MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 873         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.440. - Hotărâre privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a celor de protectie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi

 

1.441. - Hotărâre cu privire la autorizarea organizatiilor private străine de a desfăsura activităti în domeniul adoptiei internationale

 

1.442. - Hotărâre privind serviciile si activitătile ce pot fi desfăsurate de către organismele private române în cadrul procedurii adoptiei interne

 

1.443. - Hotărâre privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsotiti si asigurarea măsurilor de protectie specială în favoarea acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.103/449. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

1.138. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medicodentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a celor de protectie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 117 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritătile publice si organismele private acreditate în conditiile legii, care activează în domeniul protectiei drepturilor copilului, au obligatia de a solicita licentierea serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a serviciilor destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi.

(2) Obtinerea licentei prevăzute la alin. (1) conferă autoritătilor publice sau organismelor private acreditate dreptul de a înfiinta, organiza si dezvolta serviciile pentru care a fost acordată licenta, în conditiile prezentei  hotărâri.

Art. 2. - (1) Licenta de functionare pentru serviciile prevăzute la art. 1 se eliberează de către Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului, denumită în continuare Autoritatea, prin compartimentul său de specialitate.

(2) În situatia în care autoritatea publică sau organismul privat acreditat are organizat un anumit tip de serviciu în locatii distincte, licentierea se realizează separat pentru fiecare locatie.

Art. 3. - Obligatia de a solicita acordarea licentei de functionare în conditiile prezentei hotărâri revine atât autoritătilor publice sau organismelor private acreditate care doresc înfiintarea unui serviciu dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1), cât si celor care au deja organizate astfel de servicii.

Art. 4. - Procedura de licentiere cuprinde două etape:

I. etapa întâi:

a) acordarea licentei provizorii, care conferă autoritătilor publice sau organismelor private acreditate dreptul de a înfiinta un serviciu dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1), precum si dreptul de functionare a acestuia, în conditiile legii;

b) licenta provizorie are o durată de valabilitate de 12 luni de la data eliberării sale;

II. etapa a 2-a:

a) acordarea licentei de functionare, care conferă dreptul autoritătilor publice sau organismelor private acreditate de a asigura functionarea efectivă a serviciilor pentru care au obtinut licenta;

b) licenta de functionare are o durată de valabilitate de 36 de luni de la data eliberării sale.

Art. 5. - (1) În vederea obtinerii licentei provizorii, autoritătile publice sau organismele private acreditate au obligatia de a formula o cerere în acest sens si de a anexa următoarele documente:

a) un raport care cuprinde descrierea succintă a serviciului, datele de identificare ale acestuia si argumentarea necesitătii înfiintării serviciului;

b) dovada acreditării în conditiile legii, pentru organismele private;

c) hotărârea autoritătii publice sau a organului de conducere al organismului privat acreditat, prin care se decide înfiintarea serviciului pentru care se solicită licenta provizorie;

d) strategia judeteană în domeniul protectiei drepturilor copilului;

e) conventia de colaborare dintre organismul privat acreditat si consiliul judetean ori, după caz, consiliul local pe a cărui rază administrativ-teritorială urmează a fi înfiintat serviciul, în situatia în care acesta apartine unui organism privat;

f) angajament al organelor de conducere ale persoanei juridice care organizează serviciul de a notifica Autoritătii orice modificare intervenită în îndeplinirea conditiilor de acordare a licentei provizorii sau în ceea ce priveste actele initiale depuse cu ocazia acordării licentei;

g) dovada titlului cu care este detinut imobilul afectat respectivului serviciu.

(2) În situatia în care se constată că documentatia depusă nu îndeplineste conditiile prevăzute de lege, Autoritatea notifică acest fapt solicitantului, care are posibilitatea de a remedia neregularitătile sesizate, precum si de a proceda la completarea documentatiei în termen de 15 zile de la notificare.

Art. 6. - Pentru obtinerea licentei provizorii, autoritătile locale sau organismele private acreditate care înfiintează un serviciu de prevenire a separării copilului de familia sa ori un serviciu destinat protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor conditii:

a) serviciul pentru care se solicită licenta provizorie se încadrează în obiectivele strategiei nationale si judetene în domeniul protectiei drepturilor copilului si răspunde nevoilor comunitătii locale unde serviciul urmează să functioneze;

b) sunt respectate prevederile legale referitoare la înfiintarea, organizarea si functionarea tipului de serviciu pentru care se solicită licenta provizorie.

Art. 7. - (1) În vederea acordării licentei provizorii compartimentul de specialitate din cadrul Autoritătii întocmeste un raport de evaluare pe baza analizei raportului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a), a verificării depunerii celorlalte documente prevăzute la art. 5 alin. (1) si a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 6;

(2) Raportul de evaluare prevăzut la alin. (1) împreună cu referatul compartimentului de specialitate cuprinzând propunerea de acordare sau nu a licentei provizorii sunt înaintate secretarului de stat al Autoritătii.

(3) Admiterea sau respingerea cererii privind acordarea licentei provizorii se realizează prin ordin al secretarului de stat; în baza ordinului de admitere a cererii privind acordarea licentei provizorii, compartimentul de specialitate eliberează, în termen de 5 zile de la emiterea acestuia, licenta provizorie pentru serviciul respectiv.

(4) Modelul-cadru al licentei provizorii se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Autoritătii.

Art. 8. - (1) Cererea privind acordarea licentei provizorii va fi solutionată în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

(2) În solutionarea cererii, Autoritatea poate solicita orice alte documente sau informatii pe care le apreciază ca relevante, autoritătile publice ori organismele private acreditate fiind obligate să le pună la dispozitie în termenul indicat în solicitare.

(3) Ordinul prin care cererea a fost solutionată poate fi atacat în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - (1) Autoritătile publice si organismele private acreditate au obligatia de a notifica Autoritătii data începerii functionării efective a serviciului pentru care au obtinut licenta provizorie.

(2) Ulterior primirii notificării prevăzute la alin. (1), Autoritatea are obligatia de a efectua o inspectie a serviciului licentiat provizoriu si de a întocmi un raport de inspectie care constituie document obligatoriu în procesul de acordare a licentei de functionare.

(3) Neefectuarea inspectiei prevăzute la alin. (2) în termenul de valabilitate al licentei provizorii determină prelungirea de drept a acesteia.

