MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 883         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 septembrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

69. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura

 

1.494. - Hotărâre privind transmiterea unor constructii aflate în proprietatea privată a statului pentru executia proiectului de parteneriat public-privat “Centrul Dâmbovita”

 

1.525. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.526. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

1.527. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

1.528. - Hotărâre privind prorogarea unui termen

 

1.533. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru reabilitarea si consolidarea unor lăcasuri de cult

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura

 

Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, clarificarea structurilor si responsabilitătilor institutionale, inclusiv a întăririi activitătilor de control, cazuri extraordinare care determină adoptarea unei reglementări urgente în domeniul pescuitului si acvaculturii,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Obiectivele prezentei legi sunt:

a) urmărirea unei exploatări durabile a resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale, favorizând dezvoltarea durabilă si adoptarea măsurilor necesare pentru a conserva si regenera aceste resurse si  ecosistemele acvatice;

b) protejarea resurselor acvatice vii, care se găsesc în zone protejate, în conformitate cu reglementările specifice în acest domeniu;

c) dezvoltarea activitătii de acvacultură;

d) promovarea formării profesionale a personalului din domeniul pescăresc;

e) stimularea asocierii;

f) stimularea consumului produselor pescăresti, în special al celor excedentare si/sau subexploatate;

g) stimularea comertului responsabil, care să contribuie la conservarea resurselor acvatice vii;

h) îmbunătătirea calitătii produselor pescăresti, transparenta pietei si informarea consumatorului;

i) stimularea cercetării stiintifice în domeniul pescăresc;

j) protectia resurselor acvatice vii, prin activitătile desfăsurate în perimetrul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării», care se supun si reglementărilor specifice ale acesteia.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Strategia în domeniul protectiei resurselor acvatice vii si pescuitului în bazinele piscicole naturale, precum si în bazinele piscicole amenajate, al acvaculturii si valorificării productiei, indiferent de forma de proprietate sau de administrare, se elaborează de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură si se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor finantează cheltuielile privind realizarea obiectivelor si actiunilor prevăzute în strategie.”

3. După titlul I “Dispozitii generale” se introduce titlul I1 cu următorul cuprins:

“TITLUL I1

Reorganizarea sectorului pescăresc

 

Art. 71. - Pentru elaborarea si implementarea strategiei si politicilor privind administrarea si protejarea resurselor acvatice vii existente în apele maritime si continentale, administrarea amenajărilor piscicole si piata produselor pescăresti, se înfiintează Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, institutie publică, cu personalitate juridică, ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, finantată integral de la bugetul de stat.

Art. 72. - Sediul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură este în municipiul Bucuresti si este asigurat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 73. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură are următoarele atributii principale si responsabilităti:

a) elaborează strategia si politicile necesare în domeniul pescuitului si acvaculturii;

b) coordonează si monitorizează activitatea de pescuit si acvacultură;

c) stabileste metodologia de evaluare a resurselor acvatice vii si a cotelor anuale admisibile de pescuit;

d) tine Registrul unitătilor de productie din acvacultură;

e) aprobă preturile de pornire a licitatiei pentru concesionarea resurselor acvatice vii si a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, propuse de Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol;

f) elaborează proiecte de reglementări în domeniul pescuitului si protectiei resurselor acvatice vii, în conformitate cu obligatiile asumate de România prin semnarea acordurilor de aderare la conventiile si organismele internationale;

g) coordonează si monitorizează privatizarea societătilor comerciale cu profil piscicol si concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole aflate în portofoliul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

h) desfăsoară activităti de control privind respectarea legislatiei în domeniu, prin Inspectia Piscicolă, institutie publică cu personalitate juridică;

i) tine Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit;

j) colaborează cu ministerele si organele de specialitate, cu autoritătile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale implicate în activitatea de pescuit si acvacultură.

Art. 74. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură este condusă de un presedinte cu rang de director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 75. - Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, patrimoniul, mijloacele de transport specializate, precum si numărul maxim de posturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 76. - Personalul din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură este format din functionari publici si personal contractual.

Art. 77. - Salarizarea personalului din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură se face potrivit prevederilor legale.

Art. 78. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.”

4. Alineatele (2) si (3) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“(2) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol se subrogă Agentiei Domeniilor Statului în ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce rezultă din contractele încheiate de Agentia Domeniilor Statului cu agenti contractanti ce detin în exploatare sau în administrare amenajări piscicole.

