MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 869         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 septembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

364. - Lege privind organizarea si functionarea politiei judiciare

 

690. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea politiei judiciare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.433. - Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Român pentru Adoptii

 

1.434. - Hotărâre privind atributiile si Regulamentulcadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului

 

1.436. - Hotărâre pentru defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unice si fixe aferente serviciilor efectuate de Oficiul Român pentru Adoptii în îndeplinirea procedurii de adoptie internatională pe teritoriul României

 

1.473. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne si al Relatiilor Nationale din Regatul Tărilor de Jos si Ministerul Justitiei din Regatul Tărilor de Jos în domeniul afacerilor interne, semnat la Haga la 21 aprilie 2004

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne si al Relatiilor Nationale din Regatul Tărilor de Jos si Ministerul Justitiei din Regatul Tărilor de Jos în domeniul afacerilor interne

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea politiei judiciare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Politia judiciară este organizată si functionează în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - (1) Politia judiciară este constituită din ofiteri si agenti de politie, specializati în efectuarea activitătilor de constatare a infractiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale si de cercetare penală.

(2) Ofiterii si agentii specializati prevăzuti la alin. (1) au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare.

(3) Ca organe de cercetare ale politiei judiciare functionează lucrători specializati din Ministerul Administratiei si Internelor anume desemnati de ministrul administratiei si internelor, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau sunt desemnati si functionează în alt mod, potrivit unor legi speciale.

(4) Parchetele de pe lângă instantele judecătoresti conduc si supraveghează activitatea de cercetare penală a politiei judiciare.

(5) Politia judiciară a Parchetului National Anticoruptie se organizează si functionează potrivit legii speciale a Parchetului National Anticoruptie.

Art. 3. - (1) Politistii care nu fac parte din politia judiciară au dreptul si obligatia de a efectua orice act de constatare a săvârsirii infractiunilor, conform legii.

(2) Politistii prevăzuti la alin. (1) au obligatia de a încunostinta de îndată procurorul sau organele de cercetare ale politiei judiciare cu privire la constatarea săvârsirii infractiunilor si de a le înainta, totodată, actele de constatare.

Art. 4. - Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt organizate si functionează în structura Inspectoratului General al Politiei Române, Inspectoratului General al Politiei de Frontieră Române si a unitătilor teritoriale ale acestora.

Art. 5. - În desfăsurarea celorlalte activităti profesionale decât cele conduse si controlate, potrivit legii, de către procuror, politistii din cadrul politiei judiciare se subordonează ofiterilor ierarhici numiti potrivit normelor de competentă aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 6. - (1) Numirea, promovarea si eliberarea politistilor în/din functiile structurilor politiei judiciare se fac potrivit normelor de competentă aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către lucrătorii politiei judiciare a obligatiilor ce le revin în activitatea desfăsurată în calitatea de organ de cercetare penală al politiei judiciare, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie poate propune ministrului administratiei si internelor eliberarea din functia de lucrător de politie judiciară.

Art. 7. - (1) Pentru faptele de indisciplină săvârsite de organele de cercetare penală ale politiei judiciare, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie poate solicita ministrului administratiei si internelor declansarea cercetării prealabile pentru angajarea răspunderii disciplinare.

(2) Procedura cercetării prealabile se reglementează prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 8. - (1) Organele de cercetare ale politiei judiciare îsi desfăsoară activitatea sub conducerea, supravegherea si controlul procurorului, fiind obligate să ducă la îndeplinire dispozitiile acestuia.

(2) Sefii ierarhici pot da politistilor care fac parte din politia judiciară dispozitii si îndrumări în efectuarea activitătilor de constatare a infractiunilor si de strângere a datelor în vederea identificării autorilor infractiunilor si începerii urmăririi penale.

(3) Organele ierarhic superioare ale politistilor care fac parte din politia judiciară nu pot să dea îndrumări sau dispozitii privind cercetarea penală, procurorul fiind singurul competent în acest sens.

Art. 9. - (1) Lucrătorii de politie judiciară din structurile teritoriale îsi îndeplinesc atributiile, în mod nemijlocit, sub autoritatea si controlul prim-procurorilor parchetelor de pe lângă judecătorii si tribunale, corespunzător arondării acestora.

(2) Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curtile de apel îsi exercită autoritatea si controlul nemijlocit asupra lucrătorilor de politie judiciară din circumscriptia curtii de apel.

(3) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie îsi exercită autoritatea si controlul direct sau prin procurori desemnati asupra organelor de politie judiciară din întregul teritoriu.

Art. 10. - Lucrătorilor politiei judiciare li se aplică prevederile Statutului politistului si ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea structurilor din care fac parte.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 15 septembrie 2004.

Nr. 364.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea politiei judiciare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 septembrie 2004.

Nr. 690.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Român pentru Adoptii

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică si Regulamentul de organizare si functionare ale Oficiului Român pentru Adoptii, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Numărul maxim de posturi al Oficiului Român pentru Adoptii este de 20, exclusiv demnitarul.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Secretarul de stat al Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Vali Sonia Botezatu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.433.

 

ANEXA Nr. 1

 

Numărul maxim de posturi = 20 (exclusiv demnitarul)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A OFICIULUI ROMÂN PENTRU ADOPTII

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Oficiului Român pentru Adoptii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Oficiul Român pentru Adoptii, denumit în continuare Oficiul, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Sediul Oficiului este în municipiul Bucuresti.

Art. 2. - (1) Oficiul coordonează si supraveghează activitătile de adoptie si realizează cooperarea internatională în domeniul adoptiei.

(2) Oficiul este autoritatea centrală română însărcinată să ducă la îndeplinire obligatiile prevăzute în Conventia asupra protectiei copiilor si cooperării în materia adoptiei internationale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, denumită în continuare Conventia de la Haga.

(3) Oficiul are rolul de a duce la îndeplinire obligatiile asumate de statul român în materia adoptiei prin conventiile si tratatele internationale la care România este parte, de a pune în aplicare si de a urmări si asigura aplicarea unitară a legislatiei în domeniul adoptiei.

