;

4. propune si fundamentează adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea finantării adecvate a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părintii săi, precum si protectiei speciale a copilului.

Art. 4. - (1) În îndeplinirea atributiilor de control ce îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informatii si documente, în conditiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competentă, acestea având obligatia de a le pune la dispozitie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.

(2) Autoritatea îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 5. - (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(2) Revocarea secretarului de stat si a subsecretarului de stat se realizează prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(3) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Autoritătii si o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale

administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu orice persoane juridice si fizice, române sau străine.

(4) Secretarul de stat este ordonator secundar de credite, în conditiile prevăzute de lege.

(5) În exercitarea atributiilor sale secretarul de stat emite ordine si instructiuni.

(6) Secretarul de stat răspunde în fata ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru întreaga activitate a Autoritătii.

Art. 6. - (1) Subsecretarul de stat îndeplineste atributiile prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii, precum si orice alte atributii stabilite prin ordin al secretarului de stat.

(2) În cazul în care secretarul de stat nu îsi poate exercita atributiile ce îi revin, subsecretarul de stat exercită aceste atributii cu înstiintarea ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(3) Autoritatea are un secretar general care face parte din categoria înaltilor functionari publici, numit pe bază de concurs sau examen, în conditiile legii.

(4) Secretarul general al Autoritătii îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, cele stabilite prin regulamentul de organizare si functionare si/sau alte atributii încredintate de secretarul de stat, realizând legăturile functionale dintre structurile institutiei.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi al Autoritătii este de 86, exclusiv demnitarii.

(3) Statul de functii se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(4) Regulamentul de organizare si functionare cuprinzând atributiile si sarcinile personalului din aparatul propriu al Autoritătii si circuitul documentelor se aprobă prin ordin al secretarului de stat.

Art. 8. - Personalul Autoritătii este format din functionari publici si personal contractual, numiti, respectiv încadrat, potrivit legii.

Art. 9. - Autoritatea are în dotare următoarele mijloace de transport:

a) 3 autoturisme, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) 2 autoturisme pentru desfăsurarea activitătilor specifice de inspectie, monitorizare si control în teritoriu, conform anexei nr. 2.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 7 iulie 2003.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Secretarul de stat al Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Vali Sonia Botezatu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.432.

 

ANEXA Nr. 1

 

Numărul maxim de posturi = 86 (exclusiv demnitarii)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

ANEXA Nr. 2

 

MIJLOACE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI

pentru activităti specifice de inspectie, monitorizare si control desfăsurate de Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului

 

Numărul

de autoturisme

Tipul mijlocului

de transport

Parcul normat

Consumul lunar de carburanti

litri/lună/mijloc de transport

2

autoturism

2

300

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 77 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Structura-cadru a rapoartelor care se întocmesc, potrivit prezentelor norme metodologice, pe perioada încredintării copilului în vederea adoptiei si pe perioada de urmărire postadoptie este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Continutul si forma certificatului care atestă conformitatea adoptiei internationale încuviintate de instanta judecătorească română cu dispozitiile Conventiei asupra protectiei copiilor si cooperării în materia adoptiei internationale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, denumită în continuare Conventia de la Haga, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Prezentele norme metodologice se completează cu prevederile Ordinului secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 45/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 aprilie 2004.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Secretarul de stat al Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Vali Sonia Botezatu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.435.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

 

CAPITOLUL I

Procedura de evaluare/reevaluare în vederea obtinerii atestatului de persoană sau familie aptă să adopte

 

Art. 1. - Persoana sau familia cu domiciliul în România care doreste să obtină atestatul de persoană sau familie aptă să adopte formulează o cerere scrisă adresată directiei generale de asistentă socială si protectia copilului, denumită în continuare directie, în a cărei rază teritorială domiciliază, în vederea evaluării garantiilor morale si a conditiilor materiale prevăzute de lege.

Art. 2. - La cererea de evaluare pentru obtinerea atestatului de persoană/familie adoptatoare solicitantii trebuie să anexeze următoarele acte:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate, copie legalizată de pe certificatul de nastere, căsătorie/hotărâre de divort, copie legalizată de pe titlul de proprietate sau alt titlu care să ateste dreptul de folosintă a locuintei, certificat de cazier judiciar, certificat medical tip Ministerul Sănătătii, cu semnătura si parafa fiecărui medic specialist, si adeverinte de venit;

b) certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieste solicitantul;

c) caracterizări de la ultimul loc de muncă (minimum două pentru fiecare persoană/membru al cuplului conjugal);

d) certificat medical privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care domiciliază solicitantul;

e) declaratie pe propria răspundere a persoanei/fiecărui membru al cuplului conjugal, dată în fata notarului public, că nu au fost decăzuti din drepturile părintesti;

f) declaratie privind motivatia de a adopta si asteptările persoanei/familiei în legătură cu vârsta, sexul si situatia psihosociomedicală a copilului pe care doresc să îl adopte;

g) declaratie privind indicarea motivelor pentru care unul dintre soti nu doreste să adopte, în cazul în care cererea este formulată numai de către unul dintre soti si celălalt nu se asociază la cerere.

Art. 3. - La înregistrarea cererii privind evaluarea, reprezentantul serviciului de adoptie din cadrul directiei este obligat să informeze solicitantul cu privire la:

a) etapele procedurii de adoptie;

b) serviciile/grupurile de suport care activează în comunitate;

c) procedura de evaluare si pregătire în vederea obtinerii atestatului;

d) termenul de solutionare a cererii privind evaluarea;

e) dreptul de a solicita reevaluarea si de a contesta rezultatul acesteia în cazul neacordării atestatului.

