MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 885         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.491. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgentă

 

1.492. - Hotărâre privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentă profesioniste

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.186. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea îndeplinirii criteriilor de acceptabilitate pentru instalatiile radiologice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgentă, denumit în continuare regulamentul-cadru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Constituirea structurilor prevăzute în regulamentulcadru prevăzut la art. 1 se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Răspunderea pentru aplicarea prevederilor regulamentului-cadru revine, potrivit competentelor legale, ministrilor, conducătorilor institutiilor publice centrale, prefectilor si primarilor, după caz.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică, atributiile, functionarea si dotarea centrelor operationale pentru situatii de urgentă se stabilesc în cuprinsul actelor normative care reglementează organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă.

(2) La 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 438/1996 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apărarea împotriva efectelor seismice si alunecărilor de teren, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 17 iunie 1996, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 210/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructii Hidrotehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997, cu modificările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 639/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru incendii în masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 20 octombrie 1997;

d) Hotărârea Guvernului nr. 674/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafată si în subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iulie 2002;

e) Hotărârea Guvernului nr. 967/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 1 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.491.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

privind structura organizatorică, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgentă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Comitetele si centrele operative pentru situatii de urgentă sunt organisme si structuri abilitate în managementul situatiilor de urgentă, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de competentă si fac parte din Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, denumit în continuare Sistem National.

Art. 2. - (1) Comitetele pentru situatii de urgentă sunt:

a) Comitetul National pentru Situatii de Urgentă, denumit în continuare Comitet National;

b) comitetele pentru situatii de urgentă, constituite la ministere si la alte institutii publice centrale, denumite în continuare comitete ministeriale;

c) Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgentă, denumit în continuare Comitetul Municipiului Bucuresti;

d) comitetele judetene pentru situatii de urgentă, denumite în continuare comitete judetene;

e) comitetele locale pentru situatii de urgentă, la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si al comunelor, denumite în continuare comitete locale.

(2) Centrele operative pentru situatii de urgentă, denumite în continuare centre operative, sunt:

a) centre operative cu activitate permanentă la nivelul ministerelor si al institutiilor publice centrale;

b) centre operative cu activitate temporară la celelalte ministere si institutii publice centrale cu atributii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgentă, precum si la sectoarele municipiului Bucuresti, în municipii, orase si comune.

Art. 3. - Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică comitetelor si centrelor operative prevăzute la art. 2, cu exceptia Comitetului National.

Art. 4. - (1) Comitetele pentru situatii de urgentă sunt organisme interinstitutionale de sprijin al managementului situatiilor de urgentă.

(2) Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului institutiei publice centrale.

(3) Comitetul Municipiului Bucuresti si comitetul judetean se constituie prin ordin al prefectului.

(4) Comitetul local se constituie prin dispozitie a primarului, cu avizul prefectului.

Art. 5. - (1) Centrele operative cu activitate permanentă sunt structuri tehnico-operative de specialitate, care se constituie în cadrul aparatului propriu al unor ministere si institutii publice centrale cu atributii si functii de sprijin complexe în prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă si îndeplinesc functiile prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, în vederea îndeplinirii permanente a functiilor de monitorizare, evaluare, înstiintare, prealarmare, alertare si coordonare tehnică operatională a interventiilor în situatii de urgentă, în domeniile de competentă ale ministerelor si institutiilor publice centrale respective.

(2) Ministerele si institutiile publice centrale la care se constituie centre operative cu activitate permanentă sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament-cadru.

(3) Centrele operative cu activitate permanentă organizează si asigură secretariatele tehnice permanente ale comitetelor ministeriale respective.

Art. 6. - (1) Centrele operative cu activitate temporară sunt structuri tehnico-administrative înfiintate în scopul îndeplinirii functiilor specifice pe durata stării de alertă, în cazul situatiilor de urgentă, precum si pe timpul unor exercitii, aplicatii si antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situatii.

(2) Centrele prevăzute la alin. (1) se constituie din personalul aparatului propriu al unor ministere si institutii publice centrale, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, ori din personalul aparatului propriu al autoritătilor administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale oraselor si comunelor, precum si la structurile teritoriale subordonate, coordonate ori de sub autoritatea institutiilor prevăzute la art. 5. La nivelul municipiului Bucuresti, atributiile centrului operativ se exercită de către centrul operational din structura inspectoratului pentru situatii de urgentă.

(3) Centrele operative cu activitate temporară asigură si organizează secretariatele tehnice ale comitetelor pentru situatii de urgentă, constituite de autoritătile publice centrale sau locale prevăzute la alin. (2).

Art. 7. - Centrele operative permanente si temporare se constituie prin ordin al ministrului/conducătorului institutiei publice centrale sau prin dispozitie a primarului, după caz.

Art. 8. - La stabilirea structurii organizatorice, a atributiilor, modului de functionare si a dotării componentelor Sistemului National prevăzute la art. 2 se aplică principiile managementului situatiilor de urgentă prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Structuri organizatorice si functionarea acestora

 

Art. 9. - (1) Comitetele pentru situatii de urgentă au în componentă un presedinte, un vicepresedinte, membri si consultanti.

(2) Presedintele comitetului pentru situatii de urgentă este ministrul, conducătorul institutiei publice centrale, prefectul sau primarul, după caz.

(3) Vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgentă este, de regulă, un secretar de stat, un adjunct al conducătorului institutiei publice centrale, presedintele consiliului judetean, primarul general sau un viceprimar, după caz.