 

CAPITOLUL II

Secretarul de stat

 

Art. 3. - (1) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Oficiului, pe care îl reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu Secretariatul General al Guvernului, cu ministerele, cu alte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, cu alte institutii publice si cu persoane fizice ori juridice, române sau străine.

(2) Secretarul de stat este ordonator secundar de credite.

(3) În exercitarea atributiilor sale secretarul de stat emite ordine si instructiuni.

(4) Secretarul de stat răspunde în fata Guvernului pentru întreaga activitate a Oficiului.

Art. 4. - (1) Secretarul de stat al Oficiului îndeplineste următoarele atributii principale:

a) reprezintă Oficiul în raporturile cu persoanele juridice române si străine în domeniul adoptiei;

b) fundamentează si elaborează propuneri pentru bugetul propriu si răspunde, potrivit legii, de executia acestuia, fiind ordonator secundar de credite;

c) colaborează cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului din cadrul Oficiului;

d) ia măsuri pentru editarea, dacă este cazul, a unor publicatii de specialitate si de informare;

e) asigură cooperarea între autoritătile administratiei publice locale si autoritătile administratiei publice centrale cu atributii în domeniul adoptiei;

f) analizează fisele posturilor de conducere, stabilind atributiile, sarcinile si limitele de competentă ale acestora;

g) se preocupă pentru asigurarea unui cadru unitar al managementului activitătilor prin adoptie, prin integrarea acestor activităti în sistemul de servicii si institutii organizat de autoritătile administratiei publice locale.

(2) Secretarul de stat îndeplineste si alte atributii specifice domeniului de activitate al Oficiului, stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.

 

CAPITOLUL III

Secretarul general

 

Art. 5. - (1) Secretarul general este înalt functionar public, subordonat secretarului de stat, numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism.

(2) Secretarul general asigură stabilitatea functionării Oficiului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale dintre structurile Oficiului, având în subordine sefii compartimentelor din structura institutiei.

(3) Secretarul general este, de regulă, coordonatorul colectivului de lucru care are drept obiectiv principal initierea actelor normative.

Art. 6. - Secretarul general are următoarele atributii principale:

a) prezintă propuneri de măsuri necesare pentru aplicarea si respectarea actelor normative în domeniul adoptiei;

b) elaborează, împreună cu compartimentele de specialitate, proiecte de avize la actele normative initiate de ministere si de alte organe ale administratiei publice centrale;

c) analizează lucrările elaborate în cadrul directiilor de specialitate si, dacă este cazul, le prezintă spre aprobare secretarului de stat;

d) propune secretarului de stat măsuri pentru a asigura buna organizare si functionare a serviciilor/compartimentelor de specialitate;

e) urmăreste realizarea corectă si la termenele stabilite a tuturor activitătilor si sarcinilor stabilite de secretarul de stat;

f) realizează legăturile functionale cu omologii săi din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

g) propune si coordonează diferite programe de specializare în vederea cresterii gradului de profesionalism al personalului Oficiului;

h) îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege sau primite de la secretarul de stat.

 

CAPITOLUL IV

Conducătorii structurilor/compartimentelor

 

Art. 7. - Sefii structurilor din cadrul Oficiului au următoarele atributii:

a) organizează sau, după caz, coordonează si controlează realizarea corectă si în termen a activitătilor si sarcinilor stabilite de secretarul de stat sau de secretarul general, de către personalul din subordine;

b) răspund de încărcarea echilibrată cu sarcini a salariatilor, elaborează proiectele fiselor posturilor pentru fiecare salariat si evaluează activitatea profesională a personalului din subordine;

c) asigură ca activitatea structurilor pe care le coordonează să se desfăsoare organizat, pe baza unui program de activitate;

d) urmăresc cunoasterea legislatiei aplicabile domeniului administratiilor de către personalul din subordine si actionează pentru respectarea acesteia;

e) participă la elaborarea sau, după caz, realizează lucrări de complexitate sau importantă deosebită, corespunzătoare functiei în care sunt încadrati;

f) repartizează spre rezolvare corespondenta si celelalte lucrări care intră în atributiile compartimentului pe care îl conduc si dau îndrumările în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit de către conducerea Oficiului;

g) semnează, potrivit competentelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările si corespondenta realizate în cadrul structurii respective;

h) urmăresc elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologiilor, proiectelor de acte normative si a tuturor celorlalte lucrări repartizate de secretarul de stat sau de secretarul general;

i) stabilesc, în limita competentelor acordate, relatii de colaborare cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului sau cu organismele private autorizate să desfăsoare activităti în domeniul adoptiei;

j) programează concediile de odihnă pentru salariatii din subordine si urmăresc efectuarea acestora;

k) asigură, în conformitate cu legislatia în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariatii din subordine si fac propuneri secretarului de stat pentru salariatii care au săvârsit abateri disciplinare;

l) răspund în fata secretarului de stat sau a secretarului general pentru activitatea desfăsurată.

 

CAPITOLUL V

Serviciul economic, juridic si resurse umane

 

Art. 8. - (1) Serviciul economic, juridic si resurse umane are în componenta sa Compartimentul financiarcontabilitate, Compartimentul juridic si Compartimentul resurse umane si administrativ si are următoarele atributii principale:

a) gestionează fondurile din bugetul Oficiului si bunurile acestuia, potrivit legii;

b) îndeplineste toate atributiile privind sistemul de salarizare, indemnizatii si alte drepturi bănesti ale angajatilor Oficiului;

c) realizează si coordonează, sub îndrumarea secretarului general al Oficiului, politicile generale de management al resurselor umane, în cadrul acestuia;

d) administrează bunurile proprietate publică si privată aflate în patrimoniul Oficiului potrivit prevederilor legale.