Art. 4. - După înregistrarea cererii de evaluare, responsabilul de caz desemnat este obligat să stabilească de comun acord cu persoana/familia solicitantă programul interviurilor, al vizitelor la domiciliul acestora, al întâlnirilor cu rude, vecini, colegi de la locul de muncă, precum si cu orice alte persoane în privinta cărora responsabilul de caz apreciază că este util a fi contactate, în vederea obtinerii tuturor informatiilor relevante pentru stabilirea capacitătii de a adopta.

Art. 5. - (1) Procesul de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare cuprinde:

a) evaluarea din punct de vedere social;

b) evaluarea psihologică;

c) pregătirea pentru asumarea în cunostintă de cauză a rolului de părinte.

(2) Procesul de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare se structurează atât pe întâlniri si discutii cu persoana, respectiv cu cuplul conjugal, cât si pe întâlniri individuale cu membrii familiei adoptatoare si cu celelalte persoane prevăzute la art. 4.

(3) Numărul minim al întâlnirilor este de 6, numărul maxim fiind stabilit de responsabilul de caz împreună cu psihologul din cadrul serviciului de adoptie, în functie de disponibilitatea persoanei/familiei adoptatoare pe perioada procesului de evaluare; întâlnirile se realizează atât la domiciliul persoanei/familiei, cât si la sediul directiei.

Art. 6. - (1) Evaluarea din punct de vedere social în vederea atestării ca persoană/familie aptă să adopte este adaptată specificului persoanei/familiei si cuprinde cel putin următoarele etape:

a) informarea si consilierea privind procedura adoptiei, metodologia de evaluare si pregătire si crearea unei relatii de respect si încredere între responsabilul de caz si persoana/familia adoptatoare;

b) determinarea profilului individual al solicitantului/solicitantilor, capacitătilor parentale si resurselor persoanei/familiei, perceptia familiei lărgite si rolul jucat de comunitate în structurarea atitudinii familiei fată de adoptie; la această vizită participă si psihologul din cadrul serviciului de adoptie;

c) culegerea informatiilor cu privire la structura familiei, istoria maritală si relatiile actuale ale solicitantilor, modelul de viată al familiei, comunicarea, nivelul educatiei, statutul profesional, habitatul si insertia comunitară, relatia cu familia lărgită, trăsăturile de personalitate, interesele, capacitatea de adaptare; culegerea informatiilor se realizează si prin contactarea unor persoane de referintă desemnate de persoană/familie, precum si a unor membri semnificativi ai comunitătii; dacă adoptatorii au copii, se evaluează interactiunea cu acestia, starea de sănătate, rezultatele scolare, precum si relatiile acestora cu: fratii, colegii de scoală, comunitatea locală;

d) informarea familiei cu privire la concluziile preliminare rezultate, precum si la propunerile ce urmează a fi formulate vizând acordarea atestatului.

(2) Responsabilul de caz are obligatia de a obtine si de a consemna toate informatiile în fisa de evaluare care va sta la baza întocmirii raportului de evaluare.

Art. 7. - (1) Evaluarea psihologică cuprinde observatia, interviul, chestionarele si aplicarea unei baterii de teste cu scopul determinării profilului psihologic al persoanei/familiei adaptatoare.

(2) Rezultatele evaluării psihologice si recomandările psihologului din cadrul Serviciului de adoptii sunt consemnate de către acesta în fisa de evaluare psihologică care va sta la baza întocmirii raportului de evaluare.

Art. 8. - (1) Pregătirea persoanei/familiei pentru asumarea în cunostintă de cauză a rolului de părinte este destinată dezvoltării capacitătii acesteia de a răspunde nevoilor copilului adoptat si constă în furnizarea de informatii vizând prezentarea motivelor institutionalizării si efectele acesteia asupra copilului, posibile tulburări reactive de atasament, modalităti de interactiune, atitudinea nediscriminatorie si acceptarea identitătii si istoriei copilului, precum si acceptarea diferentei dintre imaginea unui copil “ideal” si copilul care va fi considerat compatibil din punct de vedere teoretic cu persoana/familia adaptatoare.

(2) Pe parcursul acestei etape se evaluează sentimentele si capacitătile parentale ale solicitantilor: propria copilărie, întelegerea nevoilor copilului si a dezvoltării acestuia, maturizarea, acceptarea sarcinilor parentale si a modificărilor din stilul de viată al familiei apărute o dată cu adoptia copilului, modul în care solicitantii înteleg să informeze copilul că este adoptat.

Art. 9. - (1) După obtinerea si analizarea tuturor informatiilor, inclusiv a celor obtinute cu ocazia derulării componentei de pregătire, responsabilul de caz si psihologul din cadrul serviciului de adoptie vor întocmi un raport de evaluare a capacitătii de a adopta a solicitantilor, care va contine si propunerea privind acordarea sau neacordarea atestatului de persoană ori de familie aptă să adopte.

(2) Raportul se înaintează conducerii directiei, care decide cu celeritate, prin dispozitie a directorului general (executiv) asupra acordării/neacordării atestatului; dispozitia se comunică solicitantilor, în termen de 3 zile de la emiterea ei.

Art. 10. - (1) În cazul în care se decide neacordarea atestatului, persoana sau familia poate solicita o nouă evaluare, formulată în scris în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului nefavorabil.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) seful Serviciului de adoptie desemnează un alt responsabil de caz si se procedează la reluarea întregului proces de evaluare, astfel cum este reglementat în prezentele norme metodologice.

Art. 11. - În situatia în care perioada de valabilitate a atestatului prevăzută de lege a expirat, solicitantii sunt obligati să formuleze o nouă cerere de evaluare si să anexeze actele prevăzute la art. 2, procedura de evaluare urmând a fi reluată.

 

CAPITOLUL II

Demersuri pe care Directia generală de asistentă socială si protectia copilului este obligată să le realizeze pentru stabilirea adoptiei interne ca finalitate a planului individualizat de protectie

 

Art. 12. - (1) Pentru fiecare copil pentru care s-a stabilit în conditiile legii o măsură de protectie specială directia este obligată să verifice trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii acesteia si să procedeze la revizuirea planului individualizat de protectie.