(3) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol preia cu titlu gratuit actiunile pe care Agentia Domeniilor Statului le detine la societătile comerciale cu profil piscicol, precum si terenurile detinute de Agentia Domeniilor Statului aflate sub luciu de apă, în baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.”

5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol are următoarele atributii principale:

a) aplică strategia natională în ceea ce priveste protejarea resurselor acvatice vii si exploatarea durabilă a acestora;

b) răspunde de exploatarea durabilă, prin pescuit, a resurselor acvatice vii administrate, la nivelul cotelor alocate prin captura totală admisibilă;

c) privatizează societătile comerciale cu profil piscicol si/sau amenajările piscicole pe care le are în portofoliu;

d) concesionează terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole din domeniul public sau privat al statului;

e) concesionează resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale;

f) elaborează caietele de sarcini în vederea privatizării si/sau concesionării;

g) propune Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură preturile de pornire a licitatiei pentru concesionarea resurselor acvatice vii si a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole si le supune spre aprobare;

h) îndeplineste functia de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru pescuit, prin realizarea unor atributii delegate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în baza unor acorduri interinstitutionale;

i) desfăsoară orice alte activităti stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

(2) Ceilalti administratori ai statului pentru resurse acvatice vii îndeplinesc atributiile prevăzute la alin. (1), fiecare în zona lui de administrare, conform competentelor specifice.”

6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Veniturile încasate de Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol se virează semestrial la bugetul de stat după deducerea cheltuielilor proprii aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli.

(2) Constituie venituri încasate de Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol următoarele:

a) venituri din încasarea redeventei, conform contractelor de concesionare a resurselor acvatice vii, a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, a bunurilor, a activitătilor si a serviciilor specifice;

b) venituri încasate din vânzarea actiunilor emise de societătile comerciale aflate în portofoliul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

c) venituri încasate din vânzarea activelor cu destinatie piscicolă din patrimoniul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

d) tarife pentru desfăsurarea activitătii de acvacultură în bazinele piscicole naturale;

e) venituri obtinute din contracte de arendă, precum si cele obtinute în baza altor contracte;

f) venituri provenite din activităti comerciale;

g) venituri din dobânzi bancare;

h) venituri din dividende;

i) venituri realizate din vânzarea caietelor de sarcini si a dosarelor de prezentare;

j) venituri din chirii;

k) alte venituri.

(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se asigură integral din venituri proprii.

(4) Constituie cheltuieli ale Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol următoarele:

a) cheltuieli pentru finantarea programelor de populare si repopulare;

b) cheltuieli pentru finantarea activitătii de cercetare, pentru protectia resurselor acvatice vii, pentru stabilirea capturilor totale admisibile, pentru studii de promovare si marketing al produselor piscicole;

c) cheltuieli pentru finantarea construirii infrastructurii necesare pescuitului;

d) cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, cabinete sau societăti profesionale de avocatură;

e) cheltuieli aferente lansării ofertei de vânzare pe piata de capital, inclusiv comisioanele si taxele;

f) costuri implicate de închiderea operatională, reorganizarea si/sau lichidarea societătilor comerciale cu profil piscicol;

g) plata rapoartelor de evaluare, cheltuieli de publicitate, taxe notariale, taxe de registru, taxe judiciare si de timbru, taxe pentru avize de mediu;

h) cheltuieli pentru înregistrarea transferului actiunilor de la Agentia Domeniilor Statului la Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol;

i) sumele plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garantiilor acordate acestora si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărători;

j) sumele plătite efectiv concesionarilor în executarea contractelor de concesiune cu titlu de despăgubiri pentru nerespectarea obligatiilor de mediu si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de acestia;

k) cheltuieli cu asigurările;

l) sumele plătite efectiv tertilor în vederea pregătirii procesului de concesionare;

m) cheltuieli corespunzătoare întocmirii balantei terenurilor, stabilirii bonitătii terenurilor pe clase de calitate, în vederea calculării redeventei, pentru verificarea respectării tehnologiilor, alte impozite si taxe;

n) cheltuieli pentru preluarea, transportul, depozitarea, conditionarea si valorificarea redeventei în natură;

o) alte cheltuieli prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

(5) Sumele ce se virează la bugetul de stat se stabilesc ca diferentă între veniturile totale încasate efectiv până la finele semestrului si cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceeasi perioadă.

(6) Virarea sumelor calculate potrivit alin. (4) se efectuează în termen de 30 de zile de la data expirării semestrului încheiat.