(2) Compartimentul financiar-contabilitate are următoarele atributii principale:

a) stabileste necesarul de cheltuieli materiale pentru întocmirea proiectului de buget anual si a rectificărilor acestuia, pentru activitatea Oficiului;

b) primeste, analizează si întocmeste necesarul fizic si valoric al lucrărilor de investitii si dotări ce se înscriu în bugetul Oficiului;

c) urmăreste angajarea patrimonială a Oficiului, în baza aprobării conducerii acestuia, cu avizul Compartimentului juridic, întocmeste si verifică balanta de venituri si cheltuieli a Oficiului, darea de seamă contabilă si raportul explicativ;

d) asigură schimbul permanent de date si informatii cu structurile de resort din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

e) întocmeste notele contabile pentru operatiunile specifice si fisele de conturi, analizează si urmăreste soldurile conturilor si întocmirea specificatiilor de cont pentru conturile specifice si propune conducerii Oficiului declansarea inventarierii anuale a patrimoniului acestuia, compară rezultatele inventarierii faptice cu cele scriptice din contabilitate si valorifică inventarierea si înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii, conform procesuluiverbal întocmit de comisia de inventariere a patrimoniului, stabilită prin ordin al secretarului de stat;

f) recuperează eventualele pagube constatate conform procesului-verbal întocmit de comisia de inventariere a patrimoniului, analizează si avizează propunerile privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe si clasarea sau declasarea celorlalte dotări si materiale, conform propunerilor făcute de cei în drept;

g) întocmeste lunar, trimestrial si anual executia bugetară si asigură raportarea acesteia si realizează defalcarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare, initiază si urmăreste derularea procedurilor de achizitii si întocmeste contracte si verifică bonitatea;

h) urmăreste încadrarea în plătile programate si tine evidenta creditelor externe în baza documentelor de fundamentare transmise de personalul angajat pentru derularea acestor credite, asigură gestionarea fondurilor speciale;

i) acordă viza de control financiar preventiv în conformitate cu ordinul emis de secretarul de stat, întocmeste si tine evidenta ordonantărilor angajamentelor de plată ale Oficiului si întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului;

j) deschide lunar creditele bugetare si fondurile speciale, conform normelor legale, cu încadrarea în bugetul aprobat, si asigură schimbul permanent de date si informatii cu structurile de resort din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

k) întocmeste statele de plată pentru personalul Oficiului, preluând de la Compartimentul resurse umane si administrativ toate documentele necesare, asigură plata efectivă a drepturilor de personal pentru Oficiu si efectuează, dacă este cazul, retinerile din salariu, cu avizul juridic, dacă este cazul, si tine evidenta veniturilor lunare ale personalului;

l) asigură efectuarea vărsămintelor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la terti si alte obligatii;

m) întocmeste titluri executorii, în conditiile legii, cu avizul Compartimentului juridic, si urmăreste recuperarea prejudiciilor aduse Oficiului, asigură ridicarea si depunerea de numerar;

n) asigură ridicarea si depunerea documentelor de decontare bancară, întocmeste fisele individuale de salarii si fisele fiscale, întocmeste raportări statistice specifice si monitorizarea drepturilor salariale;

o) acordă viza de control financiar preventiv în conformitate cu ordinul emis de conducerea Oficiului si obtine viza de control financiar delegat de la Ministerul Finantelor Publice, conform prevederilor legale.

(3) Compartimentul financiar-contabilitate îndeplineste si alte atributii specifice stabilite de conducerea Oficiului.

(4) Compartimentul juridic are următoarele atributii principale:

a) efectuează studii, analize si documentatii privind oportunitatea initierii sau modificării unor acte normative, în raport cu fenomenele ce apar în aplicarea reglementărilor legale în vigoare;

b) participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul adoptiei;

c) face propuneri pentru solutionarea unor probleme rezultate din aplicarea legislatiei în domeniul adoptiei;

d) avizează, din punct de vedere al tehnicii legislative si al corelării cu prevederile altor reglementări, toate proiectele de acte normative initiate de către ministere si organe centrale care au ca obiect reglementarea unor aspecte legate de domeniul de activitate al Oficiului;

e) avizează legalitatea contractelor civile si comerciale prin care este angajată răspunderea patrimonială a Oficiului;

f) asigură reprezentarea Oficiului în raporturile cu instantele judecătoresti de drept comun si contencios administrativ;

g) participă la organizarea si urmărirea actiunilor de informare privind legislatia în domeniul adoptiei, prin instruiri, simpozioane, mass-media;

h) oferă consultantă juridică în domeniul adoptiei persoanelor fizice si juridice interesate si rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic.

(5) Compartimentul resurse umane si administrativ are următoarele atributii principale:

A. în domeniul resurselor umane:

a) gestiunea curentă a resurselor umane si a functiilor publice, managementul resurselor umane în conditii de eficientă, formarea si perfectionarea personalului, întocmirea documentelor pentru încadrarea personalului;

b) întocmirea documentelor date în competenta sa si difuzarea acestora la compartimentele interesate, stabilirea drepturilor de spor de vechime pentru toti salariatii Oficiului;

c) întocmirea contractelor individuale de muncă, păstrarea si completarea la zi a carnetelor de muncă, precum si a dosarelor personale ale fiecărui salariat;

d) derularea procedurilor în vederea transferării personalului, întocmirea ordinelor de încetare a raporturilor de serviciu sau a raporturilor de muncă si difuzarea acestora la compartimentele interesate, întocmirea si păstrarea la zi a statului de functii si de personal al Oficiului;

e) transmiterea documentatiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale, înregistrarea în evidente si înaintarea spre plată Compartimentului financiarcontabilitate a drepturilor bănesti, în cazul concediilor medicale, stabilirea drepturilor de concediu de odihnă, precum si a altor concedii prevăzute de legislatia în vigoare si evidenta efectuării acestora;

B. în domeniul administrativ:

a) asigură evidenta declaratiilor pe baza cărora se acordă deducerile personale suplimentare, întocmirea dosarelor de pensionare pentru limită de vârstă, pentru invaliditate sau de urmas, întocmirea fisei colective de prezentă, păstrarea evidentei orelor prestate peste programul de lucru;

b) întocmirea si eliberarea legitimatiilor de serviciu, de acces, precum si păstrarea evidentei acestora, eliberarea de documente privind statutul de salariat, solicitate de salariatii Oficiului, întocmirea si tinerea evidentei fiselor fiscale pentru toti salariatii Oficiului.