(4) Membrii comitetului pentru situatii de urgentă sunt:

a) în comitetul ministerial: persoane cu functii de conducere din aparatul propriu si din unele institutii si unităti aflate în subordinea ministerului sau institutiei publice centrale ori sub autoritatea acestora;

b) în Comitetul Municipiului Bucuresti: viceprimarii de sectoare, sefii de servicii publice deconcentrate, descentralizate si de gospodărire comunală, conducători ai unor institutii, regii autonome si societăti comerciale, ai agentilor economici care, prin specificul activitătilor desfăsurate, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgentă;

c) în comitetul judetean: sefii de servicii deconcentrate, descentralizate si de gospodărire comunală, conducători ai unor institutii, regii autonome si societăti comerciale, ai agentilor economici care, prin specificul activitătilor desfăsurate, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgentă;

d) în comitetul local: secretarul comunei, orasului, municipiului ori ai sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii si agenti economici din unitatea administrativteritorial ă respectivă, precum si manageri sau conducători ai agentilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activitătii, constituie factori generatori de situatii de urgentă.

(5) Consultanti în comitetele pentru situatii de urgentă sunt:

a) experti si specialisti din aparatul propriu al autoritătilor administratiei publice, care constituie comitetele, sau din institutii si unităti în subordine;

b) reprezentanti ai altor ministere, institutii si servicii publice cu atributii în domeniu, manageri ai societătilor comerciale si regiilor autonome care desfăsoară activităti în domeniul de competentă respectiv, cooptati în comitetele ministeriale la solicitarea presedintilor comitetelor respective.

Art. 10. - (1) Comitetele pentru situatii de urgentă se întrunesc semestrial si ori de câte ori situatia o impune, la convocarea presedintelui.

(2) Sedintele comitetelor pentru situatii de urgentă se desfăsoară în prezenta majoritătii membrilor sau a înlocuitorilor desemnati.

(3) Hotărârile comitetelor pentru situatii de urgentă se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenti, cu exceptia punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei presedintelui comitetului.

(4) Consultantii nu au drept de vot.

(5) Comitetele pentru situatii de urgentă îsi desfăsoară activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.

Art. 11. - Persoanele din componenta comitetului pentru situatii de urgentă au următoarele obligatii principale:

a) presedintele: convoacă întrunirea comitetului, stabileste ordinea de zi si conduce sedintele acestuia; semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele si măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele si proiectele de acte normative;

îl informează operativ pe presedintele comitetului ierarhic superior;

b) vicepresedintele îndeplineste obligatiile presedintelui în lipsa acestuia, precum si pe cele ce îi revin ca membru al comitetului;

c) membrii: participă la sedintele comitetului; prezintă informări si puncte de vedere; îi informează operativ pe conducătorii institutiilor si unitătilor pe care le reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor si măsurilor adoptate si urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competentă; mentin permanent legătura cu centrele operative corespondente;

d) consultantii: participă la sedintele comitetului; îi consiliază pe membrii acestora asupra problemelor tehnice si de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate.

Art. 12. - (1) Centrele operative cu activitate permanentă sunt conduse nemijlocit de sefii acestora si au în compunere compartimente adecvate exercitării, în domeniile de competentă ale ministerelor si institutiilor publice centrale respective, a functiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum si a atributiilor secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ministeriale. Numărul de posturi aferent centrelor operative cu activitate permanentă poate fi de maximum 20 de posturi, în raport cu sarcinile ce revin ministerului sau institutiei, si se asigură prin redistribuirea personalului.

(2) Centrele operative cu activitate permanentă se încadrează cu personal specializat pe tipurile de riscuri repartizate pentru gestionare, precum si în comunicatii, informatică si relatii publice.

(3) Activitatea operatională a centrelor operative prevăzute la alin. (2) se desfăsoară permanent, pe criteriul “24h/24h”, în ture sau pe schimburi. Prin exceptie, în functie de natura si tipul riscurilor gestionate, conducătorul institutiei pe lângă care functionează centrul operativ poate aproba ca activitatea operatională a acestuia să se desfăsoare cu respectarea programului normal de lucru, potrivit legii.

(4) Dimensionarea centrelor operative cu activitate permanentă se face în raport cu natura, frecventa si gravitatea riscurilor majore repartizate pentru coordonarea gestionării, precum si cu complexitatea functiilor de sprijin îndeplinite de ministerul sau institutia publică centrală respectivă.

 

CAPITOLUL III

Atributii

 

Art. 13. - (1) Comitetele ministeriale, comitetele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si comitetele locale îndeplinesc atributiile prevăzute la art. 21-24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004.

(2) Comitetele sectoarelor municipiului Bucuresti îndeplinesc atributiile comitetelor locale.

(3) Pentru îndeplinirea atributiilor legale specialistii cooptati în cadrul comitetelor judetene se pot constitui în grupuri de suport tehnic, coordonate de un membru al comitetului.

Art. 14. - Centrele operative cu activitate permanentă îndeplinesc atributiile prevăzute la art. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004.

Art. 15. - Centrele operative cu activitate temporară, în timpul functionării, îndeplinesc atributiile stabilite potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004.

Art. 16. - Atributiile specifice ale comitetelor si centrelor operative prevăzute la art. 13-15 se prevăd în regulamentele de organizare si functionare proprii institutiilor respective, în raport cu specificul situatiilor de urgentă gestionate si al functiilor de sprijin pe care le îndeplinesc, avizate si aprobate conform Ordonantei de urgentă nr. 21/2004.

Art. 17. - Documentele si baza de date referitoare la situatiile de urgentă detinute de centrele operative se gestionează astfel:

a) la cele cu activitate permanentă, de către personalul propriu;

b) la cele cu activitate temporară, de către persoane anume desemnate de conducătorul institutiei din cadrul aparatului propriu al autoritătilor care le-au constituit.

Art. 18. - Centrele operative asigură secretariatele tehnice permanente ale comitetelor si îndeplinesc următoarele atributii specifice:

a) asigură convocarea comitetelor pentru situatii de urgentă si transmiterea ordinii de zi;

b) primesc si pregătesc materialele pentru sedintele comitetelor pentru situatii de urgentă si le prezintă presedintilor si membrilor acestor comitete;

c) execută lucrările si operatiunile de secretariat pe timpul sedintelor;

d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum si a proiectelor de ordine sau dispozitii, pe care le prezintă spre aprobare;

e) difuzează la componentele Sistemului National si la autoritătile interesate documentele emise de comitetele respective privind activitatea preventivă si de interventie;

f) întocmesc informări periodice privind situatia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;

g) întocmesc proiecte de comunicate de presă;

h) urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfăsurarea sedintelor comitetelor pentru situatii de urgentă;

i) gestionează documentele comitetelor pentru situatii de urgentă;

j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă;

k) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de presedintii acestora, de sefii centrelor operationale sau de sefii centrelor operative permanente respective.