Art. 10. - (1) În vederea obtinerii licentei de functionare, autoritătile publice sau organismele private acreditate au obligatia de a formula o cerere în acest sens, cu 90 de zile înaintea expirării licentei provizorii, si de a anexa următoarele documente:

a) un raport de autoevaluare care cuprinde datele de identificare a serviciului si prezentarea modalitătilor concrete de punere în practică a cerintelor si normelor cuprinse în regulamentul-cadru de organizare si functionare, precum si în standardul minim obligatoriu pentru serviciul respectiv;

b) dovada acreditării în conditiile legii, pentru organismele private;

c) hotărârea autoritătii publice sau a organului de conducere al organismului privat acreditat, prin care se atestă organizarea si functionarea serviciului pentru care se solicită licenta de functionare;

d) strategia judeteană în domeniul protectiei drepturilor copilului;

e) conventia de colaborare dintre organismul privat acreditat si consiliul judetean ori, după caz, consiliul local pe a cărui rază administrativ-teritorială este înfiintat serviciul, în situatia în care acesta apartine unui organism privat;

f) cazierele judiciare ale personalului angajat în cadrul serviciului sau ale altor categorii de persoane care prin natura activitătii desfăsurate intră în contact cu beneficiarii serviciului respectiv;

g) declaratie pe propria răspundere a persoanelor prevăzute la lit. f) privind asumarea obligatiei de păstrare a confidentialitătii informatiilor referitoare la beneficiari, la care au acces;

h) titlul de proprietate asupra imobilului în care functionează serviciul sau, după caz, actul care atestă dreptul de folosintă asupra imobilului respectiv;

i) angajament al organelor de conducere ale persoanei juridice care organizează serviciul de a notifica Autoritătii orice modificare intervenită în îndeplinirea conditiilor de licentiere sau în ceea ce priveste actele initiale depuse cu ocazia acordării licentei.

(2) În situatia în care se constată neregularităti ale documentatiei depuse, Autoritatea notifică acest lucru solicitantului, acesta având posibilitatea de a remedia neregularitătile sesizate, precum si de a proceda la completarea documentatiei în termen de 15 zile de la notificare.

Art. 11. - Pentru obtinerea licentei de functionare, autoritătile locale sau organismele private acreditate, care asigură functionarea unui serviciu de prevenire a separării copilului de familia sa ori a unui serviciu destinat protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi, trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor conditii:

a) serviciul pentru care se solicită licentierea continuă să răspundă strategiei nationale si judetene în domeniul protectiei drepturilor copilului, precum si nevoilor comunitătii locale unde serviciul functionează;

b) este respectată structura-cadru de organizare si functionare si, respectiv, standardele minime obligatorii stabilite de lege pentru serviciul respectiv;

c) spatiul destinat desfăsurării activitătii serviciului pentru care se solicită licentierea este proprietatea sau în administrarea unitătii administrativ-teritoriale locale respective sau a organismului privat acreditat ori este detinut cu titlu de folosintă pentru o perioadă de cel putin 3 ani.

Art. 12. - (1) În vederea acordării licentei de functionare, compartimentul de specialitate din cadrul Autoritătii întocmeste un raport de evaluare pe baza analizei raportului prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a), a verificării depunerii celorlalte documente prevăzute la art. 10 alin. (1) si îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 11.

Îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 11 lit. b) se atestă de către compartimentul de inspectie, prin raportul întocmit ca urmare a efectuării inspectiei serviciului pentru care se solicită licenta.

(2) Raportul de evaluare prevăzut la alin. (1), împreună cu referatul compartimentului de specialitate cuprinzând propunerea de acordare sau nu a licentei de functionare este înaintat secretarului de stat al Autoritătii.

(3) Admiterea sau respingerea cererii privind acordarea licentei de functionare se realizează prin ordin al secretarului de stat; în baza ordinului de admitere a cererii privind acordarea licentei provizorii, compartimentul de specialitate eliberează, în termen de 5 zile de la emiterea acestuia, licenta de functionare.

(4) Modelul-cadru al licentei de functionare se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Autoritătii.

Art. 13. - Prevederile art. 8 referitoare la acordarea licentei provizorii se aplică în mod corespunzător si pentru acordarea licentei de functionare.

Art. 14. - (1) În scopul organizării evidentei la nivel national a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa si, respectiv, a celor destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi, Autoritatea are obligatia întocmirii la nivel national a unui registru al tuturor serviciilor care au obtinut licenta provizorie, precum si al celor care au obtinut licenta de functionare.

(2) Datele cuprinse în acest registru sunt considerate date de interes public si pot fi puse la dispozitie celor interesati, în conditiile legii.

Art. 15. - (1) Autoritatea poate decide retragerea, anularea sau suspendarea, în conditiile legii, a licentei de functionare a serviciului pentru care a fost acordată, în următoarele situatii:

a) serviciul încetează să întrunească cerintele si conditiile impuse de prevederile prezentei hotărâri la acordarea licentei;

b) autoritatea publică sau organismul privat acreditat căruia îi apartine serviciul nu dă curs, în termenul acordat, recomandărilor formulate pentru remedierea abaterilor constatate ca urmare a activitătii de inspectie sau control.

(2) Retragerea, anularea sau suspendarea licentei de functionare se face prin ordin al secretarului de stat al Autoritătii, numai la propunerea motivată a conducătorului compartimentului de inspectie sau a conducătorului compartimentului de control din cadrul Autoritătii.

(3) Ordinul prin care se decide retragerea, anularea sau suspendarea licentei de functionare trebuie în mod obligatoriu motivat si comunicat, în termen de 3 zile de la emiterea lui, autoritătii publice sau organismului privat autorizat căruia îi apartine serviciul respectiv.

(4) Ordinul prin care se decide suspendarea licentei de functionare va mentiona si termenul pentru care se decide această sanctiune, compartimentul de inspectie fiind obligat ca, înainte de expirarea acestui termen, să verifice dacă se mai mentin sau nu motivele care au determinat dispunerea suspendării.

(5) Ordinul de retragere, anulare sau suspendare a licentei de functionare poate fi atacat în conditiile Legii nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 16. - (1) Autoritătile publice sau organismele private acreditate au obligatia să solicite eliberarea unei noi licente de functionare, cu cel putin 90 de zile înainte de expirarea termenului pentru care aceasta a fost acordată.

(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligatia să afiseze într-un loc vizibil licenta de functionare, în original sau în copie legalizată, la locul de desfăsurare a fiecărui serviciu pentru care aceasta a fost acordată.

Art. 17. - (1) Acordarea unei noi licente de functionare pentru serviciile prevăzute de prezenta hotărâre se face cu respectarea prevederilor art. 11 si 12.

(2) Raportul de evaluare întocmit potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) de către compartimentul de specialitate va lua în considerare si rapoartele de inspectie întocmite pe perioada celor 36 de luni de functionare a serviciului.

Art. 18. - (1) Autoritatea efectuează inspectii cu privire la modul în care autoritătile publice sau organismele private acreditate respectă standardele minime obligatorii elaborate pentru serviciile de prevenire a separării copilului de familia sa si, respectiv, pentru cele destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi.

(2) Inspectiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin intermediul compartimentului de specialitate constituit în acest scop la nivelul Autoritătii.