(7) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol are obligatia să deruleze fondurile rezultate din activitătile desfăsurate prin conturi deschise la Trezoreria Statului.

(8) Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

7. Articolul 12 se abrogă.

8. Articolele 131 si 132 vor avea următorul cuprins:

“Art. 131. - (1) Licenta de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură pe baza datelor înregistrate în Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, care dă dreptul unei nave/ambarcatiuni să desfăsoare activitatea de pescuit comercial si care va cuprinde date privind proprietarul sau, după caz, administratorul navei/ambarcatiunii, caracteristicile tehnice ale acesteia, zona de pescuit, metodele, uneltele si echipamentele de pescuit prevăzute la bord, precum si perioada de valabilitate.

(2) În cazul transmiterii proprietătii navei/ambarcatiunii, în termen de 30 de zile de la data transmiterii, noul proprietar va comunica Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură schimbarea proprietarului, în vederea eliberării unei noi licente de pescuit.

(3) Neutilizarea licentei de pescuit pe o durată de 60 de zile fără o cauză justificată, în perioada sa de valabilitate, va fi considerată ca o renuntare a titularului la activitatea de pescuit, procedându-se la excluderea definitivă a navei/ambarcatiunii din fisier.

(4) Navele si ambarcatiunile de pescuit au obligatia de a avea la bord licenta de pescuit.

Art. 132. - (1) Autorizatia de pescuit în scop comercial si/sau recreativ/sportiv este un document eliberat de administratorii resurselor acvatice vii si va contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii, perioada de valabilitate, zona de pescuit, modalitatea de pescuit si cota alocată pe specii.

(2) Un ansamblu de nave/ambarcatiuni cu aceleasi caracteristici si care activează în aceeasi zonă de pescuit va putea primi o autorizatie colectivă de pescuit.

(3) Autorizatia de pescuit în scop comercial se va elibera si în cazul exercitării activitătii de pescuit în ape ce nu apartin jurisdictiei sau suveranitătii române de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile acordurilor internationale încheiate de România.

(4) Detinătorii autorizatiilor de pescuit în scop comercial si/sau recreativ/sportiv sunt obligati să marcheze zonele care fac obiectul acestora, în termen de 30 de zile de la data eliberării autorizatiilor, sub controlul administratorului resurselor acvatice vii.

(5) Capturarea reproducătorilor din bazinele piscicole naturale, necesari activitătilor de reproducere artificială din amenajările piscicole, se face în baza unei autorizatii speciale eliberate de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, cu acordul administratorului resurselor acvatice vii.”

9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Administratorii si beneficiarii dreptului de pescuit exercită cu personal specializat paza resurselor acvatice vii, a exploatării acestora, controlul activitătilor de pescuit, combaterea pescuitului ilegal, furturilor, distrugerilor si degradărilor.”

10. După articolul 22 se introduc articolele 221, 222 si 223, cu următorul cuprins:

“Art. 221. - Personalul de pază este dotat, în conditiile legii, cu armament si echipament corespunzător.

Art. 222. - În timpul exercitării atributiilor de serviciu personalul de pază este asimilat personalului care îndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii publice.

Art. 223. - La nivelul structurilor teritoriale proprii organizarea activitătii de pază este reglementată prin statutul administratorilor.”

11. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Unitătile de politie, ale Politiei de frontieră si ale Jandarmeriei sprijină actiunile de pază a resurselor acvatice vii, potrivit atributiilor ce le revin în temeiul legii.”

12. Articolul 28 se abrogă.

13. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Licentierea agentilor economici care desfăsoară activitate de acvacultură se face, conform prezentei legi, de către Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.

(2) Agentii economici care posedă autorizatie de pescuit în scop comercial în bazinele piscicole naturale în care se poate desfăsura si activitate de acvacultură pot desfăsura această activitate, la cerere, în baza unei licente de acvacultură si a plătii unui tarif anual, al cărui nivel se stabileste în baza productivitătii naturale, plătit administratorilor resurselor acvatice vii.

(3) Productivitatea naturală a bazinelor piscicole naturale în care se poate practica acvacultura se stabileste de o institutie de cercetare de profil, în baza studiilor efectuate, si se aprobă de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.

(4) În cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură se înfiintează Registrul unitătilor de productie din acvacultură, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate unitătile si instalatiile folosite pentru activitatea de acvacultură. În registru se vor mentiona date privind proprietarul sau administratorul unitătii, date tehnice de constructie si functionare, precum si speciile cultivate.

