MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 879         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 septembrie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.365. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată si probleme de procedură fiscală

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

Hotărârea nr. 153 din 21 septembrie 2004

 

Hotărârea nr. 154 din 22 septembrie 2004

 

Hotărârea nr. 155 din 22 septembrie 2004

 

Hotărârea nr. 157 din 23 septembrie 2004

 

Hotărârea nr. 158 din 23 septembrie 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată si probleme de procedură fiscală

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată si probleme de procedură fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.365.

 

ANEXĂ

 

DECIZIA Nr. 5

din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată si probleme de procedură fiscală

 

1. Art. 18 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000, cu modificările si completările ulterioare, art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, si art. 145 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

“I. Orice operatiuni desfăsurate de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată sunt supuse legii fiscale, indiferent dacă sunt obtinute din activităti ce îndeplinesc sau nu îndeplinesc cerintele altor dispozitii legale.

II. Această regulă este aplicabilă si în cazul agentilor economici care nu au detinut autorizatia de valorificare prevăzută de art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată, si au comercializat aceste deseuri în tară sau le-au exportat. Astfel, acestia îsi vor păstra dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cumpărărilor de deseuri si vor fi obligati să colecteze taxa pe valoarea adăugată pentru livrările în tară, respectiv vor fi scutiti în conditiile legii pentru operatiunile de export.

III. Prezenta solutie este aplicabilă atât timp cât legea fiscală nu contine alte prevederi speciale în ceea ce priveste dreptul de deducere si taxa colectată pentru anumite livrări de bunuri si servicii.”

2. I. Art. 4 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările ulterioare, si pct. 3.1-3.5 din Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/1998; art. 4 alin. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată si pct. 3.1-3.5 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000; art. 7 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, si art. 8 din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2002, cu modificările ulterioare

“Până la data de 31 decembrie 2003 serviciile de consultantă în legătură cu un bun imobil situat în România, efectuate de un prestator din România către un beneficiar din străinătate, sunt impozabile, respectiv au locul prestării la locul unde beneficiarul îsi are stabilit sediul activitătii economice sau, în lipsa acestora, domiciliul ori resedinta sa obisnuită.”

II. Art. 133 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

“De la data de 1 ianuarie 2004, pentru serviciile de consultantă în legătură directă cu un bun imobil situat în România, efectuate de un prestator din România către un beneficiar din străinătate, locul prestării este considerat a fi locul unde este situat bunul imobil.”

3. Art. 5, art. 11 alin. (1) lit. e) si art. 12 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată

“În perioada 1 iunie 2002-31 decembrie 2003 transportul bunurilor ce urmau a fi plasate în regim de perfectionare activă nu era scutit de taxa pe valoarea adăugată.”

4. Art. 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pct. 52 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

“La persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de T.V.A., inclusiv la cele cu regim mixt, costurile de achizitie a serviciilor si bunurilor, indiferent dacă acestea sunt de natura stocurilor sau activelor amortizabile, nu cuprind taxa pe valoarea adăugată.”

5. Art. 117 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, art. 15 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor  bugetare, cu modificările si completările ulterioare, art. 13 si 131 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, coroborate cu prevederile art. 37 si art. 60 alin. (7) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare

“După data deschiderii procedurii de reorganizare judiciară se datorează dobânzi si penalităti de întârziere până la data deschiderii procedurii de faliment.

Penalitătile de întârziere si dobânzile, respectiv majorările de întârziere, după caz, datorate conform prevederilor legale, nu constituie dobânzi sau cheltuieli în sensul art. 37 din Legea nr. 64/1995.”

6. Art. 121 “Înlesniri la plata obligatiilor fiscale” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, coroborat cu prevederile art. II din Legea nr. 191/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

“1. Aplicarea acestor prevederi se va realiza de organele fiscale teritoriale la care debitorii sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe.

2. De prevederile acestui articol vor beneficia numai societătile comerciale la care ordinele comune emise în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, erau întocmite la data intrării în vigoare a Legii nr. 191/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

3. Sumele rămase de plată din ratele esalonate la data intrării în vigoare a legii, reprezentând dobânzi si penalităti de orice fel, aferente impozitelor si contributiilor sociale cu retinere la sursă, se amână la plată în vederea scutirii până la ultimul termen de plată din esalonările acordate prin ordinele comune, ceea ce înseamnă că debitorii vor achita în continuare numai sumele reprezentând rate din debite si dobânzile pe perioada esalonării.

4. În situatia în care prin ordinul comun s-au acordat scutiri de impozite, taxe, contributii si accesorii aferente, precum si esalonări numai pentru accesoriile aferente impozitelor si contributiilor cu stopaj la sursă, sumele rămase de plată din ratele esalonate la data intrării în vigoare a legii se scutesc la plată.

5. Amânările la plată în vederea scutirii, precum si scutirile de plată se acordă numai în situatia în care înlesnirile la plată acordate prin ordine comune sunt respectate la data intrării în vigoare a legii.

6. Garantiile constituite pentru sumele esalonate la plată rămân neschimbate si se utilizează conform prevederilor legale mentionate în ordinele comune emise.”

7. Art. 121 “Înlesniri la plata obligatiilor fiscale” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, coroborat cu prevederile art. 222 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 147/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002

“1. Aplicarea acestor prevederi se va realiza de organele fiscale teritoriale la care debitorii sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe.

2. Sumele ce fac obiectul scutirii sunt cele cuprinse în certificatele de obligatii bugetare eliberate de organele competente pe baza controlului fiscal.

3. Certificatele de obligatii bugetare să cuprindă obligatiile bugetare datorate, inclusiv dobânzi si penalităti de orice fel, aferente la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004 si rămase neachitate la data emiterii certificatelor.

4. În cazul existentei unei esalonări la plată, în certificatele de obligatii bugetare se cuprind obligatiile bugetare rămase neachitate din esalonare la data emiterii acestora.

5. Înlesnirile la plată reglementate de prevederile Legii nr. 147/2004 se acordă numai unitătilor de cercetare-dezvoltare reorganizate ca institute nationale sau ca institutii publice potrivit art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003. Reorganizarea se va face prin hotărâri ale Guvernului.”

8. Art. 121 “Înlesniri la plata obligatiilor fiscale” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, coroborat cu prevederile art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

“Ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor Guvernului prin care se nominalizează unitătile de cercetare-dezvoltare beneficiare si plafonul pentru care se aprobă scutirile la plată, Ministerul Finantelor Publice va solicita organelor fiscale eliberarea certificatelor de obligatii bugetare care vor cuprinde obligatiile mentionate mai sus, rămase neachitate la data emiterii acestora.”

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI SUPERIOR

AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

HOTĂRÂREA Nr. 153

din 21 septembrie 2004

 

Având în vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia României, republicată,

în temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

Consiliul Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind modul de desfăsurare a cursurilor de formare profesională continuă a magistratilor si atestare a rezultatelor obtinute, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

 

Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind modul de desfăsurare a cursurilor de formare profesională continuă a magistratilor si atestare a rezultatelor obtinute

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Formarea profesională continuă a magistratilor constituie o garantie a independentei si impartialitătii acestora în exercitarea functiei.

(2) Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a magistratilor revine Institutului National al Magistraturii, denumit în continuare Institut, conducătorilor instantelor sau parchetelor la care acestia îsi desfăsoară activitatea, precum si fiecărui magistrat, prin pregătire individuală.

