MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 871         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 septembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

367. - Lege pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, care urmează să fie finantat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucuresti la 30 iunie 2004

 

Scrisoare de întelegere nr. P4090-RO

 

695. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, care urmează să fie finantat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucuresti la 30 iunie 2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 328 din 14 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

477. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, care urmează să fie finantat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucuresti la 30 iunie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Scrisoarea de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, care urmează să fie finantat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucuresti la 30 iunie 2004.

Art. 2. - Avansul va fi utilizat pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, respectiv pentru stabilirea managementului financiar, acoperirea costurilor initiale de înfiintare si functionare a unitătii de management al proiectului (UMP), incluzând echipament, dotări de birou, vehicule, pregătire, consultantă, salarii, costuri de auditare si alte costuri necesare, precum si pentru realizarea unui proiect-pilot de retele electronice ale comunitătilor locale.

Art. 3. - Prevederile scrisorii de întelegere vor fi aplicate de către UMP constituită în cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei sub directa responsabilitate si coordonare a ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice va încheia cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei o conventie prin care va delega acestuia din urmă întreaga autoritate si responsabilitate în aplicarea prevederilor scrisorii de întelegere si în realizarea activitătilor de pregătire a proiectului convenit cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin UMP constituită conform prevederilor art. 3.

Art. 5. - Contributia României la realizarea proiectului, inclusiv impozitele si taxele plătibile pe teritoriul României, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, din sumele prevăzute anual cu această destinatie.

Art. 6. - Rambursarea avansului, plata dobânzii, a comisionului de serviciu si a altor cheltuieli interne si externe aferente se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, din sumele prevăzute anual cu această destinatie.

Art. 7. - Pentru scopurile în care va fi utilizat avansul pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin UMP, poate efectua plăti în valută către rezidenti, contractori/subcontractori români în cadrul contractelor adjudecate pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri si servicii, din sumele si în limita avansului acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Art. 8. - (1) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, ca, de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, să introducă pe parcursul utilizării avansului amendamente la continutul scrisorii de întelegere, care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la scrisoarea de întelegere, convenite cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare conform alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 15 septembrie 2004.

Nr. 367.

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia pentru Dezvoltare Internatională

1818 H Street N.W.

Washington, D.C. 20433

S.U.A.

(202) 477-1234

Adresa: INTBAFRAD

Adresa: INDEVAS

 

22 iunie 2004

 

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

SCRISOARE DE ÎNTELEGERE Nr. P4090-RO*)

 

Ref.: Avansul pentru pregătirea unui posibil împrumut specific de investitii pentru proiectul

“Economia bazată pe cunoastere”

 

Stimate domn,

Vă scriu în numele Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru a arăta acceptul BIRD de a acorda României (Primitorul) un avans cu o valoare care nu depăseste 2.000.000 dolari S.U.A. (avansul). Scopul acestui avans este finantarea anumitor cheltuieli necesare pentru pregătirea unui proiect care este conceput pentru a sprijini România în accelerarea participării comunitătilor dezavantajate la dezvoltarea societătii si a economiei bazate pe cunoastere (Proiectul), pentru realizarea căruia Primitorul a solicitat BIRD asistentă financiară.

Avansul este acordat pentru scopurile si conform termenilor si conditiilor stipulate în anexele nr. I-V la prezenta scrisoare, iar Primitorul, prin prezenta, declară, prin confirmarea acestei întelegeri, că este autorizat să contracteze, să utilizeze si să ramburseze avansul în scopul si cu respectarea termenilor si conditiilor mentionate.

Suma utilizată din avans va fi purtătoare de dobândă, după cum se precizează în paragraful 5 din anexa nr. IV la prezenta scrisoare de întelegere “Prevederi financiare aplicabile avansului pentru pregătirea Proiectului”.

Acordarea avansului nu constituie si nu presupune un angajament din partea BIRD de a sprijini finantarea Proiectului pentru pregătirea căruia este acordat avansul.

Vă rugăm să ne confirmati acordul dumneavoastră privind cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si retransmiterea către noi a unui exemplar din această scrisoare. Acest acord va deveni efectiv la data contrasemnării.

 

Cu stimă,

Anand K. Seth,

director

Unitatea de tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

DE ACORD:

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

 

Data: 30 iunie 2004

 

ANEXA Nr. I

la scrisoarea de întelegere


*) Traducere.

 

SCOPURILE, TERMENII SI CONDITIILE AVANSULUI

 

1. Activitătile necesare pentru finalizarea pregătirii Proiectului pentru care avansul este acordat sunt următoarele:

achizitionarea de bunuri si echipamente, de software, servicii de consultantă si lucrări pentru:

(i) înfiintarea unei unităti de management al proiectului (UMP);

(ii) realizarea unui proiect-pilot de retele electronice ale comunitătilor locale (RECL).

2. Cheltuielile care vor fi finantate din avans sunt următoarele:

 

Nr.

Categoria

Suma din avans

(dolari S.U.A.)

Procentul de cheltuieli

care vor fi finantate

(1)

Bunuri

1.050.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale

(costuri ex factory) si 84% din cheltuieli locale pentru

alte articole procurate local

(2)

Servicii de consultantă

420.000

85% din cheltuieli externe, 75% din cheltuieli locale

(3)

Perfectionarea personalului UMP

30.000

100%

(4)

Costuri operationale suplimentare

pentru UMP si RECL

400.000

75%

(5)

Lucrări (lucrări civile pentru RECL)

100.000

80%

 

TOTAL:

2.000.000

 

 

În scopul prezentei anexe, costuri operationale suplimentare înseamnă costurile rezonabile si necesare acoperirii cheltuielilor administrative, de functionare, de încadrare cu personal si de întretinere, legate de UMP (care include închirierea spatiilor pentru birouri si cheltuielile de deplasare) si de RECL în cadrul bugetului agreat cu BIRD.