Art. 19. - Pe timpul îndeplinirii atributiilor de serviciu personalul centrelor operative este învestit cu exercitiul autoritătii publice.

Art. 20. - Coordonarea tehnică si de specialitate a centrelor operative se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, care asigură si mentinerea permanentă a fluxului informational cu acestea.

Art. 21. - Pentru prevenirea si gestionarea unor riscuri majore, comitetele pentru situatii de urgentă pot initia si elabora programe locale, zonale sau nationale, care se aprobă de organele abilitate.

 

CAPITOLUL IV

Dotarea

 

Art. 22. - (1) Lucrările comitetelor pentru situatii de urgentă se desfăsoară în spatii special amenajate prin grija autoritătilor administratiei publice centrale sau locale care le-au constituit.

(2) Spatiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatură si echipament de comunicatii, echipament de comunicatii speciale si de cooperare, informatică si birotică, corespunzător componentei comitetului respectiv si atributiilor acestuia.

(3) Aparatura si echipamentul de comunicatii si informatică prevăzute la alin. (2), exceptând echipamentul de comunicatii speciale si de cooperare, se conectează cu centrul operativ corespondent si fac parte din sistemul de comunicatii, de prelucrare automată si stocare a datelor necesare functionării Sistemului National.

(4) Comitetele pentru situatii de urgentă se asigură cu spatii destinate conferintelor si comunicatelor de presă, de regulă cele utilizate în mod curent pentru astfel de activităti de către autoritătile si institutiile în cauză.

Art. 23. - (1) Lista cuprinzând dotările principale necesare desfăsurării activitătii comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgentă este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament-cadru.

(2) Dotările pentru spatiile de lucru ale comitetelor si pentru mass-media se asigură de către autoritătile administratiei publice centrale sau locale care le-au constituit.

(3) Dotările pentru centrele operative se asigură de către autoritătile administratiei publice centrale si locale care le-au constituit.

(4) Costurile lucrărilor de telecomunicatii speciale vor fi suportate de către autoritătile administratiei publice centrale sau locale în conditiile alin. (2) si (3).

Art. 24. - Fondurile bănesti pentru realizarea dotărilor necesare fiecărui minister sau fiecărei institutii publice centrale sau locale cu atributii în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se asigură din bugetele alocate annual acestora cu această destinatie.

Art. 25. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

 

ANEXA Nr. 1

la regulamentul-cadru

 

MINISTERELE SI INSTITUTIILE PUBLICE CENTRALE

la care se constituie centre operative pentru situatii de urgentă cu activitate permanentă*)

 

1. Ministerul Administratiei si Internelor**)

2. Ministerul Apărării Nationale

3. Ministerul Afacerilor Externe

4. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

5. Ministerul Economiei si Comertului

6. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

7. Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

8. Ministerul Sănătătii

9. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

10. Serviciul Român de Informatii

11. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

12. Serviciul de Protectie si Pază

13. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale


*) Centrele operative pentru situatii de urgentă pot functiona ca structuri distincte în cadrul altor centre sau compartimente cu atributii asemănătoare sau complementare.

**) La Ministerul Administratiei si Internelor activitătile specifice centrului operativ se îndeplinesc de către centrul operational national din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

 

ANEXA Nr. 2

la regulamentul-cadru

 

LISTA

cuprinzând dotările principale necesare desfăsurării activitătii comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgentă

 

A. Comitetele pentru situatii de urgentă

1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, masă de consiliu

2. Aparate radio si TV color

3. Mijloace de comunicatii si informatice

4. Aparatură de multiplicat documente

5. Hărti ale României si judetelor, planul municipiului Bucuresti

6. Hărti si planuri topografice si cadastrale

7. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de sigurantă pentru continuarea lucrului

8. Mijloace individuale de protectie, de iluminat, de prim ajutor si de p.s.i.

9. Colectii de norme, normative si alte acte normative specifice

10. Planuri si programe specifice

11. Rechizite si consumabile pentru tehnoredactare si multiplicare

12. Echipamente de comunicatii speciale si de cooperare

 

B. Centre operative

 

Nr.

crt.

MIJLOACE SI MATERIALE

Ministeriale

Locale

Permanente

Temporare

Temporare

1.

Mobilier: birouri, scaune, fiset, masă de consiliu

x

x

x

2.

Aparate radio

x

x

x

3.

Aparate TV color

x

 

 

4.

Mijloace de comunicatii:

 

 

 

 

         a) telefoane fixe

x

x

x

 

         b) telefoane mobile

x

x

x

 

         c) fax

x

x

x

 

         d) radiotelefoane fixe

x

x

x

 

         e) radiotelefoane portabile

x

x

x

 

         f) modem Internet

x

x

x

 

         g) echipament de videoconferintă

x

 

 

 

         h) dispecerat de urgentă

x

x

 

 

         i) receptor pe unde scurte

x

x

x

5.

Mijloace informatice:

 

 

 

 

         a) statii de lucru       

x

x

x

 

         b) software

x

x

x

 

         c) servere

x

x

 

6.

Hărti digitale

x

x

 

7.

Hărti ale:

 

 

 

 

         a) României si Europei

x

 

 

 

         b) judetelor

x

x

x

8.

Planuri cadastrale

 

 

x

9.

Planuri de situatie ale localitătilor si constructiilor, cuprinzând retelele si instalatiile cu apă, gaze, energie electrică si canalizare

 

 

x

10.

Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de sigurantă pentru continuarea lucrului

x

x

x

11.

Mijloace individuale de protectie, de iluminat, de prim ajutor si de p.s.i.

x

x

x

12.