Art. 2. - Magistratii au dreptul la un concediu plătit de 10 zile lucrătoare pe an pentru a participa la cursuri sau alte forme de specializare organizate în tară sau în străinătate.

Art. 3. - Magistratii în functie au obligatia de a participa, cel putin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de Institut, de institutii de învătământ superior din tară sau din străinătate ori la alte forme de perfectionare profesională.

Art. 4. - Formarea profesională continuă trebuie să tină seama de dinamica procesului legislativ si constă, în principal, în cunoasterea si aprofundarea legislatiei interne, a documentelor europene si internationale la care România este parte, a jurisprudentei instantelor judecătoresti si a Curtii Constitutionale, a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice ale profesiei de magistrat, precum si în abordarea multidisciplinară a institutiilor cu caracter de noutate.

Art. 5. - Formarea profesională continuă din fonduri bugetare se realizează atât de Institut, cât si descentralizat la nivelul curtilor de apel si al parchetelor de pe lângă curtile de apel.

Art. 6. - Institutul coordonează formarea magistratilor din fonduri bugetare în conformitate cu programul de formare continuă aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

 

CAPITOLUL II

Cursurile de formare profesională continuă organizate de Institut

 

SECTIUNEA I

Dispozitii generale

 

Art. 7. - Institutul organizează atât cursuri generale de formare profesională continuă, cât si cursuri speciale pentru:

a) magistratii din instantele specializate;

b) magistratii care au fost numiti în conditiile art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor;

c) magistratii care primesc calificativul “satisfăcător” în urma a două evaluări consecutive sau calificativul “nesatisfăcător”.

 

SECTIUNEA a II-a

Organizarea si desfăsurarea cursurilor generale

 

Art. 8. - (1) Cursurile de formare profesională continuă se organizează de Institut în baza unui program anual, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea consiliului stiintific al Institutului.

(2) Programul de formare profesională continuă cuprinde domeniile si temele de formare.

(3) Cursurile de formare profesională continuă se desfăsoară, de regulă, sub formă de seminarii, colocvii, mese rotunde sau sesiuni.

Art. 9. - (1) La elaborarea programului anual de formare profesională continuă a magistratilor, consiliul stiintific va lua în considerare următoarele:

a) propunerile formatorilor Institutului cu privire la domeniile de formare si temele ce urmează a fi dezbătute;

b) propunerile instantelor si ale parchetelor;

c) propunerile asociatiilor profesionale ale magistratilor;

d) propunerile altor specialisti din domeniul dreptului;

e) evaluarea rezultatelor formării profesionale din anii anteriori.

(2) Programul de formare profesională continuă se transmite, după aprobare, tuturor magistratilor, în vederea formulării de către acestia a optiunilor de participare.

(3) Optiunile magistratilor se fac, de regulă, în anul anterior celui în care se desfăsoară cursurile de formare si se transmit, prin intermediul conducerii instantelor si parchetelor, după analizarea lor în colegiul de conducere al instantei, respectiv parchetului. Analiza optiunilor de participare se face din punctul de vedere al perioadei de desfăsurare a cursurilor de formare pentru care se optează.

(4) Planul de formare rezultat în urma optiunilor magistratilor se comunică instantelor si parchetelor, pentru a fi avut în vedere la organizarea activitătilor.

Art. 10. - Activitatea de formare continuă este asigurată de personalul de instruire al Institutului. Acesta cuprinde judecători si procurori, cadre didactice din învătământul superior juridic acreditat, alti specialisti români si străini, precum si personal de specialitate juridică asimilat magistratilor.

Art. 11. - La sfârsitul fiecărei sesiuni de formare, magistratii participanti completează o fisă de evaluare a dezbaterilor si primesc un atestat de participare.

Art. 12. - Cursurile de formare continuă se desfăsoară, de regulă, la sediul Institutului sau la sediul centrelor regionale de pregătire a magistratilor.

 

SECTIUNEA a III-a

Organizarea si desfăsurarea cursurilor speciale

 

Art. 13. - (1) Institutul elaborează programe si organizează cursuri speciale de formare profesională, astfel:

a) cursuri pentru magistratii din instantele specializate;

b) cursuri de 6 luni pentru magistratii care au fost numiti în conditiile art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor;

c) cursuri de 3-6 luni pentru magistratii care au primit calificativul “satisfăcător” în urma a două evaluări consecutive sau calificativul “nesatisfăcător”.

(2) Domeniile de formare, tematica, modul de organizare si desfăsurare a cursurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de consiliul stiintific.

Art. 14. - (1) Cursurile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) si c) se încheie prin sustinerea unui examen.

(2) Tematica, modul de organizare si desfăsurare, precum si comisiile de examen vor fi stabilite de consiliul stiintific, la propunerea directorului Institutului.

 

CAPITOLUL III

Formarea profesională continuă descentralizată

 

Art. 15. - Institutul coordonează activitatea de pregătire profesională descentralizată, conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 16. - (1) În cadrul curtilor de apel si parchetelor de pe lângă curtile de apel se organizează periodic activităti de formare profesională continuă, constând în consultări, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului.

(2) Tematica activitătilor de formare organizate potrivit dispozitiilor alin. (1) se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 17. - (1) Presedintele curtii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel desemnează magistratii care răspund de organizarea activitătii de formare profesională continuă a magistratilor de la curtea de apel si instantele din circumscriptia acesteia, respectiv de la parchetul de pe lângă curtea de apel si parchetele subordonate.

(2) Lista magistratilor desemnati conform alin. (1) se transmite Consiliului Superior al Magistraturii spre aprobare.

Art. 18. - Institutul organizează întruniri periodice ale magistratilor desemnati conform art. 17 în vederea asigurării unei pregătiri uniforme la nivelul tuturor instantelor si parchetelor.

Art. 19. - În vederea exercitării atributiilor de coordonare prevăzute la art. 6, magistratii responsabili cu formarea întocmesc si transmit Institutului planurile privind activitătile de formare din cadrul fiecărei curti de apel si instantelor din circumscriptia acesteia, respectiv de la parchetele de pe lângă curtile de apel si parchetele subordonate, după aprobarea acestora de către presedintele curtii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

HOTĂRÂREA Nr. 154

din 22 septembrie 2004

 

Având în vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia României, republicată,

în temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

Consiliul Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind concursul de promovare în functii de executie a magistratilor, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

 

Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind concursul de promovare în functii de executie a magistratilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Promovarea magistratilor în functii de executie, efectiv sau pe loc, la tribunale, tribunale specializate, curti de apel, parchetele de pe lângă aceste instante, precum si la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie se face pe bază de concurs, organizat la nivel national, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 2. - Concursul de promovare în functii de executie vacante sau pe loc se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performantelor profesionale ale magistratilor care au vocatie la promovare.

Art. 3. - Concursul de promovare prevăzut la art. 1 se organizează anual sau ori de câte ori este nevoie de Institutul National al Magistraturii, în baza hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 4. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii stabileste pentru fiecare concurs de promovare numărul de posturi pentru care acesta se organizează. Posturile vor fi stabilite, distinct, pentru promovare efectivă si, respectiv, pentru promovare pe loc, pentru fiecare instantă si parchet în parte.