3. Primitorul, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (MCTI): va realiza activitătile de pregătire a Proiectului precizate mai sus, cu diligenta si eficienta corespunzătoare; va asigura cu promptitudine fondurile, facilitătile, serviciile si alte resurse necesare acestui scop; va transmite BIRD toate informatiile referitoare la aceste activităti si la utilizarea sumelor avansului, după cum BIRD le va cere în mod rezonabil; si periodic se va consulta cu reprezentantii BIRD asupra stadiului si rezultatelor acestor activităti.

4. Pentru facilitarea îndeplinirii activitătilor Proiectului, Primitorul, prin MCTI, poate deschide un cont (contul special) denominat în dolari S.U.A. la o bancă comercială, conform termenilor si conditiilor precizate în anexa nr. II la scrisoarea de întelegere. Banca depozitară a contului special va confirma într-o formă acceptabilă BIRD că fondurile din contul special vor fi evidentiate distinct ca un depozit special pentru scopurile specifice pentru care avansul a fost acordat si că fondurile nu vor face obiectul compensării, confiscării sau sechestrării.

5. Consultantii acceptati de BIRD vor fi angajati de către Primitor, prin MCTI, în termenii si conditiile agreate de BIRD, pentru a lucra în UMP, pentru conceperea unui sistem de management financiar al UMP si pentru întocmirea unui plan de identificare si specificatii tehnice pentru componenta RECL. În afara cazurilor în care BIRD decide altfel, selectarea consultantilor se va face în conformitate cu prevederile anexei nr. III la scrisoarea de întelegere, după cum aceste prevederi pot fi detaliate în Planul de achizitii prevăzut în anexa nr. V la scrisoarea de întelegere. Nici o înlocuire a acestor consultanti si nici o modificare a termenilor si conditiilor în care acestia au fost angajati nu vor fi efectuate fără acceptul prealabil al BIRD. Cu exceptia cazurilor în care BIRD nu va conveni altfel, bunurile si lucrările vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile anexei nr. III la scrisoarea de întelegere, după cum aceste prevederi pot fi detaliate ulterior în Planul de achizitii prevăzut în anexa nr. V la scrisoarea de întelegere.

6. Tragerea, utilizarea si rambursarea avansului vor fi efectuate în conformitate cu “Prevederile financiare aplicabile avansului pentru pregătirea Proiectului” (Prevederi financiare), precizate în anexa nr. IV la scrisoarea  de întelegere.

7. Avansul va fi purtător de dobândă, asa cum este precizat în paragraful 5 din Prevederile financiare.

8. Data de 30 iunie 2005 este, prin prezenta, specificată pentru scopurile paragrafului 6 din Prevederile financiare. Nici o tragere din avans nu va fi efectuată după această dată si orice sumă a avansului rămasă netrasă va fi anulată dacă BIRD nu va stabili o dată ulterioară pentru scopurile paragrafului 6.

9. Cererile de tragere din avans vor fi semnate în numele Primitorului de către Excelenta sa domnul Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finantelor publice, sau de orice altă persoană care este desemnată în scris de către domnul ministru Mihai Nicolae Tănăsescu. Specimenele de semnături autorizate ale persoanelor desemnate vor fi transmise împreună cu prima cerere de tragere.

 

ANEXA Nr. II

la scrisoarea de întelegere

 

CONT SPECIAL DE DEPOZIT

 

1. Pentru scopurile prezentei anexe:

a) termenul categorii înseamnă categoriile de articole care vor fi finantate din sumele avansului după cum este specificat în paragraful 2 din anexa nr. I la scrisoarea de întelegere;

b) expresia cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile privind costurile rezonabile ale bunurilor si serviciilor necesare activitătilor de pregătire a Proiectului, care vor fi finantate din sumele avansului; si

c) expresia alocatie autorizată înseamnă o sumă echivalentă cu 200.000 dolari S.U.A. care va fi trasă din avans si depusă în contul special de depozit (contul special) conform paragrafului 3 a) din prezenta anexă.

2. Plătile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile prezentei anexe.

3. După ce BIRD a primit dovezi satisfăcătoare privind deschiderea corespunzătoare a contului special, tragerile alocatiei autorizate si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi făcute după cum urmează:

a) Pentru tragerile alocatiei autorizate Primitorul va transmite BIRD o cerere sau cereri de depunere sau de depuneri care să nu depăsească suma totală a alocatiei autorizate. Pe baza unei astfel de cereri sau a unor astfel de cereri, BIRD, în numele Primitorului, va depune în contul special suma din avans care a fost solicitată de Primitor.

b) Pentru realimentarea contului special Primitorul va transmite BIRD cereri de depunere în contul special la intervalele pe care BIRD le va specifica.

c) Anterior sau în momentul fiecărei astfel de solicitări, Primitorul va transmite BIRD documente si alte dovezi necesare, conform paragrafului 4 din prezenta anexă, pentru plata sau plătile pentru care realimentarea este solicitată. Pe baza fiecăreia dintre aceste cereri, BIRD, în numele Primitorului, va depune în contul special din sumele avansului acea sumă pe care Primitorul a solicitat-o si a probat-o prin respectivele documente si alte dovezi că a fost utilizată din contul special pentru cheltuieli eligibile.

