MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 874         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.484. - Hotărâre pentru aprobarea Programului national “Sport în cartier” privind constructia si amenajarea a 1.000 de terenuri de sport în perioada 2004-2008

 

1.512. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.520. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

 

ACTE ALE AVOCATULUI POPORULUI

 

3. - Aviz referitor la proiectul Codului de conduită al Asociatiei Române de Marketing Direct cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în marketing direct

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

82/1.386. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză si al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

 

286. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 66/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitătii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare

 

287. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 71/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitătii aplicate activitătilor de fabricare a produselor si de furnizare a serviciilor destinate instalatiilor nucleare

 

736. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor” indicativ GP-101-04

 

1.070. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea programului de supraveghere si control al infectiilor cu transmitere sexuală (ITS)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului national “Sport în cartier” privind constructia si amenajarea a 1.000 de terenuri de sport în perioada 2004-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 12 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul national “Sport în cartier” privind constructia si amenajarea de terenuri de sport - constructii de interes public, respectiv terenuri de minifotbal, handbal, baschet, volei si tenis de câmp, în aer liber, acoperite cu suprafată sintetică.

Art. 2. - (1) Programul national “Sport în cartier” se derulează pe perioada 15 septembrie 2004 - 31 decembrie 2008.

(2) În perioada 2004-2008 se vor construi si amenaja 1.000 de terenuri de sport.

(3) Studiile de fezabilitate si elaborarea proiectelor-tip de constructii se vor realiza prin finantare de la bugetul Agentiei Nationale pentru Sport si vor fi supuse aprobării potrivit competentelor stabilite prin lege.

Art. 3. - (1) Constructiile, realizate ca obiective de utilitate publică fără scop lucrativ, se amplasează pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Terenurile apartinând domeniului public sau privat al unitătilor administrativ-teritoriale se preiau în folosintă cu titlu gratuit de către stat, reprezentat prin Agentia Natională pentru Sport, pe perioada realizării investitiei pe bază de protocol încheiat cu autoritătile locale, cu specificatia expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini.

(3) În ipoteza în care, ulterior sau în timpul construirii si amenajării terenurilor de sport, apar litigii referitoare la dreptul de proprietate asupra acestora, titularul dreptului de administrare sau de folosintă are obligatia să arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate conform prevederilor Codului de procedură civilă. Titularul dreptului de administrare răspunde în conditiile legii pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii obligatiilor.

Neîndeplinirea acestor obligatii poate atrage revocarea dreptului de administrare.

(4) În litigiile prevăzute la alin. (3) statul este reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, iar unitătile administrativ-teritoriale, de către presedintele consiliului judetean sau de către primar. Acesta poate desemna un alt functionar public sau un avocat care să îl reprezinte în fata instantei.

Art. 4. - (1) Consiliul local va propune amplasamentul pe care urmează să se realizeze constructia, va alege, va adapta la teren si va aproba unul dintre proiectele-tip prevăzute la art. 2 alin. (3).

(2) În vederea cuprinderii obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1) în programul de realizare a terenurilor de sport, autoritatea locală întocmeste, actualizează si transmite, pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget, propunerile prevăzute la alin. (1). Listele de investitii anexă la bugetul de stat anual se întocmesc pe baza fiselor fiecărui obiectiv de investitii si cuprind numai obiectivele ale căror documentatii tehnico-economice au fost elaborate si aprobate, inclusiv utilitătile aferente, potrivit prevederilor legale.

(3) Agentia Natională pentru Sport si Ministerul Administratiei si Internelor vor întocmi si vor aproba annual prin ordin comun un program de investitii, care va cuprinde si Lista-sinteză a constructiilor ce vor fi finantate în anul următor, în colaborare cu organele administratiei publice locale, care vor pune la dispozitie terenuri cu infrastructură executată conform proiectului, cu toate facilitătile asigurate de la bugetele locale, urmărind realizarea acestuia. Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investitii privind constructia de terenuri de sport si a fundamentării alocatiilor bugetare necesare în vederea finantării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Lucrările de pregătire a infrastructurii terenurilor de sport aflate în proprietate publică sau privată a statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, precum si lucrările de realizare a suprastructurii tuturor terenurilor la care se referă programul vor fi finantate din bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru, respectiv din bugetul Agentiei Nationale pentru Sport.