(2) Promovarea efectivă si promovarea pe loc se vor face în gradul imediat superior celui pe care îl detine magistratul, până la nivelul curtii de apel pentru judecători si până la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie pentru procurori.

(3) Magistratul nu poate sustine simultan concurs pentru promovare efectivă si promovare pe loc.

(4) Judecătorii si procurorii pot candida pentru promovare efectivă la oricare dintre instantele si, respectiv, parchetele imediat superioare pentru care s-au stabilit posturi vacante, indiferent de instanta sau parchetul la care functionează.

(5) Nu pot fi înscrisi la concurs magistratii care au functionat mai putin un an la instanta sau parchetul inferioare celor pentru care candidează.

 

CAPITOLUL II

Conditii pentru înscrierea la concurs

 

Art. 5. - (1) Pot participa la concursul de promovare în functii de executie vacante sau pe loc magistratii care îndeplinesc conditiile de vechime în magistratură prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, care în ultimii 3 ani au avut calificativul “foarte bine” si nu au fost sanctionati disciplinar.

(2) Îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) se constată prin raportul de inspectie întocmit de un judecător inspector de la curtea de apel, respectiv de un procuror inspector de la parchetul de pe lângă această instantă.

(3) Raportul de inspectie cuprinde si aspecte privind:

a) numărul si gradul de complexitate a cauzelor solutionate;

b) solutionarea operativă a cauzelor în raport cu specificul acestora;

c) procentul hotărârilor desfiintate de instantele de control judiciar pentru motive imputabile si natura acestora, respectiv infirmările de solutii, redeschiderile de urmărire penală, concluziile gresite, schimbările de încadrări juridice, achitările, restituirile dosarelor de instantă la procurori, apelurile si recursurile nedeclarate sau gresit declarate;

d) acuratetea, conciziunea, coerenta si fundamentarea corespunzătoare, în fapt si în drept, a hotărârilor redactate si, respectiv, a lucrărilor întocmite;

e) îndeplinirea, cu respectarea dispozitiilor legale si a prevederilor regulamentare, a altor atributii decât cele de judecată;

f) mentinerea raporturilor de serviciu în limitele dispozitiilor legale;

g) respectarea principiilor de desfăsurare a procesului;

h) interesul pentru perfectionarea profesională continuă;

i) receptivitatea la îmbunătătirea activitătii profesionale;

j) respectarea normelor Codului deontologic.

(4) Raportul de inspectie pentru magistratul detasat va avea în vedere si activitatea desfăsurată de acesta în institutia în care este detasat.

Art. 6. - (1) Pentru participarea la concurs este necesar avizul conform care se acordă de colegiul de conducere al curtii de apel sau al parchetului de pe lângă aceasta, iar pentru promovarea la Parchetul de pe lângă

Înalta Curte de Casatie si Justitie, de către colegiul de conducere al acestuia.

(2) Pentru magistratii detasati avizul conform se va acorda de aceleasi colegii de conducere.

(3) La acordarea avizului prevăzut la alin. (1) vor fi avute în vedere avizele consultative ale colegiilor de conducere ale instantelor si parchetelor de la care provin candidatii si, după caz, si ale colegiilor de conducere ale instantelor si parchetelor superioare.

(4) Avizul negativ privind participarea la concurs va fi motivat si comunicat magistratului, în termen de 5 zile de la luarea deciziei.

(5) Împotriva avizului negativ magistratul poate formula contestatie, care se depune în termen de 3 zile de la comunicare la curtea de apel sau la parchetul de pe lângă aceasta. Contestatia va fi înaintată de îndată la Consiliul Superior al Magistraturii pentru solutionare.

(6) Contestatia va fi solutionată în termen de 5 zile de la înregistrare de către sectiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii. Rezultatul va fi comunicat atât contestatorului, cât si colegiului de conducere al curtii de apel, parchetului de pe lângă aceasta si Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 7. - (1) Data organizării concursului, numărul posturilor aprobate pentru promovare efectivă si pentru promovare pe loc, precum si tematica se comunică, cu cel putin 60 de zile înainte, tuturor curtilor de apel si parchetelor de pe lângă acestea, de către Consiliul Superior al Magistraturii. Curtile de apel si parchetele de pe lângă acestea vor comunica de îndată instantelor si parchetelor din circumscriptia lor aceste date. Datele comunicate vor fi publicate pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) În termen de 10 zile de la comunicarea datei concursului, cei interesati pot depune cereri la presedintele curtii de apel sau la procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) În termen de 20 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2), judecătorii inspectori sau, după caz, procurorii inspectori vor întocmi un raport de inspectie pentru fiecare candidat.

(4) În termen de 45 de zile de la data anuntării concursului, candidatii vor depune un studiu de specialitate la curtile de apel si la parchetele de pe lângă acestea, care va fi înaintat Institutului National al Magistraturii.

Art. 8. - (1) În termen de 30 de zile de la anuntarea concursului, presedintii curtilor de apel sau procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea vor înainta Consiliului Superior al Magistraturii cererea-tip de înscriere la examen, raportul de inspectie si avizul conform. Cererea-tip va indica felul promovării, efectivă sau pe loc, si instanta sau parchetul la care se solicită promovarea.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii va înainta Institutului National al Magistraturii lista candidatilor care vor participa la concurs.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea concursului

 

Art. 9. - Concursul constă în sustinerea unei probe scrise si a unei probe orale, cu caracter teoretic si practic, precum si în elaborarea unui studiu de specialitate.

Art. 10. - Probele scrise si probele orale cu caracter teoretic si practic se sustin la una dintre următoarele discipline, în functie de specializarea magistratului: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept international privat, precum si, indiferent de specializare, procedura civilă sau procedura penală.

Art. 11. - (1) Proba scrisă constă într-un subiect teoretic si rezolvarea unei spete.

(2) Proba orală constă în răspunsuri la subiectele stabilite de comisie pe biletele de examen si în rezolvarea unei spete. Magistratii pot să folosească legislatia atât la probele scrise, cât si la cele orale.

Art. 12. - (1) Studiul de specialitate va aborda probleme ce tin de competenta instantei sau a parchetului la care magistratul solicită promovarea, jurisprudenta instantelor judecătoresti si a Curtii Constitutionale, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si drept comparat si va avea, obligatoriu, cel putin 30 de pagini, cu corp de literă 14, la un rând si jumătate, dar nu va depăsi 50 de pagini.

(2) Studiul nu poate fi valorificat decât la un singur concurs, sub sanctiunea excluderii din concurs sau a anulării rezultatului concursului.

Art. 13. - (1) Numărul comisiilor de examinare va fi stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii pentru fiecare concurs, în functie de numărul candidatilor si de materiile pentru care s-a optat.

(2) Componenta comisiilor de examinare se aprobă prin hotărâre de către Consiliul Superior al Magistraturii dintr-o listă de propuneri întocmită de Institutul National al Magistraturii.

Art. 14. - (1) Din comisia de examinare pentru judecători fac parte 2 judecători de la Înalta Curte de Casatie si Justitie si un judecător de la curtea de apel, alta decât cea în care functionează candidatul.

(2) Din comisia de examinare pentru procurori fac parte 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si un procuror de la parchetul de pe lângă curtea de apel, altul decât cel în care functionează candidatul.

Art. 15. - Probele scrise, probele orale, precum si studiul de specialitate se apreciază cu note de la 1 la 10.