Colectii de norme, normative si alte acte normative specifice

x

x

x

13.

Planuri si programe specifice

x

x

x

14.

Bază de date privind situatiile de urgentă

x

x

X

15.

Aparatură de multiplicat documente

x

x

x

16.

Rechizite si consumabile pentru tehnoredactare si multiplicare

x

x

x

 

NOTĂ: În functie de necesităti, prezenta anexă se completează cu alte categorii de bunuri materiale utile îndeplinirii atributiilor specifice, în raport cu extinderea competentelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentă profesioniste

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Serviciile de urgentă profesioniste, constituite ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, se înfiintează, în fiecare judet si la nivelul municipiului Bucuresti, în scopul managementului situatiilor de urgentă pe tipurile de risc din competentă.

Art. 2. - (1) Serviciile de urgentă profesioniste functionează ca inspectorate, cu personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, denumit în continuare Inspectoratul General.

(2) Inspectoratele sunt structuri specializate, destinate să execute misiuni de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgentă.

(3) Inspectoratele fac parte din fortele de protectie ale Sistemului de securitate si apărare natională si din subsistemul local de management al situatiilor de urgentă.

(4) Activitatea inspectoratelor, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Administratiei si Internelor în teritoriu, este coordonată de prefect.

 

CAPITOLUL II

Principii de organizare si functionare

 

Art. 3. - (1) Organizarea si functionarea inspectoratelor se bazează pe principiile legalitătii, autonomiei, împărtirii administrativ-teritoriale, deconcentrării si descentralizării responsabilitătii, corelării cerintelor si resurselor, cooperării si solidaritătii, în vederea:

a) pregătirii preventive si protectiei prioritare a populatiei;

b) realizării conditiilor necesare supravietuirii în situatii de urgentă;

c) participării la protectia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu si a bunurilor materiale, precum si a mediului;

d) desfăsurării pregătirii profesionale a personalului organismelor specializate si serviciilor de urgentă;

e) organizării si executării interventiei operative pentru limitarea si înlăturarea efectelor situatiilor de urgentă;

f) constituirii rezervelor de resurse financiare si tehnicomateriale specifice.

(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) vizează următoarele obiective:

a) timpul de răspuns si operativitatea permanentă;

b) supletea organizatorică;

c) capacitatea de răspuns credibilă;

d) restructurarea si modernizarea serviciilor de urgentă profesioniste;

e) parteneriatul operational intensificat;

f) interventia graduală;

g) interoperabilitatea la nivel local, zonal, regional si international;

h) managementul integrat al serviciilor de urgentă profesioniste;

i) participarea cu resurse a comunitătilor locale.

Art. 4. - În cadrul inspectoratelor se constituie si functionează ca structuri specializate:

a) centrul operational judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care îndeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, înstiintare, avertizare, prealarmare, alertare si coordonare tehnică operatională a interventiilor pentru gestionarea situatiilor de urgentă;

b) inspectia de prevenire, care îndeplineste, la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, functiile de reglementare, avizare/autorizare, informare publică, îndrumare si control privind prevenirea situatiilor de urgentă, precum si pregătirea populatiei privind comportarea în situatii de urgentă;

c) grupuri de prevenire si interventie, detasamente, detasamente speciale, sectii, statii, pichete, echipe si echipaje, ca structuri de interventie de pompieri, de protectie civilă si securitate civilă si mixte; în cadrul

structurilor de interventie se constituie un număr variabil de echipe si echipaje specializate pe tipuri de interventii;

d) structuri de suport logistic;

e) alte structuri functionale;

f) garda de interventie a subunitătii specializate, constituită din echipajele si personalul operativ care execută serviciul permanent în aceeasi tură.

Art. 5. - La dimensionarea structurilor specializate si compartimentelor functionale ale inspectoratelor se au în vedere, cumulativ, următoarele elemente:

a) tipurile de risc gestionate si frecventa lor de manifestare;

b) suprafata unitătii/unitătilor administrativ-teritoriale din sfera de competentă si potentialul economic al acesteia/acestora;

c) densitatea populatiei;

d) volumul si complexitatea atributiilor stabilite în competentă;

e) necesarul de înzestrare cu mijloace tehnice si performantele acestora, în raport cu timpii de răspuns;

f) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atributiilor si activitătilor;

g) nivelul de pregătire necesar si nevoile de specializare ale personalului;

h) necesitatea asigurării operativitătii permanente.

Art. 6. - (1) Inspectoratul îsi îndeplineste misiunile specifice într-o portiune din teritoriul national, denumită zonă de competentă, care coincide, de regulă, cu teritoriul judetului.

(2) Zonele de competentă, denumirile inspectoratelor si sediile acestora sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Pentru situatiile de urgentă care impun concentrări masive de forte si mijloace de interventie, inspectoratele stabilesc din timp nevoile estimate si solicită în sprijin grupări operative ori subunităti specializate, care vor actiona temporar în afara zonelor de competentă.

(4) În situatii de urgentă inspectoratul poate actiona temporar si în afara zonelor de competentă. Compunerea si valoarea grupărilor operative si aliniamentele până la care acestea pot actiona în afara zonelor de competentă se stabilesc prin documente operative aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General, denumit în continuare inspector general.

(5) Pentru grupurile de interventie se stabilesc zone de responsabilitate aprobate de seful inspectoratului.

Art. 7. - (1) Inspectoratul este condus de seful inspectoratului, numit în conditiile legii, la propunerea prefectului.

(2) Seful inspectoratului are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(3) În exercitarea atributiilor sale seful inspectoratului emite ordine.

(4) Seful inspectoratului răspunde de aplicarea legii în domeniul de competentă si asigură executarea dispozitiilor organelor ierarhice, precum si a celor date de prefect în baza prevederilor art. 24 din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului.

Art. 8. - (1) Seful inspectoratului este ajutat de un prim-adjunct si un adjunct, numiti prin ordin al inspectorului general.

(2) Prim-adjunctul sefului inspectoratului coordonează nemijlocit centrul operational.