(2) În vederea îndeplinirii obligatiei prevăzute la alin. (1), directia desemnează un manager de caz.

Art. 13. - Demersurile întreprinse de managerul de caz trebuie să vizeze:

a) reintegrarea copilului în familie;

b) integrarea copilului în familia extinsă.

Art. 14. - În evaluarea potentialului de reintegrare familiată sunt luate în considerare aspecte vizând disponibilitatea afectivă a copilului si a familiei, nivelul socioeconomic al acesteia, precum si serviciile asociate,

necesare pentru realizarea si mentinerea reintegrării, managerul de caz procedând la efectuarea cel putin a următoarelor demersuri:

a) evaluarea situatiei care a determinat stabilirea unei măsuri de protectie specială;

b) verificarea existentei actelor de identitate ale copilului si initierea măsurilor prevăzute de lege pentru întocmirea lor, în situatia în care se constată inexistenta acestora;

c) identificarea si contactarea părintilor copilului; d) acordarea de consiliere si sprijin tatălui care nu a recunoscut initial copilul si care ulterior îsi exprimă această dorintă;

e) evaluarea situatiei socioeconomice si morale a părintilor;

f) consilierea părintilor si informarea acestora asupra existentei la nivel local a serviciilor de suport, precum si asupra posibilitătilor legale de sprijin financiar sau material;

g) informarea periodică a părintilor asupra locului unde se execută măsura de protectie specială, precum si asupra conditiilor în care pot mentine relatiile personale cu copilul; acordarea de sprijin în realizarea acestui drept; organizarea si facilitarea de întâlniri periodice între copil si părinti;

h) informarea părintilor asupra posibilitătii redării de către instanta judecătorească a exercitiului drepturilor părintesti, precum si asupra conditiilor redării, în situatia în care acestora le-a fost limitat exercitiul drepturilor părintesti sau au fost decăzuti din drepturile părintesti.

Art. 15. - În evaluarea potentialului de integrare a copilului în familia extinsă se iau în considerare aspectele prevăzute la art. 14, managerul de caz procedând la efectuarea cel putin a următoarelor demersuri:

a) identificarea si contactarea rudelor firesti ale copilului până la gradul al IV-lea inclusiv;

b) evaluarea situatiei socioeconomice si morale a rudelor identificate;

c) consilierea rudelor asupra posibilitătilor de luare spre crestere si îngrijire a copilului si informarea acestora asupra existentei la nivel local a serviciilor de suport, precum si asupra posibilitătilor legale de sprijin financiar sau material;

d) informarea rudelor identificate asupra locului unde se execută măsura de protectie specială a copilului, precum si asupra conditiilor în care se pot mentine relatii personale cu acesta;

e) organizarea si facilitarea de întâlniri între copil si rudele identificate;

f) solicitarea adresată fiecărei rude identificate si care a împlinit vârsta majoratului de a-si exprima opinia cu privire la disponibilitatea de a lua spre crestere si îngrijire proprie copilul, precum si opinia asupra posibilitătii adoptiei copilului de către o altă persoană. Opiniile exprimate se consemnează în scris.

Art. 16. - În vederea atestării efectuării demersurilor mentionate la art. 14-15 se întocmesc si se păstrează următoarele documente:

a) raportul sau, după caz, fisa de evaluare psihosocială initială a copilului si familiei sale;

b) raportul de evaluare detaliată a situatiei copilului în context sociofamilial;

c) rapoartele de evaluare a situatiei socioeconomice si morale a părintilor si rudelor identificate;

d) documentele care atestă toate evaluările efectuate în cadrul etapei de evaluare detaliate;

e) rapoartele privind vizitarea copilului de către părinti si rude, precum si cele care consemnează exercitarea altor modalităti de mentinere a relatiilor cu copilul;

f) documentele care atestă efectuarea demersurilor legate de identificarea si contactarea părintilor si rudelor copilului (adresele formulate în atentia acestora, a organelor de politie, primăriei de domiciliu, rapoartele de anchetă socială la domiciliul părintilor sau al rudelor etc.);

g) documentele care atestă monitorizarea planului individualizat de protectie (rapoartele de monitorizare, rapoartele de reevaluare, rapoartele de revizuire, planurile revizuite etc.);

h) notificările formulate în atentia părintilor sau a rudelor copilului, vizând informarea acestora asupra locului unde se execută măsura de protectie specială a copilului, precum si asupra modului în care pot mentine relatii personale cu acesta;

i) referatele sau notele întocmite cu ocazia consilierii părintilor si rudelor copilului;

j) documentele care consemnează opinia rudelor copilului cu privire la aspectele mentionate la art. 15 lit. f).

Art. 17. - (1) În baza efectuării demersurilor mentionate anterior, a întocmirii si analizării documentatiei aferente, dacă managerul de caz apreciază că reintegrarea copilului în familie sau în familia extinsă nu este posibilă poate propune stabilirea adoptiei interne ca finalitate a planului individualizat de protectie.

(2) Propunerea managerului de caz de stabilire a adoptiei interne ca finalitate a planului individualizat de protectie nu poate fi fundamentată exclusiv pe situatia economică precară a părintilor copilului.

(3) Propunerea formulată de către managerul de caz este supusă avizării sefului ierarhic superior si se anuntă Serviciul de adoptie în vederea luării în evidentă a cazului si realizării programului de interventie specifică pentru adoptia copilului.

 

CAPITOLUL III

Stabilirea compatibilitătii dintre copil si persoana/familia adoptatoare, căreia urmează să îi fie încredintat copilul în vederea adoptiei

 

Art. 18. - (1) Procesul de stabilire a compatibilitătii dintre copil si persoana/familia adoptatoare constă în indentificarea si selectarea celei mai potrivite persoane/familii care să răspundă nevoilor copilului, pentru care instanta judecătorească a încuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne.

