MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 887         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 septembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

370. - Lege pentru alegerea Presedintelui României

 

707. - Decret privind promulgarea Legii pentru alegerea Presedintelui României

 

373. - Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

717. - Decret privind promulgarea Legii pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 294 din 6 iulie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002

 

Decizia nr. 299 din 6 iulie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată

 

Decizia nr. 308 din 8 iulie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 615 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 339 din 17 septembrie 2004 asupra sesizării de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru alegerea Presedintelui României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează modul de organizare si desfăsurare a alegerilor pentru Presedintele României.

(2) Presedintele României se alege prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile prezentei legi.

(3) Alegătorul are dreptul la un singur vot, în fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Presedintelui României, potrivit art. 81 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată.

Art. 2. - (1) În unitătile administrativ-teritoriale operatiunile electorale pentru alegerea Presedintelui României se fac în circumscriptiile electorale si sectiile de votare, sub conducerea si supravegherea birourilor electorale prevăzute de Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, pe baza acelorasi liste electorale.

(2) Curtea Constitutională, potrivit art. 146 lit. f) din Constitutia României, republicată, veghează la respectarea în întreaga tară a prevederilor prezentei legi si confirmă rezultatele sufragiului.

Art. 3. - (1) La alegerile pentru Presedintele României se pot prezenta candidati propusi de partide politice sau aliante politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, precum si candidati independenti. Partidele si aliantele politice pot propune numai câte un singur candidat. Partidele membre ale unei aliante politice care propune un candidat nu pot propune si candidati în mod separat.

(2) Candidaturile propuse de partidele si de aliantele politice, precum si candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt sustinute de cel putin 200.000 de alegători. Un alegător poate sustine un singur candidat.

Art. 4. - (1) Data alegerilor se stabileste si se aduce la cunostintă publică de către Guvern cu cel putin 45 de zile înainte de ziua votării si până la împlinirea a 5 zile de la data expirării mandatului Presedintelui în functie sau, după caz, de la data la care începe să curgă termenul prevăzut la art. 97 alin. (2) din Constitutia României, Republicată.

(2) Alegerile au loc într-o singură zi, care este numai duminica.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea alegerilor

 

SECTIUNEA 1

Atributiile birourilor electorale

 

Art. 5. - Biroul Electoral Central are următoarele atributii:

a) veghează la actualizarea listelor electorale permanente, urmăreste respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegerea Presedintelui României pe întreg teritoriul tării si asigură aplicarea lor uniformă;

b) constată respectarea prevederilor prezentei legi pentru depunerea candidaturilor si înregistrează candidaturile care îndeplinesc aceste conditii; în acest scop poate solicita Ministerului Public verificarea îndeplinirii

conditiilor prevăzute la art. 9 alin. (3);

c) comunică birourilor electorale de circumscriptie candidaturile înregistrate si le face cunoscute prin presă;

d) rezolvă întâmpinările la propria activitate si contestatiile trimise de birourile electorale de circumscriptie; solutiile date sunt definitive;

e) centralizează rezultatele alegerilor, constată candidatul ales si prezintă Curtii Constitutionale documentatia necesară validării mandatului de Presedinte al României;

f) îndeplineste orice alte obligatii ce îi revin potrivit prezentei legi.

Art. 6. - Birourile electorale de circumscriptie au următoarele atributii:

a) fac publicatiile si afisările prevăzute de lege, în termen de 5 zile de la primirea comunicării privind candidaturile înregistrate la Biroul Electoral Central;

b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;

c) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea “Votat”;

d) centralizează rezultatul alegerilor pentru circumscriptia electorală si înaintează Biroului Electoral Central proceseleverbale cuprinzând aceste rezultate, precum si întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare;

e) îndeplinesc orice alte obligatii prevăzute de lege în sarcina lor.

Art. 7. - Birourile electorale ale sectiilor de votare îndeplinesc, în mod corespunzător, atributiile ce le revin, potrivit legii, pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.

Art. 8. - Birourile electorale lucrează si iau hotărâri cu votul majoritătii membrilor prezenti.

 

SECTIUNEA a 2-a

Candidaturile

 

Art. 9. - (1) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor.

(2) Propunerile se fac în scris si vor fi primite numai dacă:

a) sunt semnate de conducerea partidului sau a aliantei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent;

b) cuprind prenumele si numele, locul si data nasterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupatia si profesia candidatului si precizarea că îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru a candida;

c) sunt însotite de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată si datată de candidat, de declaratia de avere, de o declaratie autentică, pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau

neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politică, precum si de lista sau listele sustinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători.

(3) Lista sustinătorilor este un act public, sub sanctiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele sustinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, prenumele si numele candidatului, precum si prenumele si numele, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numărul actului de identitate si semnătura alegătorilor care sustin candidatura. În finalul listei persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declaratie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor sustinătorilor. Modelul listei sustinătorilor si al declaratiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Propunerea de candidatură se depune si se înregistrează la Biroul Electoral Central în 4 exemplare, un exemplar original si 3 copii. Exemplarul original si o copie se păstrează la Biroul Electoral Central, un altul  se înaintează la Curtea Constitutională, iar al patrulea, certificat de presedintele Biroului Electoral Central, se restituie depunătorului.

Art. 10. - Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 37 din Constitutia României, republicată, pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de două ori, ca Presedinte al României.

Art. 11. - (1) Biroul Electoral Central aduce la cunostintă publică, prin presă, si afisează, la sediul său, propunerile de candidati pe care le-a primit, în termen de 24 de ore de la înregistrare.

(2) Până la 20 de zile înainte de data alegerilor candidatul, partidele politice, aliantele politice si cetătenii pot contesta înregistrarea sau neînregistrarea candidaturii. Contestatia se depune la Biroul Electoral Central, care o înaintează împreună cu dosarul candidaturii, în termen de 24 de ore, spre solutionare, Curtii Constitutionale.

(3) Curtea Constitutională solutionează contestatia în termen de 48 de ore de la înregistrare. Solutia este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) A doua zi după expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, prevăzut la alin. (3), Biroul Electoral Central comunică birourilor electorale de circumscriptie candidaturile definitive înregistrate, în ordinea în care au fost depuse.

 

SECTIUNEA a 3-a

Buletinele de vot

 

Art. 12. - (1) Buletinele de vot se tipăresc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul Electoral Central, tinând seama de numărul candidatilor si de spatiul necesar pentru imprimarea lor, si se transmit birourilor electorale de circumscriptie o dată cu comunicarea candidaturilor.

(3) Imprimarea buletinelor de vot se asigură de birourile electorale de circumscriptie prin intermediul prefectilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, care se aplică în mod corespunzător. Prefectii răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel putin 3 zile înainte de data alegerilor.

(4) Înscrierea candidatilor pe buletinul de vot se face în ordinea depunerii candidaturilor.

Art. 13. - (1) Semnele electorale se declară la Biroul Electoral Central o dată cu depunerea candidaturii.

(2) Dacă alegerile pentru Presedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite în cadrul alegerilor pentru cele două Camere. Dacă alegerile pentru Presedintele României au loc la o dată diferită, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite în cadrul ultimelor alegeri pentru Camera Deputatilor si Senat. În cazul partidelor politice sau al aliantelor politice care nu au participat la aceste alegeri, se aplică prevederile legii pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, referitoare la semnele electorale si la denumiri.

Art. 14. - Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, referitoare la stampilele sectiilor de votare si la predarea, distribuirea si afisarea buletinelor de vot sau la eliberarea unor buletine vizate si anulate, se aplică si pentru alegerile privind Presedintele României.

 

SECTIUNEA a 4-a

Campania electorală si desfăsurarea alegerilor

 

Art. 15. - (1) Campania electorală si desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României se fac potrivit dispozitiilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu exceptiile prevăzute în prezenta sectiune.

(2) Presedintele în functie poate participa la campania prezidentială a partidului politic sau a aliantei politice care l-a propus sau îi sustine candidatura, potrivit art. 9.

Art. 16. - (1) Pentru candidatii la alegerea Presedintelui României, accesul la serviciile publice de radio si televiziune este egal si gratuit.

(2) Orarul pentru campania electorală si repartizarea timpilor de antenă pentru accesul egal si gratuit al candidatilor la serviciile publice de radio si televiziune se fac, după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune si cu participarea candidatilor.

(3) Dacă alegerile pentru Presedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, se vor avea în vedere si orarul si repartizarea timpilor de antenă pentru campania electorală privind alegerea celor două Camere.

Art. 17. - Împotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie la plângerile ce îi sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei aliante politice ori a unui candidat de a-si desfăsura campania electorală, contestatiile se solutionează de Curtea Constitutională, în termen de 3 zile de la sesizare.

Art. 18. - (1) Dacă alegerile pentru Presedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, persoanele acreditate să asiste la efectuarea operatiunilor electorale pentru alegerea deputatilor si senatorilor pot asista si la efectuarea celor pentru alegerea Presedintelui României.

(2) În cazul în care alegerile pentru Presedintele României au loc la o dată diferită, acreditarea pentru a asista la operatiunile electorale a delegatilor presei, cinematografiei, radioului si televiziunii, române sau străine, a organizatiilor neguvernamentale care au ca principal obiect de activitate apărarea drepturilor fundamentale ale omului ori a observatorilor externi care solicită aceasta se face de către Biroul Electoral Central.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2) partidele si aliantele politice care au propus candidati vor putea desemna câte un singur delegat, pentru fiecare sectie de votare si birou electoral de circumscriptie, care să asiste la efectuarea operatiunilor electorale. Desemnarea se face prin comunicarea prenumelui, numelui si domiciliului reprezentantului, sub semnătura conducerii partidului sau a aliantei politice. Dacă mai multe partide sau aliante politice au propus acelasi candidat, ele pot desemna numai un reprezentant comun.

Art. 19. - (1) Alegătorul va vota aplicând stampila cu mentiunea “Votat” înăuntrul patrulaterului care cuprinde prenumele si numele candidatului pe care îl votează.

(2) Dacă alegerile pentru Presedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, după exprimarea votului se va aplica stampila cu mentiunea “Votat” pe cartea de alegător pe un singur număr de scrutin.

(3) Dacă alegerile pentru Presedintele României au loc la o dată diferită de cele pentru Camera Deputatilor si Senat, după exprimarea votului stampila se aplică pe cartea de alegător la numărul de scrutin adus la cunostintă publică de Guvern o dată cu data votării.

(4) La al doilea tur de scrutin stampila se aplică la numărul de scrutin care urmează.

 

CAPITOLUL III

Stabilirea rezultatului alegerilor

 

Art. 20. - (1) Operatiunile electorale pentru constatarea rezultatelor votării la sectiile de votare, contestatiile si întâmpinările cu privire la operatiunile de votare si de deschidere a urnelor se fac cu respectarea prevederilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.

(2) Rezultatul votării la sectia de votare se consemnează într-un tabel.

(3) Candidatii la alegerile pentru Parlament din partea partidelor politice care au propus si candidati pentru alegerea Presedintelui României au dreptul să întocmească si ei un tabel. Dacă alegerile pentru cele două Camere si pentru Presedintele României nu au loc concomitent, acest drept revine delegatilor partidelor politice care au propus candidatii în alegerile pentru Presedintele României.

(4) Tabelele vor cuprinde voturile nule, prenumele si numele candidatilor si voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat.

Art. 21. - (1) După deschiderea urnelor si numărarea voturilor, presedintele biroului sectiei de votare încheie un proces-verbal în 3 exemplare, care va cuprinde:

a) numărul alegătorilor, potrivit listelor electorale permanente;

b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr în functie de alegătorii de pe lista permanentă si de pe cea specială;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat;

f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor si contestatiilor si a modului lor de solutionare, precum si a contestatiilor înaintate spre solutionare biroului electoral de circumscriptie;

g) numărul total al buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate.

(2) Procesele-verbale se semnează de presedinte si de membrii biroului. Un exemplar al procesului-verbal se afisează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al sectiei de votare.

(3) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se eliberează, la cerere, o copie certificată de către toti cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulată înainte de întocmirea procesului-verbal.

(4) Lipsa semnăturii unor membri ai biroului sectiei de votare nu influentează asupra valabilitătii procesului-verbal. Presedintele va mentiona motivele care au împiedicat semnarea.

(5) Procesele-verbale, împreună cu toate contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale sectiei de votare, precum si cu buletinele de vot nule si cele contestate vor alcătui un dosar, care, sigilat si stampilat, va fi înaintat biroului electoral de circumscriptie, de presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii biroului, cu pază militară, în cel mult 24 de ore.

(6) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscriptie va trimite unul dintre exemplarele procesului-verbal la tribunalul în a cărui rază teritorială este circumscriptia electorală; candidatii sau partidele si aliantele politice care i-au propus pot obtine copii legalizate de pe acest exemplar.

Art. 22. - (1) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si după solutionarea contestatiilor si întâmpinărilor primite, biroul electoral de circumscriptie încheie un proces-verbal care va cuprinde:

a) numărul alegătorilor din circumscriptia electorală, potrivit listelor electorale permanente;

b) numărul total al alegătorilor ce s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr de pe listele permanente si de pe cele speciale;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat în cadrul circumscriptiei electorale;

f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestatiilor si hotărârilor luate de biroul electoral de circumscriptie;

g) numărul total al buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate.

(2) Prevederile art. 21 alin. (2) si (4) se aplică în mod corespunzător.

(3) Procesul-verbal, împreună cu întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formând un dosar, încheiat, sigilat si semnat de membrii biroului electoral, se înaintează cu pază militară la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale sectiilor de votare.

Art. 23. - (1) Biroul Electoral Central rezolvă întâmpinările si contestatiile depuse, deciziile date fiind definitive, după care încheie un proces-verbal care cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor, potrivit listelor electorale ale localitătilor unde îsi au domiciliul acestia;

b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne;

c) numărul total al voturilor nule;

d) numărul total al voturilor valabil exprimate, pe întreaga tară, pentru fiecare candidat si constatarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 81 din Constitutia României, republicată; în situatia în care aceste conditii nu

sunt întrunite, prenumele si numele candidatilor care vor participa la al doilea tur de scrutin;

e) centralizarea rezultatelor celui de-al doilea tur, potrivit prevederilor lit. a)-d), care se aplică în mod corespunzător, prenumele si numele candidatului a cărui alegere a fost constatată;

f) modul de solutionare a contestatiilor si întâmpinărilor primite.

(2) Prevederile art. 21 alin. (2) si (4) se aplică în mod corespunzător.

(3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, împreună cu dosarele birourilor electorale de circumscriptie, primite potrivit art. 22 alin. (3), se înaintează cu pază militară la Curtea Constitutională, în termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar.

Art. 24. - (1) Curtea Constitutională anulează alegerile în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situatie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor.

(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele si candidatii care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază.

(3) Cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat nu este implicat în producerea fraudei.

(4) Solutionarea cererii de către Curtea Constitutională se face până la data prevăzută de lege pentru aducerea la cunostintă publică a rezultatului alegerilor.

Art. 25. - (1) Curtea Constitutională publică rezultatul alegerilor în presă si în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru fiecare tur de scrutin si validează rezultatul alegerilor pentru presedintele ales.

(2) Actul de validare se întocmeste în 3 exemplare, dintre care unul rămâne la Curtea Constitutională, unul se prezintă Parlamentului pentru depunerea jurământului prevăzut la art. 82 alin. (2) din Constitutia României, republicată, iar al treilea se înmânează candidatului ales.

Art. 26. - (1) Al doilea tur de scrutin are loc în conditiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Constitutia României, republicată, la două săptămâni de la primul tur de scrutin, în aceleasi sectii de votare si circumscriptii electorale, sub conducerea operatiunilor electorale de către aceleasi birouri electorale si pe baza acelorasi liste de alegători de la primul tur.

(2) În al doilea tur de scrutin participă primii 2 candidati care au obtinut cel mai mare număr de voturi, valabil exprimate pe întreaga tară la primul tur. Confirmarea acestui număr se face de Curtea Constitutională în termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevăzute la art. 23 alin. (3), prin aducerea la cunostintă publică a prenumelui si numelui celor doi candidati care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin si a zilei votării stabilite potrivit alin. (1).

(3) Campania electorală pentru al doilea tur de scrutin începe de la data când s-a adus la cunostintă publică ziua votării.

(4) În termen de două zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru desfăsurarea acesteia la serviciile publice de radio si televiziune si repartizarea timpilor de antenă, potrivit art. 16 care se aplică în mod corespunzător.

(5) Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operatiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept acreditate să asiste la efectuarea acestor operatiuni si la al doilea tur de scrutin.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 27. - Sanctiunile contraventionale si pedepsele, prevăzute de lege pentru încălcarea dispozitiilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, se aplică si în ceea ce priveste încălcarea dispozitiilor legale corespunzătoare privind alegerea Presedintelui României.

Art. 28. - Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, oficiile electorale, sprijinirea de către Guvern a activitătii birourilor electorale si a oficiilor electorale, materialele utilizate în procesul electoral, actul de identitate si cartea de alegător, precum si la judecarea de către instante a întâmpinărilor, a contestatiilor si a oricăror alte cereri se aplică si în ceea ce priveste alegerile pentru Presedintele României.

Art. 29. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 30. - (1) Alegerile din anul 2004 pentru Presedintele României vor avea loc o dată cu cele pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.

(2) Data alegerilor si durata campaniei electorale din anul 2004 pentru Presedintele României se stabilesc prin lege.

Art. 31. - La data intrării în vigoare a prezentei legi Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2004.

Nr. 370.

 

ANEXE

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru alegerea Presedintelui României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru alegerea Presedintelui României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 707.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic general pentru organizarea si desfăsurarea alegerii Camerei Deputatilor si Senatului.

(2) Camera Deputatilor si Senatul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile prezentei legi.

Art. 2. - Alegătorul are dreptul la un vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si la un vot pentru alegerea Senatului.

Art. 3. - (1) Deputatii si senatorii se aleg în circumscriptii electorale pe bază de scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proportionale, precum si pe bază de candidaturi independente.

(2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputatilor este de un deputat la 70.000 de locuitori.

(3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 de locuitori.

(4) Numărul deputatilor si al senatorilor ce sunt alesi se determină prin raportarea numărului de locuitori al fiecărei circumscriptii electorale la normele de reprezentare prevăzute la alin. (2) si (3), la care se adaugă un loc de deputat sau de senator pentru ceea ce depăseste jumătatea normei de reprezentare, fără ca numărul deputatilor să fie mai mic de 4, iar cel al senatorilor mai mic de 2.

(5) Numărul locuitorilor care se ia în calcul, potrivit alin. (4), este cel de la data de 1 iulie a anului precedent desfăsurării alegerilor, publicat în Anuarul statistic al României. În situatia în care, cu cel putin 5 luni înainte de data alegerilor, are loc un recensământ general al populatiei, numărul locuitorilor care se ia în calcul este cel rezultat în urma recensământului, publicat de Institutul National de Statistică.

(6) Delimitarea teritorială si numerotarea circumscriptiilor electorale, precum si numărul de mandate de deputat si de senator pentru fiecare circumscriptie electorală sunt prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 4. - (1) În sensul prezentei legi, prin minoritate natională se întelege acea etnie care este reprezentată în Consiliul Minoritătilor Nationale.

(2) Organizatiile cetătenilor apartinând unei minorităti nationale definite potrivit alin. (1), legal constituite, care nu au obtinut în alegeri cel putin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, împreună, potrivit art. 62 alin. (2) din Constitutia României, republicată, la un mandat de deputat, dacă au obtinut, pe întreaga tară, un număr de voturi egal cu cel putin 10% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe tară pentru alegerea unui deputat.

(3) Pot depune candidaturi organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Parlament.

(4) Pot depune candidaturi si alte organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale definite potrivit alin. (1), legal constituite, care prezintă Biroului Electoral Central, în termen de 3 zile de la constituirea acestuia, o listă de membri cuprinzând un număr de cel putin 15% din numărul total al cetătenilor care, la ultimul recensământ, s-au declarat ca apartinând minoritătii respective.

(5) Dacă numărul membrilor necesari pentru îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (4) este mai mare de 25.000 de persoane, lista membrilor trebuie să cuprindă cel putin 25.000 de persoane domiciliate în cel putin 15 dintre judetele tării si în municipiul Bucuresti, dar nu mai putin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete si pentru municipiul Bucuresti.

(6) Lista membrilor se întocmeste pe localităti si pe judete si trebuie să cuprindă: denumirea organizatiei, numele si prenumele membrilor, data nasterii, domiciliul, denumirea, seria si numărul actului de identitate, semnăturile acestora, precum si numele si prenumele persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaratie pe propria răspundere, prin care să ateste veridicitatea semnăturii membrilor, precum si faptul că lista a fost întocmită în vederea participării la alegerile parlamentare din anul respectiv.

(7) În sensul prezentei legi, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, prevăzute la alin. (3) si (4), le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice.

(8) Beneficiază de prevederile alin. (2) si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au participat la alegeri pe o listă comună a două sau mai multe organizatii; în acest caz, dacă nici un candidat de pe lista comună nu a fost ales, se atribuie pentru toate organizatiile care au propus lista un mandat de deputat, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(9) Prevederile alin. (2) nu se aplică organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care a participat la alegeri pe listă comună cu un partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală ori atât pe liste comune, cât si pe liste exclusiv proprii.

(10) Mandatul de deputat atribuit potrivit alin. (2) se acordă peste numărul total de deputati rezultat din norma de reprezentare.

(11) Organizatiile prevăzute la alin. (3) si (4) pot participa la alegeri si pot depune liste de candidati numai sub denumirea si cu semnul electoral ale respectivei organizatii.

(12) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (8), organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale pot depune aceeasi listă de candidati pentru Camera Deputatilor în mai multe circumscriptii electorale.

Art. 5. - (1) Candidaturile pentru Camera Deputatilor si Senat se propun pe liste separate de candidati numai de partide politice si aliante politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, precum si de aliante electorale constituite în conditiile prezentei legi.

(2) Listele de candidati pentru alegerea deputatilor si senatorilor trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe.

(3) Numărul de candidati de pe fiecare listă poate fi mai mare decât numărul mandatelor rezultate din norma de reprezentare cu doi până la un sfert din aceste mandate; fractiunile se întregesc la cifra 1, indiferent de mărimea acestora.