(3) Adjunctul sefului inspectoratului este seful inspectiei de prevenire.

(4) În absenta sefului inspectoratului conducerea se asigură de prim-adjunctul prevăzut la alin. (1) ori de altă persoană desemnată de acesta.

Art. 9. - (1) În raport cu natura riscurilor si frecventa lor de manifestare se constituie subunităti specializate de pompieri, de protectie civilă si mixte.

(2) Pentru fiecare subunitate se stabileste un raion de interventie pe principiul timpului de răspuns.

(3) Raioanele de interventie pot depăsi limitele zonei de competentă numai pentru nevoi operative.

(4) Conducerea subunitătii specializate se asigură de către comandantul acesteia, ajutat de un adjunct, după caz.

(5) Echipajele, echipele si personalul operativ care execută serviciul permanent în aceeasi tură constituie garda de interventie.

(6) Garda de interventie este condusă nemijlocit de seful acesteia.

Art. 10. - (1) Organigrama si statul de organizare ale inspectoratelor judetene se elaborează de Inspectoratul General si se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor, contrasemnat de ministrul delegat pentru administratia publică.

(2) Regulamentul de organizare si functionare al inspectoratului se aprobă de către inspectorul general.

 

CAPITOLUL III

Atributii

 

Art. 11. - Inspectoratul îndeplineste următoarele atributii principale:

a) planifică si desfăsoară inspectii, controale, verificări si alte actiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste măsurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetătenilor si bunurilor;

b) elaborează studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor de urgentă produse si propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;

c) desfăsoară activităti de informare publică pentru cunoasterea de către cetăteni a tipurilor de risc specifice zonei de competentă, măsurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgentă;

d) participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competentă si avizează dispozitiile în domeniul prevenirii si interventiei în situatii de urgentă, emise de autoritătile publice locale si cele deconcentrate/descentralizate;

e) emite avize si autorizatii, în conditiile legii;

f) monitorizează si evaluează tipurile de risc;

g) participă la elaborarea si derularea programelor pentru pregătirea autoritătilor, serviciilor de urgentă voluntare si private, precum si a populatiei;

h) organizează pregătirea personalului propriu;

i) execută, cu forte proprii sau în cooperare, operatiuni si activităti de înstiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistentă medicală de urgentă, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apă, iluminat, asanare de munitie neexplodată, protectie a bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte măsuri de protectie a cetătenilor în caz de situatii de urgentă;

j) controlează si îndrumă structurile subordonate, serviciile publice si private de urgentă;

k) participă la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru răspuns în situatii de urgentă si tine evidenta acestora;

l) stabileste conceptia de interventie si elaborează/coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;

m) avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgentă voluntare si private;

n) planifică si desfăsoară exercitii, aplicatii si alte activităti de pregătire, pentru verificarea viabilitătii documentelor operative;

o) organizează banca de date privind interventiile, analizează periodic situatia operativă si valorifică rezultatele;

p) participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite si aprobate pentru/la interventii în zona/în afara zonei de competentă;

q) participă la actiuni de pregătire si interventie în afara teritoriului national, în baza acordurilor la care statul român este parte;

r) participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;

s) stabileste, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;

t) controlează respectarea criteriilor de performantă, stabilite în conditiile legii, în organizarea si dotarea serviciilor voluntare si private, precum si activitatea acestora;

u) constată si sanctionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispozitiilor legale din domeniul de competentă;

v) desfăsoară activităti privind solutionarea petitiilor în domeniul specific;

w) organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare si private, precum si actiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din scoli;

x) asigură informarea organelor competente si raportarea actiunilor defăsurate, conform reglementărilor specifice;

y) încheie, după terminarea operatiunilor de interventie, documentele stabilite potrivit regulamentului prevăzut la art. 13;

z) îndeplineste alte sarcini stabilite prin lege.

Art. 12. - Inspectoratul asigură planificarea si mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor exceptionale prevăzute de lege, precum si la declararea stărilor de mobilizare si război.

Art. 13. - Planificarea, organizarea si desfăsurarea activitătilor de prevenire si interventie se realizează potrivit regulamentelor elaborate de Inspectoratul General, aprobate de ministrul administratiei si internelor si contrasemnate de ministrul delegat pentru administratia publică.

Art. 14. - (1) Pentru identificarea si evaluarea tipurilor de risc specifice zonei de competentă, precum si pentru stabilirea măsurilor din domeniul prevenirii si interventiei, inspectoratul elaborează “Schema cu riscurile teritoriale din zona de competentă”, în baza structurii de principiu stabilite de Inpectoratul General.

(2) Pe baza schemei cu riscurile teritoriale, prevăzută la alin. (1), consiliile locale întocmesc si aprobă “Planul de analiză si acoperire a riscurilor” în unitătile administrativteritoriale.

(3) Pentru conducerea actiunilor de interventie se elaborează planuri specifice, conform reglementărilor interne emise de Inspectoratul General.

Art. 15. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor specifice, inspectoratul colaborează cu autoritătile administratiei publice locale, cu celelalte structuri deconcentrate ale Ministerului Administratiei si Internelor, unităti ale armatei, serviciile voluntare si private, serviciile descentralizate, filialele locale ale Societătii Nationale de Cruce Rosie, mass-media, precum si cu alte asociatii, fundatii si organizatii neguvernamentale care activează în domeniul specific.

(2) Inspectoratele colaborează cu servicii si organizatii locale de profil din alte state, pe baza acordurilor, întelegerilor si programelor, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 16. - (1) Centrul operational organizează si asigură secretariatul tehnic permanent al comitetului pentru situatii de urgentă.

(2) Centrul operational se încadrează cu personal specializat pe tipuri de riscuri, precum si cu specialisti în comunicatii, informatică si în alte domenii de activitate, conform cerintelor operative.

(3) Activitatea centrului operational se desfăsoară permanent. Personalul execută serviciul în ture, pe schimburi sau cu program normal, potrivit legii.