Nota acordată la fiecare probă este media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei.

Art. 16. - (1) Împotriva notării la proba scrisă si la studiul de specialitate candidatul poate face contestatie în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor.

(2) Contestatiile se solutionează de o comisie formată dintr-un profesor universitar sau conferentiar de la Institutul National al Magistraturii si 2 judecători de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Componenta comisiei de contestatii este aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza listei de propuneri întocmite de Institutul National al Magistraturii.

(4) Cu prilejul solutionării contestatiei, lucrarea scrisă sau, după caz, studiul de specialitate va fi reanalizat, candidatul neputând să obtină o notă inferioară celei acordate initial de comisia de examinare.

(5) Notarea comisiei de contestatii este definitivă.

Art. 17. - (1) Pentru a participa la proba orală candidatii trebuie să obtină cel putin media 7 la proba scrisă si, respectiv, la studiul de specialitate.

(2) Pentru a fi declarati admisi la proba orală candidatii trebuie să obtină cel putin media 7.

Art. 18. - (1) Rezultatul probei orale este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare.

(2) Notarea comisiei la proba orală este definitivă.

Art. 19. - (1) Media generală a concursului este rezultatul mediei aritmetice dintre notele acordate la proba scrisă, studiul de specialitate si proba orală.

(2) Ponderea în media generală este 20% studiul de specialitate, 40% proba scrisă si 40% proba orală.

Art. 20. - Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie să obtină cel putin media generală 7.

Art. 21. - (1) Tabelele de clasificare a candidatilor se comunică curtilor de apel sau, după caz, parchetelor de pe lângă acestea si Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si se prezintă plenului Consiliului Superior al Magistraturii în vederea promovării.

(2) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune promovarea magistratilor declarati admisi.

Art. 22. - Promovarea în functii de executie vacante sau pe loc a candidatilor declarati admisi la concurs se face în ordinea mediilor obtinute, în limita numărului de posturi aprobate la fiecare instantă sau parchet, în raport de optiunea magistratilor la data înscrierii la concurs.

Art. 23. - La medii egale au prioritate candidatii care au titlul stiintific de doctor în drept, vechime mai mare în functia de judecător sau procuror, au absolvit cursuri postuniversitare si au activitate publicistică în specialitate.

Art. 24. - Rezultatele concursului pot fi valorificate, pentru promovare efectivă, într-o perioadă de 6 luni, în cazul vacantării unor posturi la instantele si parchetele pentru care magistratii au optat la înscriere.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 25. - Dispozitiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător magistratilor militari si personalului de specialitate juridică asimilat magistratilor.

Art. 26. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

HOTĂRÂREA Nr. 155

din 22 septembrie 2004

 

Având în vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia României, republicată,

în temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

Consiliul Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

 

Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari

 

CAPITOLUL I

Pregătirea magistratilor în perioada de stagiu

 

Art. 1. - Judecătorii stagiari si procurorii stagiari sunt numiti în functie de către Consiliul Superior al Magistraturii pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii.

Art. 2. - (1) Magistratii stagiari efectuează un stagiu de 3 ani, potrivit legii.

(2) Perioada de stagiu începe din ziua în care magistratii stagiari au fost numiti pe post.

Art. 3. - În toată perioada de stagiu magistratii stagiari sunt obligati să continue pregătirea profesională.

Art. 4. - (1) Judecătorii stagiari au dreptul să facă parte din completul de judecată alături de un judecător inamovibil.

(2) Procurorii stagiari au dreptul să pună concluzii în instantă, să efectueze si să semneze acte procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucură de stabilitate.

Art. 5. - (1) Conducerea judecătoriei si a parchetului de pe lângă aceasta sunt obligate să asigure conditiile optime pentru desfăsurarea stagiului si pregătirea magistratilor stagiari, în scopul însusirii cunostintelor teoretice si practice specifice activitătii pentru care au fost pregătiti.

(2) În acest scop presedintii judecătoriilor si primprocurorii parchetelor de pe lângă acestea vor desemna la începutul perioadei de stagiu un judecător, respectiv un procuror, cu o pregătire profesională temeinică siexperientă, care va coordona pregătirea magistratilor stagiari.

(3) Activitatea fiecărui magistrat stagiar va fi analizată lunar. Judecătorul, respectiv procurorul desemnat, va propune conducerii judecătoriei sau, după caz, a parchetului de pe lângă aceasta măsurile ce se impun pentru îmbunătătirea pregătirii profesionale si a activitătii magistratilor stagiari.

(4) Judecătorul sau procurorul care răspunde de coordonarea magistratului stagiar întocmeste anual un referat de evaluare privind însusirea de către acesta a cunostintelor practice specifice activitătii de judecător sau de procuror.

(5) Rezultatul analizei lunare va fi consemnat în Caietul stagiarului si se va reflecta în referatul anual de evaluare.

Art. 6. - (1) În vederea prezentării la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare va cuprinde, în mod obligatoriu, avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta.

(2) Constatările din ultimul referat de evaluare vor fi consemnate în Fisa pentru stagiul de practică a magistratului. În această fisă presedintele judecătoriei sau, după caz, prim-procurorul parchetului de pe lângă aceasta va mai înscrie si perioadele de întrerupere a stagiului, determinate de:

a) starea de sănătate;

b) concediile de maternitate sau pentru cresterea si îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani;

c) concediile de studii, cu exceptia celor destinate pregătirii pentru profesia de judecător sau de procuror;

d) concediile fără plată;

e) perioada efectuării stagiului militar;

f) perioada studiilor postuniversitare cu scoatere din activitate, cu precizarea domeniului de specializare;

g) alte întreruperi ale activitătii.

(3) Sunt incluse în perioada de stagiu numai cursurile de pregătire profesională organizate de Institutul National al Magistraturii.

(4) Magistratii stagiari au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite pentru pregătirea si sustinerea examenului de capacitate, conform legii.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea examenului de capacitate

 

Art. 7. - (1) După încheierea perioadei de stagiu, magistratii stagiari sunt obligati să se prezinte la examenul de capacitate.

(2) În cazul în care magistratul stagiar este respins la examenul de capacitate, este obligat să se prezinte la sesiunea următoare.

(3) Lipsa nejustificată la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la două sesiuni atrage pierderea calitătii de magistrat.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii, pentru motive temeinice, la cererea magistratului stagiar, cu avizul conducătorului instantei sau al parchetului la care acesta functionează, poate aproba amânarea examenului de capacitate, dar numai o singură dată.

(5) Magistratul stagiar care din motive justificate nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate sustine acest examen dacă de la încheierea stagiului până la data fixată pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispozitiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(6) După trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (5) sunt obligate să efectueze din nou stagiul, potrivit legii.

Art. 8. - (1) Examenul de capacitate al magistratilor stagiari se organizează anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii.

(2) Data, locul si modul de desfăsurare a examenului de capacitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate. Pe aceeasi pagină se publică si tematica de examen.

Art. 9. - (1) Înscrierea la examenul de capacitate se face în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului. Cererea de înscriere se depune la curtea de apel în circumscriptia căreia functionează magistratul sau la parchetul de pe lângă aceasta.

(2) La cererea-tip de înscriere se anexează:

a) diploma de absolvire a Institutului National al Magistraturii, în copie;

b) ultimul referat de evaluare, cu avizul consultativ al presedintelui curtii de apel, respectiv al procurorului general al parchetului de pe lângă această instantă;

c) fisa de stagiu.

Art. 10. - Se pot înscrie la examen magistratii stagiari al căror stagiu se va împlini până în ultima zi a examenului de capacitate.

Art. 11. - Întreruperile de activitate prevăzute la art. 6 alin. (2) vor fi excluse din perioada de stagiu.

Art. 12. - (1) Examenul de capacitate constă în verificarea cunostintelor teoretice si practice prin probe scrise si orale.

(2) Probele teoretice si practice au ca obiect fundamentele constitutionale ale statului de drept, principiile si institutiile de bază din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciară, dreptul comunitar, jurisprudenta europeană si Codul deontologic al magistratilor.

Art. 13. - (1) Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii numeste comisia de organizare si supraveghere a examenului de capacitate.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) verifică îndeplinirea conditiilor de participare la examen a candidatilor, întocmeste si afisează lista corespunzătoare cu cel putin 25 de zile înaintea datei examenului.

(3) Candidatii respinsi pot formula contestatii în termen de 5 zile de la afisare.

(4) Contestatiile vor fi solutionate prin hotărâre definitivă de comisia prevăzută la art. 30.

Art. 14. - (1) Comisiile de examinare sunt numite prin hotărâre a plenului Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea Institutului National al Magistraturii, cu 48 de ore înainte de examen.

(2) Comisia de examinare pentru judecători este alcătuită din:

- 3 judecători de la Înalta Curte de Casatie si Justitie;

- 3 judecători de la curtile de apel;

- 1 cadru didactic din învătământul juridic universitar acreditat sau din Institutul National al Magistraturii.

(3) Comisia de examinare pentru procurori este alcătuită din:

- 3 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

- 3 procurori de la parchetele de pe lângă curtile de apel;

- 1 cadru didactic din învătământul juridic universitar acreditat sau din Institutul National al Magistraturii.

Art. 15. - Comisia de examinare va fi prezidată de magistratul de la Înalta Curte de Casatie si Justitie cu vechimea cea mai mare în functie.

Art. 16. - Probele scrise teoretice constau într-o lucrare scrisă, cu subiecte comune pentru judecători si procurori, din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal si dreptul procesual penal.

Art. 17. - Probele scrise practice constau în solutionarea unor spete si întocmirea unor acte judiciare, distincte pentru judecători si procurori.

Art. 18. - (1) Probele scrise teoretice si practice se vor sustine pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare:

- prima zi: dreptul civil, dreptul procesual civil, speta si întocmirea de acte judiciare;

- a doua zi: dreptul penal, dreptul procesual penal, speta si întocmirea de acte judiciare.

(2) Timpul alocat pentru probele scrise este stabilit de comisia de examinare, în raport de complexitatea subiectelor.

Art. 19. - La rezolvarea spetei este permisă consultarea legislatiei.

Art. 20. - (1) Probele orale teoretice si practice se sustin la următoarele materii: fundamentele constitutionale ale statului de drept, institutiile de bază din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciară, dreptul comunitar, jurisprudenta europeană si Codul deontologic al magistratilor.

(2) Examinarea se face pe bază de bilete care contin atât subiecte teoretice, cât si subiecte practice.

(3) Pentru pregătirea subiectelor fiecare candidat va beneficia de un timp de gândire de 30 de minute.

Art. 21. - (1) Tematica pentru disciplinele care fac obiectul examenului de capacitate este întocmită de Institutul National al Magistraturii si aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Tematica va fi transmisă cu cel putin 90 de zile înainte de examen.

Art. 22. - (1) Pentru probele scrise teoretice si practice, comisia de examinare va stabili, cu 24 de ore înainte de examen, 5 variante de subiecte pentru fiecare materie, care se pun într-un plic sigilat.

(2) În ziua examenului, după intrarea candidatilor în sălile de examen, comisia de examinare va extrage câte un subiect din fiecare plic. Subiectele extrase vor fi multiplicate si distribuite în fiecare sală de examen.

Art. 23. - Accesul candidatilor în sala de examen este permis numai după legitimarea acestora.

Art. 24. - Înainte de tratarea subiectelor, candidatii îsi vor scrie numele si prenumele pe coltul din dreapta sus al primei pagini a lucrării scrise, ce urmează să fie lipit, după care se aplică stampila Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 25. - La expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, presedintele comisiei de organizare si supraveghere preia lucrările candidatilor, sub semnătură, după care le predă presedintelui comisiei de examinare în vederea numerotării si a repartizării lor membrilor comisiei.

Art. 26. - Orice tentativă de fraudă atrage excluderea candidatului din examen de către presedintele comisiei de organizare si supraveghere.

Art. 27. - (1) Media probei scrise teoretice este rezultatul mediei aritmetice a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie în parte.

(2) Media probei scrise practice este rezultatul mediei aritmetice a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie în parte.

(3) Media generală a probei scrise este rezultatul mediei aritmetice dintre media probei scrise teoretice si media probei scrise practice.

Art. 28. - Notele acordate la probele scrise vor fi trecute, în cifre si litere, în borderoul de notare, care va fi semnat pe fiecare filă de comisia de examinare.

Art. 29. - (1) Contestatiile cu privire la probele scrise se trimit la Institutul National al Magistraturii, în termen de 72 de ore de la comunicarea rezultatelor, de către candidati, curtile de apel sau parchetele de pe lângă acestea.

(2) Lucrările cu privire la notarea cărora s-au formulat contestatii vor fi din nou secretizate, prin lipirea coltului pe care este înscris numele candidatului.

Art. 30. - Comisia de contestatii, numită de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, este formată din 5 membri, dintre care:

- 2 judecători de la Înalta Curte de Casatie si Justitie;

- 1 procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

- 2 cadre didactice din învătământul juridic universitar acreditat sau din Institutul National al Magistraturii.

Art. 31. - La probele scrise si la probele orale candidatii vor fi apreciati cu note de la 1 la 10.

Art. 32. - (1) Vor fi admisi la proba orală candidatii care au obtinut la proba scrisă cel putin media 7,00, fără ca la vreuna dintre materii să fi obtinut o notă mai mică de 5,00.

(2) Media generală a probelor orale este de cel putin 7,00, fără ca la vreuna dintre materii candidatul să fi obtinut o medie mai mică de 5,00.

(3) Notarea la probele orale este definitivă.

(4) Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel putin 7,00.

Art. 33. - Rezultatele examenului se comunică curtilor de apel si parchetelor de pe lângă acestea, se afisează la sediul Institutului National al Magistraturii si se aduc la cunostintă publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.

Art. 34. - (1) La terminarea examenului comisia de examinare va întocmi un proces-verbal în care vor fi mentionate conditiile de desfăsurare a examenului, notele obtinute de candidati la probele scrise si orale, media generală pe baza căreia au fost declarati admisi sau respinsi.

(2) Procesul-verbal va fi semnat de către toti membrii comisiei de examinare.

 

CAPITOLUL III

Validarea examenului de capacitate si repartizarea candidatilor pe posturi

 

Art. 35. - (1) Rezultatele examenului de capacitate, procesul-verbal prevăzut la art. 34 alin. (1) si raportul întocmit de compartimentul de specialitate vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii validează examenul în prima sedintă care urmează afisării rezultatelor, centralizează rezultatele si întocmeste, în ordinea mediilor obtinute, tabelul de clasificare a candidatilor, pe baza căruia vor fi numiti pe posturile vacante.

(3) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, examenul de capacitate în cazurile în care constată că nu au fost respectate conditiile prevăzute de lege sau regulament cu privire la organizarea examenului sau că există dovada săvârsirii unor fraude.

(4) În cazul invalidării rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii va stabili o nouă dată pentru sustinerea examenului de capacitate.

Art. 36. - După validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecătorii si parchetele de pe lângă aceste instante se publică, de îndată, separat pentru judecători si procurori, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si se afisează la sediile instantelor si parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 37. - (1) Candidatii declarati admisi la examen au dreptul, în ordinea mediilor, să-si aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(2) Judecătorii stagiari pot opta numai pentru posturi de judecător, iar procurorii stagiari, numai pentru posturi de procuror.

Art. 38. - (1) Candidatului care nu si-a exercitat dreptul de alegere în termenul prevăzut la art. 37 alin. (1) sau care nu poate ocupa nici unul dintre posturile pentru care a optat i se va propune, din oficiu, un post de către Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Refuzul de a accepta propunerea este considerat demisie.

Art. 39. - Repartizarea pe posturi se afisează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al instantelor si al parchetelor.

Art. 40. - La medii egale au prioritate la alegerea postului, în ordinea următoare, candidatul care are titlul de doctor în drept, cel care are o vechime mai mare în magistratură ori magistratul care functionează la instanta sau parchetul pentru care a optat.

Art. 41. - (1) În termen de cel mult 3 luni de la data validării examenului de capacitate, Consiliul Superior al Magistraturii va propune Presedintelui României numirea în functie a magistratilor care au fost declarati reusiti la examenul de capacitate.

(2) Magistratul care a fost respins la două sesiuni sau care în mod nejustificat nu s-a prezentat la examenul de capacitate pierde calitatea de magistrat din ziua validării rezultatelor examenului de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 42. - Cererile de înscriere la examen însotite de actele prevăzute la art. 9 sau, după caz, cererile de amânare, lucrările scrise, rezultatele finale obtinute la examenul de capacitate si referatele anuale de evaluare vor fi păstrate în mapa profesională a magistratului.

Art. 43. - Documentatia privind examenul de capacitate se păstrează la Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 44. - Prin grija presedintelui curtii de apel sau, după caz, a procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta, prezentul regulament va fi adus la cunostintă candidatilor la data înscrierii la examen.

Art. 45. - Examenul de capacitate, sesiunea octombrie - decembrie 2004, se va desfăsura potrivit regulamentului în vigoare la data înscrierii candidatilor la examen.

Art. 46. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

HOTĂRÂREA Nr. 157

din 23 septembrie 2004

 

Având în vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia României, republicată,

în temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

Consiliul Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

 

Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ocuparea posturilor vacante de judecător sau procuror se face prin concurs organizat de către Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii, în conditiile prezentului regulament.

(2) La concursul de admitere în magistratură se pot înscrie persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a)-d) si art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor.

Art. 2. - Pot fi numiti în magistratură, pe baza concursului prevăzut la art. 1, personalul de specialitate juridică asimilat magistratilor potrivit Legii nr. 303/2004, precum si avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au îndeplinit functii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cu o vechime în specialitate de cel putin 5 ani.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea concursului

 

Art. 3. - (1) Data, locul, modul de desfăsurare a concursului de admitere în magistratură, cuantumul taxei si lista posturilor vacante scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe pagina de Internet a Institutului National al Magistraturii si se aduc la cunostintă publică printr-un comunicat de presă cu cel putin 90 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

(2) Cererile de înscriere tipizate se elaborează de către Consiliul Superior al Magistraturii si se trimit tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea o dată cu tematica concursului.

(3) La înscriere candidatii primesc cererea tipizată, un exemplar al prezentului regulament, tematica stabilită pentru concurs si bibliografia.

(4) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun, cu cel putin 60 de zile înainte de data acestuia, la tribunale sau, după caz, la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscriptie domiciliază candidatii.

(5) La cererea de înscriere se anexează, în original, următoarele acte: certificatul de cazier judiciar, declaratie pe proprie răspundere că nu au existat întreruperi de activitate, curriculum vitae. De asemenea, la cererea de înscriere se anexează, în copie, următoarele acte: certificatul de nastere, actul de identitate, diploma de licentă, carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate.

(6) Presedintii tribunalelor si prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunale vor transmite dosarele candidatilor si baza de date, cu cel putin 30 de zile înainte de data concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii.

(7) Verificarea dosarelor candidatilor si îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a)-d) si art. 31 din Legea nr. 303/2004 se efectuează de către comisia de organizare si supraveghere a concursului de admitere.

Art. 4. - Comisia de admitere, formată din comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrărilor si comisia de solutionare a contestatiilor, este numită prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 5. - Examinarea candidatilor se va face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si practice la următoarele materii:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d) drept procesual penal;

e) organizare judiciară, elemente de drept comparat si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Art. 6. - (1) Accesul candidatilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală, a actului de identitate si a legitimatiei de concurs primite la intrarea în sală. Candidatii vor păstra la vedere actul de identitate si legitimatia de concurs, pe întreaga durată a desfăsurării probelor.

(2) Detinerea oricăror aparate electronice si de comunicare, precum si a oricăror surse de informare este interzisă în sala de concurs. Încălcarea acestei dispozitii atrage eliminarea din concurs.

(3) Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul.

(4) În vederea elaborării lucrării scrise, candidatii primesc coli de hârtie tip, având stampila Consiliului Superior al Magistraturii, si folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.

(5) Înainte de comunicarea subiectelor candidatii îsi înscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmează a fi sigilat.

(6) Ora stabilită de comisia de examinare pentru începerea probei scrise va fi aceeasi pentru toate sălile unde se desfăsoară concursul. Plicurile cu subiectele de concurs vor fi desigilate de delegatul care supraveghează sala de concurs, după verificarea integritătii acestora de către un candidat. Delegatul comunică subiectele si ora exactă de începere si de încheiere a concursului.

(7) Pe durata desfăsurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de admitere si delegatii care supraveghează desfăsurarea concursului.

Art. 7 - (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este cel stabilit de către comisia de elaborare a subiectelor. La expirarea timpului stabilit pentru proba scrisă, candidatul predă lucrarea, sub semnătură, iar delegatul care a supravegheat desfăsurarea concursului mentionează în borderou numărul de pagini al lucrării si aplică stampila Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Delegatul care a supravegheat desfăsurarea concursului predă lucrările comisiei de admitere, care le numerotează si le înscrie în borderoul centralizator.

(3) Pentru fiecare sală de concurs se întocmeste un borderou separat si un proces-verbal tipizat.

(4) Pe durata desfăsurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidati. Părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai în cazuri exceptionale, cu însotitor.

(5) Frauda sau tentativa de fraudă, dovedită, atrage eliminarea din concurs. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează în procesul-verbal faptele si măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mentiunea “fraudă”.

Procesul-verbal se comunică presedintelui comisiei de admitere si candidatului.

Art. 8. - (1) Corectarea lucrărilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afisează la sfârsitul probei scrise.

(2) Lucrarea scrisă se notează cu note de la 1 la 10. Nota finală a lucrării de concurs o reprezintă media aritmetică a notelor obtinute la fiecare dintre cele sase materii de concurs.

(3) Pe timpul corectării coltul sigilat al lucrării nu se deschide. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat si pe lucrare, sub semnătura presedintelui comisiei de corectare, după care se introduc în baza de date a comisiei de corectare. După efectuarea acestor operatiuni, se desface coltul sigilat al lucrării si se corelează numărul lucrării cu numele candidatului.

(4) Pentru ocuparea unui post vacant de judecător sau procuror, candidatul trebuie să obtină cel putin media generală 7 (sapte), dar nu mai putin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de concurs.

Art. 9. - (1) Rezultatele concursului se afisează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea si se aduc la cunostintă publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului pot formula contestatii în termen de 48 de ore de la afisare.

Contestatiile se depun la sediile institutiilor prevăzute la alin. (1). Presedintii tribunalelor si prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea transmit de îndată contestatiile la Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabilă.

(3) În vederea solutionării contestatiilor, lucrările scrise se vor renumerota si resigila, fiind înscrise într-un borderou separat.

Art. 10. - (1) Candidatii declarati admisi vor fi verificati, sub aspectul bunei reputatii, de către inspectorii judecătoresti din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicală.

(2) Candidatii inapti din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei, precum si cei care nu se bucură de o bună reputatie sunt declarati respinsi.

Art. 11. - (1) Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Consiliului Superior al Magistraturii în prima sedintă care urmează afisării rezultatelor.

(2) După validarea concursului de admitere în magistratură, Consiliul Superior al Magistraturii efectuează repartizarea pe posturi a candidatilor reusiti la concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor obtinute.

Art. 12. - (1) În termen de cel mult 3 luni de la data validării concursului de admitere în magistratură, Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui României numirea în functia de judecător sau, după caz, de procuror a candidatilor admisi.

(2) După numirea în functia de magistrat, persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului National al Magistraturii.

Art. 13. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

HOTĂRÂREA Nr. 158

din 23 septembrie 2004

 

Având în vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia României, republicată,

în temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

Consiliul Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

 

Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii

 

CAPITOLUL I

Concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii

 

SECTIUNEA I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Recrutarea si formarea profesională initială în vederea ocupării functiei de magistrat se realizează prin Institutul National al Magistraturii.

Art. 2. - La concursul de admitere în Institutul National al Magistraturii au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor.

Art. 3. - Cursantii Institutului National al Magistraturii au calitatea de auditor de justitie.

 

SECTIUNEA a II-a

Organizarea concursului

 

Art. 4. - (1) Concursul de admitere se organizează anual, la data si locul stabilite de Institutul National al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii stabileste în fiecare an numărul de cursanti, în functie de posturile de judecători si procurori vacante, precum si de cele care vor fi înfiintate.

(3) Tematica, data, locul, modul de desfăsurare a concursului de admitere si numărul de locuri scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile înainte de data stabilită pentru concurs, si se aduc la cunostintă publică printr-un comunicat de presă.

(4) Cererile de înscriere tipizate se elaborează de Consiliul Superior al Magistraturii si se înaintează tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea o dată cu tematica concursului.

(5) La înscriere candidatii primesc cererea tipizată, un exemplar al prezentului regulament, precum si tematica stabilită pentru concurs.

(6) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun, cu cel putin 60 de zile înainte de data acestuia, la tribunalele si parchetele de pe lângă acestea în ale căror circumscriptii domiciliază candidatii.

(7) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) certificat de nastere, în copie;

b) actul de identitate, în copie;

c) diploma de licentă sau adeverinta provizorie, în copie;

d) chitanta de plată a taxei de înscriere;

e) certificatul de cazier judiciar.

(8) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileste prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii. Taxa se plăteste la casieria tribunalului sau parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitantier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Chitantele se întocmesc în trei exemplare, dintre care originalul si al doilea exemplar se vor înmâna candidatului. Sumele astfel obtinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plată.

(9) Presedintii tribunalelor si prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor transmite dosarele candidatilor, cu cel putin 30 de zile înainte de data concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 5. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeste la propunerea Institutului National al Magistraturii comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Comisia de admitere organizează si supraveghează desfăsurarea concursului si corectează lucrările.

(3) Verificarea dosarelor candidatilor si îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 se realizează de comisia de admitere.

(4) Candidatii respinsi în urma verificării pot formula contestatii în termen de 5 zile de la afisare.

(5) Contestatiile vor fi solutionate prin hotărâre definitivă, de comisia de solutionare a candidatilor.

 

SECTIUNEA a III-a

Desfăsurarea concursului

 

Art. 6. - (1) Examinarea candidatilor se va face prin sustinerea a două probe scrise de verificare a cunostintelor juridice, prima de tip grilă, eliminatorie, si a doua cu subiecte de sinteză si cazuri practice, la următoarele materii:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d) drept procesual penal.

(2) Întrebările pentru testul grilă si subiectele vor fi stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, care va fi constituită din patru membri, cadre universitare în învătământul superior acreditat sau din Institutul National al Magistraturii, specialisti în materiile de concurs.

Art. 7. - (1) Accesul candidatilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală, a actului de identitate si a legitimatiei de concurs primite la intrarea în sală. Candidatii vor păstra la vedere actul de identitate si legitimatia de concurs, pe întreaga durată a desfăsurării probelor.

(2) Detinerea oricăror aparate electronice si de comunicare, precum si a oricăror surse de informare este interzisă în sala de concurs. Încălcarea acestei dispozitii atrage eliminarea din concurs.

(3) Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă.

(4) În vederea elaborării lucrării scrise, candidatii primesc coli de hârtie tip, având stampila Consiliului Superior al Magistraturii, si folosesc numai cerneală sau pix de culoare neagră.

(5) Înainte de comunicarea subiectelor candidatii îsi înscriu numele si prenumele, judetul de domiciliu si numărul legitimatiei primite la intrarea în sala de concurs, pe coltul foii ce urmează a fi sigilat.

(6) Ora stabilită de comisie pentru începerea probei scrise va fi aceeasi pentru toate sălile unde se desfăsoară concursul.

Art. 8. - (1) Cu o zi înainte de desfăsurarea concursului fiecare dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor va stabili un set de câte patru variante de subiecte pentru fiecare materie.

(2) Subiectele vor fi puse în plicuri separate, sigilate, care vor fi desfăcute în ziua concursului, după intrarea în sală a candidatilor, în prezenta unor observatori si după verificarea lor prealabilă de către unul dintre candidati. Despre toate aceste operatiuni se va face mentiune în procesul-verbal.

(3) Prin tragere la sorti vor fi stabilite subiectele pentru lucrările scrise, care vor fi multiplicate si predate delegatilor din sălile de examen.

(4) Delegatul comunică subiectele, ora când începe si când se încheie proba.

(5) Pe toată durata desfăsurării probelor scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de admitere si delegatii care supraveghează desfăsurarea concursului.

Art. 9. - (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este cel stabilit de către comisia de admitere. La expirarea timpului stabilit pentru proba scrisă candidatul predă lucrarea, sub semnătură, iar delegatul care a supravegheat desfăsurarea concursului mentionează în borderou numărul de pagini al lucrării respective si aplică stampila Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Delegatul care a supravegheat desfăsurarea concursului predă lucrările comisiei de admitere, care le numerotează si le înscrie în borderoul centralizator.

(3) Pentru fiecare sală de concurs se întocmeste un borderou separat si un proces-verbal tipizat.

(4) Pe toată durata desfăsurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidati.

Părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai în cazuri exceptionale, cu însotitor.

(5) Frauda sau tentativa de fraudă, dovedită, atrage după sine eliminarea din concurs. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează în procesul-verbal faptele si măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu

mentiunea “fraudă”. Procesul-verbal se comunică presedintelui comisiei de admitere si candidatului respectiv.

Art. 10. - (1) Prima probă, eliminatorie, constă în solutionarea unui test grilă cu 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs.

(2) Lucrările se notează cu “admis” sau “respins”, în functie de punctajul obtinut de candidat.

(3) La testul grilă fiecare răspuns corect valorează un punct. Sunt declarati admisi candidatii care au obtinut minimum 80 de puncte.

(4) Corectarea lucrărilor la testul grilă se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, barem care se afisează la sfârsitul probei eliminatorii.

(5) Pe timpul corectării coltul sigilat al lucrării nu se deschide. Punctajul obtinut de candidat se înscrie în borderou si pe lucrare. După efectuarea acestor operatiuni, se desface coltul sigilat al lucrării si se corelează numărul lucrării si numărul legitimatiei de concurs cu numele candidatului. Rezultatele obtinute la proba eliminatorie se afisează la sediul Institutului National al Magistraturii, al Consiliului Superior al Magistraturii si la sediile tribunalelor, respectiv ale parchetelor de pe lângă acestea, si se aduc la cunostintă publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.

Art. 11. - (1) Candidatii nemultumiti de punctajul obtinut la proba eliminatorie pot depune contestatie la Consiliul Superior al Magistraturii sau la tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă acestea, la care s-au înscris, în termen de 48 de ore de la data afisării rezultatelor. Contestatiile care se depun la tribunale sau parchetele de pe lângă acestea se transmit imediat după înregistrare, prin fax, la Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) În vederea solutionării contestatiilor, coltul lucrării se va sigila din nou.

(3) Contestatiile se solutionează de către comisia de contestatii numită conform art. 5 alin. (1), în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 12. - Candidatii declarati admisi la proba tip grilă vor sustine proba a doua, constând în două lucrări scrise, cu subiecte de sinteză si câte un caz practic, la drept civil si drept procesual civil, respectiv drept penal si drept procesual penal. Cele două lucrări se vor sustine în aceeasi zi.

Art. 13. - (1) Corectarea lucrărilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afisează la sfârsitul probei scrise.

(2) Nota probei a doua o reprezintă media aritmetică a notelor obtinute la fiecare dintre cele patru materii.

(3) Pe timpul corectării coltul lucrării nu se desigilează.

Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, de către presedintele comisiei de admitere, după care se introduc în baza de date a comisiei de admitere. După efectuarea acestor operatiuni, se desface coltul sigilat al lucrării si se corelează numărul lucrării cu numele candidatului.

Art. 14. - (1) Nota lucrării de concurs o reprezintă nota obtinută de candidat la proba a doua, calculată conform art. 13 alin. (2).

(2) Pe baza acestei note de la proba a doua se întocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, care se transmite, pentru afisare, la sediul Institutului National al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si la cel al tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea, si se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.

(3) Pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii, candidatul trebuie să obtină media generală de cel putin 8 (opt), dar nu mai putin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de concurs.

(4) Departajarea candidatilor cu note egale se face în ordinea descrescătoare a mediilor de la examenul de licentă si apoi în ordinea descrescătoare a mediilor aritmetice obtinute în facultate la disciplinele de concurs enumerate în art. 6 alin. (1).

Art. 15. - (1) Candidatul nemultumit de notele obtinute la cea de a doua probă poate depune contestatie în termen de 48 de ore de la data afisării rezultatelor. Contestatiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii sau la tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă acestea, unde a avut loc înscrierea. Contestatiile care se depun la tribunale si parchete se transmit imediat după înregistrare, prin fax, la Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Contestatiile se solutionează de către comisia de solutionare a contestatiilor.

(3) În vederea solutionării contestatiilor, lucrările scrise se vor renumerota si resigila, fiind înscrise într-un borderou separat. Rezultatele în urma contestatiilor se afisează la sediul Institutului National al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si la cel al tribunalelor, respectiv al parchetelor de pe lângă acestea, si se aduc la cunostintă publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.

(4) După solutionarea contestatiilor si comunicarea rezultatului examinării medicale, se întocmeste tabelul cu rezultatele definitive ale candidatilor înscrisi la concurs, care se afisează la sediul Institutului National al Magistraturii si se aduc la cunostintă publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.

Art. 16. - (1) Candidatii care sunt admisi vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicală efectuată de o comisie medicală numită prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sănătătii.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii, prin inspectorii generali, va verifica îndeplinirea de către candidatii admisi a conditiei bunei reputatii prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004.

(3) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatele concursului si hotărăste cu privire la îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. 1 si 2.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii stabileste lista definitivă a candidatilor declarati admisi la Institutul National al Magistraturii, pe care o comunică potrivit art. 14 alin. (2).

Art. 17. - Locurile scoase la concurs la Institutul National al Magistraturii vor fi ocupate, conform art. 16 alin. (4), de candidatii declarati admisi.

 

CAPITOLUL II

Examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii

 

Art. 18. - (1) La absolvirea Institutului National al Magistraturii auditorii de justitie sustin un examen care constă în probe scrise, preponderent cu caracter practic, pentru verificarea însusirii cunostintelor necesare functiei de judecător sau procuror.

(2) Disciplinele la care auditorii de justitie sustin examen de absolvire si vor fi evaluati pe parcursul anului, precum si modalitătile de examinare se stabilesc de către Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii.

(3) Examenul va fi sustinut în fata unei comisii numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, formată din trei membri ai personalului de instruire al acestuia si trei magistrati de la instante si parchete.

(4) Rezultatul examenului poate fi contestat în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor. Contestatia se solutionează de comisia de contestatie, numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, formată din trei membri, respectiv un reprezentant al personalului de instruire al acestuia, un judecător si un procuror.

(5) Pentru absolvirea Institutului National al Magistraturii, candidatul trebuie să obtină cel putin nota 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de examen, media generală fiind minim 7 (sapte).

(6) Absolventilor Institutului National al Magistraturii li se eliberează un atestat în care se mentionează durata cursurilor si media generală obtinută.

Art. 19. - (1) În cazul în care un auditor de justitie nu promovează examenul de absolvire în prima sesiune, are dreptul să participe la următoarea sesiune organizată de Institutul National al Magistraturii.

(2) Absenta nejustificată sau respingerea candidatului la a doua sesiune atrage pierderea dreptului de a fi numit magistrat. Acesta va fi obligat să restituie cheltuielile efectuate pe perioada cursurilor.

Art. 20. - (1) Absolventii Institutului National al Magistraturii sunt repartizati de Consiliul Superior al Magistraturii pe baza rezultatelor obtinute la absolvire.

(2) Prin rezultatul obtinut la absolvire se întelege media aritmetică dintre media primului an de studiu, media celui de-al doilea an de studiu si media de la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 21. - Prezentul regulament se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.