MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 270         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 aprilie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

183. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 101 din 22 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si ale art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

56. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind modificarea art. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici si mijlocii

 

120. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 872/2004 privind unele măsuri pentru recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru exercitarea functiei de supraveghere

 

121. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor  de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

 

267/3.554. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei si cercetării privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 972/5.572/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevii si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru contributia personală la obtinerea unor rezultate economice concludente la Uzinele “Dacia” din Pitesti după preluarea acesteia de către Grupul “Renault” - S.A., pentru promovarea unei imagini pozitive a României în lume prin realizarea si comercializarea pe plan extern a autoturismului Dacia Logan,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Comandor domnului Louis Schweitzer, presedinte-director general al Grupului “Renault” - S.A.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 29 martie 2005.

Nr. 183.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 101

din 22 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si ale art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

Constantin Doldur - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Irina Loredana Lăpădat - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si ale art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, exceptie ridicată de Wilhemine Christa Kitzinger în Dosarul nr. 1.811/2004 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu încalcă principiul constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii, deoarece, pentru situatii juridice diferite, regimul juridic adoptat de către legiuitor nu poate fi identic. Nu poate fi retinută nici încălcarea art. 44 din Constitutie, dat fiind că principiul constitutional al garantării dreptului de proprietate privată operează numai în conditiile în care acest drept a fost dobândit în mod legal.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 7 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.811/2004, Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si ale art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, exceptie ridicată de Wilhemine Christa Kitzinger.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile legale criticate încalcă art. 16 din Constitutie, deoarece “creează o inegalitate între persoanele fizice si cultele religioase din România”. Se mai arată că prin legi speciale sunt acordate anumite drepturi cultelor religioase din România, fiind încălcat astfel dreptul de proprietate al persoanelor fizice. De asemenea, se sustine că dispozitiile legale criticate fac ineficientă aplicarea art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, care este incident în judecarea cauzei în care s-a invocat exceptia.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia civilă consideră că textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate. În acest sens, se arată că prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 exprimă intentia legiuitorului de a interzice înstrăinarea temporară a imobilelor apartinând cultelor religioase si de a preveni schimbarea destinatiei acestora, în vederea adoptării unei reglementări a regimului juridic al unor astfel de imobile, prin legi speciale distincte. În ceea ce priveste prevederile art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, acest text de lege reprezintă, în opinia instantei de judecată, expresia juridică a respectării egalitătii în drepturi a tuturor cetătenilor persoane fizice si juridice, inclusiv cultele religioase. De asemenea, se arată că nu poate fi primită sustinerea privind încălcarea dispozitiilor art. 44 din Constitutie, deoarece argumentele aduse în sustinerea neconstitutionalitătii sunt în realitate veritabile apărări ce pot avea relevantă doar în judecarea fondului cauzei deduse judecătii.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens se arată că prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 sunt în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate. Potrivit punctului de vedere al Guvernului, legiuitorul este îndreptătit să dispună indisponibilizarea imobilelor apartinând cultelor religioase până la stabilirea situatiei juridice a acestora.

Prevederile art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 reprezintă o reflectare a principiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, “prin extinderea aplicabilitătii textelor care protejează cumpărătorul de bună-credintă si pentru situatiile în care obiectul contractului de vânzare-cumpărare îl constituie un imobil care a apartinut cultelor religioase”.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 si ale art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 nu încalcă principiul constitutional al egalitătii în drepturi, dat fiind că textele de lege sunt aplicabile tuturor persoanelor aflate în situatia prevăzută de ipoteza normei juridice. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a art. 44 din Constitutie, se arată că această sustinere nu este întemeiată, deoarece “solutia excluderii din obiectul Legii nr. 10/2001 a terenurilor al căror regim de restituire face obiectul unor legi speciale este rezultatul optiunii legiuitorului”, în temeiul dreptului pe care statul îl are de a decide asupra modului de reparare a injustitiilor si abuzurilor din legislatia trecută, cu privire la proprietatea funciară.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând Încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezultă din Încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale din 7 octombrie 2004, îl constituie prevederile art. 8 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si cele ale art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002.

Legea nr. 10/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, iar Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002.

În legătură cu neconstitutionalitatea prevederilor art. 8 din Legea nr. 10/2001, Curtea constată că, potrivit motivării formulate de către autorul exceptiei, aceasta priveste, în realitate, doar alineatul (2) al acestui articol, care se referă la regimul juridic al imobilelor ce au apartinut cultelor religioase sau comunitătilor minoritătilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice.