(4) În raport cu natura riscurilor si cu frecventa lor de manifestare, precum si cu datele geografice si demografice, centrul operational se încadrează cu un număr de personal cuprins între 25 si 60 de specialisti în domeniu.

Art. 17. - Centrul operational are următoarele atributii principale:

a) efectuează activităti de analiză, evaluare si sinteză referitoare la situatiile de urgentă din competentă;

b) monitorizează evolutia situatiilor de urgentă si informează operativ, când este cazul, presedintele comitetului pentru situatii de urgentă si celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de interventie, propunând, în conditiile legii, instituirea stării de alertă;

c) elaborează conceptia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea si desfăsurarea actiunilor de răspuns, precum si conceptia de actiune în situatii de urgentă, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate si functiile de sprijin îndeplinite;

d) face propuneri comitetului pentru situatii de urgentă, respectiv Comitetului National, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă si de interventie în situatii de urgentă;

e) urmăreste aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă si a planurilor de interventie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;

f) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmăreste mentinerea legăturilor de comunicatii cu Centrul Operational National, centrele operative cu functionare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situatiilor de urgentă, precum si cu fortele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;

g) centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea functiilor de sprijin, premergător si în timpul situatiilor de urgentă, si le înaintează organismelor abilitate să le solutioneze;

h) asigură transmiterea mesajelor de înstiintare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează si către autoritătile locale;

i) evaluează consecintele probabile ale surselor de risc;

j) gestionează baza de date referitoare la situatiile de urgentă date în competentă;

k) desfăsoară activităti în domeniul primirii si acordării asistentei internationale, al medicinii de urgentă a dezastrelor, al asistentei psihologice si religioase;

l) îndeplineste alte atributii, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.

 

CAPITOLUL IV

Personalul inspectoratelor pentru situatii de urgentă si atributiile acestuia

 

Art. 18. - La data înfiintării inspectoratelor personalul actual încadrat în brigăzile/grupurile de pompieri si în inspectoratele judetene de protectie civilă, precum si în celelalte unităti sau institutii de pompieri si protectie civilă se preia prin transfer în conditiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor si unitătilor din subordinea sa, în compartimentele functionale si în structurile specializate ale inspectoratelor.

Art. 19. - (1) Personalul inspectoratului provine din institutii de învătământ aflate în subordinea/coordonarea Inspectoratului General, alte institutii cu profil adecvat, acreditate potrivit legii, precum si din institutii specializate din străinătate.

(2) În raport cu nevoile, pot fi încadrati si alti specialisti cu studii corespunzătoare din alte domenii de activitate.

(3) În baza planului de profesionalizare, inspectoratul asigură formarea si încadrarea personalului necesar pentru înlocuirea esalonată a militarilor în termen.

Art. 20. - (1) Personalul inspectoratului cu atributii de îndrumare si control, precum si cel de interventie sunt învestiti cu exercitiul autoritătii publice.

(2) În raport cu atributiile specifice, personalul prevăzut la alin. (1) are următoarele drepturi si obligatii:

a) să efectueze inspectii si controale privind modul de respectare si aplicare a normelor legale în materie;

b) să elibereze/anuleze avize si autorizatii sau să propună, motivat, eliberarea si anularea avizelor si autorizatiilor, potrivit legii;

c) să îndrume si să controleze modul de pregătire a populatiei si salariatilor pentru gestionarea situatiilor de urgentă;

d) să organizeze si să conducă exercitii, aplicatii si alte activităti de pregătire la institutii publice si agenti economici;

e) să solicite de la persoanele fizice si juridice datele, informatiile si documentele necesare îndeplinirii atributiilor legale;

f) să stabilească restrictii sau să interzică orice operatiuni sau lucrări, în scopul prevenirii unor situatii de urgentă;

g) să sesizeze, în conditiile prevăzute de lege, organele competente despre infractiunile constatate în exercitarea atributiilor de serviciu;

h) să constate si să sanctioneze contraventiile, potrivit competentei prevăzute de lege;

i) să dispună, în îndeplinirea atributiilor de serviciu, potrivit legii, sistarea unor activităti, a lucrărilor de constructii sau oprirea functionării ori utilizării constructiilor sau amenajărilor;

j) să participe la coordonarea si conducerea interventiilor în situatii de urgentă;

k) să dispună restrângerea utilizării clădirilor incendiate, avariate ori amenintate, inclusiv evacuarea persoanelor si animalelor din acestea, precum si a folosirii terenurilor din vecinătatea imobilelor respective;

l) să dispună, în conditiile legii, încetarea activitătii obiectivelor din subordinea institutiilor publice ori a altor organizatii si/sau a agentilor economici, demolarea totală sau partială a constructiilor afectate grav, precum si a celor vecine, dacă există pericol de agravare a consecintelor unor situatii de urgentă;

m) să utilizeze, potrivit legii, gratuit apa, indiferent de sursa din care provine;

n) să se deplaseze cu autospecialele si mijloacele tehnice din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, dacă cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta;

o) să solicite organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfăsurării operatiunilor de interventie;

p) să intre, pentru îndeplinirea atributiilor specifice, în orice incintă a organismelor si organizatiilor, institutiilor si agentilor economici;

q) să intre, în conditiile prevăzute de lege, pentru îndeplinirea atributiilor specifice, în locuintele persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimtământul acestora, în conditiile prevăzute de lege. În cazul în care se impune înlăturarea unor factori de risc, care prin iminenta amenintării lor pot declansa o situatie de urgentă, consimtământul nu este necesar;

r) să solicite sprijinul autoritătilor publice, mijloacelor de informare în masă si cetătenilor pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente ce pot provoca situatii de urgentă;

s) să stabilească, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situatiilor de urgentă si să participe, la cererea acestora, la identificarea si stabilirea factorilor de risc si împrejurărilor care au generat unele situatii de urgentă.

(3) În exercitarea drepturilor si obligatiilor prevăzute la alin. (2), personalul desemnat îsi face cunoscută calitatea prin prezentarea legitimatiei de serviciu sau de control si a ordinului de serviciu/misiune.

