MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 889       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

22. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

52. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

DECRETE

 

729. - Decret pentru numirea unui procuror financiar

 

740. - Decret privind recunoasterea în functia de Episcop al Bisericii Evanghelice Lutherane din România

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 283 din 1 iulie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 32 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 37 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 26 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.529. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare si a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38 alin. 4 si al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Augusta-Maria Mos, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnată în calitatea de membru al Comisiei pentru învătământ, stiintă, tineret si sport;

- doamna deputat Cornelia Ionescu, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., trece de la Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;

- domnul deputat Valentin Tiberiu Hossu, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională;

- domnul deputat Sergiu Mihail Tofan, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 septembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

CONSTANTIN NITĂ

 

Bucuresti, 27 septembrie 2004.

Nr. 22.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 si 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Nicolae Rovinaru - Grupul parlamentar al P.S.D., în Circumscriptia electorală nr. 25 Ilfov, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Ioan Buraga.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 septembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

MARIN DINU

 

Bucuresti, 27 septembrie 2004.

Nr. 52.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror financiar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 110 alin. (1) si ale art. 122 lit. b) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi, potrivit Hotărârii nr. 136 din 2 septembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Voicu Sorin Cezar se numeste în functia de procuror financiar pe lângă Camera de Conturi a Judetului Giurgiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 729.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind recunoasterea în functia de Episcop al Bisericii Evanghelice Lutherane din România

 

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,

având în vedere propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. 1.381 din 2 septembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Eminenta sa Episcop Vicar Adorjáni Dezsö Zoltán se recunoaste în functia de Episcop al Bisericii Evanghelice Lutherane din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 740.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 283

din 1 iulie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 32 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 37 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 26 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 32 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 37 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 26 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Alcoa Fujikura România” - S.R.L. Arad în Dosarul nr. 6.719/2003 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, avocatul ales, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Apărătorul autorului exceptiei pune concluzii de admitere a exceptiei, depunând note scrise în acest sens.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă. Astfel, Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 sunt legi cu caracter temporar, care nu mai sunt în vigoare, fiind aplicabile dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare. În ceea ce priveste dispozitiile art. 38 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si cele ale art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, acestea nu au aplicabilitate în cauză, fiind incidente dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 ianuarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 6.719/2003, Tribunalul Arad - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 32 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 37 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 26 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Alcoa Fujikura România” - S.R.L. Arad în dosarul cu numărul de mai sus, având drept obiect solutionarea unei actiuni în contencios administrativ pentru anularea unei decizii emise de Directia Generală a Finantelor Publice Arad.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale referitoare la dreptul la muncă, deoarece persoanele nu ar putea alege liber un loc de muncă în afara localitătii, o astfel de alegere având repercusiuni asupra angajatorului, care, de altfel, este obligat să creeze locuri de muncă doar în localitătile mari. De asemenea, posibilitatea manifestării liberei initiative si a valorificării tuturor factorilor de productie este restrânsă prin instituirea unor dispozitii de natură a împovăra excesiv cu sarcini fiscale contribuabilii, în considerarea exclusivă a locatiei unde acestia îsi desfăsoară activitatea. În ceea ce priveste invocarea art. 16 din Constitutie, republicată, autorul exceptiei sustine că prevederile art. 37 alin. (1) si (2) din Legea nr. 631/2002 creează o discriminare nejustificată prin dezavantajul pe care îl suportă investitorii care îsi desfăsoară activitatea într-o zonă care nu acoperă necesarul de fortă de muncă, investitiile acestora făcându-se numai în zonele unde există fortă de muncă, pentru a se evita inconvenientul antrenării unor cheltuieli nedeductibile. Sunt, de asemenea, încălcate si dispozitiile constitutionale referitoare la asezarea justă a sarcinilor fiscale, deoarece întreprinzătorii care îsi desfăsoară activitatea în zone mai putin populate si care suportă cheltuielile de transport ale angajatilor sunt astfel “penalizati”. În ceea ce priveste  invocarea dispozitiilor constitutionale referitoare la economia României si a celor referitoare la nivelul de trai, autorul exceptiei sustine că si aceste dispozitii sunt încălcate, deoarece li se îngrădeste întreprinzătorilor posibilitatea dezvoltării de afaceri în mediul rural, care sunt astfel defavorizate.