Prevederile legale criticate au următorul continut:

- Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001: “Regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitătilor minoritătilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale. Până la adoptarea acestor reglementări este interzisă înstrăinarea imobilelor în cauză sau schimbarea destinatiei acestora.”;

- Art. VI alin. (4) al titlului II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002: “(4) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. Pentru solutionarea acestor cauze instantele judecătoresti competente vor avea în vedere dispozitiile art. 46 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 - Egalitatea în drepturi si în art. 44 - Dreptul de proprietate privată, întrucât “a cumpărat imobilul cu bună-credintă”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 a mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale, si cu o motivare identică. Prin Decizia nr. 542 din 7 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 18 ianuarie 2005, Curtea Constitutională s-a pronuntat în sensul că acest text de lege are caracterul unei norme imperative, cu caracter temporar, care instituie un regim juridic special, derogatoriu de la regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, constând în interdictia înstrăinării imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitătilor minoritătilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, până la adoptarea unor acte normative speciale. Prin urmare, Curtea a retinut că principiul constitutional al egalitătii în drepturi nu este încălcat, deoarece persoanele fizice, pe de o parte, si cultele religioase sau comunitătile minoritătilor nationale, pe de altă parte, se află în situatii juridice diferite, ceea ce justifică adoptarea de către legiuitor a unui regim juridic diferit. În acest sens este mentionată si Decizia nr. 41 din 4 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003.

Referitor la critica de neconstitutionalitate privind încălcarea dispozitiilor art. 44 din Constitutie, prin Decizia nr. 542 din 7 decembrie 2004, anterior mentionată, Curtea a statuat că garantarea si ocrotirea proprietătii operează în conditiile dobândirii dreptului de proprietate cu respectarea prevederilor legale. Prin urmare, nu poate fi invocată protectia constitutională a dreptului de proprietate în conditiile dobândirii acestui drept cu încălcarea unei norme juridice imperative.

II. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. VI alin. (4) al titlului II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, prin Decizia nr. 542 din 7 decembrie 2004, Curtea a retinut că această reglementare, stabilind un termen special, de prescriptie a actiunii în constatarea nulitătii absolute, derogatoriu de la dreptul comun, nu este de natură a aduce vreo atingere dreptului de proprietate sau de a încălca principiul egalitătii în fata legii a cetătenilor. Curtea a retinut, totodată, că solutia legiuitorului este în concordantă cu dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 126 alin. (2), potrivit cărora “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”.

Solutiile pronuntate si considerentele care au stat la baza lor sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

De altfel, în legătură cu termenul de exercitare a dreptului la actiune prevăzut de art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, Curtea observă că, pentru cei care nu au introdus actiuni în restituirea imobilelor în decursul termenului de 6 luni prevăzut initial de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, a fost instituit, ca măsură reparatorie, un nou termen în care poate fi exercitat dreptul la actiune. Astfel, art. II din Legea nr. 48 din 23 martie 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004, prevede: “Dreptul la actiune prevăzut la titlul II art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 se poate exercita si în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

În prezenta cauză autorul exceptiei mai sustine că dispozitiile legale criticate fac ineficientă aplicarea art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, text ce este incident în judecarea cauzei în care s-a invocat exceptia. Sub acest aspect, Curtea retine că nu este competentă să se pronunte, coordonarea legislativă fiind de resortul exclusiv al puterii legiuitoare. Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, “Sunt neconstitutionale prevederile actelor prevăzute la alin. (1), care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei”. Curtea, în jurisprudenta sa, a stabilit că examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispozitiile constitutionale pretins încălcate si nu compararea mai multor prevederi legale între ele, astfel încât o problemă de necorelare între două acte normative nu poate fi examinată (Decizia nr. 81 din 25 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999).

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al

art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si ale art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, exceptie ridicată de Wilhemine Christa Kitzinger în Dosarul nr. 1.811/2004 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 februarie 2005.

 

PRESEDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Lăpădat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind modificarea art. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (5) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările ulterioare, si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. I. - Alineatul (8) al art. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici si mijlocii, prevăzut în anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 240/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(8) Secretariatul GIL este asigurat de către Directia strategii, politici si analize pentru întreprinderi mici si mijlocii si integrare europeană din cadrul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 28 martie 2005.