(5) Unitătile de productie incluse în Registrul unitătilor de productie din acvacultură vor primi licentă de acvacultură pentru o perioadă determinată, eliberată de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.

(6) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau administratorului, precum si modificările privind capacitatea de productie si speciile cultivate trebuie comunicate, în termen de 30 de zile de la data modificării survenite, Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, în vederea reactualizării registrului si eliberării unei noi licente de acvacultură, după caz.”

14. Articolul 351 va avea următorul cuprins:

“Art. 351. - Introducerea în cultură a speciilor de pesti sau de alte vietuitoare acvatice noi, provenite din import, se face cu avizul prealabil al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură si al autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si gospodărirea apelor.”

15. Articolul 3825 va avea următorul cuprins:

“Art. 3825. - (1) Anual, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor se vor stabili perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii.

(2) Perioadele si zonele de prohibitie se stabilesc cu respectarea prevederilor cuprinse în anexele nr. 1 si 2.

(3) În zonele de protectie pot fi incluse zone de reproducere, de hrănire si/sau de iernare a unor specii de pesti si alte vietuitoare acvatice cu valoare economică si/sau ecologică deosebite ori aflate în pericol.

(4) În zonele de protectie sunt interzise total sau partial activitatea de pescuit, lucrările hidrotehnice sau activitătile economice care pun în pericol echilibrul ecosistemelor acvatice protejate, cu exceptia pescuitului în scop stiintific si a măsurilor de prevenire a inundatiilor.

(5) Zonele de protectie se aprobă de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, la propunerea administratorilor resurselor acvatice vii din domeniul public.

(6) Pentru apele care constituie frontieră de stat perioadele de prohibitie, regulile de pescuit, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii se stabilesc în concordantă cu conventiile internationale încheiate cu statele riverane.

(7) Persoanele fizice sau juridice care folosesc apele din domeniul public în alte scopuri decât cel piscicol sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a împiedica perturbarea regimului hidrologic natural, distrugerea habitatelor speciilor de floră si faună, precum si absorbtia resurselor acvatice vii prin statiile de pompare.

(8) Administratorii si beneficiarii resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale au obligatia să execute lucrări pentru protectia si refacerea habitatelor naturale.”

16. Articolele 551-554 vor avea următorul cuprins:

“Art. 551. - Următoarele fapte constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lătimea râurilor sau a canalelor;

b) utilizarea setcilor sau avelor de orice fel în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc si în lacurile litorale;

c) nemarcarea uneltelor de pescuit sau a zonelor de pescuit;

d) neducerea la îndeplinire, la termenele si în conditiile stabilite, a măsurilor dispuse de către inspectorul piscicol.

Art. 552. - Următoarele fapte constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:

a) oprirea, abaterea apelor curgătoare sau scurgerea apei totală/partială din bazinele piscicole amenajate, fără acordul administratorului, proprietarului sau al detinătorului folosintei piscicole;

b) introducerea în bazinele piscicole naturale sau în bazinele piscicole amenajate, fără avizul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, a speciilor, raselor sau hibrizilor de resurse acvatice vii, altele decât cele existente;

c) lipsa licentei pentru desfăsurarea activitătii de acvacultură.

Art. 553. - Următoarele fapte constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 16.000.000 lei la 32.000.000 lei:

a) retinerea la bord, transbordarea, descărcarea sau comercializarea exemplarelor sub dimensiunea minimă legală;

b) pescuitul lostritei fără autorizatie specială eliberată de administratorul resurselor acvatice vii;

c) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul navelor/ambarcatiunilor si autovehiculelor în unitătile de acvacultură, precum si în perimetrul bazinelor piscicole exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;

d) neînscrierea sau stergerea numărului de identificare al navelor/ambarcatiunilor de pescuit, precum si al navelor/ambarcatiunilor auxiliare de pescuit.