(4) În aceeasi circumscriptie electorală, un partid politic, o aliantă politică sau o aliantă electorală poate propune, pentru fiecare dintre Camerele Parlamentului, numai o singură listă de candidati. Partidele politice din aliantele politice sau aliantele electorale pot participa la alegeri numai pe listele aliantei. Un partid nu poate face parte decât dintr-o singură aliantă politică sau aliantă electorală.

(5) Listele de candidati trebuie să cuprindă, în cazul aliantelor politice si aliantelor electorale, si apartenenta politică a candidatilor.

(6) Candidatul independent poate participa la alegeri individual dacă este sustinut de cel putin 5% din numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente ale localitătilor situate în circumscriptia electorală în care candidează. Nu se admit candidaturi independente pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale. Nu se admit nici liste de candidati independenti.

(7) Presedintele României, în functie la data alegerii Camerei Deputatilor si Senatului, dacă se află în ultimele 3 luni ale mandatului, poate candida ca independent pe listele unui partid politic, unei aliante politice sau aliante electorale pentru obtinerea unui mandat de deputat sau senator. În cazul în care este ales deputat sau senator, Presedintele României este obligat ca, după validare, să opteze între calitatea de deputat sau senator si aceea de presedinte.

(8) O persoană poate candida fie pentru un mandat de deputat, fie pentru un mandat de senator si numai într-o singură circumscriptie electorală.

(9) Candidaturile pe mai multe liste de candidati sau atât pe liste, cât si ca independent sunt nule de drept.

Nulitatea se constată prin hotărâre a biroului electoral al circumscriptiei electorale sau, după caz, a Biroului Electoral Central.

(10) Organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale pot opta să depună aceeasi listă de candidati pentru Camera Deputatilor în mai multe circumscriptii electorale.

Art. 6. - (1) Partidele politice si aliantele politice se pot asocia între ele numai la nivel national, pe bază de protocol, constituind o aliantă electorală, în scopul participării la alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.

Un partid politic sau o aliantă politică nu poate face parte decât dintr-o singură aliantă electorală. Alianta electorală care a participat la alegerile anterioare sub o denumire o poate păstra numai dacă nu si-a schimbat componenta initială. De asemenea, denumirea respectivă nu poate fi utilizată de o altă aliantă.

(2) Protocolul de constituire a aliantei electorale se depune la Biroul Electoral Central în termen de 48 de ore de la înfiintarea acestuia.

(3) Biroul Electoral Central se pronuntă în sedintă publică asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a aliantei electorale, în termen de 24 de ore de la depunerea acestuia.

(4) Hotărârea Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestată de orice persoană fizică sau juridică interesată la Înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 24 de ore de la pronuntare.

(5) Hotărârea Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestată de semnatarii protocolului la Înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 24 de ore de la pronuntare.

(6) Înalta Curte de Casatie si Justitie se pronuntă asupra contestatiilor prevăzute la alin. (4) si (5) în termen de 24 de ore, prin hotărâre definitivă si irevocabilă.

(7) Celelalte prevederi ale prezentei legi referitoare la aliantele politice se aplică în mod corespunzător si aliantelor electorale.

Art. 7. - (1) Data alegerilor se stabileste si se aduce la cunostintă publică de către Guvern cu cel putin 45 de zile înainte de ziua votării si până la împlinirea a 5 zile de la data la care începe să curgă termenul prevăzut la art. 63 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

(2) Alegerile au loc într-o singură zi, care poate fi numai duminica.

(3) Numărul de ordine al scrutinului din cartea de alegător se stabileste si se aduce la cunostintă publică de Guvern o dată cu data alegerilor si este acelasi pe întreg cuprinsul tării.

(4) Aducerea la cunostintă publică a datei alegerilor se face prin Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si prin presa scrisă si audiovizuală.

 

CAPITOLUL II

Listele electorale si cărtile de alegător

 

SECTIUNEA 1

Listele electorale

 

Art. 8. - Listele electorale cuprind cetătenii cu drept de vot. Ele sunt permanente sau speciale.

Art. 9. - (1) Listele electorale permanente se întocmesc pe localităti si cuprind toti cetătenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care au fost întocmite.

(2) Listele electorale permanente se întocmesc si se actualizează de primarul unitătii administrativ-teritoriale, împreună cu serviciile de evidentă informatizată a persoanei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Listele electorale permanente se întocmesc pentru comune, pe sate si, după caz, pe străzi, dacă acestea au denumiri, iar pentru orase, municipii si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi, în ordine alfabetică.

(4) Listele electorale permanente trebuie să cuprindă, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii, numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, denumirea, numărul si seria actului de identitate, precum si numărul circumscriptiei electorale.

(5) Listele electorale permanente se întocmesc în două exemplare originale si se semnează de primar si de seful serviciului de evidentă informatizată a persoanei. Un exemplar se predă spre păstrare secretarului unitătii administrativ-teritoriale, iar celălalt se predă judecătoriei în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care a fost întocmit. Listele electorale permanente se păstrează în registre speciale cu file detasabile.

Art. 10. - (1) Primarul, împreună cu serviciile de evidentă informatizată a persoanei, actualizează listele electorale permanente, întocmite conform art. 9, anual, până la data de 1 martie si comunică judecătoriei, în cel mult 15 zile, actualizările operate în liste. În anul în care au loc alegeri, actualizarea listelor se face în cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votării.

(2) Persoanele decedate se radiază din lista electorală permanentă de către primarul unitătii administrativ-teritoriale în care au avut ultimul domiciliu. Radierea se va face pe baza comunicării efectuate de serviciul de evidentă informatizată a persoanei la care s-a înregistrat decesul, în termen de 24 de ore de la înregistrarea acestuia.

(3) Persoanele care si-au pierdut cetătenia română se radiază din lista electorală permanentă, pe baza comunicării făcute primarului de către Ministerul Justitiei.

(4) Persoanele care si-au pierdut drepturile electorale se radiază din lista electorală permanentă, în temeiul comunicării făcute primarului de către instanta de judecată, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti.

Art. 11. - (1) Fiecare alegător este înscris într-o singură lista electorală permanentă.

(2) Înscrierea în listele electorale permanente este obligatorie. O dată cu schimbarea domiciliului, autoritatea competentă să efectueze schimbarea este obligată ca, din oficiu, să comunice primarului datele necesare înscrierii cetăteanului în lista electorală de la noul domiciliu si pentru radierea corespunzătoare din lista electorală a localitătii vechiului domiciliu.

Art. 12. - Listele electorale speciale se întocmesc în cazurile prevăzute de prezenta lege si cuprind numele si prenumele, domiciliul, denumirea, seria si numărul actului de identitate ale alegătorului. Listele se semnează de presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde au fost întocmite. Listele trebuie scrise lizibil si vor avea completate toate datele prevăzute în prezentul articol.

Art. 13. - (1) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale permanente. În acest scop, primarii sunt obligati să pună la dispozitia alegătorilor, spre consultare, listele electorale permanente si să organizeze actiuni de informare si îndrumare a alegătorilor pentru efectuarea verificărilor necesare. Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor gresite si oricăror alte erori din liste se fac în scris si se depun la primar, care este obligat să se pronunte, în scris, în cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinării.

(2) Împotriva solutiei date de primar se poate face contestatie, în termen de 5 zile de la comunicare.

Contestatia se solutionează în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul.

(3) În cazul alegătorilor înscrisi în listele electorale speciale, întâmpinările se solutionează, de îndată, de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, iar contestatiile de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află biroul electoral al sectiei de votare care a întocmit lista. Judecarea se face de îndată. Hotărârea judecătorească este definitivă si irevocabilă si se comunică biroului electoral al sectiei de votare imediat după pronuntare.

(4) Întâmpinările formulate cu privire la listele speciale din străinătate se solutionează de către biroul electoral al sectiei de votare, iar contestatiile de către seful misiunii diplomatice din tara respectivă sau de loctiitorul acestuia.

Hotărârea este definitivă.

Art. 14. - (1) Primarii, împreună cu serviciile de evidentă informatizată a persoanei, execută copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se predau de către primar, pe bază de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecărei sectii de votare, cu 3 zile înainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispozitie alegătorilor pentru consultare, iar celălalt este utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar.

(2) Orice neconcordantă dintre lista electorală permanentă si copia întocmită potrivit alin. (1) se solutionează de primar, de îndată, pe baza datelor cuprinse în lista electorală permanentă.

(3) Orice modificare intervenită în lista electorală permanentă, după predarea copiei la biroul electoral al sectiei de votare, se comunică acestuia de către primar, de îndată.

(4) Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unitătii administrativteritoriale si de seful serviciului de evidentă informatizată a persoanei.

(5) Copiile întocmite potrivit alin. (1) cuprind: numele si prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, denumirea, seria si numărul actului de identitate, numărul circumscriptiei electorale, numărul sectiei de votare, precum si o rubrică destinată semnăturii alegătorului.

Art. 15. - În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) si (2), primarul este obligat să pună la dispozitie partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la  cererea si pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente.

Art. 16. - Modelul listei electorale permanente si cel al listei electorale speciale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cărtile de alegător

 

Art. 17. - (1) Exercitarea dreptului de vot se face pe baza cărtii de alegător, eliberată în conditiile prezentei legi. Cetătenii români aflati în străinătate pot vota si fără carte de alegător, pe baza pasaportului diplomatic, de serviciu, simplu sau consular, pe care se aplică stampila cu mentiunea Votat de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, cu precizarea zilei si a lunii în care a avut loc scrutinul.

(2) Forma, continutul, modul de eliberare si de utilizare a cărtii de alegător, precum si cheltuielile de tipărire si distribuire a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si Autoritătii Electorale Permanente.

(3) Un alegător nu poate primi si detine decât o singură carte de alegător.

Art. 18. - (1) Cărtile de alegător sunt permanente si valabile pentru toate consultările electorale cu caracter national, potrivit numărului de scrutine prevăzut în cuprinsul lor. Cărtile de alegător se eliberează cetătenilor înscrisi în listele electorale permanente ale localitătii în care domiciliază.

(2) Cartea de alegător se păstrează si se foloseste numai de către titular. Cartea de alegător nu poate fi retinută decât în cazul unei anchete penale efectuate în legătură cu organizarea si desfăsurarea alegerilor.

Art. 19. - (1) Cartea de alegător se întocmeste de Ministerul Administratiei si Internelor, prin serviciile de evidentă informatizată a persoanei la care este arondată localitatea în care îsi are domiciliul alegătorul.

(2) Eliberarea cărtii de alegător se face pe baza actului de identitate, numai titularului si sub semnătura acestuia, de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin serviciile de evidentă informatizată a persoanei.

(3) După actualizarea listelor electorale permanente, potrivit art. 10 alin. (1), întocmirea si eliberarea cărtilor de alegător pentru cetătenii care au împlinit vârsta de 18 ani până la 1 martie sau care împlinesc această vârstă până în ziua alegerilor inclusiv se fac potrivit prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Întâmpinările privind întocmirea sau eliberarea cărtilor de alegător se solutionează de serviciul de evidentă informatizată a persoanei, care este obligat să se pronunte în cel mult 3 zile de la înregistrarea acestora.

(5) Împotriva solutiei date de serviciul de evidentă informatizată a persoanei se poate face contestatie la judecătorie în termen de 24 de ore de la comunicare, prevederile art. 13 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

(6) Evidenta cărtilor de alegător se asigură de Ministerul Administratiei si Internelor, prin serviciile de evidentă informatizată a persoanei.

Art. 20. - (1) În cazul pierderii sau distrugerii cărtii de alegător se poate elibera un duplicat de către serviciile de evidentă informatizată a persoanei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Eliberarea duplicatului se mentionează în lista electorală permanentă.

(2) Eliberarea duplicatului se face la cererea titularului si pe răspunderea acestuia. Originalul declarat pierdut sau distrus este nul de drept.

 

CAPITOLUL III

Sectiile de votare

 

Art. 21. - Sectiile de votare se organizează după cum urmează:

a) în localitătile urbane, câte o sectie de votare la 1.000-2.000 de locuitori;

b) în comune, câte o sectie de votare la 500-2.000 de locuitori; se organizează sectii de votare, de regulă, în fiecare sat; pot fi organizate sectii de votare si în satele sau în grupurile de sate cu populatie de până la 500 de locuitori.

Art. 22. - (1) Se pot organiza sectii de votare pe lângă unitătile militare, precum si în spitale, maternităti, sanatorii, case de invalizi, centre de îngrijire, asistentă si recuperare a persoanelor adulte cu handicap si cămine de bătrâni, în care se află cel putin 25 de cetăteni cu drept de vot.

(2) Se pot organiza sectii de votare si în statiile de cale ferată, în autogări, în porturi si aeroporturi, pentru alegătorii care, în ziua alegerilor, se află în timpul efectuării unei călătorii.

(3) Pentru studentii de la cursurile de zi si pentru elevii cu drept de vot care nu domiciliază în localitatea în care urmează studiile se organizează câte o sectie de votare pe lângă căminele de studenti sau de elevi, pentru 250-1.000 de alegători.

(4) La sectiile de votare organizate pe lângă unitătile militare votează numai militarii în termen ai acestor unităti, iar la cele pentru studenti si elevi, numai studentii si elevii din unitătile de învătământ arondate.

Art. 23. - (1) Pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României se organizează câte o sectie de votare pentru alegătorii membri ai reprezentantei diplomatice si familiile lor, precum si pentru cetătenii români din tară sau străinătate aflati în tările respective în ziua alegerilor. Sectiile de votare prevăzute de prezentul alineat apartin de circumscriptia electorală a municipiului Bucuresti.

(2) Pe navele sub pavilion românesc, aflate în navigatie în ziua alegerilor, precum si pe platformele marine se organizează sectii de votare care fac parte din circumscriptia electorală a locului unde este înregistrată nava, respectiv din circumscriptia electorală unde este înregistrată platforma.

(3) Sediile sectiilor de votare prevăzute la alin. (1) se organizează si se dotează prin grija Ministerului Afacerilor Externe. În acest scop, Ministerul Finantelor Publice alocă fondurile necesare.

Art. 24. - Alegătorii votează atât pentru Camera Deputatilor, cât si pentru Senat, la aceeasi sectie de votare.

Art. 25. - (1) Delimitarea sectiilor de votare se stabileste de primarii comunelor, oraselor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor prin dispozitie si se comunică prefectului în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor.

(2) Prefectii sunt obligati ca în termen de 10 zile de la stabilirea datei alegerilor să facă numerotarea sectiilor de votare de pe raza judetului si să aducă la cunostintă publică delimitarea si numerotarea fiecărei sectii de votare, prin publicatii în care se indică si locul de desfăsurare a votării.

(3) Sectiile de votare dintr-o circumscriptie electorală se numerotează, indiferent de localităti, începând cu municipiul resedintă de judet si continuând cu cele din celelalte municipii, orase, comune, în ordinea alfabetică a fiecărei categorii; în municipiile cu subdiviziuni administrativteritoriale, numerotarea se face cu respectarea ordinii cronologice a subdiviziunilor, prevăzută de lege.

(4) Primarii si secretarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt obligati să asigure toate datele, informatiile si sprijinul necesar pentru îndeplinirea de către prefecti a obligatiilor prevăzute la alin. (2).

(5) Sectiile de votare prevăzute la art. 22 si 23 se stabilesc după cum urmează:

a) de prefect, împreună cu comandantul garnizoanei, în cazul sectiilor de votare de pe lângă unitătile militare;

b) de primar, împreună cu conducătorii institutiilor de învătământ, în cazul studentilor de la cursurile de zi si al elevilor cu drept de vot;

c) de primar, împreună cu conducătorii institutiilor de sănătate si ocrotire socială prevăzute la art. 22 alin. (1);

d) de Ministerul Afacerilor Externe, în cazul sectiilor de votare prevăzute la art. 23 alin. (1);

e) de prefect, împreună cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în cazul sectiilor de votare prevăzute la art. 22 alin. (2);

f) de prefect, împreună cu comandantii porturilor de înregistrare a navelor în cazul sectiilor de votare prevăzute la art. 23 alin. (2).

 

CAPITOLUL IV

Autoritatea Electorală Permanentă si birourile electorale

 

SECTIUNEA 1

Autoritatea Electorală Permanentă

 

Art. 26. - În scopul asigurării conditiilor logistice necesare aplicării întocmai a dispozitiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum si a conditiilor corespunzătoare pentru buna desfăsurare a operatiunilor electorale, functionează Autoritatea Electorală Permanentă.

Art. 27. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă este o institutie administrativă autonomă cu personalitate juridică si cu competentă generală, care asigură aplicarea unitară, în intervalul dintre două perioade electorale, a dispozitiilor legale privind organizarea si desfăsurarea alegerilor sau a altor consultări cu caracter national sau local. Autoritatea Electorală Permanentă urmăreste si sprijină dotarea sectiilor de votare cu logistica necesară, precum si realizarea operatiunilor specifice în intervalul dintre două perioade electorale.

(2) În întelesul prezentei legi, perioada electorală este intervalul de timp care începe la data aducerii la cunostintă publică a zilei alegerilor si se încheie o dată cu comunicarea oficială a rezultatului scrutinului. Perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunostintă publică a zilei alegerilor si data începerii campaniei electorale, campania electorală, desfăsurarea efectivă a votării, numărarea si centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor si publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă este condusă de un presedinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de secretar de stat.

(4) Presedintele este numit prin hotărâre adoptată în sedintă comună a Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea grupurilor parlamentare, dintre personalitătile cu pregătire si experientă în domeniul juridic sau administrativ.

Este numit presedinte candidatul care întruneste majoritatea voturilor deputatilor si senatorilor.

(5) Presedintele este ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de secretar de stat, unul numit de Presedintele României, iar celălalt de primul-ministru.

(6) Presedintele si vicepresedintii nu pot fi membri ai unui partid politic.

(7) Mandatul presedintelui si mandatele vicepresedintilor Autoritătii Electorale Permanente sunt de câte 8 ani si pot fi reînnoite o singură dată.

(8) Mandatul presedintelui sau vicepresedintilor încetează în următoarele situatii:

a) expirarea mandatului;

b) demisie;

c) revocare;

d) deces.

(9) Presedintele si vicepresedintii pot fi revocati din functie, pentru motive temeinice, de către autoritătile care i-au numit.

(10) Autoritatea Electorală Permanentă, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, îsi aprobă proiectul de buget propriu, înaintea dezbaterii bugetului de stat, si îl înaintează Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat. Includerea cheltuielilor de capital în bugetul propriu se face cu consultarea Guvernului.

(11) Presedintele Autoritătii Electorale Permanente este ordonator principal de credite. În îndeplinirea atributiilor ce îi revin, presedintele emite ordine.

(12) Autoritatea Electorală Permanentă are un secretar general numit de primul-ministru pe bază de concurs, în conditiile legii.

(13) În lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt îndeplinite de unul dintre vicepresedinti stabilit prin ordin.

Art. 28. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă are un aparat propriu de specialitate.

(2) Organizarea si functionarea aparatului propriu al Autoritătii Electorale Permanente, numărul de posturi, statutul personalului, atributiile acestuia si structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autoritătii Electorale Permanente. Personalul Autoritătii Electorale Permanente are acelasi statut cu personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului. La organizarea si functionarea aparatului propriu nu se aplică prevederile art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă poate avea filiale regionale în fiecare dintre regiunile de dezvoltare. Înfiintarea filialelor regionale, numărul de posturi, atributiile si raporturile acestora cu Autoritatea Electorală Permanentă se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.

(4) Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Autoritătii Electorale Permanente se face la nivelul prevăzut de lege pentru personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului.

Art. 29. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă exercită următoarele atributii principale în intervalul dintre două perioade electorale:

a) elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăsurării alegerilor, pe care le transmite spre însusire Guvernului si autoritătilor administratiei publice locale, si urmăreste modul de îndeplinire a propunerilor;

b) urmăreste modul de stabilire a localurilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor electorale;

c) urmăreste si asigură realizarea din timp a dotărilor specifice sectiilor de votare: urne si cabine tipizate, stampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot si altele asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale;

d) urmăreste modul de asigurare a fondurilor necesare realizării esalonate, din timp, a logisticii necesare desfăsurării procesului electoral;

e) elaborează sisteme de protectie a sectiilor de votare, a buletinelor de vot si a celorlalte documente si materiale specifice perioadei electorale;

f) monitorizează si controlează modul de întocmire si actualizare a listelor electorale permanente si de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, precum si modul de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege si de operare a acestora, la timp, în listele electorale;

g) urmăreste modul de întocmire si eliberare a cărtilor de alegător, în concordantă cu listele electorale permanente;

h) urmăreste si controlează modul de asigurare a concordantei dintre continutul listelor electorale permanente existente la primării si exemplarul aflat la judecătorii;

i) asigură, în limita competentelor sale, aplicarea unitară a dispozitiilor legale referitoare la organizarea alegerilor;

j) elaborează studii si propuneri vizând îmbunătătirea sistemului electoral, pe care le dă publicitătii si le prezintă autoritătilor publice, partidelor politice, precum si organizatiilor neguvernamentale interesate;

k) prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, pentru Presedintele României si pentru autoritătile administratiei publice locale sau a unui referendum

national, un raport asupra organizării si desfăsurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăsurare a acestuia, abaterile si neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate si rezultatul consultării. Raportul se dă publicitătii sub forma unei Cărti Albe;

l) elaborează materiale si programe de informare si instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc si asupra respectării deontologiei electorale si asigură popularizarea acestora;

m) elaborează programe specifice de instruire în materie electorală, pentru primarii si secretarii unitătilor administrativ-teritoriale, precum si pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale, organizează desfăsurarea acestor programe, împreună cu Institutul National de Administratie si cu filialele regionale;

n) elaborează programe si stabileste reguli unitare privind exercitarea votului de către persoanele nestiutoare de carte sau cu handicap si asigură popularizarea acestora;

o) elaborează proiectul bugetului propriu, care se aprobă prin legea bugetului de stat;

p) întocmeste lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul National de Statistică, care participă la centralizarea, prelucrarea datelor si constatarea rezultatelor alegerilor;

q) sprijină constituirea bazei materiale specifice sistemului informational la nivel national, necesar stabilirii rezultatelor alegerilor;

r) organizează licitatii în vederea selectionării programelor de calculator care urmează a fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;

s) elaborează si supune Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale;

s) elaborează si supune Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor, proiectele de hotărâri specifice bunei organizări si desfăsurări a alegerilor;

t) elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătătirea si perfectionarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului spre analiză si exercitare a dreptului de initiativă legislativă;

t) prezintă Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor; hotărârea se aprobă în termen de cel mult 5 zile de la aducerea la cunostintă publică a zilei alegerilor;

u) certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, programele de calculator selectionate în urma licitatiei organizate potrivit prevederilor legale în vigoare si le pune la dispozitie partidelor înscrise în competitia electorală, la cererea acestora;

v) tine evidenta comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti în care sunt vacante posturile de primar sau în care au fost dizolvate consiliile locale si face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare si desfăsurare a noilor alegeri;

x) sprijină organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă prezintă Parlamentului anual un raport asupra activitătii sale.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

(4) În îndeplinirea atributiilor sale, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă hotărâri si instructiuni, care se semnează de presedinte si se contrasemnează de vicepresedinti. Hotărârile Autoritătii Electorale Permanente se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si sunt obligatorii pentru toate organismele si autoritătile cu atributii electorale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Birourile electorale

 

Art. 30. - (1) Pentru organizarea si desfăsurarea operatiunilor specifice perioadei electorale se organizează Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscriptie si birouri electorale ale sectiilor de votare.