 

CAPITOLUL V

Asigurarea materială

 

Art. 21. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor stabilite prin lege, inspectoratele utilizează mijloace tehnice specifice si de altă natură.

(2) Înzestrarea, dotarea si asigurarea cu mijloacele prevăzute la alin. (1) se fac pe baza tabelelor de înzestrare si a normelor tehnice întocmite si aprobate potrivit competentelor.

Art. 22. - (1) Exploatarea, mentenanta, scoaterea din functiune, declasarea si casarea mijloacelor tehnice specifice se realizează în baza normelor tehnice aprobate de inspectorul general.

(2) Pentru celelalte mijloace, exploatarea, mentenanta, scoaterea din functiune, declasarea si casarea se realizează conform reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 23. - (1) Inspectoratele sunt continuatoare ale traditiilor si faptelor de arme ale pompierilor militari si protectiei civile.

(2) Drapelele de luptă ale marilor unităti/unitătilor de pompieri militari se preiau de inspectorate, fără a se modifica înscrisurile de pe acestea.

(3) La profesionalizare drapelele de luptă ale institutiilor prevăzute la alin. (2) devin drapele ale traditiilor, care se păstrează si se utilizează conform reglementărilor în vigoare.

Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 637/1997 privind aprobarea zonelor de competentă ale brigăzilor si grupurilor de pompieri militari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 17 octombrie 1997.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru Administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.492.

 

ANEXĂ*)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea îndeplinirii criteriilor de acceptabilitate pentru instalatiile radiologice

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. OB. 10.687/2004 al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală si Avizul favorabil nr. 11.766/LB din 13 septembrie 2004 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind verificarea îndeplinirii criteriilor de acceptabilitate pentru instalatiile radiologice, criterii prevăzute în anexa nr. 5 la Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 21 septembrie 2004.

Nr. 1.186.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind verificarea îndeplinirii criteriilor de acceptabilitate pentru instalatiile radiologice

 

A. Prevederi generale

 

1. Procedura pentru îndeplinirea criteriilor de acceptabilitate pentru instalatiile radiologice, prevăzute în anexa nr. 5 la Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002, asigură ca toate instalatiile radiologice puse în functiune în România să respecte cerintele cuprinse în anexa nr. 5 la normele mentionate mai sus si să îndeplinească prevederile art. 28 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.

Prezentele norme metodologice stabilesc conditiile conform cărora se execută verificarea la punerea sau repunerea în functiune si verificarea periodică a dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante în scopul supravegherii în utilizare, astfel încât acestea să îsi mentină nivelul de performantă conform scopului propus.

2. În sensul prezentelor norme metodologice se definesc următorii termeni:

a) înregistrare la locul de utilizare reprezintă o procedură de certificare specifică, prin care se confirmă asigurarea calitătilor initiale si de securitate, precum si nivelul de performantă, conform scopului propus, aplicabilă următoarelor categorii de dispozitive medicale:

- noi, achizitionate de utilizatorul final din altă sursă decât de la reprezentantul autorizat în România pentru firma producătoare;

- realizate în regim de unicat;

- second hand (la mâna a doua);

- provenite din donatii, reconditionări, transferări sau reconfigurări;

b) dispozitiv medical reconditionat - dispozitiv medical folosit, ale cărui performante au fost restaurate printr-o interventie tehnică de amploare;

c) dispozitiv medical reconfigurat - dispozitiv medical folosit, a cărui configuratie a fost modificată prin adăugarea sau înlocuirea uneia ori mai multor părti (componente si/sau subansambluri);

d) dispozitiv medical “ca nou” - dispozitiv medical folosit, care formează subiectul unei operatiuni industriale ce implică modificări substantiale cu scopul adaptării acestuia la progresul tehnic si al obtinerii unor performante identice sau similare cu ale dispozitivelor medicale existente pe piată la momentul respectiv;

e) supraveghere în utilizare - ansamblu de măsuri prin care se asigură si se confirmă siguranta în functionare si performantele, conform scopului propus, pe toată durata de exploatare a dispozitivului medical, precum si detectarea incidentelor în utilizare.

 

B. Conditii administrative pentru utilizarea dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante si a echipamentelor de radioprotectie

 

3. Dispozitivele medicale cu radiatii ionizante care se pot utiliza în România trebuie să îndeplinească una dintre următoarele conditii:

a) să fie un dispozitiv medical nou si furnizorul acestuia să prezinte certificatul de înregistrare la Ministerul Sănătătii si autorizatia de securitate radiologică emisă de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare – denumită în continuare CNCAN -, ambele documente în termen de valabilitate;

b) să fie un dispozitiv medical “ca nou” (reconditionat total) si furnizorul acestuia să prezinte certificatul de înregistrare la Ministerul Sănătătii si autorizatia de securitate radiologică emisă de CNCAN, ambele documente în termen de valabilitate;

c) să fie un dispozitiv medical second hand care a obtinut certificatul de înregistrare la locul de utilizare, emis de Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale - denumită în continuare SVIAM -, si autorizatia de securitate radiologică emisă de CNCAN, ambele documente în termen de valabilitate;

d) să fie un dispozitiv medical nou care a fost achizitionat de utilizatorul final din altă sursă decât de la reprezentantul autorizat în România pentru firma producătoare, care a obtinut certificatul de înregistrare la

locul de utilizare, emis de SVIAM, si autorizatia de securitate radiologică emisă de CNCAN, ambele documente în termen de valabilitate;

e) să fie un dispozitiv medical realizat în regim de unicat, care a obtinut certificatul de înregistrare la locul de utilizare, emis de SVIAM, si autorizatia de securitate radiologică emisă de CNCAN, ambele documente în termen de valabilitate;

f) să fie un dispozitiv medical provenit din donatie, care a obtinut certificatul de înregistrare la locul de utilizare, emis de SVIAM, si autorizatia de securitate radiologică, emisă de CNCAN, ambele documente în termen de valabilitate;

g) să fie un dispozitiv medical reconditionat, transferat sau reconfigurat, care a obtinut certificatul de înregistrare la locul de utilizare, emis de SVIAM, si autorizatia de securitate radiologică emisă de CNCAN, ambele documente în termen de valabilitate.