(6) Compartimentul resurse umane si administrativ îndeplineste si alte atributii stabilite de conducerea Oficiului.

(7) Compartimentul resurse umane si administrativ, în domeniul administrativ, are următoarele atributii:

a) urmăreste contractele cu furnizorii, realizarea obiectivelor acestora, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile de bunuri;

b) derulează planul de aprovizionare al Oficiului privind obiectivele de investitii si aprovizionare curentă cu bunuri si contractele de servicii, asigură gestionarea materialelor consumabile procurate;

c) întocmeste fisele de magazie si cele de inventar, face propuneri de casare si declasare a dotărilor si materialelor, conform prevederilor legale;

d) organizează si supraveghează modul de întrebuintare a bunurilor mobile si imobile aflate în patrimoniul Oficiului, a gestiunii materialelor si întocmeste documentatia necesară, urmăreste si vizează justificarea cheltuielilor efectuate pentru activitatea de transport a Oficiului (folosirea autoturismelor din dotarea Oficiului);

e) confirmă pentru plată facturile primite pentru serviciile prestate Oficiului de către furnizorii directi, întocmeste si fundamentează anual propunerile pentru reparatii capitale si curente în cadrul Oficiului;

f) organizează si supraveghează efectuarea si întretinerea curăteniei în sediul Oficiului si pe căile de acces, amenajează spatii din incinta Oficiului pentru actiuni de protocol, asigură protectia muncii conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatul de lucru al Oficiului, îndeplinind toate formalitătile necesare, întocmeste necesarul de rechizite si materiale pentru compartimentele Oficiului;

g) întocmeste notele de intrare-receptie pentru achizitiile Oficiului si asigură semnarea acestora de cei în drept, operează bonurile de materiale, centralizează consumurile pe fiecare sortiment si le predă la Compartimentul financiar-contabilitate împreună cu procesele-verbale de predare-primire;

h) înregistrează mijloacele fixe si obiectele de inventar în registrul de inventar si completează fisele de inventar pe locuri de folosintă si persoane.

(8) Compartimentul resurse umane si administrativ îndeplineste si alte atributii stabilite de conducerea Oficiului.

 

CAPITOLUL VI

Biroul de evidentă a adoptiei

 

Art. 9. - (1) Biroul de evidentă a adoptiei are următoarele atributii principale:

a) asigură verificarea respectării termenelor, procedurilor si documentelor prevăzute de legislatia în vigoare privind adoptia;

b) asigură constituirea evidentei cererilor persoanelor sau familiilor care doresc să adopte;

c) întocmeste si actualizează Registrul national pentru adoptii;

d) asigură si urmăreste aplicarea prevederilor din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei;

e) verifică dacă adoptatul va beneficia în tara străină de garantiile si normele echivalente celor existente în cazul unei adoptii nationale;

f) comunică directiilor generale de asistentă socială si protectia copilului lista centralizată la nivel national a persoanelor sau familiilor adoptatoare atestate si înscrise în Registrul national pentru adoptii;

g) urmăreste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si părintele sau părintii săi adoptivi prin intermediul autoritătii centrale competente sau organizatiei acreditate ori autorizate din statul de domiciliu al părintilor adoptivi;

h) întocmeste certificatul care atestă că adoptia este conformă cu normele impuse de Conventia de la Haga;

i) centralizează si expediază comisiei pentru protectia copilului competente rapoartele de urmărire postadoptie a copiilor adoptati;

j) sprijină adoptatul în obtinerea informatiilor vizând identitatea părintilor firesti, în conditiile legii.

(2) Biroul prevăzut la alin. (1) execută orice alte atributii primite de la conducerea Oficiului, pe linie ierarhică.

 

CAPITOLUL VII

Auditor

 

Art. 10. - Auditorul functionează în directa subordine a secretarului de stat al Oficiului si exercită auditul intern asupra tuturor activitătilor desfăsurate sau coordonate direct de Oficiu, inclusiv asupra utilizării de către terti, indiferent de natura juridică a acestora, a fondurilor publice gestionate de acestia din urmă, în baza unei finantări realizate de către Oficiu.

Art. 11. - (1) Principalele atributii ale auditorului sunt:

a) elaborează proiectul planului anual de audit intern;

b) efectuează activităti de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar si control ale Oficiului sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă si eficacitate;

c) elaborează raportul anual al activitătii de audit intern;

d) raportează secretarului de stat identificarea unor nereguli sau eventuale prejudicii;

e) auditează, cel putin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: angajamente bugetare si legale din care derivă direct sau indirect obligatii de plată, inclusiv din fondurile comunitare, plătile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare, vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitătilor administrativteritoriale, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitătilor administrativteritoriale, constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creantă, precum si a facilitătilor acordate la încasarea acestora, alocarea creditelor bugetare, sistemul contabil si fiabilitatea acestuia, sistemul de luare a deciziilor, sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme, sistemele informatice.

(2) Auditorul îndeplineste si alte atributii stabilite de secretarul de stat al Oficiului.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Prezentul regulament va fi adus la cunostintă tuturor salariatilor, prin grija conducătorilor structurilor din cadrul Oficiului.

Art. 13. - Programul de lucru al Oficiului se stabileste prin ordin al secretarului de stat al Oficiului.

Art. 14. - Atributiile si răspunderile specifice functiilor din cadrul Oficiului se stabilesc prin fisa postului, corespunzătoare fiecărei functii, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Oficiului.

Art. 15. - Personalul Oficiului are obligatia de a declara, pe propria răspundere, că atât el, cât si rudele sale până la gradul III, nu lucrează în cadrul fundatiilor sau asociatiilor, al căror obiect de activitate vizează protectia si promovarea adoptiei.