4. Pentru fiecare plată efectuată de Primitor, prin MCTI, din contul special, Primitorul, prin MCTI, va furniza BIRD (în momentul în care BIRD va solicita acest lucru în mod rezonabil) acele documente sau alte dovezi care să probeze că plătile au fost efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

5. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 3 din prezenta anexă, nu i se va cere BIRD să efectueze noi depuneri în contul special:

a) oricând BIRD stabileste că toate tragerile viitoare din avans ar trebui să fie efectuate direct de Primitor; sau

b) de îndată ce suma totală trasă din avans este egală cu echivalentul dublului alocatiei autorizate.

După aceea, tragerea sumelor avansului rămase netrase va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica prin notificarea Primitorului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai după si în măsura în care BIRD va avea convingerea că toate acele sume rămase în depozit în contul special la data acestei notificări vor fi utilizate pentru efectuarea plătilor pentru cheltuieli eligibile.

6. a) Dacă BIRD stabileste în orice moment că orice plată din contul special:

(i) a fost efectuată pentru o cheltuială sau într-o sumă neeligibilă, conform paragrafului 2 din prezenta anexă; sau

(ii) nu a fost justificată prin documente transmise BIRD, Primitorul, imediat după notificarea BIRD:

1. va transmite acele dovezi suplimentare pe care BIRD le poate solicita; sau

2. va depune în contul special (sau, dacă BIRD va solicita, va returna BIRD) o sumă egală cu valoarea plătii sau a acelei portiuni a acesteia neeligibilă sau nejustificată.

Dacă BIRD nu va conveni altfel, BIRD nu va efectua nici un depozit ulterior în contul special până când Primitorul nu transmite acele dovezi sau nu efectuează acele depuneri ori nu returnează acele sume, după caz.

b) Dacă BIRD stabileste în orice moment că orice sumă rămasă în contul special nu va fi necesară pentru acoperirea unor plăti viitoare pentru cheltuieli eligibile, Primitorul, imediat după primirea notificării BIRD, va returna BIRD acea sumă neutilizată.

c) După notificarea BIRD, Primitorul poate returna BIRD toate sau o parte din fondurile depozitate în contul special.

d) La returnarea fondurilor către BIRD, efectuată conform paragrafelor 6 a), b) si c) din prezenta anexă, acestea vor fi adăugate sumelor netrase din avans.

 

ANEXA Nr. III

la scrisoarea de întelegere

 

ACHIZITII

 

SECTIUNEA I

Servicii de consultantă

 

Partea A: Generalităti

1. Serviciile de consultantă vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile părtii introductive si ale sectiunii IV din “Ghidul: Selectia si angajarea consultantilor de către împrumutatii Băncii Mondiale”, publicat de Banca Mondială în mai 2004 (Ghidul pentru servicii de consultantă), ale paragrafului 1 din anexa 1 la acesta, anexa 2 la acesta si cu următoarele prevederi ale acestei sectiuni I.

Partea B: Selectia bazată pe calitate si cost

1. Cu exceptia cazului în care partea C a acestei sectiuni nu prevede altfel, serviciile de consultantă vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile sectiunii II ale Ghidului pentru servicii de consultantă, ale paragrafului 3 din anexa 1 la acesta, ale anexei 2 la acesta si cu prevederile paragrafului 3.15-3.20 din acesta, aplicabile selectiei consultantilor pe baza calitătii si costului.

2. Următoarele prevederi se vor aplica serviciilor de consultantă care vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului precedent. Lista scurtă a consultantilor pentru serviciile estimate să coste mai putin decât echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. per contract poate cuprinde în totalitate consultanti locali, în conformitate cu prevederile paragrafelor 2.6 si 2.7 din Ghidul pentru servicii de consultantă.

Partea C: Alte proceduri pentru selectia consultantilor

1. Selectia bazată pe costul cel mai mic

Serviciile pentru sistemul de management financiar si de audit pot fi achizitionate în baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 si 3.6 din Ghidul pentru servicii de consultantă.

2. Selectia bazată pe calificarea consultantilor

Serviciile pentru identificarea, pregătirea documentelor de licitatii si perfectionarea personalului pentru RECL, estimate să coste mai putin decât echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. per contract, pot fi achizitionate în baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 si 3.7 din Ghidul pentru servicii de consultantă.

3. Consultanti individuali

Serviciile consultantilor individuali pentru sarcinile care îndeplinesc cerintele stabilite în paragraful 5.1 din Ghidul pentru servicii de consultantă vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul pentru servicii de consultantă.

Partea D: Revizuirea selectiei consultantilor de către Bancă

1. Planificarea selectiei

Anterior emiterii cererii de propuneri adresate consultantilor, planul propus pentru selectia consultantilor pentru realizarea activitătilor va fi transmis Băncii pentru analiză si aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultantă. Selectia tuturor serviciilor de consultantă se va realiza în conformitate cu acest plan de selectie, care va fi fost aprobat de Bancă, si cu prevederile paragrafului 1 sus-mentionat.

2. Analiza prealabilă

a) Referitor la fiecare contract pentru angajarea firmelor de consultantă, al cărui cost estimat este echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2, 3 si 4 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultantă.

b) Referitor la fiecare contract pentru angajarea consultantilor individuali, al cărui cost estimat este echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarea, experienta, termenii de referintă si termenii de angajare ai consultantilor se vor transmite Băncii spre analiză prealabilă si aprobare. Contractul va fi adjudecat numai după ce a fost acordată această aprobare. Acestor contracte li se vor aplica prevederile paragrafului 3 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultantă.