 

C. Înregistrarea la locul de utilizare

 

4. Pentru dispozitivele medicale mentionate la pct. 3 lit. c)-g), SVIAM emite certificatul de înregistrare la locul de utilizare, în urma aplicării procedurii de verificare la locul de utilizare.

5. În cadrul procedurii de verificare la locul de utilizare:

a) se verifică dispozitivul medical conform documentatiei însotitoare pentru a se constata dacă îsi mentine nivelul de performantă initial, conform scopului propus;

b) se verifică dacă dispozitivul medical îndeplineste cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale;

c) se verifică dacă dispozitivul medical îndeplineste criteriile de acceptabilitate pentru instalatiile radiologice, prevăzute în anexa nr. 5 la Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002.

6. În urma verificării la locul de utilizare SVIAM CERT, organism de certificare recunoscut de Ministerul Sănătătii si desemnat de CNCAN, emite:

a) certificatul de conformitate pentru produs unicat;

b) certificatul de înregistrare la locul de utilizare;

c) raportul de încercare pentru dispozitivul medical verificat.

7. Pentru initierea procedurii de înregistrare la locul de utilizare utilizatorul trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să completeze o cerere-tip în care se solicită înregistrarea la locul de utilizare;

b) să prezinte autorizatia de import emisă de CNCAN pentru dispozitivul medical cu radiatii ionizante, dacă este cazul;

c) să prezinte autorizatia de amplasare si constructie sau certificatul de înregistrare, emise de CNCAN, pentru spatiul în care se montează dispozitivul medical cu radiatii ionizante, dacă este cazul;

d) să prezinte autorizatia de detinere emisă de CNCAN, dacă este cazul;

e) să prezinte actul de constituire a firmei;

f) să prezinte avizul de liberă practică, dacă este cazul;

g) să prezinte actul de provenientă a dispozitivului medical (nu este necesar pentru echipamentele de radioprotectie);

h) să prezinte un certificat de uzură pentru dispozitivele medicale mai vechi de 8 ani;

i) dispozitivul medical cu radiatii ionizante trebuie să fie montat de o firmă de service specializată, care trebuie să aibă aviz de functionare emis de Ministerul Sănătătii si să fie autorizată de către CNCAN pentru tipul de instalatie radiologică pe care îl pune în functiune.

8. După expirarea termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare la locul de utilizare dispozitivul medical cu radiatii ionizante intră în programul de supraveghere în utilizare, urmând a fi supus verificărilor periodice.

 

D. Punerea în functiune a dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante

 

9. Punerea în functiune a tuturor dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante se face de către firme de service specializate, care trebuie să aibă aviz de functionare emis de Ministerul Sănătătii si să fie autorizate de către CNCAN pentru tipul de instalatie radiologică pe care îl pun în functiune.

10. Firma de service trebuie să întocmească un raport de verificare după montare.

Încercările necesare procesului de verificare se efectuează de către firma de service conform procedurilor proprii, cuprinse în documentatia tehnică de avizare a Ministerului Sănătătii si de autorizare a CNCAN.

Valorile înscrise în raportul de verificare după montare trebuie să reprezinte valori de bază care trebuie să fie luate în considerare la verificările periodice ulterioare.

11. După fiecare interventie de reparare si/sau schimbare de componente asupra dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante, firma de service va efectua încercările necesare si va emite un raport de verificare.

 

E. Verificarea mentinerii functionării dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante în limitele admise de criteriile de acceptabilitate

 

12. Asigurarea mentinerii functionării dispozitivelor medicale cu radiatii ionizante în limitele admise de criteriile de acceptabilitate se face, conform Legii nr. 176/2000, de către utilizator, prin supraveghere în timpul utilizării dispozitivelor medicale, respectiv prin întocmirea si îndeplinirea unui grafic de verificări periodice.

13. Verificările periodice se execută de către firme de service specializate, care trebuie să aibă aviz de functionare emis de Ministerul Sănătătii si să fie autorizate de către CNCAN pentru tipul de instalatie radiologică pe care îl verifică.

14. Verificările periodice se execută anual pentru aparatele care au o vechime mai mică de 10 ani si semestrial pentru aparatele care au o vechime mai mare de 10 ani.

Încercările necesare procesului de verificare se efectuează de către firma de service conform procedurilor proprii cuprinse în documentatia tehnică de avizare a Ministerului Sănătătii si de autorizare a CNCAN.

Firmele de service vor întocmi după fiecare verificare un raport de verificare periodică. Raportul de verificare periodică va fi întocmit în 3 exemplare care se vor distribui câte unul la beneficiar, la SVIAM si la firma de service.

15. Verificarea periodică a echipamentelor de radioprotectie se execută anual de către SVIAM. SVIAM va întocmi după fiecare verificare un raport de încercare. Raportul de încercare va fi întocmit în 3 exemplare care se vor distribui câte unul la beneficiar, la CNCAN si la SVIAM.

16. Verificarea periodică efectuată la 5 ani de la punerea în functiune a aparatului, necesară titularului pentru prelungirea autorizatiei de functionare emise de CNCAN, va fi efectuată de firma de service împreună cu SVIAM, care are calitatea de organism tehnic al structurii de specialitate din Ministerul Sănătătii. În acest mod se controlează atât functionarea dispozitivului medical, cât si modul cum îsi îndeplineste sarcinile firma de service.

După această verificare SVIAM va întocmi un raport de încercare. Raportul de încercare va fi întocmit în 4 exemplare care se vor distribui câte unul la beneficiar, la firma de service contractantă care este verificată, la CNCAN si la SVIAM.

Costurile participării SVIAM la aceste verificări vor fi suportate în mod egal de către titularul de autorizatie si de către firma de service autorizată, contractantă, care este verificată.