(2) Pentru fiecare copil aflat în situatia prevăzută la alin. (1) psihologul si responsabilul de caz al copilului din cadrul Serviciului de adoptii sunt obligati să identifice si să selecteze o persoană/familie căreia îi poate fi încredintat copilul în vederea adoptiei, în conformitate cu dispozitiile art. 26 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei.

Art. 19. - (1) Procedura de selectare a persoanei/familiei adoptatoare se realizează pe baza unei potriviri teoretice, care constă în analiza si luarea în considerare a tuturor informatiilor referitoare la copil, la familia lui naturală si la persoana/familia adoptatoare, după cum urmează:

a) informatii referitoare la copil: vârsta, sexul, nationalitatea, etnia, rasa, temperamentul, religia, relatiile cu alti copii si persoane adulte, nevoile lui speciale, istoricul medical, caracteristicile mediului în care trăieste, programul zilnic;

b) informatii referitoare la familia naturală: vârsta, temperamentul, ocupatia, înclinatiile, nivelul de educatie, religia, istoricul marital, nationalitatea, etnia, rasa, istoricul medical;

c) informatii referitoare la persoana/familia adoptatoare: vârsta, temperamentul, ocupatia, înclinatiile, aptitudinile, interesele pentru diverse domenii, educatia, rasa, nationalitatea, etnia, religia, istoricul marital, asteptările familiei în legătură cu vârsta, sexul si situatia psihosociomedical ă a copilului.

(2) În urma realizării potrivirii teoretice se selectează o persoană/familie adoptatoare.

Art. 20. - (1) În vederea stabilirii compatibilitătii dintre copil si persoana/familia adoptatoare selectată ca urmare a realizării potrivirii teoretice, se realizează potrivirea practică, care presupune informarea copilului, a persoanei/familiei care a fost selectionată, a altor persoane de referintă pentru copil, precum si pregătirea părtilor implicate în vederea acomodării copilului cu persoana/familia adoptatoare.

(2) Informarea si pregătirea se realizează de către responsabilul de caz al copilului si, respectiv, al persoanei/familiei adoptatoare.

Art. 21. - Activitatea de informare vizează:

a) informarea copilului; se realizează potrivit capacitătii de întelegere si gradului său de maturitate, acordându-se atentie opiniilor exprimate de acesta;

b) informarea, după caz, a specialistilor din centrul de plasament, asistentului maternal sau a persoanei/familiei la care copilul se află în îngrijire; se realizează respectând interesul superior al copilului si principiul confidentialitătii;

c) informarea persoanei/familiei adoptatoare; responsabilul de caz aduce la cunostintă familiei/persoanei toate informatiile pe care le are despre copil si prezintă fotografii ale copilului, încurajează familia să pună cât mai multe întrebări referitoare la copil si la familia biologică a acestuia.

Art. 22. - (1) În vederea pregătirii părtilor implicate pentru acomodarea copilului cu persoana/familia adoptatoare selectată, responsabilul de caz al copilului si cel al persoanei/familiei stabilesc de comun acord cu acestia si cu persoana/familia care are în îngrijire copilul sau cu persoana de referintă a copilului din institutia de ocrotire un program de vizitare a copilului de către persoana/familia adoptatoare.

(2) Prima întâlnire dintre copil si persoana/familia adoptatoare se desfăsoară în mediul de viată al copilului, fără ca acestuia să i se aducă la cunostintă scopul vizitei; la întâlnire vor participa în mod obligatoriu cei doi responsabili de caz, care vor consemna rezultatele acestei întâlniri într-un raport comun.

(3) Concluziile raportului comun vor mentiona dacă se continuă potrivirea practică sau se reia procedura de potrivire a copilului cu altă persoană/familie adoptatoare; propunerea de reluare a procedurii de potrivire se motivează.

(4) În situatia în care se apreciază ca indicată continuarea procedurii de potrivire practică a copilului cu aceeasi persoană/familie adoptatoare, următoarele vizite sunt destinate dezvoltării treptate a relatiei de atasament dintre acestia, întâlnirile si vizitele fiind realizate atât în mediul de viată al copilului, cât si în afara acestuia sau în mediul de viată al persoanei/familiei adoptatoare.

(5) Numărul vizitelor necesare pentru constatarea compatibilitătii se stabileste de către cei doi responsabili de caz, în functie de evolutia cazului.

Art. 23. - La finalul procedurii de potrivire practică cei doi responsabili de caz întocmesc un raport care consemnează concluziile referitoare la constatarea compatibilitătii dintre copil si persoana/familia adoptatoare, precum si propunerea vizând sesizarea instantei judecătoresti pentru încredintarea copilului în vederea adoptiei.

 

CAPITOLUL IV

Întocmirea rapoartelor pe perioada încredintării copilului în vederea adoptiei si a rapoartelor postadoptie

 

Art. 24. - (1) Pe întreaga perioadă în care copilul este încredintat în vederea adoptiei, directia în a cărei rază teritorială domiciliază persoana/familia adoptatoare căreia i-a fost încredintat copilul are obligatia de a urmări evolutia acestuia, întocmind în acest sens rapoarte bilunare.

(2) Rapoartele bilunare contin constatările rezultate ca urmare a evaluării relatiilor dintre copil si familie în urma vizitelor efectuate de către responsabilul de caz din cadrul serviciului de adoptie împreună cu un psiholog, precum si propuneri vizând mentinerea sau revocarea încredintării în vederea adoptiei.

(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se supun avizării sefului Serviciului de adoptie, iar în situatia în care acestea contin propuneri care impun sesizarea instantei pentru revocarea încredintării în vederea adoptiei se supun aprobării conducerii directiei.