Art. 16. - Personalul Oficiului are obligatia de a lua la cunostintă si de a respecta prevederile prezentului regulament, precum si ale regulamentului de ordine interioară, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Oficiului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 105 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului, denumită în continuare Directia generală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Directia generală este institutia publică cu personalitate juridică, înfiintată în subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, prin comasarea serviciului public de asistentă socială si a serviciului public specializat pentru protectia copilului de la nivelul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti, prin preluarea, în mod corespunzător, a atributiilor si functiilor acestora.

Art. 3. - Directia generală realizează la nivel judetean, respectiv la nivelul local al sectoarelor municipiului Bucuresti, măsurile de asistentă socială în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate în nevoie.

Art. 4. - (1) Prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, se înfiintează Directia generală si se aprobă structura organizatorică, numărul de personal, precum si finantarea acestei directii.

(2) Consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale, pe baza prevederilor regulamentului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre.

(3) Atributiile Directiei generale, prevăzute în regulamentul-cadru, se completează cu alte atributii, în functie de caracteristicile sociale ale unitătilor administrativteritoriale si ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti.

Art. 5. - (1) Consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, înfiintează Directia generală prin reorganizarea serviciilor publice cu atributii în domeniul asistentei sociale si protectiei copilului, aflate în subordine, si, după caz, a compartimentelor din aparatul propriu existent în cadrul acestora.

(2) Personalul serviciilor publice reorganizate potrivit alin. (1) se preia de către Directia generală si se consideră transferat, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Patrimoniul serviciilor publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2004, se preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Directia generală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În conditiile legii, Directia generală va prelua toate drepturile si va respecta toate obligatiile serviciilor publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), potrivit reglementărilor legale sau contractuale.

(3) Directia generală asigură, în conditiile legii, continuitatea proiectelor în derulare initiate de serviciile publice reorganizate conform art. 5 alin. (1).

Art. 7. - (1) În termen de cel mult un an de la reorganizarea Directiei generale, se va asigura încadrarea în totalitate a acesteia cu personal de specialitate cu diverse calificări, care are competente, responsabilităti si atributii specifice domeniului de activitate.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) conducătorul Directiei generale întocmeste necesarul de personal de specialitate si solicită institutiilor si organizatiilor specializate formarea si perfectionarea personalului existent, în conditiile legii.

Art. 8. - Finantarea Directiei generale se asigură din bugetele locale ale judetelor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) prevederile art. 1 referitoare la serviciul public de asistentă socială de la nivelul judetelor, cuprinse în Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistentă socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si a măsurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, precum si a Metodologiei de coordonare a activitătilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 12 martie 1999, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Secretarul de stat al Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Vali Sonia Botezatu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.434.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT - CADRU

de organizare si functionare a Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului

 

Art. 1. - (1) Directia generală de asistentă socială si protectia copilului, denumită în continuare Directia generală, are rolul de a asigura la nivel judetean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, aplicarea politicilor si strategiilor de asistentă socială în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate în nevoie.

(2) În vederea realizării atributiilor prevăzute de lege Directia generală îndeplineste, în principal, următoarele functii:

a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistentă socială, a planului de asistentă socială pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale, precum si a programelor de actiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti;

b) de coordonare a activitătilor de asistentă socială si protectie a copilului la nivelul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti;

c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilităti în domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistentă socială, precum si cu reprezentantii societătii civile care desfăsoară activităti în domeniu;

e) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisărăcie, prevenirea si combaterea marginalizării sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti;

f) de reprezentare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, pe plan intern si extern, în domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

(3) Structura organizatorică, numărul de personal si bugetul Directiei generale se aprobă prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, astfel încât functionarea acesteia să asigure îndeplinirea atributiilor ce îi revin potrivit legii.

Art. 2. - Directia generală îndeplineste următoarele atributii principale:

a) în domeniul protectiei persoanei adulte:

1. completează evaluarea situatiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informatii si servicii adecvate în vederea refacerii si dezvoltării capacitătilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depăsi cu forte proprii situatiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistentă socială;

2. acordă persoanei adulte asistentă si sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

3. depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nasterii acesteia;

4. verifică si reevaluează trimestrial si ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistentă socială într-o institutie, în vederea mentinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

5. asigură măsurile necesare pentru protectia în regim de urgentă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionării în structura proprie a unor centre specializate;

6. depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistentă socială;

7. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege;

b) în domeniul protectiei drepturilor copilului:

1. întocmeste raportul de evaluare initială a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei măsuri de protectie specială;

2. monitorizează trimestrial activitătile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protectie specială a copilului;

3. identifică si evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;

4. monitorizează familiile si persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

5. identifică, evaluează si pregăteste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, în conditiile legii;

încheie contracte individuale de muncă si asigură formarea continuă de asistenti maternali profesionisti atestati; evaluează si monitorizează activitatea acestora;

6. acordă asistentă si sprijin părintilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

7. reevaluează, cel putin o dată la 3 luni si ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protectie specială si propune, după caz, mentinerea, modificarea sau încetarea acestora;

8. îndeplineste demersurile vizând deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati în evidenta sa;

9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezintă si eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

10. monitorizează evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si părintii lor adoptivi; sprijină părintii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;

11. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege;

c) alte atributii:

1. coordonează si sprijină activitatea autoritătilor administratiei publice locale din judet în domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;

2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părintii săi, precum si cea de admitere a adultului în institutii sau servicii, desfăsurate la nivelul serviciilor publice de asistentă socială;

3. acordă asistenta tehnică necesară pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistentă socială si protectia copilului;

4. evaluează si pregăteste persoane, identificate de serviciul public local de asistentă socială, care pot deveni asistenti personali ai persoanei cu handicap, si supraveghează activitatea acestor asistenti;

5. colaborează cu organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniul asistentei sociale si protectiei copilului sau cu agenti economici prin încheierea de conventii de colaborare cu acestia;

6. dezvoltă parteneriate si colaborează cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societătii civile în vederea acordării si diversificării serviciilor sociale si a serviciilor pentru protectia copilului, în functie de nevoile comunitătii locale;

7. colaborează pe bază de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale, precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin, conform legii;

8. asigură la cerere consultantă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor si prestatiilor de asistentă socială si protectia copilului; colaborează cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

9. propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, înfiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice de asistentă socială, precum si a serviciilor pentru protectia copilului;

10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, rapoarte de evaluare a activitătilor desfăsurate;

11. asigură acordarea si plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

12. sprijină si dezvoltă un sistem de informare si de consultantă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap si oricăror persoane aflate în nevoie, precum si familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

13. actionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

14. organizează activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică si de formare continuă a acestuia;

15. asigură serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru protectia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap;

16. îndeplineste orice alte atributii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului judetean, respectiv ale consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.