Art. 19. - Principalele atributii ale compartimentului de inspectie sunt:

a) efectuarea inspectiei serviciilor care au dobândit licenta provizorie si pentru care s-a solicitat obtinerea licentei de functionare si întocmirea de rapoarte în acest sens;

b) efectuarea inspectiilor periodice, de cel putin două ori pe an, pentru fiecare serviciu pentru care a fost acordată licenta de functionare;

c) întocmirea rapoartelor scrise în urma fiecărei inspectii periodice si asigurarea transmiterii acestora autoritătii publice sau organismului privat acreditat al cărui serviciu a fost inspectat;

d) asigurarea transmiterii tuturor rapoartelor de inspectie către compartimentul de licentiere al Autoritătii sau către alte compartimente si structuri, potrivit rezolutiei secretarului de stat al Autoritătii;

e) formularea de propuneri vizând revizuirea standardelor minime obligatorii si a regulamentului-cadru de organizare si functionare pentru serviciile de prevenire a separării copilului de familia sa si, respectiv, pentru cele destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi;

f) formularea de recomandări vizând remedierea abaterilor constatate în legătură cu modul de respectare a standardelor minime obligatorii prevăzute de lege pentru serviciul inspectat, precum si de recomandări de revizuire a regulamentului propriu de organizare si functionare al serviciului;

g) formularea de propuneri vizând suspendarea sau retragerea, în conditiile prezentei hotărâri, a licentei de functionare;

h) constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezenta hotărâre;

i) întocmirea, anual, si asigurarea publicării unui raport cu privire la activitatea de inspectie desfăsurată.

Art. 20. - Inspectia se realizează pe baza unui plan anual de inspectie, întocmit de Compartimentul de inspectie si aprobat de către secretarul de stat al Autoritătii.

Art. 21. - (1) Procedura de efectuare a inspectiei serviciilor pentru care a fost acordată licenta de functionare include efectuarea la fiecare serviciu a unei vizite anuntate si a unei vizite cu caracter inopinat.

(2) Vizitele sunt efectuate de către echipe formate din cel putin 2 inspectori si numai în baza împuternicirii acordate în acest sens de secretarul de stat al Autoritătii.

(3) În cazul vizitelor anuntate, Compartimentul de inspectie are obligatia de a anunta în scris autoritatea publică sau, după caz, organismul privat acreditat care are organizat serviciul ce urmează a fi inspectat, de a prezenta succint obiectivele acesteia si de a transmite solicitarea de completare a unui formular cuprinzând informatii preliminare necesare efectuării inspectiei; autoritatea publică sau organismul privat acreditat are obligatia de a completa si de a transmite formularul în termenul indicat în solicitare.

(4) În cazul vizitelor inopinate se vor lua măsurile corespunzătoare pentru păstrarea confidentialitătii asupra obiectivelor acestora si asupra datei la care urmează să se desfăsoare vizita, împuternicirea echipei de inspectori mentionând în mod expres caracterul inopinat al vizitei.

Art. 22. - (1) Echipele de inspectori care au fost împuternicite să efectueze inspectiile au drept de acces la sediul autoritătilor publice sau a organismului privat acreditat, precum si la locul desfăsurării activitătii serviciilor ce urmează a fi inspectate.

(2) Autoritătile publice si organismele private acreditate au obligatia de a permite desfăsurarea inspectiei, precum si de a pune la dispozitie inspectorilor toate actele si informatiile solicitate de acestia, care au incidentă asupra îndeplinirii obiectivelor inspectiei.

Art. 23. - Desfăsurarea inspectiei presupune derularea următoarelor activităti:

a) întâlniri cu organele de conducere ale autoritătilor publice sau ale organismelor private acreditate, care au organizate serviciul sau, după caz, serviciile inspectate;

b) vizitarea serviciului sau, după caz, a serviciilor inspectate;

c) interviuri individuale cu personalul serviciului;

d) interviuri individuale cu beneficiarii serviciului, dacă există acordul acestora;

e) întâlniri sau interviuri cu orice altă persoană care poate detine informatii suplimentare utile atingerii obiectivelor inspectiei;

f) solicitarea documentelor considerate relevante pentru realizarea obiectivelor inspectiei.

Art. 24. - (1) La finalizarea activitătii de inspectie, echipa de inspectori va prezenta verbal organelor de conducere ale autoritătilor publice sau ale organismelor private acreditate, care au organizate serviciul sau, după caz, serviciile inspectate, un sumar al constatărilor de pe parcursul inspectiei.

(2) În situatia în care se impun remedieri urgente ale unor deficiente sau abateri constatate, echipa de inspectori va formula recomandări scrise. Recomandările scrise se întocmesc în două exemplare, unul pentru autoritatea publică sau organismul privat acreditat si unul pentru echipa de inspectori.

(3) Raportul final al inspectiei se întocmeste de echipa de inspectori, se supune avizării conducătorului compartimentului de inspectie si se aprobă de secretarul de stat al Autoritătii, urmând a fi comunicat autoritătii publice sau organismului privat autorizat, în termen de 30 de zile de la data finalizării inspectiei.

(4) În situatia în care raportul final include recomandări ce trebuie aduse la îndeplinire într-un termen dat, Compartimentul de inspectie are obligatia de a urmări si de a verifica punerea lor în aplicare.

Art. 25. - Ca urmare a efectuării inspectiilor, în exercitarea atributiilor ce le revin, inspectorii pot lua următoarele măsuri:

a) să propună stabilirea unor recomandări si termene pentru remedierea abaterilor si deficientelor constatate;

b) să propună prelungirea termenului de valabilitate a licentei provizorii în situatia în care aceasta expiră si au fost stabilite recomandări ale căror termene de remediere presupune depăsirea termenului de valabilitate a licentei provizorii;

c) să propună acordarea sau neacordarea licentei de functionare serviciilor care au primit licenta provizorie;

d) să propună suspendarea sau retragerea licentei de functionare;

e) să stabilească recomandări scrise în cazul în care se impun remedieri urgente ale unor abateri si deficiente constatate;

f) să constate contraventiile si să aplice amenzile prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 26. - (1) În situatia în care autoritătile publice sau organismele private acreditate nu sunt de acord cu recomandările formulate de echipele de inspectori sau sunt nemultumite de modul de efectuare a inspectiei, pot sesiza Autoritatea, care are obligatia de a analiza si a solutiona aceste sesizări.

(2) Solutionarea sesizărilor formulate se realizează de către Corpul de control al Autoritătii.

Art. 27. - (1) Serviciile de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si serviciile destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si care apartin autoritătilor publice sau organismelor private, se consideră licentiate provizoriu pentru o perioadă de 12 luni.