Art. 25. - (1) La sfârsitul perioadei de încredintare în vederea adoptiei responsabilul de caz împreună cu psihologul întocmesc un raport final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si persoana/familia adoptatoare, care se transmite instantei judecătoresti competente să încuviinteze adoptia.

(2) Raportul final se elaborează luându-se în considerare constatările si concluziile rapoartelor bilunare, precum si rezultatele acomodării copilului cu familia, consemnate într-un raport separat întocmit de către un psiholog din cadrul serviciului de adoptie.

(3) Raportul final se aprobă de către directorul general (executiv) al directiei si poate contine propuneri vizând încuviintarea adoptiei sau, după caz, prelungirea perioadei pentru care s-a hotărât încredintarea în vederea adoptiei, respectiv revocarea acesteia.

Art. 26. - Responsabilul de caz are obligatia de a informa persoana/familia adoptatoare căreia i-a fost încredintat copilul asupra concluziilor si propunerilor continute în cuprinsul rapoartelor bilunare si al celui final.

Art. 27. - Directia în a cărei rază teritorială domiciliază persoana/familia adoptatoare are obligatia de a depune raportul final până cel mai târziu cu 5 zile înaintea termenului la care a fost citată pentru judecarea cauzei privind încuviintarea adoptiei.

Art. 28. - Responsabilul de caz tine evidenta rapoartelor bilunare, precum si a celor întocmite la sfârsitul perioadei de încredintare în vederea adoptiei în dosarul de adoptie al fiecărui caz.

Art. 29. - (1) Monitorizarea adoptiei pe întreaga perioadă prevăzută de lege, după ce hotărârea instantei judecătoresti prin care aceasta a fost încuviintată a rămas irevocabilă, se realizează de către directia de la domiciliul copilului, prin intermediul Serviciului de adoptie - Compartimentul postadoptie.

(2) Responsabilul de caz al copilului si psihologul din cadrul compartimentului prevăzut la alin. (1) au obligatia de a întocmi rapoarte trimestriale care consemnează evolutia copilului adoptat si a relatiilor dintre acesta si părintii adoptatori.

Art. 30. - (1) Responsabilul de caz are obligatia de a supune avizării sefului ierarhic superior rapoartele postadoptie, de a tine evidenta acestor rapoarte si de a le transmite familiei adoptatoare, precum si managerului de caz.

(2) În cazul netransmiterii, neîntocmirii sau întocmirii defectuoase a rapoartelor postadoptie, managerul de caz este obligat să sesizeze în scris conducerea institutiei, care va dispune, în conditiile legii, sanctionarea disciplinară a persoanei vinovate.

Art. 31. - La sfârsitul perioadei obligatorii prevăzute de lege pentru realizarea urmăririi adoptiei responsabilul de caz întocmeste un referat privind închiderea cazului, care se supune avizării sefului Serviciului de adoptie si se înaintează managerului de caz care a elaborat planul individualizat de protectie a copilului.

Art. 32. - În functie de fiecare caz, pe baza constatărilor si concluziilor monitorizărilor postadoptie efectuate, urmărirea postadoptie poate continua, la propunerea responsabilului de caz, si după perioada prevăzută de lege, dacă această propunere este apreciată ca fiind în interesul copilului si dacă există aprobarea directorului directiei.

Art. 33. - (1) Serviciul de adoptie, prin Compartimentul postadoptie, va furniza si va asigura accesul copilului si familiei la servicii postadoptie, în functie de nevoile identificate.

(2) Aceste servicii pot fi furnizate de specialistii Compartimentului postadoptie sau de specialisti ai altor servicii si vor fi mentionate ca recomandări în rapoartele postadoptie trimestriale, în functie de caz.

(3) Responsabilul de caz tine evidenta serviciilor de care beneficiază copilul si/sau familia adoptatoare, pe care le va consemna, împreună cu rezultatele obtinute, în dosarul copilului.

Art. 34. - (1) În cazul adoptiilor internationale, obligatia prevăzută la art. 29 alin. (1) revine Oficiului Român pentru Adoptii, denumit în continuare Oficiu.

(2) La solicitarea directiei, Oficiul poate transmite acesteia copii ale rapoartelor postadoptie a căror evidentă o detine.

Art. 35. - Rapoartele postadoptie se păstrează pe o perioadă de minimum 10 ani si se arhivează în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Atestarea de către Oficiul Român pentru Adoptii a existentei în tara străină a garantiilor si normelor echivalente celor existente în cazul unei adoptii nationale

 

Art. 36. - (1) În vederea întocmirii documentului care atestă îndeplinirea obligatiei prevăzute de art. 46 alin. (3) din Legea nr. 273/2004, după primirea cererii privind adoptia unui copil din România, formulată de către persoana sau familia cu domiciliul pe teritoriul altui stat.

Oficiul verifică dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia în evidentă si notifică autoritătii centrale străine sau organizatiei acreditate de către statul străin si autorizate de Oficiu acordul privind continuarea procedurii adoptiei internationale.

(2) O dată cu notificarea prevăzută la alin. (1), în cazul în care statul de primire este parte la Conventia de la Haga, Oficiul solicită autoritătii centrale străine competente încuviintarea continuării procedurii de adoptie internatională a copilului, potrivit art. 17 lit. c) din Conventia de la Haga.

(3) Această încuviintare a continuării procedurii de adoptie este cerută si în cazul statelor care nu sunt părti ale Conventiei de la Haga, dar care au încheiat cu Oficiul acorduri de cooperare în domeniul adoptiei internationale.

(4) În vederea încuviintării continuării procedurii de adoptie de către autoritatea străină competentă, Oficiul transmite acesteia un raport cuprinzând informatii asupra copilului, referitoare la identitatea si la statutul de copil adoptabil al acestuia, si informatii vizând exprimarea consimtămintelor prevăzute de lege; raportul se transmite însotit de traducerea autorizată în limba statului de primire.