(5) Lucrările de pregătire a infrastructurii terenurilor de sport aflate în proprietatea publică sau privată a unitătilor administrativ-teritoriale vor fi finantate din bugetele locale.

(6) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii, incluse în programul prevăzut la alin. (2), se face în conditiile legii.

Art. 5. - Agentia Natională pentru Sport declansează si derulează procedurile de atribuire a contractelor de lucrări pentru terenurile de sport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - Agentia Natională pentru Sport, prin directiile judetene pentru sport si autoritătile administratiei publice locale beneficiare, asigură urmărirea si supravegherea tehnică a lucrărilor, receptia la terminarea lucrărilor conform graficului anexă la contract si punerea în functiune a obiectivelor de investitii, în conditiile legii, si participă la receptia finală la expirarea perioadei de garantie.

Art. 7. - Finantarea constructiei de terenuri de sport se efectuează conform prevederilor legale.

Art. 8. - După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, statul, prin Agentia Natională pentru Sport, va preda autoritătii locale terenurile preluate potrivit art. 3 alin. (2), precum si obiectivul de investitii realizat prin protocol, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Vasile Rusu

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Constantin Diaconu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.484.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 80 miliarde lei, din care 40 miliarde lei pentru aparatul propriu, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, respectiv 25 miliarde lei la titlul “Cheltuieli de personal”, 13,5 miliarde lei la titlul “Cheltuieli materiale si servicii” si 1,5 miliarde lei la titlul “Cheltuieli de capital”, si 40 miliarde lei pentru Autoritatea Natională pentru Tineret, la capitolul 57.01 titlul “Subventii”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 10 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Vasile Rusu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.512.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 13.000.000 mii lei la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Subventii”, pentru Agentia Natională pentru Sport în vederea finantării Programului national “Sport în cartier”.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 3. - Cancelaria Primului-Ministru si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Constantin Diaconu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.520.

 

ACTE ALE AVOCATULUI POPORULUI

 

AVOCATUL POPORULUI

 

AVIZ

referitor la proiectul Codului de conduită al Asociatiei Române de Marketing Direct cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în marketing direct

 

În urma analizării proiectului Codului de conduită al Asociatiei Române de Marketing Direct cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în marketing direct, transmis spre avizare de Asociatia Română de Marketing Direct, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 677/2001,

 

Avocatul Poporului, în calitate de autoritate de supraveghere, emite prezentul aviz.

 

Art. 1. - Se avizează Codul de conduită al Asociatiei Române de Marketing Direct cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în marketing direct.

Art. 2. - Orice modificare sau completare ulterioară a codului de conduită prevăzut la art. 1 urmează să fie transmisă spre avizare autoritătii de supraveghere în domeniul protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Avocatul Poporului,

Ioan Muraru

 

Bucuresti, 15 septembrie 2004.

Nr. 3.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ DE PROGNOZĂ

Nr. 82 din 25 august 2004

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.386 din 20 septembrie 2004

 

ORDIN

privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

 

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză si al Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale de Prognoză si ministrul finantelor publice emit prezentul ordin.

Art. I. - Se aprobă completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 11 septembrie 2001, cu produsele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale de Prognoză,

Mircea Panaite

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

 

- completare –

Nr

crt.

. Pozitia tarifară

Denumirea pozitiei (Denumirea mărfii)

1.

ex 8419.50.90

---Altele (Schimbătoare de căldură, evaporatoare cu accesorii)

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 66/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitătii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare

 

Pentru armonizarea legislativă si alinierea la standardele europene, în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare;

- Memorandumului Ministerului Economiei si Comertului cu tema: “Întreprinderea unor măsuri care să asigure existenta si functionarea unui cadru legislativ specific standardizării voluntare, precum si adoptarea standardelor europene concomitent cu anularea reglementărilor tehnice conflictuale”, aprobat de primul-ministru al României, transmis la Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare cu Adresa nr. 270.754 din 18 august 2004;

- În baza Referatului nr. 31.259 din 24 august 2004 al Directiei controlul calitătii din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, referitor la necesitatea revizuirii normelor Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind sistemele de management al calitătii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 66/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitătii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 si nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) definitiile cuprinse de standardul SR EN ISO 9000: 2001 «Sisteme de management al calitătii. Principii fundamentale si vocabular» sau de oricare standard de management al calitătii, dacă se demonstrează echivalenta acestora.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prevederile art. I din prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Art. IV. - Directia controlul calitătii din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 27 august 2004.