Tribunalul Arad - Sectia comercială si contencios administrativ opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În ceea ce priveste dispozitiile art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, instanta arată că aceste dispozitii legale nu sunt incidente în cauză, deoarece actele contestate nu au fost emise pentru încălcarea acestor dispozitii care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece intră în competenta legiuitorului stabilirea impozitelor si taxelor, precum si stabilirea scutirilor si deducerilor de la plata acestora, prevederile adoptate în acest sens aplicându-se tuturor agentilor economici în aceleasi conditii si limite, fără discriminări. De asemenea, nu sunt încălcate nici celelalte prevederi constitutionale invocate de autorul exceptiei, textele criticate privesc deduceri de la plata impozitelor către bugetul de stat, reprezentând, în acelasi timp, o măsură de protectie si sprijin acordat persoanelor încadrate în muncă.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, presedintele Camerei Deputatilor arată că această exceptie este inadmisibilă, deoarece solutionarea cauzei nu depinde  de dispozitia criticată.

Guvernul României apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă în întregime. Astfel, deoarece Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 sunt legi cu caracter temporar si aplicabilitate limitată, sunt incidente în cauză dispozitiile art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptia fiind inadmisibilă. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, Guvernul apreciază că si aceasta este inadmisibilă, deoarece dispozitiile criticate sunt aplicabile numai societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, autoarea exceptiei neîncadrându-se în această categorie. De asemenea, este inadmisibilă si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, deoarece aceste prevederi nu sunt relevante în cauză, neconstituind dispozitii de care să depindă solutionarea cauzei.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 37 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale art. 26 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 este inadmisibilă, deoarece aceste dispozitii legale nu mai sunt în vigoare, încetându-si aplicabilitatea o dată cu încheierea exercitiului bugetar pe anii de referintă. Astfel, sunt incidente dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si ale art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Avocatul Poporului apreciază că aceasta este neîntemeiată, deoarece reglementarea posibilitătii de deducere a unor cheltuieli reprezintă o optiune a legiuitorului, dându-se astfel expresie preocupării statului pentru a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 38 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003, ale art. 32 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 29 noiembrie 2002, ale art. 37 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, ale art. 26 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 26 aprilie 2001, si ale art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul continut:

- Art. 38 alin. (1) si (2) din Legea nr. 507/2003: “(1) Regiile autonome, societătile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare si celelalte societăti comerciale cu capital majoritar de stat pot efectua anual, în limita unei cote de 2,0%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de muncă, cheltuieli sociale pentru functionarea corespunzătoare a unor activităti sau unităti aflate în administrarea acestora, potrivit legii, si anume: grădinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale si al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj.

(2) În cadrul aceleiasi limite prevăzute la alin. (1) unitătile mentionate pot aloca sume pentru: acoperirea unei părti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii minori ai salariatilor si cadouri oferite salariatelor; acoperirea partială a costului transportului la si de la locul de muncă al salariatilor; suportarea partială a costului aferent serviciilor de tratament sau de odihnă pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamitătilor naturale, pentru acoperirea unei părti din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum si pentru contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, potrivit prevederilor art. 66 din Legea minelor nr. 85/2003. De asemenea, unitătile mentionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din scoli si din centrele de plasament.”;

- Art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 631/2002:

“(1) Regiile autonome, societătile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare si celelalte societăti comerciale pot efectua anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de muncă, cheltuieli sociale care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzătoare a unor activităti sau unităti aflate în administrarea acestora potrivit legii, si anume: grădinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale si al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum si scolile pe care le au sub patronaj.

(2) În cadrul aceleiasi limite prevăzute la alin. (1) unitătile mentionate pot aloca sume si pentru: acoperirea unei părti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partială a costului transportului la si de la locul de muncă al salariatilor; suportarea partială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al  ransportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamitătilor naturale, pentru acoperirea unei părti din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum si pentru contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare.

De asemenea, unitătile mentionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din scoli si din centrele de plasament.”;

- Art. 37 alin. (1) si (2) din Legea nr. 743/2001:

“(1) Regiile autonome, societătile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetaredezvoltare, aprobată si modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si celelalte societăti comerciale pot efectua anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de muncă, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionareacorespunzătoare a unor activităti sau unităti aflate în administrarea acestora potrivit legii, si anume: grădinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale si al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj.