Art. 554. - Următoarele fapte constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei:

a) distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor si canalelor, a taluzurilor si malurilor, a instalatiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole;

b) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru pesti, a toplitelor si a cascadelor podite;

c) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpă a zonelor de protectie perimetrală a bazinelor piscicole amenajate;

d) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea pestilor în sistemele de alimentare cu apă, irigatii, precum si în instalatiile hidroenergetice;

e) neluarea, la constructia sau golirea lacurilor de acumulare, a măsurilor pentru curătarea zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea resurselor acvatice vii;

f) aruncarea sau depozitarea rumegusului, deseurilor menajere si zootehnice si a oricăror materii si materiale, produse si substante poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, băltilor si bazinelor pisciole amenajate;

g) pescuitul cu momeli metalice si cu pesti artificiali în râurile populate cu lostrită;

h) prinderea pestelui cu unelte de plasă si cu pripoane în râurile si lacurile din zona de munte, precum si în râurile colinare si de ses, cu exceptia Dunării si Prutului;

i) pescuitul în scop comercial pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj;

j) neexecutarea lucrărilor pentru protectia si refacerea habitatelor naturale ale resurselor acvatice vii.”

17. Articolul 561 va avea următorul cuprins:

“Art. 561. - (1) Următoarele fapte constituie infractiune si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei:

a) lipsa licentei de pescuit pentru nave si ambarcatiuni si/sau a autorizatiei de pescuit;

b) producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, setcilor, avelor, prostovoalelor, vârselor, vintirelor, precum si a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;

c) pescuitul cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime prevăzute de lege;

d) reducerea debitului si a volumului de apă în amenajările piscicole în scop de furt, respectiv pentru pescuit ilegal;

e) închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor si a gârlelor de legătură cu lacurile, băltile sau terenurile inundate, de către persoane neautorizate;

f) furtul de peste, prin orice mijloace si metode, din amenajările piscicole.

(2) Tentativa se pedepseste.”

18. După articolul 561 se introduce articolul 562 cu următorul cuprins:

“Art. 562. - (1) Următoarele fapte constituie infractiune si se sanctionează cu amendă penală de la 300.000.000 lei la 800.000.000 lei:

a) pescuitul în scop comercial în bazinele piscicole naturale, prin orice metode si mijloace, al pestilor sau al altor vietuitoare acvatice, în perioada de prohibitie, precum si distrugerea icrelor embrionate de peste din zonele de reproducere naturală;

b) producerea, importul, confectionarea, detinerea sau comercializarea uneltelor de pescuit din plasă monofilament;

c) pescuitul cu ostia, sulita, tepoaica si cu orice alte unelte întepătoare si agătătoare, prin greblare sau harponare;

d) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine;

e) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substante toxice si narcotice de orice fel, pescuitul cu unelte din plasă monofilament, precum si folosirea armelor de foc în scopul omorârii pestilor sau a vietuitoarelor acvatice;

f) pescuitul sturionilor sau al lostritei sub dimensiunile legale în alt scop decât pentru repopulare;

g) detinerea, transportul sau comercializarea ilegală a pestelui, icrelor si produselor din peste fără documente legale.

(2) Tentativa se pedepseste.

(3) Urmărirea si judecarea infractiunilor prevăzute la alin. (1) se fac în regim de urgentă, potrivit dispozitiilor Codului de procedură penală privind urmărirea si judecarea infractiunilor flagrante.”

19. Articolul 571 va avea următorul cuprins:

“Art. 571. - Când infractiunile prevăzute la art. 561 si 562 sunt săvârsite de persoane cu atributii de constatare a contraventiilor si infractiunilor la prezenta lege, pedepsele se dublează.”

20. Articolul 611 va avea următorul cuprins:

“Art. 611. - (1) Cuantumul despăgubirilor datorate pentru pagube cauzate resurselor acvatice vii prin infractiuni/contraventii se stabileste de experti, se hotărăste de instantele judecătoresti si revine, după caz, bugetului de stat si/sau administratorilor resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale si/sau proprietarilor/detinătorilor bazinelor piscicole amenajate.

(2) În vederea stabilirii despăgubirilor datorate pentru pagube cauzate resurselor acvatice vii, prin contraventii/infractiuni săvârsite în perioada de prohibitie, în perimetrul rezervatiilor sau al bazinelor piscicole amenajate, se va avea în vedere triplul pretului de piată, pe specii, pentru peste si alte vietuitoare acvatice, din ziua si zona în care s-a săvârsit fapta.”

21. Articolul 621 va avea următorul cuprins:

“Art. 621. - (1) Sunt supuse confiscării uneltele si ambarcatiunile de pescuit, mijloacele de transport, armele de foc si orice alte bunuri care au fost folosite la săvârsirea faptei.

(2) Bunurile rezultate din săvârsirea contraventiei/infractiunii, constând în peste, icre, alte vietuitoare si produse acvatice, sunt, de asemenea, supuse confiscării.

(3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) si (2), organele de constatare dispun, prin documentul încheiat, valorificarea lor în conditiile legii.”