3. Revizuirea ulterioară

În ceea ce priveste fiecare contract care nu este guvernat de paragraful 2 din această parte, se vor aplica procedurile stipulate în paragraful 5 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultantă.

 

SECTIUNEA II

Achizitia bunurilor si lucrărilor de mică amploare

 

Bunurile si lucrările de mică amploare vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile sectiunilor I si II ale “Ghidului: Achizitiile în cadrul împrumuturilor BIRD si credite AID”, publicat de Bancă în mai 2004 (Ghidul achizitiilor), si cu următoarele prevederi aditionale:

a) Bunurile vor fi achizitionate prin contracte adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare, în conformitate cu prevederile paragrafului 3.5 din Ghidul achizitiilor.

b) Lucrările vor fi achizitionate în cadrul unor contracte cu sumă globală si preturi fixe, adjudecate pe baza cotatiilor obtinute de la 3 contractori interni calificati, ca răspuns la o invitatie scrisă. Invitatia va contine o descriere detaliată a lucrărilor, incluzând specificatiile de bază, data de finalizare solicitată si o formă-cadru a contractului acceptabilă Băncii, precum si schite relevante, după caz. Adjudecarea se va efectua în favoarea contractorului care oferă pretul cel mai mic pentru lucrările solicitate si care are experienta si resursele necesare pentru a finaliza cu succes contractul.

c) Procedurile de revizuire prevăzute în paragraful 5 din anexa 1 la Ghidul achizitiilor se vor aplica unor astfel de contracte, cu precizarea că termenul propuneri din acest paragraf 5 va avea întelesul de cotatii.

 

ANEXA Nr. IV

la scrisoarea de întelegere

 

PREVEDERI FINANCIARE APLICABILE AVANSULUI PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI

 

1. În prezenta anexă, termenul Banca Mondială înseamnă Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD).

2. Banca Mondială va pune la dispozitia Primitorului fonduri care să acopere cheltuielile specificate în scrisoarea de întelegere. Primitorul va transmite o cerere scrisă pentru tragerea sumelor, în forma specificată de Banca Mondială.

Cererea: a) este semnată de către un reprezentant autorizat al Primitorului; si b) este însotită de documente doveditoare privind cheltuielile efectuate sau, în eventualitatea în care Banca Mondială va fi de acord, care urmează a fi efectuate.

3. Avansul va fi disponibilizat în dolari S.U.A.; totusi Primitorul poate solicita orice altă valută necesară pentru acoperirea unei cheltuieli care urmează să fie finantată din avans. În acest caz Banca Mondială va cumpăra acea valută cu dolari S.U.A.

4. Tragerile se vor face numai pentru cheltuielile efectuate pentru serviciile furnizate din sau bunuri produse în tări eligibile, în conformitate cu “Ghidul: Achizitiile în cadrul împrumuturilor BIRD si credite AID” (Washington, D.C., mai 2004).

5. Asa cum este specificat de către Banca Mondială în scrisoarea de întelegere pentru avans, pentru sumele din avans trase si nerambursate se datorează dobânda la o rată calculată si plătită după cum urmează:

(i) Împrumutatul va plăti dobânda la suma din avans trasă si nerambursată la un moment dat, pentru fiecare perioadă de dobândă, la o rată variabilă egală cu suma dintre: (i) LIBOR; plus (ii) marja fixă (rată variabilă).

(ii) Pentru scopurile prezentei anexe:

A. Perioada de dobândă reprezintă perioada initială începând din momentul si incluzând data contrasemnării scrisorii de întelegere de către Primitor, dar excluzând prima dată de plată a dobânzii care survine imediat după data semnării, si, după această perioadă initială, fiecare perioadă calculată din momentul si incluzând o dată de plată a dobânzii, dar excluzând următoarea dată de plată a dobânzii.

B. Data de plată a dobânzii înseamnă 15 iunie si 15 decembrie, care din acestea cade la sau după data contrasemnării scrisorii de întelegere de către Primitor, la care dobânda este plătibilă.

C. Marja fixă a Băncii înseamnă marja fixă a Băncii pentru dolari S.U.A., valabilă la ora 12,01 a.m., ora oficială din Washington, D.C., cu o zi calendaristică anterioară datei de contrasemnare a scrisorii de întelegere de către Primitor.

D. LIBOR semnifică, pentru orice perioadă de dobândă, rata oferită pe piata interbancară din Londra pentru depozitele la 6 luni în dolari S.U.A., exprimată ca procent pe an, care apare pe pagina Telerate la ora 11,00 a.m., ora Londrei, la data de restabilire LIBOR pentru perioada de dobândă respectivă. Dacă o astfel de rată nu apare pe pagina Telerate, Banca va solicita biroului principal din Londra al celor mai importante patru bănci să furnizeze o cotatie a ratei la depozitele la 6 luni în dolari S.U.A., oferită către băncile principale pe piata interbancară din Londra, la aproximativ ora 11,00 a.m., ora Londrei, la data de restabilire LIBOR pentru perioada de dobândă mentionată. Dacă cel putin două astfel de cotatii sunt furnizate, rata respectivă pentru perioada de dobândă mentionată va avea întelesul aritmetic al cotatiei (după cum a fost stabilită de Bancă). Dacă sunt furnizate mai putin de două cotatii fată de cele solicitate, rata pentru respectiva perioadă de dobândă va avea întelesul aritmetic (după cum a fost stabilit de Bancă) al ratelor cotate de patru bănci importante selectate de Bancă în New York, NY, la aproximativ ora 11,00 a.m., ora New York-ului, la data de restabilire LIBOR pentru perioada de dobândă mentionată pentru împrumuturi în dolari S.U.A. către băncile principale pe o perioadă de 6 luni. Dacă mai putin de două dintre băncile selectate cotează astfel de rate, LIBOR, pentru perioada de dobândă respectivă, va fi egală cu LIBOR valabilă pentru perioada de dobândă imediat anterioară perioadei de dobândă mentionate.