Art. 3. - (1) Structura organizatorică orientativă necesară pentru asigurarea functionării Directiei generale este următoarea:

1. compartimentul pentru îngrijire de tip familial în domeniul asistentei sociale a persoanelor adulte;

2. compartimentul pentru îngrijire de tip familial în domeniul protectiei copilului;

3. compartimentul pentru îngrijire de tip rezidential în domeniul asistentei sociale a persoanelor adulte;

4. compartimentul pentru îngrijire de tip rezidential în domeniul protectiei copilului;

5. compartimentul de interventie în regim de urgentă în domeniul asistentei sociale a persoanelor adulte; în cadrul acestuia se organizează si functionează telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgentă ale persoanelor adulte;

6. compartimentul de interventie în situatii de abuz, neglijare, trafic si migratie;

7. compartimentul de interventie în regim de urgentă în domeniul protectiei copilului; în cadrul acestuia se organizează si functionează “telefonul copilului”;

8. compartimentul de evaluare a copilului care săvârseste fapte penale si nu răspunde penal;

9. compartimentul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităti;

10. compartimentul de evaluare si monitorizare în domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;

11. compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;

12. compartimentul antisărăcie si prevenire a marginalizării sociale;

13. secretariatul comisiei pentru protectia copilului;

14. secretariatul comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap;

15. compartimentul resurse umane;

16. compartimentul economic si financiar-contabil;

17. compartimentul tehnic, achizitii publice si administrativ;

18. compartimentul juridic si contencios;

19. compartimentul audit;

20. compartimentul de relatii cu publicul.

(2) În vederea exercitării si realizării atributiilor ce îi revin Directia generală va asigura încadrarea cu prioritate a personalului cu studii socioumane.

(3) În vederea exercitării si realizării atributiilor Directiei generale, consiliul judetean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti, poate aproba organizarea si a altor compartimente decât cele prevăzute la alin. (1), asigurând resursele necesare functionării acestora.

Art. 4. - (1) Conducerea Directiei generale se asigură de directorul general, în cazul în care acesta este functionar public, sau, după caz, de directorul executiv si de colegiul director.

(2) Directorul general sau, după caz, directorul executiv al Directiei generale este ajutat de cel putin 2 directori adjuncti, dintre care unul coordonează activitătile din domeniul protectiei persoanelor adulte, iar unul coordonează activitatea de protectie a drepturilor copilului.

Art. 5. - (1) Postul de director general sau, după caz, de director executiv, precum si postul de director adjunct ai Directiei generale se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în conditiile legii.

(2) Candidatii pentru ocuparea posturilor de director general sau, după caz, de director executiv si director adjunct ai Directiei generale trebuie să fie absolventi cu diplomă de licentă ai învătământului universitar de lungă durată sau absolventi ai învătământului postuniversitar, în domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice, si să aibă o vechime în specialitate de cel putin 5 ani.

(3) Comisia de examinare este numită de presedintele consiliului judetean, respectiv de primarul sectorului municipiului Bucuresti. Din comisia de examinare, care verifică îndeplinirea conditiilor de participare la concurs si competenta profesională a candidatilor pentru ocuparea postului de director general sau, după caz, de director executiv, fac parte, în mod obligatoriu, câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, Ministerului Administratiei si Internelor si, după caz, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Presedintele comisiei este secretarul general al judetului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucuresti.

(4) Concursul constă în mod obligatoriu si din prezentarea si sustinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de asistentă socială si protectia copilului din unitatea sau, după caz, subdiviziunea administrativteritorial ă respectivă, precum si propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.

Art. 6. - Colegiul director al Directiei generale este compus din directorul general sau, după caz, directorul executiv, directorii adjuncti, personalul de conducere din cadrul Directiei generale, precum si 3 consilieri judeteni ori, după caz, locali, având cu precădere studii socioumane, propusi de presedintele consiliului judetean sau, după caz, de primarul sectorului municipiului Bucuresti. Presedintele colegiului director este secretarul general al judetului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucuresti. În situatia în care presedintele colegiului director nu îsi poate exercita atributiile, acestea sunt exercitate de către directorul general sau, după caz, de directorul executiv al Directiei generale.

Art. 7. - (1) Organizarea, functionarea si atributiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale.

(2) Colegiul director se întruneste în sedintă ordinară trimestrial, la convocarea directorului general sau, după caz, a directorului executiv, precum si în sedintă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general sau, după caz, a directorului executiv, a presedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii adjuncti.

(3) La sedintele colegiului director pot participa, fără drept de vot, presedintele consiliului judetean, membrii comisiei pentru protectia copilului si alti consilieri judeteni, respectiv primarul sectorului municipiului Bucuresti, si alti consilieri locali, precum si alte persoane invitate de membrii colegiului director.