(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăteni cu drept de vot. Candidatii în alegeri, sotii, rudele si afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

(3) În îndeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o functie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă si impartială a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.

Art. 31. - (1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritătii Electorale Permanente, 16 reprezentanti ai partidelor politice si aliantelor acestora, care participă la alegeri, precum si un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor.

(2) Desemnarea celor 7 judecători se face de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în sedintă publică, în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecătorii în exercitiu ai Curtii. Data desfăsurării sedintei publice de tragere la sorti se anuntă în scris, de către Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, cu două zile înainte de ziua desfăsurării, partidelor politice parlamentare si se aduce la cunostintă publică prin presa scrisă si audiovizuală. La organizarea si desfăsurarea tragerii la sorti au dreptul să participe câte un reprezentant, desemnat ca atare, al partidelor politice parlamentare. Rezultatul tragerii la sorti se consemnează într-un proces-verbal, semnat de presedinte si consultantul sef ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Procesul-verbal constituie actul de învestire.

(3) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii desemnati aleg din rândul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completează cu presedintele si vicepresedintii Autoritătii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, precum si cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor. Completarea Biroului Electoral Central se consemnează într-un procesverbal care constituie actul de învestire. În această organizare Biroul Electoral Central îndeplineste toate atributiile ce îi revin potrivit prezentei legi.

(4) În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice care nu sunt reprezentate în Parlament, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora care participă la alegeri comunică, în scris, Biroului Electoral Central, numele si prenumele reprezentantilor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.

(5) Desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea în Biroul Electoral Central se face în ordinea descrescătoare a numărului listelor de candidati centralizate conform art. 32 alin. (1) lit. d).

(6) Persoanele care au calitatea de reprezentanti ai unui partid politic neparlamentar, aliantă politică sau aliantă electorală dintre acestea în Biroul Electoral Central se stabilesc în ordinea mentionată în comunicarea prevăzută la alin. (4).

(7) În cazul în care la desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale dintre acestea ultimul loc de distribuit revine unor partide sau aliante care au depus acelasi număr de liste, desemnarea reprezentantilor acestora se face, prin tragere la sorti, de presedintele Biroului Electoral Central, în prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale în cauză.

(8) Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale se face, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), de presedintele Biroului Electoral Central, în prezenta membrilor biroului si a persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au comunicat reprezentantii. Procesul-verbal întocmit de presedinte cu privire la modul de stabilire a reprezentantilor constituie actul de atestare a calitătii acestora de membri în Biroul Electoral Central.

(9) În componenta prevăzută la alin. (3) Biroul Electoral Central adoptă, în termen de două zile de la constituire, un regulament de organizare si functionare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si este obligatoriu pentru toate birourile electorale.

(10) Aparatul de lucru al Autoritătii Electorale Permanente sprijină Biroul Electoral Central, împreună cu personal din cadrul altor autorităti si institutii publice, în realizarea atributiilor ce îi revin si a activitătilor pe care le desfăsoară în perioada electorală.

Art. 32. - (1) Biroul Electoral Central are următoarele atributii principale:

a) veghează la actualizarea listelor electorale permanente, urmăreste aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri pe întregul teritoriu al tării si asigură interpretarea si aplicarea uniformă a acestora;

b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei cuprinzând denumirea si semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale legal constituite, care au dreptul să participe la alegeri si comunică lista tuturor birourilor electorale de circumscriptie imediat după constituirea acestora;

c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la activitatea birourilor electorale de circumscriptie; contestatiile se solutionează prin hotărâri care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum si pentru autoritătile si institutiile publice la care se referă, sub sanctiunile prevăzute de prezenta lege;

d) centralizează, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale de circumscriptie, numărul de liste complete de candidaturi definitive depuse de către partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale; comunică situatia centralizată, în termen de 24 de ore de la întocmire, Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă, precum si Societătii Române de Televiziune si Societătii Române de Radiodifuziune;

e) primeste de la birourile electorale de circumscriptie procesele-verbale cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidati si constată dacă există partide politice, aliante politice sau aliante electorale care nu au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 90 alin. (2); comunică birourilor electorale de circumscriptie si dă publicitătii, în termen de 24 de ore de la constatare lista partidelor politice, aliantelor politice sau aliantele electorale care nu au întrunit pragul electoral;

f) verifică si înregistrează rezultatul alegerilor, însumează pe întreaga tară voturile neutilizate pentru fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală care îndeplineste conditia prevăzută la lit. e) si asigură

repartizarea centralizată si desfăsurarea pe circumscriptii electorale a mandatelor ce li se cuvin;

g) atestă atribuirea unui mandat de deputat organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care a întrunit conditiile prevăzute la art. 4 si eliberează certificatul doveditor deputatului desemnat pe această bază;

h) anulează alegerile dintr-o circumscriptie electorală în cazul în care constată că votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude de natură să modifice atribuirea mandatelor si dispune repetarea scrutinului;

i) poate dispune renumărarea voturilor într-o sectie de votare sau refacerea centralizării voturilor si rezultatului alegerilor dintr-o circumscriptie electorală, în situatia în care constată, pe baza probelor administrate, că au fost comise erori sau au fost înregistrate neconcordante între datele înregistrate în procesele-verbale;

j) transmite Autoritătii Electorale Permanente, după publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, materialele necesare redactării Cărtii Albe a alegerilor.

(2) Biroul Electoral Central îndeplineste orice alte atributii ce îi revin potrivit legii.

(3) Prin listă completă de candidaturi definitive se întelege lista care cuprinde numărul maxim de candidati, stabilit potrivit art. 5 alin. (2).

(4) În cazul în care pentru solutionarea unei contestatii sunt necesare verificări de fapt, acestea se efectuează în prezenta unui judecător din Biroul Electoral Central.

Asemenea verificări nu se pot face în ziua alegerilor.

(5) Cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscriptie electorală pentru fraudă electorală se poate face numai de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care au participat la alegeri.

Cererea se depune la Biroul Electoral Central în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea votării, sub sanctiunea decăderii. Cererea trebuie temeinic motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază. Lipsa probelor atrage respingerea cererii. Cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat nu este implicat în producerea fraudei si numai dacă se stabileste că aceasta a fost de natură să modifice atribuirea mandatelor. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător. Solutionarea cererii de anulare a alegerilor de către Biroul Electoral Central se poate face numai până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Prin fraudă electorală se întelege orice actiune ilegală care are loc înaintea, în timpul sau după încheierea votării ori în timpul numărării voturilor si încheierii proceselor-verbale si care are ca rezultat denaturarea vointei alegătorilor si crearea de avantaje concretizate prin voturi si mandate în plus pentru un partid, o aliantă politică, o aliantă electorală sau un candidat independent.

(7) În exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri care se aduc la cunostintă în sedintă publică si prin orice mijloc de publicitate. Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritătile, institutiile publice, birourile electorale, precum si pentru toate organismele cu atributii în materie electorală, de la data aducerii la cunostintă în sedintă publică.

(8) Hotărârile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretări unor prevederi ale prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (9) Biroul Electoral Central îsi încetează activitatea după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 33. - (1) Biroul electoral de circumscriptie se constituie din 3 judecători si din cel mult 10 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale ce participă la alegeri în circumscriptia electorală în care functionează biroul electoral.

(2) Desemnarea judecătorilor se face în sedintă publică, în termen de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, de către presedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre judecătorii în exercitiu ai acestuia. Data sedintei se aduce la cunostintă publică, prin presă, de presedintele tribunalului, cu cel putin 24 de ore înainte. Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si loctiitor si se consemnează într-un proces-verbal, semnat de presedintele tribunalului, care constituie actul de învestire. Biroul electoral de circumscriptie astfel constituit îndeplineste toate atributiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participă la alegeri.

(3) În termen de două zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale comunică, în scris, birourilor electorale de circumscriptie, numele si prenumele reprezentantilor lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.

(4) Desemnarea reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale în biroul electoral de circumscriptie se face în ordinea descrescătoare a ponderii numărului de candidaturi definitive ale fiecărui partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală în numărul total al candidaturilor definitive din circumscriptia respectivă, cumulat pentru Senat si Camera Deputatilor.

(5) Completarea biroului electoral cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale se face în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). În cazul în care mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au depus acelasi număr de candidati, desemnarea reprezentantilor se face prin tragere la sorti de către presedintele biroului electoral de circumscriptie, în prezenta delegatilor partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale în cauză.

Art. 34. - (1) Birourile electorale de circumscriptie au următoarele atributii principale:

a) veghează la organizarea, din timp, a sectiilor de votare, urmăresc si asigură aplicarea unitară si respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri de către toate autoritătile, institutiile si organismele cu responsabilităti în materie electorală din cadrul judetului;

b) înregistrează candidaturile depuse si constată rămânerea definitivă a acestora;

c) fac publicatiile si afisările prevăzute de lege cu privire la listele de candidati si candidaturile independente;

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare sau, după caz, oficiilor electorale, din cadrul circumscriptiei electorale în care

functionează; contestatiile se solutionează prin hotărâri care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum si pentru autoritătile si institutiile publice la care se referă, sub sanctiunile prevăzute de prezenta lege;

e) distribuie, împreună cu primarii, birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea Votat. Biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti distribuie aceste materiale oficiilor electorale;

f) totalizează rezultatul alegerilor de la sectiile de votare si comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidati si candidati independenti. Biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti totalizează rezultatul alegerilor transmis de la oficiile electorale si comunică Biroului Electoral Central procesulverbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidati si candidati independenti;

g) constată rezultatul alegerilor pentru circumscriptia electorală si eliberează deputatilor sau, după caz, senatorilor certificatul doveditor al alegerii, pe baza constatării Biroului Electoral Central cu privire la partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care întrunesc pragul electoral prevăzut la art. 90 alin. (2);

predau tribunalului, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot nule si cele contestate, primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare;

h) înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum si întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, iar în municipiul Bucuresti, de la oficiile electorale;

i) comunică Biroului Electoral Central numărul de liste complete de candidaturi definitive ale fiecărui partid politic, aliantă politică, aliantă electorală si organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor.

(2) Birourile electorale de circumscriptie îndeplinesc orice alte atributii ce le revin potrivit legii.

(3) Hotărârile biroului electoral se aduc la cunostintă în sedintă publică.

(4) Dacă constată neconcordante între datele continute de procesele-verbale primite de la sectiile de votare, biroul electoral de circumscriptie solicită presedintelui biroului electoral al sectiei de votare respective si  membrilor acestuia, care l-au însotit, să facă corecturile necesare, pe care să le ateste prin semnătură si aplicarea stampilei sectiei de votare.

Art. 35. - (1) Oficiile electorale se organizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti si sunt alcătuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si din cel mult 7 membri, reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri în municipiul Bucuresti.

(2) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt magistrati desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti cu cel mult 15 zile înainte de data alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecătorii în exercitiu ai judecătoriei sectorului. Prevederile art. 37 alin. (6), (7), (8), (9), (10) si (11) se aplică în mod corespunzător. Data desfăsurării sedintei publice de tragere la sorti se anuntă în scris partidelor politice parlamentare, cu două zile înainte de ziua desfăsurării, de către presedintele Tribunalului Bucuresti. La organizarea si desfăsurarea tragerii la sorti are dreptul să participe câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare.

Art. 36. - Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au următoarele atributii:

a) primesc buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea Votat de la biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti si le distribuie, împreună cu primarii de sector, birourilor electorale ale sectiilor de votare din sector;

b) totalizează rezultatul alegerilor de la sectiile de votare si comunică biroului electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidati si pentru fiecare candidat independent;

c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;

d) înaintează biroului electoral de circumscriptie procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum si întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare.

Art. 37. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcătuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si cel mult 7 membri.

(2) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt, de regulă, magistrati sau alti juristi, care nu fac parte din nici un partid politic. Presedintele si loctiitorul sunt desemnati de presedintele tribunalului, cu cel mult 10 zile înainte de data alegerilor, prin tragere la sorti. Lista magistratilor de pe care se face tragerea la sorti se întocmeste de către presedintele tribunalului, iar cea a celorlalti juristi, de către prefect, împreună cu presedintele tribunalului si câte un reprezentant din partea fiecărui partid politic parlamentar.

(3) În cazul în care numărul juristilor este insuficient, lista este completată de către prefect cu alte persoane care se bucură de prestigiu în fata locuitorilor si care nu fac parte din nici un partid politic.

(4) Lista propusă de prefect cuprinde un număr de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar. Persoanele din cuprinsul listei care nu sunt desemnate presedinti sau loctiitori ai acestora rămân la dispozitia presedintelui tribunalului pentru înlocuirea în cazuri deosebite a titularilor. Lista contine: numele, prenumele, domiciliul, telefoanele si semnăturile de acceptare ale persoanelor propuse.

(5) Gruparea în listă a persoanelor, în vederea tragerii la sorti, se face avându-se în vedere necesitatea ca locuintele acestora să fie cât mai aproape de sediul biroului electoral al sectiei de votare.

(6) Birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie pe data desemnării membrilor acestora.

(7) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare provin din câte un reprezentant al partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si al organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi definitive, cumulat pentru Senat si Camera Deputatilor, depuse în circumscriptia electorală respectivă.

(8) În vederea desemnării membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, presedintele biroului electoral de circumscriptie comunică presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), numărul de candidaturi definitive ale fiecărui partid politic, aliantă politică si aliantă electorală. Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sunt obligate să comunice presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, în acelasi termen, numele si prenumele reprezentantului lor în biroul electoral. Un partid politic, aliantă politică sau o aliantă electorală poate avea într-un birou electoral de sectie de votare cel mult 3 reprezentanti.

(9) Dacă două sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au acelasi număr de candidati, reprezentantii lor fac parte din biroul electoral al sectiei de votare în limita locurilor neocupate de reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, aflate, potrivit alin. (7), într-o situatie mai favorabilă; dacă prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca toti reprezentantii să fie inclusi în componenta biroului electoral al sectiei de votare, presedintele acestuia procedează la tragerea la sorti, cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (5), care se aplică în mod corespunzător.

(10) În cazul în care partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale nu si-au desemnat reprezentantii sau numărul reprezentantilor este insuficient, completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare se face de presedintele tribunalului de pe lista prevăzută la alin. (4), prin tragere la sorti. Dacă este cazul, lista va fi completată cu alte persoane care îndeplinesc cerintele legii. Dacă biroul nu poate fi completat cu numărul stabilit de lege, acesta poate functiona cu numărul de membri desemnati, dar nu mai putin de 3.

(11) Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare se face de presedintele acestuia, pe baza comunicărilor prevăzute la alin. (8) sau, după caz, a prevederilor alin. (9), printr-un proces-verbal cuprinzând modul de stabilire a reprezentantilor, care constituie actul de atestare a calitătii acestora de membri în biroul electoral al sectiei de votare; întocmirea procesului-verbal se face în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (8), în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale interesate, dacă si-au trimis, în acest scop, câte un delegat.

Art. 38. - Birourile electorale ale sectiilor de votare au următoarele atributii:

a) primesc copiile de pe listele electorale permanente comunicate potrivit art. 14 alin. (1), iar de la birourile electorale de circumscriptie, buletinele de vot pentru alegătorii care urmează să voteze la sectia de votare, stampila de control si stampilele cu mentiunea Votat. În municipiul Bucuresti buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea Votat le primesc de la oficiile electorale;

b) conduc operatiunile de votare, iau toate măsurile de ordine în localul sectiei de votare si în jurul acestuia;

c) numără voturile si consemnează rezultatele votării

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;

e) înaintează birourilor electorale de circumscriptie sau, după caz, oficiilor electorale procesele-verbale cuprinzând rezultatul votării, împreună cu contestatiile depuse si cu materialele la care acestea se referă;

f) predau, cu proces-verbal, judecătoriei în a cărei rază teritorială îsi au sediul, buletinele de vot întrebuintate si necontestate, precum si cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votării; listele electorale speciale de la sectiile de votare constituite pe lângă unitătile militare se predau comandantului unitătii, pe bază de proces-verbal;

g) în cazul sectiilor de votare din străinătate, materialele prevăzute la lit. f) se predau misiunii diplomatice din tara respectivă, care le trimite Judecătoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

Art. 39. - (1) Birourile si oficiile electorale lucrează în prezenta majoritătii membrilor lor si iau hotărâri cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotărâtor.

Art. 40. - (1) Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale în birourile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.

(2) Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentantii partidelor politice în birourile electorale pot fi înlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar si în ziua alegerilor.

Art. 41. - (1) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti pot contesta modul de formare si componenta birourilor si oficiilor electorale în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de completare a acestora.

(2) Contestatiile prevăzute la alin”(1) se solutionează de biroul electoral de circumscriptie, dacă privesc biroul electoral al sectiei de votare, de Biroul Electoral Central, dacă privesc biroul electoral de circumscriptie,  sau de Înalta Curte de Casatie si Justitie, dacă privesc Biroul Electoral Central, în termen de cel mult două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă si irevocabilă. În municipiul Bucuresti contestatiile se solutionează de oficiul electoral, dacă privesc biroul electoral al sectiei de votare, si de biroul electoral de circumscriptie, dacă privesc oficiile electorale.

Art. 42. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate se constituie dintr-un presedinte, desemnat de seful misiunii diplomatice, si din 2 membri stabiliti de presedintele Biroului Electoral Central, prin tragere la sorti, dintr-o listă întocmită de Ministerul Afacerilor Externe cu consultarea partidelor politice parlamentare. Gruparea în listă, în vederea tragerii la sorti, se face avându-se în vedere ca persoanele în cauză să aibă domiciliul sau să locuiască în localitatea în care se organizează sectia respectivă sau cât mai aproape de aceasta.

(2) Presedintele biroului electoral al sectiilor de votare organizate în conditiile art. 23 alin. (2) este loctiitorul comandantului navei. Comandantul navei stabileste, prin tragere la sorti, 2 membri ai biroului.

Art. 43. - Desemnarea presedintilor birourilor electorale si a loctiitorilor acestora, precum si a membrilor se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestire.

 

CAPITOLUL V

Candidaturile

 

Art. 44. - (1) Propunerile de candidati se fac pe circumscriptii electorale si se depun la birourile electorale de circumscriptie cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor.

(2) Propunerile de candidati se fac în scris, în 4 exemplare, de către partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care participă la alegeri, sub semnătura conducerii acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le semna, iar în cazul candidatilor independenti, pe baza listei sustinătorilor.

(3) Lista sustinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele si prenumele candidatului, numele si prenumele, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numărul actului de identitate si semnătura sustinătorilor,

precum si persoana care a întocmit lista.

(4) Lista sustinătorilor constituie un act public, cu toate consecintele prevăzute de lege.

(5) Sustinătorii pot fi numai cetăteni cu drept de vot.

(6) Un sustinător poate sprijini numai câte un singur candidat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat.

(7) Adeziunile sustinătorilor se dau pe propria răspundere a acestora.

(8) Lista de candidati trebuie să cuprindă numele, prenumele, initiala tatălui, domiciliul, locul si data nasterii, ocupatia si profesia candidatului. Lista trebuie însotită de declaratia olografă de acceptare a candidaturii, precum si de declaratia de avere, în două exemplare, completate si semnate de candidat, de o declaratie pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politică.

(9) Declaratia de acceptare cuprinde numele, prenumele, apartenenta politică, profesia si ocupatia candidatului, consimtământul expres al acestuia de a candida, precum si precizarea că întruneste conditiile prevăzute de lege pentru a candida.

Art. 45. - (1) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 37 din Constitutia României, republicată, pentru a fi alese.

(2) Prefectii si subprefectii care îsi depun candidatura pentru un mandat de deputat sau de senator sunt suspendati de drept din functie de la data depunerii candidaturii până la comunicarea oficială a rezultatului alegerilor. Pe această perioadă Guvernul desemnează un prefect sau, după caz, un subprefect interimar. Prefectii si subprefectii nu pot participa la desfăsurarea actiunilor de campanie electorală. În sensul prezentului alineat, actiunile de campanie electorală sunt cele prevăzute de art. 55 alin. (2).

Art. 46. - (1) Biroul electoral de circumscriptie examinează respectarea conditiilor legale pentru ca o persoană să poată candida si înregistrează candidaturile care îndeplinesc aceste conditii. Candidaturile care nu

îndeplinesc conditiile legale sunt respinse prin hotărâre.

(2) Două exemplare ale propunerii de candidatură se păstrează la biroul electoral de circumscriptie. Celelalte două exemplare, certificate de biroul electoral de circumscriptie prin semnătura presedintelui acestuia si prin aplicarea stampilei, se restituie depunătorului; unul dintre exemplarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscriptia electorală pentru care se depune candidatura. Unul dintre exemplarele declaratiei de avere se păstrează la biroul electoral de circumscriptie, iar celălalt se transmite Senatului sau Camerei Deputatilor, după caz, si se publică pe paginile de Internet ale acestora.