Nr. 286.

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 71/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitătii aplicate activitătilor de fabricare a produselor si de furnizare a serviciilor destinate instalatiilor nucleare

 

Pentru armonizarea legislativă si alinierea la standardele europene, în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare;

- Memorandumului Ministerului Economiei si Comertului cu tema: “Întreprinderea unor măsuri care să asigure existenta si functionarea unui cadru legislativ specific standardizării voluntare, precum si adoptarea standardelor europene concomitent cu anularea reglementărilor tehnice conflictuale”, aprobat de primul-ministru al României, transmis la Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare cu Adresa nr. 270.754 din 18 august 2004;

- În baza Referatului nr. 31.259 din 24 august 2004 al Directiei controlul calitătii din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, referitor la necesitatea revizuirii normelor Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind sistemele de management al calitătii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 71/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitătii aplicate activitătilor de fabricare a produselor si de furnizare a serviciilor destinate instalatiilor nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 si nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Definitiile din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, din normele privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitătii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si din standardele prevăzute la art. 4 se aplică prezentelor norme.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Cerintele prezentelor norme trebuie aplicate în concordantă si în completare la cerintele corespunzătoare din standardul SR EN ISO 9001: 2001 «Sisteme de management al calitătii. Cerinte».

(2) Este acceptat oricare alt standard privind sistemele de management al calitătii în conditiile în care se demonstrează că acesta include cel putin cerintele standardului mentionat la alin. (1).”

3. La articolul 7, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) cerintele standardului SR EN ISO 9001: 2001«Sisteme de management al calitătii. Cerinte» sau oricare alt standard, în conditiile respectării prevederilor art. 4 alin. (2);”.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prevederile art. I din prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Art. IV. - Directia controlul calitătii din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 27 august 2004.

Nr. 287.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor” indicativ GP-101-04

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 16 din 16 iunie 2003 al Comitetului tehnic CT-S4 - Risc seismic, actiuni si siguranta constructiilor,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor”, indicativ GP-101-04, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC, Filiala Iasi, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 736.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, si se mai publică si în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea programului de supraveghere si control al infectiilor cu transmitere sexuală (ITS)

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările ulterioare, si ale Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 141/2002 privind reorganizarea retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. OB/9.628/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii, Serviciul de prevenire si control al bolilor transmisibile coordonează prin Reteaua natională de supraveghere si control al bolilor transmisibile implementarea măsurilor de control al următoarelor infectii cu transmitere sexuală: sifilis, gonoree, infectia genitală cu Chlamydia trachomatis.

Art. 2. - Depistarea cazurilor de infectii cu transmitere sexuală face parte integrantă din activitatea medicală curentă a medicilor, indiferent de specialitatea pe care o au.

Art. 3. - Raportarea infectiilor cu transmitere sexuală este obligatorie pentru toate unitătile sanitare din sectorul public sau privat.

Art. 4. - Infectiile cu transmitere sexuală cu raportare obligatorie sunt sifilisul, infectia genitală cu Chlamydia trachomatis si gonoreea.

Art. 5. - Raportarea datelor statistice privind infectiile cu transmitere sexuală se realizează numai după validarea acestora de către compartimentul de epidemiologie din cadrul directiei de sănătate publică.

Art. 6. - Sistemul de supraveghere si control pentru infectia HIV/SIDA face obiectul unor reglementări specifice.

Art. 7. - Statusul de infectat, prezent sau anamnestic, al persoanei cu rezultat reactiv în urma efectuării unei serologii pentru sifilis în cadrul examenului medical la angajare trebuie stabilit numai de către medicul dermatovenerolog.

Art. 8. - Se aprobă Ghidul de diagnostic si tratament al infectiilor cu transmitere sexuală, cuprins în anexa nr. 1.