(4) Colegiul director îndeplineste următoarele atributii principale:

a) analizează si controlează activitatea Directiei generale; propune directorului general sau, după caz, directorului executiv măsurile necesare pentru îmbunătătirea activitătilor Directiei generale;

b) avizează proiectul bugetului propriu al Directiei generale si contul de încheiere a exercitiului bugetar;

c) avizează proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de directorul general sau, după caz, de directorul executiv al Directiei generale, potrivit art. 8 alin. (3) lit. d) si e); avizul este consultativ;

d) propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, modificarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei generale, precum si rectificarea bugetului, în vederea îmbunătătirii activitătii acesteia;

e) propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Directiei generale, altele decât bunurile imobile, prin licitatie publică organizată în conditiile legii;

f) propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Directia generală, prin licitatie publică organizată în conditiile legii;

g) întocmeste si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de functii, precum si premierea si sporurile care se acordă la salariul personalului Directiei generale, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul judetean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti, în conditiile legii.

(5) Colegiul director îndeplineste si alte atributii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.

(6) Sedintele colegiului director se desfăsoară în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi si a presedintelui. În exercitarea atributiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul majoritătii membrilor prezenti.

Art. 8. - (1) Directorul general sau, după caz, directorul executiv al Directiei generale asigură conducerea executivă a acesteia si răspunde de buna ei functionare în îndeplinirea atributiilor ce îi revin. În exercitarea atributiilor ce îi revin directorul general sau, după caz, directorul executiv emite dispozitii.

(2) Directorul general sau, după caz, directorul executiv reprezintă Directia generală în relatiile cu autoritătile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(3) Directorul general sau, după caz, directorul executiv îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

a) exercită atributiile ce revin Directiei generale în calitate de persoană juridică;

b) exercită functia de ordonator secundar de credite;

c) întocmeste proiectul bugetului propriu al Directiei generale si contul de încheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director si aprobării consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti;

d) elaborează si supune aprobării consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistentă socială si protectie a drepturilor copilului, având avizul colegiului director si al comisiei;

e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistentă socială si protectie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) si propunerile de măsuri pentru îmbunătătirea acestei activităti, pe care le prezintă spre avizare colegiului director si apoi comisiei pentru protectia copilului;

f) aprobă statul de personal al Directiei generale; numeste si eliberează din functie personalul din cadrul Directiei generale, potrivit legii; elaborează si propune spre aprobare consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, statul de functii al Directiei generale, având avizul colegiului director;

g) controlează activitatea personalului din cadrul Directiei generale si aplică sanctiuni disciplinare acestui personal;

h) constată contraventiile si propune aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

i) este vicepresedintele comisiei pentru protectia copilului si reprezintă Directia generală în relatiile cu aceasta;

j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protectia copilului.

(4) Directorul general sau, după caz, directorul executiv îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.

(5) În absenta directorului general sau, după caz, a directorului executiv, atributiile acestuia se exercită de unul dintre directorii adjuncti, desemnat prin dispozitie a directorului general sau, după caz, a directorului executiv, în conditiile prevăzute de regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale.

Art. 9. - Numirea, eliberarea din functie si sanctionarea disciplinară a directorului general sau, după caz, a directorului executiv al Directiei generale se fac la propunerea presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului sectorului municipiului Bucuresti, prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unice si fixe aferente serviciilor efectuate de Oficiul Român pentru Adoptii în îndeplinirea procedurii de adoptie internatională pe teritoriul României

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 67 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - O dată cu depunerea cererii de adoptie internatională, bunicul, respectiv bunicii adoptatori vor achita o taxă unică si fixă reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea de către Oficiul Român pentru Adoptii a tuturor serviciilor aferente îndeplinirii procedurii de adoptie internatională pe teritoriul României.

Art. 2. - (1) Cheltuielile ocazionate de efectuarea de către Oficiul Român pentru Adoptii a tuturor serviciilor aferente îndeplinirii procedurii de adoptie internatională pe teritoriul României au în vedere următoarele costuri:

a) costurile notificărilor autoritătilor centrale si organismelor private străine, ambasadelor, consulatelor, altor institutii si autorităti publice române si străine, persoanelor fizice sau juridice române si străine privind fiecare fază si informatie referitoare la procedura de adoptie internatională;

b) costurile privitoare la eliberarea si circuitul documentelor privind copilul adoptabil: certificat de nastere, certificat medical, dovada adoptabilitătii, raport psihomedico-social, alte acte emise de directia generală de asistentă socială si protectia copilului în cursul procedurii de adoptie internatională;

c) costurile taxelor si onorariilor plătite pentru traducerea autorizată si legalizarea documentelor prevăzute la lit. a) si b), precum si taxele postale privind corespondenta cu autoritătile centrale si organismele private străine, cu ambasade, consulate, alte institutii si autorităti publice române si străine, persoane fizice sau juridice române si străine.

(2) Taxa unică si fixă se stabileste pe baza costurilor maxime prevăzute la alin. (1), prin ordin al conducătorului Oficiului Român pentru Adoptii.

Art. 3. - (1) Plata sumei mentionate la art. 1 va fi efectuată prin transfer bancar în contul Oficiului Român pentru Adoptii.

(2) După confirmarea transferului, Oficiul Român pentru Adoptii va începe desfăsurarea demersurilor privind adoptia internatională.

Art. 4. - Taxa percepută de Oficiul Român pentru Adoptii va fi făcută venit la bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea acesteia.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Secretarul de stat al Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Vali Sonia Botezatu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.436.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne si al Relatiilor Nationale din Regatul Tărilor de Jos si Ministerul Justitiei din Regatul Tărilor de Jos în domeniul afacerilor interne, semnat la Haga la 21 aprilie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne si al Relatiilor Nationale din Regatul Tărilor de Jos si Ministerul Justitiei din Regatul Tărilor de Jos în domeniul afacerilor interne, semnat la Haga la 21 aprilie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.473.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne si al Relatiilor Nationale din Regatul Tărilor de Jos si Ministerul Justitiei din Regatul Tărilor de Jos în domeniul afacerilor interne

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne si al Relatiilor Nationale din Regatul Tărilor de Jos si Ministerul Justitiei din Regatul Tărilor de Jos, denumite în continuare părti,

convinse de importanta unei cooperări politienesti fructuoase având ca scop realizarea unui singur spatiu european de libertate, securitate si justitie,

dorind să extindă cooperarea bilaterală si multilaterală în domeniul de aplicare a legii, ordinii si sigurantei publice si al pregătirii politiei,

exprimându-si dorinta fermă de a coopera pe mai departe în domeniul managementului crizelor/înlăturării dezastrelor si al serviciilor de pompieri,

având în vedere reglementările bilaterale si multilaterale de cooperare în vigoare, potrivit specificului lor de activitate,

luând în considerare mecanismele de cooperare prezente si viitoare din cadrul Consiliului Europei, Uniunii Europene si al altor organizatii internationale,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop si obiective

 

Părtile vor promova cooperarea bilaterală în materie, potrivit specificului lor de activitate. Obiectivul principal este intensificarea cooperării în domeniul aplicării legii, prevenirii infractionalitătii, al ordinii si sigurantei publice si cresterea nivelului de pregătire al politiei atât la nivel national, cât si european.