Art. 47. - (1) Până la împlinirea a 20 de zile înainte de data alegerilor, cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale pot contesta candidaturile.

(2) În acest scop, în termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, unul dintre exemplarele listei de candidaturi se afisează de biroul electoral de circumscriptie la sediul său.

(3) Contestatiile privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor se solutionează de tribunalul în a cărui raza teritorială se află circumscriptia electorală, în cel mult două zile de la primirea contestatiei. Hotărârea nu se comunică.

(4) Împotriva hotărârii se poate face recurs, în termen de 24 de ore de la pronuntare, la curtea de apel. Recursul se solutionează în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.

(5) Contestatiile privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor cuprind numele si prenumele, adresa si calitatea contestatorului, numele si prenumele candidatului, expunerea temeiurilor contestatiei, data si semnătura contestatorului si indicarea, dacă este cazul, a persoanei desemnate să îl reprezinte.

(6) Contestatia si cererea de recurs se depun la instanta competentă, sub sanctiunea nulitătii.

(7) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la alin. (3) si (4), birourile electorale de circumscriptie constată, pe bază de proces-verbal, rămânerea definitiva a candidaturilor, afisează, la sediul lor, candidaturile definitive si dispun imprimarea buletinelor de vot.

 

CAPITOLUL VI

Buletinele de vot, semnele electorale si stampilele necesare votării

 

Art. 48. - Buletinele de vot se tipăresc si stampilele necesare votării se realizează cu respectarea modelelor prevăzute în anexa nr. 2*).

Art. 49. - (1) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscriptie, tinând seama de numărul listelor de candidati si al candidatilor independenti si de spatiul necesar pentru imprimarea lor.

(2) Hârtia pentru buletinul de vot trebuie să fie de culoare albă si suficient de groasă pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.

(3) Pe paginile interioare ale buletinului de vot, începând cu pagina 2, se imprimă patrulatere în număr suficient pentru a cuprinde toate listele de candidati, respectiv toti candidatii independenti, în afară de ultima pagină, care rămâne albă, pentru aplicarea stampilei de control a sectiei de votare; paginile buletinului de vot se numerotează.

(4) Buletinele de vot se capsează.

(5) Patrulaterele se imprimă paralel între ele, câte două coloane pe aceeasi pagină. Patrulaterele se numerotează, începând cu primul patrulater al coloanei din stânga, care are numărul de ordine 1, si continuând cu primul patrulater al coloanei din dreapta, care are numărul de ordine 2, numerotarea continuând până la ultimul patrulater.

(6) În unghiul din partea stângă sus a fiecărui patrulater se imprimă denumirea completă, corespunzătoare celei stabilite prin hotărârea de înregistrare a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri ori, după caz, mentiunea “Candidat independent”, iar în unghiul din partea dreaptă sus se imprimă semnul electoral.

(7) În patrulaterele fiecărui buletin de vot se imprimă listele de candidati; candidatii se identifică pe listă prin nume, prenume si, în cazul aliantelor, prin apartenenta politică si se trec în ordinea stabilită de partidul politic, alianta politică sau alianta electorală care a depus lista.

(8) Pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidati si candidati independenti, se procedează astfel:

a) în prima etapă, listele depuse de partidele politice parlamentare, aliantele politice si aliantele electorale dintre acestea se înscriu în patrulaterele buletinului de vot în ordinea rezultată din tragerea la sorti efectuată de presedintele Biroului Electoral Central; prima listă extrasă din urnă se imprimă în patrulaterul cu numărul de ordine 1;

a doua listă extrasă din urnă se imprimă în patrulaterul cu numărul de ordine 2. Imprimarea continuă până la epuizarea tuturor listelor;

b) în etapa a doua, listele depuse de partidele politice care nu sunt reprezentate în Parlament, aliantele politice si aliantele electorale dintre acestea, precum si de organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale legal constituite se imprimă în următoarele patrulatere ale buletinului de vot, în ordinea rezultată din tragerea la sorti efectuată de presedintele biroului electoral de circumscriptie.

(9) Ordinea stabilită potrivit alin. (8) lit. a) este valabilă pentru toate circumscriptiile electorale si se comunică de către Biroul Electoral Central birourilor electorale de circumscriptie în termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti.

(10) Tragerea la sorti prevăzută la alin. (8) se face în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care depun liste de candidati.

(11) Pentru fiecare candidat independent se imprimă un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot, în ordinea înregistrării candidaturilor la circumscriptiile electorale.

Art. 50. - (1) Semnele electorale se stabilesc de către fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală ori candidat independent si se comunică Biroului Electoral Central în termen de 3 zile de la constituirea acestuia.

(2) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie să se deosebească clar de cele anterior înregistrate, fiind interzisă utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrică în care sunt încadrate. Partidele si aliantele politice pot folosi, ca semn electoral, semnul permanent declarat la înscrierea la Tribunalul Bucuresti.

(3) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept si bunelor moravuri si nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putând utiliza semnul organizatiei respective ca atare sau într-o combinatie specifică.

(4) Semnele electorale folosite la alegerile anterioare nu pot fi utilizate de alte partide politice, aliante politice, aliante electorale ori de candidati independenti decât cu consimtământul scris al celor cărora le-au apartinut, respectiv al partidelor care au alcătuit alianta initială.

(5) În cazul în care acelasi semn electoral este solicitat de mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale ori de candidati independenti, atribuirea se face în beneficiul partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau candidatului independent care a înregistrat primul respectivul semn, iar în caz de imposibilitate de stabilire a prioritătii, prin tragere la sorti, efectuată de presedintele Biroului Electoral Central, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(6) Contestatiile privind înregistrarea semnelor electorale se depun în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, la alin. (5) si se solutionează de către Înalta Curte de Casatie si Justitie în cel mult două zile de la înregistrare. Hotărârea nu se comunică părtilor. Hotărârea este definitivă si irevocabilă si se comunică de îndată Biroului Electoral Central.

(7) Biroul Electoral Central asigură aducerea la cunostintă publică a semnelor electorale, prin publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, a doua zi după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, după rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti, precum si comunicarea acestora către birourile electorale de circumscriptie în vederea imprimării lor pe buletinele de vot.

Art. 51. - Alianta politică sau alianta electorală care a participat la alegerile anterioare sub o denumire o poate păstra numai dacă nu si-a schimbat componenta initială.

Denumirea respectivă nu poate fi utilizată de o altă aliantă.

Art. 52. - (1) Pentru întreaga circumscriptie electorală buletinele de vot se imprimă cu litere de aceeasi mărime si aceleasi caractere si cu aceeasi cerneală, în atâtea exemplare câti alegători sunt în circumscriptie, cu un supliment de 10%.

(2) Imprimarea buletinelor de vot se asigură de birourile electorale de circumscriptie, prin grija prefectilor. Prefectii răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel putin 5 zile înainte de data alegerilor.

(3) Prin grija prefectilor, un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare circumscriptie electorală, trebuie prezentat membrilor biroului electoral de circumscriptie. La prezentarea buletinului de vot sunt invitati si delegati ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care nu au reprezentanti în biroul electoral. Operatiunea de prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele prezente.

Eventualele obiectii se formulează pe loc. Obiectiile ulterioare nu se iau în considerare. Membrii birourilor electorale si delegatii împuterniciti au dreptul să solicite prefectului retipărirea buletinelor de vot dacă numele candidatilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a aliantelor politice sau a aliantelor electorale este incorect imprimată sau nu este vizibilă.

Art. 53. - (1) Buletinele de vot se preiau de către prefect, împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie, pe bază de proces-verbal, si se păstrează în încăperi speciale, încuiate si sigilate. Buletinele de vot se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu în preziua alegerilor. În municipiul Bucuresti presedintele biroului electoral de circumscriptie distribuie, cu cel putin două zile înainte de data alegerilor, buletinele de vot presedintilor oficiilor electorale, care le predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare în ziua premergătoare datei alegerilor. Predarea si distribuirea buletinelor se fac în pachete sigilate de câte 100 de bucăti, pe bază de proces-verbal.

(2) Câte două exemplare din buletinele de vot, vizate si anulate de presedintele biroului electoral de circumscriptie, se afisează în preziua alegerilor la sediul judecătoriilor, precum si la sediul fiecărei sectii de votare.

Art. 54. - La cererea scrisă a partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau a candidatilor independenti care participă la alegeri, biroul electoral de circumscriptie eliberează, pentru fiecare, câte două buletine de vot, vizate si anulate.

 

CAPITOLUL VII

Campania electorală

 

Art. 55. - (1) Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfăsurării alegerilor si se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7,00.

(2) În campania electorală candidatii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, precum si cetătenii au dreptul să-si exprime opiniile în mod liber si fără nici o discriminare, prin mitinguri, adunări, marsuri, precum si prin intermediul presei scrise si audiovizuale. Organizarea mitingurilor, adunărilor si marsurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de lege.

(3) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept.

(4) Este interzis orice procedeu de publicitate comercială prin intermediul presei scrise si audiovizuale în scop de propagandă electorală.

(5) Este interzisă organizarea actiunilor de campanie electorală de natura celor prevăzute la alin. (2) în unitătile militare si de învătământ.

(6) În timpul campaniei electorale se asigură candidatilor, în mod nediscriminatoriu, spatii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii. Spatiile pot fi amplasate la sediul primăriei, în case de cultură, cămine culturale si cinematografe si se asigură pe bază de întelegere cu privire la cheltuielile de întretinere. Se pot folosi pentru întâlnirile cu alegătorii spatii din scoli si universităti, în afara programului de învătământ.

Art. 56. - (1) Campania electorală prin serviciile de programe audiovizuale, publice si private, trebuie să servească următoarelor interese generale:

a) ale electoratului, de a primi informatii corecte, astfel încât să îsi poată exercita dreptul la vot în cunostintă de cauză;

b) ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si candidatilor de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale;

c) ale radiodifuzorilor, de a-si exercita drepturile si responsabilitătile care decurg din profesiunea de jurnalist.

(2) Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăsurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, precum si pentru candidatii independenti.

Art. 57. - (1) În timpul campaniei electorale informatiile privind sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile si mesajele cu continut electoral trebuie să fie prezentate

exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni:

a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informatii privind sistemul electoral, tehnica votării si activitătile de campanie ale candidatilor; în acest scop durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute;

b) emisiuni electorale - în care candidatii îsi pot prezenta programele politice si activitătile de campanie electorală;

c) dezbateri electorale - în care candidatii, jurnalistii, analistii si alti invitati pun în discutie programele electorale si temele de interes public.

(2) Posturile private de radio si televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, pot organiza, în cadrul propriei grile de programe, emisiuni de tipul celor prevăzute la alin. (1).

Accesul reprezentantilor si candidatilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si al candidatilor independenti la aceste tipuri de emisiuni este gratuit.

(3) În interiorul emisiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) pot fi difuzate spoturi electorale de maximum 30 de secunde, care îndeamnă electoratul să voteze un candidat sau o listă de candidati.

(4) În interiorul emisiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) poate fi difuzat numai o singură dată câte un spot electoral pentru fiecare candidat sau reprezentant al partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau pentru candidatul independent prezent în emisiune, cu respectarea art. 56 alin. (1) lit. a) si b). Dacă un partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală are mai multi candidati sau reprezentanti în emisiunea respectivă, se poate difuza o singură dată un singur spot pentru partidul sau alianta respectivă.

(5) Emisiunile prevăzute la alin. (1) nu pot fi considerate publicitate electorală.

Art. 58. - (1) În cadrul campaniei electorale accesul partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si al candidatilor independenti la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este garantat si gratuit în conditiile prevăzute de lege.

(2) În termen de 3 zile de la aducerea la cunostintă a datei alegerilor, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale sunt obligate să solicite conducerii serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune acordarea timpilor de antenă. Solicitările peste acest termen nu se iau în considerare.

(3) Repartizarea timpilor de antenă se stabileste de o comisie parlamentară specială, constituită cu cel putin 10 zile înainte de data începerii campaniei electorale. Comisia functionează până la încheierea campaniei electorale.

(4) Din comisia specială prevăzută la alin. (3) fac parte în mod obligatoriu reprezentanti ai partidelor politice parlamentare sau ai aliantelor politice ori ai aliantelor electorale ale acestora, un reprezentant al grupului

parlamentar al minoritătilor nationale, presedintele Consiliului National al Audiovizualului, presedintele Societătii Române de Radiodifuziune si presedintele Societătii Române de Televiziune.

(5) Numărul de locuri cuvenit fiecărui partid politic, fiecărei aliante politice sau aliante electorale în comisia prevăzută la alin. (3) se stabileste de birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în sedintă comună, fiind proportional cu numărul cumulat de deputati si senatori detinut de fiecare partid. După definitivarea componentei comisiei speciale, conducerile partidelor politice parlamentare sau ale aliantelor politice parlamentare vor comunica Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune numele si prenumele persoanelor desemnate să facă parte din aceasta.

Art. 59. - (1) Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice parlamentare, aliantele politice sau aliantele electorale ale acestora, precum si organizatiile reprezentate în Parlament ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale primesc timpi de antenă proportional cu ponderea în Parlament.

(2) În termen de 48 de ore de la constituire, comisia parlamentară specială comunică Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune proportia timpilor de antenă, calculată potrivit alin. (1).

(3) Biroul Electoral Central comunică comisiei parlamentare speciale numărul de liste complete de candidaturi definitive ale fiecărui partid politic, fiecărei aliante politice sau aliante electorale în termen de 24 de ore de la transmiterea acestora de către birourile electorale de circumscriptie, conform art. 34 alin. (1) lit. i).

(4) După comunicarea de către Biroul Electoral Central a numărului de liste complete de candidaturi definitive, conform alin. (3), comisia parlamentară specială calculează proportia timpilor de antenă ce trebuie acordati de Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune si de studiourile teritoriale ale acestora partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale, în functie de numărul de liste complete de candidaturi definitive, cumulate pentru Camera Deputatilor si Senat.

(5) Partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale ale acestora care nu au liste complete de candidaturi definitive în minimum 50% din circumscriptiile electorale nu primesc timpi de antenă.

(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care au acces la serviciile publice teritoriale si nationale de radiodifuziune si de televiziune, dacă participă în alegeri cu liste de candidati în circumscriptiile electorale din judete arondate acestor servicii.

(7) Candidatii independenti îsi pot exercita dreptul la timpi de antenă o singură dată, între 5 minute si o oră, în mod egal, în functie de orarul stabilit de conducerea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune si de numărul lor.

Art. 60. - Posturile private de televiziune si de radiodifuziune care au în cadrul grilei de programe emisiuni conform art. 57 alin. (1) repartizează timpii de antenă partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea, precum si candidatilor independenti astfel:

a) 75% din timpii de antenă se repartizează partidelor politice parlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale ale acestora, proportional cu ponderea în Parlament;

b) 25% din timpii de antenă se repartizează partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale ale acestora care au depus liste de candidati în circumscriptia electorală în care se află postul privat de televiziune sau de radiodifuziune;

c) candidatii independenti îsi pot exercita dreptul la timpi de antenă o singură dată, între 5 minute si o oră, în mod egal, în cadrul procentului de 25%, în functie de orarul stabilit de conducerea postului privat de televiziune sau radiodifuziune, având în vedere numărul lor.

Art. 61. - (1) În perioada campaniei electorale candidatii si reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau candidatii independenti aflati în competitie au acces la posturile publice si private de radiodifuziune si televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai la emisiunile si dezbaterile electorale, în conditiile art. 57, 58 si 59, în fiecare din zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri.

(2) Emisiunile transmise în cadrul timpului de emisie acordat fiecărui partid politic, fiecărei aliante politice si aliante electorale, candidatilor independenti si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale se realizează în direct sau se înregistrează, în proportiile stabilite de acestia.

(3) În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile nationale ale României sau ale altui stat.

(4) În perioada campaniei electorale candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate în competitie nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati.

(5) Este interzisă contractarea de timpi de antenă, în scopuri publicitare, pentru si în favoarea participantilor la campania electorală sau cedarea timpilor de antenă candidatilor, de către societătile comerciale cu capital public sau privat, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale sau persoanele fizice.

Art. 62. - (1) Radiodifuzorii publici si privati au obligatia de a asigura, prin măsuri tehnice si redactionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat si impartial.

(2) Emisiunile informative se supun obligatiei de obiectivitate, echitate si de informare corectă a publicului.

(3) Candidatii care detin functii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea functiei lor.

(4) În cazul în care în emisiunile informative se prezintă fapte sau evenimente speciale de interes public, pe lângă punctul de vedere al autoritătilor trebuie prezentat si un punct de vedere opus.

Art. 63. - (1) Emisiunile si dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidatilor conditii egale în ceea ce priveste libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor si echidistanta.

(2) În cadrul emisiunilor electorale candidatii au următoarele obligatii:

a) să nu pună în pericol ordinea constitutională, ordinea publică, siguranta persoanelor si a bunurilor;

b) să nu facă afirmatii care pot aduce atingere demnitătii umane sau moralei publice;

c) să probeze acuzatiile cu incidentă penală sau morală aduse unui alt candidat;

d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, nationalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

Art. 64. - Realizatorii si moderatorii emisiunilor si dezbaterilor electorale au următoarele obligatii:

a) să fie impartiali;

b) să asigure un echilibru necesar desfăsurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la discutii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;

c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendentioase sau părtinitoare;

d) să asigure mentinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale si a tematicii stabilite;

e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitatii încalcă dispozitiile art. 63 alin. (2); în cazul în care invitatii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz.

Art. 65. - (1) În cazul prezentării de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie însotite de următoarele informatii:

a) denumirea institutiei care a realizat sondajul;

b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizată;

c) dimensiunea esantionului si marja maximă de eroare;

d) cine a solicitat si cine a plătit efectuarea sondajului.

(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă, în rândul electoratului, nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

Art. 66. - Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise:

a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de emisiuni electorale;

b) invitarea sau prezentarea candidatilor în programe, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 68 alin. (4);

c) comentarii privind campania electorală.

Art. 67. - În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la iesirea de la urne, înainte de închiderea votării.

Art. 68. - (1) Candidatii si partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.

(2) Candidatii si partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor informatii inexacte beneficiază de drept la rectificare.

(3) Radiodifuzorii au următoarele obligatii privind dreptul la replică si rectificare:

a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situatia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;

b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic si/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului si Consiliului National al Audiovizualului;

c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situatia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării;

d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul National al Audiovizualului dă câstig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul si în conditiile communicate radiodifuzorului.

(4) În preziua votării radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor si a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

Art. 69. - (1) Radiodifuzorii trebuie să asigure înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în conditiile stabilite de Consiliul National al Audiovizualului.

(2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie să fie tinute la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale si timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor.

Art. 70. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 57-69 atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Faptele se constată si sanctiunile se aplică de către Consiliul National al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesati.

Art. 71. - (1) Primarii sunt obligati ca, până la începerea campaniei electorale, să stabilească locuri speciale pentru afisaj electoral, tinând seama de numărul partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care declară că depun liste de candidati si al persoanelor care declară că sunt candidati în alegeri ca independenti.

(2) Primarii trebuie să asigure ca locurile speciale de afisaj să fie situate în piete, pe străzi si în alte locuri publice frecventate de cetăteni, fără stânjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activităti din localitătile respective. În prealabil, primarii sunt obligati să asigure înlăturarea oricăror afise, înscrisuri si însemne rămase de la campaniile electorale precedente.

(3) Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisă numai pentru partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care participă la alegeri.

(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, aliantă politică, aliantă electorală ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, aliantă politică, aliantă electorală ori candidat independent.

(5) Afisajul electoral în alte locuri decât cele stabilite potrivit alin. (1) este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al detinătorilor.

(6) Pe un panou electoral instalat în locurile stabilite potrivit alin. (1) fiecare partid politic, aliantă politică, aliantă electorală ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral, în spatiul care i-a fost destinat.

(7) Un afis electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăsi dimensiunile de 500 mm o latură si 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură si 250 mm cealaltă latură.

(8) Sunt interzise afisele electorale care combină culorile astfel încât să evoce drapelul României, al altui stat sau al unei organizatii internationale. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putând utiliza semnul organizatiei respective ca atare sau într-o combinatie specifică.

(9) Sunt interzise afisele electorale care prin continutul lor aduc acuzatii cu caracter calomnios la adresa autoritătilor publice, partidelor politice sau candidatilor în alegeri.

(10) Organele de ordine publică sunt obligate să asigure integritatea panourilor si a afiselor electorale.

Art. 72. - (1) Birourile electorale de circumscriptie veghează la corecta desfăsurare a campaniei electorale în circumscriptia în care functionează, solutionând, prin hotărâre, plângerile ce le sunt adresate cu privire la încălcarea de către candidati, partide politice, aliante politice, aliante electorale sau de către persoanele cărora le este interzis să participe la actiuni de campanie electorală a prevederilor legale sau deontologiei electorale, precum si la împiedicarea unui partid politic, unei aliante politice, aliante electorale ori candidat independent de a-si desfăsura campania electorală. Prevederile art. 63 se aplică în mod corespunzător.

(2) Dacă biroul electoral de circumscriptie consideră, cu ocazia solutionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizează autoritătile competente.
(3) Împotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie se poate face contestatie care se solutionează de Biroul Electoral Central, prin hotărâre. Hotărârea Biroului Electoral Central este definitivă.

(4) Solutionarea plângerilor si a contestatiilor se face în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, iar hotărârile se publică în presă si se afisează, în mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis.

 

CAPITOLUL VIII

Desfăsurarea votării

 

Art. 73. - (1) Fiecare sectie de votare trebuie să dispună de un număr suficient de cabine, urne si stampile, proportional cu numărul alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente sau cu numărul estimat al alegătorilor care se vor prezenta la sectiile de votare speciale.

(2) Cabinele si urnele trebuie amplasate în aceeasi încăpere în care îsi desfăsoară activitatea presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii acestuia. Cabinele, urnele, stampilele si celelalte materiale necesare biroului electoral al sectiei de votare se asigură de către primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, împreună cu prefectii.