Art. 37. - (1) În vederea întocmirii documentului care atestă faptul că adoptatul va beneficia în tară străină de garantiile si normele echivalente celor existente în cazul unei adoptii nationale, Oficiul solicită autoritătii centrale străine sau organizatiei acreditate de către statul străin si autorizate de Oficiu ca, o dată cu transmiterea încuviintării continuării procedurii de adoptie internatională prevăzute la art. 36, aceasta să îi furnizeze si informatii privind dreptul intern în materia adoptiei si dreptul familiei.

(2) Oficiul transmite autoritătilor centrale competente din alte state sau organizatiilor acreditate de către statul străin si autorizate de Oficiu, la cererea acestora, informatii privind dreptul intern român în materia adoptiei.

Art. 38. - Informatiile solicitate de către Oficiu autoritătilor competente din tara străină vizează:

a) normele juridice care guvernează efectele adoptiei, în general, în statul respectiv;

b) dacă legea străină admite adoptia care produce efectele unei filiatii firesti si adoptia internatională;

c) conditiile încetării adoptiei prin desfacere sau ca urmare a declarării nulitătii acesteia si măsurile de protectie a copilului care pot fi dispuse în acest caz; drepturile si îndatoririle părintesti si sanctiunea neîndeplinirii acestora;

d) existenta serviciilor postadoptie, în special modalitătile în care se asigură consilierea părintilor adoptivi;

e) modalitătile de supraveghere a evolutiei copilului si a relatiilor dintre acesta si părintii săi adoptivi, precum si măsurile de protectie care se pot dispune în cazul în care se constată neadaptarea copilului cu familia adoptatoare;

f) modul în care adoptatul si adoptatorii intră în evidenta autoritătilor sau a organismelor cu atributii în materia evaluării adoptiei;

g) dacă adoptatul poate primi încuviintarea de intrare si de a locui permanent în statul primitor;

h) legislatia în materia adoptiei si alte informatii generale cu privire la protectia copilului;

i) recunoasterea adoptiei în statul primitor;

j) conditiile în care copilul adoptat dobândeste cetătenia străină.

Art. 39. - (1) În baza informatiilor primite, Oficiul întocmeste un raport care contine prezentarea succintă a datelor obtinute potrivit art. 38, precum si concluziile Oficiului cu privire la existenta garantiilor că adoptatul va beneficia în tara străină de norme echivalente celor existente în cazul unei adoptii nationale.

(2) Raportul poate cuprinde si date cu privire la aplicarea Conventiei de la Haga în situatia statelor părti la această conventie sau, după caz, a acordurilor ori conventiilor de colaborare încheiate cu celelalte state.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) se transmite instantei judecătoresti o dată cu cererea de încuviintare a adoptiei internationale.

 

CAPITOLUL VI

Eliberarea certificatului care atestă că adoptia internatională este conformă cu dispozitiile Conventiei de la Haga

 

Art. 40. - Certificatul prin care se atestă că adoptia internatională încuviintată de instanta judecătorească română este conformă cu dispozitiile Conventiei de la Haga este înscris autentic si se eliberează de către Oficiu.

Art. 41. - Atestarea conformitătii adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga se înscrie în registrul special înfiintat în acest scop si se completează manual, cu cerneală specială de culoare neagră.

Art. 42. - (1) Pe baza înscrierii prevăzute la art. 41 se eliberează adoptatorului sau familiei adoptatoare certificatul care atestă conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga.

(2) După întocmirea certificatului se face mentiune cu privire la aceasta si în Registrul National pentru Adoptii.

Art. 43. - Atributiile legate de întocmirea si de eliberarea actului si a certificatului care atestă conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga se îndeplinesc de un functionar public cu studii juridice care face parte din personalul Oficiului, desemnat în acest scop prin ordin al secretarului de stat.

Art. 44. - Pe baza comunicării hotărârii judecătoresti irevocabile de încuviintare a adoptiei, functionarul prevăzut la art. 43 trece de îndată la întocmirea actului si a certificatului care atestă conformitatea adoptiei internationale încuviintate de instanta judecătorească română cu dispozitiile Conventiei de la Haga.

Art. 45. - (1) Eliberarea certificatului se face la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare.

(2) Cererea se face personal de către adoptator sau prin mandatar, pe bază de procură specială, si se depune la sediul Oficiului.

(3) Functionarul care primeste cererea solicită prezentarea actelor de identitate ale adoptatorului/adoptatorilor sau, după caz, prezentarea procurii persoanei mandatate.

Art. 46. - În vederea întocmirii actului si a certificatului care atestă conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga, functionarul desemnat verifică conformitatea datelor cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătoresti irevocabile de încuviintare a adoptiei cu datele continute în evidenta Oficiului, referitoare la copil si la familie, respectiv la persoana adoptatoare.

Art. 47. - (1) Certificatul specifică faptul că adoptia s-a realizat în conformitate cu dispozitiile Conventiei de la Haga, precizează de către cine si când au fost date acceptările prevăzute de art. 17 lit. c) din Conventia de la Haga, precum si că adoptia are ca efect ruperea legăturilor de filiatie si rudenie existente între copil si părintii săi firesti, respectiv rudele sale firesti, fiind o adoptie cu efecte depline.

(2) Oficiul va transmite o copie legalizată si tradusă în limba străină si autoritătii centrale sau organizatiei străine acreditate din statul de primire.

Art. 48. - Actul si certificatul care atestă conformitatea adoptiei internationale încuviintate de instanta judecătorească română cu dispozitiile Conventiei de la Haga se semnează de functionar si de secretarul de stat al Oficiului.

Art. 49. - Întocmirea actului si eliberarea certificatului se realizează si în cazul în care adoptatorii domiciliază în state care nu sunt părti ale Conventiei de la Haga, dar ale căror autorităti competente în materia adoptiei au încheiat acorduri de colaborare cu Oficiul.