(2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea are obligatia de a efectua câte o inspectie a tuturor serviciilor prevăzute la alin. (1).

(3) Inspectia vizează modul în care sunt respectate standardele minime obligatorii elaborate pentru serviciile respective, se desfăsoară în conditiile prevăzute de art. 21 alin. (2) si (3) si se finalizează cu un raport de inspectie care este luat în considerare la acordarea, în conditiile prezentei hotărâri, a licentei de functionare pentru fiecare tip de serviciu.

(4) Autoritătile publice si organismele private se vor conforma conditiilor si procedurii de acordare a licentei de functionare prevăzute de prezenta hotărâre, în termen de 60 de zile de la data la care au primit raportul de inspectie prevăzut la alin. (3).

Art. 28. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) înfiintarea de servicii de prevenire a separării copilului de familia sa si, respectiv, de servicii destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi, fără obtinerea în prealabil a licentei provizorii;

b) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 9 alin. (1);

c) desfăsurarea de activităti în cadrul unor servicii de prevenire a separării copilului de familia sa ori în cadrul celor destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi, fără licentă de functionare;

d) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 22 alin. (2).

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, contraventia prevăzută la lit. a);

b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, contraventia prevăzută la lit. b);

c) cu amendă de la 70.000.000 lei la 120.000.000 lei, contraventia prevăzută la lit. c) si d).

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către inspectorii din cadrul compartimentului de specialitate al Autoritătii.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 29. - Contraventiilor prevăzute la art. 28 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 30. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Secretarul de stat al Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Vali Sonia Botezatu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.440.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

cu privire la autorizarea organizatiilor private străine de a desfăsura activităti în domeniul adoptiei internationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 43 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei,

având în vedere dispozitiile Conventiei asupra protectiei copiilor si cooperării în materia adoptiei internationale,

încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Organizatiile private străine cu sediul social pe teritoriul altui stat pot colabora cu Oficiul Român pentru Adoptii, denumit în continuare Oficiul, în domeniul adoptiei internationale, numai dacă sunt acreditate în conformitate cu dispozitiile legale din statele de origine si autorizate conform prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Organizatiile private străine care au sediul social pe teritoriul unui stat care nu este parte la Conventia asupra protectiei copiilor si cooperării în materia adoptiei internationale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, pot colabora cu Oficiul numai dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1), respectă prevederile legislatiei române în materia adoptiei si dacă autoritatea publică din statul respectiv, cu atributii în domeniul adoptiei internationale, a încheiat acorduri de colaborare cu Oficiul.

Art. 2. - Oficiul este autoritatea română desemnată să autorizeze organizatiile prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Organizatiile private străine cu sediul social pe teritoriul altui stat, care pot fi autorizate să colaboreze cu Oficiul în domeniul adoptiei internationale, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie persoane juridice legal constituite în statele de origine;

b) să aibă sediul social pe teritoriul unui stat care a ratificat Conventia asupra protectiei copiilor si cooperării în materia adoptiei internationale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, sau ale cărui autorităti competente au încheiat acorduri de colaborare cu Oficiul;

c) să fie acreditate de autoritătile competente ale statului în care se află sediul lor social pentru a desfăsura activităti în domeniul adoptiei internationale;

d) să urmărească scopuri nelucrative, în conditiile si în limitele stabilite de autoritătile competente ale statului unde se află sediul lor social;

e) să fie conduse si administrate de către persoane calificate, sub aspectul integritătii lor morale, pregătirii profesionale sau experientei, pentru a actiona în domeniul adoptiei internationale;

f) să se afle sub supravegherea autoritătilor competente ale statului unde se află sediul lor social, în ceea ce priveste alcătuirea, functionarea si situatia lor financiară.

Art. 4. - (1) Organizatiile private străine care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 3 se vor adresa Oficiului în vederea autorizării.

(2) La cererea de autorizare vor fi anexate următoarele acte:

a) statutul, înregistrat corespunzător în statul unde se află sediul social;

b) documentul doveditor al personalitătii juridice si capacitătii solicitantului de a desfăsura activităti în domeniul adoptiei internationale, eliberat de autoritătile străine competente (acord/autorizare/acreditare);

c) documentele privitoare la structura organizatorică si a personalului;

d) istoricul activitătilor desfăsurate si recomandări din partea celorlalti colaboratori, precum si din partea autoritătii străine sub a cărei supraveghere se află;

e) lista personalului care va presta servicii în domeniul adoptiei internationale, cu datele profesionale;

f) descrierea activitătilor planificate si a metodologiei de lucru;

g) angajamentul de a prezenta Oficiului numai cererile acelor familii sau persoane cu care organismul privat respectiv a încheiat un acord (contract, întelegere) privind urmărirea copilului după adoptie de către persoane calificate, pe o perioadă de cel putin 2 ani de la intrarea copilului pe teritoriul statului străin;

h) angajamentul de a prezenta Oficiului rapoarte anuale de activitate, în vederea reînnoirii autorizatiei, precum si rapoarte periodice, la cererea acestuia;

i) angajamentul de a transmite Oficiului rapoartele trimestriale de urmărire postadoptie solicitate de acesta.

Art. 5. - Oficiul poate solicita informatiile suplimentare pe care le consideră oportune si pertinente pentru solutionarea cererii de autorizare, de la autoritătile competente ale statului de origine.

Art. 6. - (1) În urma analizării cererii prezentate, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de prezenta hotărâre si cele impuse de normele Conventiei asupra protectiei copilului si cooperării în materia adoptiei internationale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, si/sau ale acordurilor de colaborare bilaterale în domeniul adoptiei, Oficiul va autoriza organizatia privată străină solicitantă pentru o perioadă de un an.

(2) Cererea va fi solutionată de către Oficiu în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, termen ce se poate prelungi dacă se impune completarea documentatiei cu cel mult 30 de zile.

(3) Ordinul secretarului de stat al Oficiului, prin care cererea a fost solutionată, poate fi atacat în conditiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Autorizatia va putea fi reînnoită anual, în urma prezentării documentelor prevăzute la art. 4 si a analizării raportului de activitate al organizatiei private străine solicitante, pe perioada anului precedent, raport ce va fi prezentat Oficiului cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberată autorizatia.

Art. 8. - Oficiul poate decide, în functie de gravitate, suspendarea sau retragerea autorizatiei atunci când constată că organizatia privată străină nu mai întruneste cerintele si conditiile impuse de prevederile prezentei hotărâri si nu respectă normele legale în materie sau angajamentele asumate.

Art. 9. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Secretarul de stat

al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Vali Sonia Botezatu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.441.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind serviciile si activitătile ce pot fi desfăsurate de către organismele private române în cadrul procedurii adoptiei interne

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 69 alin. (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În sensul prezentei hotărâri, prin organisme private se întelege asociatiile, fundatiile, federatiile, precum si filialele acestora, acreditate în conditiile legii.