 

ARTICOLUL 2

Domenii de cooperare

 

În baza prezentului memorandum de întelegere, denumit în continuare memorandum, cooperarea dintre părti va include următoarele:

a) schimbul de informatii si expertiză, în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, în scopul îmbunătătirii activitătii în domeniul afacerilor interne;

b) schimbul de informatii, know-how si experti la nivelul structurilor cu atributii în dezvoltarea cooperării bilaterale, precum si schimbul de expertiză referitor la relatiile dintre politie si cetăteni;

c) formularea, implementarea si evaluarea proiectelor politienesti comune în următoarele domenii:

- raportul dintre politie si cetăteni (politia de proximitate);

- lupta împotriva crimei organizate;

- activitatea politienească în marile orase;

- lupta împotriva traficului de fiinte umane si împotriva contrabandei cu persoane;

- pregătirea cadrelor politienesti, incluzând schimbul de experientă între institutiile responsabile cu pregătirea personalului politiei;

d) schimbul de informatii, know-how si expertiză, având drept scop promovarea si implementarea standardelor de etică profesională în rândul functionarilor publici;

e) cresterea gradului de securizare a documentelor de identitate si de călătorie, precum si a datelor cu caracter personal, pentru prevenirea falsului de identitate si a substitutiei de persoane.

 

ARTICOLUL 3

Modalităti de implementare

 

1. Părtile vor conveni asupra unor programe specifice de cooperare pe care urmează să le aprobe în termen de sase (6) luni de la intrarea în vigoare a prezentului memorandum.

2. În cadrul programelor de cooperare părtile vor specifica modalitătile de finantare a implementării acestora.

3. Cheltuielile aferente implementării programelor de cooperare vor fi suportate de fiecare parte, dacă nu se decide altfel.

4. Pentru a încuraja dezvoltarea cooperării, părtile vor depune toate diligentele pentru identificarea altor surse de finantare.

5. Pentru a evalua gradul de îndeplinire a prevederilor acestui memorandum, părtile vor desemna puncte nationale de contact în cadrul ministerelor mentionate în anexă si vor organiza reuniuni anuale.

 

ARTICOLUL 4

Autoritătile responsabile cu implementarea

 

1. Părtile vor desemna reprezentanti oficiali pentru elaborarea programelor de cooperare si îsi vor notifica reciproc coordonatele acestora (nume, prenume, institutie, număr de telefon si de fax si adresa de e-mail).

2. În termen de treizeci (30) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului memorandum, părtile se vor informa reciproc, pe cale diplomatică, cu privire la autoritătile competente desemnate, responsabile cu aplicarea acestuia, aria de competentă a fiecărei autorităti competente, coordonatele acestora (nume, prenume, institutie, număr de telefon si de fax si adresa de e-mail), precum si orice alte detalii relevante.

3. Orice modificare intervenită în ceea ce priveste coordonatele reprezentantilor oficiali desemnati va fi notificată celeilalte părti.

 

ARTICOLUL 5

Dispozitii finale

 

1. Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă de trei (3) ani si va intra în vigoare în termen de treizeci (30) de zile de la primirea ultimei notificări schimbate de părti, pe canale diplomatice, prin care se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne cerute pentru intrarea lui în vigoare.

2. Părtile pot conveni eventualele amendamente la prezentul memorandum, cu consimtământul scris al celor două părti, acestea urmând a intra în vigoare conform procedurii prezentate în paragraful 1.

3. Fiecare parte poate denunta prezentul memorandum si programele de cooperare, prin notificarea celeilalte părti, în scris, pe canale diplomatice. Denuntarea va deveni efectivă în termen de treizeci (30) de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

4. Cooperarea va fi evaluată în decursul a sase (6) luni de la încetarea prezentului memorandum.

Semnat la Haga la 21 aprilie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile olandeză, română si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul în care vor exista diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru

Ministerul Administratiei si Internelor din România,

Ioan Rus

Pentru

Ministerul de Interne si al Relatiilor Nationale

din Regatul Tărilor de Jos

si Ministerul Justitiei din Regatul Tărilor de Jos,

Johan Remkes

 

 

ANEXĂ

 

PUNCTELE NATIONALE DE CONTACT

 

1. Pentru partea română:

Directia generală de integrare europeană si relatii

internationale

Domnul Corneliu Alexandru, director general

Adresă:

Str. Eforie nr. 3-5, sectorul 3, Bucuresti

Telefon: 0040 21 312 41 02

Fax: 0040 21 314 74 22

E-mail: DIRI@mi.ro

2. Pentru partea olandeză:

Directia generală pentru ordine si sigurantă publică,

Ministerul de Interne si al Relatiilor Nationale

Doamna Lidewijde Ongering, director general

Adresă:

Postbus 20011

2500 EA DEN HAAG

Telefon: 0031 70 426 73 74

Fax: 0031 70 363 91 53

E-mail: Karel.schuurman@minbzk.nl

Directia generală pentru afaceri internationale si imigrare,

Ministerul Justitiei

Domnul Rob Visser, director general

Adresă:

Postbus 20301

2500, EH DEN HAAG

Telefon: 0031 70 370 6504

E-mail: r.van.der.veer@minjus.nl