Art. 50. - (1) Este interzis să se facă stersături, răzuiri, prescurtări si adăugări ori alte modificări în actul sau în certificatul care atestă conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga.

(2) Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actului ori a certificatului si a mentiunilor înscrise pe acestea se fac numai în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

 

CAPITOLUL VII

Procedura de întocmire si organizare la nivel national a evidentei în materia adoptiei (Registrul National pentru Adoptii)

 

Art. 51. - (1) În scopul constituirii la nivel national a evidentei în materia adoptiei Oficiul are obligatia întocmirii Registrului National pentru Adoptii, denumit în continuare Registru.

(2) Registrul contine datele referitoare la adoptatorul sau la familia adoptatoare, română si străină, precum si cele referitoare la copiii pentru care a fost pronuntată o hotărâre judecătorească irevocabilă de încuviintare a deschiderii procedurii adoptiei interne, de încredintare în vederea adoptiei, de încuviintare a adoptiei sau de declarare a nulitătii acesteia.

(3) În Registru se operează si mentiunile privind transmiterea rapoartelor postadoptie întocmite pentru copiii care au fost adoptati conform procedurii adoptiei internationale, precum si cele vizând eliberarea certificatului care atestă conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga.

Art. 52. - Întocmirea si organizarea la nivel national a evidentei în materia adoptiei se realizează pe baza transmiterii informatiilor care sunt solicitate de către Oficiu, precum si pe baza transmiterii în termenele legale a documentelor prevăzute de Legea nr. 273/2004 de către directie sau, după caz, de către autoritatea străină competentă sau de organizatia acreditată de statul străin si autorizată de Oficiu.

Art. 53. - Datele care se consemnează în registru sunt:

a) date privind copilul: numele si prenumele, data nasterii, codul numeric personal, numele si prenumele tatălui biologic, numele si prenumele mamei biologice, situatia fratilor biologici, directia în a cărei evidentă se află, forma de protectie, hotărârea judecătorească de deschidere a procedurii adoptiei interne, hotărârea judecătorească de încredintare în vederea adoptiei, hotărârea judecătorească de încuviintare a adoptiei, hotărârea judecătorească de declarare a nulitătii adoptiei, numărul si data fiecărui raport privind urmărirea evolutiei postadoptie, în cazul adoptiei internationale, numărul si data eliberării certificatului care atestă conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga;

b) date privind persoana sau familia adoptatoare cu domiciliul în România: numărul si data cererii de adoptie formulate de persoana sau de familia adoptatoare, numele si prenumele, domiciliul, numărul si data de eliberare a atestatului de persoană sau familie aptă să adopte;

c) date privind familia adoptatoare cu domiciliul în străinătate: numărul si data cererii de adoptie formulate de persoana sau de familia adoptatoare, numele si prenumele, domiciliul, autoritatea centrală sau organizatia străină acreditată care transmite cererea de adoptie si care a atestat persoana sau familia ca fiind aptă să adopte, oferind garantiile prevăzute de lege.

Art. 54. - (1) În cazul în care cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare care are domiciliul în străinătate nu este însotită de documentele prevăzute la art. 44-45 din Legea nr. 273/2004, aceasta se înregistrează în registru cu mentiunea sincomplet”.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) Oficiul notifică autoritătii străine competente sau organizatiei acreditate de către statul străin si autorizate de Oficiu necesitatea anexării documentelor prevăzute de lege, solutionarea cererii urmând a fi realizată după transmiterea tuturor documentelor care trebuie să însotească cererea; data la care Oficiul primeste documentele solicitate se mentionează în Registru.

Art. 55. - (1) Datele cuprinse în Registru se consemnează periodic, sarcina întocmirii, organizării si actualizării acestuia revenind unui compartiment cu atributii specifice în acest sens din cadrul Oficiului.

(2) Registrul are fiecare pagină numerotată si stampilată si se vizează anual pentru deschidere si închidere de către seful compartimentului prevăzut la alin. (1) si de către secretarul de stat al Oficiului.

(3) În situatia în care Registrul nu s-a completat în întregime, la data de 31 decembrie a fiecărui an, pe prima pagină rămasă liberă se întocmeste un proces-verbal de închidere, semnat de către persoanele prevăzute la alin. (2), din care să rezulte numărul adoptiilor interne si internationale încuviintate si rămase irevocabile în anul expirat, precum si numărul total al persoanelor cu domiciliul în România care au fost atestate ca apte să adopte; înregistrările pentru anul care începe se fac, în continuare, în acelasi registru, până la epuizarea tuturor filelor.

Art. 56. - (1) Evidenta continută de Registru este structurată într-o bază de date, gestionată prin intermediul unui sistem informatizat, care să asigure securitatea datelor înregistrate.

(2) Accesul la această bază de date este permis doar utilizatorilor identificati prin intermediul unei parole de acces.

(3) Orice modificare sau adăugare în baza de date este înregistrată automat, indicându-se utilizatorul si data la care aceasta a fost operată.

(4) Pe baza datelor continute în această evidentă se pot întocmi situatii si rapoarte care vor fi stocate în forma în care au fost realizate, fără a exista posibilitatea modificării lor ulterioare.

(5) Pentru siguranta si păstrarea datelor continute în evidentă vor fi realizate periodic copii ale datelor pe medii de stocare securizate cu parolă de acces.

Art. 57. - (1) Persoanele care, conform fisei postului, au atributii privind culegerea, evidenta si transmiterea informatiilor referitoare la adoptii sunt obligate să păstreze confidentialitatea acestor date, sub sanctiunile prevăzute de lege.

(2) Transmiterea datelor privind adoptiile poate fi făcută, în conditiile legii, numai către persoane fizice sau juridice autorizate.