(2) Organismele private acreditate pot înfiinta servicii de adoptie internă doar pe baza obtinerii, în conditiile legii, a licentei eliberate de către Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului.

(3) Organismele private pot desfăsura în domeniul adoptiei interne numai activitătile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Organismele private române care au obtinut licentă pentru serviciile de adoptie desfăsoară activităti în cadrul procedurilor de adoptie internă în baza încheierii unei conventii de parteneriat cu Directia generală de asistentă socială si protectia copilului, denumită în continuare D.G.A.S.P.C., în a cărei rază administrativteritorial ă desfăsoară respectivele activităti.

(2) Conventia de parteneriat prevăzută la alin. (1) se încheie în baza prezentării licentei si a ofertei de servicii a organismului privat si reglementează cel putin următoarele aspecte:

a) drepturile si obligatiile părtilor;

b) conditiile si modul de selectare a beneficiarilor;

c) modul de colaborare;

d) persoanele de contact.

Art. 3. - Beneficiarii serviciilor si ai activitătilor derulate în cadrul procedurilor de adoptie internă de către organismele private care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 sunt:

a) copilul al cărui plan individualizat de protectie are ca finalitate adoptia internă;

b) familia potential adoptatoare;

c) părintii firesti;

d) comunitatea.

Art. 4. - Serviciile si activitătile desfăsurate de către organismele private, adresate copiilor al căror plan individualizat de protectie are ca finalitate adoptia internă, sunt:

a) întocmirea unor materiale de informare adresate copiilor cu privire la procedurile, demersurile si efectele adoptiei;

b) informarea si consilierea copilului cu privire la modificarea obiectivelor planului individualizat de protectie si includerea adoptiei interne ca finalitate a acestuia, precum si referitor la procesul de adoptie, la implicatiile si consecintele adoptiei, etapele, la procedurile si activitătile specifice;

c) informarea si consilierea copilului cu privire la modul si consecintele exprimării consimtământului ori la adoptie sau, după caz, cu privire la motivul pentru care opinia sa nu a fost luată în considerare;

d) sprijinirea, informarea si consilierea copilului în vederea exprimării opiniei si dorintelor sale pe parcursul procedurilor de adoptie;

e) consilierea si asistenta de specialitate în situatia copilului pentru care nu s-a putut identifica o familie adoptatoare potrivită sau în cazul în care acomodarea cu o familie potential adoptatoare a esuat;

f) întocmirea de rapoarte si note cu privire la activitătile de informare si consiliere a copiilor adoptabili;

g) realizarea sau, după caz, participarea la evaluarea compatibilitătii dintre copil si familia potential adoptatoare, întreprinderea demersurilor necesare acomodării copilului cu familia potential adoptatoare si întocmirea unor rapoarte în acest sens, pe care le înaintează D.G.A.S.P.C.;

h) supravegherea si evaluarea modului si capacitătii de adaptare fizică si psihică a copilului încredintat în vederea adoptiei la noul mediu familial, precum si întocmirea si prezentarea D.G.A.S.P.C. competente a unor rapoarte bilunare cu privire la adaptarea copilului la noul mediu familial, modul de integrare si orice alte elemente relevante în aprecierea evolutiei ulterioare a copilului încredintat în vederea adoptiei în familia potential adoptatoare;

i) constatarea si sesizarea D.G.A.S.P.C. cu privire la neadaptarea copilului încredintat în vederea adoptiei cu persoana sau familia adoptatoare, precum si cu privire la orice alte motive de natură să împiedice  finalizarea procedurii de adoptie;

j) consilierea si asistarea adoptatului în obtinerea informatiilor cu privire la identitatea părintilor săi firesti, în conditiile legii;

k) asigurarea, în perioada postadoptie, de asistentă si sprijin de specialitate, adaptate nevoilor copilului, inclusiv în situatia desfacerii sau constatării nulitătii adoptiei;

l) informarea, consilierea si asistenta de specialitate a copilului pentru care a încetat de drept deschiderea procedurii adoptiei interne.

Art. 5. - Activitătile si serviciile desfăsurate de către organismele private acreditate si licentiate în conditiile legii, destinate familiilor/persoanelor potential adoptatoare, sunt:

a) informarea familiilor/persoanelor care îsi exprimă intentia de a adopta cu privire la documentatia necesară, la demersurile si la durata procedurilor adoptiei interne;

b) asigurarea asistentei de specialitate, consilierea si pregătirea persoanelor/familiilor potential adoptatoare, pe parcursul întregii proceduri de adoptie, cu privire la implicatiile si transformările în plan personal, social si profesional generate de procesul adoptiei, în vederea asumării în cunostintă de cauză si în mod corespunzător a rolului de părinte;

c) evaluarea garantiilor morale si a conditiilor materiale ale persoanei sau familiei care doreste atestarea în vederea adoptiei si întocmirea si prezentarea de rapoarte în acest sens către D.G.A.S.P.C.;

d) realizarea sau colaborarea la procesul de acomodare a copilului cu persoana/familia potential adoptatoare, atestată în conditiile legii, si realizarea de rapoarte cu privire la modul de derulare a acestuia, pe care le înaintează D.G.A.S.P.C.;

e) realizarea sau, după caz, asigurarea asistentei de specialitate pentru informarea persoanei/familiei potential adoptatoare cu privire la nevoile si caracteristicile copilului, pe toată perioada derulării procedurilor de adoptie;

f) supravegherea timp de minimum 2 ani a evolutiei copilului în cadrul familiei adoptive, întocmirea de rapoarte trimestriale în acest sens si sesizarea D.G.A.S.P.C. în situatia în care se constată încălcări ale drepturilor copilului;

g) consilierea si asistarea adoptatorilor în vederea obtinerii, în conditiile legii, a informatiilor cu privire la identitatea părintilor firesti ai adoptatului;

h) asigurarea de sprijin si asistentă de specialitate adoptatorilor în perioada postadoptie, adaptate nevoilor acestora, inclusiv în situatia desfacerii sau constatării nulitătii adoptiei.

Art. 6. - (1) Activitătile desfăsurate de către organismele private, destinate familiei biologice a copilului al cărui plan individualizat de protectie are ca finalitate adoptia internă, sunt:

a) informarea părintilor firesti si a familiei extinse cu privire la modificarea planului individualizat de protectie si includerea adoptiei interne ca finalitate a acestuia;

b) informarea părintilor firesti sau, după caz, a familiei extinse cu privire la procedurile si efectele adoptiei si întocmirea unor rapoarte sau note care atestă realizarea acestor activităti;

c) informarea si consilierea părintilor firesti cu privire la conditiile de exprimare a consimtământului la adoptia copilului, modul de realizare, efectele produse si termenul de revocare, întocmind rapoarte cu privire la aceste demersuri;

d) realizarea, dacă este cazul, a unor rapoarte în care se notifică atitudinea, comportamentul sau eventualele fapte ale părintelui de natură a proba refuzul abuziv al acestuia de a-si exprima consimtământul la adoptia copilului;

e) informarea părintelui sau a familiei biologice cu privire la încheierea adoptiei;

f) asigurarea de asistentă de specialitate în situatia constatării nulitătii adoptiei.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) si d) sunt destinate, după caz, si tutorelui copilului.