E. Data de restabilire LIBOR înseamnă data care cade cu două zile lucrătoare bancare la Londra anterior primei zile a perioadei de dobândă respective.

F. Zi lucrătoare bancară la Londra este orice zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzactii generale (incluzând operatiuni în valută si depozite în valută) la Londra.

G. Pagina Telerate este pagina 3750 din cadrul Serviciului Telerate Dow Jones, care afisează LIBOR pentru depozite în dolari S.U.A. (sau oricare altă pagină care poate înlocui o astfel de pagină pentru un astfel de serviciu sau oricare alt serviciu, care poate fi selectată de Bancă ca furnizor de informatii, cu scopul de a afisa ratele sau preturile comparabile cu LIBOR).

6. Suma trasă din avans împreună cu comisionul de serviciu acumulat la aceasta vor fi plătite de către Primitor Băncii Mondiale după cum urmează:

a) Dacă, la data sau înaintea datei convenite în acest scop de către Primitor si Banca Mondială în scrisoarea de întelegere pentru avans, un împrumut va fi fost acordat de BIRD sau un credit pentru dezvoltare va fi fost acordat de Asociatie, în scopul de a contribui la finantarea proiectului pentru pregătirea căruia a fost acordat avansul, atunci întreaga sumă a avansului trasă si nerambursată va fi plătită Băncii Mondiale. Această plată va include comisionul de serviciu acumulat la avans până la data rambursării. Rambursarea va fi efectuată prin tragerea sumei din acel împrumut sau din acel credit pentru dezvoltare, în conformitate cu prevederile acordului prin care s-a prevăzut aceasta, imediat ce acest acord va intra în vigoare.

b) Dacă până la data mentionată în paragraful a) de mai sus nu va fi acordat un astfel de împrumut ori un astfel de credit de dezvoltare sau dacă până la o astfel de dată sau oricând după această dată acordul privind un astfel de împrumut sau credit de dezvoltare va fi fost terminat fără să fi intrat în vigoare, atunci:

i(i) dacă suma trasă din avans nu depăseste 50.000 dolari S.U.A., această sumă va fi rambursată de Primitor Băncii Mondiale împreună cu comisionul de serviciu acumulat la aceasta până la data rambursării, la acea dată pe care Banca Mondială o va specifica în notificarea către Primitor; această dată nu va fi în nici un caz stabilită mai devreme de 60 de zile de la data transmiterii unei astfel de notificări; si

(ii) dacă suma trasă din avans va depăsi 50.000 dolari S.U.A., suma totală va fi plătită de Primitor către Banca Mondială în zece rate semianuale, aproximativ egale, împreună cu comisioanele de serviciu acumulate pentru suma totală nerambursată, periodic si în sumele si la datele specificate de Banca Mondială, printr-o notificare adresată Primitorului; în nici un caz data primei rate nu va fi stabilită mai devreme de 60 de zile de la data transmiterii unei astfel de notificări.

7. Toate plătile către Banca Mondială vor fi efectuate în dolari S.U.A., în locurile si în conturile pe care Banca Mondială le va specifica.

8. Banca Mondială, prin notificarea Primitorului, poate suspenda în orice moment tragerile ulterioare din avans, în cazul în care se va produce unul dintre următoarele evenimente de suspendare:

a) fondurile trase nu au fost utilizate pentru scopurile convenite între Primitor si Banca Mondială;

b) activitătile de pregătire nu sunt efectuate în conformitate cu standardele sau metodele convenite între Primitor si Banca Mondială;

c) a fost suspendat dreptul Primitorului sau al oricărei entităti căreia Banca Mondială i-a acordat un împrumut cu garantia Primitorului de a efectua trageri din orice acord de împrumut cu Banca Mondială sau orice acord de credit de dezvoltare cu Asociatia;

d) dacă Banca Mondială a decis, în orice moment după consultări cu Primitorul, să îsi retragă sprijinul pentru Proiect; sau

e) dacă Primitorul si-a retras solicitarea adresată Băncii Mondiale pentru sprijin financiar în legătură cu Proiectul.

9. Conturile si auditul

a) Primitorul va mentine sau va determina să fie mentinut un sistem de management financiar, incluzând înregistrări si conturi, si va pregăti declaratiile financiare într-un format acceptabil Băncii Mondiale, care să reflecte adecvat operatiunile, resursele si cheltuielile aferente activitătilor, în conformitate cu practicile contabile internationale.

b) Primitorul:

(i) va tine înregistrările, conturile si situatiile financiare mentionate în paragraful a) de mai sus si înregistrările si conturile pentru contul special pentru fiecare an fiscal auditat, în concordantă cu standardele de audit acceptabile Băncii Mondiale, aplicate în mod consecvent de auditori independenti acceptabili Băncii Mondiale;

(ii) va transmite Băncii Mondiale, imediat ce este disponibil, dar în nici un caz nu mai târziu de 6 luni de la sfârsitul fiecărui an: (A) copii certificate ale situatiilor financiare mentionate în paragraful a) al acestei sectiuni, pentru fiecare an auditat, si (B) un punct de vedere privind aceste situatii, înregistrări si conturi si raportul de audit realizat de către auditorii mentionati în acel scop si cu acele detalii pe care Banca Mondială le va fi solicitat în mod rezonabil; si