Nr. 56.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 872/2004 privind unele măsuri pentru recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru exercitarea functiei de supraveghere

 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 5 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 7.4 de la litera C din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 872/2004 privind unele măsuri pentru recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru exercitarea functiei de supraveghere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 2005, se completează după cum urmează:

“Numărul de identificare pentru un organism ce evaluează conformitatea cisternelor si recipientelor sub presiune prin aplicarea procedurilor de evaluare prevăzute la art. 5 alin. (1) si la art. 7 alin. (1) din hotărâre constă din numărul alocat organismului ca urmare a înregistrării acestuia în Registrul organismelor recunoscute, urmat de indicativul RO.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul Economiei si Comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 120.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securitătii

utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin ce contine Lista cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 79 din 30 martie 2004.

Art. II. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 121.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând standardele române din domeniul securitătii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 79 din 30 martie 2004

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 267 din 22 februarie 2005

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 3.554 din 11 martie 2005

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr.  972/5.572/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevii si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi

 

În temeiul prevederilor alin. (3) al art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul educatiei si cercetării emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si locuintei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 972/5.572/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevii si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 12 decembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera b) a alineatului (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“b) abonament lunar pentru elevi si studenti tren persoane - cu număr nelimitat de călătorii pe distante de până la 300 km, al cărui tarif reprezintă 50% din tariful abonamentelor lunare cu număr nelimitat de călătorii pe zone km pentru tren de persoane clasa a II-a (modelul nr. 1);”.

2. După litera d) a alineatului (1) al articolului 3 se introduce litera e) cu următorul cuprins:

“e) bilet 50% reducere pentru elevi/studenti si abonament lunar pentru elevi/studenti, tren persoane - pentru călătoria cu trenurile apartinând operatorilor de transport feroviar de călători, altii decât Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A.”

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Calculul cheltuielilor aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu trenul se va face de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. sau de alti operatori de transport feroviar de călători.

(2) Pentru Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. calculul cheltuielilor se face pe baza centralizatoarelor întocmite la nivelul fiecărei regionale de transport feroviar de călători. Statiile unde se eliberează legitimatii de călătorie pentru elevi si studenti vor întocmi deconturi pentru călătoria elevilor si studentilor, pe tipuri de legitimatii, pe care le vor înainta serviciilor verificarea veniturilor din cadrul regionalei de transport feroviar de călători. Împreună cu deconturile vor transmite o recapitulatie privind veniturile ce revin Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. din transportul elevilor si studentilor, al cărei model este prezentat în tabelul nr. 1. În recapitulatie se va evidentia pe tip de legitimatie cu 50% reducere călători expediati, călători km si valoarea prestatiei, la abonamente evidentiindu-se si numărul acestora. Serviciile verificarea veniturilor din cadrul regionalei de transport feroviar de călători vor întocmi tabele centralizatoare la nivelul regionalelor de transport feroviar de călători pentru prestatiile efectuate, conform modelului din tabelul nr. 2. (3) Operatorii de transport feroviar de călători vor întocmi «Decontul biletelor de călătorie si abonamentelor pentru elevi si studenti eliberate în luna ..... pentru transportul pe calea ferată », conform modelului din tabelul nr. 4.

(4) Cheltuielile aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor prevăzuti la art. 1 si 2, pentru transportul pe calea ferată, inclusiv cele legate de tipărirea de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. a abonamentelor pentru elevi si studenti si a carnetelor cu cupoane pentru călătoria studentilor cu 50% reducere la tren accelerat, se finantează din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul 60.01 «Asistentă socială, alocatii, pensii ajutoare si indemnizatii», titlul «Cheltuieli materiale si servicii», conform prevederilor legii bugetului de stat. Modelul formularului de centralizare a deconturilor este prezentat în tabelul nr. 3, respectiv în tabelul nr. 4.

(5) Decontarea de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. si operatorii de transport feroviar de călători a facilitătilor de transport acordate elevilor si studentilor se va efectua lunar prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generală economică si buget, pe baza Situatiei centralizatoare întocmite conform tabelelor nr. 3 si 4.

(6) Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. si operatorii de transport feroviar de călători răspund de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.”

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Modelele nr. 1-4 si tabelele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

5. După tabelul nr. 3 se introduce tabelul nr. 4, prevăzut în anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

ANEXĂ

(Tabelul nr. 4)

 

Operatorul de transport feroviar de călători

.......................................................................

(denumirea exactă)

Nr. ...../200...

 

DECONTUL

biletelor de călătorie si abonamentelor pentru elevi si studenti, eliberate în luna ..................... 200 ... pentru transportul pe calea ferată

 

Nr.

crt.

Tipul

legitimatiilor

Călători

expediati

Călători

km

Valoarea

prestatiei

1.

Bilete 50% reducere

 

 

 

2.

Abonamente

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Director general,

......................................

Director general adjunct economic,

......................................

Vizat C.F.P.

.....................................