Art. 7. - (1) Organismele private ale căror servicii de adoptie au fost licentiate în conditiile legii pot organiza si desfăsura activităti de informare a comunitătii cu privire la conditiile, procedurile si efectele adoptiei interne, în vederea promovării acesteia, constientizării problematicii si nevoilor beneficiarilor si recrutării unor familii potential adoptatoare.

(2) Organismele private pot organiza actiuni de formare, informare si promovare a adoptiei interne, destinate profesionistilor sau, după caz, liderilor comunitari.

(3) În scopul realizării activitătilor si actiunilor prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi organizate sesiuni, întâlniri, conferinte, comunicări, campanii de mediatizare, editare de publicatii, precum si orice alte activităti de promovare a adoptiei interne.

Art. 8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Secretarul de stat al Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Vali Sonia Botezatu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.442.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsotiti si asigurarea măsurilor de protectie specială în favoarea acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 19 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste procedura de repatriere a copiilor în tară, de identificare a părintilor sau a altor reprezentanti legali ai lor, modul de avansare a cheltuielilor ocazionate de întoarcerea în tară a acestora, precum si serviciile de protectie specială competente să asigure protectia în regim de urgentă a copiilor neînsotiti, repatriati.

Art. 2. - În întelesul prezentei hotărâri, este copil neînsotit cetăteanul român sub vârsta de 18 ani, care nu are capacitate deplină de exercitiu, care a sosit pe teritoriul altui stat neînsotit de nici unul dintre părintii săi sau de un alt reprezentant legal ori care nu se găseste sub supravegherea legală a unei alte persoane. Acelasi regim juridic este aplicabil si copilului care este lăsat neînsotit după ce a intrat pe teritoriul statului străin în cauză ori al altui stat.

Art. 3. - Misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare ale României în străinătate, sunt responsabile de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în ceea ce priveste demersurile pentru transmiterea datelor primite de la autoritătile străine în vederea identificării în tară a copiilor si a familiei acestora si efectuarea de demersuri pe lângă autoritătile locale străine în vederea obtinerii unei măsuri de protectie adecvate până la momentul repatrierii lor.

Art. 4. - (1) Misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare ale României în străinătate, de îndată ce intră în posesia unei informatii privind existenta în tara de resedintă a unor copii aflati în situatia prevăzută la art. 2, trebuie să solicite autoritătilor locale străine competente datele de identificare a copiilor în cauză, precum si alte informatii utile în vederea repatrierii, în special:

a) dacă copilul în cauză posedă pasaport sau alt document de identitate;

b) dacă este stabilită data repatrierii, iar în caz afirmativ, când si în ce conditii;

c) orice alte informatii de natură a facilita identificarea copilului si protejarea acestuia.

(2) Misiunile diplomatice sau oficiile consulare vor întreprinde demersurile prevăzute la art. 3 si în cazul în care semnalarea prezentei copilului pe teritoriul statului de resedintă vine din partea copilului, a familiei acestuia, a unei organizatii neguvernamentale sau a unei autorităti locale cu competente în asistenta si protectia minorilor, precum si în cazul în care autoritătile române sau alte persoane le încunostintează despre aceasta.

Art. 5. - (1) Pentru identificarea copiilor si a familiilor acestora, misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare ale României în străinătate, transmit Directiei generale de pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, prin intermediul Directiei generale afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe, informatiile obtinute potrivit art. 4.

(2) În situatia în care copilul în cauză nu dispune de pasaport sau de un alt document de identitate, Directia generală de pasapoarte asigură identificarea acestuia si comunică misiunii diplomatice sau oficiului consular, prin intermediul Directiei generale afaceri consulare, cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, avizul pentru eliberarea documentelor de călătorie în vederea repatrierii.

(3) Formalitătile privind identificarea copiilor si familiilor acestora si pentru eliberarea titlurilor de călătorie pentru copiii români care fac obiectul unei proceduri privind repatrierea sunt scutite, în conditiile legii, de plata taxelor.

Art. 6. - (1) În situatia în care se solicită identificarea membrilor familiei ori a altui reprezentant legal al copilului, precum si acordul privind repatrierea, Directia generală de pasapoarte, cu sprijinul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, procedează la efectuarea acestor activităti, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(2) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) nu îsi dau acordul ori nu sunt găsite la domiciliu, Directia generală de pasapoarte va înstiinta Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului, denumită în continuare Autoritatea, asupra acestui fapt.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2) Autoritatea informează directia generală de asistentă socială si protectia copilului de la ultimul domiciliu cunoscut al părintilor ori, după caz, al reprezentantului legal al copilului, care este obligată, în termen de 7 zile, să îsi dea acordul cu privire la repatrierea copilului, asigurând, după caz, măsuri de protectie a acestuia.

Art. 7. - (1) O dată cu comunicarea datelor de identitate ale copilului si familiei sale si a acordului privind repatrierea către Directia generală afaceri consulare, Directia generală de pasapoarte le va transmite si Autoritătii, în vederea demarării procedurilor interne de evaluare a situatiei sociofamiliale a acestuia.

(2) Autoritatea va solicita directiei generale de asistentă socială si protectia copilului competente pentru zona în care copilul si familia sa au domiciliul efectuarea, în regim de urgentă, a anchetei sociale si întocmirea unui plan individual referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului. Modelul anchetei sociale si structura-cadru a planului individual referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autoritătii.

(3) Atunci când documentele prevăzute la alin. (2) ori alte informatii relevante sunt solicitate de autoritătile statului de resedintă pe teritoriul căruia este semnalată prezenta minorului, Autoritatea le va transmite către Directia generală afaceri consulare pentru a fi puse la dispozitie acestora de către misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Art. 8. - Termenul pentru întocmirea anchetei sociale nu trebuie să depăsească 20 de zile de la momentul solicitării ei, responsabilitatea întocmirii în termen revenind directiei generale de asistentă socială si protectia copilului în a cărei rază administrativ-teritorială se identifică familia copilului.

Art. 9. - (1) După eliberarea documentelor de călătorie si obtinerea documentului de transport, misiunile diplomatice si oficiile consulare române comunică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, Autoritătii si Inspectoratului General al Politiei de Frontieră numele si prenumele copilului, numărul si seria documentului de călătorie, mijlocul de transport, punctul de frontieră prin care urmează să intre în tară, data si ora sosirii la punctul de trecere a frontierei române, precum si datele de identificare ale însotitorului copilului, dacă este cazul.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se comunică familiei sau reprezentantului legal de către Autoritate.