(3) Stampilele si celelalte materiale necesare se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare pe bază de proces-verbal, de către primarii si presedintii birourilor electorale de circumscriptie sau, după caz, ai oficiilor electorale, cu cel putin o zi înainte de data alegerilor. După preluarea buletinelor de vot si a stampilelor, presedintele sectiei de votare asigură păstrarea acestora în deplină sigurantă.

(4) Formularele si celelalte imprimate necesare votării se predau biroului electoral al sectiei de votare pe bază de borderou de predare-primire, cuprinzând felul si numărul de exemplare din fiecare imprimat.

(5) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, împreună cu membrii acestuia, trebuie să fie prezent la sediul sectiei de votare în ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare.

(6) Presedintele dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.

Art. 74. - (1) În ziua alegerilor, la ora 6,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, verifică urnele, existenta listelor electorale, a formularelor listelor electorale speciale, a buletinelor de vot si a stampilelor, după care închide si sigilează urnele, aplicând stampila de control a sectiei de votare.

(2) Presedintele este obligat să asigure aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe buletinele de vot, pe ultima pagină a acestora.

Art. 75. - (1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat să ia măsurile legale necesare pentru ca operatiunile de votare să se desfăsoare în conditii de ordine si de corectitudine.

(2) Puterile lui, în această privintă, se întind si în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum si pe străzi si în piete publice, până la o distantă de 500 de metri.

(3) În afară de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de candidati, de observatori si de delegatii acreditati, nici o altă persoană nu poate stationa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.

(4) Acreditarea delegatilor din partea presei scrise si audiovizuale românesti, precum si a observatorilor interni ai organizatiilor neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate apărarea valorilor democratiei si a drepturilor omului se face de către birourile electorale de circumscriptie, pe baza solicitărilor nominale adresate în scris cu cel putin 48 de ore înainte de data votării de către conducerile redactiilor presei scrise si ale radiodifuzorilor, precum si ale organizatiilor neguvernamentale respective.

(5) Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid politic. Acreditarea se face pentru o singură sectie de votare. Biroul electoral de circumscriptie poate acredita la o sectie de votare numai un observator intern, pe baza declaratiei scrise a acestuia de a respecta întocmai conditiile acreditării. Declaratia se dă pe proprie răspundere si constituie act public, cu toate consecintele prevăzute de lege. Conditiile acreditării se trec în actul de acreditare; dacă există mai multe solicitări nominale pentru aceeasi sectie de votare, acreditarea se face prin tragere la sorti.

(6) Acreditarea delegatilor din partea presei scrise si audiovizuale străine, precum si a observatorilor din partea unor organisme si institutii europene si internationale se face de către Biroul Electoral Central, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.

(7) Încălcarea conditiilor de acreditare, precum si a dispozitiilor prezentei legi atrage încetarea acreditării.

Acreditarea poate fi retrasă numai de către biroul electoral de circumscriptie sau, după caz, de Biroul Electoral Central, la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

(8) Delegatii si observatorii acreditati pot asista la operatiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor si la întocmirea proceselor-verbale, numai dacă prezintă actul de acreditare. Ei nu pot interveni în nici un mod în organizarea si desfăsurarea alegerilor, având doar dreptul de a sesiza presedintele biroului electoral al sectiei de votare în cazul constatării unei neregularităti. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, aliantă politică, aliantă electorală ori candidat sau încercarea de a influenta optiunea alegătorului, precum si încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral al sectiei de votare, care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din sectia de votare.

(9) Pentru mentinerea ordinii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, asigurate de prefecti, împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor.

(10) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale si persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.

Art. 76. - Votarea începe la ora 7,00 si se închide la ora 21,00.

Art. 77. - (1) Alegătorii pot vota la sectia de votare unde îsi au domiciliul si unde sunt înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă, respectiv la sectiile de votare organizate potrivit art. 22 si 23. Alegătorii care votează la sectiile organizate potrivit art. 22 si 23 se înscriu în liste electorale speciale, prin grija presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

(2) Alegătorii care în ziua votării se află într-o altă localitate decât aceea în care sunt înscrisi în listele electorale permanente pot să îsi exercite dreptul de vot la orice sectie de votare, urmând a fi înscrisi în lista

electorală specială, prin grija presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

(3) În listele speciale sunt trecuti si alegătorii care se prezintă la vot si fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în zona arondată sectiei de votare respective, însă au fost omisi din lista electorală permanentă sau din copia existentă la sectia de votare.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică si cetătenilor români cu domiciliul în străinătate, care în ziua votării se află în tară si care votează pe baza pasaportului.

Art. 78. - (1) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător trebuie să prezinte cartea de alegător si actul de identitate biroului electoral al sectiei de votare, care, după verificarea înscrierii în copia de pe lista electorală permanentă sau, după caz, înscrierea în lista electorală specială prevăzută la art. 77, îi încredintează buletinele de vot si stampila cu mentiunea Votat, pe baza semnăturii în lista electorală.

(2) Dacă alegătorul, din motive constatate de către presedintele biroului sectiei de votare, nu poate semna în lista electorală, se face mentiunea în listă, cu confirmarea, pe bază de semnătură, a unui membru al biroului electoral.

(3) Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând stampila care poartă mentiunea Votat înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidati sau prenumele si numele candidatului independent pe care îl votează.

(4) Stampila cu mentiunea Votat trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul.

(5) După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele, astfel încât pagina albă, care poartă stampila de control, să rămână în afară, si le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă.

(6) Îndoirea gresită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.

(7) În cazul în care buletinul se deschide din eroare, la cererea alegătorului acesta se anulează si se dă, o singură dată, un nou buletin, făcându-se mentiunea corespunzătoare în procesul-verbal al operatiunilor de votare.

(8) Stampila încredintată pentru votare se restituie presedintelui sau altui membru al biroului, după care acesta o aplică pe cartea de alegător, în patrulaterul corespunzător numărului de scrutin stabilit de Guvern, în care se mentionează si data scrutinului.

(9) Presedintele poate lua măsuri ca stationarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

Art. 79. - Presedintele si loctiitorul acestuia, membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si persoanele însărcinate cu mentinerea ordinii votează la sectia la care îsi desfăsoară activitatea. Acestia sunt trecuti de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare în lista specială prevăzută la art. 77 si sunt radiati din copia de pe lista electorală permanentă, existentă la sectia de votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare la care îsi desfăsoară activitatea.

Art. 80. - (1) Candidatii si alegătorii au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În acest caz, identitatea se stabileste de către presedinte prin orice mijloace legale.

(2) În cazul în care contestatia este întemeiată, presedintele îl opreste de la votare pe alegătorul contestat, consemnează faptul într-un proces-verbal si sesizează această situatie organelor de politie.

Art. 81. - (1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice, cu aprobarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie.

(2) Suspendarea nu poate depăsi o oră si trebuie anuntată prin afisare la usa localului de vot cu cel putin o oră înainte. Durata totală a suspendărilor nu poate depăsi 2 ore.

(3) În timpul suspendării, urnele, stampilele, buletinele de vot si celelalte documente si materiale ale biroului electoral rămân sub pază permanentă. Pe durata suspendării votării, urnele si stampilele cu mentiunea Votat se sigilează.

(4) Membrii biroului nu pot fi obligati să părăsească în acelasi timp biroul. Persoanele care, în baza art. 75 alin. (3), asistă la votare pot rămâne pe durata suspendării, la cererea lor, în sala de votare.

Art. 82. - (1) Prezenta oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

(2) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de vot un însotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor, membrilor biroului electoral al sectiei de votare sau al candidatilor.

Art. 83. - (1) Pentru alegătorii netransportabili, din cauză de boală sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisă personal de acestia sau de conducătorul institutiei sanitare ori de ocrotire socială în care cei în cauză sunt internati si în care nu se organizează sectii de votare speciale, ca o echipă formată din cel putin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială si cu materialul necesar votării - stampilă cu mentiunea Votat si buletine de vot - la locul unde se află alegătorul în cauză, pentru a se efectua votarea. În cadrul unei sectii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare. Urna specială poate fi solicitată numai de la sectia de votare în a cărei rază se află domiciliul solicitantului sau sediul institutiei de ocrotire socială.

(2) Persoanele care votează potrivit alin. (1) sunt înscrise în lista electorală specială de către membrii biroului electoral al sectiei de votare, care se deplasează cu urna specială.

Art. 84. - La ora 21.00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declară votarea încheiată si dispune închiderea sectiei de votare. Persoanelor existente la orele 21.00 în localul sectiei de votare li se permite să-si exercite dreptul de vot.

 

CAPITOLUL IX

Stabilirea rezultatelor obtinute în alegeri

 

SECTIUNEA 1

Constatarea rezultatelor votării la sectiile de votare

 

Art. 85. - (1) După încheierea votării, presedintele biroului electoral al sectiei de votare efectuează, în prezenta membrilor biroului si, după caz, a candidatilor si a persoanelor acreditate să asiste la votare, inventarierea stampilelor cu mentiunea Votat, precum si numărarea si anularea buletinelor de vot neîntrebuintate, verificarea sigiliilor de pe urnele de votare, iar după încheierea acestor operatiuni, deschiderea urnelor. La numărarea voturilor si consemnarea rezultatelor pot asista, ca delegati, reprezentanti ai tuturor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au participat la alegeri, dar care nu au reprezentanti în biroul electoral al sectiei de votare si sunt mandatati în acest sens de conducerile organizatiilor judetene ale acestora. Cu privire la operatiunile prevăzute de prezentul alineat se încheie un proces-verbal.

(2) După inventariere, stampilele cu mentiunea Votat se păstrează sub sigiliu. În cazul în care există pachete cu buletine de vot intacte, mentiunea “anulat” se aplică o singură dată pe pachetul respectiv.

(3) La deschiderea fiecărui buletin presedintele citeste cu voce tare lista de candidati care a fost votată sau, după caz, numele si prenumele candidatului independent votat si arată buletinul de vot celor prezenti. Buletinele de vot deschise se grupează pe partide politice, aliante politice si aliante electorale, precum si pe candidati independenti, se numără si se leagă separat.

(4) Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată stampila Votat sau la care stampila este aplicată pe mai multe patrulatere. Votul este valabil în cazul în care, desi stampila aplicată a depăsit limitele patrulaterului, optiunea alegătorului este evidentă.

(5) Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

(6) Rezultatul votării pentru Camera Deputatilor si pentru Senat se consemnează în câte un tabel separat. Tabelele se întocmesc de câte un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte. Dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezenti si candidati, acestia au dreptul să întocmească si ei un tabel pentru fiecare dintre Camerele Parlamentului.

(7) În tabelele prevăzute la alin. (6) se înscriu voturile nule, listele de candidati sau prenumele si numele candidatilor independenti si voturile valabil exprimate pentru fiecare.

Art. 86. - (1) După deschiderea urnelor si numărarea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare încheie, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, câte un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă si în listele electorale speciale, din care:

- numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă;

- numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale speciale;

b) numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale existente la sectia de votare, care s-au prezentat la urne, din care:

- numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă;

- numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale speciale;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare listă de candidati sau de fiecare candidat independent;

f) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor înaintate biroului electoral de circumscriptie;

g) starea sigiliilor de pe urne, la încheierea votării;

h) numărul buletinelor de vot primite;

i) numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate.

(2) Procesele-verbale se semnează de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membrii biroului electoral al sectiei de votare si poartă stampila de control. Semnarea se face în dreptul numelui si prenumelui si, după caz, a apartenentei politice, respectiv după indicarea denumirii abreviate a partidului pe care îl reprezintă.

(3) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului nu are influentă asupra valabilitătii procesului-verbal si a alegerilor.

Presedintele mentionează motivele care au împiedicat semnarea.

(4) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se eliberează, la cerere, de către presedintele biroului electoral, o copie de pe fiecare proces-verbal. Cererea trebuie formulată în scris, înainte de întocmirea procesuluiverbal.

Art. 87. - (1) În timpul operatiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numărare a voturilor si de încheiere a procesului-verbal se pot face întâmpinări scrise cu privire la aceste operatiuni.

(2) Biroul electoral al sectiei de votare hotărăste, de îndată, asupra întâmpinărilor formulate.

(3) Împotriva solutiei date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula contestatii în scris. Contestatiile se prezintă presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, care eliberează depunătorului o dovadă de primire.

Contestatiile se înaintează biroului electoral de circumscriptie.

Art. 88. - (1) Pentru Camera Deputatilor si pentru Senat se întocmeste câte un dosar care cuprinde procesele-verbale si contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale sectiei, precum si buletinele nule si pe cele contestate. Dosarele, sigilate si stampilate, se înaintează biroului electoral de circumscriptie sau, după caz, oficiului electoral de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare. Presedintele este însotit de cel putin doi membri ai biroului, stabiliti prin tragere la sorti, si de pază militară.

Înaintarea dosarelor se face în termen de cel mult 24 de ore de la închiderea sectiei de votare. Dosarele se predau pe bază de proces-verbal.

(2) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscriptie trimite unul dintre exemplarele procesului-verbal la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscriptia electorală; partidele si formatiunile politice, precum si candidatii independenti pot obtine copii legalizate de pe acest exemplar.

Art. 89. - După primirea proceselor-verbale cuprinzând rezultatul numărării voturilor în sectii, oficiul electoral al sectorului încheie, conform art. 86, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, câte un proces-verbal cuprinzând totalul voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, aliantă politică, aliantă electorală si candidat independent, pe care îl înaintează în termen de 24 de ore Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, împreună cu dosarele primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Stabilirea rezultatelor votării la circumscriptiile electorale

 

Art. 90. - (1) După primirea dosarelor prevăzute la art. 88, respectiv a proceselor-verbale si dosarelor prevăzute la art. 89, biroul electoral de circumscriptie încheie, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, câte un proces-verbal cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, aliantă politică, aliantă electorală si candidat independent, pe care îl înaintează în termen de 24 de ore la Biroul Electoral Central.

(2) După primirea proceselor-verbale încheiate de către birourile electorale ale circumscriptiilor, potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central stabileste partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care îndeplinesc pragul electoral, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat. Pragul electoral reprezintă numărul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentară, calculat după cum urmează:

a) 5% din voturile valabil exprimate pe întreaga tară, pentru toate partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale;

b) în cazul aliantelor politice si aliantelor electorale, la pragul de 5% prevăzut la lit. a) se adaugă, pentru al doilea membru al aliantei, 3% din voturile valabil exprimate pe întreaga tară si, pentru fiecare membru al aliantei, începând cu al treilea, câte un singur procent din voturile valabil exprimate pe întreaga tară, fără a se putea depăsi 10% din aceste voturi.

(3) După primirea de la Biroul Electoral Central a constatării cu privire la partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care întrunesc si care nu întrunesc pragul electoral, biroul electoral de circumscriptie procedează la atribuirea, potrivit art. 91, a mandatelor de deputat, respectiv de senator.

(4) La lucrările efectuate de biroul electoral de circumscriptie au dreptul să asiste candidatii si persoanele acreditate.

Art. 91. - (1) Atribuirea de mandate se face avându-se în vedere numai partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 90 alin. (2), în mod distinct pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, precum si candidatii independenti.

(2) Repartizarea si atribuirea mandatelor de deputat si de senator se fac în două etape: la nivelul fiecărei circumscriptii electorale si la nivel de tară.

(3) La nivelul circumscriptiei electorale, biroul electoral stabileste, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, coeficientul electoral al circumscriptiei, prin împărtirea numărului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele de candidati ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale ce întrunesc conditia prevăzută la alin. (1) si pentru candidatii independenti la numărul de deputati, respectiv de senatori, ce urmează să fie alesi în acea circumscriptie; fiecărei liste i se repartizează atâtea mandate de câte ori coeficientul electoral al circumscriptiei electorale se include în voturile valabil exprimate pentru acea listă; atribuirea mandatelor se face de biroul electoral de circumscriptie în ordinea înscrierii candidatilor pe listă; pentru candidatii independenti se atribuie fiecăruia câte un mandat, dacă a obtinut un număr de voturi valabil exprimate cel putin egal cu coeficientul electoral pentru deputati sau pentru senatori, după caz. Voturile rămase, adică cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obtinute de listele de candidati ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale ce întrunesc conditia prevăzută la alin. (1), precum si mandatele ce nu au putut fi atribuite de biroul electoral de circumscriptie se comunică de acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat.

(4) Biroul Electoral Central însumează, pe întreaga tară, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, voturile neutilizate si pe cele inferioare coeficientului electoral de circumscriptie din toate circumscriptiile electorale, pentru fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală care întruneste conditia prevăzută la alin. (1); numărul voturilor astfel obtinute de fiecare partid politic, aliantă politică si aliantă electorală se împarte la 1, 2, 3, 4 etc., făcându-se atâtea operatii de împărtire câte mandate nu au putut fi atribuite la nivelul circumscriptiilor electorale; câturile rezultate din împărtire, indiferent de lista din care provin, se clasifică în ordine descrescătoare, până la concurenta numărului de mandate neatribuite; cel mai mic dintre aceste câturi constituie coeficientul electoral pe tară, pentru deputati si, separat, pentru senatori; fiecărui partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală i se repartizează atâtea mandate de deputati sau, după caz, de senatori de câte ori coeficientul electoral pe tară se cuprinde în numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianta politică sau alianta electorală respectivă, rezultat din însumarea pe tară a voturilor neutilizate si a celor inferioare coeficientului electoral de circumscriptie.

(5) Desfăsurarea mandatelor repartizate pe circumscriptii electorale se face de Biroul Electoral Central, după cum urmează:

a) pentru fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală, cărora le-au revenit mandate potrivit alin. (4), se împarte numărul voturilor neutilizate si al celor inferioare coeficientului electoral de circumscriptie, din fiecare circumscriptie electorală, la numărul total al voturilor valabil exprimate pentru acel partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală avut în vedere la repartizarea mandatelor pe tară.

Rezultatul astfel obtinut pentru fiecare circumscriptie se înmulteste cu numărul de mandate cuvenite partidului, aliantei politice sau aliantei electorale. Datele obtinute se ordonează descrescător la nivelul tării si separat descrescător în cadrul fiecărei circumscriptii.

Pentru fiecare circumscriptie se iau în calcul primele partide politice, aliante politice sau aliante electorale, în limita mandatelor ce au rămas de repartizat în circumscriptia respectivă. Ultimul număr din această operatiune reprezintă repartitorul acelei circumscriptii.

În continuare, se procedează la repartizarea mandatelor pe circumscriptii în ordinea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si a circumscriptiilor din lista ordonată pe tară, astfel: primul număr din lista ordonată pe tară se împarte la repartitorul circumscriptiei de la care provine, rezultând numărul de mandate ce-I revin în circumscriptia respectivă. În continuare, se procedează identic cu numerele următoare din lista ordonată pe tară.

În situatia în care s-a epuizat numărul de mandate cuvenite unui partid politic, unei aliante politice sau unei aliante electorale ori dintr-o circumscriptie electorală, operatiunea se continuă fără acestea.

Dacă numărul din lista ordonată pe tară este mai mic decât repartitorul de circumscriptie, se acordă un mandat;

b) în cazul în care nu este posibilă acordarea mandatelor în ordinea ce rezultă din aplicarea prevederilor de la lit. a), Biroul Electoral Central are în vedere circumscriptia electorală în care partidul politic, alianta politică sau alianta electorală are cel mai mare număr de candidati sau un candidat, cărora nu li s-au atribuit mandate, iar dacă si astfel au rămas mandate neindividualizate pe circumscriptii, circumscriptia electorală în care partidul, formatiunea politică sau alianta respectivă are cele mai multe voturi neutilizate ori cele mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscriptie;

c) dacă după aplicarea prevederilor de la lit. a) si b) au mai rămas mandate nedesfăsurate pe circumscriptii, Biroul Electoral Central le stabileste pe baza acordului partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale cărora li se cuvin aceste mandate, potrivit alin. (4), iar în lipsa unui acord, prin tragere la sorti, în termen de 24 de ore de la încheierea operatiunilor anterioare.

(6) Mandatele desfăsurate pe listele de candidati, potrivit alin. (5), se atribuie candidatilor de biroul electoral de circumscriptie, în ordinea înscrierii acestora pe listă.

(7) Biroul electoral de circumscriptie eliberează certificatul doveditor al alegerii deputatilor si senatorilor cărora li s-au atribuit mandate, în termen de 24 de ore de la încheierea fiecărei operatiuni de atribuire.

(8) În cazul în care organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale optează pentru depunerea aceleiasi liste de candidati în mai multe circumscriptii electorale, conform art. 5 alin. (10), mandatul de deputat atribuit în baza art. 4 alin. (12) revine, în ordinea înscrierii, candidatilor aflati pe lista care a însumat cele mai multe voturi valabil exprimate.

(9) Mandatul prevăzut la alin. (8) este atribuit circumscriptiei electorale în care lista de candidati depusă în baza art. 5 alin. (10) a câstigat cele mai multe voturi valabil exprimate.

(10) Candidatii înscrisi în liste, care nu au fost alesi, sunt declarati supleanti ai listelor respective. În caz de vacantă a mandatelor de deputati sau de senatori alesi pe liste de candidati, supleantii ocupă locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrisi în liste, dacă până la data validării, pentru ocuparea locurilor vacante, partidele sau formatiunile politice pe listele cărora au candidat supleantii confirmă în scris că apartin acestora.

Art. 92. - (1) Biroul electoral de circumscriptie încheie, separat, câte un proces-verbal pentru Camera Deputatilor si pentru Senat privind toate operatiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor.

(2) Procesul-verbal cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente si în listele electorale speciale, din care:

- numărul total al alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;

- numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale speciale;

b) numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale, care s-au prezentat la urne, din care:

- numărul total al alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;

- numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale speciale;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare listă de candidati sau de fiecare candidat independent;

f) numărul buletinelor de vot primite de sectiile de votare;

g) numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate;

h) modul de atribuire a mandatelor, potrivit art. 91, prenumele si numele candidatilor alesi, precum si, după caz, partidul politic, alianta politică sau alianta electorală care i-a propus;

i) mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscriptiei electorale, precum si voturile valabil exprimate ce urmează a fi însumate, potrivit art. 91, pe întreaga tară;

j) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, contestatiilor si hotărârilor luate de biroul electoral de circumscriptie.