Art. 58. - Păstrarea si arhivarea Registrului, precum si a documentelor care au stat la baza întocmirii acestuia se realizează conform prevederilor legale în materie.

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA-CADRU

a rapoartelor ce se întocmesc pe perioada încredintării copilului în vederea adoptiei si pe perioada de urmărire postadoptie

 

A. STRUCTURA-CADRU A RAPOARTELOR BILUNARE

 

Aprobat

Director general (executiv)

 

Avizat

Sef serviciu

 

RAPORT  BILUNAR

privind evolutia copilului si rezultatele acomodării acestuia cu persoana/familia adoptatoare pe perioada încredintării în vederea adoptiei

 

Calitatea interactiunilor copil-familie

Atitudinea copilului fată de familie

Atitudinea familiei fată de copil

Nevoi ale copilului

Nevoi ale familiei

Resurse identificate

Concluzii, recomandări si propuneri

Data vizitei:

Data întocmirii raportului:

 

Psiholog,

............................

Asistent social (responsabil de caz),

..........................................................

 

B. STRUCTURA-CADRU A RAPORTULUI FINAL

 

Aprobat

Director general (executiv)

 

Avizat

Sef serviciu

 

RAPORT  FINAL

referitor la evolutia relatiilor dintre copil si persoana/familia adoptatoare, ce se comunică instantei la sfârsitul perioadei de încredintare în vederea adoptiei

 

Date personale despre copil

- numele:

- prenumele:

- sexul:

- părintii biologici:

- data, locul si înregistrarea nasterii:

- certificatul de nastere: nr. ........... seria ............

- codul numeric personal:

- nationalitatea:

- religia:

- domiciliul actual:

- hotărârea de încredintare în vederea adoptiei:

 

Istoria personală si familială

Date despre familia potential adoptatoare

Date despre locuintă

Relatia copilului cu familia potential adoptatoare

Evolutia stării de sănătate a copilului

Starea de sănătate actuală a copilului

Dezvoltarea psihologică a copilului:

 

- psihomotrică

- cognitivă

- socioemotională

- limbaj

- autoservire

- aptitudini, interese

Nevoi speciale ale copilului

Concluzii si propuneri

Observatii

Data:

 

Asistent social (responsabil de caz),

........................................................

Psiholog,

................

 

C. STRUCTURA-CADRU A RAPORTULUI POSTADOPTIE

 

Avizat

Sef serviciu

 

RAPORT  TRIMESTRIAL POSTADOPTIE

privind evolutia copilului adoptat si a relatiilor dintre acesta si părintii adoptatori

 

Numele copilului:

Prenumele copilului:

Data nasterii:

Sentinta civilă de adoptie:

Numele si prenumele părintilor adoptatori:

Adresa:

Circumstantele vizitei

Igiena locuintei

Climatul familial

Starea de sănătate actuală a copilului

Dezvoltarea psihologică a copilului

 

Situatia scolară a copilului

Modalitatea de relationare copil-familie

Atitudinea copilului fată de familie

Atitudinea familiei fată de copil

Nevoile copilului

Nevoile familiei

Resurse identificate

Concluzii si recomandări

Observatii

Data vizitei:

Data întocmirii raportului:

 

Psiholog,

..................

Asistent social (responsabil de caz),

......................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

CONTINUTUL SI FORMA

certificatului care atestă conformitatea adoptiei internationale încuviintate de instanta judecătorească română cu dispozitiile Conventiei asupra protectiei copiilor si cooperării în materia adoptiei internationale, încheiată la Haga la 29 mai 1993

 

1. Subscrisa:

....................................................................................................................................................... (numele si adresa autoritătii centrale competente din statul unde a fost încuviintată adoptia)

2. Atestă că minorul:

Numele: ........................................................................................................................................................................

Prenumele: ....................................................................................................................................................................

Data nasterii: ziua ......... luna ............... anul ..........

Sexul: masculin ( ) feminin ( )

Locul nasterii: ...............................................................................................................................................................

Domiciliul: ...................................................................................................................................................................

3. A fost adoptat în baza hotărârii următoarei instante:

....................................................................................................................................................................................

(denumirea instantei, felul si numărul hotărârii)

Din data:

.......................................................................................................................................................(data pronuntării)

Hotărârea este irevocabilă din data de: .....................................................................................................................

4. De către următorul/următorii adoptator/adoptatori:

a) Numele de familie al tatălui adoptiv ........................................................................................................................

Prenumele ....................................................................................................................................................................

Data nasterii: ziua .......... luna ............. anul ...........

Locul nasterii: ...............................................................................................................................................................

Domiciliul la data încuviintării adoptiei .......................................................................................................................;

b) Numele de familie al mamei adoptive ...................................................................................................................

Prenumele ....................................................................................................................................................................

Data nasterii: ziua ........... luna .............. anul...........

Locul nasterii: ...............................................................................................................................................................

Domiciliul la data încuviintării adoptiei .........................................................................................................................

5. Subscrisa autoritate atestă că adoptia a fost încuviintată în conformitate cu dispozitiile Conventiei de la Haga

si că acceptările prevăzute la art. 17 lit. c) au fost date de:

a) denumirea si adresa autoritătii centrale din statul de origine:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................;

data acceptării: ...........................................................................................................................................................;

b) denumirea si adresa autoritătii centrale din statul de primire: (sau ale autoritătii publice ori ale organismului care exercită functiile acesteia conform art. 22 alin. 1 sau 2 din Conventia de la Haga din 1993) ........................................... data acceptării: ........................................................................................................................

6. Încuviintarea adoptiei are ca efect încetarea legăturilor de filiatie cu părintii firesti, precum si a legăturilor de rudenie existente între copil si părintii săi firesti, respectiv rudele sale firesti.

Localitatea ......................................... data ....................

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

Lista societătilor de asigurare la 31 august 2004

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

Lista brokerilor de asigurare la 31 august 2004