Art. 10. - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră comunică datele privitoare la copilul repatriat, primite potrivit art. 9, punctului de frontieră unde urmează să sosească acesta, pentru a facilita accesul reprezentantilor legali ai copilului ori al persoanei desemnate în scopul întâmpinării, preluării copilului si însotirii lui până la domiciliu ori într-un centru specializat pentru primirea copiilor neînsotiti sau victime ale traficului, prevăzut la art. 16, apartinând directiei generale de asistentă socială si protectia copilului sau, după caz, unui organism privat acreditat conform legii.

Art. 11. - (1) Pentru asigurarea primirii, reprezentării si însotirii copilului repatriat, în cazul în care familia acestuia nu este prezentă la punctul de trecere a frontierei, directia generală de asistentă socială si protectia copilului de la domiciliul copilului va desemna o persoană care să îl conducă pe acesta la domiciliul său ori la centrul specializat pentru primirea copiilor neînsotiti sau victime ale traficului din judetul de domiciliu al copilului ori, dacă acesta nu este cunoscut, din judetul în care se află punctul de trecere a frontierei.

(2) Directorul general ori, după caz, directorul executiv al directiei generale de asistentă socială si protectia copilului dispune, în conditiile legii, plasamentul în regim de urgentă pentru copilul însotit în centrul prevăzut la alin. (1).

Art. 12. - (1) În cazul în care directia generală de asistentă socială si protectia copilului competentă conform legii se află în imposibilitatea de a întreprinde demersurile prevăzute la art. 11, aceasta va comunica de urgentă situatia Autoritătii, care va delega aceste atributii Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Sectorului 2 Bucuresti sau directiei generale de asistentă socială si protectia copilului din judetul în care se află punctul de trecere a frontierei, după caz.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) copilul va fi însotit la centrul specializat pentru primirea copilului neînsotit sau victimă a traficului, aflat în subordinea ori sub controlul directiei generale de asistentă socială si protectia copilului desemnată, urmând a beneficia de asistenta prevăzută de lege până la preluarea sa de către familie ori de către directia generală de asistentă socială si protectia copilului de la domiciliul său.

Art. 13. - (1) Directia generală de asistentă socială si protectia copilului de la domiciliul copilului repatriat va întreprinde toate demersurile necesare reintegrării acestuia în familie.

(2) Monitorizarea cazurilor privind evolutia situatiei copiilor repatriati se face de către directia generală de asistentă socială si protectia copilului pentru o perioadă de cel putin 6 luni de la repatriere, care va întocmi rapoarte o dată la fiecare două luni, pe care le transmite Autoritătii.

Art. 14. - În cazul în care autoritătile străine competente solicită informatii privind evolutia situatiei copilului după repatriere, Autoritatea va comunica acestora orice document cu relevantă în acest sens.

Art. 15. - (1) Suportarea cheltuielilor de transport până la punctul de trecere a frontierei se face în conformitate cu prevederile acordurilor de readmisie sau ale altor întelegeri încheiate de România cu alte state.

(2) În lipsa acordurilor sau întelegerilor prevăzute la alin. (1), aceste cheltuieli sunt suportate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, conform legii.

Art. 16. - (1) În vederea asigurării posibilitătilor de primire, însotire, reprezentare, protectie si monitorizare a tuturor cazurilor semnalate privind copiii neînsotiti sau victime ale traficului de persoane, consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pot organiza în subordinea directiei generale de asistentă socială si protectia copilului centre specializate pentru primirea copilului neînsotit sau victimă a traficului, în functie de nevoie.

(2) Standardele minime privind organizarea si functionarea activitătii centrului mentionat la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. - Dispozitiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile cuprinse în cap. III din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 299/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 31 martie 2003.

Art. 18. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Secretarul de stat al Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Vali Sonia Botezatu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.443.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.103 din 8 septembrie 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 449 din 14 septembrie 2004

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.498/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare,

văzând referatele de aprobare ale Directiei generale asistentă medicală nr. O.B. 9.592/2004 si nr. O.B. 10.097/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 si nr. 214 bis din 11 martie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Subprogramul 2.1. “Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare” de la punctul II.2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile” din anexa nr. II se completează la “Natura cheltuielilor subprogramului” cu următorul text:

“- Cheltuieli materiale si servicii necesare realizării subprogramului (dispozitive medicale - pace-maker si electrozi de stimulare cu accesorii de implantare, adaptori si teacă pentru cateterism venos; cheltuieli de întretinere pentru aparatură medicală de înaltă performantă)”.

2. Punctul 2.1. “Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare” de la punctul 1 “Unităti sanitare prin care se derulează programele, subprogramele si interventiile de sănătate finantate din bugetul de stat” din anexa nr. IV se completează cu următorul text:

“Spitalul Clinic de Urgentă Prof. Dr. Bagdasar - Arseni”.

Art. II. - Directiile de sănătate publică judetene, unitătile sanitare implicate, precum si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

Văzând Referatul Directiei resurse umane, formare profesională, concursuri si examene nr. O.B. 10.305 din 13 septembrie 2004,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, cuprins în anexele nr. I-III care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Specialitătile, supraspecializările si competentele obtinute anterior prezentului ordin, precum si cele în curs de derulare rămân valabile.

Art. 3. - (1) Medicii specialisti si primari, confirmati în specialitătile a căror denumire s-a modificat, îsi pot păstra vechea denumire a specialitătii sau pot solicita schimbarea acesteia conform prevederilor prezentului ordin.

(2) Medicii confirmati rezidenti în specialităti a căror denumire a fost modificată îsi completează pregătirea si se confirmă în specialităti conform nomenclatorului prevăzut la art. 1. Stagiile de pregătire efectuate până la aparitia prezentului ordin se consideră stagii de pregătire în noua specialitate.

(3) Rezidentii în specialitătile stomatologie generală si farmacie generală îsi continuă pregătirea si sustin examenul de specialist în specialitătile în care au fost confirmati.

(4) La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reteaua sanitară, publicate în specialitătile create sau care au asimilat specialităti prin aliniere la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care si-au păstrat vechea denumire a specialitătii, cât si cei care au optat pentru noua denumire a specialitătii.

Art. 4. - (1) Denumirea specialitătii de chirurgie maxilofacial ă se modifică în chirurgie orală si maxilo-facială. Prin efectul prezentului ordin medicii specialisti si primari în specialitatea chirurgie maxilo-facială devin specialisti si, respectiv, primari în specialitatea chirurgie orală si maxilo-facială.