Art. 9. - Se aprobă atributiile si sarcinile specifice unitătilor sanitare si ale personalului medical în cadrul supravegherii si controlului infectiilor cu transmitere sexuală, cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 10 - (1) Se aprobă sistemul informational în ITS, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Raportarea cazurilor de infectii cu transmitere sexuală pe formatul fisei de declarare a cazului nou de ITS începe cu data de 1 ianuarie 2005.

(3) Serviciile de specialitate judetene ale ministerelor cu retea sanitară proprie transmit lunar directiilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti - compartimentul epidemiologie fisele de declarare a cazurilor noi de ITS, depistate în luna anterioară.

Art. 11. - Se aprobă măsurile de supraveghere epidemiologică prin examene medicale clinice si de laborator pentru populatia generală si grupurile populationale la risc crescut de contractare a infectiilor cu transmitere sexuală, cuprinse în anexa nr. 4.

Art. 12. - Se aprobă utilizarea în cadrul sistemului informational a următoarelor formulare prevăzute în anexa nr. 5: fisa de declarare a cazului nou de ITS, fisa de semnalizare a cazului de sifilis congenital al nou-născutului viu, fisa de investigatie epidemiologică a bolnavului de ITS, fisa de tratament si monitorizare a bolnavului de ITS.

Art. 13. - Se aprobă instructiunile privind completarea fisei de declarare a cazului nou de ITS, prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 14. - Se aprobă sistemul de supraveghere a sifilisului congenital al nou-născutului viu, prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 15. - Se aprobă sistemul de notificare a sifilisului congenital, cu exceptia celui al nou-născutului viu, prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 16. - (1) Sifilisul se declară doar de către medicul dermato-venerolog.

(2) Pentru pacientii cu adresabilitate scăzută la serviciile de sănătate, domiciliati în zone rurale cu accesibilitate redusă la medicul dermato-venerolog si la laboratoare de analize medicale, declararea se face de către medicul dermato-venerolog în urma informării acestuia de către medicul de familie care depistează cazul, suspicionează diagnosticul, instituie tratamentul si urmăreste clinic pacientul.

(3) Instituirea tratamentului de către medicii de familie în conditiile mentionate la alin. (2) se poate face doar de către acei medici care fac dovada absolvirii unui program de formare în domeniul infectiilor cu transmitere sexuală.

Art. 17. - Unitătile sanitare din sectorul public asigură asistenta medicală, inclusiv tratamentul, persoanelor suspecte si confirmate cu infectii cu transmitere sexuală, indiferent de domiciliu si de statutul de asigurat al acestora.

Art. 18. - Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin se cuprind în bugetul de venituri si cheltuieli al fiecărei unităti sanitare.

Art. 19. - Laboratoarele de analize medicale autorizate si/sau acreditate pentru efectuarea diagnosticului de laborator al infectiilor cu transmitere sexuală au obligativitatea asigurării controlului extern de calitate pentru examinările de laborator efectuate în scopul diagnosticării infectiilor cu transmitere sexuală.

Art. 20. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează conform actelor normative în vigoare privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică.

Art. 21. - Anexele nr. 1-8 fac parte din prezentul ordin.

Art. 22. - Organizarea activitătii de control al infectiilor cu transmitere sexuală în cadrul ministerelor cu retea sanitară proprie se face prin elaborarea de norme interne în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 23. - Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, reteaua de dermatovenerologie, reteaua medicilor de familie, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” Bucuresti, institutele de sănătate publică, ministerele cu retea sanitară proprie, Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C.T. Nicolau” Bucuresti, centrele judetene de transfuzie sanguină, precum si celelalte institutii sanitare mentionate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

1. Ordinul ministrului sănătătii nr. 132/1979 pentru stabilirea măsurilor de prevenire si combatere a bolilor transmise pe cale sexuală;

2. Ordinul ministrului sănătătii nr. 544/1995 privind aprobarea Programului de prevenire si combatere a bolilor venerice;

3. Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 385/2002 pentru aprobarea procedurilor de diagnostic si tratament prevăzute în Ghidul de diagnostic si tratament al infectiilor cu transmitere sexuală, publicat în în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 27 iunie 2002.

Art. 25. - (1) Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele vor fi editate si multiplicate în 500 de exemplare de către Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului ordin.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 25 august 2004.

Nr. 1.070.