(2) În cadrul aceleiasi limite prevăzute la alin. (1) unitătile mentionate pot aloca sume si pentru: acoperirea unei părti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partială a costului transportului la si de la locul de muncă al salariatilor; suportarea partială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamitătilor naturale, pentru acoperirea unei părti din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum si pentru contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998. De asemenea, unitătile mentionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din scoli si din centrele de plasament.”;

- Art. 26 alin. (1) si (2) din Legea nr. 216/2001:

“(1) Regiile autonome, societătile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobată si modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si celelalte societăti comerciale pot efectua anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de muncă, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzătoare a unor activităti sau unităti aflate în administrarea acestora potrivit legii, si anume: grădinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale si al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj.

(2) În cadrul aceleiasi limite prevăzute la alin. (1) unitătile mentionate pot aloca sume si pentru: acoperirea unei părti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partială a costului transportului la si de la locul de muncă al salariatilor; suportarea partială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamitătilor naturale, pentru acoperirea unei părti din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile, precum si pentru contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998.”;

- Art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: “3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: (...) c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra fondului de salarii realizat. Intră sub incidenta acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzătoare a unor activităti sau unităti aflate în administrarea contribuabililor: grădinite, crese, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale si ale accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj. În cadrul acestei limite pot fi deduse si cheltuielile reprezentând: transportul la si de la locul de muncă al salariatilor, cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori ai salariatilor, cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihnă pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv transportul, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi în gospodărie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 53 alin. (2) si art. 134 alin. (1) si (2) lit. a) din Constitutia României. După aprobarea prin referendum a Legii de revizuire a Constitutiei României, dispozitiile invocate au fost cuprinse în art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 56 alin. (2) si art. 135 alin. (1) si (2) lit. a), cu următorul continut:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 41: “(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de muncă este liberă.”;

- Art. 47: “(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.”;

- Art. 56: “(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.”;

- Art. 135: “(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că alin. (2) al art. 138 din Constitutia României consacră principiul anualitătii bugetului de stat. Prin urmare, Legea nr. 631/2002, Legea nr. 743/2001, precum si Legea nr. 216/2001 sunt legi cu caracter temporar care au fost în vigoare în cursul anilor 2003, 2002, respectiv 2001, perioade pentru care s-au aprobat bugetele de stat respective.

În consecintă, legile criticate nu mai sunt în vigoare, fiind aplicabile dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor (...) privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare.”

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, Curtea constată că aceste dispozitii legale sunt aplicabile regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale, institutelor nationale de cercetaredezvoltare si celorlalte societăti comerciale cu capital majoritar de stat, societatea comercială care este autoarea exceptiei neîncadrându-se în nici una dintre aceste ipoteze, astfel încât prevederile criticate nu constituie dispozitii de care depinde solutionarea cauzei.

De asemenea, Curtea observă că solutionarea cauzei nu depinde nici de dispozitiile art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, întrucât obiectul litigiului aflat pe rolul instantei de judecată îl constituie contestatia introdusă de autorul exceptiei împotriva procesului-verbal încheiat la data de 8 mai 2003 de organele de control din cadrul Directiei Controlului Fiscal Arad, prin care s-a dispus obligarea acestuia la plata către bugetul de stat a unor sume de bani reprezentând impozite pe veniturile nerezidentilor provenite din prestări de servicii, debite suplimentare la fondul de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, dobânzi, penalităti si majorări de întârziere si alte datorii către stat. În esentă, autorul exceptiei nu critică instituirea de către legiuitor a unor deductibilităti la calcularea si plata impozitelor, ci faptul că aceste deductibilităti nu se referă si la cheltuielile efectuate de angajatorii din categoria cărora face parte, precum recrutarea fortei de muncă din alte localităti decât aceea în care îsi desfăsoară activitatea. Asadar, autorul exceptiei nu critică dispozitiile care s-ar aplica în cauză, ci lipsa unor prevederi legale care să permită deductibilitatea la calcularea impozitelor a categoriilor de cheltuieli mentionate. În consecintă, sunt aplicabile dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor (...) privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia”.

În baza dispozitiilor alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 32 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 37 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 26 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Alcoa Fujikura România” S.R.L. Arad în Dosarul nr. 6.719/2003 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 iulie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare si a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, al art. 35 alin. (1) si al art. 87 alin. (2) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Nationale a Îmbunătătilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli mentionate la alin. (1) si (2) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 10 noiembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.529.

 

ANEXE