(2) La specializarea în chirurgie orală si maxilo-facială au acces absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, precum si absolventii licentiati ai facultătilor de medicină dentară.

(3) La concursul de rezidentiat din sesiunea 14 noiembrie 2004 locurile publicate în specialitatea chirurgie maxilo-facială se transformă în locuri în specialitatea chirurgie orală si maxilo-facială. Cei care optează pentru această specialitate au obligatia de a obtine a doua licentă în medicina dentară si, respectiv, medicină, până la finalizarea pregătirii în rezidentiat.

(4) Începând cu sesiunea 2005 a concursului de rezidentiat în această specialitate vor fi confirmati rezidenti numai medicii si medicii dentisti, care sunt înscrisi în anul V sau VI de pregătire la cea de-a doua facultate de medicină dentară si, respectiv, de medicină, precum si cei care au două licente, de medic si de medic dentist.

(5) După obtinerea celei de-a doua licente medicii specialisti de chirurgie maxilo-facială se pot prezenta la examenul de medic primar în chirurgie orală si maxilofacial ă, cu respectarea conditiilor de vechime ca specialist prevăzute de lege.

Art. 5. - (1) Denumirea specialitătii de chirurgie oro-dentară se modifică în chirurgie dento-alveolară. Prin efectul prezentului ordin medicii specialisti si primari în specialitatea chirurgie oro-dentară devin specialisti si, respectiv, primari în specialitatea chirurgie dento-alveolară.

(2) La concursul de rezidentiat din sesiunea 14 noiembrie 2004 locurile publicate în specialitatea chirurgie oro-dentară se transformă în locuri în specialitatea chirurgie dento-alveolară.

Art. 6. - Medicii si medicii dentisti specialisti si primari pot obtine a doua specialitate în conditiile prevăzute de lege si pot efectua pregătire în vederea dobândirii de atestate de pregătire complementară.

Art. 7. - Gradul de primar se obtine prin examen organizat de Ministerul Sănătătii si se confirmă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 8. - Titlurile dobândite de medicii specialisi si medicii dentisti specialisti, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, în unul dintre aceste state si care certifică dobândirea unui grad profesional similar gradului de primar, se recunosc de către Ministerul Sănătătii.

Art. 9. - Medicii specialisti si medicii dentisti specialisti, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care fac dovada experientei profesionale de minimum 5 ani în specialitate, însusită pe teritoriul unuia dintre statele enumerate, pot dobândi gradul de medic primar si, respectiv, medic dentist primar, după promovarea examenului de primar organizat de Ministerul Sănătătii.

Art. 10. - (1) Farmacistii cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care fac dovada unei experiente profesionale de cel putin 3 ani, însusită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialitătile farmaceutice prevăzute de nomenclatorul prevăzut la art. 1, pot fi recunoscuti ca specialisti.

(2) Farmacistii cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care fac dovada unei experiente profesionale, însusită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialitătile farmaceutice prevăzute de nomenclatorul prevăzut la art. 1, cu durata similară celei necesare dobândirii gradului de farmacist primar în România, se pot prezenta la examenul de primar organizat de Ministerul Sănătătii.

Art. 11. - Directia resurse umane, formare profesională, concursuri si examene, celelalte directii din cadrul Ministerului Sănătătii si Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 12. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 197/2004 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, se abrogă.

Art. 13. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 15 septembrie 2004.

Nr. 1.138.

 

ANEXA Nr. I

 

SPECIALITĂTI MEDICALE*)

 

A. Specialităti clinice

 

1. Grupa medicală

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1.

Alergologie si imunologie clinică

5 ani

2.

Anestezie si terapie intensivă

5 ani

3.

Boli infectioase

5 ani

4.

Cardiologie

6 ani

5.

Dermatovenerologie

5 ani

6.

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

5 ani

7.

Endocrinologie

5 ani

8.

Expertiză medicală a capacitătii de muncă

4 ani

9.

Farmacologie clinică

4 ani

10.

Gastroenterologie

5 ani

11.

Genetică medicală

5 ani

12.

Geriatrie si gerontologie

5 ani

13.

Hematologie

5 ani

14.

Medicină de familie

3 ani

15.

Medicină de urgentă

5 ani

16.

Medicină internă

5 ani

17.

Medicina muncii

4 ani

18.

Medicină sportivă

5 ani

19.

Nefrologie

5 ani

20.

Neonatologie

5 ani

21.

Neurologie

5 ani

22.

Neurologie pediatrică

5 ani

23.

Oncologie medicală

5 ani

24.

Pediatrie

5 ani

25.

Pneumologie

5 ani

26.

Psihiatrie

5 ani

27.

Psihiatrie pediatrică

5 ani

28.

Radioterapie

5 ani

29.

Recuperare, medicină fizică si balneologie

5 ani

30.

Reumatologie

5 ani

 

2. Grupa chirurgicală

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

31.

Chirurgie cardiacă si a vaselor mari

7 ani

32.

Chirurgie generală

6 ani

33.

Chirurgie orală si maxilo-facială

5 ani

34.

Chirurgie pediatrică

6 ani

35.

Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă

6 ani

36.

Chirurgie toracică

6 ani

37.

Chirurgie vasculară

5 ani

38.

Neurochirurgie

7 ani

39.

Obstetrică-ginecologie

5 ani

40.

Oftalmologie

5 ani

41.

Ortopedie pediatrică

6 ani

42.

Ortopedie si traumatologie

6 ani

43.

Otorinolaringologie

5 ani

44.

Urologie

5 ani

 

B. Specialităti paraclinice

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1.

Anatomie patologică

5 ani

2.

Epidemiologie

4 ani

3.

Igienă

4 ani

4.

Medicină de laborator

5 ani

5.

Medicină legală

5 ani

6.

Medicină nucleară

4 ani

7.

Radiologie-imagistică medicală

5 ani

8.

Sănătate publică si management

4 ani

 


*) La aceste specializări au acces absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, cu precizarea că la specializarea în chirurgie orală si maxilo-facială au acces si absolventii licentiati ai facultătilor de medicină dentară, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. II

 

SPECIALITĂTI MEDICO-DENTARE*)

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1.

Chirurgie orală si maxilo-facială

5 ani

2.

Chirurgie dento-alveolară

3 ani

3.

Ortodontie si ortopedie dento-facială

3 ani

 


*) La aceste specializări au acces absolventii licentiati ai facultătilor de medicină dentară, cu precizarea că la specializarea în chirurgie orală si maxilo-facială au acces si absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. III

 

SPECIALITĂTI FARMACEUTICE*)

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1.

Farmacie clinică

3 ani

2.

Industrie farmaceutică si cosmetică

3 ani

3.

Laborator farmaceutic

3 ani

 


*) La aceste specializări au acces absolventii licentiati ai facultătilor de farmacie.