(iii) va furniza Băncii Mondiale orice alte informatii referitoare la respectivele înregistrări si conturi si la auditarea acestora, precum si la auditorii mentionati, după cum Banca Mondială va solicita în mod rezonabil aceste informatii periodic.

c) Pentru toate cheltuielile pentru care s-au făcut trageri din avans pe baza declaratiei de cheltuieli, Primitorul:

(i) va tine sau va determina să fie tinute, în conformitate cu paragraful a) de mai sus, înregistrări si conturi care să reflecte astfel de cheltuieli;

(ii) va păstra, cel putin un an după ce Banca Mondială a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care ultima tragere din sumele avansului a fost făcută, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitante si alte documente) care evidentiază astfel de cheltuieli;

(iii) va permite reprezentantilor Băncii Mondiale să examineze aceste înregistrări; si

(iv) se va asigura că aceste înregistrări si conturi sunt incluse în auditul anual mentionat în paragraful b) de mai sus si că raportul acestui audit contine opinia separată a auditorilor mentionati asupra faptului că declaratiile de cheltuieli transmise în timpul anului fiscal, împreună cu procedurile si controalele interne implicate în pregătirea lor, pot fi luate în considerare pentru a justifica tragerile respective.

10. În orice moment după ce tragerile din avans au fost suspendate conform acestor prevederi, Banca Mondială poate, prin notificarea Primitorului, să anuleze orice sumă din avans rămasă netrasă.

 

ANEXA Nr. V*)

la scrisoarea de întelegere

 

PLAN DE ACHIZITII

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, care urmează să fie finantat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucuresti la 30 iunie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, care urmează să fie finantat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucuresti la 30 iunie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 septembrie 2004.

Nr. 695.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 328

din 14 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată, prin avocat, de Marian Pavel si Cornelia Pavel în Dosarul nr. 809/2004 al Judecătoriei Focsani.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 11 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 809/2004, Judecătoria Focsani a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată, prin avocat, de Marian Pavel si Cornelia Pavel într-o cauză ce are ca obiect contestatia la executare imobiliară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă încalcă prevederile art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată, deoarece conditionarea admiterii cererii de suspendare a executării silite de depunerea unei cautiuni, al cărei cuantum este lăsat la libera apreciere a instantei de judecată, constituie o atingere adusă accesului liber la justitie, drept care trebuie asigurat nu numai în privinta cererii introductive, ci si cu privire la oricare dintre cererile pe care părtile litigante le formulează pe parcursul procesului.

Judecătoria Focsani apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată. În acest sens arată că accesul liber la justitie, garantat de Constitutie, nu înseamnă însă că exercitiul acestui drept nu poate fi supus nici unei conditionări, având în vedere că “statul este tinut să ocrotească în egală măsură drepturile si interesele legitime ale tuturor titularilor”. Scopul conditionării admiterii cererii de suspendare a executării silite de depunerea unei cautiuni este acela de protejare a creditorului “împotriva exercitării cu rea-credintă a dreptului de a cere suspendarea executării silite, asigurându-i-se posibilitatea de a fi despăgubit într-o asemenea situatie”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale

Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată, deoarece acestea nu contravin exigentelor prevederilor constitutionale ale art. 21. În acest sens invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că argumentele autorilor exceptiei sunt neîntemeiate, întrucât, “potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, încheierea de solutionare a cererii de suspendare poate fi atacată cu recurs de părtile interesate, acestea beneficiind astfel de toate garantiile accesului liber la justitie”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora, “Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel”.

În opinia autorilor exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată, conform cărora: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu contine nici o dispozitie de natură să îngrădească exercitiul dreptului de acces liber la justitie, al oricărei persoane, pentru apărarea drepturilor, a libertătilor ori a intereselor sale legitime. Acest articol reglementează conditiile procedurale de admisibilitate a unui capăt de cerere intermediar, formulat chiar prin cererea introductivă sau separat. Textul de lege criticat constituie o normă de procedură, iar, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată: “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.”

Constitutia, consacrând dreptul fundamental de acces liber la justitie, nu interzice stabilirea prin lege a anumitor conditii, reguli de procedură, în privinta exercitării acestui drept. Conditionarea suspendării executării silite de depunerea unei cautiuni, în cuantum stabilit de instanta judecătorească, se impune pentru prevenirea exercitării abuzive a dreptului de a cere suspendarea executării, precum si pentru protejarea intereselor legitime ale creditorilor, legate de executarea cât mai operativă a creantelor lor, stabilite prin titluri executorii. În acelasi timp, depunerea cautiunii constituie o garantie în sensul că, în urma respingerii contestatiei la executare, creditorul va putea cere si obtine despăgubiri pentru pagubele suferite datorită întârzierii executării silite.

Curtea apreciază că dispozitiile legale criticate contribuie si la realizarea scopului urmărit prin prevederile art. 57 din Constitutie, republicată, conform cărora: “Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti.”

De altfel, dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale. În acest sens sunt, spre exemplu, Decizia nr. 208 din 9 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 2 august 2002, Decizia nr. 361 din 30 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003, si Decizia nr. 227 din 18 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004, prin care Curtea Constitutională a statuat că textul de lege criticat este constitutional.

Deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marian Pavel si Cornelia Pavel în Dosarul nr. 809/2004 al Judecătoriei Focsani.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

Având în vedere:

- art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată;

- art. 34 alin. (1) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 19 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, în temeiul art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) În scopul evaluării solicitării si formulării deciziei privind acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării, se constituie în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei Comisia de recunoastere a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, ale cărei componentă si regulament de organizare si functionare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) functionează în cadrul compartimentului cu atributii în domeniul sănătătii si securitătii în muncă din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2004.