(3) Procesul-verbal, împreună cu întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare si de la oficiile electorale, după caz, formând un dosar, încheiat, sigilat, stampilat si semnat de membrii biroului electoral, se înaintează, cu pază militară, la Biroul Electoral Central în termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării Biroului Electoral Central referitoare la desfăsurarea, pe circumscriptii electorale, a mandatelor repartizate centralizat pe tară.

(4) Buletinele de vot nule trebuie păstrate în deplină sigurantă, ambalate, sigilate si etichetate, pe fiecare sectie de votare, la birourile electorale de circumscriptie, până la validarea rezultatelor alegerilor.

Art. 93. - (1) Biroul Electoral Central rezolvă întâmpinările si contestatiile depuse, după care încheie câte un proces-verbal separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, cuprinzând, pe întreaga tară:

a) numărul total al alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente si în listele electorale speciale, din care:

- numărul total al alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;

- numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale speciale;

b) numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale, care s-au prezentat la urne, din care:

- numărul total al alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;

- numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale speciale;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare listă de candidati sau de fiecare candidat independent;

f) numărul buletinelor de vot primite de sectiile de votare;

g) numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate;

h) constatarea cu privire la modul de aplicare de către birourile electorale de circumscriptie a prevederilor art. 91 alin. (3);

i) repartizarea pe tară a mandatelor potrivit art. 91 alin. (4) si desfăsurarea acestora pe circumscriptii electorale potrivit alin. (5) al aceluiasi articol;

j) organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care, desi au participat la alegeri, nu au obtinut nici un mandat de deputat sau de senator; totalizarea voturilor valabil exprimate pentru listele fiecăreia dintre

aceste organizatii si constatarea organizatiilor cărora li se cuvine câte un mandat de deputat potrivit art. 4; numele si prenumele primului candidat de pe lista organizatiei îndreptătite la un mandat de deputat, care a întrunit cel mai mare număr de voturi; în cazul în care listele organizatiei au obtinut un număr egal de voturi, desemnarea se face prin tragere la sorti;

k) modul de solutionare a contestatiilor si întâmpinărilor primite.

(2) Procesele-verbale se semnează de către presedinte, de loctiitorul acestuia si de ceilalti membri ai Biroului Electoral Central, în prezenta cărora au fost întocmite, si se înaintează Camerei Deputatilor si Senatului, în vederea validării alegerilor, împreună cu dosarele întocmite de birourile electorale de circumscriptie. Lipsa semnăturii unor membri ai birourilor nu are influentă asupra valabilitătii procesului-verbal si a alegerilor. Presedintele mentionează motivele care au împiedicat semnarea.

(3) Programul utilizat pentru repartizarea centralizată a mandatelor si desfăsurarea acestora pe circumscriptii electorale se aprobă de Biroul Electoral Central si constituie anexă la procesul-verbal ce se înaintează pentru validarea mandatelor.

Art. 94. - Biroul Electoral Central publică rezultatele alegerilor în presă si în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen util, pentru respectarea prevederilor art. 63 alin. (3) din Constitutia României, republicată.

 

CAPITOLUL X

Alegerile partiale

 

Art. 95. - (1) În cazul anulării alegerilor într-o circumscriptie electorală, potrivit art. 32 alin. (1) lit. h), precum si în cazul în care mandatul de deputat sau de senator devenit vacant nu poate fi ocupat de supleant, se

organizează alegeri partiale.

(2) Nu se organizează alegeri dacă vacanta unui mandat de deputat sau de senator s-a ivit în ultimele 12 luni anterioare expirării mandatului Camerei Deputatilor si Senatului, prevăzut de art. 63 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

Art. 96. - (1) Dacă alegerile partiale au loc ca urmare a anulării alegerilor dintr-o circumscriptie electorală, acestea se organizează si se desfăsoară pe baza acelorasi copii de pe listele electorale permanente, a acelorasi candidaturi, de către aceleasi birouri electorale si, după caz, oficii electorale si la aceleasi sectii de votare, în a 3-a duminică după anularea alegerilor initiale.

(2) Candidatii vinovati de fraudă nu mai pot participa la noul scrutin.

(3) Alegerile partiale organizate în caz de vacantă a unui mandat de deputat sau de senator au loc în conditiile aplicării corespunzătoare a prezentei legi, în cel mult 3 luni de la sesizarea Guvernului de către presedintele Camerei Deputatilor sau, după caz, de către presedintele Senatului, cu privire la întrunirea conditiilor prevăzute la art. 95.

(4) În cazul în care alegerile partiale prevăzute la alin. (3) se organizează într-o singură circumscriptie electorală, nu se mai constituie Biroul Electoral Central, atributiile acestuia urmând a fi îndeplinite de biroul electoral de circumscriptie.

(5) La alegerile partiale participă numai alegătorii de pe listele electorale permanente ale localitătilor din cadrul circumscriptiei electorale unde se organizează alegerile.

 

CAPITOLUL XI

Contraventii si infractiuni

 

Art. 97. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) înscrierea, cu bună-stiintă, a unui alegător în mai multe liste electorale ale localitătii de domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei de sustinători cu încălcarea dispozitiilor art. 44 alin. (3)-(7);

b) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 5 alin. (2);

c) încălcarea dispozitiilor referitoare la afisarea listelor de candidati si a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale;

d) păstrarea registrelor cu listele electorale permanente în conditii necorespunzătoare;

e) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege si neoperarea acestora în listele electorale permanente;

f) efectuarea de operatiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate;

g) necomunicarea către judecătorii a modificărilor operate în exemplarul listei electorale permanente existente la primărie;

h) refuzul nejustificat de eliberare, la cererea scrisă a celui interesat, a cărtii de alegător;

i) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăsurării normale a adunărilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;

j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afisate sau a oricăror alte afise ori anunturi de propagandă electorală tipărite;

k) afisarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise sau cu încălcarea prevederilor prezentei legi;

l) acceptarea de către un cetătean a înscrierii sale pe mai multe liste de candidati, precum si acceptarea de a candida atât pe o listă, cât si ca independent;

m) neaducerea la cunostintă publică de către membrii birourilor electorale de circumscriptie a propunerilor de candidaturi;

n) refuzul de a permite accesul în localul de vot al candidatilor sau al persoanelor acreditate să asiste la desfăsurarea operatiunilor electorale;

o) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot si în împrejurimi;

p) refuzul nejustificat de a-l înscrie pe alegător în lista specială sau de a-i înmâna buletinul de vot si stampila de votare alegătorului care a semnat în lista electorală, înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă cartea de alegător si actul de identitate ori care refuză să semneze pentru primirea acestora în lista electorală în care este înscris;

q) întocmirea de către birourile electorale ale sectiilor de votare a proceselor-verbale cu încălcarea dispozitiilor prezentei legi;

r) continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale, precum si sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor, la sediul sectiilor de votare sau în perimetrul prevăzut la art. 75 alin. (2), să voteze sau să nu voteze un anumit partid, o anumită aliantă politică, aliantă electorală sau un candidat independent;

s) purtarea, pe durata votării, de către membrii birourilor sectiilor de votare sau de către persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;

s) absenta nejustificată a presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;

t) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptătite potrivit prevederilor prezentei legi;

t) neaplicarea pe cartea de alegător sau, după caz, pe actul de identitate a stampilei cu mentiunea Votat, precum si retinerea cărtii de alegător, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al sectiei de votare; retinerea unei cărti de alegător de către o persoană neautorizată, precum si încredintarea de către titular a cărtii de alegător unei alte persoane;

u) neaplicarea, de către birourile electorale ale sectiilor de votare, de către autoritătile si institutiile publice la care se referă, a hotărârilor birourilor electorale de circumscriptie;

v) neaplicarea, de către birourile electorale de circumscriptie si de sectiile de votare, precum si de către autoritătile si institutiile publice la care se referă, a hotărârilor adoptate de Biroul Electoral Central.

Art. 98. - Contraventiile prevăzute la art. 97 lit. j), k) si n) se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la lit. d), e), f) si g), cu amendă de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei, cele prevăzute la lit. l), m), q), r), s), s), t) si t), cu amendă de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b), c), h), i), o) si p), cu amendă de la 11.000.000 lei la 15.000.000 lei si cele prevăzute la lit. u) si v), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 99. - (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 97 si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 98 se fac de către:

a) politisti, pentru faptele prevăzute la art. 97 lit. i), j), k), n), o), p), r) si t);

b) primari si împuternicitii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 97 lit. f) si j);

c) presedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru faptele prevăzute la art. 97 lit. a), b), l), j), q), r), s), s) si u);

d) presedintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 97 lit. c), l) si v);

e) presedintele biroului electoral, în cazul săvârsirii contraventiilor de către membrii acestuia, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârsirii contraventiilor de către presedintii birourilor electorale

ierarhic inferioare sau de către loctiitorii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 97 lit. r), s), s), t) si t);

f) împuternicitii presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 97 lit. a), d), e), f), g), h) si r).

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 98, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contraventiilor prevăzute la art. 97 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 100. - (1) Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Înscrierea, cu stiintă, în copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu sunt înscrise în lista electorală permanentă constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(3) Tentativa la infractiunile prevăzute la alin. (1) si (2) se pedepseste.

Art. 101. - (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de către membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de către alte persoane constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 102. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidati ori un anumit candidat, precum si primirea

acestora de către alegător, în acelasi scop, constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârsită de un observator intern, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Tentativa se pedepseste.

(4) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscriptionate cu însemnele partidului respectiv.

Art. 103. - (1) Fapta unei persoane de a vota fără a avea drept de vot ori de a vota de două sau mai multe ori în ziua alegerilor constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 104. - (1) Utilizarea unei cărti de alegător nule sau a unei cărti de alegător false ori a unui buletin de vot fals, introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine decât cele la care are dreptul un alegător sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 105. - (1) Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 106. - (1) Deschiderea urnelor înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, precum si transportarea urnei speciale în alte conditii decât cele prevăzute la art. 83 constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 107. - (1) Încredintarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al sectiei de votare ori transportarea de către o persoană a urnei speciale fără a face parte din biroul electoral al sectiei de votare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 108. - (1) Introducerea în uz si folosirea unui program de calculator cu vicii aparente sau ascunse, care alterează înregistrarea rezultatelor obtinute în sectiile de votare, totalizează cu erori sau duce la repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii, constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national.

(3) Tentativa la infractiunile prevăzute la alin. (1) si (2) se pedepseste.

Art. 109. - Pentru infractiunile prevăzute în prezenta lege, actiunea penală se pune în miscare din oficiu.

Art. 110. - Bunurile destinate sau folosite la săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 97 lit. l) si s) sau a infractiunilor prevăzute la art. 102 si 104 ori rezultate din comiterea acestora se confiscă.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 111. - (1) Cheltuielile pentru efectuarea operatiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat.

(2) Sediul si dotarea Biroului Electoral Central se asigură de Guvern, ale birourilor electorale de circumscriptie, de către prefecti si de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti, iar ale oficiilor electorale, precum si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare, de către primar, împreună cu prefectii.

(3) Actele întocmite în exercitarea drepturilor electorale prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 112. - (1) Guvernul asigură, pentru sprijinirea activitătii birourilor electorale, statisticienii necesari, iar Ministerul Administratiei si Internelor, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, personalul tehnic auxiliar necesar.

(2) Pe perioada cât functionează birourile si oficiile electorale, membrii acestora, statisticienii si personalul tehnic auxiliar se consideră detasati si primesc o indemnizatie stabilită prin hotărâre a Guvernului. Presedintii birourilor electorale, loctiitorii acestora si membrii primesc indemnizatia de la data încheierii proceselor-verbale de învestire, prevăzute la art. 43.

Art. 113. - (1) Judecarea de către instante a întâmpinărilor, contestatiilor sau a oricăror alte cereri prevăzute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanta presedintială, cu participarea obligatorie a procurorului.

(2) Împotriva hotărârilor definitive, pronuntate de instantele judecătoresti potrivit prezentei legi, nu există cale de atac.

Art. 114. - (1) Termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, se calculează din ziua când încep să curgă, care este luată în calcul, până inclusiv în ziua când se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare.

(2) Pe întreaga perioadă a alegerilor, birourile electorale si instantele judecătoresti trebuie să asigure permanenta activitătii în vederea exercitării de către cetăteni a drepturilor electorale. În ziua alegerilor, instantele de judecată asigură permanenta activitătii.

Art. 115. - (1) Persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale nu participă la vot si nu sunt avute în vedere la stabilirea numărului total al alegătorilor.

(2) Pentru persoanele detinute în baza unui mandat de arestare preventivă se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 83 privind urna specială, cererea urmând a fi scrisă personal de către solicitant. Cererea poate fi adresată numai sectiei de votare în a cărei rază teritorială se află locul de detinere.

Art. 116. - (1) Prefectii verifică corecta îndeplinire de către primari a obligatiilor ce le revin potrivit prezentei legi si, în cazul constatării unor fraude sau încălcări ale unor prevederi legale, sesizează organele în drept.

(2) În cazul în care prefectii constată că un alegător nu a fost înscris în listele electorale sau nu a fost radiat, potrivit legii, ori că birourile electorale de circumscriptie, oficiile electorale ori birourile electorale ale sectiilor de votare nu s-au constituit legal, formulează întâmpinări si contestatii, care se solutionează potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 117. - (1) Prin act de identitate, în sensul prezentei legi, se întelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic, de serviciu, consular sau simplu, iar în cazul militarilor în termen si al elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.

(2) Pasaportul simplu poate fi folosit pentru exercitarea dreptului de vot numai de către cetătenii români aflati în străinătate sau de către cetătenii români domiciliati în străinătate. Cetătenii români cu domiciliul în România care votează în străinătate în baza pasaportului simplu completează o declaratie pe propria răspundere că nu si-au exercitat sau nu îsi exercită dreptul la vot în aceeasi zi pe baza altui act de identitate, astfel cum este definit la alin. (1), sau pe baza cărtii de alegător.

Art. 118. - (1) Procesele-verbale predate la Biroul Electoral Central, registrele acestuia, precum si toate documentele si materialele de la Biroul Electoral Central, rezultate în urma procesului electoral pentru alegerea

Camerei Deputatilor si a Senatului, se păstrează, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, în arhiva Înaltei Curti de Casatie si Justitie, separat de celelalte documente ale instantei.

(2) Buletinele de vot întrebuintate sau neîntrebuintate, precum si cele nule, procesele-verbale si stampilele necesare votării, primite de instantele judecătoresti de la birourile electorale de circumscriptie sau de la birourile electorale ale sectiilor de votare, sunt păstrate în arhivă, separat de celelalte documente ale instantei, timp de 3 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), instantele, cu sprijinul prefectilor, predau, în vederea topirii, agentilor economici specializati buletinele de vot si celelalte materiale utilizate în procesul votării.

Art. 119. - În termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul listei electorale speciale, al listei sustinătorilor, al listei membrilor organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, precum si al stampilei birourilor electorale de circumscriptie si a Biroului Electoral Central. De asemenea, Guvernul stabileste, cu cel putin 20 de zile înainte de data alegerilor, modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării si al certificatului doveditor al alegerii deputatilor si senatorilor.

Art. 120. - (1) Alegerile din anul 2004 pentru Camera Deputatilor si Senat, precum si pentru functia de Presedinte al României au loc la data de 28 noiembrie 2004.

(2) Campania electorală pentru alegerile prevăzute la alin. (1) începe la data de 28 octombrie 2004 si se încheie pe data de 27 noiembrie 2004, ora 7,00.

(3) Prevederile prezentului articol intră în vigoare la data de 11 octombrie 2004, dată de la care încep să curgă termenele care, potrivit prevederilor prezentei legi, se calculează de la stabilirea datei alegerilor.

Art. 121. - (1) La alegerile din anul 2004, dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate, astfel cum acesta este definit la art. 117, pe care se aplică stampila cu mentiunea Votat si data scrutinului sau, după caz, un timbru autocolant care cuprinde mentiunea Votat si data scrutinului. Neaplicarea stampilei cu mentiunea Votat sau, după caz, a timbrului autocolant pe actul de identitate constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac potrivit prevederilor art. 99 alin. (1) lit. a) si e).

(2) Cărtile de alegător eliberate până la data alegerilor parlamentare din anul 2004 nu se utilizează pentru aceste alegeri.

(3) Prevederile prezentei legi referitoare la utilizarea cărtilor de alegător se aplică începând cu alegerile parlamentare din anul 2008.

(4) Ministerul Administratiei si Internelor este obligat să întocmească si să elibereze tuturor cetătenilor cu drept de vot cărtile de alegător, până la data de 31 decembrie 2006.

Art. 122. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu

modificările si completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 373.

 

ANEXE

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 717.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 294

din 6 iulie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002, exceptie ridicată de Asociatia Salariatilor (PAS) Comsig - S.A. Sighisoara în Dosarul nr. 6.356/2003 al Tribunalului Mures.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate.

Face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale, care prin Decizia nr. 165/2003, Decizia nr. 175/2003 si Decizia nr. 465/2003 a statuat că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 ianuarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 6.356/2003, Tribunalul Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002.

Exceptia a fost ridicată de Asociatia Salariatilor (PAS) Comsig - S.A. Sighisoara în dosarul cu numărul de mai sus, având drept obiect constatarea rezolutiunii contractului de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat de autoarea exceptiei cu A.P.A.P.S. (în prezent, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului).

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate încalcă principiul neretroactivitătii legii, deoarece reglementează posibilitatea modificării unilaterale a unor raporturi juridice anterioare adoptării textelor incriminate, ceea ce duce la o gravă atingere a stabilitătii sistemului juridic, legiuitorul neputându-se, de altfel, substitui vointei părtilor în modificarea unor clauze contractuale.

Tribunalul Mures opinează că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece, prin dispozitiile criticate, organul legislativ s-a substituit vointei părtilor, dându-se posibilitatea modificării unilaterale si discretionare a unui raport juridic născut anterior adoptării acestor dispozitii legale.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul României, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată. Astfel, referitor la critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, fată de dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutia României, Avocatul Poporului consideră că aceasta este neîntemeiată, deoarece textele legale incriminate nu contin dispozitii cu caracter retroactiv. În acest sens a fost citată Decizia nr. 165/2003, pronuntată de Curtea Constitutională la data de 6 mai 2003.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002, Avocatul Poporului apreciază că verificarea acestor dispozitii intră în competenta instantelor judecătoresti de contencios administrativ, iar nu în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale. De asemenea, arată că nu intră în competenta Curtii Constitutionale examinarea conformitătii anumitor acte normative cu diferite dispozitii legale, ci numai concordanta acestora cu principiile si normele constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând Încheierea de sesizare, punctele de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 26 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Normele  metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002. Desi autorul exceptiei indică ca fiind neconstitutionale dispozitiile art. 1 pct. 1 lit. a) si b) si art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002, din motivarea exceptiei se observă că de fapt dispozitiile criticate de autor sunt cele ale art. 1.

Textele criticate au următorul continut:

- Art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002:

“(1) În cazul desfiintării contractului pe cale conventională sau judiciară Autoritatea va retine de la cumpărător toate sumele achitate de acesta în contul contractului, reprezentând, după caz, avans, rate, dobânzi, penalităti achitate cu orice titlu, până la desfiintarea acestuia.

(11) În cazul desfiintării contractului pe cale conventională sau judiciară, pentru prejudicii cauzate Autoritătii, cumpărătorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din:

a) sumele reprezentând dobânzile si penalitătile datorate pentru ratele scadente si neachitate până la data desfiintării contractului, precum si penalitătile datorate ca urmare a neîndeplinirii celorlalte obligatii contractuale;

b) sumele reprezentând dividendele încasate de cumpărător în perioada de valabilitate a contractului;

 c) sumele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2001 privind recuperarea onorariilor de succes plătite consultantilor de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL).

(12) Prevederile alin. (1) si (11) se aplică si proceselor în curs de judecată având ca obiect desfiintarea contractului, începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Pentru prejudiciile cauzate societătii de către cumpărător, aceasta poate cere instantei judecătoresti dauneinterese.

(3) Stabilirea prejudiciilor si a întinderii daunelor-interese prevăzute la alin. (2), precum si a celor provocate Autoritătii se va face, la solicitarea societătii/Autoritătii, pe baza unei expertize întocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operatiuni.

(4) Cheltuielile aferente efectuării expertizei prevăzute la alin. (3) vor fi avansate de societate sau, după caz, de Autoritate si vor fi recuperate de la cumpărător.”

Art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002:

“(1) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă, si ale prezentelor norme metodologice, denumite în continuare norme, se aplică contractelor având ca obiect vânzarea cumpărarea de actiuni detinute de stat la societăti comerciale, încheiate de Fondul Proprietătii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare Autoritate, si aflate în derulare, pentru efectele produse de aceasta după intrarea în vigoare a ordonantei, si anume:

a) contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a ordonantei, în care scadentele obligatiilor asumate sunt anterioare sau ulterioare intrării în vigoare a ordonantei;

b) contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a ordonantei.

(2) Contractele mentionate la alin. (1) sunt considerate ca aflate în perioada de derulare până când acestea încetează să mai producă efecte, întelegându-se prin aceasta stingerea tuturor obligatiilor si valorificarea tuturor drepturilor izvorâte din

respectivele contracte, inclusiv până la rămânerea definitivă si irevocabilă a unor hotărâri judecătoresti/arbitrale cu privire la litigii născute din neexecutarea sau executarea partială a contractelor.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutia României, articol care după revizuirea Legii fundamentale are următorul continut:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”

De asemenea, autorul exceptiei consideră că dispozitiile criticate vin în contradictie si cu art. 1 si art. 969 alin. 1 din Codul civil.

1. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002, Curtea constată că, potrivit art. 146 lit. d) din Legea fundamentală, poate hotărî numai “asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial”. Această dispozitie a fost preluată si de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Astfel fiind, instanta de judecată, potrivit alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, trebuia să respingă exceptia printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională.

Pe cale de consecintă, Curtea urmează să respingă această exceptie ca fiind inadmisibilă.

2. Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, Curtea constată că aceasta a fost adoptată în scopul organizării si desfăsurării în conditii unitare a controlului postprivatizare, ce are ca obiect urmărirea modului în care sunt respectate de către cumpărător obligatiile asumate prin contractele de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societăti si, după caz, urmărirea evolutiei principalilor indicatori economico-financiari ai societătilor la care au fost vândute actiuni ale statului prin contracte aflate în perioada de derulare.

Potrivit dispozitiilor art. 2, asa cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 40/2003, Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 “se aplică contractelor având ca obiect vânzarea-cumpărarea de actiuni detinute de stat la societăti, încheiate de Fondul Proprietătii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare Autoritate, si aflate în derulare, pentru efectele produse de acestea după intrarea ei în vigoare”, si nu pun în discutie reglementarea initială sau efectele scurse până la aparitia noilor dispozitii. Referitor la critica privind încălcarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, republicată, Curtea constată că formula redactională a textului legal dedus controlului nu contine, în sine, nici o dispozitie cu caracter retroactiv, textul urmând a-si găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002, si anume de la data de 2 februarie 2002, data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. Curtea Constitutională a statuat, de exemplu prin Decizia nr. 330 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002, că o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să reglementeze modul de actiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare.

Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, statuând prin Decizia nr. 165 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, si prin Decizia nr. 189 din 27 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 7 iunie 2004, că aceste dispozitii de lege sunt constitutionale.

În sfârsit, referitor la critica privind neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 21 prin raportare la dispozitiile art. 1 si art. 969 alin. 1 din Codul civil, Curtea constată că aceasta nu poate fi primită. Prin Decizia nr. 81 din 25 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999, Curtea Constitutională a statuat că examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins violate, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei. Procedându-se altfel s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, desi fiecare dintre dispozitiile legale este constitutională, numai coexistenta lor ar pune în discutie constitutionalitatea uneia dintre ele. Rezultă deci că nu ne aflăm în prezenta unei chestiuni privind constitutionalitatea, ci a unei simple contrarietăti între norme legale din acelasi domeniu, coordonarea legislatiei în vigoare fiind de competenta autoritătii legiuitoare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.d), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002, exceptie ridicată de Asociatia Salariatilor (PAS) Comsig - S.A. Sighisoara în Dosarul nr. 6.356/2003 al Tribunalului Mures.

2. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 299

din 6 iulie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 261/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România, exceptie ridicată de Hrisanti Petrescu în Dosarul nr. 956/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, avocat Constantin Iordan, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul autorului solicită admiterea exceptiei, sustinând oral motivele de neconstitutionalitate a textelor de lege criticate, expuse în notele scrise depuse la dosar, si criticând totodată punctele de vedere transmise de Guvern si de Avocatul Poporului, pe care le consideră neîntemeiate. Referitor la punctul de vedere transmis de Guvern, arată că exceptia nu poate fi considerată inadmisibilă, deoarece introducerea în textul criticat a unui termen de decădere nu echivalează cu abrogarea acestuia.

Reprezentantul Ministerului Public arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, dispozitiile acesteia au fost renumerotate, iar textul care formează obiectul exceptiei a fost cuprins în art. 26 alin. (1), păstrându-se în substanta sa. Solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 157 din 30 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 10 mai 2004.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 3 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 956/2003, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 261/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România. Exceptia a fost ridicată de Hrisanti Petrescu în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea recursului împotriva unei decizii civile a Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă, prin care s-a respins actiunea având ca obiect restituirea unor obiecte din metale pretioase, a căror confiscare este considerată de autor ca fiind abuzivă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile art. 15 alin. (1) si (2), art. 20, art. 21, art. 41 alin. (1), (2) si (3), art. 42, art. 51 si art. 150 din Constitutie, precum si principiile înscrise în Declaratia Universală a Drepturilor Omului, deoarece dau eficientă reglementărilor abuzive din perioada cuprinsă între anul 1946 si anul 1990.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, arătând că dispozitiile legale a căror neconstitutionalitate este invocată sunt cuprinse în art. 341 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, fiind introduse prin Legea nr. 261/2002 de aprobare a acestei ordonante. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, a fost modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 24/2003, iar, prin Legea nr. 362/2003 de aprobare a acesteia, dispozitiilor art. 341 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 li s-a dat următorul continut: “Persoanele fizice si juridice ale căror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, după anul 1946 si până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instantelor de judecată de la domiciliul reclamantului, până la data de 31 decembrie 2003.”

După cum se poate observa dispozitiile cuprinse în alin. (1) al art. 341 au avut o aplicare limitată în timp, după data de 31 decembrie 2003 ele devenind inaplicabile. De altfel, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, iar dispozitiile criticate nu mai apar în textul acesteia, ele iesind din vigoare.

Având în vedere că, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, exceptia de neconstitutionalitate ce formează obiectul Dosarului nr. 156 D/2004 al Curtii Constitutionale este inadmisibilă.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, motivând că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a art. 341 alin. (1) din Legea nr. 261/2002, fată de art. 44 din Constitutie, republicată.

Sustinerea autorului exceptiei că, potrivit art. 311 alin. (1) din Legea nr. 261/2002, restabilirea dreptului său de proprietate asupra obiectelor din metale pretioase confiscate este conditionată de efectele unei legi abuzive, nu este întemeiată, deoarece o lege poate fi apreciată numai în functie de regimul constitutional sub imperiul căruia a fost adoptată, fiind supusă regulii “tempus regit actum”. În acest sens, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 73/1995 si Decizia nr. 136/1998. Pe cale de consecintă, chiar dacă modul în care, sub imperiul unor legi anterioare, a luat nastere dreptul de proprietate al statului nu este corespunzător prevederilor actualei Constitutii, dreptul subiectiv de proprietate al statului, constituit potrivit reglementărilor legale anterioare, nu este stins ca efect al intrării în vigoare a actualei Legi fundamentale, independent de modificările aduse regimului juridic al proprietătii (Decizia Curtii Constitutionale nr. 73/1995).

Ca urmare, persoanele care se consideră îndreptătite la restituirea obiectelor din metale pretioase nu detin, în prezent, un drept de proprietate asupra obiectelor intrate în proprietatea statului ca efect al reglementărilor în vigoare după anul 1946 si până în anul 1990, ci doar posibilitatea de a solicita instantei de judecată restabilirea dreptului de proprietate asupra obiectelor din metale pretioase, pe care le-au avut în proprietate. În acest sens, Curtea Constitutională a statuat că “garantarea constitutională a proprietătii private este, în mod necesar, subsecventă existentei unui titlu de proprietate, eliberat cu respectarea dispozitiilor legale, si nu operează în situatia unui drept a cărui recunoastere are caracter aleatoriu, constituind, din punctul de vedere al viitorului titular, aflat în postura de solicitant, doar o eventualitate” (Decizia Curtii Constitutionale nr. 316/2003).

Critica de neconstitutionalitate a art. 341 alin. (1) din Legea nr. 261/2002, fată de art. 21 din Constitutie, republicată, nu poate fi retinută. Astfel, prevederile art. 341 alin. (1) din Legea nr. 261/2002 nu îngrădesc dreptul părtilor interesate de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime, ci reprezintă tocmai o concretizare a principiului fundamental al accesului liber la justitie. Astfel, conform art. 341 alin. (1) din Legea nr. 261/2002, aprecierea respectării legii aplicabile, în cazurile în care obiectele din metale pretioase au fost preluate de către stat, cu sau fără încălcarea reglementărilor în vigoare după anul 1946 si până în anul 1990, se face de către instanta de judecată.

Nu poate fi retinută nici critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 341 alin. 1 din Legea nr. 261/2002, fată de dispozitiile art. 46 din Constitutie, republicată. Astfel, din continutul art. 341 alin. (1) din Legea nr. 261/2002 nu rezultă că acesta ar încălca, sub vreun aspect, dreptul la mostenire. În plus, Legea nr. 261/2002 recunoaste nelimitat drepturile mostenitorilor, drepturi care sunt identice cu cele ale fostului proprietar al obiectelor din metale pretioase, la a cărui succesiune sunt chemati, si nu este prevăzută vreo derogare de la normele de drept comun referitoare la procedura succesorală.

În concluzie prevederile art. 341 alin. (1) din Legea nr. 261/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, asa cum rezultă din textul criticat, citat în notele scrise ale autorului si Încheierea de sesizare, dispozitiile art. 341 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România, în redactarea dată prin Legea nr. 261/2002 pentru aprobarea acestei ordonante.

Textul de lege criticat avea următorul continut: “Persoanele fizice si juridice ale căror obiecte din metale pretioase de natura celor prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, de după anul 1946 si până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instantelor de judecată de la domiciliul reclamantului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonantei de urgentă.”

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin punctul 2 al articolului unic al Legii nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003, titlul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 a fost modificat, dându-i-se următorul cuprins: “Ordonantă de urgentă privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România”.

Prin punctul 17 al articolului unic din această lege, art. 341 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 a fost modificat, având următorul continut: “Persoanele fizice si juridice ale căror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, după anul 1946 si până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instantelor de judecată de la domiciliul reclamantului, până la data de 31 decembrie 2003.”

În urma republicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, dispozitiile acesteia au fost renumerotate, iar textul care formează obiectul exceptiei a fost cuprins în art. 26 alin. (1).

În raport cu această evolutie legislativă si având în vedere că dispozitiile legale criticate de autorul exceptiei s-au păstrat în substanta lor, textul de lege supus controlului va fi cel al art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, în forma în care acest act normativ a fost republicat la data de 29 ianuarie 2004.

Aceste dispozitii sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale în raport cu prevederile art. 15 alin. (1) si (2), art. 20, art. 21, art. 41 alin. (1), (2) si (3), art. 42, art. 51 si art. 150 din Constitutie, încălcând totodată principiile înscrise în Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

După revizuirea Constitutiei, dispozitiile art. 41 alin. (1), (2) si (3), art. 42, art. 51 si art. 150 din Legea fundamentală, invocate în sustinerea exceptiei, sunt cuprinse în art. 44 alin. (1), (2) si (3), art. 46, art. 1 alin. (5) si art. 154.

Textele constitutionale invocate au următorul continut:

- Art. 15: “(1) Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”

- Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.”

- Art. 46: “Dreptul la mostenire este garantat.”

- Art. 1 alin. (5): “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”

- Art. 154: “(1) Legile si toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constitutii.

(2) Consiliul Legislativ, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislatiei cu prezenta Constitutie si va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 nu aduc atingere art. 44 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, republicată, privind dreptul de proprietate privată, dimpotrivă, constituie un caz al aplicării textului constitutional, prin posibilitatea creată persoanelor mentionate în dispozitia legală atacată de a obtine restituirea bunurilor lor, preluate abuziv de stat.

Stabilirea în cuprinsul ordonantei a unui termen de exercitare a actiunii în restituirea bunurilor preluate abuziv nu constituie o limitare a dreptului de proprietate ci o conditie de exercitare a actiunii în restituire, pe care legiuitorul a instituit-o în virtutea prerogativelor sale stabilite prin dispozitia constitutională amintită si prin prevederile art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală.

De asemenea, Curtea constată că textul criticat nu contine nici o prevedere prin care să limiteze sau să împiedice accesul la justitie, ci, asa cum s-a arătat, instituie posibilitatea si conditiile în care persoanele fizice si juridice ale căror obiecte de natura celor prevăzute în ordonantă au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, se pot adresa justitiei.

Nu poate fi primită nici sustinerea privind retroactivitatea textului de lege atacat, dat fiind că, în mod evident, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 reglementează pentru viitor dreptul fostilor proprietari, persoane fizice sau persoane juridice, de a li se restitui bunurile confiscate abuziv.

În sfârsit, Curtea retine că dispozitiile art. 46 din Constitutie, republicată, privind dreptul la mostenire nu sunt încălcate, deoarece, în cuprinsul dispozitiilor supuse controlului de constitutionalitate, nu este prevăzută nici o derogare de la normele dreptului comun în materie succesorală.

Textul de lege atacat a mai fost supus controlului de constitutionalitate. Prin Decizia nr. 157 din 30 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 10 mai 2004, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, republicată.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si alin. (3), al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, exceptie ridicată de Hrisanti Petrescu în Dosarul nr. 956/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 308

din 8 iulie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 615 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

 

Ion Predescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 615 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Sorin Ioan Cotfas în Dosarul nr. 6.617/2003 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, motivând că principiul publicitătii se impune a fi respectat si cu privire la procesul de divort deoarece în cursul acestuia se dispune uneori asupra unor probleme care depăsesc cadrul vietii intime, familiale si private, de exemplu problema încredintării copiilor minori.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 24 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 6.617/2003, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 615 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Sorin Ioan Cotfas, pârât în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect desfacerea căsătoriei prin divort.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul sustine că dezbaterea în sedintă publică a actiunii în desfacerea căsătoriei, prin specificul probelor administrate, aduce atingere art. 26 din Constitutie, republicată, privind viata intimă, familială si privată. Judecarea în sedintă publică sau în sala de consiliu ar trebui să fie lăsată la latitudinea părtilor, singurele îndreptătite să decidă asupra caracterului public sau confidential pe care înteleg să-l atribuie solutionării problemelor lor.

Judecătoria Târgu Mures opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, regula publicitătii sedintei de judecată în care se solutionează cererea de desfacere a căsătoriei este determinată de caracterul social al căsătoriei si de impactul desfacerii acesteia asupra copiilor minori.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, motivând că publicitatea sedintei de judecată este, în majoritatea cazurilor, justificată de functia educativă a procesului, care trebuie să fie echitabil si impartial, precum si de eventualul interes manifestat de orice altă persoană străină de litigiu. În ceea ce priveste procesul de divort, nu se poate însă afirma fără rezerve că aceleasi considerente prevalează în raport cu dreptul părtilor la ocrotirea vietii lor intime, familiale si private.

Dacă în general în litigiile civile si în cauzele penale statul, prin măsurile legislative adoptate, precum si autoritătile statale, prin aplicarea reglementărilor în vigoare, pot prezuma si pot statua asupra interesului public fată de interesul privat, nu acelasi lucru se poate spune despre procesele de divort. În cadrul acestora aducerea în discutie a detaliilor privind relatiile dintre soti - atitudinea lor reciprocă, aspectele ce tin de viata intimă, de relatiile extraconjugale, de orientările sau apartenenta sexuală, de corespondenta acestora, de aspecte pecuniare, de convingeri si optiuni religioase - constituie regula. În virtutea principiului consacrat în art. 26 din Constitutie, republicată, si în art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, nimeni nu ar trebui să fie obligat să îsi expună public viata privată si de familie, cu exceptia unor motive serios justificate care, într-o societate democratică, să se impună “pentru securitatea natională, siguranta publică, bunăstarea economică a tării, apărarea ordinii si prevenirea faptelor penale, protejarea sănătătii sau a moralei ori protejarea drepturilor sau libertătilor altora”. Astfel de elemente care să justifice atingeri ale drepturilor invocate anterior nu se regăsesc într-un proces de divort decât foarte rar, asa că nu este justificată ca regulă publicitatea dezbaterilor.

În conditiile în care atât dreptul la viată intimă, familială si privată, cât si publicitatea sedintei de judecată sunt principii constitutionale, legea ar trebui să dea prioritate în această materie celui dintâi principiu, adică să dea expresie în mod neechivoc, făcând aplicabilă exceptia îngăduită de art. 127 din Constitutie, republicată, dreptului sotilor de a decide dacă doresc sau nu să facă publice aspecte ale vietii lor intime si familiale.

Este adevărat că textul atacat prevede posibilitatea judecării cererii de divort în camera de consiliu, dar în acest mod nu se pune accentul si nu se valorifică dreptul părtilor de a decide cu privire la dezbaterea publică a propriilor probleme din viata intimă, familială si privată. De altfel, decizia de a solutiona cauza în sala de consiliu, constituind o exceptie de la principiul publicitătii sedintei de judecată, trebuie motivată de instantă.

Solutia potrivit căreia în materie de divort regula să nu fie publicitatea, ci, dimpotrivă, solutionarea cauzei în camera de consiliu corespunde tendintelor actuale manifestate la nivel european, de accentuare a protectiei si respectului fată de viata intimă, familială si privată. Aceasta se impune cu atât mai mult cu cât, în majoritatea cazurilor, divortul priveste si interesele minorilor, iar în cazul căsătoriilor din care au rezultat copii minori nu este posibil, de lege lata, divortul prin acordul sotilor, ca modalitate de protectie a vietii lor intime.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Prevederile art. 615 din Codul de procedură civilă instituie regula potrivit căreia cererea de divort se judecă în sedintă publică, dar si exceptia de la această regulă, conform căreia instanta poate dispune judecarea cererii de divort în camera de consiliu, dacă apreciază că prin aceasta s-ar asigura o mai bună judecată sau administrare a probelor. În aprecierea caracterului public sau secret al sedintei de judecată, instanta trebuie să actioneze în cadrul strict stabilit de lege, cadru care nu este în contradictie cu exigentele dreptului la viată intimă, familială si privată al persoanelor fizice. În acest context, textul de lege criticat trebuie coroborat cu dispozitiile art. 121 alin. 2 din Codul de procedură civilă care permit instantei să dispună ca dezbaterile să se facă în sedintă secretă, dacă dezbaterea publică ar putea vătăma ordinea publică sau părtile. În cazul divortului, trebuie avut în vedere si caracterul social al căsătoriei, deoarece aceasta nu constituie o problemă strict de ordin personal, ci interesează si societatea. Dispozitiile criticate sunt în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (2) din Constitutie, republicată, conform cărora conditiile de încheiere, de desfacere si de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege, cu prevederile art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit cărora procedura de judecată si competenta instantelor judecătoresti sunt prevăzute numai prin lege, precum si cu prevederile art. 127 din Constitutie, republicată, care dispun că sedintele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege, deoarece principiul publicitătii constituie un principiu fundamental al înfăptuirii justitiei într-un stat de drept. Mai mult, dispozitiile criticate sunt în concordantă cu art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră regula judecării cauzei în mod public, dar si cu exceptia de la această regulă, justificată printre altele de protectia vietii private a părtilor la proces.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat de autorul acesteia, îl constituie dispozitiile art. 615 din Codul de procedură civilă. În realitate, asa cum rezultă din notele scrise depuse de autor la instantă, critica de neconstitutionalitate se referă exclusiv la dispozitiile alin. 1 al art. 615 din Codul de procedură civilă.

Textul de lege criticat are următorul continut:

- Art. 615: “Cererea de divort se judecă în sedintă publică. Instanta va putea să dispună însă judecarea în camera de consiliu, dacă va aprecia că prin aceasta s-ar asigura o mai bună judecare sau administrare a probelor.”

Aceste dispozitii sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale în raport cu prevederile art. 26 din Constitutie, republicată, care au următorul continut:

- Art. 26: “(1) Autoritătile publice respectă si ocrotesc viata intimă, familială si privată.

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăsi, dacă nu încalcă drepturile si libertătile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.”

Examinând exceptia, Curtea constată că principiul publicitătii sedintelor de judecată este înscris atât în art. 6 pct. 1 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, cât si în art. 127 din Constitutie, republicată.

Publicitatea este considerată o garantie a corectitudinii si impartialitătii judecătorilor, a independentei acestora, contribuind totodată la promovarea încrederii cetătenilor în administrarea justitiei.

Legiuitorul român a instituit ca regulă publicitatea sedintei în care se judecă cererea de divort, în considerarea faptului că transparenta actului de justitie este necesară în aceste procese, deoarece problemele care se pot pune, cum ar fi, de exemplu, încredintarea copiilor minori, depăsesc cadrul vietii intime a sotilor, prezentând interes public.

Pe de altă parte, protectia vietii private a părtilor în procesul de divort este asigurată prin reglementarea în textul criticat a exceptiei de la regula publicitătii, în sensul că instanta va putea să dispună judecarea în camera de consiliu, dacă va aprecia că prin aceasta s-ar asigura o mai bună judecare sau administrare a probelor. În acelasi scop, în art. 121 alin. 2 din Codul de procedură civilă, legiuitorul a acordat instantei posibilitatea de a dispune ca dezbaterile să se facă în sedintă secretă, dacă dezbaterea publică ar putea vătăma ordinea sau moralitatea publică, sau părtile.

De altfel, Curtea s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate, prin Decizia nr. 56 din 13 octombrie 1993, definitivă prin nerecurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 1 februarie 1994. Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii

Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 615 alin. 1 din Codul de procedură civilă urmează a fi respinsă.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si alin. (3), al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 615 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Sorin Ioan Cotfas în Dosarul nr. 6.617/2003 al Judecătoriei Târgu Mures.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2004.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 339

din 17 septembrie 2004

asupra sesizării de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Cu Adresa nr. 51/666 din 9 septembrie 2004 secretarul general al Camerei Deputatilor a transmis Curtii Constitutionale sesizarea privind declansarea controlului de constitutionalitate asupra dispozitiilor art. 5 alin. (7) din Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutie, republicată. Sesizarea a fost formulată, în temeiul art. 146 lit. a) din Constitutie, republicată, si al art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, de către un număr de 51 de deputati, si anume: Paula Maria Ivănescu, Ioan Onisei, Stefan Marian Popescu-Bejat, Romeo Marius Raicu, Gheorghe Albu, Victor Babiuc, Gheorghe Barbu, Radu Mircea Berceanu, Iulian-Gabriel Bîrsan, Anca Daniela Boagiu, Daniel Marius Bogdan, Vasile Bran, Costică Canacheu, Ion Cîrstoiu, Teodor Cladovan, Valentin Adrian Iliescu, Victor Sorin Lepsa, Mircea Man, Alexandru Mocanu, Ion Mogos, Nicolae Nan, Vasile Nistor, Ioan Oltean, Mihai Stănisoară, Teodor Crăciun Tuducan, Marin Anton, George Crin Laurentiu Antonescu, Constantin-Gheorghe Avramescu, Viorel-Gheorghe Coifan, Vasile Dănilă, Liviu Iuliu Dragos, Valeriu Gheorghe, Titu Nicolae Gheorghiof, Puiu Hasotti, Anton Ionescu, Ion Luchian, Cătălin Micula, Vlad-Octavian Moisescu, Monica Octavia Muscă, Gheorghe-Eugen Nicolăescu, Napoleon Pop, Cornel Popa, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Vasile Predică, Dan Radu Rusanu, Nini Săpunaru, Adrian Emanuil Semcu, Dan Coriolan Simedru, Cornel Stirbet, Radu Stroe si Sergiu Mihail Tofan.