22. Articolul 631 va avea următorul cuprins:

“Art. 631. - Constatarea faptelor ce constituie contraventii sau infractiuni si aplicarea sanctiunilor contraventionale la prezenta lege se fac de către personalul cu drept de control din cadrul Inspectiei Piscicole, de personalul abilitat din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, de personalul cu drept de control al Gărzii Nationale de Mediu si de către personalul cu drept de control din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării», pentru zona sa de responsabilitate, precum si de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.”

23. Punctele 3-6 din anexa nr. 4 se abrogă.

24. Punctul 7 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

“7. Metodele de pescuit, uneltele de pescuit si dimensiunile minime ale ochiurilor plaselor folosite la confectionarea uneltelor de pescuit se stabilesc anual prin ordinul de prohibitie.”

Art. II. - (1) Prevederile art. 75 din Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se duc la îndeplinire în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aduc la îndeplinire în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, se va stabili modul de atribuire si modelul autorizatiilor si permiselor de pescuit, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură.

Art. IV. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură stabileste, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, modul de operare a Registrului unitătilor de productie din acvacultură, criteriile si conditiile de acordare a licentei de acvacultură, precum si perioada de valabilitate a acesteia.

Art. V. - Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 69.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor constructii aflate în proprietatea privată a statului pentru executia proiectului de parteneriat public-privat “Centrul Dâmbovita”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 12 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea constructiilor nefinalizate, în suprafată construită de 35.597 m2 si suprafată construită desfăsurată de 114.947 m2, situate în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 174-176, sectorul 1, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Companiei Nationale de Investitii “CNI” - S.A.

(2) Contravaloarea dreptului de exploatare a bunurilor prevăzute la alin. (1), evaluată la 3.100.000 USD, pe o perioadă de 49 de ani, reprezintă aportul în natură al Companiei Nationale de Investitii “CNI” - S.A. la capitalul social al Companiei de Proiect Societatea Comercială “Dâmbovita Center” - S.R.L.

Art. 2. - (1) Se transmite cu titlu gratuit, pe o perioadă de 49 de ani, terenul în suprafată de 91.947 m2, aferent imobilului prevăzut la art. 1, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Companiei de Proiect Societatea Comercială “Dâmbovita Center” - S.R.L.

(2) Compania de Proiect Societatea Comercială “Dâmbovita Center” - S.R.L. este o societate comercială rezidentă în România, constituită din investitori si autoritatea publică reprezentată prin Compania Natională de Investitii “CNI” - S.A., înfiintată în baza legilor românesti, cu sediul în municipiul Bucuresti, având drept scop unic proiectarea, finantarea, constructia, exploatarea, întretinerea si, respectiv, finalizarea contractului, transferul cu titlu gratuit al bunurilor create în cadrul proiectului “Centrul Dâmbovita” către autoritatea publică, în bună stare, exploatabile si libere de sarcini sau obligatii.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.494.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 22.000.000 mii lei la capitolul 64.01 “Mediu si Ape”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, pentru plata studiilor din domeniul protectiei mediului, astfel cum s-a negociat cu Comisia Europeană, precum si pentru implementarea legislatiei armonizate.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.525.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli mentionat la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu

aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia natională prevăzută la art. 1 poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 10 noiembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.526.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

REGIA NATIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004

- rectificat –

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 1.064,5 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de incendii si intemperii, pentru acoperirea unor cheltuieli datorate alunecărilor de teren, precum si pentru acoperirea unor cheltuieli de spitalizare si tratament pentru unele persoane care au suferit accidente.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.527.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prorogarea unui termen

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Termenul prevăzut de art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 675/2003 privind implementarea sistemului informatic necesar îmbunătătirii activitătii administratiilor fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 19 iunie 2003, se prorogă până la 31 decembrie 2005.

(2) Se împuterniceste Ministerul Finantelor Publice să pună la dispozitie spatiul necesar implementării sistemului informatic prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 675/2003.

Art. 2. - Se împuterniceste Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. să negocieze amendarea contractului încheiat în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si al Hotărârii Guvernului nr. 675/2003, în ceea ce priveste modificarea termenului de realizare a proiectului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.528.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru reabilitarea si consolidarea unor lăcasuri de cult

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 11.800.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru parohiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea continuării lucrărilor de reabilitare si consolidare a clădirilor lăcasurilor de cult apartinând acestora.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.533.

 

ANEXĂ*)