Nr. 477.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

A. Dispozitii generale

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura pentru recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, denumite în continuare organisme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive.

2. Poate fi recunoscută si desemnată ca organism orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive si care respectă criteriile minime aplicabile organismelor recunoscute, prevăzute în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004, precum si cerintele prevăzute de prezentele norme metodologice.

3. Organismele recunoscute si desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice trebuie să îndeplinească, atât în momentul definirii obiectului recunoasterii si desemnării, cât si pe toată perioada recunoasterii si desemnării, sarcini în legătură cu evaluarea conformitătii unuia sau mai multor tipuri de echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004.

B. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare în vederea recunoasterii si desemnării

4. Cererea de recunoastere si desemnare se completează de către solicitant, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, si se transmite la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei - Comisia de recunoastere a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, denumită în continuare Comisia de recunoastere. Cererea de recunoastere si desemnare trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) copie de pe documentele de înfiintare (certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului, hotărârea Guvernului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, codul unic de înregistrare si statutul persoanei juridice);

b) organigrama organismului si o scurtă prezentare a activitătii acestuia, din care să rezulte experienta si competenta în domeniul evaluării conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, pentru care se solicită recunoasterea si desemnarea;

c) copie de pe certificatul de acreditare a organismului în legătură cu obiectul recunoasterii si desemnării, emis de către organismul national de acreditare;

d) copie de pe asigurarea de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege; asigurarea trebuie să includă atât răspunderea civilă, cât si despăgubirile profesionale;

e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplică de către organism în calitate de organism recunoscut si desemnat, în functie de grupele si categoriile de echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitate să le efectueze si a dotărilor de care dispune în acest scop; schema/schemele trebuie să facă referire la cerintele esentiale de securitate si sănătate, la standardele si la procedura pentru evaluarea conformitătii utilizate;

f) raportul întocmit de către organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitătii, documentată si aplicată de către solicitant si la sistemul de management al calitătii organismului pentru a evalua conformitatea echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive;

g) o listă a documentelor încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită recunoasterea si desemnarea si, dacă este cazul, copii ale acestora si ale modelului contractului de subcontractare a activitătilor;

h) o declaratie scrisă, prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie Comisiei de recunoastere, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

i) lista personalului implicat în activitatea de evaluare a conformitătii de care dispune, inclusiv a personalului subcontractant, cu indicarea pregătirii profesionale, a experientei în domeniu si a atributiilor specifice de evaluare;

j) o declaratie a conducerii organismului, din care rezultă că sunt însusite si documentate procedurile de evaluare a conformitătii pentru care se solicită recunoasterea si desemnarea;

k) o declaratie a conducerii organismului, din care rezultă că au fost adoptate măsuri care să asigure păstrarea confidentialitătii si a secretului profesional cu privire la toate informatiile obtinute în cursul evaluării de către întreg personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor din domeniul echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive;

l) o declaratie a conducerii persoanei juridice privind crearea conditiilor referitoare la asigurarea independentei conducerii organismului si a personalului de certificare fată de toate grupurile ori persoanele direct sau indirect interesate de echipamentele si sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, în cauză;

m) modelul contractului de evaluare încheiat cu solicitantii.

C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea si retragerea recunoasterii si desemnării

5. Comisia de recunoastere evaluează solicitarea privind recunoasterea si desemnarea în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 4 si a verificării respectării:

a) criteriilor minime pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004;

b) prevederilor art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

c) cerintelor privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive cu cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 si, dacă este cazul, cu standardele române care adoptă standardele europene armonizate sau cu alte standarde si specificatii aprobate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, ale căror prevederi se referă la domeniul echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive;

d) sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute în anexele nr. 3-9 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004, pentru care organismul solicită recunoasterea si desemnarea;

e) valorii minime a asigurării de răspundere civilă;

f) oricăror alte cerinte aplicabile organismelor, conform prezentelor norme metodologice.

6. (1) În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoasterea si desemnarea organismului, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă.

(2) În vederea luării deciziei, Comisia de recunoastere poate realiza evaluarea solicitantului la sediul acestuia.

7. (1) Comisia de recunoastere emite certificatul de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat.

Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(2) Desemnarea organismelor pentru care s-au emis certificatele de recunoastere se face prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În cazuri motivate, recunoasterea si desemnarea pot fi acordate pentru o perioadă limitată; în această situatie, Comisia de recunoastere va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea recunoasterii si desemnării.

(4) Notificarea organismelor se efectuează conform prevederilor mentionate la cap. IV din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004.

(5) În situatia în care organismul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere comunică organismului respingerea motivată a solicitării.

(6) Rezultatele evaluării se înregistrează în rapoarte de audit, iar decizia Comisiei de recunoastere se consemnează într-un proces-verbal întocmit si păstrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.

8. (1) Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage recunoasterea si desemnarea unui organism în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnării ori în situatia în care organismul solicită acest lucru.

(2) Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării trebuie înaintată Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii organismului în cauză.

(3) În situatia retragerii recunoasterii si desemnării, organismul trebuie să asigure predarea într-un mod corespunzător a documentelor si a înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost recunoscut si desemnat, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoastere sau către un alt organism recunoscut si desemnat, din domeniu, stabilit de Comisia de recunoastere.

(4) Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării determină actualizarea ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei prevăzut la pct. 7.2 si, dacă este cazul, informarea corespunzătoare a Comisiei Europene si a statelor membre ale Uniunii Europene.

(5) Limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării si, după caz, a notificării unui organism nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării ori notificării organismului, până când se dovedeste că acestea trebuie retrase.

(6) Retragerea desemnării atrage anularea certificatului de recunoastere.

9. Organismele pot contesta la instanta judecătorească competentă decizia privind retragerea recunoasterii si desemnării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

D. Supravegherea organismelor recunoscute si desemnate

10. (1) Organismele recunoscute si desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind recunoasterea si desemnarea.

(2) Organismele recunoscute si desemnate trebuie să facă cunoscut Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unor documente prevăzute la pct. 4, precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu recunoasterea si desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele recunoscute si desemnate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

(3) Organismele recunoscute si desemnate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează conditiile prevăzute la pct. 10.1. În situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, organismul recunoscut si desemnat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.

11. (1) Supravegherea organismelor recunoscute si desemnate se realizează de către Comisia de recunoastere si prin organismul national de acreditare.

(2) Organismele recunoscute si desemnate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

12. În cazul existentei oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnării, organismul recunoscut si desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, Comisia de recunoastere va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul recunoscut si desemnat în cauză. Totodată Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

13. (1) În situatia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităti în legătură cu îndeplinirea cerintelor prezentelor norme metodologice, Comisia de recunoastere, organismul national de acreditare si organismul recunoscut si desemnat în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor.

(2) În functie de natura neconformitătilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului în domeniul în care este recunoscut si desemnat să fie limitată sau suspendată.

14. Organismele recunoscute si desemnate trebuie să permită neconditionat accesul reprezentatilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul recunoasterii, desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

E. Obligatiile organismelor recunoscute si desemnate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

15. (1) Organismele recunoscute si desemnate vor transmite Comisiei de recunoastere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile de certificare efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine, în principal, informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite organismului ca urmare a recunoasterii si desemnării;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului, inclusiv informatii privind modul de rezolvare a acestora;

c) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor, măsurile proprii întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea activitătii;

d) activitătile subcontractante, subcontractantii; măsurile întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea activitătii;

e) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost recunoscut si desemnat, precum si la activitătile de coordonare la nivel national a organismelor;

f) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce le-au revenit ca urmare a recunoasterii si desemnării si propuneri de perfectionare a activitătii;

g) echipamentele si sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive depistate neconforme ca urmare a activitătilor de evaluare a conformitătii pentru care a fost recunoscut si desemnat.

(2) Organismele recunoscute si desemnate înaintează Comisiei de recunoastere spre avizare sau informare procedurile, rapoartele si înregistrările prevăzute în Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare.

F. Dispozitii finale si tranzitorii

16. (1) Lista cuprinzând organismele recunoscute se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 19 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004.

(2) Comisia de recunoastere solicită Ministerului Economiei si Comertului înregistrarea organismelor cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) în Registrul organismelor recunoscute, pentru alocarea numărului de identificare, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) contine pentru fiecare organism recunoscut informatii privind denumirea completă, sediul, echipamentele si sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive care se supun evaluării, procedura/procedurile de evaluare a conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, pentru care este recunoscut, precum si numărul de identificare din Registrul organismelor recunoscute.

(4) În cazul retragerii recunoasterii unui organism, Comisia de recunoastere va comunica în termen de 5 zile lucrătoare decizia sa, precum si motivarea acesteia Ministerului Economiei si Comertului, în vederea retragerii numărului de identificare acordat.

17. Organismele recunoscute anterior de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru certificarea calitătii de securitate a echipamentelor tehnice pot efectua evaluări ale conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 752/2004, până la termenul de expirare a certificatelor de recunoastere.

18. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Modelul cererii de recunoastere si desemnare

 

Organismul ............................................................................................................................................ (denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, cod unic de înregistrare, nr. de ordine în registrul comertului)

 

Nr. ... data ......1)

 

CERERE DE RECUNOASTERE SI DESEMNARE

 

Organismul2) ....................................................................., având sediul în3) .........................................., reprezentat prin director/presedinte4) ......................................, în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 19 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, solicită Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei - Comisia de recunoastere si desemnare a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive să fie evaluat în vederea recunoasterii si desemnării, în scopul de a realiza testarea/evaluarea conformitătii pentru grupa/categoria de produse5) ....................., prin6) ....................

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente7):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

Directorul/presedintele8) organismului,

..........................................................

 


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoastere.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul produselor sau grupelor de produse ce fac obiectul evaluării, asociate activitătilor CAEN.

6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor lit. B pct. 4 din anexa la Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 477/2004.

8) Numele, prenumele, semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Modelul certificatului de recunoastere

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Comisia de recunoastere a laboratoarelor

de încercări, precum si a organismelor

de certificare si de inspectie care realizează

evaluarea conformitătii echipamentelor si

sistemelor protectoare destinate utilizării în

atmosfere potential explozive

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

Nr. ....../data emiterii ......

 

În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ca urmare a cererii de recunoastere si desemnare înregistrate cu nr. ......................./.............., se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că organismul1) ....................................................................., cu sediul în2) ......................................, respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si are capacitate, competentă si capabilitate de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii produselor prin3) ............................, pentru produsele sau grupa/categoria de produse4) ............................., conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive.

La data retragerii desemnării organismului prezentul certificat se anulează.

 

Presedintele5) Comisiei de recunoastere,

..............................................................

 


1) Denumirea completă a organismului.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

4) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse asociate activitătilor CAEN.

5) Numele, prenumele, semnătura si stampila autoritătii competente.