Din examinarea listelor membrilor grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat si ale Partidului National Liberal, pe care figurează un număr de 54 de deputati, rezultă că acestea nu sunt semnate de domnii Adrian Gurzău si Alexandru Peres (pozitiile 16 si 25 pe lista Grupului parlamentar al Partidului Democrat) si de domnul Dorin Grigore Popescu (pozitia 18 pe lista Grupului parlamentar al Partidului National Liberal), astfel că, în realitate, sesizarea este formulată de 51 de deputati.

Sesizarea a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 4.590 din 9 septembrie 2004, formând obiectul Dosarului nr. 490A/2004.

Autorii sesizării solicită Curtii Constitutionale să constate că prevederile art. 5 alin. (7) din Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului sunt neconstitutionale, întrucât încalcă, “în mod evident si flagrant, litera si spiritul Constitutiei, dispozitiile art. 80 alin. (2) si ale art. 84 alin. (1) din Legea Supremă”. În sustinerea sesizării, autorii acesteia iau în consideratie si art. 37

«Dreptul de a fi ales din Constitutie”.

În legătură cu sustinerea că textul de lege criticat ar încălca dispozitiile constitutionale ale art. 80 alin. (2), autorii sesizării arată că Presedintele României, “chiar asa-zis «independent» [...] candidat pe lista unui partid politic”, nu îsi poate păstra neutralitatea si echidistanta necesare exercitării misiunii de mediere între puterile statului, precum si între stat si societate, asa cum stabileste textul din Constitutie mentionat.

Cu privire la sustinerea că art. 5 alin. (7) din legea supusă controlului ar contraveni dispozitiilor art. 84 alin. (1) din Constitutie, republicată, în motivarea sesizării se arată că “prezenta pe listele unui partid politic a Presedintelui României, chiar sub eticheta, ce se vrea acoperitoare, de «independent», nu salvează decât, eventual, aparentele”.

Conform sustinerilor autorilor sesizării “candidat pe listele unui partid politic, Presedintele României va fi implicat partinic, va fi identificat cu partidul pe listele căruia candidează, cu doctrina, programul politic si electoral, cu mesajul si actiunea politică-publică a acelui partid, cu actiunile lui de campanie electorală”. Autorii sesizării, coroborând dispozitiile art. 37 din Constitutie, republicată, privind “dreptul de a fi ales” cu cele ale art. 16 alin. (3) si ale art. 40 alin. (3) la care acestea fac trimitere, precum si cu cele ale art. 84 alin. (1), consideră că “rezultă, cu claritate, faptul că, întrucât Presedintele României nu se poate asocia, în timpul mandatului, într-un partid politic, lui îi este restrâns - în virtutea acestei functii - dreptul de a fi ales pe lista unui partid politic”.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea CurtiiConstitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a prezenta punctele lor de vedere cu privire la obiectia de neconstitutionalitate.

Presedintele Senatului consideră că sesizarea formulată este neîntemeiată, deoarece textele constitutionale invocate ca fiind încălcate “fie nu au legătură cu materia, fie sunt interpretate eronat”. Se sustine, totodată, că din dispozitiile art. 84 alin. (1) din Constitutie, republicată, care stabilesc că, în timpul mandatului, Presedintele României nu poate fi membru al unui partid politic, nu rezultă că acesta nu poate candida ca independent pe listele unui partid politic, unei aliante politice sau aliante electorale pentru obtinerea unui mandat de deputat sau senator. În continuare, se arată că “faptul că Presedintele candidează pe listele unui partid politic are doar semnificatia însusirii doctrinei acelui partid sau aliante politice, fără a fi membru al acestuia, beneficiind, ca toti cetătenii României, de drepturile prevăzute de art. 29 si art. 37 din Constitutie”, republicată.

Potrivit punctului de vedere prezentat, din coroborarea textelor “se observă cu usurintă că Presedintele României în functie nu este inclus în sfera celor care nu pot candida, respectiv nu există nici o prevedere expresă în acest sens, asa cum există prevăzut în art. 40 alin. (3) din Constitutie, republicată, pentru judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică”. În opinia Presedintelui Senatului, acceptarea tezei autorilor sesizării “ar însemna că Presedintele României este decăzut din exercitiul unui drept fundamental prevăzut de Constitutie, si anume dreptul de a fi ales [...]”.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, se arată că art. 5 alin. (7) nu cuprinde “nici o interdictie sau un impediment ori o altfel de reglementare cu privire la exercitarea functiei de mediere între puterile statului, precum si între stat si societate, de către Presedintele României”. Pentru ca Presedintele să vegheze la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritătilor publice si, mai ales, să exercite functia de mediere între puterile statului, precum si între stat si societate, functie prevăzută de art. 80 alin. (2) din Constitutie, republicată, se arată de către presedintele Camerei Deputatilor că “trebuie să fie neutru din punct de vedere politic”. Potrivit punctului de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, “înscrierea Presedintelui pe listele de candidati ale unui partid pe durata campaniei electorale, nu ca membru al acelui partid, ci ca independent, îi asigură libertatea necesară pentru a fi echidistant în îndeplinirea functiei de mediere, cât si a celorlalte prerogative”. Se consideră, totodată, că “neutralitatea nu trebuie interpretată ca o interdictie pentru persoana în cauză de a se exprima politic după expirarea mandatului si este firesc ca Presedintele în functie să poată fi inclus în perspectivele politice ale tării”. În punctul de vedere prezentat se consideră că un alt mod de interpretare a textelor “ar însemna o abordare rigidă a Constitutiei si mai ales o suspendare nejustificată a exercitiului drepturilor electorale pentru un mandat care începe, de fapt, la expirarea mandatului prezidential”. Se sustine, de asemenea, că “adoptarea unei alte solutii ar însemna ca dreptul si justitia electorală să cedeze în fata unor oportunităti politice de moment.”

Cât priveste sustinerile referitoare la încălcarea prevederilor art. 84 alin. (1) din Constitutie, republicată, în punctul de vedere prezentat se arată, în esentă, că legea electorală nu stabileste “expressis verbis că persoana înscrisă pe lista de candidaturi a unui partid politic trebuie să fie membru al acelui partid”. De asemenea, textul de lege ce face obiectul sesizării “nu cuprinde referiri la asocierea [Presedintelui României] la un partid politic, ci permite candidatura, ca independent, a Presedintelui pe lista unui partid”, ceea ce “este o chestiune de ordin exclusiv politic, ce priveste acordul existent între reprezentantii partidului politic care sustin un candidat independent pe listele partidului respectiv, în detrimentul propriilor membri, pe de o parte, si candidatul independent, pe de altă parte”. Se consideră că este “firesc ca un partid politic să promoveze în Parlament, pe listele sale, personalităti cunoscute, fără ca acestea să facă parte formal din partidul respectiv”. În continuare, se apreciază că “o astfel de candidatură nu poate fi încadrată juridic în categoria incompatibilitătilor”. Justificarea dreptului Presedintelui în functie de a participa la scrutinul parlamentar se întemeiază, în conceptia punctului de vedere prezentat, pe aceleasi ratiuni care justifică candidatura oricărei persoane, concomitent, atât pentru mandatul prezidential, cât si pentru cel de parlamentar. “Depunerea candidaturii ca independent pe listele unui partid politic sau ale unei aliante politice ori electorale nu se poate confunda cu calitatea de membru de partid”, acestea fiind notiuni distincte, care impun proceduri diferite pentru dobândirea statutului de “candidat independent” sau de “membru de partid”. Asadar, se apreciază că Presedintele României îsi poate exercita dreptul de a fi ales, “drept garantat de art. 37 din Constitutie, republicată, acesta îndeplinind si exigentele statuate la art. 16 alin. (3) din Constitutie”, republicată.

În legătură cu sustinerile potrivit cărora art. 5 alin. (7) din lege încalcă dispozitiile art. 37 din Constitutie, republicată, referitoare la “Dreptul de a fi ales”, presedintele Camerei Deputatilor consideră că “autorii sesizării fac aceeasi confuzie între notiunea de candidat independent pe lista unui partid politic si cea de membru de partid”. Aceasta, deoarece Presedintele României nu este inclus în prevederile constitutionale ale art. 40 alin. (3) care stabilesc interdictii privind dreptul de asociere în partide politice judecătorilor Curtii Constitutionale, avocatilor poporului, magistratilor, membrilor activi ai armatei, politistilor si altor categorii de functionari publici. Exceptiile fiind de “strictă interpretare”, se apreciază că “nu pot fi coroborate prevederile art. 84 alin. (1) cu cele ale art. 37 si art. 40 alin. (3) din Constitutie, republicată, în vederea constatării neconstitutionalitătii art. 5 alin. (7) din Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului [...]”. În plus, se mai arată că nici o dispozitie din Constitutie nu stabileste continutul listelor de candidati, astfel că “pe listele de candidati poate fi inclusă orice persoană care îndeplineste conditiile prevăzute de art. 37 coroborat cu art. 40 alin. (3) din Constitutie”, republicată.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că obiectiile de neconstitutionalitate formulate prin sesizarea grupului de deputati sunt neîntemeiate. Astfel, în legătură cu sustinerile privind încălcarea dispozitiilor art. 80 alin. (2) din Constitutie, republicată, în ipoteza în care Presedintele României devine candidat pe listele unui partid politic pentru Camera Deputatilor sau pentru Senat, se arată că o atare situatie “nu ar impieta asupra îndeplinirii mandatului său constitutional”, deoarece art. 80 alin. (2) din Constitutie, republicată, nu vizează “o mediere între partidele politice angajate în lupta electorală”. Guvernul mai sustine că, dacă s-ar admite “că prin candidatura pe lista unui partid este afectată îndeplinirea responsabilitătilor constitutionale ale Presedintelui, ar trebui să admitem că aceasta ar fi afectată în egală măsură si de o eventuală candidatură independentă a Presedintelui, situatie pe care autorii sesizării o consideră legală si constitutională”.

În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 84 alin. (1) din Constitutie, republicată, se apreciază că “prezenta Presedintelui României pe lista de candidati depusă de un partid politic nu îi conferă calitatea de membru de partid”.

Calitatea de membru de partid se dobândeste “în urma exprimării vointei în acest sens de către o persoană (prin depunerea unei cereri de adeziune, de exemplu) si a aprobării cererii de către forurile partidului care, potrivit statutului, au această competentă”.

În sfârsit, Guvernul consideră că normele constitutionale ale art. 37, coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) si ale art. 80 alin. (1), “nu au nici o implicatie asupra institutiei prezidentiale”. Se sustine că art. 80 alin. (1) din Constitutie, republicată, în virtutea căruia Presedintele României nu poate fi membru al unui partid politic, “nu creează o circumstantiere în aplicarea prevederilor art. 37, care sunt de strictă interpretare” si care “delimitează sfera persoanelor care au dreptul să fie alese (si, deci, dreptul de a candida), fără nici o referire la modalitatea depunerii candidaturii - pe lista unui partid sau individual”. Guvernul consideră că este aplicabil adagiul “ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”. Potrivit punctului de vedere exprimat, neincluderea Presedintelui României între categoriile de persoane prevăzute de art. 40 alin. (3) cărora le este interzisă asocierea în partide politice “denotă faptul că, în situatia sa, nu avea de-a face cu o interdictie de asociere în partide politice, ci cu o incompatibilitate între functia de Presedinte al României si calitatea de membru al unui partid politic, ceea ce implică un alt regim juridic aplicabil”.

Guvernul precizează că Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului “este actul normativ care îi permite Presedintelui României să candideze pe lista unui partid politic”, arătând că, “dacă ar fi fost în intentia legiuitorului constituant împiedicarea Presedintelui României de a candida în acest fel, interdictia respectivă ar fi trebuit să se regăsească explicit în textul Constitutiei, printre prevederile care reglementează institutia prezidentială”. Se arată, de asemenea, că, “prin coroborare cu art. 80 alin. (1) din Constitutie, republicată, prevederea art. 5 alin. (6) teza a doua din legea în discutie, potrivit căreia nu se admit candidaturi independente pe listele de candidati, ar fi condus la crearea unei interdictii totale pentru Presedintele României de a candida pe lista unui partid, interdictie care ar fi excedat prevederilor constitutionale referitoare la institutia prezidentială”. Or, art. 5 alin. (7) din lege, potrivit căruia Presedintele României poate candida pe lista unui partid politic, “dacă se află în ultimele 3 luni ale mandatului”, nu face decât să corecteze “acest exces, având totusi grijă ca o eventuală candidatură a Presedintelui pentru functia de senator sau deputat să nu perturbe bunul mers al institutiilor statului, tinând cont si de decalarea datelor alegerilor pentru Parlament si pentru Presedinte, care va surveni ca urmare a duratelor diferite ale mandatului Presedintelui si al Parlamentului. Astfel, art. 5 alin. (7) prevede că Presedintele României poate candida pe lista unui partid politic dacă se află în ultimele 3 luni ale mandatului”.

CURTEA,

examinând sesizarea depusă de cei 51 de deputati, punctele de vedere ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, dispozitiile art. 5 alin. (7) din Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1, 10, 15 si 18 din Legea nr. 47/1992, republicată, să se pronunte asupra constitutionalitătii prevederilor legale criticate.

Obiectul controlului de constitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 alin. (7) din Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, care au următorul cuprins: “Presedintele României, în functie la data alegerii Camerei Deputatilor si Senatului, dacă se află în ultimele 3 luni ale mandatului, poate candida ca independent pe listele unui partid politic, unei aliante politice sau aliante electorale pentru obtinerea unui mandat de deputat sau senator. În cazul în care este ales deputat sau senator, Presedintele României este obligat ca, după validare, să opteze între calitatea de deputat sau senator si aceea de presedinte.”

Dispozitiile constitutionale considerate de autorii sesizării ca fiind încălcate prin textul de lege criticat sunt, în ordinea invocării, art. 80 alin. (2), art. 84 alin. (1), precum si art. 37, care au următorul cuprins:

- Art. 80 alin. (2): “Presedintele României veghează la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritătilor publice. În acest scop, Presedintele exercită functia de mediere între puterile statului, precum si între stat si societate.”

- Art. 84 alin. (1): “În timpul mandatului, Presedintele României nu poate fi membru al unui partid si nu poate îndeplini nici o altă functie publică sau privată.”

- Art. 37: “(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute în articolul 16  lineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele administratiei publice locale, vârsta de cel putin 33 de ani pentru a fi alesi în Senat si vârsta de cel putin 35 de ani pentru a fi alesi în functia de Presedinte al României.”

Textele constitutionale la care fac trimitere dispozitiile art. 37 din Constitutie au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (3): “Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.”

- Art. 40 alin. (3): “Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică.”

În esentă, critica de neconstitutionalitate formulată de cei 51 de deputati cu privire la dispozitiile art. 5 alin. (7) din Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului constă în sustinerea că, în conditiile în care Presedintele României poate candida ca independent pe listele unui partid politic, unei aliante politice sau aliante electorale pentru obtinerea unui mandat de deputat sau de senator, “nu-si poate păstra neutralitatea si echidistanta” necesare “pentru a-si îndeplini responsabilitatea constitutională de a media între puterile statului, între acestea si societate”. De asemenea, se sustine că în calitate de candidat pe lista unui partid politic, chiar ca “independent”, “Presedintele României va fi implicat partinic, va fi identificat cu partidul pe listele căruia candidează, cu doctrina, programul politic si electoral, cu mesajul si actiunea politică-publică a acelui partid, cu actiunile lui de campanie electorală”. În acelasi timp, autorii sesizării de neconstitutionalitate, coroborând dispozitiile art. 84 alin. (1) din Constitutie, republicată, privind incompatibilitatea dintre functia de Presedinte al României si calitatea de membru al unui partid politic, cu dispozitiile art. 37 alin. (1) si ale art. 40 alin. (3) sustin că Presedintelui “îi este restrâns - în virtutea acestei functii - si dreptul de a fi ales pe lista unui partid politic”. Examinând textul de lege criticat, prin raportare la dispozitiile din Constitutie invocate de autorii sesizării ca fiind încălcate, Curtea Constitutională constată că între acestea nu există nici un fel de incompatibilitate.

Dispozitiile constitutionale invocate de autorii exceptiei nu interzic, nici explicit, nici implicit, posibilitatea ca Presedintele României, în functie la data alegerii Camerei Deputatilor si a Senatului, dacă se află în ultimele 3 luni ale mandatului, să candideze ca independent pe listele unui partid politic, unei aliante politice sau aliante electorale pentru un mandat de deputat sau de senator.

Problema care se pune în cauză este aceea dacă, în conditiile textului de lege criticat, Presedintele României are sau nu dreptul de a fi ales, prevăzut de art. 37 din Constitutie, republicată.

Una dintre conditiile prevăzute de art. 37 alin. (1) din Constitutie, republicată, pentru dreptul fundamental de a fi ales este corelată cu dreptul de asociere. Din coroborarea dispozitiilor art. 37 alin. (1) si ale art. 40 alin. (3) din Constitutie, republicată, rezultă în mod clar că dreptul de a fi ales este interzis judecătorilor Curtii Constitutionale, avocatilor poporului, magistratilor, membrilor activi ai armatei, politistilor si altor categorii de functionari publici stabilite prin lege organică, care nu pot face parte din partide politice.

Curtea constată că Presedintele României nu este prevăzut între categoriile de cetăteni, stabilite limitativ de cele două texte constitutionale, cărora le este interzis dreptul fundamental de a fi ales, desi, pe durata mandatului, nu poate fi membru al unui partid, conform dispozitiilor art. 84 alin. (1) din Constitutie, republicată.

În virtutea principiului că exceptiile sunt de strictă interpretare, Curtea nu poate considera că situatia prevăzută de art. 84 alin. (1) din Constitutie care stabileste o incompatibilitate politică temporară pentru Presedintele României, ar putea, în lipsa unei prevederi constitutionale, să aibă consecinta interzicerii dreptului de a fi ales pentru Presedintele României, în conditiile în care acesta nu devine membru al unui partid politic.

Curtea retine că numai printr-o interpretare fortată - prin adăugare la normele constitutionale – situatia prevăzută în textul de lege criticat ar putea fi convertită în incompatibilitatea prevăzută de art. 84 alin. (1) si în interdictia dreptului de a fi ales stabilită de art. 37 alin. (1) coroborat cu art. 40 alin. (3) din Constitutie, republicată, astfel cum se sustine în sesizarea de neconstitutionalitate.

O asemenea interpretare, care ar disimula o veritabilă creare a unei norme constitutionale, contravine principiului suprematiei Constitutiei, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, precum si statutului constitutional si legal al Curtii, care îi interzice rolul de legislator pozitiv.

În calitatea sa de garant al suprematiei Constitutiei, prevăzută de art. 142 alin. (1) din Constitutie, republicată, Curtii Constitutionale îi este interzis, potrivit dispozitiilor art. 2 din legea sa organică, în exercitarea controlului de constitutionalitate, să modifice sau să completeze prevederile supuse controlului. Cu atât mai mult, Curtii îi este interzis să procedeze, chiar printr-un act necesar de interpretare, la modificarea si completarea dispozitiilor constitutionale, operatiuni supuse exclusiv regimului strict reglementat al revizuirii constitutionale.

În legătură cu sustinerea autorilor sesizării de neconstitutionalitate, în sensul că posibilitatea oferită în textul criticat Presedintelui României de a candida ca independent pe lista unui partid politic pentru un loc de deputat sau senator ar face ca acesta să nu-si păstreze neutralitatea si echidistanta necesare exercitării functiei de mediere între puterile statului, precum si între stat si societate, Curtea constată că această sustinere nu reprezintă un motiv de neconstitutionalitate a dispozitiei de lege supusă controlului. De altfel, textul invocat al art. 80 alin. (2) din Constitutie, republicată, nici nu are continutul arătat de autorii sesizării, decât partial, si nu priveste relatiile dintre presedinte si partidele politice. În realitate, textul se referă numai la rolul ce revine Presedintelui României în cadrul statului. Problema modului în care Presedintele îsi exercită acest rol tine de măsura în care Presedintele îsi îndeplineste obligatiile, de etica exercitării mandatului prezidential, care, în caz că este încălcată grav, atrage răspunderea constitutională a titularului acestui mandat. De altfel, mutatis mutandis, problema ridicată de autorii sesizării s-ar putea pune si cu privire la situatia în care Presedintele României ar candida pentru un al doilea mandat succesiv, astfel cum prevede art. 81 alin. (4) din Constitutie, republicată. Cu toate acestea, nici nu se poate concepe să se interzică Presedintelui în functie să candideze pe listele unui partid politic, unei aliante politice sau aliante electorale pentru cel de al doilea mandat succesiv, întrucât, astfel, textul respectiv ar deveni inaplicabil, lipsit de continut.

Pentru considerentele expuse, Curtea Constitutională constată că prevederile art. 5 alin. (7) din Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului nu contravin prevederilor Constitutiei.

La dosarul Curtii au fost depuse de către Cabinetul individual de avocatură “Poenaru Liliana”, cu faxul nr. 4.688 din 15 septembrie 2004 si cu adresele nr. 4.716 din 16 septembrie 2004 si nr. 4.737 din 17 septembrie 2004, “Cerere de interventie accesorie”, iar, de către Liga Apărării Drepturilor Omului, “Obiectiuni la proiectul de lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului”. Curtea retine că, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie, republicată, si ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, are a se pronunta asupra constitutionalitătii legilor înainte de promulgarea acestora, “la sesizarea Presedintelui României, a unuia dintre presedintii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori”.

Tinând seama de faptul că în cadrul controlului prealabil, abstract, de constitutionalitate, dreptul de sesizare apartine numai subiectelor prevăzute de textul constitutional indicat, Curtea retine că cererile respective nu pot fi examinate.

Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispozitiile art. 5 alin. (7) din Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, dispozitiile art. 146 lit. a) din Constitutie, republicată, precum si prevederile art. 11 alin. (1) lit. A.a), art. 15 si 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Constată că dispozitiile art. 5 alin. (7) din Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului sunt constitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc în sedinta din data de 17 septembrie 2004 si la aceasta au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Constantin Doldur, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu si Serban Viorel Stănoiu, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu